Mzdy - povinná elektronická komunikace s ČSSZ od 1.1.2014

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
Řádka 35: Řádka 35:
 
Na instalačním CD programu Helios Orange, na stránkách ČSSZ ([http://www.cssz.cz www.cssz.cz] v sekci e-Podání - Ke stažení) a též na stránce [[Zprovoznění_elektronických_služeb_-_Poradna_(CZ)|Zprovoznění elektronických služeb]] jsou k dispozici tyto certifikáty:
 
Na instalačním CD programu Helios Orange, na stránkách ČSSZ ([http://www.cssz.cz www.cssz.cz] v sekci e-Podání - Ke stažení) a též na stránce [[Zprovoznění_elektronických_služeb_-_Poradna_(CZ)|Zprovoznění elektronických služeb]] jsou k dispozici tyto certifikáty:
  
*'''DIS.CSSZ.2020''' – certifikát pro šifrování zpráv pro ČSSZ  
+
*'''DIS.CSSZ.2021''' – certifikát pro šifrování zpráv pro ČSSZ  
 
*'''PostSignum_QCA2_CA.cer''' – certifikát certifikační autority, která vystavila CSSZsifr.cer  
 
*'''PostSignum_QCA2_CA.cer''' – certifikát certifikační autority, která vystavila CSSZsifr.cer  
 
*'''PostSignum_QCA2_ROOT.cer''' – certifikát certifikační autority, která vystavila CSSZsifr.cer  
 
*'''PostSignum_QCA2_ROOT.cer''' – certifikát certifikační autority, která vystavila CSSZsifr.cer  

Verze z 18. 2. 2021, 17:46

groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Od 1. 1. 2014 měli být zaměstnavatelé povinni podávat předepsané tiskopisy na příslušnou správu sociálního zabezpečení elektronicky. Povinnost však nebyla prozatím zavedena.

Z programu Helios Orange lze elektronicky zasílat formou datové věty (ve formátu XML) na ČSSZ/OSSZ následující formuláře:

 • Evidenční list důchodového pojištění
 • Přehled o výši pojistného
 • Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)
 • Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění


Zprávy můžete zasílat elektronickou cestou přes VREP (Veřejné rozhraní pro e-podání ČSSZ) s uznávaným elektronickým podpisem nebo přes datovou schránku e-podani CSSZ (ID datové schránky ČSSZ 5ffu6xk). Pro odesílání přes komunikační rozhraní VREP je nutné provést registraci na Správě sociálního zabezpečení (viz kapitola Co si musí organizace zajistit). Současně je nutné pro oba typy podání nastavit potřebné údaje pro elektronickou komunikaci v programu Helios Orange (viz kapitola Nastavení v programu Helios Orange).


Upozornění Dle informací na stránkách ČSSZ dopadá povinnost elektronického podávání dále podle zákona i na tiskopisy Přihláška do registru zaměstnavatelů, Odhláška z registru zaměstnavatelů a Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. Tyto formuláře nejsou v programu Helios Orange podporovány, nejsou součástí e-podání (struktura XML zprávy) přes portál VREP. Na stránkách ČSSZ lze tyto formuláře vyplnit ve formátu PDF a následně je odeslat datovou schránkou nebo elektronicky podepsané emailem na elektronickou adresu podatelny místně příslušné OSSZ. Stejným způsobem lze vyplnit i formuláře Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti, Přihláška OSVČ k účasti na důchodovém pojištění a Přihláška OSVČ k účasti na nemocenském pojištění. Formuláře naleznete zde.


Obsah

Co si musí organizace zajistit

Pověření pracovníka pro předávání elektronických zpráv

Organizace musí pověřit pracovníka (statutární zástupce nebo jiná pověřená osoba), který bude zařizovat registraci na příslušné správě sociálního zabezpečení (SSZ) a bude oprávněn uskutečnit podání. Za tímto účelem musí vyplnit tiskopis Oznámení o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s e - Podáním ČSSZ nebo Oznámení o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s e - Podáním ČSSZ, (pro zastupující osobu). Více informací k registraci najdete na stránkách ČSSZ (http://www.cssz.cz/cz/e-podani/zakladni-informace/).


