Příklady - Účetnictví

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Příklad - bilanční sestava

Příklad Příklad vytvoření sestavy pomocí funkce Nastav - bilanční sestava - zobrazení obratů a zůstatků rozvahových, výsledkových a podrozvahových účtů.


Tato sestava se bude tvořit v nabídce Účetnictví, Účetní deník, Účetní deník celkem, kde je seznam všech dokladů ze všech druhů dokladů (sborníků) za vybrané účetní období (rok).

Po stisku Nastav na záložce 1-Zobrazení zařadíme do zobrazitelných položek:
ze skupiny Účet - Povaha účtu
ze skupiny Účetní deník celkem - Částka DAL, Částka MD, Částka zůstatek.

Priklad nastav - bilancni sestava - Ucetnictvi2.jpg


Na záložce 2-Třídění nastavíme Třídit dle položek položku Povaha účtu ze skupiny Účet.

Priklad nastav - bilancni sestava - Ucetnictvi3.jpg


Po stisku tlačítka OK se zobrazí přehled dokladů kde v Menu místní nabídky (např. stisk pravého tlačítka myši) potvrdíme nabídku Povolit seskupování.

Priklad nastav - bilancni sestava - Ucetnictvi4.jpg


Uchopením záhlaví Povaha účtu levým tlačítkem myši a přetažením do seskupovacího řádku se provede seskupení dokladů.

Priklad nastav - bilancni sestava - Ucetnictvi5.jpg


Po stisku tlačítka Nastav na záložce 4 - Uložená nastavení si můžete toto nastavení uložit, do řádku Název uloženého nastavení zapíšete jak se má nastavení jmenovat a stiskem tlačítka Uložit bude nastavení uloženo. Pro příští použití tohoto nastavení ho stačí jednoduše vyvolat ze seznamu tlačítkem Sestavy.

Nabídka Opis jen skupin provede opis přehledu pouze za seskupovací hledisko, tedy za povahu účtu. V sestavě bude tedy vidět součet rozvahových, výsledkových a podrozvahových účtů.


Upozornění V takto definovaném pohledu jsou zobrazeny všechny doklady, tedy doklady ve všech fázích pořízení (Pořízeno, Účtováno, Uzavřeno). Nemusí tedy souhlasit zůstatek účtů se zůstatkem ve skupinách stavu, pokud je některý z dokladů ve stavu Pořízeno.

Příklad - doklady ve fázi Pořízeno

Příklad Příklad vytvoření sestavy pomocí funkce Nastav - Kontrolní sestava na fázi dokladu Pořízeno (doklady ve fázi Pořízeno se nenačítají do stavů účtů, do saldokonta, do sestavy DPH).

Tato sestava se bude tvořit v nabídce Účetnictví, Účetní deník, Účetní deník celkem, kde je seznam všech dokladů ze všech druhů dokladů (sborníků) za vybrané účetní období (rok).

Po volbě Nastav je potřeba se přepnout na záložku 1-Zobrazení. Pro tuto kontrolní sestavu je nutno mít v přehledu dokladů zobrazen atribut Fáze, který pak v přehledu dokladů zobrazí sloupec, který ukáže v jaké fázi rozpracovanosti se doklad nachází. Po rozkliknutí skupiny Účetní deník celkem je potřeba nalézt položku Fáze, kterou je potřeba přesunout do seznamu Zobrazované položky. Přesun provedete např. poklikáním na položku Fáze, položka se zařadí na konce seznamu zobrazovaných položek. Pro lepší přehlednost kontrolní sestavy přesuneme položku na začátek seznamu. Nastavíte se na položku Fáze v seznamu zobrazovaných položek a pomocí tlačítka šipky Priklad nastav - Ucetnictvi2.jpg přesunete položku na počátek seznamu.

Priklad nastav - Ucetnictvi3.jpg


Dále je možno upravit podobným způsobem seznam zobrazovaných položek, pro tuto kontrolní sestavu (pro identifikaci dokladů) je vhodné mít v přehledu dokladů zařazeny minimálně tyto sloupce: Fáze, Druh účetního dokladu, Doklad (číslo dokladu).

Mají-li být v přehledu dokladů vidět pouze ty doklady, které jsou ve fázi pořízeno, je potřeba ještě v Nastav na záložce 3 - Podmínky - filtr nastavit podmínku pro zobrazení těchto dokladů. Na této záložce v seznamu Filtrovatelné položky (po rozkliknutí skupiny Účetní deník celkem) naleznete položku Fáze, po stisku tlačítka Přidat nebo poklikání na tuto položku se zařadí do spodní části do Seznamu podmínek. Do sloupce Podmínka je potřeba nastavit "se rovná" a do sloupce Hodnota je potřeba nastavit Pořízeno.

