Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Oběh zboží - Změny 2011

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2011.1213 ze dne 29.12.2011

Novinka Přednastavené poznámky k dokladům oběhu zboží a fakturace je nyní možné zadávat i podle typových řad dokladů.

Pokud je předdefinovaná poznámka zadána bez vazby na typové řady, platí pro všechny řady. Vazba na typové řady je zadávána na třetí záložce definice přednastavené poznámky. Protože je možnost přednastavených poznámek rozšířena i na doklady došlých objednávek, jsou na třetí záložce dva přehledy - jeden pro zadání vazby k typovým řadám oběhu zboží a faktur, druhý pro zadání vazby k dokladům došlých objednávek.Verze 2.0.2011.1208 ze dne 21.12.2011

Novinka Množstevní inventuru lze nově provádět i podle umístění zboží.
 • Nastavení dle VČ a dle umístění je zadáno na hlavičce inventury nezávisle. Lze tedy provést inventuru za celou skadovou kartu, nebo jen dle VČ, nebo jen dle umístění, nebo dle VČ i dle umístění.
 • Pokud je inventura vytvářena dle VČ i dle umístění, vygenerují se následným procesem generování inventurních položek inventurní řádky v detailním rozpadu pro všechny kombinace VČ i umístění. Ke každému takovémuto inventurnímu řádku se pak zadávají zjištěné inventurní stavy samostatně.
 • Navíc došlo k zásadní změně funkcionality - rozdílové inventurní doklady jsou vytvářeny jen na takové zjištěné inventurní rozdíly, které se týkají stavu skladu - tedy celkového množství skladem za celou skladovou kartu, bez ohledu na VČ a umístění. Naopak zjištěné množstevní rozdíly ve stavu VČ či ve stavech na jednotlivých umístěních nejsou řešeny realizací inventurních dokladů, ale novým a samostatným procesem - inventurním vyrovnáním VČ a umístění. Tento proces vyrovnání stavů VČ a umístění se spouští nad přehledem hlaviček inventur poté, co se nejprve řádně vygenerují a zrealizují inventurní rozdílové doklady.
 • Na hlavičce inventury lze nastavit, jak má reagovat proces generování inventurních položek na nulová množství. Jsou zde tři nezávislá nastavení - generovat inventurní položky pro a) stav skladu b) stav VČ c) stav na umístění buď jakýkoliv, nebo různý od nuly. Inventurní položky se tedy nemusí vygenerovat všechny například pro VČ, či umístění, kde se žádné množství nenalézá. Je-li však fyzickým dohledáním na skladě zjištěno, že inventurní množství je na rozdíl od evidenčního množství nenulové, lze tuto situaci elegantně řešit editorem položky inventury. Změní-li se zde VČ, umístění, nebo obojí a zadá se zjištěné inventurní množství, dojde automaticky k dogenerování příslušné inventurní položky. Naopak původní položka, nad kterou byl editor spuštěn, zůstane nedotčena a její inventurní množství lze editací zadat v následujícím kroku.

Celý proces zpracování množstevní inventury lze tedy stručně popsat takto:

 • tvorba hlavičky inventury a nastavení parametrů inventury
 • generování položek inventury a tisk podkladů
 • fyzické zjištění inventurních stavů skladem
 • zápis zjištěných hodnot na položky inventury
 • kontrola a uzavření inventury
 • generování inventurních dokladů
 • realizace inventurních dokladů
 • inventurní vyrovnání VČ a umístění
 • závěrečná kontrola a případné korekce samostatnou dílčí inventurou

Poslední jmenovaný krok bývá nezbytný v případě, kdy se provádí inventura na skladě, který není po celou dobu inventury uzavřen - tedy probíhají-li zde realizace skladových dokladů stejného zboží, které je předmětem inventury.


Novinka Nad přehledem stav skladu je možno zobrazit umístění pro označené skladové karty. V tomto přehledu umístění je pak možné nastavit příznak přednastaveno. Akce však fungovala dosud jen pro aktuální záznam, nyní je zde možnost nastavit a zrušit příznak přednastaveno pro označené záznamy umístění.


