Mzdy (SK) - Změny 2019

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2019.0603 ze dne 16.07.2019

Novinka ÚPRAVA - Oznámenie kategórie práce 2 - generovanie XML

Pri generovaní formátu správy "Oznámovanie kategórie práce 2" sa mohla objaviť chybová hláška:
"Cannot resolve the collation conflict between Slovak_CI_AS and Czech_CI_AS in the equal to operation."

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Rodinní príslušníci - platnosť DB

V editore Mzdové údaje záložka Paušály, Deti, SVR v editore rodinného príslušníka v sekcii Odpočty a bonusy nie je možné editovať Platnosť (editovať je možné len zo záložky Odvody/podzáložky Dane alebo priamo zo stromčeka z prehľadu Rodinní príslušníci)

Upravené, aby bolo možné platnosť editovať aj zo záložky Paušály, Deti, SVR z editora Mzdové údaje.Verze 2.0.2019.0600 ze dne 27.06.2019

Novinka NOVINKA - Generovanie kontácií - párovací znak s parametrom MR

Bola upravená tvorba párovacieho znaku, ktorý sa načítava z variabilného symbolu z definície platobného príkazu, ktorý obsahuje parameter MR (kde M znamená mesiac a R - rok mzdového obdobia) z definície platobného príkazu.

Príklad: 1. mzdove obdobie 6/2019 - v definicíí PP typu Štátne platby je položka definície typu "Social. poistenie bez nemoc. davok", na ktorú je naviazané bankové spojenie s variabilným symbolom MM99RRRR

2. generovanie platobného príkazu vytvorí do platobného príkazu variabilný symbol správne vo formáte: 06992019

3. generovanie kontácií vytvorí párovací znak správne formáte: 06992019 (doteraz vo formáte MM99RRRR)


Novinka NOVINKA - Životné minimum od 1. 7. 2019 - mzdové konštanty

Nad prehľadom Mzdové obdobie nad mzdovým obdobím 7/2019 je nutné spustiť akciu Aktualizácia mzdových konštánt, čím sa zaktualizujú konštanty platné od 1. 7. 2019.

Došlo k zmenám v mzdových konštantách potrebných pre výpočet výkonu rozhodnutia (exekúcií).

Nové hodnoty týchto mzdových konštánt si môžete po ich aktualizácii skontrolovať v prehľade Konštanty a číselníky na záložke Ostatné.

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 7. 2019 nájdete na našom webe v Poradni SK:

verzia 2.0: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._7._2019

verzia iNUVIO: https://forum.helios.eu/orange/help/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._7._2019


Novinka ÚPRAVA - Generovanie kontácií - párovací znak z Definície platobného príkazu

Bola upravená tvorba párovacieho znaku, ktorý sa načítava z variabilného symbolu z definície platobného príkazu.

Príklad: Kontácia pre odvod sociálneho poistenia za zamestnanca/firmu ma na riadku kontácie pri účte 336 nastavený Párovací znak = Definícia platobného príkazu.

Pri vygenerovaní kontácií sa v stĺpčeku Párovací znak pri účte 336 zobrazí variabilný symbol s bankového spojenia priradeného na položke definície platobného príkazu pre úhradu sociálneho poistenia (tj Typ odvodu = Sociálne poistenie bez nem. dávok). Doteraz sa párovací znak načítal len pri zákonnom poistení so symbolom SP a to len za zamestnanca, na ostatných položkách kontácii bola uvedená hodnota "Nenájdený".


Novinka ÚPRAVA - Prehľad Rodinní príslušníci v editore Mzdové údaje

Odteraz je možné aj v prehľade Rodinní príslušníci si vytvárať vlastné zostavy, ktoré rešpektujú nastavenie "východzia".


Novinka ÚPRAVA - Výplatná listina

Odteraz je možné si pomocou tl. Nastav nastaviť vlastnú šírku jednotlivých stĺpčekov.


Novinka ÚPRAVA - Výpočet položky Čistá mzda

Odteraz sa atribút Čistá mzda nepočíta z Hrubej mzdy, ale z Hrubého príjmu a to nasledovne (zjednodušene):

Hrubý príjem - Nepeňažný príjem* - Daň - Poistné zamestnanec + Daňový bonus + Ročné zúčtovanie dane.

  • napr.: Auto do dane, Produkty vlastnej výroby, Príspevok na ubytovanie, Príspevok zamestnávateľa na II./III. dôchodkový pilier a pod.