Priklad nastav - Ucetnictvi4.jpg


Na záložce 4 - Uložená nastavení si můžete toto nastavení uložit, do řádku Název uloženého nastavení zapíšete jak se má nastavení jmenovat a stiskem tlačítka Uložit bude nastavení uloženo. Pro příští použití tohoto nastavení ho stačí jednoduše vyvolat ze seznamu tlačítkem Sestavy.

Po tomto nastavení a potvrzení tlačítkem OK bude v přehledu zařazen sloupec Fáze a zobrazeny pouze ty doklady, které se nacházejí ve fázi Pořízeno. Pokud se v této fázi nenachází žádný doklad, bude přehled dokladů prázdný.

Příklad - Kontrola výkazů

Po prvním výpočtu Výkazů v modulu Účetnictví - Výkazy je nutno provést kontroly, zda jste správně nastavili definice příslušných Výkazů.
Rozdíly mohou vzniknout nejen neúplnou nebo chybnou definicí Výkazů, ale i chybným zaúčtováním. Proto je nutné nejprve zkontrolovat, zda je za dané období správně účtováno.


Kontrola účtování

V modulu Účetnictví - Stavy účtů - SYSTEM 002 - zkontrolujte za příslušné období hospodářský výsledek. (Počítáte - li Výkazy např. za 1.pololetí 2009, proveďte výpočet na Stavech účtů v období 2009 se zadaným koncovým datem 30.6.2009.)
Pro kontrolu můžete použít sestavy typu Obratové předvahy. Její výběr je ovlivněn nastavením Kumulovaných obratů v Konfiguraci modulu Účetnictví. Máte - li nastaveny Kumulované obraty denní, vyberte sestavu Obratová předvaha (L-D). V případě, že máte nastaveny Kumulované obraty měsíční, potom vyberte sestavu Obratová předvaha (L-M). Pokud nevíte, jak máte nastavenu konfiguraci, stačí stisknout tlačítko Nastav.
Pokud je na 1.záložce u příslušných kumulovaných obratů uvedeno NENAPOČÍTÁNO, nelze tyto obraty v sestavě použít. V případě zde zobrazeného nastavení je nutno použít pro zobrazení účetních výstupů sestavu Obratová předvaha (L-M). Denní kumulované obraty nejsou napočítány.

Kontrola mezi Ucetnictvim a Vykazy - Ucetnictvi2.jpg


V případě, že slovo NENAPOČÍTÁNO je uvedeno jak u denních, tak u měsíčních kumulovaných obratů, znamená to, že tento údaj není zadán a je nutno ho zadat v Možnosti /Konfigurace - Správa systému - Účetnictví.

Po zobrazení Obratové předvahy je nutno, aby sloupec D Zůstatek kon.stav byl v posledním šedém řádku nulový.
Konečný výsledek si také můžete pro kontrolu zobrazit pomocí Opisu na poslední stránce nebo sestavu vytisknout.

Pokud je sloupec D Zůstatek kon.stav nulový, je možno porovnat hospodářský výsledek z účetních sestav s příslušnými Výkazy. Hospodářský výsledek si můžete zobrazit pomocí sestavy Rozvaha (L-M),popř. Rozvaha (L-D) nebo pomocí sestav Výsledovka (L-M), popř.Výsledovka (L-D).

Pokud Obratová předvaha není ve sloupci D Zůstatek kon.stav nulová, je nutno najít chybu při zaúčtování.

Upozornění UPOZORNĚNÍ: Před započetím kontrol proveďte na Skupinách stavů účtů přes pravé tlačítko myši Aktualizaci všech stavů... a potom znovu zkontrolujte příslušné účetní sestavy.

Pokud ani po aktualizaci není obratová předvaha nulová, proveďte následující kontroly v Účetním deníku:

 • Pomocí pravého tlačítka myši spusťte Kontroly (doporučujeme minimálně zkontrolovat údaje dle následujícího obrázku a zobrazené účetní zápisy opravit)
Kontrola mezi Ucetnictvim a Vykazy - Ucetnictvi3.jpg
 • Pomocí tlačítka Nastav si zobrazte sloupce Fáze a Stav a zkontrolujte existenci účetních zápisů ve fázi Pořízeno (Tyto účetní zápisy se do Stavů účtů ani Výkazů nenapočítávají.) Zkontrolujte tento stav zvláště u ručně pořizovaných počátečních stavů, začínáte-li pracovat prvním rokem v systému Helios Orange.
Kontrola mezi Ucetnictvim a Vykazy - Ucetnictvi4.jpg
 • Dále zkontrolujte, zda jsou počáteční stavy ve Stavu = Počáteční stav. (Pokud by počáteční stavy měly Stav=Běžný, tak proveďte opravu přes pravé tlačítko myši výběrem nabídky Stav a klikněte na stav, který má účetní zápis mít. Tím dojde ke změně stavu.) Současně naopak zkontrolujte, jestli účetní zápisy běžného roku mají Stav = Běžný.
Upozornění UPOZORNĚNÍ: Po opravách účetních zápisů proveďte na Skupinách stavů účtů přes pravé tlačítko myši Aktualizaci všech stavů... a potom znovu zkontrolujte příslušné účetní sestavy.


