Novela zákona o DPH - v Helios Orange

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Účtování o zálohách)
(Zaokrouhlení daňového dokladu)
Řádka 65: Řádka 65:
 
| Nejedná se o hotovostní platbu v Kč
 
| Nejedná se o hotovostní platbu v Kč
 
| Zaokrouhlení se zahrnuje do základu DPH i částky DPH
 
| Zaokrouhlení se zahrnuje do základu DPH i částky DPH
| Na Formě úhrady nastavit Způsob zaokrouhlení (0,50/1,00): Zaokrouhlit na 1,00.
+
| Na Formě úhrady nastavit Způsob zaokrouhlení: Na 1,00 Kč daňově.
 
| Nutno použít navíc řádky Základ DPH - korekce (hlavička) a Částka daně - korekce (hlavička), popř. Částka vč. daně – korekce (hlavička)  (pokud již není nastaveno)
 
| Nutno použít navíc řádky Základ DPH - korekce (hlavička) a Částka daně - korekce (hlavička), popř. Částka vč. daně – korekce (hlavička)  (pokud již není nastaveno)
 
|-
 
|-

Verze z 24. 4. 2019, 09:19

groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Dne 27.3.2019 vyšla ve Sbírce zákonů Novela zákona o DPH (provedeno zákonem č. 80/2019 Sb.). Většina změn nabývá účinnosti k 1.4.2019.

Jaké změny vyplývající z novely zákona o DPH se promítnou do Helios Orange ?

Tip Aplikace v Helios Orange proběhne automaticky při update na novou verzi s platností od 1.4.2019.

Předpokládáme datum uvolnění nové verze Helios Orange 9.4.2019.

Obsah

Zaokrouhlení částky DPH při výpočtu z částky včetně DPH ("výpočet daně shora")

De facto bylo odstraněno zaokrouhlení koeficientu na 4 desetinná místa. Pro zemi DPH = CZ a datum DUZP rovno nebo vyšší 1. 4. 2019 se částka DPH počítá novým vzorcem:

Částka DPH = Částka včetně DPH - (Částka včetně DPH / KoeficientCZ)

kde KoeficientCZ = 1 + (sazba DPH % / 100)

Příklad Např. pro sazbu 21% je tedy koeficient 1,21 a pro částku včetně daně 121000,- je částka DPH 21000, základ 100000,-

Touto změnou je dosaženo toho, že se DPH počítaná z částky bez DPH ("zdola") rovná částce DPH vypočtené "shora" (s tolerancí v řádu haléře).

Tip Pro tuto změnu je v novele stanoveno přechodné období 6 měsíců, kdy je možno používat oba způsoby výpočtu částky DPH při výpočtu z částky včetně DPH.

Zaokrouhlení dokladu (účtenky) z důvodu platby v hotovosti v Kč

Zaokrouhlení dokladu (účtenky) z důvodu platby v hotovosti na celé koruny. Tento zaokrouhlovací rozdíl je nově považován za nedaňový.

 • Na účtenkách, způsob úhrady bude nové zaškrtávátko Zaokrouhlení nedaňově. Instalací verze dojde k automatickému označení zaškrtávátka Zaokrouhlení nedaňově pro hotovost. Zaokrouhlovací rozdíl bude pouze nedaňový.

Způsob úhrady - Hotovost

Tip Do kontací účtenek bude nutno přidat druhy řádků kontace Zaokrouhlení ztráta (hlavička) a Zaokrouhlení zisk (hlavička), pokud již v kontaci nejsou.

Kontace

Tip Rozdíly vzniklé zaokrouhlením celkové částky dokladu z jiných důvodů, než je platba na hotovosti, podléhají DPH.

Zaokrouhlení daňového dokladu

Zaokrouhlení daňového dokladu (faktury, dobropisu).

