Opravné položky - Účetnictví

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;
E-help Přípravu, tvorbu opravných položek k pohledávkám a jejich účtování naleznete také v elektronickém průvodci Opravné položky k pohledávkám (nutno spustit zvuk)

Všechny akce pro opravné položky jsou přístupné pouze z přehledu "Zvolený přehled salda ke dni ..."
Opravně položky se tvoří vždy generováním, nelze je vytvořit ručně pomocí tlačítka Nový. Kliknutím na pravé tlačítko myši z místní nabídky výběrem provedete

 • Zařazení do generování opravných položek - Nastav dle §8, §8a, §8c - označíte saldokontní řádky, pro které se mají generovat opravné položky podle zákona o rezervách. Helios Orange kontroluje zákonem dané podmínky pro možnost tvorby těchto opravných položek.
 • Nastav pro účetní OP - akcí lze nastavit záznam řízení opravných položek. V editoru řízení opravných položek lze toto nastavení provést zaškrtnutím volby "Zařazeno pro účetní OP". Při tomto nastavení nelze zadat "Řízení pro OP" ani "Řízení pro odpis". Akcí "Zrušit nastavení" lze toto nastavení zrušit.
 • Řízení opravných položek/odpisu - tímto krokem se koriguje výše vygenerované opravné položky dle zákona o rezervách dle způsobu řízení pohledávek.
 • Zařazení generování opravných položek - Zruš - zrušíte výběr saldokontních řádků pro generování opravných položek

Pomocí Nastav - sloupec Měsíce po splatnosti si lze zobrazit počet měsíců po splatnosti pohledávky.

Zvolený přehled salda ke dni:

Saldo OP.jpg

Akce pro opravné položky (fungují jak pro jednotlivé saldokontní případy, tak i pro označené):

 • Zobrazení opravných položek - jedná se o přehled opravných položek k jednomu nebo více saldokontním případům. (Generovat opravné položky lze pouze z přehledu salda ke dni). Lze zobrazit přehled deníkových řádků tvořících danou OP.
 • Zobrazení opravných položek k datu - zobrazí opravné položky k datu, tedy ke zvolenému datumu zobrazení salda ke dni. ( Na rozdíl od akce "Zobrazení opravných položek", která zobrazí všechny opravné položky k danému saldokontnímu případu.)


V editoru lze editovat údaje:
- Pohledávka (aktuální výše saldokonta)
- % návratnost (přednastavena 0, možno zadat v rozsahu 0-100) (% návratnosti lze zadat i hromadně v přehledu opravných položek akcí "Změna procenta návratnosti". Funguje pro označené záznamy. Po změně procent návratnosti dojde k přepočtu ostatních hodnot.) Změna procenta návratnosti má vliv jen na nedaňové odpočitatelné položky. Hodnotu položky "Uplatněno" u daňových odpočitatelných položek lze zadávat ručně, položka "Nárok" u daňových odpočitatelných položek je generována systémem.
- DOP uplatněno a NOP uplatněno (skutečně uplatněná daňová/nedaňová opravná položka)
- datum případu (pro účtování, povinné)
- datum splatno (pro účtování, povinné)
- účetní kód

Původní pohledávka: Vyjadřuje výši pohledávky v okamžiku jejího vzniku.

Opravné položky

Opr pol.jpg


Hodnoty opravných položek jsou kontrolovány:
- musí být zadáno % návratnost
- musí být zadáno datum případu
- musí být zadáno datum splatno
- částka DOP uplatněno nesmí být vyšší než DOP nárok
- částka NOP uplatněno nesmí být vyšší než NOP nárok


Vztahy částek, přepočítávající se přímo v editoru :
-> Pohledávka zůstatek = Pohledávka * (100-Návratnost) / 100
-> DOP nárok = Pohledávka x %DOP / 100 (maximálně však Pohledávka zůstatek)
-> NOP nárok = Pohledávka zůstatek-DOP Uplatněno
-> DOP Uplatněno musi byt max. DOP nárok
-> NOP Uplatněno musi byt max. NOP nárok
-> DOP změna = DOP změna - (původní DOP Uplatněno - DOP Uplatněno)
-> NOP změna = NOP změna - (původní NOP Uplatněno - NOP Uplatněno)

 • Generování opravných položek - lze spustit z přehledu salda ke dni (i hromadně) a z přehledu opravných položek. V prvním kroku je nutné saldokontnímu případu, popř. označeným saldokontním případům nastavit příslušný § zák. č. 593/1192 Sb., o rezervách (dále jen ZoR), dle kterého se mají DOP generovat, popř. nastavit, že se budou generovat pouze účetní opravné položky, tj. nedaňové.


