Mzdy (SK) - Změny 2019

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2019.1200 ze dne 30.12.2019

Novinka INFO - Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň .... za mesiace roku 2020

Tlačivo ako aj XSD schéma Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň ....za mesiac a Potvrdenie o podaní prehľadu ostáva v platnosti a je bez zmien oproti roku 2019.

Používateľ teda použije pre rok 2020 nasledovné distribučné tlačové formuláre, ktoré sa nachádzajú nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody dane:

Sys.č. / Názov
-403168 / MESAČNÝ prehľad (I.-III.časť) (FDF)
-403497 / MESAČNÝ prehľad - potvrdenie (FDF)

Pre elektronickú komunikáciu použijete aj pre rok 2019 nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody danenasledovný formát správy:

Mesačný daňový prehľad (XML)


Novinka NOVINKA - Brutácia nepeňažných príjmov od 1/2020

Od 1.1.2020 sa mení znenie ust. § 5 ods. 3 písm. d) novely zákona nasledovne: "Príjmom zamestnanca je aj nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi zamestnávateľom, ktorý je platiteľom dane; zamestnávateľ toto nepeňažné plnenie, okrem príjmu podľa písmena a. (poznámka: po písmenkom a) sa nachádza nepeňažný príjem za používanie motorového vozidla zamestnávateľa na služobné a súkromné účely), môže navýšiť o preddavok na daň a poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, poistné na sociálne zabezpečenie alebo poistné a príspevky na zahraničné poistenie rovnakého druhu, ktoré je povinný platiť zamestnanec z tohto nepeňažného plnenia, pričom za príjem zo závislej činnosti zamestnanca sa považuje takto navýšené nepeňažné plnenie."

Od 1.1.2020 je zákonom ustanovený postup pri navyšovaní nepeňažného príjmu zamestnanca zrušený, a preto bola zo zákona vypustená aj príloha č. 6 (kde bol ustanovený presný postup pri navyšovaní nepeňažného príjmu zamestnanca, tzv. brutácia príjmu). Postup navyšovania nepeňažného plnenia sa od 1.1.2020 ponecháva na zamestnávateľovi - či ho navýši len o preddavok na daň alebo len o poistné, príp. o oba plnenia. Zo zákona bola zároveň vypustená možnosť brutácie zdaniteľných príjmov podľa § 5 ods. 1 písm. j) zákona a to z dôvodu, že ide o príjmy za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie, predsedu, člena a zapisovateľa komisie pre referendum a sčítacieho komisára, ktoré sú oslobodené od dane a od odvodov, a vypúšťajú sa aj príjmy podľa § 5 ods. 1 písm. k) zákona, ktorými sú príjmy dôchodcov od bývalého zamestnávateľa.

Na základe tejto zmeny bola od mzdového obdobia 1/2020 v systéme HELIOS Orange nad prehľadom Predspracovanie rozšírená akcia Nepeňažné príjmy, ktorá ponúka 4 podakcie: Nastav navýšenie o Dsň a poistenie Nastav navýšenie o Daň (nová) Nastav navýšenie o poistenie (nová) Zruš navýšenie


Novinka NOVINKA - Dovŕšenie dôchodkového veku a priznanie dôchodku od 1. 1. 2020

Určovanie dôchodkového veku na základe automatu je zrušené. Každý poistenec sa dozvie svoj dôchodkový vek z tabuľky, ktorá je súčasťou novely zákona sociálnom poistení. Novinkou je, že výchovu toho istého dieťaťa môžu splniť aj 2 poistenci, napr. manželia. Rovnaké obdobie výchovy toho istého dieťaťa však bude zohľadnené len jednému poistencovi, prednostne žene. V prípade mužov sa však má pri dôchodkvom veku prihliadať na osobitné životné stiuácie, ako je napr. úmrtie matky.

V súlade s § 65 ods. 2 zákona o sociálnom poistení: "Dôchodkový vek poistenca sa určí podľa prílohy č. 3a, ak tento zákon v § 274 neustanovuje inak; ak obdobie výchovy dieťaťa nemožno zohľadniť na určenie dôchodkového veku žene, dôchodkový vek muža narodeného po roku 1957, ktorý dieťa vychoval, sa určí podľa prílohy č. 3b.“ Z uvedeného vyplýva, že dôchodkový vek sa stanovuje pevne pre všetky skupiny poistencov v členení:

 • na ročníky
 • na pohlavie a
 • na počet vychovaných detí

priamo v prílohách 3a a 3b zákona o sociálnom poistení. Príloha č. 3b ustanovuje dôchodkový vek mužov, ktorí vychovali deti, v prípadoch kedy nemožno výchovu týchto detí zohľadniť žene (napr. v prípadoch, kedy žena zomrela pred dovŕšením dôchodkového veku)."

Na základe tejto zmeny boli v systemé HELIOS Orange vykonané nasledovné zmeny: 1. v editore ELDP v atribúte Dôchodkový vek sa zobrazuje automaticky nový dôchodkový vek, na základe tohto dátumu dôjde automaticky k prerušeniu riadku obdobia poistenia ako doteraz.

2. prehľad Dôchodky - akcia Nárok podakcia Generuj nanovo a Aktualizuj vybrané boli upravené tak, aby počítala nárok na starobný dôchodok po novom.

3. Hlásenie zmien ZP akcia Generuj zmeny/Dôchodky bola upravená tak, že generuje hlásenie pri vzniku nároku na starobný dôchodok podľa nového výpočtu.


Novinka NOVINKA - Minimálna mzda platná od 1. 1. 2020 - mzdové konštanty

Na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 324/2019 Z.z. zo dňa 16.10.2019, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020 došlo k zmene minimálnej mzdy (MM) a minimálnych mzdových nárokov (MMN) od 1. 1. 2020 na nasledovné hodnoty:

Názov / MM mesačná / MM hodinová
1. stupeň / 580,00 / 3,3330
2. stupeň / 696,00 / 3,9996
3. stupeň / 812,00 / 4,6662
4. stupeň / 928,00 / 5,3328
5. stupeň / 1044,00 / 5,9994
6. stupeň / 1160,00 / 6,6660

Nad prehľadom Mzdové obdobie nad mzdovým obdobím 1/2020 po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt sa zaktualizujú konštanty pre minimálnu mzdu platné od 1. 1. 2020.

Nové hodnoty mzdových konštánt pre minimálnu mzdu si môžete skontrolovať pod prehľadom Konštanty a číselníky voľba Minimálna mzda.

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2020 nájdete na našom webe v Poradni SK:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2020


Novinka NOVINKA - Nepeňažný príjem na vzdelávanie od 1/2020

Od 1.1.2020 sa ust. § 5 ods. 7 písm. a) novely zákona o dani z prijmov mení nasledovne: "Od dane sú oslobodené aj príjmy poskytnuté ako suma vynaložená zamestnávateľom na vzdelávanie zamestnanca podľa osobitného predpisu, pričom ak ide o zvyšovanie stupňa vzdelania na vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa, musí byť splnená podmienka trvania pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru zamestnanca u tohto zamestnávateľa, alebo obdobného vzťahu, v ktorom je daňovník pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu, k začiatku príslušného akademického roka nepretržite aspoň 24 mesiacov, ktoré súvisí s činnosťou alebo s podnikaním zamestnávateľa; toto oslobodenie sa nevzťahuje na sumy vyplácané zamestnancovi ako náhrada za ušlý zdaniteľný príjem,.."

V súlade s § 19 ods. 2 písm. c) tretí bod sa za daňové výdavky považujú "aj výdavky vynaložené na vzdelávanie zamestnanca,18a) ktoré súvisí s činnosťou alebo s podnikaním zamestnávateľa, vlastné vzdelávacie zariadenia."

V súlade s prechodným ustanovením § 52zza ods. 24 novely zákona ustanovenia § 5 ods. 7 písm. a) a § 19 ods. 2 písm. c) tretí bod v znení účinnom od 1. januára 2020 sa prvýkrát použijú na sumu vynaloženú zamestnávateľom zamestnancovi na vzdelávanie pri zúčtovaní mzdy za mesiac január 2020. Pri poskytovaní vzdelávania, ktorým dochádza k zvyšovaniu stupňa vzdelania na vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa, sa tieto ustanovenia prvýkrát použijú na akademický rok, ktorý sa začína po 31. decembri 2019.

Na základe týchto zmien v systéme HELIOS Orange vznikla nová distribučná mzdová zložka: Sys. č./Názov 801 / Nepeňažný príjem na vzdelávanie

UPOZORNENIE: Do používateľského číselníka Mzdové zložky je možné novú distribučnú mzdovú zložku preniesť priamo nad číselníkom Mzdové zložky po stlačení tlačidla Nový a po následnom výbere príslušnej distribučnej MZ-ky tlačidlo Prenos. Ak je to možné odporúčame jej ponechať rovnaké číslo ako má distribučná MZ-ka, z ktorej vznikla.


Novinka NOVINKA - Nepeňažný príjem zamestnanca na zabezpečenie ubytovania od 1/2020

Počnúc 1.1.2020 sa príspevok zamestnávateľa na zabezpečenie ubytovania zvyšuje zo € 60 na € 100 mesačne. V súlade s prechodným ustanovením § 52zza novely zákona sa ust. § 5 ods. 7 písm. p) v znení účinnom od 1. januára 2020 prvýkrát použije pri poskytnutí ubytovania po 31. decembri 2019.

Nad prehľadom Mzdové obdobie nad mzdovým obdobím 1/2020 po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt sa zaktualizuje konštanta pre nepeňažný príspevok na ubytovanie platná od 1. 1. 2020.

Novú hodnotu mzdovej konštanty pre nepeňažný príjem na ubytovanie si môžete skontrolovať v editore Mzdových konštánt na záložke Sadzby a konštanty v sekcii Prednastavené parametre v časti "Príspevky - limit" atribút "Ubytovane".

