Načtení QR Faktury - Rozšiřující moduly

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
Některé stránky (nabídky, funkce apod.) jsou přístupné pouze registrovaným uživatelům v určitých skupinách.
Pravděpodobně se jedná o interní dokumenty nebo o rozpracovanou dokumentaci.

K prohlížení takových stránek musíte být přihlášeni a musíte mít přidělena odpovídající práva.


Modul umožňuje načítat do Helios Orange faktury opatřené QR kódy

 • QR Platba+F
 • QR Faktura

vygenerovanými dle standardu Komory daňových poradců ČR popsaném v materiálu Standard pro sdílení účetních / fakturačních údajů (www.qr-faktura.cz).

Možné smysluplné varianty použití jsou:

 • Standardní režim
  • dodavatelské faktury určené pro organizaci se načítají do Přijatých faktur. Příjemcem je vždy organizace s číslem organizace = 0.
 • Režim účetní firma – každá organizace, pro niž účetní firma vede evidenci, má vlastní databázi v Helios Orange
  • dodavatelské faktury určené pro organizaci se opět načítají do Přijatých faktur. Příjemcem je vždy organizace s číslem organizace = 0.
  • faktury vystavené touto organizací někde jinde se načítají do Vydaných faktur. Výstavcem je organizace s číslem organizace=0.

K načtení faktur slouží akce Načti QR fakturu v místní nabídce nad přehledy faktur. Po jejím spuštění se objeví okno, do kterého je třeba vložit hodnotu QR kódu načtením pomocí čtečky, která dokáže načíst 2D QR kódy. Načtený textový řetězec se objeví v okně a po jeho potvrzení uživatelem se zobrazí formulář Načtení QR faktury rozdělený na části:

 • Doklad načtených z QR kódu – v ní jsou hodnoty vytěžené z načteného řetězce QR kódu
 • Doklad v databázi – v ní jsou v případě, že se ve fakturách dohledá již existující doklad, odpovídající hodnoty z tohoto dokladu. Doklad se dohledává podle IČO a VS (variabilní symbol = párovací znak) a dále dle těchto pravidel:
  • Není-li TD=1 (typ dokladu není dobropis), nebo není-li TD uvedeno, tak hledat doklad nejprve pouze v řadách faktur
   • přesně dle DD (datum vystavení), pokud nenalezne,
    • tak v období dle DD, pokud nenalezne
     • tak pak nejmladší, pokud nenalezne,
      • tak nejmladší v řadách dobropisů,
  • je-li TD=1, tak hledat doklad nejprve pouze v řadách dobropisů
   • přesně dle DD, pokud nenalezne,
    • tak v období dle DD, pokud nenalezne
     • tak pak nejmladší, pokud nenalezne,
      • tak nejmladší v řadách faktur.

Parametr Způsob generování faktury nabízí tyto možnosti:

 • Jen hlavička - založí se pouze hlavička faktury
 • Textové položky dle sazeb DPH - založí se tolik textových položek, kolik je použito sazeb DPH
 • Umožnit vygenerovat položky voláním externí procedury - externí procedura může rozlišení jednotlivých sazeb používat určené službové položky, např. v závislosti na zvolené řadě dokladu

V dolní části formuláře Načtení QR faktury jsou k dispozici tlačítka:

 • Založit nový - vygeneruje fakturu dle hodnot načtených v levé části. Po případném založení organizaci Výstavce a bankovního spojení je třeba vybrat číselnou řadu dokladu. Vygenerovaný doklad se následně zobrazí a je možné jej editovat. Po jeho uložení či stornu se celá akce ukončí a program se vrátí do přehledu faktur.
 • Otevřít existující - je aktivní, pokud je v pravé části zobrazen dohledaný doklad. Otevře doklad pro editaci. Po zavření editoru dokladu dojde k návratu do formuláře Načtení QR faktury.
 • Ukončit - akce se přeruší a dojde k návratu do přehledu faktur

Vybrané hodnoty načtené z QR kódu pomocí akce Načti QR fakturu jsou uloženy v tabulce Hodnoty načtené z QR Faktury a lze je dostat do přehledu faktur přes Nastav.

Vedle toho je pro kontrolu v editoru faktury ve spodní části formuláře vedle souhrnných údajů z faktury za návěštím QR Faktura: uvedena celková částka faktury (AM), v případě dobropisu s otočeným znaménkem. V přehledu Rekapitulace DPH na záložce 2 - Sumace a slevy jsou pro kontrolu doplněny sloupce QR Základ daně, QR Částka daně s hodnotami načtenými pro jednotlivé sazby DPH.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export