Po provedení výše uvedených kroků byste se měli dostat ke správným účetním výstupům. Pokud se hospodářský výsledek (stejný na Rozvaze a Výsledovce - pouze s opačným znaménkem) liší od hospodářského výsledku na vypočtených Výkazech, je nutno provést opravy v definicích těchto Výkazů.

Kontrola Výkazů

Upozornění UPOZORNĚNÍ: Máte-li na Definici Výkazu zatrženo automatické doplnění, musíte mít na všech řádcích Výkazu nastaveny účty, které se mají do řádku Definice Výkazu doplnit. Tyto účty se zadávají na záložce 2 - Poznámky buď přesným výčtem analytických účtů oddělených čárkami nebo pomocí zástupného znaku % (např.221%). Údaje označené prefixem --A se do řádku Výkazu nezařadí. Pokud nebude mít přesně tyto účty definovány, tak se při každé aktualizaci Výkazy napočítají pomocí těchto účtů zapsaných na záložce 2 - Poznámky a nikoliv z účtů, které jste zařadili na řádky výběrem z Účtového rozvrhu.

Doporučujeme pro kontrolu Definice Výkazů provést následující kroky:

 • Kontrola, zda jsou zařazeny všechny účty do definice Výkazu.

Vyberte Definici Výkazu, podle které jste Výkaz počítali a na 3.záložce - Řádky pomocí pravého tlačítka myši spusťte Kontrolní přehled účtů. Pomocí rychlého filtru odfiltrujte účty rozvahové nebo výsledkové (záleží na tom, jakou definici kontrolujete) a ve sloupci Účty celkem zadejte 0. Tímto krokem se Vám zobrazí všechny účty, které nemáte zařazené na žádném řádku Výkazu. Tyto účty musíte zařadit na příslušné řádky Výkazu. Je praktické si zobrazit sloupec Zůstatek účtu, který zobrazí aktuální zůstatek na účtu.

Kontrola mezi Ucetnictvim a Vykazy - Ucetnictvi5.jpg
 • Kontrola zařazení účtů do definice Výkazu

Zařazení účtů na řádky Výkazu můžete provést přímo z Kontrolního přehledu účtů přes pravé tlačítko myši pomocí klávesové zkratky <Ctrl><P> nebo výběrem Zařadit účet na řádek. Druhou možností je odfiltrovaný přehled vytisknout pomocí Opisu <Ctrl><P> nebo seznam převést do Excelu <Ctrl><E>. Potom účty zařaďte přímo na 3.záložce Řádky na jednotlivých řádcích Výkazu. (Na daném řádku dáte tlačítko Oprava a na 3.záložce Účty pomocí tlačítka Nový vyberete účet z Účtového rozvrhu.)

Upozornění UPOZORNĚNÍ: Máte-li na Definici Výkazu zatrženo automatické doplnění, musíte mít na všech řádcích Výkazu nastaveny účty, které se mají do řádku Definice Výkazu doplnit. Tyto účty se zadávají na záložce 2 - Poznámky buď přesným výčtem analytických účtů oddělených čárkami nebo pomocí zástupného znaku % (např.221%). Údaje označené prefixem --A se do řádku Výkazu nezařadí. Pokud nebude mít přesně tyto účty definovány, tak se při každé aktualizaci Výkazy napočítají pomocí těchto účtů zapsaných na záložce 2 - Poznámky a nikoliv z účtů, které byste zařadili na řádky výběrem z Účtového rozvrhu. UPOZORNĚNÍ: Zadáváte-li pasivní účty do Rozvahy a výnosové účty do Výkazu zisků a ztráty musíte je zadat s koeficientem -1.Tento koeficient zadáte přes pravé tlačítko myši výběrem +/- nebo klávesovou zkratkou <Alt><Insert>.
 • Kontrola správnosti zařazení účtů

K této kontrole využijte sloupečků s přepínači. Žádný z údajů nesmí zůstat zatržený. Systém kontroluje zařazení účtů do Definic Výkazů ve vazbě na jejich zadání v Účtovém rozvrhu. Jedná se např. o kontrolu zařazení aktivních účtů do Aktiv (a naopak pasivních účtů do Pasiv), zařazení účtů do správného Výkazu (rozvahové účty do Rozvahy a výsledkové do Výkazu zisků a ztráty). Pokud je na účtu nastaveno sledování Dle aktuálního zůstatku, musí být zařazen ve dvou řádcích Výkazu atd.