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2020 nájdete na našom webe v Poradni SK:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2020


Novinka NOVINKA - Potvrdenie o zúčt. príjmoch od 1/2020

Finančné riaditeľstvo SR vydalo nové tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch prijmoch platné od roku 2020, ktoré obsahuje 2 nové riadky: 09a - z toho príspevok na rekreáciu za predchádzajúci kalendárny rok 10 - Úhrn príspevkov na športovú činnosť dieťaťa oslobodených od dane podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona

Na základe tejto novinky boli vykonané v systéme HELIOS Orange nasledovné zmeny:

1. nad prehľadom Ročné zostavy vznikol nový distribučný tlačový formulár: Sys. č. / Názov / Platnosť od
-403315 / Potvrdenie o zúčt. príjm. za rod. číslo / 01.01.2020

2. v editore Výpočet mzdy vznikla akcia "Príspevok na rekreáciu" s podakciami:

 • Zaradiť vybrané MZ do minulého roka
 • Zaradiť vybrané MZ do vybraného roka

Tymito akciami môže používateľ nastaviť príspevok do mzdového obdobia, za ktorý sa považuje. Akcia je prístupná len nad JANUÁROM.

3. priamo v editore Výpočtu mzdy si môže používateľ pomocou tlačidla Nastav zobraziť nový stĺpček "Príspevok na rekreáciu do minulého roka", stĺpček ma prednastavenú hodnotu na "0" (tj nie, čiže sa predpokladá, že rekreácia sa považuje za rekreáciu roku kedy bola vyplatená).

4. bola upravená kontrola vo výpočte mzdy tak, že ak bol vyplatený príspevok s príznakom Príspevok na rekreáciu do min. roka, tak vyplatená čiastka sa pripočíta k sume príspevkov vyplatených v MR a v prípade prekročenia maximálnej čiastky sa zobrazí info hláška.


Novinka NOVINKA - Príspevok na športovú činnosť dieťaťa od 1/2020

Od 1.1.2020 sa do zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov vkladá nový § 152b, ktorý v odsekoch 1 až 5 zavádza nový inštitút – príspevok na športovú činnosť dieťaťa. V súlade s § 152b ods. 1 ZP: "Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na športovú činnosť dieťaťa v sume 55% oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok v úhrne na všetky deti zamestnanca. U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku na športovú činnosť dieťaťa za kalendárny rok podľa prvej vety zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. Príspevok na športovú činnosť dieťaťa sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor".

UPOZORNENIE: Príspevok na športovú činnosť dieťaťa je možné poskytnúť v prípade, ak má zamestnanec viac detí vykonávajúcich športovú činnosť, v sume 275 € za kalendárny rok, nie jednotlivo na každé dieťa zamestnanca v sume 275 € za kalendárny rok, nakoľko oprávnenou osobou na tento príspevok je zamestnanec, nie každé jednotlivé dieťa zamestnanca.

U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku na športovú činnosť dieťaťa za kalendárny rok (275 €) zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. To znamená, že maximálna suma príspevku zamestnávateľa zamestnanca 275 € sa vzťahuje len na zamestnancov, ktorí pracujú u zamestnávateľa na ustanovený týždenný pracovný čas (pracujú na „plný úväzok“). U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas (pracuje na „skrátený úväzok“), sa maximálna suma príspevku zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. Ak má teda zamestnanec dohodnutý u zamestnávateľa s ustanoveným pracovným časom 40 hodín týždenne pracovný pomer na „polovičný úväzok“, zamestnávateľ môže prispieť na športovú činnosť jeho dieťaťa maximálne sumou 137,50 € za kalendárny rok [137,50 € [275 eur x (20:40)].

Na základe týchto zmien boli v systéme HELIOS Orange vykonané nasledovné úpravy: 1. V číselníku Mzdové zložky - distribučné vznikla nová MZ-ka: Číslo MZ / Názov MZ 799/ Príspevok na šport. činnosť detí

2. V číselníku Dane na symbole ZD na záložke Ročná daň časť Oslobodené od dane pribudol nový atribút "Príspevok na šport", kde bude nastavená hodnota € 275,-

3. Nad výpočtom mzdy pribudla mäkká kontrola, ktorá upozorní na prekročenie ročného limitu € 275,- za rodné číslo hláškou: „Prekročený ročný limit (275 EUR) pre Príspevok na šport detí o XY EUR. Pokračovať?“ Ak používateľ zvolí tlačidlo Áno, tak môže pokračovať v spracovaní výpočtu mzdy akoby k prekročeniu nedošlo (suma zadaná na tejto mzdovej zložke vstúpi do Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch do riadku „Úhrn príspevkov na šport detí oslobodených od dane...“, ak zvolí tlačidlo Nie, tak je vyzvaný k úprave vyplatenej sumy a prípadnú sumu nad ročný limit zadá do obvykle používanej mzdovej zložky.

UPOZORNENIE: Táto kontrola stráži ročný limit bez ohľadu na prípadný kratší pracovný čas ku dňu začatia vykonávania športovej aktivity.


Novinka NOVINKA – Príspevok zo SF napr na úhradu preventívnej zdravotnej starostlivosti od 1/2020

V súlade s § 5 ods. 7 písm. h) novely zákona o dani z príjmov: "Okrem príjmov oslobodených od dane podľa § 9 sú od dane oslobodené aj príjmy poskytnuté ako príspevok zo sociálneho fondu zamestnávateľa, ak je poskytnutý zamestnancovi na lekársku preventívnu prehliadku nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi."

Za osobitný predpis sa považuje napríklad § 30e zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. To znamená, že ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi zo sociálneho fondu príspevok na úhradu preventívnej zdravotnej starostlivosti, ktorá bola uskutočnená nad rámec osobitných predpisov, pôjde o príjem, ktorý je oslobodený o dane a súčasne aj odvodov na zdravotné a sociálne poistenie.

Na základe týchto zmien v systéme HELIOS Orange vznikla nová distribučná mzdová zložka:
Sys. č./Názov
800 / Peňažný príjem zo SF bez odvodov a dane

UPOZORNENIE: Do používateľského číselníka Mzdové zložky je možné novú distribučnú mzdovú zložku preniesť priamo nad číselníkom Mzdové zložky po stlačení tlačidla Nový a po následnom výbere príslušnej distribučnej MZ-ky tlačidlo Prenos. Ak je to možné odporúčame jej ponechať rovnaké číslo ako má distribučná MZ-ka, z ktorej vznikla.


Novinka NOVINKA - Ročné zúčtovanie dane 2019

Pred samotným zahájením výpočtu RZD za rok 2019 si prosím, skontrolujte mzdové konštanty pre RZD. Mzdové konštanty platné pre RZD 2019 sú súčasťou tejto verzie a je možné si ich zaktualizovať 2 spôsobmi:
1. nad aktuálnym mzdovým obdobím 12/2019 akciou Aktualizácia mzdových konštánt
2. nad uzavretým mzdovým obdobím 12/2019 akciou Aktualizácia konštánt pre RZ

Po aktualizácii si daňové konštanty používateľ skontroluje nad mzdovým obdobím 12/2019: 1. Zúčtovanie dane (cesta: Konštanty a číselníky/sekcia Dane/editor symbolu ZD/záložka Zúčtovanie dane sekcia Zam. prémia):
6-násobok minimálnej mzdy € 3120,-
12-násobok minimálnej mzdy € 6240,-
Základ dane z 12-násobku minimálnej mzdy € 5403.84

2. Odpočítateľné položky a bonusy (cesta: Konštanty a číselníky/sekcia Odpočítateľné položky a bonusy) maximálna ročná čiastka: Nezdaniteľná čiastka na manžel(-ku) pre rok 2019 € 3937,35 Nezdaniteľná čiastka na DDS pre rok 2019 € 180,- Daňový bonus na zaplatené úroky pre rok 2019 € 400,- Kúpeľná starostlivosť pre rok 2019 € 50,- Kúpeľná starostlivosť - rodinní príslušníci pre rok 2019 € 50,-/osoba

Pred samotným prenosom výsledkov RZD do výpočtu mzdy aktuálneho mzdového obdobia je nutné skontrolovať, či je táto MZ-ka nastavená pre prenos v číselníku Dane na symbole ZD na záložke Zúčtovanie dane.

Nad prehľad Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie dane pribudli nové distribučné tlačové formuláre:
Sys.č. / Názov / Platnosť od
-403501 / Žiadosť o RZD / 01.01.2019
-403505 / Ročné zúčtovanie dane / 01.01.2019

Podrobnejšie informácie k RZD nájdete v príručke na našom webe: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Ro%C4%8Dn%C3%A9_z%C3%BA%C4%8Dtovanie_dane_-_Mzdy_%28SK%29

Použité skratky:

 • RZD -ročné zúčtovanie dane
 • RZ - ročné zúčtovania
 • DDS - doplnkové dôchodkové sporenie


Novinka NOVINKA - Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdrav. postih. za rok 2019

Nad prehľadom Ročné zostavy vznikol nový distribučný tlačový formulár:

Sys.č. / Názov / Platnosť od -400374 / Ročný výkaz o plnení podielu občanov so ZP / 01.01.2019

Po vybratí tohto tlačového formulára sa zobrazí dialogové okno s nasledovnými položkami:

 • (C1) Celková suma platieb za odobraté tovary od realizátora zákazky - používateľ zadá celkovú sumu odobratého tovaru
 • (C2) Celková suma platieb za prijaté služby od realizátora zákazky - používateľ zadá celkovú sumu služieb
 • (C3) Celková suma platieb za odobraté tovary (nákup a predaj tovarov) - používateľ zadá celkovú sumu odobratých tovarov
 • (D1) Celková výška súťažnej ceny vo verejnom obstarávaní - používate zadá celkovú výšku vyhradenej zákazky
 • (E) Číslo účtu úradu PSVR - používateľ zadá číslo účtu úradu PSVR (bez kódu banky)
 • (E) Dátum úhrady
 • ÚPSVR - ulica a číslo
 • ÚPSVR - PSČ a obec

Poznámka: výkaz sa spracováva nad posledným mesiacom kalendárneho roka bez označenia zamestnancov


Novinka NOVINKA - Ročný výkaz o úplných nákladoch práce 2019 (ÚNP 1-01)

Štatistický úrad SR vydal nové tlačivo Ročný výkaz o úplných nákladoch práce ÚNP 1-01 pre rok 2019, ktorý neobsahuje žiadne nové položky.