Novinka V přehledu stav skladu lze označit více skladových karet a následně zvolit přehled umístění označeného zboží, který obsahuje všechny regálové karty označeného zboží. Tlačítkem Nový lze zobrazit číselník umístění a pomocí funkce přenos založit chybějící regálovou kartu. Doposud se však takto založily pouze regálové karty pro jediné zboží, které bylo v původním přehledu stav skladu aktuální a nikoli všechny chybějící regálové karty pro označené skladové karty.

Funkcionalita rozšířena o možnost založit chybějící regálové karty pro označené skladové karty a zvolená umístění, doplněn kontrolní dotaz.


Novinka V Nastav dokladů oběhu zboží byly vytvořeny skupiny sloupců pro některé typy dokladů:
 • Faktury a dobropisy
 • Výdejky
 • Vydané objednávky
 • Expediční příkazy
 • Rezervace
 • Nabídkové sestavy

Do těchto skupin byly přesunuty sloupce mající smysl pouze pro daný typ dokladů.
Zároveň byly do těchto skupin doplněny počítané sloupce s odkazem na existující sloupce s názvem upraveným podle daného typu dokladu.


Novinka Většina EDI zpráv má v popisu rekapitulace DPH (řádek SUM) povinnost uvádět hodnotu sazeb DPH (snížené a základní) vždy, a to i když na dokladu oběhu zboží není žádná položka s některou z těchto sazeb DPH.

Pokud je v přehledu sazeb DPH (Pomocné číselníky, DPH) právě po jedné sazbě (snížené a základní) platné a neblokované pro dané období, dohledá se sazba korektně v přehledu sazeb DPH.
Pokud je ale nutné, aby přehled DPH obsahoval více platných a neblokovaných sazeb DPH snížených či základních, lze nově provést přiřazení "správných" sazeb DPH k definici zprávy pomocí vícenásobného vztahu. Vícenásobný vztah není součástí distribuce, je k dispozici na vyžádání u dodavatele systému.


Novinka Dodatečné související náklady

Nelze smazat řadu dokladů DSN, pokud jsou v ní vystaveny doklady.


Oprava Při zadávání vztahů měrných jednotek pro konkrétní kartu se mohlo na druhé záložce "Ostatní MJ" stát, že při zakládání nového vztahu došlo k chybě a nový vztah MJ nešel uložit.

Opraveno.


Verze 2.0.2011.1105 ze dne 21.11.2011

Novinka V přehledech dokladů (čísla přehledů: 88 (nad organizacemi), 179 (nad zakázkami), 789 (nad nákladovými okruhy) přidána akce na zobrazení textových položek.

V přehledu Organizací, Zakázek a Nákladových okruhů přidány akce na zobrazení textových položek dokladů oběhu zboží.


Novinka Do distribučních tiskových formulářů doplněn tisk množství u textových položek.


Novinka Kmenová karta Zboží a služby, předvyplňování popisu zboží: při vyplňování celní nomenklatury na kmenové kartě zboží bude dotažen celní popis, pokud je nalezen v číselníku Ečit.


Novinka Při exportu zpráv EDI mohlo dojít v souvislosti s volbou "Užít EAN doplňkový" v definici zprávy k exportu údajů, kde chyběly čárové kódy zboží, resp. byly tvořeny pouze mezerami. Chyba byla opravena, a pokud se při exportu zprávy nalezne doplňkový kód, tvořený jednou či více mezerami, považuje se za nezadaný.


Novinka Došlé objednávky

Do došlých objednávek byly doplněny textové položky. Při generování návazných dokladů je možno je přenášet na doklady oběhu zboží (kromě výdejek).


Novinka V editoru čárového kódu bylo možné do hodnoty atributu "Doplňkový kód" vložit hodnotu složenou pouze z jedné nebo více mezer. Editor byl upraven tak, že se mezery neukládají, a při pokusu uložení údaje složeného pouze z mezer se údaj uloží tak, jako kdyby nebyl zadán.