Kontrola mezi Ucetnictvim a Vykazy - Ucetnictvi6.jpg
Upozornění UPOZORNĚNÍ: Účty oprávek musí být zadány v Účtovém rozvrhu jako účty aktivní . V Definici Výkazu musí být účty zadány na záložce korekce.


Po provedení výše uvedených oprav zaktualizujte Výkazy přes pravé tlačítko myši nebo stiskem <Ctrl><S> a zobrazením hodnot zjistěte, zda je hospodářský výsledek na obou výkazech správný.

Upozornění V případě, že se liší hospodářský výsledek na rozvaze právě o výši hospodářského výsledku minulého období, nemáte hospodářský výsledek minulého období převeden na účty 428 nebo 429 a současně nemáte účet 431 zařazen do řádku Výkazu.

Nastavení kompenzace na řádcích Výkazu

V případě, že Vám souhlasí hospodářský výsledek na sestavách ve Skupinách stavů i na Výkazech, ale chcete, aby se ve Výkazech v Rozvaze kumulovaly hodnoty do řádků jinak, je nutno na daném řádku Výkazu opravit na záložce 2 - Poznámky Kompenzaci. Kompenzace slouží k nastavení, na jaké úrovni účtu má docházet ke kompenzaci (tvorbě součtů) mezi řádky výkazu v aktivech a pasivech. Musí být stejná pro odpovídající dvojice řádků v Aktivech i Pasivech. Máte-li nastaveno Kompenzace = Není, tak obraty na straně MD účtů, které jsou zařazeny na řádek Výkazu, jsou zobrazeny v Aktivech a obraty na straně D v Pasivech.
Při kompenzaci = 3 se sečtou zůstatky na účtech za první 3 místa účtů zařazených na řádek a tyto zůstatky budou zapsány do Aktiv v případě, že konečný zůstatek je na straně MD a do Pasiv v případě, že tento zůstatek bude na straně Dal.

Příklad - Kontrola saldokonta

Příklad Postup kontroly mezi stavem účtu a stavem saldokonta

Jednou ze základních kontrol v modulu Účetnictví je porovnání stavu účtu (popř. více účtů) a stavu saldokonta.
Obsahuje - li saldokontní skupina pouze jeden účet, musí být stav saldokonta totožný se stavem na příslušném účtu.
Obsahuje - li saldokontní skupina více účtů, musí být stav saldokonta totožný se součtem stavu na příslušných účtech.

Stav saldokonta (Účetnictví - Saldokonto)

V přehledu Stav saldokonta vyberte vhodnou sestavu (např.Saldokonto nevyrovnané)
Označte celý přehled saldokonta <Ctrl> <A>
Sečtěte hodnoty <Ctrl><X>, rozhodující je hodnota sloupce Saldo 1

Postup kontroly mezi stavem uctu a stavem saldokonta - Ucetnictvi2.jpg

Stav účtu (Účetnictví - Účtový rozvrh)


V přehledu Účtový rozvrh zobrazte na daném analytickém účtu přes pravé tlačítko myši nabídku Stav aktuálního účtu

Upozornění UPOZORNĚNÍ Liší - li se hodnoty Stavu saldokonta a Stavu aktuálního účtu, je pravděpodobné, že některé účetní zápisy obsahující tento analytický účet mají Druh data nastaven na Není datum.


Možnosti zjištění rozdílu

Pomocí Sestavy účetního deníku:

Účetnictví - Účtový rozvrh - pravé tlačítko myši - Účetní řádky
Pomocí Nastav - vytvořte sestavu dle následujícího obrázku.
Do modrého pole rychlého filtru zadejte: Stav = Běžný, Fáze = Účtováno (popř. Uzavřeno), Druh data = Není datum
Účetní zápisy, které se zobrazí, nejsou obsaženy ve stavu saldokonta, protože nemají zadaný Druh data.

Upozornění Tímto způsobem je nutno zkontrolovat sestavy ve všech účetních obdobích, ve kterých je na daný účet účtováno.
Postup kontroly mezi stavem uctu a stavem saldokonta - Ucetnictvi3.jpg

Druh data Není datum je nutno opravit na všech zobrazených účetních řádcích a po opravě znovu porovnat stav účtu a stav saldokonta.
Pokud se po provedení tohoto kroku stav saldokonta a stav účtu nesrovná na stejnou hodnotu, proveďte podle následujícího popisu další detailnější kontrolu.

