Nová sestava generátoru - Účetnictví

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Vytváření nové sestavy zahájíte z přehledu Účetnictví, Generátor účetních sestav stiskem tlačítka Nový v panelu nástrojů. Otevře se formulář pro tvorbu nové sestavy, který obsahuje tři záložky – Sestava, Definice a Parametry výpočtu.


Formulář sestavy


Záložka Sestava

Zde definujete pouze základní údaje sestavy:


Číslo sestavy

Toto pole nelze editovat. Číslo systém generuje sám tak, že použije první volné číslo větší než nula. Pokud z jakéhokoli důvodu potřebujete, aby číslo sestavy bylo jiné, musíte sestavu nejprve uložit a poté použít volbu místní nabídky Přečíslování.


Název sestavy

Zde zadáte název, který se zobrazí v přehledu sestav a vytiskne v záhlaví vypočtené sestavy.


Typ sestavy

Typ sestavy určuje, pro který modul systému Helios Orange budete sestavu definovat. Můžete vybrat z těchto možností:

 • Obecná sestava - slouží pro modul Účetnictví, zpracovává data tohoto modulu a v definici sestavy je třeba použít funkce ze skupiny označené jako "Rozšiřující funkce".
 • Účetní standardy - slouží pro modul Účetní standardy, zpracovává data tohoto modulu a v definici sestavy je třeba použít funkce ze skupiny označené jako "Účetní standardy" - více viz příručka pro modul Účetní standardy.


Poznámka

V tomto poli máte možnost zadat jakoukoliv poznámku, týkající se dané sestavy. Veškeré informace, které by vám mohli pomoci při pozdější nutnosti sestavu upravovat. Tato poznámka se netiskne se sestavou.


Záložka Definice

Zde definujete vlastní obsah sestavy, tedy obsah řádků a sloupců sestavy. U nové sestavy je definice prázdná a volbou místní nabídky můžete nové sloupce a řádky přidávat nebo nepotřebné mazat. Všechny údaje, které vyplňujete v horní části záložky se vždy týkají toho sloupce a buňky, ve které je umístěn kurzor (tato buňka je modrá). Zadáváte následující údaje:


Název sloupce

Zde zadáte název sloupce, ve kterém jste umístěni kurzorem. Název lze i později změnit. V okamžiku, kdy zadáváte název sloupce, zobrazuje se tento automaticky v záhlaví sloupce, ve kterém jste umístěni kurzorem. Tento údaj se bude tisknout v záhlaví vaší sestavy.


Typ výsledku

Pole se seznamem, ze kterého vybíráte, jakého datového typu bude sloupec, ve kterém jste umístěni kurzorem. To znamená jaký výsledek očekáváte v daném sloupci po výpočtu sestavy. Klepnutím myši se otevře seznam těchto nabídek:

 • Řetězec – výsledkem bude řetězec alfanumerických znaků (jakýkoliv textový údaj, např. číslo účtu)
 • Číslo – výsledkem bude reálné číslo (např. obrat účtu)
 • Datum – výsledkem bude datum (např. datum počátku a konce účetního období)

Informace o zvoleném datovém typu se zobrazuje v záhlaví každého sloupce. Za písmenem sloupce je v závorkách uvedena zkrácená informace o datovém typu (ř, č nebo d).

Je třeba si uvědomit, že volba správného datového typu pro každý sloupec je klíčová pro bezchybný výpočet sestavy. Nelze například do sloupce zadávat funkce, které vracejí číslo (např. obrat účtu) a jako datový typ zvolit datum. Při takovém zadání nutně dojde během ukládání nebo výpočtu sestavy k chybě a proces skončí nezdarem. Dále je třeba si uvědomit, že v jednom sloupci se nemohou na řádcích datové typy měnit. Datový typ a tedy typ výsledku v daném sloupci je vždy pro tento sloupec jedinečný.


Maska

Toto pole je přístupné pouze pokud je ve sloupci jako typ výsledku zvoleno číslo. Maskou pak máte možnost nastavit, jak se bude číselný údaj zobrazovat, tedy nastavit počet desetinných míst a nastavit oddělovače číselných řádů. Vedle pole maska je tlačítko #, které vloží do tohoto pole předdefinovaný formát pro zobrazení čísla (s oddělovači tisíců a dvěma desetinnými místy). Tlačítko ? zobrazí podrobnější nápovědu k symbolům použitelným v masce.


Definice

Zatímco pole Název sloupce a Typ výsledku se týkaly vždy celého sloupce, do pole Definice zadáváte již funkci týkající se buňky, na které jste nastaveni kurzorem. V okamžiku, kdy zadáváte definici, zobrazuje se tato automaticky v buňce, ve které jste umístěni kurzorem. Přehled a popis funkcí a parametrů a způsob jejich použití – viz kap. Přehled funkcí a parametrů.