Nastav druh op 2.png

§8 - Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení

Tip Pro pohledávky zařazené do insolvence §8 lze generovat opravné položky i před splatností. Platí jen pro CZ legislativu.

§8a - Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994

§8c
Nepostupuje-li poplatník u nepromlčené pohledávky podle § 5, 5a, 6, 8, 8a a 8b, může v období, za které se podává daňové přiznání, vytvořit opravnou položku až do výše 100 % její neuhrazené rozvahové hodnoty bez příslušenství pouze v případě, že:
a) se nejedná o pohledávku vymezenou v § 8a odst. 3,
b) rozvahová hodnota pohledávky bez příslušenství v okamžiku jejího vzniku nepřesáhne částku 30 000 Kč,
c) od konce sjednané doby splatnosti pohledávky uplynulo nejméně 12 měsíců, a
d) celková hodnota pohledávek bez příslušenství vzniklých vůči témuž dlužníkovi, u nichž uplatňuje postup podle tohoto ustanovení, nepřesáhne za období, za které se podává daňové přiznání, částku 30 000 Kč.

Upozornění Při generování OP dle §8c ZoR je systémem hlídána výše pohledávky, tak aby nebyl překročen limit uvedený v písm. b) §8c ZoR. V případě, že je hodnota pohledávky vyšší než 30 tis. pak systém upozorní Nesplněna výše pohledávky na sal. případu (max. 30 tis.).
Upozornění Pokud je nastaveno generování opravných položek podle §8c ZoR, pak systém při generování OP hlídá, aby hodnota pohledávek v jednom zdaňovacím období vůči témuž dlužníkovi, u nichž je tento postup uplatňován, nepřesáhla částku 30.000,- Kč. V případě, že dojde k překročení limitu, opravná položka se u pohledávky, kterou je limit překračován nevygeneruje a systém upozorní Nesplněna výše pohledávky dle §8c na saldokontní skupině (max. 30 tis.).

Pokud pohledávka, ke které chceme generovat opravnou položku, vznikla před 1.1.2014, pak se Opravné položky generují v závislosti na počtu měsíců po splatnosti, kdy se určí procento buď pevně ve výši 20% nebo dle tabulky :
1- 6 měsíců = 0%
7-12 měsíců = 20%
13-18 měsíců = 33%
19-24 měsíců = 50%
25-30 měsíců = 66%
31-36 měsíců = 80%
37 a více měsíců = 100%

Upozornění Podle přechodných ustanovení k novele ZoR platné od 1.1.2014 se pro pohledávky vzniklé před tímto datem použije původní znění zákona.
 • Generování jen účetních opr.položek - Po jejím spuštění jsou vygenerovány pouze účetní opravné položky. Hodnoty daňových údajů jsou zkopírovány beze změny z předchozí opravné položky. Generuje-li se jako první pouze účetní opravná položka, jsou hodnoty daňových údajů nulové.

V akci "Generování jen účetních opravných položek" (lokální menu přehledu salda k datu nebo přehledu opravných položek) je před vlastním generováním zobrazen editor, kde lze zadat procenta návratnosti. Je nutno zaškrtnout zaškrtávátko a poté lze vyplnit procenta na 2 des.místa (v editoru hromadné změny procent návratnosti a v editoru opraných položek lze zadat procenta také na 2 des.místa). Zadaná procenta jsou poté použita pro výpočet. Jestliže nedojde k zaškrtnutí zaškrtávátka, systém dosadí procenta návaznosti z minulé opravné položky. Procenta lze zadat v rozsahu 0% - 100%, přednabízena je hodnota 0. V případě označení více záznamů platí zadaná pronta pro všechny záznamy.

Tip Pro pohledávky zařazené do insolvence §8 lze generovat opravné položky i před splatností. Platí jen pro CZ legislativu.


