Mzdy - eNeschopenka - Poradna (CZ)

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
Řádka 96: Řádka 96:
  
  
{{Warning|Funkcionalita eNeschopenky je v rámci verze '''HELIOS Orange 2.0''' řešena formou '''placeného RM pluginu'''. V případě zakoupení pluginu bude v systému HELIOS Orange (a jeho aktivaci v '''HELIOS Store''' přes akci '''Aktualizace licence''') k dispozici nový přehled Evidence DNP, kde bude možné přímo komunikovat s ČCSZ pomocí stahování notifikací z e-portálu APEP/VREP a odesílání zpráv na portál APEP/VREP.}}
+
{{Warning|Funkcionalita eNeschopenky je v rámci verze '''HELIOS Orange 2.0''' řešena formou '''placeného RM pluginu'''. V případě zakoupení pluginu bude v systému HELIOS Orange (a jeho aktivaci v '''HELIOS Store''' přes akci '''Aktualizace licence''') k dispozici nový přehled Evidence DNP, kde bude možné přímo komunikovat s ČSSZ pomocí stahování notifikací z e-portálu APEP/VREP a odesílání zpráv na portál APEP/VREP.}}
  
  

Verze z 6. 1. 2020, 15:59

groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Co je e-Neschopenka ?

E-Neschopenka je elektronický obraz klasické papírové neschopenky. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zahájí provoz tohoto systému od 1.1.2020 a bude se týkat pouze nových nemocí a úrazů. Pokračující nemoci a úrazy z roku 2019 stejně jako ostatní nepřítomnosti (OČR, mateřské, otcovské a dlouhodobé ošetřování) zůstávají beze změny, tj. budou řešeny jako doposud papírovou formou. Elektronické zpracování tak zjednoduší tok informací, protože e-Neschopenka propojí povinně elektronicky hned tři dotčené subjekty - lékaře, zaměstnavatele a ČSSZ. Příslušný lékař ve svém softwaru vyplní údaje a pošle zprávu na servery ČSSZ. Tyto údaje jsou: datum začátku nemoci s diagnózou, vycházkami, atd., zprávu o dalším trvání nemoci a termín ukončení nemoci. Zaměstnanci zůstává povinnost oznámit nemoc zaměstnavateli (např. telefonicky, mailem apod.). Zaměstnanec dále obdrží průkaz nemocného (což je soupis všech informací o trvání nemoci, vycházkách, atd.) a ten mu zůstane.


Více informací najdete na: https://www.cssz.cz/web/eneschopenka


Na stránkách ČSSZ najdete aktuální informace ohledně eNeschopenky.


Řešení pro zaměstnavatele

Aby zaměstnavatel byl schopen zpracovat e-neschopenku, bude potřebovat od ČSSZ informaci o potvrzeném vzniku nemoci, zprávu o pokračující nemoci a ukončení nemoci. Existují tři možnosti, jak se tyto informace k zaměstnavateli dostanou. Pro každou z možností platí, že je třeba se na sociálce k dané službě zaregistrovat.

Datová schránka

Zaměstnavatel může zaregistrovat na ČSSZ svoji datovou schránku, do které mu budou chodit automaticky tzv. notifikace (stavy nemoci) za každou jednu nemoc. Mají podobu PDF dokumentu, který bude obsahovat všechny údaje a zároveň bude obsahovat XML soubor, který tyto údaje bude také obsahovat. Údaje bude možné z XML souboru importovat do HELIOS Orange. Notifikace budou zasílány také na určené e-mailové adresy, které zaměstnavatel uvede ve své žádosti o zasílání notifikací. Tyto notifikace zasílané do e-mailové schránky budou obsahovat pouze obecné upozornění, že prostřednictvím služeb e-Portálu jsou pro zaměstnavatele dostupné nové informace.


e-Portál ČSSZ

Zaměstnavatel může mít nebo už i má zřízený přístup v e-Portálu na ČSSZ. Zde bude oblast, kde přihlášený uživatel uvidí všechny nemocné zaměstnance a všechny jejich notifikace (vznik, pokračování, ukončení) nemoci. Portál bude obsahovat detailní i souhrnný výpis a možnost exportu PDF souboru s časovým razítkem.