Název řádku

Názvy jednotlivých řádků vaší sestavy zadáváte přímo ve sloupci Název řádku. Provedete to tak, že se v tomto sloupci postavíte kurzorem na patřičný řádek a z klávesnice napíšete požadovaný text. Tímto způsobem můžete i jednoduše přepsat existující název. Opravu již existujícího textu provedete následovně. Poklepáním myší nebo stiskem klávesy <Enter> otevřete existující text k editaci a kurzorovými šipkami nebo myší se nastavíte na místo, které chcete opravit. Stejný postup můžete samozřejmě použít i při definování a opravách vzorců v jednotlivých sloupcích sestavy, ale pro větší přehlednost je lepší využít pole Předpis, jak bylo popsáno výše.

Ve spodní části záložky Definice, tedy v mřížce, kde vznikají definice jednotlivých řádků a sloupců vaší sestavy, můžete využít voleb místní nabídky k přidávání a rušení sloupců a řádků sestavy a k vkládání funkcí do buněk sestavy. Při použití těchto voleb si vždy pečlivě zkontrolujte, na kterém sloupci, řádku či buňce jste nastaveni kurzorem. Všechny tyto volby budou totiž pracovat právě s tímto aktivním sloupcem, řádkem nebo buňkou.

Upozornění UPOZORNĚNÍ Odkazy na buňky lze zadávat jako absolutní a relativní, podobně jako v prostředí MS Excel. Absolutní odkazy se zadávají pomocí znaku $. Při vložení nebo smazání řádku či sloupce nebo při jejich přetažení myší, se aktualizují pouze relativní odkazy. V případě, že by aktualizovaný odkaz ukazoval mimo sestavu, objeví se na jeho místě text #REF!, stejně jako v MS Excel.


Vložit řádek/řádky

Potvrzením této volby vyvoláte dialog pro zadání počtu řádků, které chcete do definice vložit. Řádky jsou vloženy před řádek, na němž jste nastaveni kurzorem.


Vložit sloupec/sloupce

Potvrzením této volby vyvoláte dialog pro zadání počtu sloupců, které chcete do definice vložit. Sloupce jsou vloženy před sloupec (vlevo), na němž jste nastaveni kurzorem.


Smazat řádek

Potvrzením této volby dostanete dotaz na smazání řádku, na němž jste nastaveni kurzorem. Stiskem tlačítka OK dojde k vymazání řádku.


Smazat sloupec

Potvrzením této volby dostanete dotaz na smazání sloupce, na němž jste nastaveni kurzorem. Stiskem tlačítka OK dojde k vymazání sloupce.

Základní funkce a operátory

Potvrzením této volby se zobrazí nabídka funkcí a operátorů, které lze použít v definici sestavy. Stisknutím levého tlačítka myši na vybrané funkci nebo operátoru vložíte tento do buňky, na které jste nastaveni kurzorem. U funkcí je samozřejmě nutné doplnit jejich skutečné parametry.


Rozšiřující funkce

Potvrzením této volby se zobrazí nabídka funkcí, které lze použít v definici sestavy pro modul Účetnictví (jejich popis – viz kap. Přehled a popis funkcí a parametrů). Stisknutím levého tlačítka myši na vybrané funkci se otevře průvodce funkcí, ve kterém můžete zadat jednotlivé parametry této funkce. Takto zadanou funkci pak stiskem tlačítka Přenos vložíte do buňky, na které jste nastaveni kurzorem.


Účetní standardy

Potvrzením této volby se zobrazí nabídka funkcí, které lze použít v definici sestavy pro modul Účetní standardy (jejich popis – viz příručka pro modul Účetní standardy). Stisknutím levého tlačítka myši na vybrané funkci vložíte tuto do buňky, na které jste nastaveni kurzorem. U funkcí je samozřejmě nutné doplnit jejich skutečné parametry.

Pořadí sloupců či řádků lze též jednoduše zaměnit. Provedete to tak, že uchopíte myší záhlaví sloupce nebo číslo řádku a přetáhnete jej na nové místo (vpřed nebo vzad). Je třeba si ovšem uvědomit fakt, který byl již zmíněn výše. Odkazy na buňky jsou absolutní. Pokud se vloží nebo smaže řádek či sloupec nebo zamění pořadí řádků či sloupců, odkazy v buňkách a jiných sestavách se nezmění!

Uložení nadefinované sestavy provedete potvrzením tlačítka OK. Poté proběhne kontrola syntaktické správnosti nadefinovaných vzorců a vlastní uložení všech řádků sestavy. Sestavu nelze uložit, pokud obsahuje chyby. Pokud systém narazí na chybu, ohlásí, ve které se nalézá buňce, a vrátí vás zpět do definice sestavy. Čas potřebný ke kontrole a uložení je přímo úměrný rozsahu vaší sestavy. O průběhu jste informováni počítadlem, proces kontroly lze přerušit stiskem tlačítka Přerušit.