Novinka ZMENA - Mesačný výkaz pre ZP - aditívny (dávka 514)

Odteraz pri exporte Mesačného výkazu pre ZP pomocou Formátu správ "Mesačný výkaz pre ZP - aditívny (TXT)" sa do: 1. vety záhlavia dávky napočítajú len údaje z prílohy 2. vety tela dávky sa zapíše zamestnanec do 2 riadkov: 1. riadok storno údajov z výpočtu 2. riadok správna čiastka - tj finálny výsledok po vykonanej korekcii

POZOR: Typ výkazu Aditívny je odteraz možné vytvoriť len v elektronickej forme (tj v papierovej už nie).Verze 2.0.2019.0410 ze dne 17.05.2019

Novinka NOVINKA - Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvor. PP zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR

Nad prehľadom Výpočet mzdy vznikol nový distribučný tlačový formulár:

Sys.č. / Názov / Platnosť od -403169 / Potvrdenie o uzatv. PP zamestnanca bez trv. pobytu / 1.1.2018


Novinka ÚPRAVA - Distribučná MZ 083 - Suma navýšenia nepeňažného príjmu

V číselníku Mzdové zložky - distribučné bola vykonaná úprava nastavenia na distribučnej MZ 083 - Suma navýšenia nepeňažného príjmu, kde atr. Príjem do vyúčtovania - NIE.

UPOZORNENIE:

Aktualizácia číselníka Mzdové zložky - distribučné sa automaticky spustí po vykonaní Mesačnej uzávierky. Ručne je ju možné spustiť priamo nad číselníkom Mzdové zložky pomocou akcie Aktualizácia podľa legislatívy/Len distribučný.

Spustite prosím, nad ňou akciu Porovnaj/Mzdové zložky v prípade potreby zosúladte ich nastavenie s distribučným.


Novinka ÚPRAVA - Nová mzdová zložka vs atr. Príjem do vyúčtovania

Odteraz ak používateľ prenáša z číselníka Mzdové zložky - distribučné príjmovú do číselníka Mzdové zložky mzdovú zložku, ktorá NEmá vo svojej definícii zaškrtnutý atr. Príjem do vyúčtovania, tak pri ukladaní novej mzdovej zložky nehlási hlášku: "Nie je nastavený atribút Príjem do vyúčtovania na príjmovej mzdovej zložke. Pokračovať?".

Ak by používateľ pred uložením zašrktol atr. Príjem do vyúčtovania na takejto MZ-ke, tak by jeho nastavenie bolo rešpektované.

Ak by, ale používateľ prenášal z číselníka Mzdové zložky - distribučné príjmovú do číselníka Mzdové zložky mzdovú zložku, ktorá MÁ vo svojej definícii zaškrtnutý atr. Príjem do vyúčtovania a používateľ by zrušil zaškrtnutie atr. Príjem do vyúčtovania, tak sa zobrazí hláška: "Nie je nastavený atribút Príjem do vyúčtovania na príjmovej mzdovej zložke. Pokračovať?".


Novinka ÚPRAVA - Štatistická zostava ÚNP 1-01 - položka "nahrMzd_PlacSv"

Pri generovaní štatistickej zostavy ÚNP 1-01 sa nenapočítavala hodnota do položky "nahrMzd_PlacSv - z toho náhrady za platené sviatky" a pri exporte do XML sa nenačíta hodnota do elementu NP.

UpravenéVerze 2.0.2019.0403 ze dne 10.04.2019

Oprava ÚPRAVA - Potvrdenie (2% alebo 3% dane) - ukladanie do súboru/odoslanie mailom

Bol upravený distribučný tlačový formulár:
Sys. č. / Názov
403495 / Potvrdenie (2% alebo 3% dane)

, ktorý pri exporte náhľadu do súboru alebo jeho odoslaní mailom zobraval chybovú hlášku:
"Cannot create file ..... The system cannot find the path specified."Verze 2.0.2019.0401 ze dne 09.04.2019

Novinka NOVINKA - Peňažné plnenie pri príležitosti obdobia letných dovoleniek za 5/2019

NR SR dňa 30. januára 2019 schválila zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde sa s účinnosťou od 1. marca 2019 mení a dopĺňa zákon dani z príjmov.

V súlade s § 5 ods. 7 písm. n) od dane z príjmov fyzickej osoby je oslobodená suma peňažného plnenia za prácu alebo plnenie služobných úloh, poskytnutá pri príležitosti obdobia letných dovoleniek podľa § 118 ods. 4 Zákonníka práce (ďalej len „tzv. 13. mzda“), vyplatená v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka najviac 500 € v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ak suma vyplateného peňažného plnenia, na ktoré sa vzťahuje toto oslobodenie, je najmenej vo výške 500 € od jedného zamestnávateľa a pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30. aprílu príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov; do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len príjem prevyšujúci sumu, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie.

Na základe tejto zmeny došlo v systemé HELIOS Orange k úprave kontroly nad výpočtom mzdy, ktorá stráži minimálnu výšku peňažného plnenia pri príležitosti obdobia letných dovoleniek za 5/2019, ktorá nesmie klesnúť pod minimálnu hranicu € 500,-.