Přímá komunikace ze mzdového systému přes VREP

ČSSZ rozšířila portál APEP/VREP o možnost zažádat o výpis notifikací za určité období (maximálně měsíc). Jedná se o novou službu e-Podání Data zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti (DZDPN). Po podání žádosti o výpis se od ČSSZ se vrátí souhrnný seznam notifikací (vznik, pokračování a ukončení nemoci), které se v zadaném intervalu budou vyskytovat. Bude to v podobě XML souboru, který bude možno zpracovávat přímo ve mzdovém systému.


Všechny tyto způsoby lze používat současně, případně je libovolně kombinovat.


Zaměstnavatel může využívat uvedené způsoby v prvé řadě sám, pokud si sám zpracovává mzdy. K využívání služeb se musí přihlásit k ePortálu ČSSZ. Rovněž může buď za pomoci služby, nebo interaktivního formuláře pověřit svého konkrétního zaměstnance k využití příslušné eSlužby ČSSZ či nastavit zasílání notifikací do jedné či více datových schránek nebo e-mailových adres. Pověřený zaměstnanec musí mít pro využívání služeb ePortálu své vlastní přihlašovací prostředky.


Uvedené způsoby budou používat i externí subjekty (účetní firmy, daňoví poradci atd.), které pro zaměstnavatele zpracovávají mzdovou agendu. K využívání služeb ePortálu ČSSZ je zaměstnavatel musí pověřit a to za pomoci k tomu určených služeb ePortálu ČSSZ, případně interaktivních tiskopisů (formuláře pro pověření a vzor plné moci jsou také k dispozici na internetových stránkách ČSSZ). Služby ePortálu ČSSZ může za jiný subjekt využívat výhradně fyzická osoba, nikoliv právnická, proto je u právnické osoby dále třeba pověření pro fyzickou osobu, která za ni bude jednat.


Co si může zaměstnavatel zařídit již během prosince 2019 před vlastním nastavením v HELIOS Orange

Registrace uživatelů k využívání služeb notifikace

Registrace se provádí vyplněním následujících tiskopisů:


Certifikát pro šifrování údajů o nemocech

Poslední věcí je zařízení si certifikátu, kterým se budou šifrovat údaje o nemocech, jež se budou přenášet z portálu APEP/VREP. ČSSZ pro notifikace eNeschopenek zavádí ještě další šifrování, kdy data, která pošle, zašifruje certifikátem. Tento certifikát si musí zaměstnavatel zařídit a v HELIOS Orange ho pak nastavit do mzdových konstant. Na APEP/VREP se s každou žádostí o data pošle veřejná část certifikátu, kterým jsou pak odeslaná data zašifrována. Takovému certifikátu odpovídá komerční certifikát (doporučujeme serverový komerční certifikát), kterým se dají podepisovat a šifrovat emaily a dokumenty. Ten vydávají 1. certifikační autorita a PostSignum (je možné, že takový certifikát již zaměstnavatel má, např. pro odesílání xml zpráv na daňový portál).


Upozornění Pro bezproblémový příjem odpovědí na eNeschopenky z portálu APEP/VREP je nutné nainstalovat komerční certifikát z PFX souboru jako exportovatelný! Při instalaci je nutné zatrhnout atribut Označit tento klíč jako exportovatelný.


Průvodce importem certifikátu - import


Ověření, zda byl certifikát dobře nainstalován, lze provést takto:

 • spustit certmgr.msc (konzole pro správu certifikátu)
Konzoe pro správu certifikátů


 • v sekci CertifikátyOsobníCertifikáty najít konkrétní certifikát, na něm zvolit přes pravou myš nabídku menu Všechny úkoly - Exportovat …


 • v dialogu je vidět, zda lze exportovat nebo nelze (Ano, exportovat privátní klíč)


Průvodce importem certifikátu - export


Pokud nelze exportovat, tj. položka Ano, exportovat privátní klíč je neaktivní, pak byl certifikát nainstalován s nemožností exportu a je potřeba ho přeinstalovat znovu.