Na základe tejto zmeny vznikol v systéme HELIOS Orange nad prehľadom Štatistické zostavy/ÚNP 1-01 nový distribučný tlačový formulár platný od r. 2019:

Sys.č. / Názov / Platnosť od -403316 / Ročný výkaz ÚNP 1-01 / 01.01.2019

UPOZORNENIE: Štatistický výkaz sa podáva len elektronicky a je potrebné ho podať do 30. 4. 2020 na webovej stránke Trexima: http://www.trexima.sk/mojeunp

Elektronický štatistický výkaz vygenerujete v systéme HELIOS Orange nad prehľadom Štatistické zostavy voľba ÚNP 1-01 pomocou akcie Správy podakcia Generovanie správ formátom správy: ÚNP 1-01 - XML


Novinka NOVINKA - Štvrťročný výkaz o práci 2020 (Práca 2-04)

Štatistický úrad SR vydal nové tlačivo Štvrťročný výkaz o práci (Práca 2-04) pre rok 2020, ktorý neobsahuje žiadne nové položky.

Na základe tejto zmeny vznikol v systéme HELIOS Orange nad prehľadom Štatistické zostavy/Práca 2-04 nový distribučný tlačový formulár platný od r. 2020:

Sys.č. / Názov / Platnosť od -403019 / Štvrťročný výkaz - Práca 2-04 / 01.01.2020

UPOZORNENIE: Štatistický výkaz sa podáva len elektronicky a je potrebné ho podať do 20. dňa po sledovanom období na webovej stránke ŠÚ SR: www.statistics.sk


Novinka NOVINKA - Vyhlásenie na zdaňovanie príjmov (VYH36v20) platné od 1/2020

S účinnosťou od 1.1.2020 sa vypúšťa povinnosť zamestnanca každoročne podpisovať vyhlásenie do konca januára. Vzhľadom na túto zmenu sa odporúča zamestnávateľom, aby zamestnanci na zdaňovacie obdobie roku 2020 vyplnili a podpísali vyhlásenie, ktoré FR SR určilo na zdaňovacie obdobie roku 2020 (VYH36v20). FR SR bude po 31.12.2019 akceptovať aj vyhlásenie (VYH36v18), ktoré na základe oznámenia zo dňa 12.12.2017 určilo pre zdaňovacie obdobie roku 2018 - ak tento vzor zamestnanec vyplnil a podpísal na zdaňovacie obdobie 2019.

Nad prehľadom Ročné zostavy vznikol nový distribučný tlačový formulár:

Systémové číslo / Názov / Platnosť od
-403171 / Vyhlásenie na uplat. ZNČ a DB / 1.1.2020


Novinka NOVINKA - Vyšší nárok na dovolenku - TRVALÁ starostlivosť o dieťa

V zmysle novely zákonníka práce sa okruh zamestnancov, ktorým sa poskytuje dovolenka vo výmere najmenej 5 týždňov v kalendárnom roku, rozširuje v zmysle § 103 ods. 2 ZP platného od 1.1.2020 nasledovne:

"Dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku a zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa, je najmenej päť týždňov."

Poznámka: Na účely poskytovania zvýšenej výmery dovolenky sa však pojem "trvalá starostlivosť o dieťa" v Zákonníku práce nevymedzuje. V zmysle aktuálneho stanoviska MSVaR SR konkrétnú formu a spôsob uplatňovania uvedenej právnej úpravy si môže zamestnávateľ upraviť napríklad v pracovnom poriadku, vo vnútornom predpise a pod.

Na základe tejto zmeny vznikla v systéme HELIOS Orange nad prehľadom Mzdové údaje pomocná systémová zostava "(S) Dovolenka - zamestnanci do 33 rokov".

Ak používateľ zistí u týchto zamestnancov splnenie zákonných podmienok, tak u daného zamestnanca od mzdového obdobia 1/2020 navýši atribút "Základný" o hodnotu "5" (cesta: Mzdové údaje/ záložke Dovolenka).


Novinka NOVINKA - Zmeny v daniach od 1. 1. 2020 - mzdové konštanty

1. V zmysle opatrenia MPSVR SR č. /2019 zo dňa . . 2019 sa od 1. 7. 2019 ustanovila suma životného minima na plnoletú osobu na € 210,20, z toho dôvodu sa menia nasledovné mzdové daňové konštanty pre rok 2020:

1. hranica zdaniteľnej mzdy pri progresívnom zdanení je € 37163,36/rok (t.j. € 3096,95/mesiac)
2. daňový bonus na dieťa je € 272,64/rok (t.j. € 22,72/mesiac/dieťa)
3. daňový bonus na dieťa do 6 rokov je € 545,28/rok (t.j. € 45,44/mesiac/dieťa)
4. základná nezdaniteľná časť na daňovníka je € 4414,20/rok (t.j. € 367,85/mesiac)
5. nezdaniteľná časť na manžela/-ku pre je € 4414,20/rok

2. V zmysle § 47 sa mení spôsob zaokrúhľovania daňových veličin, zavádza sa jednotný postup so zaokrúhľavaním na €C matematicky (na 2 DM).

Tieto zmeny boli v systéme Helios Orange zapracované nasledovne:

1. aktualizačný súbor pre aktualizáciu mzdových konštánt bol zaktualizovaný, t.j. po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt nad mzdovým obdobím 1/2020 sa zaktualizujú nasledovné mzdové konštanty: a. symbol dane ZD položka Hranica mesačná = 3096,95 (cesta: Konštanty a číselníky záložka Dane sekcia [1] Daň)

b. symbol dane ZD položka Hranica ročná = 37163,36 (cesta: Konštanty a číselníky záložka Dane sekcia [1] Daň)

c. symbol DB položka Ročná čiastka = 272,64 a Ročná čiastka 2 = 545,28 (cesta: Konštanty a číselníky záložka Dane sekcia [2] Odpočítateľné položky a bonusy)

d. symbol ZNČ položka Ročná čiastka = 4414,20 (cesta: Konštanty a číselníky záložka Dane sekcia [2] Odpočítateľné položky a bonusy)

e. symbol NČM položka Ročná čiastka = 4414,20 (cesta: Konštanty a číselníky záložka Dane sekcia [2] Odpočítateľné položky a bonusy)

2. nastavenie zaokrúhľovanie základu dane a dane (symbol dane: _ZD_1, ZD, ZR1_D a ZR2_D)

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2020 nájdete na našom webe v Poradni SK:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2020

Použité skratky:

 • ZNČ - základná nezdaniteľná časť
 • NČM - nezdaniteľná časť manžel/-ka
 • DB - daňový bonus
 • ZD - základná daň


Novinka NOVINKA - Zmeny v sociálnom poistení od 1. 1. 2020 - mzdové konštanty

1.Výška mesačného maximálneho VZ na NP, DP, GP, PvN a RFS na hodnotu € 7091,-.

2. Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pre PDN pri sociálnych odvodoch, je pre pracovný pomer, ktorý vznikne v roku 2020 vo výške € 678,71 €

3. Max. DVZ pre náhradu príjmu pri dočasnej PN v roku 2020 je € 66,6082

4. Sadzba poistného na starobné poistenie pre zamestnávateľa za zamestnanca, ktorý je sporiteľom podľa zákona č. 43/2004 (t. j. je sporiteľom SDS v II. pilieri) a nevypláca sa mu starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok od roku 2020 vo výške 9 % z vymeriavacieho základu.

5. V súlade s ust. § 65a zods. 1 zákona: "Ak skutočnosťou rozhodujúcou na posúdenie vzniku, trvania alebo zániku sociálneho poistenia a na posúdenie platenia poistného na sociálne poistenie je dovŕšenie dôchodkového veku alebo priznanie dôchodku, právne účinky: a) dovŕšenia dôchodkového veku nastávajú dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr dňom jeho určenia, b) priznania dôchodku nastávajú dňom vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku.

Na základe týchto zmien bol v systéme HELIOS Orange zaktualizovaný súbor mzdových konštánt. Po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt (cesta: Mzdové obdobie) nad mzdovým obdobím 1/2020 sa zaktualizujú nasledovné mzdové konštanty:

1. Max.VZ - mesiac = 7091,- (cesta: Konštanty a číselníky na záložke DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie)
2. Dlhodobo nezamestnaný - Hranica SP a ZP = 678,71 (cesta: Konštanty a číselníky záložka DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie časť Hranica príjmu)
3. Maximálny DVZ novej DNP = 66,6082 (cesta: Konštanty a číselníky záložka DNP a poistenie sekcia [1] Nemocenské dávky
4. Sadzba starobného poistenia zamestnávateľa za sporiteľa v II. pilieri = 9,00 (cesta: Konštanty a číselníky záložka DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie)
5. Od 1/2020 pri zadávaní dôchodkov do prehľadu Dôchodky platí:

deň dovŕšenia dôchodkového veku/nároku = deň, ktorý Socíálna poisťovňa URČILA ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr deň jeho určenia

deň priznania dôchodku = deň vydania rozhodnutia a priznania dôchodku


Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2020 nájdete na našom webe v Poradni SK:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2020

Použité skratky:

 • VZ - vymeriavací základ
 • NP - nemocenské poistenie
 • ND - nemocenská dávka
 • DP - dôchodkové poistenie
 • GP - garančné poistenie
 • PN - pracovná neschopnosť
 • PvN - príspevok v nezamestnanosti
 • RFS - rezervný fond solidarity
 • PDN - predtým dlhodobo nezamestnaný
 • DNP - dočasná pracovná neschopnosť
 • DVZ - denný vymeriavací základ


Novinka NOVINKA - Zmeny v zdravotnom poistení od 1. 1. 2020 - mzdové konštanty

1. Ročný maximálny VZ na ZP z dividend vyplatených v roku 2020 za účtovné obdobie 2013-2016 je € 60780,-

2. Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pre DN pri zdravotných odvodoch, je pre pracovný pomer, ktorý vznikne v roku 2020 je € 678,71.