Porovnání řádků v Účtovém rozvrhu a řádků dané saldokontní skupiny v Saldokontu:

Účtový rozvrh

Pro kontrolu použijte stejnou sestavu - Účetnictví - Účtový rozvrh - na daném analytickém účtu si přes pravé tlačítko myši zobrazte Účetní řádky, ale zrušte filtr na sloupci Druh data nebo sloupec úplně odstraňte. Přehled vhodně seřaďte (např. dle DUD, Dokladu a Řádku).

Postup kontroly mezi stavem uctu a stavem saldokonta - Ucetnictvi4.jpg


Řádky saldokontní skupiny

Pomocí saldokonta si lze zobrazit stejnou sestavu jako v Účtovém rozvrhu:

Účetnictví - Stav Saldokonta - vyberte sestavu Saldokonto celkem
Označte celý přehled saldokonta <Ctrl> <A>
Přes pravé tlačítko myši si zobrazte Účetní řádky a seřaďte je stejně jako v sestavě v Účtovém rozvrhu (např.dle DUD, Dokladu a Řádku)

Pozor: V této sestavě musíte zadat na záložce 3 - Filtry podmínku na zobrazení řádků jednoho daného období (roku) a podmínky filtru měnit tak, abyste jednotlivé přehledy zobrazovaly všechna období.

Postup kontroly mezi stavem uctu a stavem saldokonta - Ucetnictvi5.jpg


Závěr

Porovnáním sestav - Účetní řádky na účtu a Účetní řádky dané saldokontní skupiny - lze zjistit konkrétní rozdíly za dané období. Při převodu příslušných sestav do Excelu (např. pomocí klávesové zkratky <Ctrl> <E>) lze výsledky rychle porovnat a zjistit rozdíly.

Příklad - Kontrola DPH

Příklad Kontrola Účetnictví proti DPH

Daňová evidence je samostatnou částí programu, vychází z evidence účetní, a proto první a nezbytnou podmínkou pro bezchybnou daňovou evidenci je správné zaúčtování jednotlivých daňových dokladů. Před započetím účtování musíte správně provést nezbytná související nastavení.

Nastavení před započetím práce

 • V části Konfigurace/Správa systému - Účetnictví nastavte, zda je firma plátcem DPH a zda je plátcem čtvrtletním či měsíčním. Podle tohoto nastavení se zakládají jednotlivá období DPH v Číselníku období DPH. (Jednotlivá období DPH zakládá systém vždy, když dojde k účtování prvního dokladu s DUZP spadajícího do daňového období, které dosud v systému neexistuje.)
 • V části Konfigurace/Správa systému - Účetnictví vyberte způsob dohledání kurzu pro DPH.
 • V části Konfigurace/Správa systému - DPH vyberte způsob zaokrouhlení DPH v jednotlivých modulech.
 • V modulu Pomocné číselníky - Kurzovní lístek přes pravé tlačítko myši na každé cizí měně, kterou máte zadánu v kurzovním lístku, vyberte pomocí volby Nastavit pro EU-DPH, zda budete používat kurz denní nebo pevný. Tato volba se projeví zaškrtnutím přepínače ve sloupci D nebo P.
 • V modulu Účetnictví - Druhy účetních dokladů na jednotlivých druzích účetních dokladů zkontrolujte nastavení Způsobu dohledání kurzu pro DPH. (Přednastavena je volba Dle globální konfigurace, ale na konkrétním DUD lze vybrat jinou.)
 • V modulu Účetnictví - Účtový rozvrh vytvoříte tolik analytických účtů DPH, kolik polí přiznání DPH vyplňujete.
 • V modulu Účetnictví - Číselník období DPH na prvním vygenerovaném období DPH proveďte zařazení Vašich analytických účtů DPH na příslušné řádky přiznání. (Na 2.záložce - Výkazy DPH na všech řádcích přiznání, které používáte, přiřaďte z Účtového rozvrhu příslušný analytický účet DPH na 2.záložce - Účty.) Současně vyberte tiskový formulář přiznání.
Upozornění UPOZORNĚNÍ: Vystavujete-li tuzemské faktury s DPH v cizí měně, doporučujeme na příslušném DUD zaškrtnout volbu DPH počítat vždy z hlavní měny.