V případě, že je certifikát nainstalován jako neexportovatelný, mohou se při příjmu odpovědí a jejich dešifrování objevit chyby:

 • EElWin32CryptoProviderError with message 'Failed to export secret key'
 • EElWin32CryptoProviderError with message 'Key decryption failed'


Pro stahování notifikací eNeschopenek budete potřebovat také stávající certifikáty:

 • Šifrovací certifikát DIS.CSSZ.2020 (již používán pro jiná e-Podání na ČSSZ - např. ELDP)
 • Elektronický podpis – kvalifikovaný certifikát uživatele (již používán pro jiná e-Podání na ČSSZ - např. ELDP)


Přímé propojení e-portálu ČSSZ a systémem HELIOS Orange

Upozornění eNeschopenka je řešena ve verzi HELIOS Orange 2.0.2019.1200 ze dne 30.12.2019 nebo vyšší.


Upozornění Funkcionalita eNeschopenky je v rámci verze HELIOS Orange 2.0 řešena formou placeného RM pluginu. V případě zakoupení pluginu bude v systému HELIOS Orange (a jeho aktivaci v HELIOS Store přes akci Aktualizace licence) k dispozici nový přehled Evidence DNP, kde bude možné přímo komunikovat s ČSSZ pomocí stahování notifikací z e-portálu APEP/VREP a odesílání zpráv na portál APEP/VREP.


Upozornění Bez pluginu bude možné s nemocemi pracovat stejně tak, jak to dělám dnes, tj. ručně zadat či importovat ze souboru docházku a ručně likvidaci v rámci Předzpracování a Výpočtu mzdy. Zprávy o nemocech budete dostávat od ČSSZ přes datovou schránku nebo přes webové rozhraní ePortál.


Pokud si firma v rámci prosince vyřeší předchozí body, nainstaluje si novou verzi, nastaví do konstant nový certifikát a nastaví zprávu pro komunikaci, může stahovat oznámení o nemocech. Nová rozšiřující funkcionalita eNechopenky zajišťuje přímé propojení mezi portálem ČSSZ a mzdami v systému HELIOS Orange a obsluze umožňuje komfortnější zpracování neschopenek.

Pro koho je nová funkcionalita eNeschopenky vhodná

Obecně pro každou společnost s více zaměstnanci. Hlavní přínos spočívá především ve snížení administrace spojené s evidencí nepřítomností plynoucí z nemoci či úrazů a tedy je přímé úměrné četnosti těchto nepřítomností v dané společnosti. Čím více má organizace zaměstnanců, tím je pracnost spojená s administrací těchto hlášení vyšší. Jedná se tak primárně o společnosti s více jak 100 zaměstnanci, účetní společnosti (zpracovávající mzdové účetnictví svým klientům) a především pak společnosti s vyšším poměrem dělnických profesí.


Mzdové konstanty

V systému HELIOS Orange v modulu Mzdy v nabídce Konstanty a číselníky musíte ve Mzdových konstantách zkontrolovat mzdové složky pro přenos DNP do Předzpracování a doplnit nově šifrovací certifikát.


Mzdové složky po přenos DNP do Předzpracování zkontrolujete (případně doplníte) na záložce 2 - DNP a pojištění v sekci [1] Sociální pojištění:

Eneschopenka konstanty MS.png


Šifrovací certifikát musíte ve mzdových konstantách nastavit na záložce 4 - Nastavení a definice v sekci [5] Elektronická podání, pobočky:

Eneschopenka konstanty cert.png


Přehled Evidence DNP

V systému HELIOS Orange v modulu Mzdy vznikl po zakoupení a aktivaci pluginu pod nabídkou Výpočet mzdy nový přehled Evidence DNP, kde se na základě notifikací (importem z portálu ČSSZ nebo ručním importem souboru z datové schránky) vytvoří podle čísla rozhodnutí dávka nemocenské (nemoc, pracovního úraz). Evidence DNP není závislá na mzdových obdobích a zobrazuje údaje o DNP přes měsíce.