Na základe týchto zmien bol v systéme HELIOS Orange zaktualizovaný súbor mzdových konštánt. Po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt nad mzdovým obdobím 1/2020 sa zaktualizujú nasledovné mzdové konštanty:

1. Dividendy - maximálny VZ = 60780,- (cesta: Konštanty a číselníky na záložke DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie)

2. Dlhodobo nezamestnaný - Hranica SP a ZP = 678,71 (cesta: Konštanty a číselníky na záložke DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie časť Hranica príjmu)


Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2020 nájdete na našom webe v Poradni SK:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2020

Použité skratky:

 • VZ - vymeriavací základ
 • ZP - zdravotné poistenie
 • DN - predtým dlhodobo nezamestnaný


Novinka ÚPRAVA - Zmazanie osobného kalendára

Pokiaľ je vypočítaná mzda, je možné zmazať Osobný kalendár z prehľadu Osobné kalendáre (ak zamestnanec neprešiel mesačnou uzávierkou).

Upravené, tak aby to možné nebolo.


Novinka ÚPRAVA - Definícia štatitických zostáv - príspevok na rekreáciu a ubytovanie

1. ÚNP 1-01 - priamo vo vygenerovanom výkaze (cesta: prehľad Štatistické zostavy/ÚNP 1-01) na záložke 2-ÚNP 1-01 v sekcii (1) - Priame náklady práce vznikol nový atribút Príspevok na ubytovanie, do ktorého sa napočíta hodnota zo MZ-ky, ktorá má vo svojej definícii v atr. Špecifikácia hodnotu "Príspevok na ubytovanie", tzn., že atr. Príspevok na ubytovanie a atr. Príspevok na služobný tvoria hodnotu v atr. Príspevok na služobný byt a ubytovanie (riadok 36 - poskytnutie služobného bytu).

- do riadku 50 Sociálne dávky spolu sa odteraz napočíta aj MZ-ka, ktorá má vo svojej definícii v atr. Špecifikácia hodnotu "Príspevok na rekreáciu"


2. Práca 2-04 - do akcie Doplň distribučné MZ nad riadkom 14 - Mzdy a náhrady mzdy sa odteraz doplní distribučná MZ 797 - Príspevok na rekreáciu


Novinka ÚPRAVA - Výúčtovanie konta nadčasov

Ak má zamestnanec pre daný rok založených viac osobných kalendárov a zároveň je mzdová konštanta "Tarif za nadčas" nastavená na hodnotu "Aktuálne hodiny v mesiaci", tak sa pri výpočte vyúčtovania konta do počtu hodín aktuálneho mesiaca započítavajú hodiny zo všetkých osobných kalendárov daného roka a nie len z aktuálneho

Upravené


Novinka ZMENA - Distribučná mzdová zložka - DB

Odteraz distribučné MZ 098 - Daňový bonus nebude vstupovať do výplatnej pásky (atr. Vyradiť z tlače výplatnej pásky bude zaškrtnutý)

UPOZORNENIE: Pre doplnenie tejto úpravy do číselníka Mzdové zložky - distribučné do existujúcich databáz môže používateľ použiť akciu Aktualizácia mzdových zložiek/len distribučný.

Následne pre porovnanie distribučnej mzdovej zložky s používateľskou mzdovou zložkou môže použiť používateľ akciu Porovnanie. Bližšie info k porovnávaniu mzdových zložiek nájdete v príručke na našom webe: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdov%C3%A9_zlo%C5%BEky_-_Mzdy_%28SK%29#Porovnanie


Novinka CHYBA - Štatistická zostava - ISCP 1-04 - generovanie

Pri generovaní štatistickej zostavy ISCP 1-04 sa napriek vybranému obdobiu generovania aplikovala vždy definícia s platnosťou do 9/2018.

UPOZORNENIE: Ak ste od mzdového obdobia 10/2018 upravovali definíciu tejto zostavy (tj pridávali/rušili mzdové zložky z položiek typu Sumácia zo MZ), tak tieto zmeny neboli pri generovani samotnej zostavy aplikované. Ospravedlňujeme sa za spôsobenú situáciu.


Verze 2.0.2019.0907 ze dne 21.11.2019

Novinka NOVINKA - Peňažné plnenie pri príležitosti vianočných sviatkov

Algoritmus výpočtu mzdy bol upravený v prípade vyplatenia čiastky na mzdovej zložke určenej pre vyplatenie tzv. 14.platu (distribučná MZ 676 - Odmena - vianočné sviatky) nasledovne:

po zadaní tejto odmeny do výpočtu mzdy sa uplatní čiastka Plnenia bez poistného/dane, maximálne do výšky uvedenej v číselníku Dane pri symbole ZD v atribúte Mimoriadne odmeny.

Do editora Výpočet mzdy je možné si zobraziť pomocou tl. Nastav nový stĺpček "Plnenie bez poistného/dane (skrátený názov Oslob.plnenie)". V tomto stĺpčeku sa zobrazí aktuálne uplatnená suma plnenia oslobodená od platenia poistného/dane.

UPOZORNENIE:
V mzdovom období 11/2019 (kedy je možné druhýkrát použiť túto MZ-ku) sa suma plnenia automaticky uplatní vo VZ pre zdravotné a sociálne poistenie zamestnanca a zamestnávateľa a základe dane.


Novinka ÚPRAVA - Rušenie novembrovej uzávierky

Pri rušení novembrovej uzávierky sa môže zobraziť chybová hláška:

Na záznam sú naviazané neexistujúce údaje - nemožné zmazať!
The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint FK_TabVUkolyCisMzSl alebo FK_TabDosleObjH20_ID_MzSl. The conflict occurred in database XY, table dbo.TabVUkolyCisMzSl, column IDMzSl.

Upravené
Verze 2.0.2019.0903 ze dne 15.10.2019

Oprava Chyba - Predspracovanie - Import - formát XML

Pri importe do Predspracovania pomocou akcie Importy > Formát XML sa môže objaviť chyba "Access violation" alebo zostane zobrazené procesné okno a nič sa nedeje, je aktivne len tlačidlo "Koniec".

Dôvodom je to, že import teraz vyžaduje existenciu účtovných atribútov (útvar, zákazka, nákladový okruh) v XML súbore. Pokiaľ v súbore nie sú zadané, vyžaduje aj prázdne zadanie, tak skončí uvedenou chybou.

Opravené, tj v importnom súbore účtovné atribúty nemusia byť uvedené.


Oprava OPRAVA - Predspracovanie - Importy - Externa procedúra

Nad prehľadom Predspracovanie po spustení akcie Importy/Externá procedúra a následnom prenose Uloženej procedúry pre import do predspracovania systém: 1. buď zobrazí okno Plnenie úloh do predspracovania miezd

alebo

2. zobrazí hlášku: "Prehľad plnenie úloh do predspracovania miezd nie je nainštalovaný - nemôže byť zobrazený."

a import nie je možné zrealizovať.

OpravenéVerze 2.0.2019.0900 ze dne 26.09.2019

Novinka ÚPRAVA - Identifikátor definovaného importu

Po importe do Predspracovania pomocou akcie Definované importy sa do identifikátorov importu nezapisoval názov importnehé súboru, ale cesta adresára, z ktorého sa import spúšťal. Odteraz sa zapisuje názov importného súboru, tak ako aj pri ostatných druhoch importov.

Nad prehľadom Predspracovanie je možné si pomocou tl. Nastav zobraziť identifikátori importov:

Dátum importu - zobrazí dátum/čas vykonania importu
Import - meno súboru - zobrazí názov súboru, z ktorého bol import uskutočnený
Import - identifikátor - zobrazí identifkáciu importnej dávky, ktorá je zložená z: názov importného súboru + deň a mesiac z dátumu importu + čas vykonania importu

UPOZORNENIE: Názov súboru z Definovaného súboru sa zapíše len vtedy, ak je vyplnený v definícii definovaného importu atr. Importný súbor.


Novinka ÚPRAVA - Mesačná kontrola mzdových údajov - limit hodín pri ukončených PP

Kontrola odpracovaných hodín do limitu sa odteraz vykonáva len pri zamestnancovi, ktorý je v stave alebo vyňatý zo stavu (tzn., že už nie pri ukončených pracovných pomeroch).

Týká sa to týchto limitov:

 • nadčasy
 • pohotovosti
 • dohody o vykonaní práce
 • ročné limity (lekár)


Novinka ÚPRAVA - Paušály a zrážky - Kontrola na celkom zraziť

Ak bola nastavená zrážková mzdová zložka tak, že mala zaškrtnutý atribút Kontrola na celkom zraziť (netýká sa mzdových zložiek výkonu rozhodnutia), tak v prípade, že zadaná čiastka bola dozrážaná, tak sa mzdová zložka dostala do výpočtu s nulovou hodnotou.

Upravené tak, aby táto mzdová zložka vo výpočte už nefigurovala.