Dle novely zákona má být u hotovostních plateb v korunách tzv. nedaňové zaokrouhlení (tj. částka zaokrouhlení nemá být zohledněna ve výpočtu základu DPH, ani ve výpočtu částky DPH). Je třeba nastavit u hotovostních plateb Způsob zaokrouhlení na novou hodnotu Jednotky Kč nedaňově. Na základě tohoto nastavení se automaticky nastavuje i Zaokrouhlení dokladu na Jednotky měny. Částka zaokrouhlení pak nebude započtena ve výpočtu základu a částky DPH a nebudou ani vznikat doplňkové položky.

Tip Doporučujeme na formě úhrady určené pro hotovost nastavit Způsob zaokrouhlení na Jednotky Kč nedaňově.

Prakticky mohou nastat 3 případy:

Zaokrouhlení Důvod Dopad na DPH Nastavení Kontace
Bez zaokrouhlení (na setiny měny) Bez dopadu do DPH Na měně CZK je Zaokrouhlení vydaných faktur na Setiny měny.
Zaokrouhlení na celé jednotky měny Nejedná se o hotovostní platbu v Kč Zaokrouhlení se zahrnuje do základu DPH i částky DPH Na Formě úhrady nastavit Způsob zaokrouhlení: Na 1,00 Kč daňově. Nutno použít navíc řádky Základ DPH - korekce (hlavička) a Částka daně - korekce (hlavička), popř. Částka vč. daně – korekce (hlavička) (pokud již není nastaveno)
Zaokrouhlení na celé Kč Z důvodu hotovostní platby v Kč Zaokrouhlení se nezahrnuje do základu DPH ani částky DPH Nutno na hlavičce faktury, Akce, Zaokrouhlení a další údaje nastavit Zaokrouhlení dokladu na jednotky měny. Pokud zároveň nepoužíváte i variantu nezaokrouhlených faktur, lze přednastavit na měně CZK Zaokrouhlení vydaných faktur na Jednotky měny. Nutno použít navíc řádky Zaokrouhlení zisk (hlavička) a Zaokrouhlení ztráta (hlavička) (pokud již není nastaveno)

Souhrnný daňový doklad

V rámci souhrnného daňového dokladu je možno evidovat i úplaty v rámci měsíce. V Helios Orange je umožněno v rámci souhrnného daňového dokladu evidovat i úplaty (zaplacené zálohy z předchozích měsíců, na které byly vystaveny daňové doklady o přijaté platbě, na kterých byla uplatněna DPH) i úplaty (zaplacené zálohy) v rámci měsíce. Na přiřazených zálohách je nově zaškrtávátko Realizační. Přednabízení zaškrtávátka Realizační se řídí tím, zda je přiřazovaná faktura zálohová (zaškrtávátko Realizační bude neoznačeno) a naopak. (Zálohová faktura je faktura, která má zaškrtnuto Zálohová na záložce Sum.slevy, zálohy a rekap. DPH.) Podle toho, zda mají přiřazené zálohy zaškrtnuto Realizační, dochází ke snížení v daňové rekapitulaci. Pokud má zaškrtnuto, snižuje daňovou rekapitulaci. Pokud nemá zaškrtnuto, nesnižuje daňovou rekapitulaci.

Zaškrtávátko Realizační

Funkcionalita zaškrtávátka Realizační na hlavičce faktury zůstává nezměněno, umožňuje hromadné zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí na přiřazených zálohách. Pokud jsou však zaškrtnutí na přiřazených zálohách různá, bude zaškrtávátko Realizační na hlavičce faktury nepřístupno.

Tip V souvislosti s touto změnou došlo k úpravám v tiskových formulářích daňových dokladů (faktur a dobropisů) v tabulce odpočet daňových záloh.

Účtování o zálohách

Aby bylo možno snáze účtovat daňové doklady s odečtem daňových a zároveň i nedaňových záloh, je přidáno pole Uplatnění DPH záloh s volbami:

 • Všechny zálohy - výchozí, odpovídá stávajícímu stavu
 • DPH zálohy neuplatněno - pro účtování pouze přiřazených záloh, které nemají zaškrtnuto Realizační (nedaňové zálohy)
 • DPH zálohy uplatněno - pro účtování pouze přiřazených záloh, které mají zaškrtnuto Realizační (daňové zálohy)

Toto pole je možné nastavit pouze na řádku kontace s druhem řádku Záloha - částka celkem , Záloha kurz. rozdíl doklad celkem a Záloha samovyměření.