Eneschopenka evidence DNP.png


Přehled Evidence DNP:

 • obsahuje informace o čísle rozhodnutí, pracovním poměru, datumu vzniku, konce PN a poslední známé datum potvrzení trvání
 • uživatel může evidovat hodiny odpracované první a poslední den
 • je možné i sledovat, z jakých notifikací se evidence DNP skládá
 • uživatel může pořídit i ruční záznam a to i jiných dávek (otcovská, OČR apod.) bez vazby na notifikace
 • z evidence DNP je možné generovat docházku do Předzpracování mezd
 • podporuje automatickou likvidaci DNP
 • je možné generování historie nemocí z notifikací e-Neschopenky


Zprávy putující od zaměstnavatele k ČSSZ:

 • Příloha k žádosti o DNP
 • Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti

Z přehledu Evidence DNP je možné tato hlášení generovat bez ohledu na potřebu vypočítané mzdy.


Upozornění V případě, že nemáte zakoupený plugin pro eNeschopenku, je možné uvedená hlášení (přílohu k žádosti o DNP a hlášení o ukončení PN) vytvářet v přehledu Výpočet mzdy po zpracování neschopenek ve mzdě přes akci ČSSZ Výkazy - Příloha k žádosti o DNP a ČSSZ výkazy - Hlášení o ukončení PN.


Záznamy v přehledu Evidence DNP

Záznamy DNP se do přehledu dostanou:

 • automatickým přenosem z ČSSZ (z APEP/VREP přes volbu Dotazy na portál ČSSZ nebo importem z XML souboru z datové schránky přes volbu Import XML soubor, které najdete v místní nabídce pod nabídkou ) - nemoci a úrazy
 • ručním zadáním přes volbu Nový - ostatní typy nepřítomností

Přehled Evidence DNP tam může sloužit jako celkový katalog všech dávek nemocenského pojištění.


Místní nabídka v přehledu Evidence DNP

Notifikace o PN - Dotazy na portál ČSSZ

Volbou Dotazy na portál ČZZS, kterou najdete v přehledu Evidence DNP v místní nabídce pod nabídkou Notifikace o PN, se budete dotazovat na portálu APEP/VREP na nové informace o dávkách nemocenského pojištění. V nabídnutém přehledu vytvoříte nový požadavek přes akci Nový:

Eneschopenka evidence DNP dotaz.png

Vyplníte v atributech Datum od a Datum do interval pro požadované notifikace, tj. období, za které chcete vrátit informace o neschopnostech (max. měsíc, lze i týden, den apod.). Editor dotazu uložíte tlačítkem OK.


Odeslání označeného dotazu na ČSSZ provedete přes akciZprávy - Generování zpráv (akce v místní nabídce přehledu Dotazy na portál na ČSSZ). Po zvolení akce se nabídne definice zprávy pro odeslání dotazu:

Eneschopenka evidence DNP definice zpravy.png


Upozornění Před prvním odesláním je nutné v definici zprávy přes Opravu nastavit příslušné certifikáty na záložce 4 - Certifikát. Na záložce Šifrování šifrovací certifikát od ČSSZ (DIS.CSSZ.2020) a na záložce El.podpis osobní certifikát.


Pokud je definice zprávy nastavena a zvolíte akci Přenos, proběhne odeslání dotazu na portál ČSSZ. O průběhu procesu jste informování. Pokud odeslání proběhne v pořádku, změní se Stav dotazu z Pořízeno na Zpracováno na ČSSZ a do přehledu Evidence DNP se dostanou příslušné záznamy s informacemi o nepřítomnostech za období specifikovaném v příslušném dotazu (nová, pokračující či ukončená DNP). V případě přerušení, tj. v průběhu odesílání program zahlásí Přerušeno, zkuste později! a stav se změní na Přijato PVS/VREP, se pokuste znovu dotaz odeslat přes akci Zprávy - Generování zpráv.