Certifikáty

Správa sociálního zabezpečení přijímá zprávy přes VREP v podobě zašifrovaných XML zpráv, které jsou opatřeny elektronickým podpisem. Za tímto účelem si musí organizace, resp. její zástupce, opatřit příslušné certifikáty.


Šifrovací certifikát a jeho kořenové certifikáty

Na instalačním CD programu Helios Orange, na stránkách ČSSZ (www.cssz.cz v sekci e-Podání - Ke stažení) a též na stránce Zprovoznění elektronických služeb jsou k dispozici tyto certifikáty:

 • DIS.CSSZ.2021 – certifikát pro šifrování zpráv pro ČSSZ
 • PostSignum_QCA2_CA.cer – certifikát certifikační autority, která vystavila CSSZsifr.cer
 • PostSignum_QCA2_ROOT.cer – certifikát certifikační autority, která vystavila CSSZsifr.cer


Upozornění Platnost šifrovacího certifikátu DIS.CSSZ.XXXX má omezenou platnost vždy na jeden rok. Jakmile bude vydaný nový certifikát, bude jej nutné nainstalovat do počítače a změnit jej na příslušných definicích zpráv pro odeslání - viz popis dále.


Certifikát pro elektronický podpis

Pro ověřenou a bezpečnou elektronickou komunikaci s ČSSZ je třeba, aby podání bylo opatřeno zaručeným elektronickým podpisem vydaným akreditovanou certifikační autoritou (tzv. kvalifikovaný certifikát) včetně certifikátu certifikační autority. Údaje z kvalifikovaného certifikátu - vystavitel a sériové číslo - je nutné nahlásit na správu sociálního zabezpečení při registraci a také při každé změně certifikátu.


Vystavení certifikátu od Asseco Solution

Kvalifikovaný certifikát I.CA si můžete nechat vytvořit přímo od nás. Tvorba a instalace certifikátu na klíč je v tomto případě zajištěna přímo ve Vaší firmě bez nutnosti Vaší návštěvy u certifikační autority. Na místě Vám vystavíme a nainstalujeme certifikát, provedeme příslušné nastavení pro odeslání zpráv z programu Helios Orange. Předané údaje o certifikátu pak pouze nahlásíte na ČSSZ/OSSZ. Pokud byste měli o vystavení certifikátu a další služby s tímto spojené zájem, kontaktujte nás prosím na adrese certifikat@assecosol.eu.


Dále existují tito akreditovaní poskytovatelé certifikačních služeb:


V tomto případě vytváříte žádost o certifikát na osobním počítači, na kterém budete provádět později jeho aktivaci (ukládá se zde soukromá část certifikátu). Žádost se uloží na záznamové medium, se kterým se pověřený pracovník dostaví na příslušnou certifikační autoritu a dostane veřejnou část certifikátu (soubor s koncovkou *.cer nebo *.der).


Registrace na příslušné správě sociálního zabezpečení (SSZ)

Pověřený pracovník organizace (resp. zástupce) se musí dostavit na příslušnou správu sociálního zabezpečení a zaregistrovat se k elektronickému podání (za určitých podmínek je možné provést registraci i elektronicky). Za účelem registrace je nutné předložit:

 • vyplněné Oznámení o pověření ... a plnou moc k zastupování organizace nebo Sdělení doplňujících údajů k e - Podání ČSSZ (v případě změny)
 • záznamové medium obsahující veřejnou část kvalifikovaného certifikátu získaného od certifikační autority (obsahuje sériové číslo a vystavitele) – informace o certifikátu pro elektronický podpis musí být na ČSSZ zaevidována, aby mohl být použit k identifikaci a autorizaci klienta
 • platný občanský průkaz nebo pas

Na základě předložených podkladů zaregistruje správa sociálního zabezpečení pověřeného pracovníka k elektronickému podání za zaměstnavatele, za kterého je oprávněn uskutečnit podání, a přidělí mu registrační číslo.


Registrace služby VREP

Na službu VREP není třeba žádná další registrace. Jelikož se jedná o aplikaci ČSSZ, můžete tuto aplikaci pro odesílání používat automaticky se zaregistrováním podání a elektronického podpisu na příslušné SSZ.