Novinka ÚPRAVA - Predspracovanie - importy

Aby sme zamedzili prípadným nezrovnalostiam pri importovaní súborov do Predspracovania, boli vykonané úpravy v týchto typoch importov:

 • XML
 • TXT (mzdové zložky)
 • TXT2 (predspracovanie)
 • Firemné aktivity
 • Externá procedúra
 • Definované importy - mzdové zložky
 • Definované importy - dochádzka

Pokiaľ by pri importe nastala nejaká neštandardná situácia, bude používateľ na túto skutočnosť upozornený hláškou.

Jednotlivé fázy importného procesu sú logované do Žurnálu, aby bylo možné spätne dohľadať, ako import prebehol a či bolo vštko v poriadku.


Novinka ÚPRAVA - Príprava nástupov do PP - Typ mzdy

V prípade, že bola do Prípravy nástupov do PP do atr. Typ mzdy zadaná hodnota "hodinová", tak pri prenose do Mzdových údajov sa preniesla hodnota "mesačná".

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Spätný rozpočet SP - dohoda na PP po skončení PP

V prípade, že bol vyplatený príjem po skončení PP na dohode na pravidelný príjem, na ktorej bolo počas trvania PP uplatnené odvodové zvýhodnenie a zároveň rozpočítaným príjmom prekročil mesačnú hranicu odvodového zvýhodnenia, nedošlo k správnemu určeniu Typu zamestnanca, t.j. stále bol považovaný za zamestnanca bez dôchodkového poistenia.

UpravenéVerze 2.0.2019.0603 ze dne 16.07.2019

Novinka ÚPRAVA - Oznámenie kategórie práce 2 - generovanie XML

Pri generovaní formátu správy "Oznámovanie kategórie práce 2" sa mohla objaviť chybová hláška:
"Cannot resolve the collation conflict between Slovak_CI_AS and Czech_CI_AS in the equal to operation."

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Rodinní príslušníci - platnosť DB

V editore Mzdové údaje záložka Paušály, Deti, SVR v editore rodinného príslušníka v sekcii Odpočty a bonusy nie je možné editovať Platnosť (editovať je možné len zo záložky Odvody/podzáložky Dane alebo priamo zo stromčeka z prehľadu Rodinní príslušníci)

Upravené, aby bolo možné platnosť editovať aj zo záložky Paušály, Deti, SVR z editora Mzdové údaje.Verze 2.0.2019.0600 ze dne 27.06.2019

Novinka NOVINKA - Generovanie kontácií - párovací znak s parametrom MR

Bola upravená tvorba párovacieho znaku, ktorý sa načítava z variabilného symbolu z definície platobného príkazu, ktorý obsahuje parameter MR (kde M znamená mesiac a R - rok mzdového obdobia) z definície platobného príkazu.

Príklad: 1. mzdove obdobie 6/2019 - v definicíí PP typu Štátne platby je položka definície typu "Social. poistenie bez nemoc. davok", na ktorú je naviazané bankové spojenie s variabilným symbolom MM99RRRR

2. generovanie platobného príkazu vytvorí do platobného príkazu variabilný symbol správne vo formáte: 06992019

3. generovanie kontácií vytvorí párovací znak správne formáte: 06992019 (doteraz vo formáte MM99RRRR)


Novinka NOVINKA - Životné minimum od 1. 7. 2019 - mzdové konštanty

Nad prehľadom Mzdové obdobie nad mzdovým obdobím 7/2019 je nutné spustiť akciu Aktualizácia mzdových konštánt, čím sa zaktualizujú konštanty platné od 1. 7. 2019.

Došlo k zmenám v mzdových konštantách potrebných pre výpočet výkonu rozhodnutia (exekúcií).

Nové hodnoty týchto mzdových konštánt si môžete po ich aktualizácii skontrolovať v prehľade Konštanty a číselníky na záložke Ostatné.

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 7. 2019 nájdete na našom webe v Poradni SK:

verzia 2.0: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._7._2019

verzia iNUVIO: https://forum.helios.eu/orange/help/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._7._2019


Novinka ÚPRAVA - Generovanie kontácií - párovací znak z Definície platobného príkazu

Bola upravená tvorba párovacieho znaku, ktorý sa načítava z variabilného symbolu z definície platobného príkazu.

Príklad: Kontácia pre odvod sociálneho poistenia za zamestnanca/firmu ma na riadku kontácie pri účte 336 nastavený Párovací znak = Definícia platobného príkazu.

Pri vygenerovaní kontácií sa v stĺpčeku Párovací znak pri účte 336 zobrazí variabilný symbol s bankového spojenia priradeného na položke definície platobného príkazu pre úhradu sociálneho poistenia (tj Typ odvodu = Sociálne poistenie bez nem. dávok). Doteraz sa párovací znak načítal len pri zákonnom poistení so symbolom SP a to len za zamestnanca, na ostatných položkách kontácii bola uvedená hodnota "Nenájdený".


Novinka ÚPRAVA - Prehľad Rodinní príslušníci v editore Mzdové údaje

Odteraz je možné aj v prehľade Rodinní príslušníci si vytvárať vlastné zostavy, ktoré rešpektujú nastavenie "východzia".


Novinka ÚPRAVA - Výplatná listina

Odteraz je možné si pomocou tl. Nastav nastaviť vlastnú šírku jednotlivých stĺpčekov.


Novinka ÚPRAVA - Výpočet položky Čistá mzda

Odteraz sa atribút Čistá mzda nepočíta z Hrubej mzdy, ale z Hrubého príjmu a to nasledovne (zjednodušene):

Hrubý príjem - Nepeňažný príjem* - Daň - Poistné zamestnanec + Daňový bonus + Ročné zúčtovanie dane.

 • napr.: Auto do dane, Produkty vlastnej výroby, Príspevok na ubytovanie, Príspevok zamestnávateľa na II./III. dôchodkový pilier a pod.


Novinka ZMENA - Mesačný výkaz pre ZP - aditívny (dávka 514)

Odteraz pri exporte Mesačného výkazu pre ZP pomocou Formátu správ "Mesačný výkaz pre ZP - aditívny (TXT)" sa do: 1. vety záhlavia dávky napočítajú len údaje z prílohy 2. vety tela dávky sa zapíše zamestnanec do 2 riadkov: 1. riadok storno údajov z výpočtu 2. riadok správna čiastka - tj finálny výsledok po vykonanej korekcii

POZOR: Typ výkazu Aditívny je odteraz možné vytvoriť len v elektronickej forme (tj v papierovej už nie).Verze 2.0.2019.0410 ze dne 17.05.2019

Novinka NOVINKA - Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvor. PP zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR

Nad prehľadom Výpočet mzdy vznikol nový distribučný tlačový formulár:

Sys.č. / Názov / Platnosť od -403169 / Potvrdenie o uzatv. PP zamestnanca bez trv. pobytu / 1.1.2018


Novinka ÚPRAVA - Distribučná MZ 083 - Suma navýšenia nepeňažného príjmu

V číselníku Mzdové zložky - distribučné bola vykonaná úprava nastavenia na distribučnej MZ 083 - Suma navýšenia nepeňažného príjmu, kde atr. Príjem do vyúčtovania - NIE.

UPOZORNENIE:

Aktualizácia číselníka Mzdové zložky - distribučné sa automaticky spustí po vykonaní Mesačnej uzávierky. Ručne je ju možné spustiť priamo nad číselníkom Mzdové zložky pomocou akcie Aktualizácia podľa legislatívy/Len distribučný.

Spustite prosím, nad ňou akciu Porovnaj/Mzdové zložky v prípade potreby zosúladte ich nastavenie s distribučným.


Novinka ÚPRAVA - Nová mzdová zložka vs atr. Príjem do vyúčtovania

Odteraz ak používateľ prenáša z číselníka Mzdové zložky - distribučné príjmovú do číselníka Mzdové zložky mzdovú zložku, ktorá NEmá vo svojej definícii zaškrtnutý atr. Príjem do vyúčtovania, tak pri ukladaní novej mzdovej zložky nehlási hlášku: "Nie je nastavený atribút Príjem do vyúčtovania na príjmovej mzdovej zložke. Pokračovať?".

Ak by používateľ pred uložením zašrktol atr. Príjem do vyúčtovania na takejto MZ-ke, tak by jeho nastavenie bolo rešpektované.

Ak by, ale používateľ prenášal z číselníka Mzdové zložky - distribučné príjmovú do číselníka Mzdové zložky mzdovú zložku, ktorá MÁ vo svojej definícii zaškrtnutý atr. Príjem do vyúčtovania a používateľ by zrušil zaškrtnutie atr. Príjem do vyúčtovania, tak sa zobrazí hláška: "Nie je nastavený atribút Príjem do vyúčtovania na príjmovej mzdovej zložke. Pokračovať?".


Novinka ÚPRAVA - Štatistická zostava ÚNP 1-01 - položka "nahrMzd_PlacSv"

Pri generovaní štatistickej zostavy ÚNP 1-01 sa nenapočítavala hodnota do položky "nahrMzd_PlacSv - z toho náhrady za platené sviatky" a pri exporte do XML sa nenačíta hodnota do elementu NP.

UpravenéVerze 2.0.2019.0403 ze dne 10.04.2019

Oprava ÚPRAVA - Potvrdenie (2% alebo 3% dane) - ukladanie do súboru/odoslanie mailom

Bol upravený distribučný tlačový formulár:
Sys. č. / Názov
403495 / Potvrdenie (2% alebo 3% dane)

, ktorý pri exporte náhľadu do súboru alebo jeho odoslaní mailom zobraval chybovú hlášku:
"Cannot create file ..... The system cannot find the path specified."Verze 2.0.2019.0401 ze dne 09.04.2019

Novinka NOVINKA - Peňažné plnenie pri príležitosti obdobia letných dovoleniek za 5/2019

NR SR dňa 30. januára 2019 schválila zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde sa s účinnosťou od 1. marca 2019 mení a dopĺňa zákon dani z príjmov.

