Přechod na nové účetní období v Helios Orange - Poradna (CZ)

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Mzdové a Účetní období)
Řádka 101: Řádka 101:
 
== Mzdy ==
 
== Mzdy ==
 
===Mzdové a Účetní období===
 
===Mzdové a Účetní období===
*Modul '''Mzdy''' má svůj samostatný číselník období: Mzdy /  Mzdové období. Nové globální období musíte mít v přehledu Pomocné číselníky / Období nadefinované z pohledu modulu Mzdy v okamžiku, kdy generujete platební příkazy za prosincové mzdy, které jsou splatné v lednu.
+
*Modul '''Mzdy''' má svůj samostatný číselník období: Mzdy /  Mzdové období.  
 +
{{Warning|Nové globální období musíte mít v přehledu Pomocné číselníky / Období nadefinované z pohledu modulu Mzdy v okamžiku, kdy generujete platební příkazy za prosincové mzdy, které jsou splatné v lednu.}}

Verze z 7. 1. 2020, 09:33

groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Účetnictví

Přechod roku v Helios Orange – příprava prostředí

Účetní období

Ve volbě Pomocné číselníky/Období založíte pomocí tlačítka Nový období nového roku.

Tip Pokud používáte i Období stavu, je nutné nová období stavu vygenerovat.

To provedete v Pomocné číselníky/Období/Období stavu akce - Generování období stavu.

Změna číslování

Pokud v číslech dokladů používáte prefix čísla roku, nastavte pro nové období číslování ve volbách

 • Pokladna/Číselník pokladen – Hromadná změna číslování. Musíte být v období, pro které číslování nastavujete (vidíte dole na liště).
 • Pokladní prodej/Řady účtenek - Nastavení pořadového čísla
 • Účetnictví/Druhy účetních dokladů – pro doklady zadávané přímo do účetního deníku (interní doklady apod.) - akce Hromadné změny/Řada dokladů.
 • Oběh zboží/Kmenové karty/Druhy dokladů pohybu zboží – zejména pro faktury vydané akce Hromadná změna pořadového čísla

Toto lze připravit kdykoli před tím než začnete zadávat doklady do nového období.

Počáteční a koncové stavy účtů

Pro vygenerování koncových a počátečních stavů účtů kliknete v přehledu Pomocné číselníky/Období pravou myší na řádek s končícím rokem a zvolíte akci Uzavření a otevření účetních knih. Dojde k výpočtu a vygenerování dokladů pro koncový stav (ve starém roce) a Počáteční stav (v novém roce). Takto získané hodnoty můžete kdykoli korigovat pomocí dalších akcí v přehledu:

 • Zrušení uzavření a otevření účetních knih – zruší vygenerované doklady počátečních a koncových stavů
 • Zrušení a obnovení uzavření a otevření účetních knih – zruší a znovu vygeneruje doklady počátečních a koncových stavů s aktuálními hodnotami

To znamená, že tuto akci můžete spouštět opakovaně tak, jak postupně doúčtováváte doklady ve starém účetním období.

Podrobný popis akce naleznete zde Období - Pomocné číselníky

Tip V části Nastavení nesmí zůstat (není), musí být všude vybráno Ano nebo Ne.

Doporučujeme zaškrtnout i volbu Kontroly provedení uzávěrky – program zkontroluje, zda jsou splněny náležitosti pro provedení uzávěrky, např.

 • Druh účetního dokladu pro koncové a počáteční stavy – v novém i starém období. Musí být založeny Druhy účetních dokladů s přednastaveným stavem Počáteční stav/Koncový stav a Uzávěrkovým charakterem Otevření/Uzavření účetních knih.
 • Účtový rozvrh – existence účtů 701, 702, 710, 431 – se správným nastavením - uzávěrkový charakter Počáteční účet rozvážný, Konečný účet rozvážný, Účet zisků a ztrát, Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení.

Uzavření účetního období

Slouží k uzavření období – nelze zde již přidávat doklady a opravovat. Spouští se až ve chvíli, kdy již nechcete do období zasahovat. Kdykoli je možné období znovu otevřít akcí Otevření účetního období.

Přednastavení nového účetního období

Pokud již chcete vstupovat hlavně do období nového roku, můžete období přednastavit ve volbě Možnosti/Uživatelské konstanty lokální/Období – vybrat nové Přednastavené období.

Doporučený postup při účetní závěrce

Při zpracování účetní závěrky by měly být provedeny minimálně následující kroky, bližší popis k jednotlivým akcím naleznete v dokumentaci.