Novinka Na položce výdejky má uživatel možnost zadat preferované umístění, ze kterého chce realizovat výdej zboží. Také má možnost zadat na položce tzv. rezervační rozpisku umístění, kde lze přesně stanovit, jaká množství mají být vydána z jakého umístění. Nyní, pokud na dané položce jsou zadána výrobní čísla, je tato rozpiska definována detailně dle jednotlivých výrobních čísel.Verze 2.0.2011.1027 ze dne 20.10.2011

Oprava Pokud byl v některém textovém poli zadán znak procento % a text tohoto pole se měl zobrazit v informačním chybovém hlášení, mohla se objevit matoucí hláška
Varování nebo chybová hláška Invalid format specification: '%'

Například při realizaci dokladu, který neměl na některé položce řádně zadánu cenu a název této položky obsahoval %.Verze 2.0.2011.1022 ze dne 04.10.2011

Novinka V definicích zpráv formátů EDI Inhouse a EDI XML pro Export byla na záložce 5-Dodatky rozšířena volba výběru plnění EAN kódu zboží o další možnost. Nová možnost je "Vyhledat EAN doplňkový dle organizace" - pro export se dohledá takový EAN kód zboží, u kterého je uvedena organizace z Dokladu oběhu zboží, a použije se údaj z Doplňkového kódu. Pokud se takový nenalezne, použije se doplňkový kód k EAN kódu, který je vyplněný na položce dokladu (tj. stejně jako při volbě "Užít EAN doplňkový").Verze 2.0.2011.1005 ze dne 21.09.2011

Novinka Do zprávy pro export Výdejek ve formátu "EDITEL®-Inhouse (export)" byl doplněn Název zboží. V editoru definice zpráv pro export Výdejek ve formátu EDI Inhouse (Dodací listy) je na záložce 5-Dodatky možné nastavit, z jakého údaje se má naplnit hodnota "název zboží" ve zprávě. Lze vybrat z údajů položky dokladu OZ (Název 1, Název 2, Název 3, Název 4, Popis 1, Popis 2, Popis 3, Popis 4, Poznámka), nebo libovolný externí sloupec k položce dokladu OZ, případně libovolný externí sloupec ze Kmene zboží.Verze 2.0.2011.0909 ze dne 12.09.2011

Oprava Při zadávání položek na doklady oběhu zboží funkcí Sestavy dle kusovníku, Zadání dílů na doklad se objevila chyba

The multi-part identifier V.IdZakazModif could not be bound

Opraveno.Verze 2.0.2011.0908 ze dne 09.09.2011

Oprava Pokud se na dokladu na záložce 4-Sklad vyplnilo nejdříve množství v levém dolním rohu přehledu, objevila se chyba

Acces violation at adress ...

OpravenoVerze 2.0.2011.0907 ze dne 07.09.2011

Novinka V definici přednastavených poznámek k dokladům oběhu zboží lze nově definovat, do které poznámky na hlavičce dokladu přednastvený text patří (poznámka 1 až 4)

Ke každé přednastavené poznámce je možné zadat, pro které organizace má být text použit.


Novinka V přehledu Organizací je nová akce místního menu Nový doklad s podmenu s výběrem:
 • Vydané faktury
 • Expediční příkazy
 • Nabídkové sestavy
 • Došlé objednávky (v řešení).

Akce založí nový doklad vybraného typu s předvyplněnou organizací, na které stojí kurzor v přehledu Organizací.


Novinka Nad přehledem Výrobní čísla na umístění (951) je umožněn tisk formulářem.Verze 2.0.2011.0735 ze dne 11.08.2011

Novinka Do přenosu zpráv formátu Helios-XML bylo doplněno datum doručení (týká se především faktur přijatých).Verze 2.0.2011.0731 ze dne 20.07.2011

Oprava Do slev k organizaci nebylo možné vložit slevu 0%.