V súlade s § 5 ods. 7 písm. n) od dane z príjmov fyzickej osoby je oslobodená suma peňažného plnenia za prácu alebo plnenie služobných úloh, poskytnutá pri príležitosti obdobia letných dovoleniek podľa § 118 ods. 4 Zákonníka práce (ďalej len „tzv. 13. mzda“), vyplatená v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka najviac 500 € v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ak suma vyplateného peňažného plnenia, na ktoré sa vzťahuje toto oslobodenie, je najmenej vo výške 500 € od jedného zamestnávateľa a pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30. aprílu príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov; do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len príjem prevyšujúci sumu, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie.

Na základe tejto zmeny došlo v systemé HELIOS Orange k úprave kontroly nad výpočtom mzdy, ktorá stráži minimálnu výšku peňažného plnenia pri príležitosti obdobia letných dovoleniek za 5/2019, ktorá nesmie klesnúť pod minimálnu hranicu € 500,-.

Ak suma zadaná v mzdovom období 5/2019 na mzdovej zložke určenej pre toto peňažné plnenie nedosiahne minimálnu hranicu, systém hlási: "Mimoriadna odmena nedosahuje minimálnu výšku 500,00 EUR. Pokračovať? Áno/Nie"

Ak používateľ zvolí možno Áno, tak sa následne stav v stĺpci Výpočet zmení na Chyba a v stĺpci Info sa zobrazi detail chyby: "Mimoriadna odmena nedosahuje minimálnu výšku."

Ak používateľ zvolí možnosť Nie, tak sa mu otvorí editor pre zadanie správnej čiastky.

Poznámka: Peňažné plnenie pri príležitosti obdobia letných dovoleniek za 5/2018 bola minimálna hranica vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca.

Informácie k legislatívnym zmenám od 5/2019 nájdete na našom webe v Poradni SK:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._5._2019#Pr.C3.ADplatky


Novinka ZMENA - Mzdové údaje - Počiatočné hodnoty - tlačidlo Nuluj

Z editora Počiatočné hodnoty bolo tlačidlo Nuluj presunuté do voľby Akcie a do sekcie Dovolenka, kratenie - dni.


Novinka ÚPRAVA - Ročné daňové hlásenie XML - email

Bolo upravené generovanie XML:

1. do časti "sídlo" sa do elementu <email> načívala hodnota z vlastnej organizácie z atribútu fax namiesto z atribútu email.

2. v niektorých prípadoch sa negerovali prílohy v novej štruktúre, upravené.


Novinka ÚPRAVA - Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch vs zrážková daň

Ak mal zamestnanec v jednom kalendárnom mesiaci príjmy zdanené rôznym typom dane, nápočet do tlačového formulára Potvrdenia o zdaniteľnej mzde tento mesiac nenapočítal.

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Nápočet ELDP - prerušenie poistenia

Po spustení akcie Nápočet ELDP (Aktulizácia) v niektorých situáciach nedošlo k prerušeniu riadkov v prípade prerušenia starobného poistenia.

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Dôchodkový vek od roku 2022

Bol upravený výpočet dôchodkového nároku od roku 2022:

1. v editore ELDP v atribúte Dôchodkový vek sa zobrazuje automaticky nový dôchodkový vek, na základe tohto dátumu dôjde automaticky k prerušeniu riadku obdobia poistenia ako doteraz.

2. prehľad Dôchodky - akcia Výpočet nároku na star.dôchodok podakcia Generuj nanovo bola upravená tak, aby počítala nárok na starobný dôchodok po novom.

3. prehľad Dôchodky akcia Výpočet nároku na star. dôchodok podakcia Aktualizuj vybrané bola upravená tak, aby zaktualizovala už zaevidované nároky na starobný dôchodok po novom.

POZOR, táto akcia len zaktualizuje hodnotu Dátum nároku, v prípade, že by mala byť vynulovaná vzhľadom k maximálnemu možnému dátumu dovŕšenia DV, pôvodný nárok ponechá bez zmeny.


Novinka ÚPRAVA - Číselník Mzdové zložky - distribučné - NNP

V číselníku Mzdové zložky - distribučné boli vykonané úpravy nastavenia na nasledovných distribučných mzdových zložkách:

1. MZ 732 - Nepeňažný príjem pre brutáciu:
- atr. Základ poistenia = plne poistenie bez dohôd
- atr. Príjem do vyúčtovania - vypnutý

2. MZ 083 - Suma navýšenia nepeňažného príjmu:
- atr. Hrubá mzda - vypnúť

UPOZORNENIE:

Aktualizácia číselníka Mzdové zložky - distribučné sa automaticky spustí po vykonaní Mesačnej uzávierky. Ručne je ju možné spustiť priamo nad číselníkom Mzdové zložky pomocou akcie Aktualizácia podľa legislatívy/Len distribučný.

Všetky používateľské mzdové zložky, ktoré vznikli z distribučnej mzdovej zložky 732 budú mať po aktualizácii číselnika Mzdové zložky - distribučné nastavenú záložku Základ poistenia podľa distribučnej mzdovej zložky 732.

Ak ste si vytvárali z týchto distribučných mzdových zložiek mzdové zložky používateľské pre účely vyplatenia nepeňažných príjmov pre brutáciu príjmov spustite prosím, nad nimi akciu Porovnaj/Mzdové zložky a Základ poistenia a v prípade potreby zosúladte ich nastavenie s distribučným.


Novinka NOVINKA - Príplatky od 5/2019

V zmysle novely zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce platnej od 1. 5. 2018 sú zmeny v nasledovných ustanoveniach týkajúcich sa príplatkov zamestnancov a dohodárov:

§ 122a Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu
§ 122b Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu
§ 123 Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu
§ 123 ods. 2 Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

Podrobnejší popis o legislatívnych zmenách platných od 1. 5. 2019 nájdete na našom webe v Poradni SK:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._5._2019

Na základe týchto zmien boli v systéme HELIOS Orange vykonané nasledovné zmeny:

1. Mesačná uzávierka za mzdové obdobie 4/2019 automaticky spustí akciu Aktualizácia číselníkov MZ podľa legislatívy - len distribučný. Táto aktualizácia vykoná nasledovné zmeny:

Číslo / Názov mzdovej zložky / Atribút / Pôv. hodnota / Nová hodnota
450 / Príplatok za sobotu / Vypocet_Procento / 25.00 / 50.00
452 / Príplatok za nočnú / Vypocet_Procento / 30.00 / 40.00
455 / Príplatok za nedeľu / Vypocet_Procento / 50.00 / 100.00
457 / Príplatok za nočnú - rizikové práce / Vypocet_Procento / 35.00 / 50.00

UPOZORNENIE:
Následne by používateľ mal vstúpiť do číselníka Mzdové zložky, kde si porovná pomocou akcie Porovnanie svoje príplatkové mzdové zložky s distribučnými. Systém mu zobrazí rozdiely v nastavení mzdových zložiek. Používateľ si označí tie rozdiely, ktoré chce preniesť z distribučného nastavenia do svojich používateľských mzdových zložiek.

POZNÁMKA:
Distribučné mzdové zložky majú nastavenú najnižšiu zákonnú sadzbu príplatkov. Zákonník práce, ale umožňuje na základe splnenia zákonných podmienok zamestnávateľa ešte nižšiu sumu mzdových zvýhodnení (t.j. ak existuje u zamestnávateľa derogačná klauza dohodnutá v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve zamestnanca). V takomto prípade používateľ sadzbu na svojich používateľských príplatkových MZ-kách si upraví ručne podľa potreby, jedná sa o tieto distribučné mzdové zložky:

Číslo MZ / Názov MZ / % najmenej / % derogačná klauzula
450 / Príplatok za sobotu / 50 / 45
452 / Príplatok za nočnú / 40 / 35
455 / Príplatok za nedeľu / 100 / 90

2. Nad výpočtom mzdy je nová kontrola, ktorá kontroluje nastavenie zmenených hodnôt. Ak zistí v číselníku Mzdové zložky oproti číselníku Mzdové zložky - distribučné rozdiel (kontroluje to len na distribučnú MZ 452 - Príplatok za nočnú), tak sa používateľovi zobrazí hláška:

"Od 5/2019 došlo k legislatívnej zmene nastavenia MZ pre príplatky. Uskutočnite porovnanie Vami používaných MZ s distribučnými a následné nahratie rozdielov. Pokračovať?"

Ak používateľ zvolí Áno, tak bude môcť pokračovať vo výpočte mzdy s nenastavenými používateľskými mzdovými zložkami.

Ak používateľ zvolí Nie, tak by mal vstúpiť do číselníka Mzdové zložky, kde si porovná pomocou akcie Porovnanie svoje príplatkové mzdové zložky s distribučnými. Systém mu zobrazí rozdiely v nastavení mzdových zložiek. Používateľ si označí tie rozdiely, ktoré chce preniesť z distribučného nastavenia do svojich používateľských mzdových zložiek.

UPOZORNENIE:
Ak ste už mesačnú uzávierku za mzdové obdobie 4/2019 spustili na skoršej verzii systému HELIOS Orange, akcia Aktualizácia číselníkov MZ podľa legislatívy - len distribučné sa spustí automaticky akonáhle sa pokúsite výpočítať mzdy za mzdové obdobie 5/2019.


Novinka NOVINKA - Elektronické oznámenie kategórie 2 - XML

Dňom 1. 7. 2018 nadobudol účinnosť § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z., ktorý ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. 1. v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka. Prvý krát sa toto ustanovenia uplatní v januári 2019.

