Přihlášení do systému - Společné kapitoly

Z Asseco Solutions
Verze z 20. 4. 2021, 09:48; Veronika.porodova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Po spuštění systému (další informace viz kap. Technický popis systému) probíhá přihlašování uživatele. Pokud je nastaveno NTAuthentication, probíhá automatický pokus o přihlášení. Není-li povoleno NTAuthentication, objeví se přihlašovací obrazovka, kam je třeba zadat přihlašovací jméno a heslo.

 • Pole Heslo. Zde je nastaven kurzor. Pokud je třeba, vyplníte heslo.
 • Tlačítkem Ok potvrdíte zadané údaje. Tlačítkem Storno přihlášení zrušíte.


Přihlašování

je zobrazováno v dialogovém okně. Pokud jsou zadané údaje chybné, systém zruší přihlášení a vypíše hlášení:

SQL-server „název serveru“ odmítl přihlášení uživatele „jméno“. Tento uživatel buď na SQL-serveru není definován nebo má jiné heslo.

Při přihlašování do vícedatové verze se vám zobrazí dialogové okno, ve kterém vyberete firmu, kterou chcete zpracovávat. Při prvním přihlašování je seznam prázdný.

Dialogové okno pro volbu databáze

Vyber DB.png


Pokud zvolená firma v databázi dosud neexistuje, zeptá se vás program, zda chcete generovat novou databázi.

Tato akce je společná pro jednodatovou i vícedatovou instalaci. Po potvrzení proběhne vygenerování databáze a přihlášení uživatele.


Typy databází

Upozornění Počet dostupných databází jednotlivých typů (produkční, cvičné, archivní, konsolidační) si můžete zobrazit a zkontrolovat přes nabídku Možnosti, Konfigurace/správa systému v přehledu Globální konstanty.

Typy DB pocet.png


Produkční DB

Na záložce Produkční DB najdete seznam dostupných „ostrých“ databází pro aktivní práci s daty (účtování, apod.). Rozsah příslušné databáze je řízen příslušnou obchodní konfigurací, přičemž tato konfigurace řídí i počet produkčních databází.


Konsolidace

Na záložce Konsolidace nejdete seznam konsolidačních DB v případě, že používáte modul Konsolidace.


Cvičné DB

Na záložce Cvičné DB najdete seznam dostupných cvičných databází. Cvičná DB reprezentuje další formu samostatné databáze, resp. databází pro konkrétní instanci HELIOS Orange. Cvičné databáze jsou od produkčních odděleny na uživatelské úrovni (rozhraní) a jejich počet je roven počtu produkčních databází.

Cvičná databáze slouží k vyzkoušení funkcionalit či nastavení, které nejsou dostupné v produkční databázi, slouží k cvičným účelům nad jinými nežli produkčními daty. Obsahuje plný rozsah licence vč. RM pluginů (nejsou povoleny distribuční pluginy).

Má určitá omezení bránící zneužití pro produkční účely:

 • znehodnocení všech tiskových výstupů (tisk, pdf) – vodoznak
 • blokování všech exportů – vyjma funkce rozkopírování číselníků a nastavení
 • blokování el. podání kontrolního hlášení (CZ) + kontrolního výkazu (SK)
 • blokování komunikace EET (možnost testovat bez odesílání)
 • zobrazuje info ve stavovém řádku s výrazným zobrazením „CVIČNÁ DB“
 • blokování akcí „generuj“ a „export zpráv ve mzdách“
 • omezení Rozkopírování
 • omezení importu celních číselníků na první kapitolu (první 4 znaky)
Upozornění Cvičné DB jsou dostupné v případě nového systému licencování HELIOS Orange, na který byli zákazníci převáděni postupně od 27. 7. 2020 do druhé poloviny srpna 2020. Do té doby byla dostupná pouze jedna cvičná DB se stejnou funkcionalitou, jakou mají produkční DB.


Oblíbené

Na záložce Oblíbené najdete seznam databází, které jste si označili jako oblíbené, tj. např. DB, se kterými často pracujete.


Archivní DB

Záložka Archivní DB se nabízí v případě, že již máte nějakou archivní DB k dipozici (tj. máte archivní DB zakoupenou v licenci a nějakou DB jste si jako archivní nastavili). Tento typ databáze slouží k archivaci a zpětnému přístupu k datům z důvodů dodatečného doložení / zdokladování již uzavřeného účetnictví (ukončení činnosti). Archivní databáze jsou zpoplatněny a jejich počet je řízen obchodní konfigurací.

Tento typ databází neumožňuje editaci dat (nelze spustit akce Nový, Oprava, Zrušit).

Upozornění Archivní DB jsou dostupné v případě nového systému licencování HELIOS Orange, na který byli zákazníci převáděni postupně od 27. 7. 2020 do druhé poloviny srpna 2020.


Upozornění Archivní databázi můžete z vybrané produkční databáze vytvořit pomocí volby Přepnout na archivní, kterou najdete na v místní nabídce v přehledu Produkční DB v Systémových konstantách přes nabídku Možnosti, Konfigurace/správa systému.Příklad Příklad přihlášení do systému, první spuštění.

Zadání : Přihlásit se do systému. Vybrat přehled Příjemky. Přepnout se do přehledu.