 • Řízení opravných položek - je možno zadávat řízení opravných položek / odpisu k saldokontnímu případu. Zadané údaje se zohledňují při generování opravné položky, kdy je dohledáno řízení opravné položky, které má datum platnosti nejvyšší nižší, než je datum salda ke dni.

Editor řízení opravných položek

Rizeni OP.jpg

V editoru volíte §, podle kterého jsou opravné položky generovány.
Zařazeno pro OP dle §8- OP se generují až do výše DOP=100% bez kontrol.
Zařazeno pro OP dle §8a- % DOP je určeno dle měsíců po splatnosti. V tomto případě sse zpřístupní volba Řízení pro opr. položky.
Zařazeno pro OP dle §8c- OP se generují až do výše DOP=100% s kontrolami na počet měsíců po splatnosti a výši pohledávky.


První záznam řízení opravných položek je automaticky generován akcí "Zařazení do generování opravných položek -Nastav", jestliže neexistuje žádný zadaný záznam řízení
Při zadávání údajů týkající se řízení pro opravné položky je možno zadat příznak, zda se má saldokontní případ zařadit do generování opravných položek, lze zadat datum "Platnost od" a vybrat Řízení pro opravné položky a Řízení pro odpis.

 • Generování odpisu OP

V případě, že je zapotřebí opravnou položku odepsat, v přehledu salda ke dni je akce místního menu Opravné položky - Generování odpisu OP. Akce platí pro označené řádky salda ke dni. Po spuštění následuje dotaz na Datum odpisu. Přednabídne se datum zobrazeného salda ke dni. Automaticky se vygeneruje OP včetně odpisu OP. Jako datum případu a splatnosti se doplní datum salda ke dni, jako Datum odpisu zadané datum odpisu.

 • Odpis pohledávek

V případě, že odepisujete pohledávku, ke které byla vytvořena opravná položka, tak do pole Datum odpisu zadáte datum odpisu pohledávky. Automaticky se předvyplní pole Daňový odpis nárok a Daňový odpis uplatněno a Nedaňový odpis nárok a Nedaňový odpis uplatněno - přenesou se jako zůstatky z opravné položky, která se zároveň automaticky stornuje. V kontaci je nutno použít řádky kontace pro opravné položky (zaúčtuje se storno opravné položky) i řádky kontace pro odpis pohledávky, kterou se pohledávka odepíše.

Upozornění Pokud je pro daný saldokontní řádek vygenerována další opravná položka, nelze zrušit tu předchozí. Mazat je nutno od nejmladší vygenerované OP.
Upozornění Pokud by mělo dojít k vygenerování NOP a DOP s nulovými hodnotami, tak se OP negeneruje a uživatel je na to upozorněn hláškou v procesním okně.


 • Účtování opravných položek

Kontaci lze přiřadit přímo na OP nebo na saldokontní skupinu na záložku 3 - Účetní kódy - kontace. Při generování opravné položky se prioritně dotahuje kontace z předchozí opravné položky, není-li, dotahuje se ze saldokontní skupiny
Pro řádek kontace "Odpis pohledávky celkem" je účet dotažen z úč. deníku, není-li zadán na řádku kontace

Účtování opravných položek probíhá (obdobně jako je u odpisů v majetku) seskupeně (za předpokladu ostatních stejných atributů jako je účet, útvar, atd...) • Zobrazení opravných položek v saldu k datu

V přehledu salda k datu lze zobrazit sloupce: "DOP uplatněno" "NOP uplatněno" "OP uplatněno" = DOP uplatněno + NOP uplatněno "Saldo 1 netto" = Saldo 1 - OP uplatněno Zobrazí se údaje z poslední opravné položky.

V přehledu salda ke dni můžete zobrazit i další sloupce: "Počet opravných položek k datu" "DOP uplatněno k datu" "NOP uplatněno k datu" "OP uplatněno k datu" = DOP uplatněno k datu + NOP uplatněno k datu "Saldo 1 netto" = Saldo 1 - OP uplatněno k datu Zobrazí se údaje z poslední opravné položky k datu, tedy ke zvolenému datumu zobrazení salda ke dni.


Další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jakub Ryšavý, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export