Zadání účetního zápisu s vazbou na daňovou evidenci:

 • Účet základu daně musí mít vyplněn účet DPH a Uplatnění DPH, což je období vybrané z Číselníku období DPH, ve kterém bude DPH uplatněno. Aby byl účetní zápis zahrnut do daňových dokladů, musí být ve fázi Účtováno (popř.Uzavřeno).
Kontrola Ucetnictvi proti DPH - Ucetnictvi2.jpg
 • V řádku zaúčtování částky DPH musíte vyplnit pouze pole Účet, Částka a Uplatnění DPH. (Pole Účet DPH musí zůstat nevyplněné.)
Kontrola Ucetnictvi proti DPH - Ucetnictvi3.jpg
Upozornění UPOZORNĚNÍ: Při vyplnění DUZP se podle tohoto data vyplní i Uplatnění DPH. Pokud je toto období již uzavřeno a jedná se o doklad na vstupu, vyplní se první následující otevřené období. Jedná-li se o doklad na výstupu, vyplní se příslušné dodatečné období. Není -li toto dodatečné období založeno, Uplatnění DPH zůstane prázdné. Zůstane-li pole Uplatnění DPH nezadáno (je vyplněno <není>), není tento účetní zápis zařazen do daňových dokladů.
 • Vhodně nastavenou sestavou v účetním deníku můžete pomocí tlačítka Nastav přímo při účtování kontrolovat vazbu na daňové doklady. (Sloupečky zobrazující daňovou vazbu jsou na obrázku barevně označeny. Sloupečky týkající se kurzu DPH vyberte pouze v případě, účtujete-li v cizí měně.)
Kontrola Ucetnictvi proti DPH - Ucetnictvi4.jpg


Doporučený postup při kontrole přiznání DPH:

 • Účetnictví - Účtový rozvrh - pomocí rychlého filtru vyberte účty 343, označte je pomocí <Ctrl> <A> a přes pravé tlačítko myši proveďte Aktualizaci DPH v deníku dle účtu.
 • Účetnictví - Číselník období DPH - zkontrolujte na příslušném období, jestli je správně zadán zálohový koeficient pro krácení daně na vstupu
 • Účetnictví - Účetní deník - Účetní deník celkem - proveďte kontrolu, zda neexistují účetní doklady ve fázi Pořízeno (doklady ve fázi Pořízeno se nepromítnou do daňové evidence a tudíž ani do přiznání DPH)
Kontrola Ucetnictvi proti DPH - Ucetnictvi5.jpg
 • Účetnictví - Číselník období DPH - na daném období přes pravé tlačítko myši proveďte Aktualizaci daňových dokladů dle kurzů...
 • Účetnictví - Účetní deník - Účetní deník celkem - přes pravé tlačítko myši vyberte Kontrola a proveďte Kontrolu na chyby údajů DPH a Rozdíl daňové a účetní evidence. Případné chyby z vygenerovaného přehledu opravte. (Sloupec Rozdíl daňové a účetní evidence slouží hlavně jako upozornění. Ve většině případů tento rozdíl vzniká tím, že firma účtuje v cizí měně, používá denní kurzy a na účetním zápise se liší Datum případu a DUZP).
Upozornění UPOZORNĚNÍ: Pro účetnictví se při přepočtu do hlavní měny použije kurz dle Data případu, pro účely daňové evidence dojde k přepočtu kurzem dle DUZP


Kontrola Ucetnictvi proti DPH - Ucetnictvi6.jpg
 • Účetnictví - Číselník období DPH - na daném období přes pravé tlačítko myši si zobrazte Daňové doklady. Jeden sloupec tvoří Odchylka, která slouží jako informativní položka správnosti zaúčtování. Ne vždy však vyšší odchylka signalizuje chybu v evidenci DPH !
Na účetním zápise při výpočtu DPH shora je vždy zobrazena vyšší odchylka, přestože je výše DPH i příslušný účetní zápis v pořádku. Je to dáno tím, že pro výpočet odchylky systém počítá DPH nově ze základu daně vždy zdola. Toto DPH spočtené ze základu zdola je porovnáváno se zaúčtovanou výší DPH vypočtenou shora. (Přes pravé tlačítko myši si zobrazte Neseskupené daňové doklady, kde jsou vidět jednotlivé účetní řádky, ze kterých je vypočteno DPH a následně i odchylka.)

Kontrola Ucetnictvi proti DPH - Ucetnictvi7.jpg
 • Účetnictví - Číselník období DPH - v daném období DPH vyplňte datum Přiznání DPH a období uzavřete. (Pokud je potřeba na období provést Vypořádání, je nutno jej provést před uzavřením období.)
 • Účetnictví - Číselník období DPH - vytiskněte Přiznání DPH <F8>, popř. proveďte přes pravé tlačítko myši Export pro elektronické přiznání DPH...
Upozornění Uzavřením období DPH uzamknete všechny účetní řádky spadající do daného období. Opravovat půjdou jen údaje účetního zápisu nesouvisející s DPH.