Tip Tím bude možno v rámci jedné kontace umožnit účtování daňových i nedaňových záloh na jednom dokladu - realizační faktuře.
Upozornění Pozor, většinou bude nutné upravit stávající kontace konečných (vyúčtovacích faktur)!

Řádek kontace s druhem Záloha - ostatní částky přestává od verze 3.0.2019.0401 fungovat. Místo něj je nutné přidat do kontace řádek s druhem řádku Záloha částka celkem U tohoto řádku je pak nutné nastavit pole Uplatnění DPH záloh a to na parametr DPH zálohy neuplatněno a Záporně Ano. Účet bude přednastaven na účet záloh nedaňových.

Vzor kontace:
Uctovani zaloh01.png

Tip Abyste nemuseli druh řádku: Záloha - částka celkem doplňovat do každé kontace jednotlivě, připravili jsme pro Vás externí akci Doplň druh řádku: Záloha - částka celkem.

Externí akci Doplň druh řádku: Záloha - částka celkem můžete nainstalovat i otevřením odkazu Doplň druh řádku: Záloha - částka celkem .

Externí akci lze použít hromadně na označené kontace faktur/dobropisů vydaných/přijatých. Podmínkou je, že v dané kontaci existuje řádek s druhem řádku Záloha - ostatní částky. Pak se řádek Záloha - částka celkem založí a převezme si stranu a účet z řádku Záloha - ostatní částky. Pouze záporně bude Ano, viz popis výše.

Upozornění Po provedení akce Doplň druh řádku: Záloha - částka celkem doplněné řádky kontací zkontrolujte!

Aplikace kurzu DPH u realizačních faktur v cizí měně

Aplikace kurzu DPH u realizačních faktur v cizí měně je pro přiřazené zálohy dána zákonem takto:

 • Pokud je suma přiřazených záloh nižší nebo stejná jako fakturovaná částka, přepočtou se daňové údaje přiřazené zálohy daňovým kurzem realizační faktury.
 • Pokud je suma přiřazených záloh vyšší než fakturovaná částka (peníze se vrací), přepočtou se daňové údaje realizační faktury daňovým kurzem přiřazené daňové zálohy.
  • V případě více přiřazených daňových záloh s různými kurzy se přepočtou daňové údaje realizační faktury průměrným váženým daňovým kurzem přiřazených uplatněných daňových záloh.

V editoru faktury/dobropisu na záložce Sum. slevy, zálohy a rekap.DPH je nové pole Způsob přepočtu zálohových faktur. Toto pole se zobrazuje pouze pro doklady se zemí DPH = CZ a zadanou cizí měnou. Na již existujících dokladech bude automaticky doplněno Neurčeno a při editace dokladu je nutné vybrat.

Záložka Sum. slevy, zálohy a rekap. DPH

Řady dokladů faktur

Na řadě lze přednastavit Způsob přepočtu zálohových faktur, která se potom při pořízení nového dokladu předvyplní:

 • Kurzem zálohy - Daňové údaje realizační faktury se přepočtou daňovým kurzem zálohy (viz. výše)
 • Kurzem realizační faktury - novou verzí dojde na řadách dokladů k nastavení této volby. Daňové údaje se přepočítávají kurzem realizační faktury
 • Dle konstanty - Daňové údaje se přepočítávají dle nastavení konstanty v konfiguraci Fakturace. Záložka Nastavení – oddíl Zálohové a realizační faktury – Daňový základ realizační faktury počítat z HM. Nastavení konstanty na hodnotu ANO = Kurz zálohy, nastavení konstanty na hodnotu NE = Kurz realizační faktury.

Nastavení na řadách dokladů

K přepočtu dojde v okamžiku ukládání dokladu. Kontroluje se, zda suma přiřazených daňových záloh odpovídá nastavení Způsobu přepočtu zálohových faktur. Pokud neodpovídá, budete upozornění příslušným hlášením. Doklad půjde uložit, ale nedojde k přepočtu.