Instalace certifikátů

Instalaci lze provádět dvěma možnými způsoby:


 1. prostřednictvím nástroje MMC – nejprve je nutno připojit příslušný adresář (nabídka SouborPřidat nebo odebrat modul snap-in… - Přidat – vybrat modul Certifikáty); dále označit složku, do které chcete instalovat a přes pravé tlačítko myši zvolit akci TaskImport [Všechny úkoly - Importovat] (spustí se průvodce instalace certifikátu)
 1. přímo ze souboru *.cer (dvojklikem) – po zobrazení informační obrazovky o certifikátu a stisku tlačítka Nainstalovat certifikát se spustí průvodce importu
E-help Postup instalace certifikátů si můžete prohlédnout také v našem Elektronickém průvodci - najdete jej zde.
Upozornění Může se stát, že starší průvodci se nepřehrají, zastaví se na stejném místě (jak verze EXE tak i SWF). Tuto chybu způsobuje nová verze doplňku Adobe flash player. Se starší verzí přehrávače všichni průvodci fungují. Popis zde.


Každý certifikát se automaticky instaluje do příslušného úložiště certifikátů dle své povahy a v následujícím pořadí:


Šifrovací certifikát ČSSZ


1. PostSignum_QCA2_CA.cer

Trusted Root Certification Authorities
Důvěryhodné kořenové certifikační úřady (TRUST) [default]


2. PostSignum_QCA2_ROOT.cer

Trusted Root Certification Authorities
Důvěryhodné kořenové certifikační úřady (TRUST) [default]


3. DIS_CSSZ_2020.cer

Intermediate (CA
Zprostředkující certifikační úřady (či Zprostředkující certifikační autority)

[nutné nastavit cestu na úložiště při instalaci certifikátu ručně!!!]


Elektronický podpis


1. ICA - ICA_KVALIFIKOVANY.cer. / nebo CA obdrženého od jiné certifikační autority do složky :

Trusted Root Certification Authorities [default]
Důvěryhodné kořenové certifikační úřady


2. Certifikát pro elektronický podpis

Personal [default]
Osobní


Kontrolu správného nainstalování certifikátů lze provést přes nástroj MMC (viz popis výše) nebo přes Internet Explorer v nabídce Nástroje – Možnosti Internetu. Zvolením tlačítka Certifikáty na záložce Obsah se dostanete do úložiště certifikátů.


V programu Helios Orange jsou v definicích zpráv přednastaveny cesty na výše uvedená úložiště certifikátů. Při změně umístění do jiných složek je nutné toto změnit také v editoru definic zpráv pro každou definici zpráv.


Upozornění Certifikáty je třeba instalovat na každé stanici, ze které budou zprávy odesílány.


Instalace certifikatu uloziste.png
Průvodce instalace certifikátu


Instalace certifikátu pro elektronický podpis:


Pokud jste si nechali vystavit certifikát od nás (Asseco Solution), instalace je již součástí poskytované služby. Nemusíte provádět žádné další kroky.

Pokud jste si žádali o certifikát od jiné certifikační autority, uložila se do osobního počítače jeho soukromá část (privátní klíč) a veřejná část byla odeslána spolu se žádostí na certifikační autoritu (CA). Na CA se pak musíte dostavit osobně a na základě předložených dokladů Vám CA předá na paměťovém mediu certifikát s veřejným klíčem (koncovka .cer nebo .der). Soubor obsažený na paměťovém mediu musíte nainstalovat opět do počítače, ze kterého jste podávali žádost. Tím dojde ke spárování obou částí certifikátu.


Upozornění Po úspěšné instalaci certifikátu doporučujeme provést jeho zálohu - tj. vyexportovat tento certifikát do *.pfx souboru. Soubor *.pfx je chráněný heslem. Certifikát je velmi citlivý na změny v systému (např. změna doménového jména, atd.) a může dojít k jeho poškození. V případě problémů je pak možné ze zálohy certifikát znovu naistalovat a není nutné žádat o nový. Pro další použití stejného certifikátu i na jiných počítačích je možné provést import ze souboru *.pfx na ostatní počítače.
Upozornění Aby bylo možné exportovat certifikát včetně privátního klíče, je potřeba při tvorbě žádosti o certifikát zaškrtnout volbu: Povolit export soukromého klíče.