Notifikace o PN - Import XML soubor

Volba Import XML soubor, kterou najdete v přehledu Evidence DNP v místní nabídce pod nabídkou Notifikace o PN, umožňuje načítat záznamy do přehledu Evidence DNP z XML souboru získaného přes datovou schránku. Po zvolení akce vyhledáte uložený XML soubor a tlačítkem Otevřít záznamy do přehledu naimportujete.


Nový

Volbou Nový, kterou najdete v přehledu Evidence DNP v místní nabídce, můžete zadávat ručně požadované DNP pro evidenci (OČR, otcovská apod.). Po výběru akce Nový a výběru zaměstnance přes akci Přenos se otevře editor pro zadání DNP:

Eneschopenka evidence DNP nova.png


[1] Zaměstnanec

V sekci Zaměstnanec se zobrazují identifikační údaje zaměstnance (Os.číslo, Příjmení, Jméno, Datum narození a Druh výdělečné činnosti).


[2] Identifikace dávky

V sekci Identifikace dávky vyplňujete:

Číslo rozhodnutí

Vyplníte číslo rozhodnutí DNP.


Druh dávky

Ze seznamu vyberete požadovaný typ dávky:

 • Nemoc
 • OČR
 • OČR - osamělá osoba
 • Mateřská
 • Mateřská - vícečetný porod
 • Pracovní úraz
 • Ostatní úrazy
 • Otcovská péče
 • Dlouhodobé ošetřovné


[3] Průběh DNP

V sekci Průběh DNP vyplňujete:

Začátek - Datum, Hodiny

Zadáváte datum, kdy pracovní neschopnost začala. V případě, že zaměstnanec první den PN pracoval, zadáváte do položky Hodiny hodiny odpracované první den.


Konec - Datum, Hodiny

Zadáváte datum, kdy pracovní neschopnost skončila. V případě, že zaměstnanec poslední den PN pracoval, zadáváte do položky Hodiny hodiny odpracované poslední den.


[4] Trvání DNP (lístky na peníze)

V případě delší nemoci zadáváte přes Nový jednotlivá potvrzení o trvání PN od lékaře. Zadáváte Datum vystavení lístku na peníze.


Přehledy - DNP k proplacení

Volba DNP k proplacení, kterou najdete v přehledu Evidence DNP v místní nabídce pod nabídkou Přehledy, umožňuje přenos nepřítomností z přehledu Evidence DNP do přehledu Předzpracování. Zobrazí se přehled DNP spadajících do příslušného mzdového období:

Eneschopenka evidence DNP k proplaceni.png


Následně vyberete z místní nabídky akci Vlož do Předzpracování. V informačním okně jste informováni o úspěšnosti přenosu. V případě úspěšného přenosu se stav příslušných DNP změní na Přeneseno.

Upozornění Program hlídá, že se jednotlivé nepřítomnosti u zaměstnance nesmí překrývat. Pokud byste například již danou PN v předzpracování již měli zadanou ručně či importem ze souboru, přenos z Evidence DNP by neproběhl!


Přehledy - Přeneseno do Předzpracování - vybraný záznam, Přeneseno do Předzpracování - vybrané období

Pomocí akcí Přeneseno do Předzpracování - vybraný záznam a Přeneseno do Předzpracování - vybrané období si můžete zobrazit záznamy vložené do Předzpracování.

Upozornění Do přehledu Předzpracování jsou přenášeny docházkové mzdové složky pracovních neschopností, samotnou likvidaci je nutné jako doposud provádět ve Výpočtu mzdy.
Upozornění V případě, že první či poslední den zaměstnanec odpracoval část hodin, generuje se do Předzpracování tento první den DNP zvlášť.


Při zpracování mzdy ve Výpočtu mzdy musíte provést likvidaci DNP z editoru docházkové MS přes tlačítko Likviduj jako doposud, z přehledu Evidence DNP se však nyní do likvidační MS přenesou automaticky další údaje, např. Číslo rozhodnutí, Typ dávky (Nová, Pokračování) apod.

Upozornění V přehledu Evidence DNP se také změní stav ve sloupci Přeneseno. V případě ukončené nemoci je zobrazí Ano, v případě neukončené nemoci se po přenosu změní příznak na Částečně.