Opraveno.Verze 2.0.2011.0701 ze dne 01.07.2011

Novinka U dokladů typu Nabídková sestava bylo povoleno zadávání ceníku tak, jak je to i u dalších typů dokladů.


Novinka V okně zadávání položek (Položky - Ctrl+S) nefungovala správně sekvence mačkání klávesy Enter. Po stisku klávesy Enter v přehledu skladových karet došlo k otevření editoru místo skoku na editační pole Přírůstek.

Opraveno.Verze 2.0.2011.0601 ze dne 31.05.2011

Novinka Generování dodatečných souvisejících nákladů z faktury přijaté

Po založení hlavičky dokladu dodatečného SN lze na první záložce přidat jeho zdrojové doklady - přijaté faktury a dobropisy. Následně je možné na čtvrté záložce dokladu DSN zadat položky příjemek, ke kterým tyto DSN náleží, a vygenerovat tzv. diferenciální DSN. Nově lze tento postup generování diferenciálních DSN provést jednoduše - spuštěním nové akce Generuj DSN nad hlavičkou faktury v přehledu Přijaté faktury.Verze 2.0.2011.0405 ze dne 04.05.2011

Novinka Dogenerování návazného dokladu:
 • V některých případech nebyl předvyplněn údaj číslo skladu pro převod, upraveno.
 • Funkcionalita byla rozšířena o možnost spustit akci nad více záznamy.Verze 2.0.2011.0404 ze dne 26.04.2011

Novinka Byla upravena filtrační podmínka pro přenos kontaktních osob v editorech dokladů oběhu zboží. Nyní se filtruje za všechny zadané organizace - tedy nejen podle Organizace, ale také podle Místa určení a Příjemce.

Do přenosového přehledu byla dále doplněna akce pro přenos z přehledu všech kontaktních osob. Je tak možno přenést i kontaktní osobu, která nemá vazbu na žádnou z filtrovaných organizací.

Po přenosu z přehledu všech kontaktních osob nedochází k automatickému napojení dané kontaktní osoby na organizaci - není možno jednoznačně určit, na kterou by se měla napojit.

Hodnoty do informačních polí (pevná linka, e-mail, mobil, fax) se dotahují následujícím postupem:

 • Pokud je zadána nějaká organizace (Organizace, Místo určení, Příjemce), pak se systém snaží najít kontakty kontaktní osoby k organizaci v pořadí Organizace, Místo určení, Příjemce. Jestliže je něco nalezeno, pak je číslo a název (prvních 20 znaků) odpovídající organizace zobrazeno společně s nadpisem Kontaktní osoba.
 • Pokud není zadána žádná organizace nebo nebyl dohledán žádný kontakt k některé z organizací, pak se hledají kontakty přímo kontaktní osoby.


Novinka Na řádku účetní kontace pro příjemky a výdejky je v případě nastavení "Druh data" na "Datum splatno" nebo "Datum úhrady" nebo "Automaticky" možné nastavit, které datum se má použít pro účtování - pole "Datum pro účtování", možné hodnoty jsou:
 • Datum účtování (výchozí nastavení)
 • Datum realizace


Novinka V přehledu Stav skladu je možné zobrazit sloupec Skladový průměr včetně souvisejících nákladů.


Oprava Při zadávání položek do návazné skupiny zboží nebylo možné rovnou zadat slevu.

Při zadání první položky do návazné skupiny se objevila hláška položka IDSOZNA musí být zadána. Pokud se připojovala další položka se stejnou slevou, objevila se hláška Duplicitní označení - nelze vložit záznam.

Opraveno.


Oprava V globální konfiguraci, v sekci Oběh zboží, Položky dokladů je možné v části Generování výdejky z EP nastavit, co se má přednabízet v dialogovém okně při spuštění akce Generovat výdejku. Za určitých okolností přednabízení při generování nerespektovalo nastavení v globální konfiguraci.

Opraveno.Verze 2.0.2011.0310 ze dne 18.04.2011

Oprava Pokud se do číselníku forem úhrady zadal text v jiné znakové sadě (např. azbukou), nefungovalo řádně zadání výrobků na doklad dle kusovníkových vazeb.