Ak suma zadaná v mzdovom období 5/2019 na mzdovej zložke určenej pre toto peňažné plnenie nedosiahne minimálnu hranicu, systém hlási: "Mimoriadna odmena nedosahuje minimálnu výšku 500,00 EUR. Pokračovať? Áno/Nie"

Ak používateľ zvolí možno Áno, tak sa následne stav v stĺpci Výpočet zmení na Chyba a v stĺpci Info sa zobrazi detail chyby: "Mimoriadna odmena nedosahuje minimálnu výšku."

Ak používateľ zvolí možnosť Nie, tak sa mu otvorí editor pre zadanie správnej čiastky.

Poznámka: Peňažné plnenie pri príležitosti obdobia letných dovoleniek za 5/2018 bola minimálna hranica vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca.

Informácie k legislatívnym zmenám od 5/2019 nájdete na našom webe v Poradni SK:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._5._2019#Pr.C3.ADplatky


Novinka ZMENA - Mzdové údaje - Počiatočné hodnoty - tlačidlo Nuluj

Z editora Počiatočné hodnoty bolo tlačidlo Nuluj presunuté do voľby Akcie a do sekcie Dovolenka, kratenie - dni.


Novinka ÚPRAVA - Ročné daňové hlásenie XML - email

Bolo upravené generovanie XML:

1. do časti "sídlo" sa do elementu <email> načívala hodnota z vlastnej organizácie z atribútu fax namiesto z atribútu email.

2. v niektorých prípadoch sa negerovali prílohy v novej štruktúre, upravené.


Novinka ÚPRAVA - Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch vs zrážková daň

Ak mal zamestnanec v jednom kalendárnom mesiaci príjmy zdanené rôznym typom dane, nápočet do tlačového formulára Potvrdenia o zdaniteľnej mzde tento mesiac nenapočítal.

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Nápočet ELDP - prerušenie poistenia

Po spustení akcie Nápočet ELDP (Aktulizácia) v niektorých situáciach nedošlo k prerušeniu riadkov v prípade prerušenia starobného poistenia.

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Dôchodkový vek od roku 2022

Bol upravený výpočet dôchodkového nároku od roku 2022:

1. v editore ELDP v atribúte Dôchodkový vek sa zobrazuje automaticky nový dôchodkový vek, na základe tohto dátumu dôjde automaticky k prerušeniu riadku obdobia poistenia ako doteraz.

2. prehľad Dôchodky - akcia Výpočet nároku na star.dôchodok podakcia Generuj nanovo bola upravená tak, aby počítala nárok na starobný dôchodok po novom.

3. prehľad Dôchodky akcia Výpočet nároku na star. dôchodok podakcia Aktualizuj vybrané bola upravená tak, aby zaktualizovala už zaevidované nároky na starobný dôchodok po novom.

POZOR, táto akcia len zaktualizuje hodnotu Dátum nároku, v prípade, že by mala byť vynulovaná vzhľadom k maximálnemu možnému dátumu dovŕšenia DV, pôvodný nárok ponechá bez zmeny.


Novinka ÚPRAVA - Číselník Mzdové zložky - distribučné - NNP

V číselníku Mzdové zložky - distribučné boli vykonané úpravy nastavenia na nasledovných distribučných mzdových zložkách:

1. MZ 732 - Nepeňažný príjem pre brutáciu:
- atr. Základ poistenia = plne poistenie bez dohôd
- atr. Príjem do vyúčtovania - vypnutý

2. MZ 083 - Suma navýšenia nepeňažného príjmu:
- atr. Hrubá mzda - vypnúť

UPOZORNENIE:

Aktualizácia číselníka Mzdové zložky - distribučné sa automaticky spustí po vykonaní Mesačnej uzávierky. Ručne je ju možné spustiť priamo nad číselníkom Mzdové zložky pomocou akcie Aktualizácia podľa legislatívy/Len distribučný.

Všetky používateľské mzdové zložky, ktoré vznikli z distribučnej mzdovej zložky 732 budú mať po aktualizácii číselnika Mzdové zložky - distribučné nastavenú záložku Základ poistenia podľa distribučnej mzdovej zložky 732.

Ak ste si vytvárali z týchto distribučných mzdových zložiek mzdové zložky používateľské pre účely vyplatenia nepeňažných príjmov pre brutáciu príjmov spustite prosím, nad nimi akciu Porovnaj/Mzdové zložky a Základ poistenia a v prípade potreby zosúladte ich nastavenie s distribučným.