INFO:
Vzhľadom na to, že táto povinnosť sa uplatňuje prvýkrát, úrady verejného zdravotníctva budú uvedenú povinnosť považovať za splnenú, ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr 30.06.2019 (zdroj: http://www.uvzsr.sk).

Na základe umernenia ÚVZ SR je zamestnávateľ povinný vyplniť v elektronickom formulári na webe ÚVZ SR formulár Oznamovanie kategórie práce 2 a následne ho uložiť a uložený súbor zaslať ako prílohu k e-mailu na adresu kategoria2@uvzsr.sk.

Na základe týchto skutočnosti vznikli v systéme HELIOS Orange nasledovné úpravy:

1. nad prehľadom Doplňujúce údaje vznikla nová definícia Správy pre generovanie tohto oznámenia vo formáte XML:

Oznamovanie kategórie práce 2

UPOZORNENIE:
Generovanie tejto správy by malo vždy prebiehať nad DECEMBROM, aby sa načítali údaje k 31. 12. príslušného roka. Generovanie je, ale možné spustiť nad akýmkoľvek vybraným mzdovým obdobím.

TIP 1:
Vygenerované XML je možné skontrolovať priamo na http://www.uvzsr.sk/docs/info/ppl/form15_V05.html a to pomocou tlačidla Načítať a následnom stlačení tlačidla Skontrolovať.

TIP 2:
Priamo v definícii tejto správy je možné nastaviť automatické odoslanie vygenerované XML na vyššie uvedenú emailovú adresu a to nasledovne: a. záložka Správa
- do atribútu Adresa miesta určenia správ používateľ uvedie: kategoria2@uvzsr.sk

b. na záložke Spojenie sekcia Email:
- do atribútu Predmet používateľ uvedie: Oznamovanie kategorie 2 - OBCHODNÉ MENO
- do atribútu Text používateľ uvedie text emailovej správy a tlačidlo OK uloží nastavenie správy.

UPOZORNENIE:
VŠETCI zamestnanci, ktorí boli v stave k 31.12. 2018 musia mať v 12/2018 vyplnené nasledovné Doplňujúce údaje:

 • Profesia
 • SK ISCO
 • Kategória zdravotných rizík
 • Faktory pracovného prostredia

2. Nad prehľadom Doplňujúce údaje nad uzavretým alebo odoknutým obdobím 12/2018 je možné použiť novú akciu Kopírovanie atribútov pre Oznámenie kat.2 pomocou, ktorej používateľ môže prekopírovať tieto povinné údaje z aktuálneho mzdového obdobia do mzdového obdobia 12/2018.

Používatelia systému HELIOS Orange edícia iNUVIO majú k dispozícii akciu Hromadné zmeny pomocou, ktorej môžu povinné údaje doplniť hromadne.


Novinka NOVINKA - Daňový bonus na dieťa od 4/2019

V zmysle novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov zo dňa 4. 12. 2019:

§ 33 ods. 1 znie:

„(1) Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy123) alebo ktorý dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy123) a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom,57) pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti57) nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je

a) 22,17 eura mesačne alebo

b) dvojnásobok sumy podľa písmena a) mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku.“


a za § 52zv sa vkladá § 52zw, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠52zw

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. apríla 2019
Nárok na daňový bonus podľa ustanovenia § 33 ods. 1 v znení účinnom od 1. apríla 2019 si daňovník môže uplatniť prvýkrát za kalendárny mesiac apríl 2019.“.

Na základe tejto zmeny vznikli v systéme HELIOS Orange nasledovné zmeny:

1. prvotné nastavenie nových nárok DB podľa veku dieťaťa
- pri prvom vstupe do prehľadu Výpočet mzdy, ktorý neobsahuje vypočítané mzdy s nárokom na daňový bonus na dieťa za obdobie 4/2019 sa objaví hláška:
"Nová legislatíva platná od 01.04.2019 pre daňový bonus na deti.
Teraz dôjde k nastaveniu typu daňového bonusu podľa veku dieťaťa."

v prípade, že v čase updatu už boli vypočítané mzdy s nárokom na daňový bonus na dieťa za obdobie 4/2019 a vyššie, tak sa zobrazí hláška:
"Nová legislatíva platná od 01.04.2019 pre daňový bonus na deti.
Teraz dôjde k nastaveniu typu daňového bonusu podľa veku dieťaťa.

V období od 4/2019 do aktuálneho obdobia existujú vypočítané mzdy s daňovými bonusmi.
Tieto mzdy je potrebné prepočítať."

Tzn., ak by používateľ vypočítal mzdy za 4/2019 a vyššie na staršej verzii, ktorá neobsahuje úpravy ohľadom nového DB, tak po update na túto verziu a vyššiu sa mu po prepočítaní miezd zaktualizujú uplatnené DB od mzdového obdobia 4/2019.

2. editor číselníka Odpočítateľné položky a bonusy:
- vznikol nový atribút Ročná čiastka 2, je viditeľný len ak Typ odpočtu = Bonus a len od mzdového obdobia 4/2019. Nový atribút je prednaplnený hodnotou "532,08"
- vznikol nový atribút Mesačná čiastka 2, je možné si ho zobraziť do prehľadu pomocou tl. Nastav

3 prehlad Rodinní príslušníci:
- bola upravená akcia Zladenie údajov od roku 2019 tak, že ak v kalendárnom roku existuje na záznam naviazaný DB, zladenie údajov neprepisuje spätne Dátum narodenia

- v editore Rodinného príslušníka nie je možné meniť dátum narodenia dieťaťa, pokiaľ má priradený DB

- v prípade, že by bol zmenený Dátum narodenia dieťaťa, na ktorom je naviazaný DB, skriptom, tak dôjde k automatickému prepočtu DB v MÚ

- vznikla nová akcia Daňový bonus, ktorá sa rozvetvuje na 2 podakcie:
a.Kontrola nastavenia daňových bonusov - akcia kontroluje zadanie dátumu narodenia dieťaťa a nastavenie daňových bonusov podľa veku dieťaťa v danom období v editore Rodinní príslušníci a Mzdové údaje

b. Oprava chybne nastavených daňových bonusov - akcia nastavuje daňový bonus podľa dátumu narodenia dieťaťa v editore Rodinní príslušníci a Mzdové údaje

Tieto podakcie je možné použiť od mzdového obdobia 4/2019 a fungujú nad označenými záznamami.

4. editor Mzdové údaje na záložke Odvody podzáložke Dane a na záložke Paušály, Deti v sekcii Rodinní príslušníci:
- vznikol nový atribút Typ daňového bonusu, ktorý môže nadobúdať nasledovné hodnoty:

0=Nie je daň.bonus od 04/2019

1=Sadzba 1 (deti nad 6 rokov)

2=Sadzba 2 (deti do 6 rokov)

5. Výpočet miezd:
- algoritmus výpočtu uplatneného daňového bonusu bol od mzdového obdobia 4/2019 upravený tak, aby rešpektoval nastavenie podľa veku dieťaťa. Výpočet mzdy nastavuje aj sumu DB v MÚ pokiaľ je nastavená chybne

6. Ročné zúčtovanie dane za rok 2019:
- v editore RZD bol zapojený nový výpočet nároku na daňový bonus

Informácie k legislatívnym zmenám nájdete aj na našom webe v Poradni SK:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._4._2019


Verze 2.0.2019.0103 ze dne 14.02.2019

Novinka NOVINKA - Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch..... za mesiac roku 2019 - tlač

Nad prehľadom Odvody dane vznikli nasledovné distribučné tlačové formuláre:

Sys.č./Názov/Platnosť
-403497/MESAČNÝ prehľad (I.-III.časť) (FDF)/01.01.2019
-403168/MESAČNÝ prehľad - potvrdenie (FDF)/01.01.2019


Novinka ÚPRAVA - Hlásenie zmien ZP - Organizácia PSČ

Do dialógu pred exportom Hlásenia zmien ZP sa načíta do sekcie Organizácia do atr. PSČ, PSČ s medzerou, čo spôsobí, že sa pri exporte do TXT/XML tento údaj oreže o posledný znak.

Upravené


Novinka OPRAVA - Štatistická zostava - ÚNP 1-01 - generovanie

Pri generovaní Štatistickej zostavy ÚNP 1-01 po spustení akcie Generuj zostavu systém zobrazí hlášku:

"A cursor with the name "cZamestnanci" already exists. Akcia nebude vykonaná."

Opravené


Novinka ÚPRAVA - VPP - počet dní vs súbeh s materskou

Pri súbehu pracovných pomerov s trvaním materskej dovolenky na ďalšom PP s Nepravidelným príjmom sa vo výkaze VPP do atr. PocDni načítavala hodnota 0 a nie vypočítaný počet dní poistenia.

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Parametre výstupov - sekcia Daňový úrad

Nad prehľadom Odvody dane akcia Parametre výstupov sa odteraz nezobrazuje sekcia Daňový úrad nasledovne:

1. Ak sa jedná o Druh hlásenia "mesačné" od mzdového obdobia 1/2019
2. Ak sa jedná o Druh hlásenia "ročné" od mzdového obdobia 1/2018


Novinka ÚPRAVA - Úhrn príjmou vs Odmena pri príležitosti vianočných sviatkov 2018

Bol upravený Úhrn príjmov pre daň tak, aby sa v prípade vyplatenia Odmeny pri príležitosti vianočných sviatkov znížil o sumu, o ktorú je tento príjem od dane oslobodený (doteraz sa o túto sumu znižoval až čiastkový základ dane).