Výkazy - Příloha k žádosti

Akce Příloha k žádosti, kterou najdete v přehledu Evidence DNP v místní nabídce pod nabídkou Výkazy, umožňuje vytvoření přílohy k žádosti o DNP.

Upozornění Nyní je možné přílohu vytvořit bez ohledu na stav zpracování výpočtu mzdy (na rozdíl od akce ČSSZ Výkazy - Příloha k žádosti o DNP nad přehledem Výpočet mzdy).


Po výběru akce se zobrazí přehled již vytvořených příloh pro dané období. Přes akci Příloha k žádosti - Doplň nové z Evidence DNP, kterou najdete nad přehledem příloh k žádosti v místní nabídce, se nabídnou všechny záznamy DNP pro vytvoření přílohy a přes akci Přenos se do přehledu příloh dogenerují pro označené DNP odpovídající přílohy, které byste měli odeslat. Přes akci Oprava můžete otevřít editor vybrané přílohy:

Eneschopenka evidence priloha.png


Do editoru přílohy přibyla záložka 4 - Platba (str.2) pro zadání informace, kam bude vyplácena dávka NP:

Eneschopenka evidence priloha platba.png


V přehledu Evidence DNP je ve sloupci "P" uvedeno, co je třeba s příslušnou dávkou PN v souvislosti s přílohou k žádosti provést:

 • "-" - K dnešnímu dni není nutné Přílohu vytvářet.
 • "!" - K dnešnímu dni je nutné vytvořit Přílohu.
 • "P" - Příloha již byla vytvořena z této evidence.
 • "V" - Příloha již byla vytvořena z výpočtu mzdy.


Přílohu k žádosti o DNP můžete přes akciTisk formulářem (F8) vytisknout. Dále můžete přílohu přes akci Zprávy - Generování zpráv odeslat na ČSSZ přes VREP nebo vygenerovat soubor XML pro odeslání datovou schránkou.


Výkazy - Hlášení o ukončení PN

Akce Hlášení o ukončení PN, kterou najdete v přehledu Evidence DNP v místní nabídce pod nabídkou Výkazy, umožňuje zaměstnavateli na ČSSZ zaslat hlášení u ukončení PN v případě ukončení pracovní neschopnosti.


Po výběru volby se zobrazí přehled již vytvořených hlášení o ukončení PN pro dané období. Přes akci Hlášení o ukončení PN - Doplň nové z Evidence DNP, kterou najdete nad přehledem hlášení o ukončení PN v místní nabídce, se nabídnou všechny záznamy DNP pro vytvoření hlášení a přes akci Přenos se do přehledu hlášení dogenerují pro označené DNP odpovídající záznamy, které byste měli odeslat. Přes akci Oprava můžete otevřít editor vybraného hlášení a případně údaje upravit:

Eneschopenka evidence hlaseni.png


V přehledu Evidence DNP je ve sloupci "H" uvedeno, co je třeba s příslušnou dávkou PN v souvislosti s hlášením o ukončení PN provést:

 • "-" - K dnešnímu dni není nutné Hlášení vytvářet.
 • "!" - K dnešnímu dni je nutné vytvořit Hlášení.
 • "H" - Hlášení již byla vytvořeno z této evidence.
 • "V" - Hlášení již bylo vytvořeno z výpočtu mzdy.


Upozornění V případě provedeného výpočtu mzdy můžete hlášení vytvořit také z přehledu Výpočet mzdy přes akci ČSSZ Výkazy - Hlášení o ukončení PN, kterou najdete v místní nabídce přehledu Výpočet mzdy. Přes akci Hlášení o ukončení PN - Doplň nové z Výpočtu mzdy si zobrazíte DNP k hlášení o ukončení a akcí Přenos je vložíte do přehledu hlášení k odeslání.


Hlášení o ukončení PN můžete přes akci Tisk formulářem (F8) vytisknout. Dále můžete hlášení přes akci Zprávy - Generování zpráv odeslat na ČSSZ přes VREP nebo vygenerovat soubor XML pro odeslání datovou schránkou.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export