Opraveno.Verze 2.0.2011.0306 ze dne 30.03.2011

Novinka Nová akce v přehledu Výdejky: Návazné doklady, Dogenerování návazného dokladu. Lze použít k dodatečnému vygenerování návazné příjemky-převodky z výdejky-převodky.

Akce je spustitelná nad realizovaným dokladem. Následný doklad nelze vytvořit pokud je výdejka zdrojem dokladového převodu jiného dokladu nebo je v uzavřeném období.


Novinka Nad Návaznými skupinami zboží je možno zadávat ceny, které jsou platné pro dané zboží a organizaci, jsou časově omezeny a uplatní se s vyšší prioritou než:
 • cenová úroveň pro organizaci
 • cenová úroveň pro skupinu zboží a organizaci
 • cenová úroveň pro návaznou skupinu zboží a organizaci.

U ceny lze zadat termín platnosti, měnu, množstevní hranici a příslušnou měrnou jednotku, lze zadat bez DPH/ včetně DPH / se spotřební daní. Tyto ceny mají nižší prioritu než ceníkové akce.


Novinka Při generování výdejky z expedičního příkazu uživatel volí, jaká množství budou rozhodující pro stanovení množství na výdejce. Toto lze taktéž přednastavit v globální konfiguraci v sekci OZ-položky. Nově je možné vybrat také volby:
 • Množství po příjmu
 • Množství k dispozici po příjmu
 • Množství po příjmu a výdeji
 • Množství k dispozici po příjmu a výdeji


Novinka Doplněna vazba mezi kmenem zboží a slevami ke kmenové kartě.


Novinka Import objednávky formátu EDI Inhouse do Expedičních příkazů byl upraven tak, aby při importu došlo k zaokrouhlení výsledné částky podle nastavení u Způsobu úhrady.


Oprava Pokud bylo na skupině zboží autočíslování vypnuto, mohlo se za určitých okolností stát, že nefungovalo řádně zakládání nových kmenových karet.

Opraveno.Verze 2.0.2011.0204 ze dne 24.02.2011

Oprava Po volbě Oprava v přehledu Stav skladu se ve verzi 2.0.2011.0203 objevila hláška
Varování nebo chybová hláška chkDPHPrenesPov: Field 'DPHPrenesPov' not found

OpravenoVerze 2.0.2011.0203 ze dne 23.02.2011

Novinka Po spuštění akce Nabídkový ceník zboží a služeb uživatel volí, jestli chce zobrazit ceny korunové, valutové, nebo všechny. Alternativní cena však byla v ceníku viditelná pouze při volbě korunové nebo všechny ceny. Formulář pro výběr je doplněn o samostatné zaškrtávátko alternativní cena, aby bylo možné alternativní cenu zobrazit vždy.


Oprava Pokud se v editoru dokladů oběhu zboží zvolila akce Kompletační položky, mohla se za určitých okolností objevit chyba

Ambiguous column name 'IDDoklad'.
Opraveno.Verze 2.0.2011.0122 ze dne 15.02.2011

Novinka Zprávy formátu EDI Inhouse byly upraveny tak, aby názvy organizací na více řádcích zpracovaly správným způsobem.


Novinka Ve formátech zpráv "EDITEL®-Inhouse (export)", "EDITEL®-Inhouse (export) s kurzem 2006" a "EDITEL®-Inhouse (export) B s kurzem 2006" se doplňuje hodnota sazby DPH a snížené DPH vždy, tedy i tehdy, když nejsou v exportovaném dokladu oběhu zboží tyto sazby užity, a to následujícím způsobem: Pokud nebude na dokladu částka pro sníženou sazbu DPH, doplní se do pole pro sníženou sazbu první daňová snížená sazba, která bude v Heliosu označená jako snížená, bude neblokovaná a bude v daném období platná. Podobně pokud nebude na dokladu částka pro sazbu základní, doplní se do pole pro sazbu základní první daňová sazba, která nebude nulová ani označená jako snížená, a bude neblokovaná a platná v daném období.