V případě, že je potřeba opravit i údaje související s DPH a je-li to z věcného hlediska možné, proveďte přes pravé tlačítko myši na příslušném období Otevření období DPH...Po opravě příslušné období DPH opět uzavřete.

Příklad - Chyby v daňových dokladech

Příklad Nejčastější chyby a hlášení v daňových dokladech a možnosti jejich opravy

V Daňových dokladech se objeví jeden doklad na více řádcích

Na obrázku vidíte řádky jednoho dokladu barevně označené.

Nejcastejsi chyby a hlaseni v danovych dokladech a moznosti jejich opravy - Ucetnictvi2.jpg


Příčina:
Na druhu účetního dokladu (modul Účetnictví - Druhy účetních dokladů) máte zaškrtnutu volbu Seskupení daňových dokladů i dle Popisu v deníku (všimněte si rozdílných textů účetních řádků na jednom dokladu v poli Text - viz obrázek nahoře).

Oprava:
V Účetnictví - Druhy účetních dokladů stačí na příslušném DUD zrušit volbu Seskupení daňových dokladů i dle Popisu v deníku a doklad bude v daňových dokladech zobrazen správně. (Doklad, který byl zobrazen původně na čtyřech řádcích, je zobrazen pouze na jednom řádku.)

Nejcastejsi chyby a hlaseni v danovych dokladech a moznosti jejich opravy - Ucetnictvi3.jpg


V Daňových dokladech se zobrazí velká odchylka, na základu DPH je nula

Na obrázku dole vidíte barevně označený řádek.

Nejcastejsi chyby a hlaseni v danovych dokladech a moznosti jejich opravy - Ucetnictvi4.jpg


Příčina:
Přes pravé tlačítko myši si zobrazte Neseskupené daňové doklady a zafiltrujte si na číslo dokladu. Zde vidíte, že je vyplněn řádek pouze s částkou DPH (chybí druhý řádek se základem daně).

Nejcastejsi chyby a hlaseni v danovych dokladech a moznosti jejich opravy - Ucetnictvi5.jpg


V Účetnictví - Účetní deník na příslušném účetním zápise chybí v řádku účtování základu DPH účet DPH ( a současně je vyplněno Uplatnění DPH - Není.).

Nejcastejsi chyby a hlaseni v danovych dokladech a moznosti jejich opravy - Ucetnictvi6.jpg


Oprava:
Na řádku základu DPH v účetním zápise v poli Účet DPH doplňte příslušný účet 343 (v tomto případě 34319). Dle daňových pravidel se doplní pole Uplatnění DPH.


V Daňových dokladech se zobrazí velká odchylka, částka DPH je nulová

Na obrázku dole vidíte barevně označený řádek.
Nejcastejsi chyby a hlaseni v danovych dokladech a moznosti jejich opravy - Ucetnictvi7.jpg


Příčina:
Přes pravé tlačítko myši si zobrazte Neseskupené daňové doklady a zafiltrujte si na číslo dokladu. Zde vidíte, že je vyplněn řádek pouze se základem DPH (chybí druhý řádek s částkou DPH).

Nejcastejsi chyby a hlaseni v danovych dokladech a moznosti jejich opravy - Ucetnictvi8.jpg


V Účetnictví - Účetní deník na příslušném účetním zápise chybí v řádku účtování DPH období Uplatnění DPH. (Uplatnění DPH = Není.).

Nejcastejsi chyby a hlaseni v danovych dokladech a moznosti jejich opravy - Ucetnictvi9.jpg


Oprava:
Na řádku účtu DPH na příslušném účetním zápise vyplňte pole Uplatnění DPH (z nabídky si vyberte příslušné období DPH).

Příklad - Souhrnné hlášení

Nové souhrnné hlášení vytvoříte v modulu Účetnictví - Číselník období DPH - Souhrnné hlášení.
V novém souhrnném hlášení musíte vyplnit Název, Rok a čtvrtletí.

Souhrnne hlaseni - Ucetnictvi2.jpg
Upozornění UPOZORNĚNÍ: V poli Země musí být vyplněn kód CZ.


Po uložení a novém otevření se vám zpřístupní záložka Číselník období DPH, kde pomocí tlačítka Nový vyberete příslušná období DPH.