Upozornění Takovýto doklad nepůjde zrealizovat! Doklad nutno opravit, uložit a realizovat znovu.
Upozornění Nelze přepočíst fakturu, která má nastaveno Způsob výpočtu HM celkem po zaokrouhlení: Kurzem z Valuty celkem po zaokrouhlení. Doporučujeme v globálních konstantách, Sklady, nákup a prodej nastavit konstantu Způsob výpočtu HM celkem po zaokrouhlení na: Ze sumy položek v hlavní měně. Pokud bude konstanta nastavena na Kurzem valuty celkem po zaokrouhlení a suma daňových záloh na dokladu bude vyšší než částka realizační faktury, pak nebude možné přepočet kurzem zálohy provést, dokud nebude změno nastavení této konstanty. V případě, že je již doklad vytvořen, nelze nastavení konstanty ovlivnit přepnutím v Konfiguraci (to je platné až pro nově vytvořené doklady) a je třeba jej přepnout přímo na dokladu přes menu Editor -> Akce -> Zaokrouhlení a další údaje.
 •  Neurčeno dříve zadané doklady, na kterých netřeba provádět přepočet nebo doklady, které mají být přepočteny, ale byly zadány do systému před aktualizací na verzi 2019.0401 a vyšší a pak je třeba je otevřít do Opravy a ručně nastavit Způsob přepočtu zálohových faktur.
 •  Není vyžadováno např. faktury pouze v hlavní měně, nebo bez přiřazených záloh, země DPH není CZ
 •  Vyžadováno faktury, na kterých bude třeba přepočet provést pomocí akce Přepočet daňového kurzu realizační faktury
 •  Přepočteno faktury, na kterých je přepočet proveden
 •  Nelze přepočíst faktury, na kterých nelze přepočet provést, protože je nastaveno Kurzem z Valuty celkem po zaokrouhlení
 •  Suma záloh nižší než částka real.faktury faktury, které mají nastaven Způsob přepočtu zálohových faktur: Kurzem zálohy a suma daňových záloh nižší nebo stejná jako částka realizační faktury. V tomto případě je třeba fakturu otevřít do Opravy, na záložce 5 – Sum. slevy, zálohy a rekapitulace DPH odvázat přiřazené zálohy. Poté bude možné změnit nastavení Způsobu přepočtu zálohových faktur na hodnotu Kurzem realizační faktury a po její změně zpět navázat zálohy.
 •  Suma záloh vyšší než částka real.faktury faktury, které mají nastaven Způsob přepočtu zálohových faktur: Kurzem realizační faktury a suma daňových záloh je vyšší než částka realizační faktury. V tomto případě je třeba fakturu otevřít do Opravy, na záložce 5 – Sum. slevy, zálohy a rekapitulace DPH odvázat přiřazené zálohy, aby bylo možné změnit nastavení Způsobu přepočtu zálohových faktur na hodnotu Kurzem zálohy a po její změně zpět navázat zálohy.

Daňový kurz na dokladu

 • Pokud je realizační faktura ve stavu Přepočteno, lze na záložce 6 – Dodatky zkontrolovat použitý kurz. V případě nastavení Kurz realizační faktury bude Zdroj kurzu = Kurz faktury a Kurz DPH se bude rovnat kurzu podle DUZP realizační faktury.
 • Pokud bude nastaven Přepočet na Kurz zálohy, pak na záložce 6 – Dodatky bude Zdroj kurzu = Daňový kurz a po přepočtu bude v poli Kurz DPH hodnota kurzu daňové zálohy.
 • Pokud bude nastaven Přepočet dle Konstanty, pak Zdroj kurzu = Daňový kurz a v poli Kurz DPH bude hodnota v závislosti na výši přiřazených daňových záloh. Pokud bude nižší, pak bude kurz DPH dle kurzu DUZP, pokud bude vyšší, bude po přepočtu zapsán kurz daňové zálohy.