 • Účetní deník
V agendách prvotních dokladů - faktury vydané i přijaté (vč. vzájemných zápočtů), sklady, pokladna, banka, majetek, mzdy, leasing, pokladní prodej, … zkontrolovat zaúčtování všech dokladů, které mají být zaúčtovány (např. pokud neúčtuji o zálohových fakturách, pak jejich nezaúčtování samozřejmě závěrce nebrání)
Kontrola dokladů v deníku – fáze rozpracovanosti (doklady ve fázi Pořízeno nevstupují do výkazů a sestav ve Stavu účtů)
dále akce Kontroly/Kontrola dokladů
 • Stavy účtů – kontrola vyrovnanosti a hospodářského výsledku v rozvahové a výsledkové sestavě
 • Přepočet zůstatků peněžních účtů vedených v cizí měně - je nutné mít zadaný/stažený kurs k 31.12., resp. poslední dostupný kurs v roce
Banka - účtový rozvrh, účet, akce Stav účtu - kurzový rozdíl, zadáváte kontaci pro kurzový rozdíl k bilančnímu dni a datum případu
Pokladna - pokladní doklady, akce Generování dokladu kurzového rozdílu - vygeneruje se pokladní doklad, který bude pouze v korunách, ten zaúčtujete
Pokud pokladní doklady zadáváte přímo do účetního deníku, provedete přepočet zůstatku v účtovém rozvrhu, stejně jako u bankovního účtu.
 • Neuhrazené pohledávky a závazky
Saldokonta/Stav saldokonta k datu - aktualizovat saldo k 31.12. Zobrazit si sestavu Saldokonto v cizí měně nevyrovnané (sloupec Saldo 1 CM se nerovná 0)
akce Účtování/Kurz. rozdíl k bil. dni.
Upozornění Pokud používáte Saldo nad prvotními doklady, přepočet kurzový rozdílů spouštíte zde!
 • Inventura účtů – kontrola Stav saldo k datu a Stav účtu. Tisk inventury účtů – Saldo nevyrovnané. Ze saldokonta k datu pomocí F8 tisk formulářem lze tisknout:
Inventuru pohledávek
Inventuru závazků
Saldokonto k datu


Sklady

Uzávěrka a inventura

 • Před pořizováním dokladů do nového účetního období je vhodné provést Skladovou uzávěrku.
  • Skladová uzávěrka je provedena po zadání a zrealizování všech pohybových dokladů (příjem, výdej a jejich storna).
  • Před datem skladové uzávěrky není možné realizovat doklady, které skladové uzávěrce předcházejí.
 • Po zadání a realizaci všech dokladů starého období a před realizací prvního dokladu nového období je vhodné provést Inventuru.
  • Inventuru není možné provádět zpětně - je možné ji provést pouze k aktuálnímu datu
   • Aktuální množství na skladě je vloženo do inventury pro následující výpočty - není možné použít množství k jinému než aktuálnímu datu.
  • Po vygenerování inventurních rozdílových dokladů je nutné dočasně zrušit skladovou uzávěrku, aby bylo možné doklady realizovat.
   • Po zrealizování inventurních dokladů je vhodné sklad opět uzavřít.


Práce s doklady přes období

 • Při generování návazných dokladů volbou Generování příjemky / Generování faktury,.... je cílový doklad založen v aktuálním období (tzn. pokud generujete doklady dne 1.1.2019. je období 2019, pokud generujete 31.12.2018 je období 2018).
  • Pokud je nutné, aby byl cílový doklad v jiném než aktuálním období, je třeba založit hlavičku cílového dokladu (například příjemka) a následně na záložce položky převést položky ze zdrojového dokladu (například vydaná objednávka).
   • Toto platí i u storen.
 • Při generování návazného dokladu z došlé objednávky je datum případu (období) návazného dokladu určeno dle atributu Datum případu v Profilu pro generování návazného dokladu.
  • Atribut je možné nastavit na hodnoty: Aktuální datum, Datum objednávky, Termín dodávky.
 • Při tvorbě storna je doklad vytvořen v období, které je zjištěno dle natavení globální konstanty (Konfigurace / Správa systému --> Oběh zboží) Generovat storno a dobropis.
  • Zde jsou možné volby: Podle dnešního data, Podle data realizace.


Upozornění Je třeba rozlišovat, kdy je vhodné doklady tvořit zpětně do minulého období. Doklady není vhodné zakládat do předchozího období, pokud byla již provedena inventura a byl uzavřen sklad. Období, ve kterém je doklad tvořen, například u storen, by mělo odpovídat datu, kdy byl zjištěn nesoulad. Tzn. storno příjemky z 1.12.2019 patří do období 2020, pokud byl nesoulad zjištěn v roce 2020.


Výroba

Generování kalendářů na následující období

 • U všech používaných kalendářů je nutné včas vygenerovat kalendář pro následující období.
 • Tyto kalendáře ovlivňují termíny výrobních příkazů, kapacitní plánování a termíny odvolávek.
 • Definují se v: Pomocné číselníky --> Plánovací kalendáře.

Mzdy

Mzdové a Účetní období

 • Modul Mzdy má svůj samostatný číselník období: Mzdy / Mzdové období.
Upozornění Nové globální období musíte mít v přehledu Pomocné číselníky / Období nadefinované z pohledu modulu Mzdy v okamžiku, kdy generujete platební příkazy za prosincové mzdy, které jsou splatné v lednu.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export