Záložka Parametry výpočtu

Zde můžete nadefinovat proměnné parametry (např. datum, číslo střediska apod.), které budou použity při výpočtu. Jejich výhoda spočívá v tom, že nemusíte uvnitř výpočtových funkcí zadávat přímo hodnoty, ale pomocí odkazů na tyto definovatelné parametry snadno měníte např. období pro výpočet nebo středisko, za které vás sestava zajímá. Proměnné parametry pak použijete ve výpočtových vzorcích v záložce Definice. Pokud jsou tyto parametry nadefinovány, systém si před vlastním výpočtem vyžádá jejich zadání.

Definování parametrů pro výpočet

Nova sestava - Ucetnictvi2.gif


U nové sestavy je záložka Parametry výpočtu prázdná a stiskem tlačítka Nový parametr máte možnost přidávat parametry, které budete chtít použít ve výpočtu. Zadáváte následující údaje:

Číslo

Systém automaticky přiděluje parametru číslo o jedno vyšší než je poslední použité. Můžete jej změnit na hodnotu vámi zvolenou. Pomocí tohoto čísla se ve výpočtu na parametr odkazujete. Provedete to tak, že na záložce Definice, uvnitř výpočtových funkcí, místo přímého uvedení hodnoty parametru použijete odkaz na definovatelný parametr pomocí klíčového slova param a čísla parametru, tedy např. param1, param4, param55 apod.

Typ parametru

Pole se seznamem, ze kterého vybíráte typ hodnoty předávané parametrem. Na výběr máte následující možnosti:

 • řetězec – parametr bude libovolný řetězec alfanumerických znaků, např. období zadané výčtem (1.1.2000:31.12.2000).
 • číslo – parametr bude číselný údaj, tedy např. číslo účetního období.
 • datum – parametr bude údaj typu datum, tedy např. datum stavu účtu.
 • organizační struktura – parametr bude číslo útvaru z organizační struktury. Při zadávání můžete využít pomocné tlačítko (…), pomocí kterého otevřete přehled organizační struktury a standardním postupem z tohoto přehledu vyberete.
 • organizace - parametr bude číslo organizace. Při zadávání můžete využít pomocné tlačítko (…), pomocí kterého otevřete přehled organizací a standardním postupem z tohoto přehledu vyberete.
 • zakázka - parametr bude číslo zakázky. Při zadávání můžete využít pomocné tlačítko (…), pomocí kterého otevřete přehled zakázek a standardním postupem z tohoto přehledu vyberete.
 • nákladový okruh - parametr bude nákladový okruh. Při zadávání můžete využít pomocné tlačítko (…), pomocí kterého otevřete přehled nákladových okruhů a standardním postupem z tohoto přehledu vyberete.
 • období - parametr bude účetní období. Při zadávání můžete využít pomocné tlačítko (…), pomocí kterého otevřete přehled období a standardním postupem z tohoto přehledu vyberete.
 • účet - parametr bude číslo účtu. Při zadávání můžete využít pomocné tlačítko (…), pomocí kterého otevřete číselník účtů a standardním postupem z tohoto přehledu vyberete.
 • období stavu - parametr bude období stavu. Při zadávání můžete využít pomocné tlačítko (…), pomocí kterého otevřete přehled období stavu a standardním postupem z tohoto přehledu vyberete.

U všech parametrů, které mají možnost výběru z návazného číselníku (lze u nich použít pomocné tlačítko (…)), můžete využít i multipřenosu z tohoto číselníku, tedy označit a přenést více údajů. Parametr pak bude obsahovat a do výpočtu předá výčet hodnot, tedy např. výčet účtů z účtového rozvrhu.


Název

Zadáte název parametru. Tento se zobrazí při spuštění výpočtu sestavy, když jste systémem vyzváni k zadání parametrů.


Hodnota

Zde zadáte vlastní hodnotu parametru. Pole může zůstat i prázdné a hodnotu budete zadávat až při výpočtu sestavy, když jste systémem vyzváni k zadání parametrů.

Zadaný parametr můžete zrušit stisknutím pomocného tlačítka (X), které se nachází vedle pole Hodnota.


Příklad Příklad použití parametrů uvnitř funkce STAVUS1

Zadání: Chcete ve vaší sestavě tisknout zůstatek stavu účtu 132100 v hlavní měně s tím, že budete měnit středisko a období, za které vás hodnota zajímá.

Řešení: Do definice sestavy zadejte funkci STAVUS1("Z","H","132100",param1,param2). Popis funkce – viz kap. Funkce STAVUS1, STAVUS2. Parametry param1 a param2 vám umožní zvolit středisko a období pro výpočet až při vlastním výpočtu sestavy. Na záložce Parametry výpočtu zadejte parametr č.1 typu organizační struktura a parametr č.2 typu řetězec. Nyní při výpočtu sestavy vždy dostanete dotaz na zadání parametrů param1 a param2.

Pokud zadáte např. hodnotu parametru param1=003 a param2=1.1.2000:31.12.2000, vrátí funkce zůstatek účtu 132100 v hlavní měně, za středisko 003, za období 1.1.2000 až 31.12.2000.


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jakub Ryšavý, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export