Tiskopisy Přiznání k DPH a XML zpráva kontrolního hlášení

Avizované formální změny ve formuláři Přiznání k DPH a XML zprávy kontrolního hlášení:

 • Ve formuláři Přiznání k DPH jsou budou drobné změny - odkazy na novelizované paragrafy zákona. Zatím nejsou podklady k dispozici.
 • S účinností od 01.10.2019 účinný nový formát XML zprávy kontrolního hlášení. Tj. bude se týkat odeslání XML zprávy kontrolního hlášení pro:
  • Měsíční periodicita KH -> za 9/2019
  • Čtvrtletní periodicita KH -> za 3. čtvrtletí 2019

Změna se týká evidence nedobytných pohledávek (místo informace o insolvenčním řízení):

 • Položka „Opravy u nedobytné pohledávky“ bude nabývá hodnot:
  • "N" – nejedná se o opravu nedobytné pohledávky
  • "P" – jedná se o opravu podle § 74a ZDPH – vč. opravy základu daně
  • "A" – jedná se o opravu podle § 44 ZDPH ve znění do 31. 3. 2019 – pouze oprava daně

Podrobnější informace na webu Finanční správy: Daňové přiznání k DPH a kontrolní hlášení po účinnosti novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pro rok 2019.

Tip Pokud se týká o opravy u nedobytné pohledávky již podle novely zákona účinné od 1. 4. 2019, jedná se o opravu základu DPH (a následně samozřejmě DPH), tj. forma "dobropisu".
Tip Pokud se týká o opravy z důvodu insolvenčního řízení podle původního znění zákona platného do 31. 3. 2019, jedná se pouze o opravu DPH.

Opravné daňové doklady

 • Oprava základu daně - § 42

Plátce je povinen vystavit opravný daňový doklad a vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění do 15 dnů ode dne, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně.

Tip Prakticky to znamená, že není třeba vyžadovat potvrzení odběratele o doručení dobropisu a snížení daně se promítne již do období DPH odeslání opravného daňového dokladu.
Tip Datum odeslání vyplníte na Opravném daňovém dokladu do pole „Datum doručení“.
 • Oprava výše daně - § 43

Dosavadní požadavek na datum potvrzení odběratele o doručení dobropisu zůstává, až k datu doručení lze snížení daně promítnout do období DPH.

Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky

Stávající možnost opravy daně v případě nedobytných pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení byla rozšířena a upravena na opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky z důvodů:

 • Vymáhání v exekučním řízení podle exekučního řádu, ve kterém nebyla dosud zcela vymožena, a od vydání prvního exekučního příkazu v tomto řízení uplynuly nejméně 2 roky.
 • Vymáhání v exekučním řízení podle exekučního řádu a tato exekuce skončila zastavením pro nemajetnost dlužníka.
 • Insolvenční řízení.
 • Úmrtí dlužníka a z výsledků skončeného řízení o pozůstalosti je zřejmé, že pohledávka ze zdanitelného plnění nebude zcela nebo zčásti uspokojena.

U všech výše uvedených bodů při splnění dalších podmínek daných zákonem.

Od 1.10.2019 dojde i ke změně metodiky, bude se jednat nejen o opravu výše daně, ale o opravu základu daně (a důsledkem toho i daně). V této souvislosti dojde i ke změně formátu XML struktury zprávy kontrolního hlášení. Bude nutno rozdělovat opravy z titulu nedobytných pohledávek na evidované do 30.9.2019 včetně a po 30.9.2019.

V současné době GFŘ připravuje podrobnější informace k problematice oprav základu daně v případě nedobytné pohledávky.

Tip Pokud se týká o opravy u nedobytné pohledávky již podle novely zákona účinné od 1. 4. 2019, jedná se o opravu základu DPH (a následně samozřejmě DPH), tj. forma "dobropisu".
Tip Pokud se týká o opravy z důvodu insolvenčního řízení podle původního znění zákona platného do 31. 3. 2019, jedná se pouze o opravu DPH.
Za obsah tohoto článku odpovídá Miloš Šimíček, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export