Penalizační faktury, přehled - Účetnictví

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Přehled Penalizační faktury – položky penalizačních faktur

Přehled Položky penalizačních faktur slouží pro tisk, evidenci a editaci penalizačních faktur (poplatků z prodlení). V tomto přehledu nelze vystavovat nové penalizační faktury, lze je editovat, případně rušit. Přehled Položky penalizačních faktur otevřete k editaci z přehledu stromové struktury, volba Účetnictví, Položky penalizačních faktur. Otevře se přehled .


Formulář Penalizační faktury

Penalizační faktury se vystavují v přehledech jednotlivých saldokontních skupin k jednotlivým saldokontním složkám (viz kapitola Saldokonto). Formulář penalizační faktury otevřete k editaci tak, že stisknete klávesu <Enter> nebo tlačítko Oprava. Tím otevřete formulář pro editaci Penalizační faktury.

Přehled Penalizační faktury


Ve formuláři Penalizační faktury stiskem tlačítka Tritecky.jpg lze otevřít přehled organizací a vybrat řádek jiné organizace (odběratele). Stiskem tlačítka Přenos přenesete do formuláře penalizační faktury číslo a název organizace (odběratele). Název penalizační faktury, Záhlaví penalizační faktury a Text penalizační faktury se přenáší z přednastavených parametrů, případně je lze libovolně v rámci daného počtu znaků editovat. Bankovní spojení vlastní organizace (pokud má vlastní organizace navázáno více bankovních spojení) lze otevřít a zaměnit za jiné bankovní spojení vlastní organizace.

Pen fa 2.jpg

V pravé horní části formuláře lze editovat údaje o vlastní faktuře – Číslo faktury.

V pravé spodní části formuláře lze editovat údaje o Vystavení – Datum (datum vystavení), Vyřizuje (kdo vystavil - podle jména přihlášeného uživatele) a Telefon (telefon lze zadat z klávesnice nebo vybrat z přehledu Kontakty, který otevřete stiskem tlačítka Tritecky.jpg nebo kombinace kláves <Ctrl><Enter>. Dále lze doplnit Symboly úhrady, variabilní a konstantní symbol.

Změněné údaje penalizační faktury uložíte stiskem tlačítka OK, pokud údaje nebudete chtít uložit, stisknete tlačítko Storno.

Vlastní formulář penalizační faktury vytisknete z přehledu penalizačních faktur stiskem klávesy <F8> nebo tlačítka Opis – Tisk formulářem, otevře se přehled formulářů penalizačních faktur, a poklepáním myši se otevře náhled před tiskem penalizační faktury. Penalizační fakturu můžete vytisknout na tiskárnu stiskem tlačítka Tisk (Print), pomocí tlačítek E-mail nebo Fax lze penalizační fakturu přímo odeslat jako e-mail nebo fax.

V případě, že chcete dodatečně změnit procento penalizace, můžete je změnit na záložce 2- Položky penalizační faktury. Na patřičném řádku můžete pomocí tlačítka Oprava změnit procento penalizace.

Parametry penalizační faktury

Penalizační poplatky mohou být nastaveny dvojím způsobem. Jednak v režimu smluvní penalizace, jednak zákonem stanovené procento. Režim penalizace nastavíte v Možnosti / Konfigurace - správa systému v konstantách pro účetnictví, popř. na Organizaci ve Způsobu platby.

Pen fa 3.jpg

V konfiguraci lze kromě režimu penalizace také nastavit jakým způsobem penále počítat:

  • Z uhrazené částky - penále se počítá pouze z uhrazené částky faktury ke dni úhrady
  • Z dlužné částky - penále se počítá pouze z neuhrazené částky faktury ke dni vystavení penalizační faktury
  • Z částky faktury - penále se počítá vždy z celkové částky faktury ke dni vystavení penalizační faktury nebo ke dni poslední úhrady

Dle použitého režimu přednastavíte v přehledu Parametry penalizační faktury procento, které se bude používat při penalizaci.

Pokud vystavujete penalizační faktury ve smluvním režimu, nastavíte procento pomocí tlačítka Nový v následujícím editačním okně:

Pen fa 4.jpg

Vyplníte:

  • Procento penalizace - tímto procentem bude vypočteno penále za každý den prodlení od data splatnosti
  • Počet dnů tolerance - počet dnů od data splatnosti, po který ještě nechcete vystavovat penalizační fakturu.
Příklad Např. označíte-li v saldokontu fakturu, která je po splatnosti 5 dní a v atributu počet dnů tolerance je vyplněno 10 dní, pak se penalizační faktura nevytvoří. Označíte-li tuto fakturu 11tý den, penále se vytvoří na všechny dny prodlení, tedy na celých 11 dní.
  • Název penalizační faktury - název se tiskne do distribučního formuláře penalizační faktury
  • Záhlaví penalizační faktury - text, který se tiskne do distribučního formuláře penalizační faktury
  • Text penalizační faktury - se tiskne do distribučního formuláře penalizační faktury