 • Po spuštění systému vyplníte do pole Jméno SA a pole Heslo necháte prázdné. Uživatel SA je definován jako výchozí.
 • U vícedatové instalace zvolte zpracovávanou firmu, např. 0. U jednodatové instalace vás počítač přímo vyzve k potvrzení generování databáze.
 • Potvrďte vygenerování nové databáze.


Po přihlášení jste se již dostali do pracovního prostředí systému. V levé části okna aplikace (systému) najdete Hlavní nabídku. Jsou to možnosti (funkce, nabídky a volby, zobrazení záznamů, nastavení atd.) databáze, uspořádané hierarchicky do několika úrovní. V základní úrovni najdete jednotlivé moduly systému. Jsou to např. moduly Účetnictví, Doprava apod., ale i „modul“ Číselníky.

Hlavní nabídku tvoří karty Přehledy, Oblíbené, Nedávné a Workflow.

 • Přehledy - záložka, kde najdete vždy všechny nabídky, vždy stejně uspořádány. Počet závisí na tom, jaké moduly jsou instalovány a jaká má přihlášený uživatel definována práva.
 • Oblíbené - karta, kam si zařadíte jen ty možnosti, které chcete a v pořadí, jaké si zvolíte.Nastavíte si tak rychlý přístup k těm možnostem, které nejčastěji používáte. Vybranou možnost přidáte k oblíbeným klepnutím pravým tlačítkem myši a volbou příkazu Přidat k oblíbeným.
 • Nedávné - karta, kam se automaticky řadí možnosti, které jste používali naposledy, a to v chronologickém pořadí.
 • Workflow - tuto kartu vidí uživatelé, kteří si zakoupili modul Workflow. Zobrazuje sled pracovních úkonů, které má aktuálně přihlášený uživatel provádět.

V dalších úrovních Hlavní nabídky vybíráte z jednotlivých přehledů. To jsou např. Stav skladu, Příjemky nebo Vydané objednávky v modulu Oběh zboží. V modulu Účetnictví pak např. Účetní deník, Druhy účetních dokladů nebo Účtový rozvrh. V pravé části přehledu okna aplikace (systému) se již zobrazí přímo přehled, který odpovídá pozici kurzoru v Hlavní nabídce. U některých přehledů ještě při „otevření“ vybíráte další údaje. Např. druh účetního dokladu (přehled Účetní deník) nebo sklad (přehled Příjemky).Příklad Příklad výběr přehledu.

Zadání : Vybrat přehled Příjemky. Přepnout se do přehledu.

 • Poklepáním na Oběh zboží si zpřístupníte přehledy zařazené v této možnosti.
 • Klepnutím na Příjemky se v novém okně Vyberte prosím středisko… číselník organizační struktury.
 • Klepnutím pravého tlačítka myši na řádek s požadovaným střediskem (skladem) přesunete kurzor na tento řádek a zároveň otevřete místní nabídku.
 • Z místní nabídky zvolte Výběr střediska. Zobrazí se přehled s doklady vybraného skladu.
 • Klepnutím na některý ze záznamů přehledu se do přehledu přepnete a kurzor je nastaven na vybraném záznamu.


Přehled je jedna ze základních částí systému, ve které při práci se systémem strávíte velkou část času. Přehled, ve kterém chcete pracovat, jste si vybrali v hlavní nabídce systému. Kurzor je tedy nastaven na jednom ze záznamů. V přehledu vidíte všechny záznamy určité části databáze. Např. organizace, vydané faktury, kódy měn apod.

Všechny funkce pro práci s přehledem najdete v místní nabídce (menu) přehledu. Tu vyvoláte klepnutím pravého tlačítka myši nebo klepnutím na tlačítko Akce v panelu nástrojů. V každém přehledu najdete funkce Oprava…, Nový…, Zrušit, Tisk, Systém atd. Některé z funkcí najdete pouze v určitém přehledu (např. Realizace v přehledu Příjemky nebo Stav aktuálního účtu v přehledu Účtový rozvrh atd.). Velmi důležitá pro práci s přehledem je funkce Nastav. Touto funkcí si nastavíte vlastní sestavu, tj. zobrazení, třídění i filtrování záznamů přehledu.

Funkce přehledu jsou přístupné nejenom z místní nabídky, ale řada z nich je umístěna v panelu nástrojů, který najdete v horní části každého přehledu nad záhlavím přehledu.

Opravu záznamu nebo pořizování nového záznamu provádíte ve Formuláři. Potřebné údaje zadáváte do jednotlivých polí formuláře. Podle „typu“ údaje zadáváte údaje různými způsoby. Přepínáte se do návazného číselníku, vybíráte ze seznamu přednastavených hodnot apod. U některých polí ve formuláři použijete pomocná tlačítka pro kalendář nebo kalkulačku. Některá pole formuláře jsou z hlediska systému povinná a musí být vyplněna, některá pole formuláře vyplňovat nemusíte. Bez vyplněných povinných údajů záznam neuložíte.

Formulářů je celá řada. Od těch „stručnějších“ s několika údaji až po „rozsáhlé“, kdy formulář obsahuje údajů celou řadu.

Nakonec, po vyplnění potřebných údajů, tlačítkem OK dáte pokyn k uložení záznamu do databáze (přehledu). Při uložení systém provádí řadu kontrol (podle toho, o jaký formulář se jedná). Např. kontrolu vyrovnanosti účetního dokladu, kontrolu fondu pracovní doby u výplaty pracovníka a řadu dalších.

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
V jiných jazycích
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export