Certifikát s privátním klíčem musí být tedy nainstalován ve složce Personal [Osobní] [default]. V průběhu instalace certifikátu ze souboru *.pfx si průvodce vyžádá heslo, dále můžete zaškrtnout, zda v budoucnu půjde ze systému daný certifikát exportovat včetně privátního klíče.

Instalace certifikatu pfx.png
Průvodce instalací osobního certifikátu *.PFX, zadání hesla, označení exportovatelnosti.


Pokud vám CA vytvářela oba páry klíčů (veřejnou i privátní část), předá vám na paměťovém mediu přímo soubor *.pfx.


Upozornění Pro správnou funkčnost podpisového certifikátu je nutné, aby obsahoval jak privátní, tak veřejnou část (tj. byla správně provedena jeho instalace). Toto je možné zkontrolovat v úložišti certifikátů v Zobrazení certifikátu (na záložce Obecné je pod Platností zobrazen obrázek klíčku s popisem Máte soukromý klíč, jenž odpovídá tomuto cerifikátu).

Může se stát, že bude u certifikátu obrázek klíčku s popisem Máte soukromý klíč, jenž odpovídá tomuto cerifikátu, a přesto nepůjde použít. Může být poškozen a v tomto případě pomůže přeinstalace certifikátu ze souboru *.pfx.

Upozornění Někdy je pro správné použití certifikátu také vyžadována čipová karta či USB, jinak může odeslání skončit chybou.


Při vytváření žádosti ponechte Typ klíče nastaven na : Enhanced Cryptographic Provider,protože tento provider je potřeba pro 3DES šifrování.


Silnou ochranu klíče není potřeba zadávat. Systém by Vás pak při každém odesílání upozorňoval nebo vyžadoval heslo při každém použití certifikátu.


Zadost certifikat.png
Tvorba žádosti o certifikát


Certifikáty pro elektronický podpis je potřeba instalovat pro každého uživatele, přestože budou mít uživatelé certifikát stejný. Každý tedy musí být přihlášen pod svým účtem, aby se mu certifikát uložil právě do jeho účtu. Ani administrátorovi nejsou přístupné certifikáty v umístění Aktuální uživatel (defaultní chování ve windows) jiného účtu.


Instalace na Terminál Server

V režimu Terminál Server [TS] se instalace provádí pouze na TS pod účtem každého uživatele, který se přihlašuje. El.Podpis a šifrování je prováděno na TS, na stanice nemá smysl nic instalovat. Přihlašují-li se všichni uživatelé na TS pod stejným účtem, pak stačí pouze jedna instalace certifikátů. Pokud byste chtěli sdílet certifikáty pro všechny uživatele na jednom počítači, museli byste je nainstalovat do umístění Místní [Local Computer ]. V takovém případě je potřeba instalovat certifikáty pouze přes MMC.


Nastavení v programu Helios Orange

Konstanty a číselníky

V modulu Mzdy vstupte do přehledu Konstanty a číselníky do opravy formuláře Mzdové konstanty. Na 4.záložce Nastavení a definice v oblasti [5] Elektronická podání, pobočky musíte vyplnit položku RELDP – elektronická podání, Variabilní symbol. V položce RELDP –elektronická podání, Pověřený pracovník můžete vyplnit plné jméno pověřeného pracovníka, který bude hlášení na správu sociálního pojištění odesílat.