Oprava V případě, že je doklad oběhu zboží, fakturace, pokladního prodeje, došlých objednávek vystaven v jednotkových cenách, výsledná částka je na celé koruny a Způsob zaokrouhlení je nastaven na "Zaokrouhlit na 1.00", popř. výsledná částka je na padesátníky a Způsob zaokrouhlení je nastaven na "Zaokrouhlit na 0.50", pak mohlo dojít k chybnému vygenerování doplňkových položek (korekcí DPH). Výsledná částka za doklad pak mohla mít nenulové haléře a částka se tak jevila jako nezaokrouhlená podle nastaveného Způsobu zaokrouhlení.

Opraveno.Verze 2.0.2011.0120 ze dne 04.02.2011

Novinka Při převodu na příjemku se kromě slevy termínované a slevy částkou přenáší také Úprava ceny. Pokud je cílový doklad příjmový a zároveň je zdrojovým dokladem výdejka v evidenční ceně, pak se nepřevedou vůbec žádné slevy.


Novinka Hmotnost na položce dokladu lze zadat na tisíciny (3 desetinná místa), jak je vyžadováno pro Intrastat.


Oprava Pokud se uživatel na dokladu přepnul do přehledu Zboží a služby, zadal novou položku a přenesl jí na sklad, nebyl ve verzi 2.0.2011.0112 nastavený na nové položce.

Opraveno.


Oprava Byla odstraněna chyba, kdy se při importu zprávy formátu Helios-XML neimportovaly sumační slevy (záložka 2-Sumace a slevy v editoru Doklad oběhu zboží).Verze 2.0.2011.0112 ze dne 28.01.2011

Novinka Slevy se přenáší takto:
 • Je-li cílový doklad příjmový, nepřevedou se standardní slevy, převedou se slevy termínované a slevy částkou.
 • Je-li cílový doklad příjmový a zároveň je zdrojovým dokladem výdejka v evidenční ceně, pak se nepřevedou vůbec žádné slevy.Verze 2.0.2011.0109 ze dne 24.01.2011

Novinka Upraveno nastavení názvu záložek s poznámkami v editoru dokladu zboží tak, aby se správně uplatnilo přejmenování odpovídajících sloupců.


Novinka Příjemka/výdejka je pořízena např. v období 12/2010, má přiřazeno období stavu 12/2010. Realizace proběhne až v období např. 01/2011.

Při účtování systém zahlásil chybu, protože účetní doklad je generován do období roku 2011 a nelze tudíž přenést období stavu 12/2010 z prvotního dokladu.

Upraveno, systém se v těchto případech pokusí na účetní doklad dohledat správné období stavu. Uživatel je informován hlášením popisujícím výsledek procesu zaúčtování:

 • je-li dotaženo období stavu, pak "Liší se období stavu na prvotním a účetním dokladu"
 • není-li dotaženo období stavu, pak "Období stavu z prvotního dokladu nebylo přeneseno"

a doklad je zaúčtován.


Oprava Při generování výdejky z expedičního příkazu se nepřenesla sumační dokladová sleva.

Opraveno.Verze 2.0.2011.0104 ze dne 04.01.2011

Novinka Při realizaci příjmů bylo dosud pravidlem, že pokud byla jednotková cena odlišná o méně než haléř od poslední nákupní ceny, byly obě tyto skladové zásoby ve FIFO záznamu jednotkových cen považovány za zásoby se shodnou jednotkovou cenou. Tato haléřová tolerance byla zrušena, za shodné jednotkové jsou považovány jen takové, které se liší o méně než 1E-6.


Oprava Při převodu položek a dokladů oběhu zboží, je-li cílový doklad výdejka v evidenční ceně nebo některý z příjmových dokladů, docházelo přesto za určitých okolností k přenosu údajů o slevě. Na výdejkách v evidenční ceně a na příjmových dokladech však žádné slevy ani úpravy cen být nemají.

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export