V případě použitého režimu zákonem stanovené penalizace přednastavíte procento stejným způsobem pouze se změnou režimu penalizace:

Pen fa 5.jpg


V editačním okně zadáte procento dle platného zákona a datum platnosti, od kterého platí zadaná sazba. Otevře se editor Parametry penalizační faktury, zobrazí se tlačítko nápovědy (?) s textem: Jedná se o pohledávky posuzované podle občanského zákoníku nebo které se na občanský zákoník odkazují. Pokud se repo sazba ČNB platná k prvnímu dni pololetí změnila, je zapotřebí zadat i % penalizace s platností od prvního dne pololetí. Při zadávání atributu % penalizace je třeba % penalizace vypočítat podle vzorce: (právními předpisy stanovené pevné procento (v %) + repo sazba ČNB (v %)) / počet dní v roce


Pokud zadáte více parametrů můžete jeden parametr (řádek) přednastavit. Přednastavené procento se uplatní při vystavování penalizačních faktur jednotlivých i sdružených.


Jazykové varianty

Tato akce v menu místní nabídky umožňuje nastavit texty v cizím jazyce. Po potvrzení této nabídky se otevře přehled Texty v cizích jazycích. Pokud ještě nemáte definován žádný text, bude přehled prázdný.

Pro definici nového textu stisknete tlačítko Nový <F2>. Otevře se formulář, kde nejprve vyplníte Komunikační jazyk. Stiskem pomocného tlačítka Tritecky.jpg můžete vstoupit do pomocného číselníku Komunikační jazyky a vybraný jazyk přenést. Pokud již byl nadefinován nějaký text v cizím jazyce, nebude již v tomto přehledu tento jazyk zobrazen. Uvidíte tedy pouze ty jazyky, které nebyly použity. Další pole na formuláři která vyplníte jsou Název, Záhlaví a Text penalizační faktury. Tato pole vyplníte cizojazyčným textem. Formulář textu uložíte stiskem tlačítka OK.

Penalizační faktury

Přehled Penalizační faktury slouží pro tisk, evidenci, opravy a vystavování sdružených faktur.

Sdružené faktury vystavujete buď ze saldokontní skupiny nebo ručně v tomto přehledu sdružených penalizačních faktur.

Po stisku tlačítka Nový nebo <F2> se zobrazí formulář nové sdružené faktury, který obsahuje dvě záložky. Na záložce 1-Sdružená penalizační faktura vyplňujete informační údaje a texty faktury. Na záložce 2-Penalizační faktury zařazujete penalizační faktury. Po stisku tlačítka Nový nebo <F2> se zobrazí přehled vystavených penalizačních faktur. V tomto přehledu vybíráte penalizační faktury, které mají být zařazeny na sdruženou penalizační fakturu. Po stisku tlačítka Přenos se vybrané faktury přenesou. Stiskem tlačítka OK se sdružená penalizační faktura uloží. Případnou nevyhovující položku na sdružené penalizační faktuře můžete smazat.


Tisk sdružené penalizační faktury provedete z přehledu stiskem klávesy <F8> nebo tlačítka Opis – Tisk formulářem otevře se přehled formulářů sdružených pen. faktur a poklepáním myši se otevře náhled před tiskem faktury. Penalizační fakturu můžete vytisknout na tiskárnu stiskem tlačítka Tisk (Print), pomocí tlačítek E-mail nebo Fax lze fakturu přímo odeslat jako e-mail nebo fax.

Každá penalizační faktura vystavená z přehledu Saldokonta je automaticky vystavena jako sdružená. To umožňuje následné zaúčtování z tohoto přehledu, prostřednictvím funkce Účtování v místní nabídce.

Pen fa 6.jpg


Po výběru akce účtování se přednabídne seznam účetních kódů (kódy nejsou standardní součástí Helios Orange a je třeba je nastavit). Pro zaúčtování penalizačního poplatku se nastavuje kontace dle běžných pravidel pro nastavení kontací (tj. je nutné vyplnit název a DUD).

Př. nastavení kontace: (Druh pohybu je "Penalizační faktury" a v kontaci se používá druh řádku "Částka celkem (Hlavička)")

Pen fa 7.jpg


Pro následný pohled do účetnictví můžete použít na označené jednotlivé penalizační faktuře volbu Pohled do účetnictví (CTRL+U), pro případné odúčtování volbu "Odúčtování dokladu"

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Drahomíra Šilarová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export