Nastavení zpráv

Zasílání zpráv v elektronické podobě na správu sociálního zabezpečení přes službu VREP budete podávat pomocí akce Zprávy - Generování zpráv (Ctrl+Alt+G), kterou najdete v místní nabídce příslušného přehledu. V Přehledu definice zpráv je třeba nastavit vlastnosti definic zpráv pro odesílání jednotlivých zpráv. Naleznete zde typy zprávy:


Roční sestavy, Roční ELDP

 • RELDP - podání (VREP) - slouží pro zasílání zprávy i pro stavový dotaz podání


Zaměstnanci, Oznámení OSSZ/PSSZ

 • Přihlášky a odhlášky NP (VREP) - slouží pro zasílání zprávy i pro stavový dotaz podání


Výpočet mzdy, Měsíční exporty za organizaci

 • PVPOJ - podání (VREP) - slouží pro zasílání zprávy i pro stavový dotaz podání
 • PVPOJ - storno (VREP) - slouží pro stornování zaslané zprávy


Výpočet mzdy, Akce, Roční docházka, ČSSZ - žádost o DNP - příloha

 • NEMPRI - příloha k žádosti o dávku NP (VREP) - slouží pro zasílání zprávy i pro stavový dotaz podání


Ve zprávách pro odesílání zpráv vyplňujete následující záložky:

Na záložce 1 - Editace je potřeba specifikovat správnou Adresu místa určení zpráv. Při předání dat on-line, přes internet přímo přes www pomocí SSL komunikace, bude uvedena adresa místa určení: https://vrep1.cssz.cz/VREP/submission


Na záložce 2 - Spojení nic nevyplňujete


Na záložce 3 - Programy nic nevyplňujete


Na záložce 4 - Certifikát je potřeba přiřadit příslušné certifikáty pro šifrování a pro elektronický podpis:


Na podzáložce Šifrování přiřadíte k definici zprávy certifikát určený k šifrování zpráv pro ČSSZ, tj. DIS_CSSZ_2020.cer. Zvolíte akci Nový a v editoru kliknete na tlačítko u položky Vystaveno pro:


Vyber sifrovaci certifikat 1.png

Editor pro přiřazení certifikátu


Vyberete příslušný certifikát (vystaveno pro: DIS_CSSZ_2020.cer, vystavitel: PostSignum Public CA) z nabídnutého úložiště a přenesete jej pomocí tlačítka OK. Pro šifrování se již přednabízí sekce Umístění Current_user a Název umístění CA (tedy Intermediate CA - Zprostředkující certifikační úřady). Toto lze změnit dle způsobu instalace certifikátu DIS_CSSZ_2020.cer.


Vyber sifrovaci certifikat 2.png
Výběr certifikátu v úložišti


Vyber sifrovaci certifikat 3.png
Výsledek přiřazení certifikátu


Po přenosu certifikátu uložte nastavení tlačítkem OK. Tímto jste do programu zadali informaci, že všichni uživatelé budou zprávy tohoto typu šifrovat tímto certifikátem DIS_CSSZ_2020.cer.


Na podzáložce El.podpis zadáte pro každého uživatele zvlášť certifikát, který bude použit pro elektronický podpis. Proto je potřeba, aby se každý uživatel přihlásil na svůj počítač pod svým účtem a přihlásil se také do programu Helios Orange pod svým účtem, a nastavil si zde, jakým certifikátem bude podepisovat (centrálně toto nastavit nelze z bezpečnostních důvodů - samotné certifikáty s privátním klíčem jsou přístupné jen tomu, pod jehož účtem se instalovaly; ani administrátor počítače nevidí certifikáty s privátními klíči jiných uživatelů instalovaných do sekce Personal v úložišti Aktuální uživatel).


Vyber osobni certifikat.png
Přiřazení certifikátu pro elektronický podpis


Certifikát pro šifrování je tedy potřeba zadat do definice zprávy pouze jednou (automaticky již bude přiřazen i pro ostatní uživatele na tomto počítači). Certifikát pro elektronický podpis je potřeba zadat pro definici a pro každého uživatele. Zároveň platí, že lze pro definici zprávy zadat pouze jeden certifikát el.podpisu pro stejného uživatele.


Upozornění Ostatní certifikáty (tj. certifikáty certifikačních autorit - tzv. kořenové certifikáty) se pouze nainstalují do příslušného úložiště certifikátů (viz popis výše) a poté se již nikam nepřiřazují.


Upozornění Certifikáty jsou vydávány na rok. Nový šifrovací certifikát vydává ČSSZ, o nový podpisový certifikát musíte požádat certifikační autoritu. Nové certifikáty je nutné znovu nainstalovat do počítače a nastavit v definicích zpráv pro odesílání. Změnu v definici zprávy můžete provést ručně pro každý typ hlášení nebo můžete použít akci Hromadná změna certifikátů v přehledu Přehled definice zpráv. Při změně certifikátu elektronického podpisu musíte na ČSSZ/OSSZ nahlásit změnu sériového čísla!!!