Nezbytné podmínky pro správný výpočet Souhrnného hlášení:

 1. Pomocné číselníky - Země - u všech zemí, které jsou členy EU, musí být zatržen přepínač EU
 2. Číselníky - Organizace - musí mít správně vyplněné DIČ - na prvních dvou místech musí být zadán kód země a dále příslušné zahraniční DIČ. Takto zadané DIČ nesmí obsahovat mezery. Kód země musí být vyplněn.
 3. Na příslušném analytickém účtu 343 musíte mít vyplněný Kód plnění.


Tvorba Souhrnného hlášení:

Souhrnné hlášení se tvoří z účetních dokladů, které musí mít vyplněny následující údaje:

 1. Na účetním zápise na řádku daně musí být vyplněno DUZP a období DPH (to je navázáno na souhrnné hlášení)
 2. Obsahuje-li účetní zápis cizí měnu, musí existovat potřebný kurz v kurzovním lístku
 3. Řádek základu daně musí obsahovat organizaci a příslušné DIČ. (Nesmí se jednat o DIČ vlastní země.) DIČ můžete vybrat přímo na řádku základu daně.
 4. Účetní zápis musí být ve fázi Účtováno nebo Uzavřeno.


Postup zpracování řádného Souhrnného hlášení:

 1. Vytvořte nové Souhrnné hlášení
 2. Vyberte příslušná období DPH
 3. Přes pravé tlačítko myši si zobrazte přehled s aktualizací
 4. Zkontrolujte si údaje Souhrnného hlášení a případně proveďte opravy na účetních zápisech
 5. Zadejte Datum uzavření. (Musí být uzavřena všechna období DPH, která jsou navázána na Souhrnné hlášení.)
 6. Na zobrazeném přehledu vytiskněte formulář Souhrnného hlášení


Postup zpracování opravného Souhrnného hlášení:

 1. Na příslušném souhrnném hlášení přes pravé tlačítko myši založte Nové opravné souhrnné hlášení...(Řádné souhrnné hlášení i návazná období DPH musí být uzavřeny.)
 2. Vyberte příslušná období DPH
 3. Přes pravé tlačítko myši si zobrazte přehled s aktualizací
 4. Zkontrolujte si údaje Souhrnného hlášení a případně proveďte opravy na účetních zápisech
 5. Zadejte Datum uzavření
 6. Na zobrazeném přehledu vytiskněte formulář Souhrnného hlášení


Postup zpracování následného Souhrnného hlášení:

 1. Na příslušném souhrnném hlášení přes pravé tlačítko myši založte Nové následné souhrnné hlášení...(Řádné i opravné souhrnné hlášení musí být uzavřeno.)
 2. V Číselníku období DPH zadejte nové dodatečné období DPH, do kterého budou pořizovány opravované i nové účetní zápisy. Toto dodatečné období DPH vyberte na 2.záložce do následného Souhrnného hlášení
 3. Proveďte opravy stávajících účetních zápisů a vytvořte účetní zápisy nové. Tyto opravy a změny zadejte s novým dodatečným obdobím DPH.
 4. Přes pravé tlačítko myši si zobrazte přehled s aktualizací
 5. Zkontrolujte si údaje Souhrnného hlášení a případně proveďte opravy na účetních zápisech
 6. Uzavřete výkaz. Máte zobrazeny doklady Souhrnného hlášení a přes pravé tlačítko myši proveďte Uzavření hlášení pro aktualizaci....
 7. Opravte počty plnění na jednotlivých řádcích přes tlačítko Oprava.
 8. Na zobrazeném přehledu vytiskněte formulář Následného souhrnného hlášení, kde je navíc uveden sloupec Storno
Upozornění Následné Souhrnné hlášení je rozdílové, bude obsahovat jen změny.

Opravy dokladů pro Souhrnné hlášení:

 1. Nové doklady pořídíte do příslušného druhu účetního dokladu v účetním deníku. Použijte v účetním deníku přes pravé tlačítko myši volbu Kopie, storno, oprava pro SH - Oprava dokladu pro SH. Vytvoří se účetní zápis, ve kterém je provedeno storno původního účetního zápisu a současně je vytvořena kopie stávajícího účetního zápisu, který můžete opravit.

Doporučení: Storno, které je vygenerováno s mínusovými znaménky, neopravujte a nechte ho v původním stavu.
Požadované opravy (Organizace, DIČ, účet a částka) proveďte až v řádcích kopie dokladu (na obrázku dole se jedná o řádky 1 a 2).

 1. Potřebujete - li provést pouze storno účetního zápisu, použijte v účetním deníku přes pravé tlačítko myši volbu Kopie, storno, oprava pro SH - Kopie dokladu a zaškrtněte přepínač Storno.
Souhrnne hlaseni - Ucetnictvi3.jpg
Za obsah tohoto článku odpovídá Jakub Ryšavý, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export