Zároveň boli upravené distribučné tlačové formuláre - riadok 01:

Sys.č. / Název / Platnost od / Platnost do -403308 / Potvrdenie o zúčt. príjm. za rod. číslo / 1.1.2018 / 31.12.2018 -403309 / Potvrdenie o zúčt. príjm. za rod. číslo / 1.1.2019

UPOZORNENIE:

Ak boli v mzdovom období 11/2018 vyplatené Odmeny pri príležitosti vianočných sviatkov je potrebné vykonať nasledovné:

1. nad prehľadom Mzdové obdobie spustiť akciu Odomknutie mzdového obdobia 11/2018
2. nad prehľadom Účtovanie miezd spustiť akciu Odúčtovanie a následne zrušiť kontácie za 11/2018
3. nad prehľadom Mzdové údaje spustiť nad zamestnancami s touto odmenou akciu Uzávierka zamestnancov/Zruš uzávierku
4. nad prehľadom Výpočet mzdy nad zamestnancami s touto odmenou spustiť akciu Prepočet miezd, následne si porovnať minimálne rekapituláciu s pôvodnou
5. nad prehľadom Odvody dane spustiť akciu Nápočet daňového prehľadu/Obdobie 11/2018, pozor zmení sa položka Úhrn príjmov, tj. je potrebné odoslať opravný Mesačný prehľad
6. nad prehľadom Mzdové obdobie spustiť akciu Opakovaná uzávierka s nastavením Konfigurácie zamestnanca - Prepočet mzdových listov a Ročné zúčtovanie dane.

Ospravedlňujeme sa za spôsobené komplikácie.


Novinka ÚPRAVA - Aktualizácia ročných konštánt - ŽM

Akcia Aktualizácia ročných konštánt bola upravená tak, že odteraz nad mzdovým obdobím 12/2018 zaktualizuje atribút Životné minimum na hodnotu "199,48" (doteraz aktualizovala na hodnotu "198,09").

UPOZORNENIE:
Používatelia, ktorí nespustili túto akciu majú hodnotu životného minima správnu (tj bola nastavená aktualizáciou mesačných mzdových konštánt).


Novinka ÚPRAVA - Mzdový list - tlačový zdroj xMzListDane_2

V tlačových formulároch pre Mzdový list je použitý tlačový zdroj xMzListDane_2, ktorý odteraz rešpektuje používateľom zvolené rozmedzie období (doteraz vracal vždy údaje za celý kalendárny rok).


Novinka OPRAVA - Editor položky definície PP - akcia Nastav/Zruš

Ak používateľ spustil v editore položky definície platobného príkazu nad zoznamom mzdových zložiek akciu Nastav/Zruš, systém hlásil:

"Cursofetch: The nubmer of variables declared in the INTO list must match that of selected columns."

Opravené


Novinka ÚPRAVA - Výpočet ročného zúčtovania dane - základ dane vs kúpeľná starostlivosť

Ak je do ročného zúčtovania dane vložená odpočítateľná položka so symbolom KS alebo KSRD, tak sa nesprávne napočítaval atribút Základ dane (Zdaniteľná mzda bola OK).

Upravené

UPOZORNENIE:
Ak používateľ použil v niektorom ročnom zúčtovaní daní práve vyššie uvedené ročné odpočítateľné položky musí spustiť nad nimi akciu Nápočet ročného zúčtovania dane/pre označených zamestnancov.


Novinka NOVINKA - Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2018

Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody dane vznikli nové distribučné tlačové formuláre:

Systémové číslo/Názov/Platnosť od/Platnosť do
-403498/ROČNÉ hlásenie (I.-III.časť) (FDF)/1.1.2018
-403499/ROČNÉ hlásenie (IV. časť)/1.1.2018
-403500/ROČNÉ hlásenie (V. časť)/1.1.2018Verze 2.0.2019.0100 ze dne 15.01.2019

Novinka NOVINKA – Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch pre rok 2018 – riadok 13

MF SR vydalo nové Potvrdenie o zúčtovaných príjmoch platné od zdaňovacieho obdobia 2018. V súlade s prechodným ustanovením § 52zu ods. 1 zákona o dani z príjmov sa oslobodenie od dane z príjmov vzťahuje na nepeňažný príspevok na ubytovanie poskytnutý zamestnancom od zamestnávateľa po 31. 12. 2017 prvýkrát pri vykonaní ročného zúčtovania dane z príjmov za rok 2018 v roku 2019. Uvedené má dopad na zmenu už platného tlačiva Potvrdenie o zdaniteľnej mzde za rok 2018, na ktorom sa pre rok 2018 zaviedol nový riadok 13. Na tomto riadku sa uvedie úhrnná suma nepeňažného plnenia poskytnutá za účelom zabezpečenia ubytovania, ktoré bolo v zdaňovacom období 2018 poskytnuté zamestnancovi a zamestnávateľ v priebehu roka 2018 z tohto nepeňažného plnenia zrážal preddavok na daň, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie od dane (§ 5 ods. 7 písm. p) a § 52zu ods. 1 zákona o dani z príjmov). Jedná sa o plnenie v úhrnnej sume najviac € 60,- mesačne, ktorá sa určí v pomernej výške podľa počtu dní, v ktorých bolo zabezpečené ubytovanie v roku 2018.

Na základe toho boli v systéme HELIOS Orange vykonané nasledovné úpravy:
1. nad prehľadom Ročné zostavy nad mzdovým obdobím 12/2018 vznikla akcia Potvrdenie o príjme - ubytovanie. Po spustení tejto akcie sa otvorí prehľad Potvrdenie o príjme - detail za obdobie, kde používateľ môže pomocou tlačidla Nový pridať jednotlivým zamestnancom hodnotu, ktorú potrebuje dostať do riadku 13 vyššie uvedeného potvrdenia (tj kumulovane za celý kalendárny rok 2018).

2. bol upravený distribučný tlačový formulár:

Systémové číslo / Názov / Platnosť od/Platnosť do
-403308 / Potvrdenie o zúčt. príjm. za rod. číslo / 1.1.2018/ 31.12.2018

UPOZORNENIE:
Ak zamestnávateľa vystavil zamestnancovi potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2018, v ktorom nevyplnil údaj na riadku 13, je povinný vystaviť zamestnancovi za rok 2018 OPRAVNÉ potvrdenie. Ak ide o zamestnancov, ktorým zamestnávateľ nepeňažné plnenie na ubytovanie neposkytoval, na daňové účely sa akceptuje aj Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2018, ktorý riadok 13 neobsahuje.


Novinka NOVINKA - Oznámenie kategóre práce 2

V zmysle usmernenia ÚVZ SR k vypĺňaniu a k odoslaniu elektronického formulára OZNÁMENIE KATEGÓRIE PRÁCE 2 boli v systéme HELIOS Orange vykonané nasledovné úpravy:

1. V editore Doplňujúce údaje vznikla nová záložka Zdrav. riziká, ktorá obsahuje 2 sekcie:
A. Kategórie - sem bol presunutý atribút Kategória zdravotných rizík zo záložky Osobné údaje

B. Faktory pracovného prostredia, kde sú vymenované sledované faktory ÚVZ SR

UPOZORNENIE:
Tieto atribúty je možné vypĺňať štandardne, t.j. v aktuálnom alebo v odomknutom mzdovom období.

2. nad prehľadom Doplňujúce údaje vznikol atribút "Zoskupenie faktorov", tento atribút zobrazí zoskupenie za profesiu a rizikové faktory pracovného prostredia.

POMOCNÍK pre vyplnenie elektronického oznámenia na webe ÚVZSR pre Kategóriu zdravotných rizík 2:

1. nad prehľad Doplňujúce údaje je možné si pomocou tlačidla Nastav zobraziť atribúty:
Zoznam profesií - názov
SK ISCO
Zdr. riziká
jednotlivé Faktory prostredia
Zoskupenie faktorov

2. tento prehľad je možné si zoskupiť (kl. skratka Ctrl + G) podľa Zoznam profesií - názov, Zdr. rizíká a Zoskupenie faktorov.

V takto vytvorenom prehľade používateľ zistí počty zamestnancov v konkrétnej profesii vrámci kategórie 2 a zároveň v rámci kombinácií Faktorov prostredia a zároveň aj to, či má v tejto kombinácii aj výskyt kategórie 3 alebo 4.

UPOZORNENIE:
Všetky zamestnanci v kategórii 2-4 musia mať priradenú Profesiu, ktorá má na sebe naviazané SK ISCO.

3. tieto počty používateľ zadáva priamo do elektronického formulára na stránke www.uvzsr.sk, pomocou tlačidla Skontrolovať zistí, či tam nie sú chyby a po prekontrolovaní klikne na tlačidlo Uložiť.
Výsledný súbor s názvom ElektronickeOznamenieKategorie2.xml odošle ako prílohu k emailu na adresu kategoria2@uvzsr.sk.

Poznámka:
Vzhľadom k tomu, že UVZSR vydalo tieto pokyny neskoro, samotné generovanie tohto súboru bude súčasťou nasledujúcej verzie.

Použité skratky:

ÚVZ SR - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky


Novinka NOVINKA - Mzdové údaje - tlačový zdroj pre Zmeny základnej mzdy

Odteraz je možné nad prehľadom Mzdové údaje použiť tlačový zdroj, ktorý zobrazuje zmeny základnej mzdy (historicky aj do budúcnosti).


Novinka NOVINKA - Informačné karty - príloha 8 a 9 platné od 1.1.2019

Nad prehľadom Doplňujúce údaje vznikli nové distribučné tlačové formuláre:

Systémové číslo / Názov / Platnosť od / Platnosť do
-403166 / Informačná karta č. 8 / 1.1.2019
-403167 / Informačná karta č. 9 / 1.1.2019


Novinka NOVINKA - Hlásenia zmien ZP platné od 1/2019 - tlač

Nad prehľadom Hlásenie zmien ZP vznikli nové tlačové formuláre:

Sys.č. / Názov / Platnosť od
-403412 / Oznámenie platit. ZP VšZP / 1.1.2019
-403413 / Oznámenie platit. ZP Dôvera / 1.1.2019
-403411 / Oznámenie platit. ZP Union / 1.1.2019

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export