Odeslání hlášení přes VREP

Pokud budete mít definici pro odeslání zprávy připravenou, můžete pokračovat zasíláním zprávy na VREP. Nad označenými záznamy spustíte akci z místní nabídky Zprávy – Generování zpráv. Vyberete příslušnou definici např. RELDP - podání (VREP) a pomocí tlačítka Přenos spustíte vlastní odeslání.


V procesním okně jste průběžně informováni o stavu zasílaného souboru:


Elektronicke zasilani rocnich ELDP- - Poradna15.jpg


Po ukončení přenosu se změní hodnoty ve formuláři jednotlivých zpráv např. RELDP vybraných zaměstnanců na záložce 4. El.podání.


Položka Stav může nabýt následujících hodnot:

 • Pořízeno – ve stavu Pořízeno jsou všechny záznamy (ročních ELDP, oznámení na ČSSZ, přehled o výši pojistného, žádost o DNP), které byly automaticky vygenerovány programem nebo zadány ručně a nebyly dosud odesílány
 • Odesláno na PVS/VREP – záznam bude ve stavu Odesláno na PVS/VREP, pokud byla z vybraného záznamu vygenerována zpráva XML podání
 • Přijato na PVS/VREP – záznam bude ve stavu Přijato na PVS/VREP, pokud byla z vybraného záznamu vygenerována zpráva XML podání a již přišla i odpověď Acknowledgement
 • Zpracováno na ČSSZ – záznam bude ve stavu Zpracováno na ČSSZ, jakmile přijde odpověď typu Přijato: Response – OK – Podání proběhlo úspěšně
 • Chyba – záznam bude ve stavu Chyba v případě, že přijde odpověď typu Přijato: Error, podrobnosti v editoru zprávy Akce/Zobrazení dodatečných informací (např. v přehledu Roční ELDP zvolíte nad označeným záznamem RELDP akci z místní nabídky Zprávy – Přehled zpráv k aktuálnímu záznamu a otevřete vybranou zprávu funkcí Oprava, poté stisknete tlačítko Analýza chyb, případně vyberete v nabídce Akce volbu Zobrazit dodatečné informace - otevře se XML zpráva s popisem chyby)


Příklad Chyba může nastat například v případě, že je u zaměstnance vyplněné špatné rodné číslo (část popisu chyby)

<Body>

<ErrorResponse xmlns="http://www.cssz.cz/XMLSchema/reldp/ErrorEnvelope">

<Application>

<Error>

<RaisedBy>RELDP</RaisedBy>

<Number xmlns="">259</Number>

<Text xmlns="">RELDP - Údaj bno(Rodné číslo pojištěnce) není platné RČ (Není 10ti místné).;</Text>

</Error>

<Protocol>

<error type="RELDP" version="1.0" result="WARNING" errMsg="RELDP - Údaj bno(Rodné číslo pojištěnce) není platné RČ (Není 10ti místné).;" errNumber="259" count="1" countErr="0" countWar="1">

<head col1="rodné číslo" result="Výsledek zpracování" errMsg="Chyba" />

<rec result="WARNING" errMsg="RELDP - Údaj bno(Rodné číslo pojištěnce) není platné RČ (Není 10ti místné).;" errNum="259" col1="700612350" xmlns="" />

</error>
---


Pokud bude záznam označen jako chybný, opravte příslušné údaje (dle chyby v kartě zaměstnance, v odesílaném záznamu či v definici zprávy) a pošlete jej znovu. Stejně postupujete i v případě, že záznam byl například jen odeslán na PVS/VREP či přijat na PVS/VREP a ještě nebyl zpracován na ČSSZ, resp. v programu Helios Orange není o zpracování záznamu informace. Toto může nastat například v případě přetížení cesty na VREP a při odesílání zprávy systém zahlásí: Přerušeno, zkuste později ... O tom, že bylo odeslané hlášení na správě sociálního zabezpečení přijato či bylo zamítnuto z důvodu chyby, budete informováni také mailem na adresu, kterou jste uvedli na ČSSZ. V tomto případě opět zvolíte nad daným záznamem akci Zprávy - Generování zpráv, vyberte akci pro podání hlášení v XML a dejte Přenos. Hlášení již nebude znovu odesláno, pouze bude zaktualizovaný stav.


Společně se Stavem záznamu jsou také vyplňovány jednotlivé datumy, tj. Odesláno, Přijato na PVS/VREP a Zpracováno na ČSSZ v jednotlivých formulářích (např. RELDP) na 4.záložce El.podání. Po přijetí zpráv na VREP je k záznamu také přiřazen tzv. GUID Scénáře resp. CorrelationID. Jedná se o jakési označení (identifikaci) záznamu. Veškeré údaje na této záložce jsou nepřístupné k editaci. V případě problémů (nebo pokud jste záznamy odesílali prozatím jen ve zkušebním provozu a chcete je vrátit na původní stav) je možné jednotlivé položky změnit. V editoru příslušného záznamu (např. RELDP) vybraného zaměstnance zvolíte z místní nabídky akci Změna stavu el.podání a potvrdíte ji globálně platným heslem. Tím se údaje zpřístupní k editaci.


Odeslání hlášení přes datovou schránku

Příslušné hlášení na správu sociálního zabezpečení (SSZ) můžete podávat také prostřednictvím datové schránky.


Definice zprávy

Pro odesílání hlášení na SSZ si vytvořte v příslušném přehledu vždy pro daný typ novou definici zprávy. V daném přehledu zvolíte akci Zprávy - Generování zpráv a přes nabídku Nový založíte novou definici:

Roční sestavy, Roční ELDP - do nové definice doplníte pouze tyto údaje

 • Formát zprávy: RELDP XML podání
 • Název: např. RELDP - podání (datová schránka)
 • Adresa místa určení zpráv: vyberete adresář u Vás v počítači či na síti, kam se uloží XML soubor pro další zpracování


Zaměstnanci, Oznámení OSSZ/PSSZ- do nové definice doplníte pouze tyto údaje

 • Formát zprávy: Přihláška a odhlášky NP
 • Název: např. Přihláška a odhlášky NP - podání (datová schránka)
 • Adresa místa určení zpráv: vyberete adresář u Vás v počítači či na síti, kam se uloží XML soubor pro další zpracování


Výpočet mzdy, Měsíční exporty za organizaci- do nové definice doplníte pouze tyto údaje

 • Formát zprávy: Přehled o výši pojistného (ČSSZ/OSSZ) XML - podání
 • Název: např. PVPOJ - podání (datová schránka)
 • Adresa místa určení zpráv: vyberete adresář u Vás v počítači či na síti, kam se uloží XML soubor pro další zpracování


Výpočet mzdy, Akce, Roční docházka, ČSSZ - žádost o DNP - příloha- do nové definice doplníte pouze tyto údaje

 • Formát zprávy: Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)
 • Název: např. NEMPRI - příloha k žádosti o dávku NP - podání (datová schránka)
 • Adresa místa určení zpráv: vyberete adresář u Vás v počítači či na síti, kam se uloží XML soubor pro další zpracování


Upozornění V případě odesílání přes datovou schránku se do definice zprávy nepřiřazují žádné certifikáty (pro elektronický podpis ani pro šifrování).


Vytvoření XML zprávy

Soubor XML vytvoříte tak, že nad označeným záznamem (ELDP, oznámení na OSSZ, příloha k žádosti či přehled o výši pojistného) zvolíte akci Zprávy - Generování zpráv a nad zvolenou definicí zprávy dáte Přenos. Zpráva ve formátu XML bude odeslána a uložena do adresáře nastaveného v definici zprávy. Soubor XML odešlete datovou schránkou.


Pokud by byla v odeslaném záznamu chyba, musíte příslušný údaj v Programu Helios Orange opravit a Stav podání vrátit na hodnotu Pořízeno (přes akci Změna stavu el.podání), abyste mohli vygenerovat novou XML zprávu s opravenými údaji.


Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export