Novinka NOVINKA - Príplatky od 5/2019

V zmysle novely zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce platnej od 1. 5. 2018 sú zmeny v nasledovných ustanoveniach týkajúcich sa príplatkov zamestnancov a dohodárov:

§ 122a Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu
§ 122b Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu
§ 123 Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu
§ 123 ods. 2 Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

Podrobnejší popis o legislatívnych zmenách platných od 1. 5. 2019 nájdete na našom webe v Poradni SK:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._5._2019

Na základe týchto zmien boli v systéme HELIOS Orange vykonané nasledovné zmeny:

1. Mesačná uzávierka za mzdové obdobie 4/2019 automaticky spustí akciu Aktualizácia číselníkov MZ podľa legislatívy - len distribučný. Táto aktualizácia vykoná nasledovné zmeny:

Číslo / Názov mzdovej zložky / Atribút / Pôv. hodnota / Nová hodnota
450 / Príplatok za sobotu / Vypocet_Procento / 25.00 / 50.00
452 / Príplatok za nočnú / Vypocet_Procento / 30.00 / 40.00
455 / Príplatok za nedeľu / Vypocet_Procento / 50.00 / 100.00
457 / Príplatok za nočnú - rizikové práce / Vypocet_Procento / 35.00 / 50.00

UPOZORNENIE:
Následne by používateľ mal vstúpiť do číselníka Mzdové zložky, kde si porovná pomocou akcie Porovnanie svoje príplatkové mzdové zložky s distribučnými. Systém mu zobrazí rozdiely v nastavení mzdových zložiek. Používateľ si označí tie rozdiely, ktoré chce preniesť z distribučného nastavenia do svojich používateľských mzdových zložiek.

POZNÁMKA:
Distribučné mzdové zložky majú nastavenú najnižšiu zákonnú sadzbu príplatkov. Zákonník práce, ale umožňuje na základe splnenia zákonných podmienok zamestnávateľa ešte nižšiu sumu mzdových zvýhodnení (t.j. ak existuje u zamestnávateľa derogačná klauza dohodnutá v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve zamestnanca). V takomto prípade používateľ sadzbu na svojich používateľských príplatkových MZ-kách si upraví ručne podľa potreby, jedná sa o tieto distribučné mzdové zložky:

Číslo MZ / Názov MZ / % najmenej / % derogačná klauzula
450 / Príplatok za sobotu / 50 / 45
452 / Príplatok za nočnú / 40 / 35
455 / Príplatok za nedeľu / 100 / 90

2. Nad výpočtom mzdy je nová kontrola, ktorá kontroluje nastavenie zmenených hodnôt. Ak zistí v číselníku Mzdové zložky oproti číselníku Mzdové zložky - distribučné rozdiel (kontroluje to len na distribučnú MZ 452 - Príplatok za nočnú), tak sa používateľovi zobrazí hláška:

"Od 5/2019 došlo k legislatívnej zmene nastavenia MZ pre príplatky. Uskutočnite porovnanie Vami používaných MZ s distribučnými a následné nahratie rozdielov. Pokračovať?"

Ak používateľ zvolí Áno, tak bude môcť pokračovať vo výpočte mzdy s nenastavenými používateľskými mzdovými zložkami.

Ak používateľ zvolí Nie, tak by mal vstúpiť do číselníka Mzdové zložky, kde si porovná pomocou akcie Porovnanie svoje príplatkové mzdové zložky s distribučnými. Systém mu zobrazí rozdiely v nastavení mzdových zložiek. Používateľ si označí tie rozdiely, ktoré chce preniesť z distribučného nastavenia do svojich používateľských mzdových zložiek.

UPOZORNENIE:
Ak ste už mesačnú uzávierku za mzdové obdobie 4/2019 spustili na skoršej verzii systému HELIOS Orange, akcia Aktualizácia číselníkov MZ podľa legislatívy - len distribučné sa spustí automaticky akonáhle sa pokúsite výpočítať mzdy za mzdové obdobie 5/2019.


Novinka NOVINKA - Elektronické oznámenie kategórie 2 - XML

Dňom 1. 7. 2018 nadobudol účinnosť § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z., ktorý ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. 1. v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka. Prvý krát sa toto ustanovenia uplatní v januári 2019.

INFO:
Vzhľadom na to, že táto povinnosť sa uplatňuje prvýkrát, úrady verejného zdravotníctva budú uvedenú povinnosť považovať za splnenú, ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr 30.06.2019 (zdroj: http://www.uvzsr.sk).

Na základe umernenia ÚVZ SR je zamestnávateľ povinný vyplniť v elektronickom formulári na webe ÚVZ SR formulár Oznamovanie kategórie práce 2 a následne ho uložiť a uložený súbor zaslať ako prílohu k e-mailu na adresu kategoria2@uvzsr.sk.

Na základe týchto skutočnosti vznikli v systéme HELIOS Orange nasledovné úpravy:

1. nad prehľadom Doplňujúce údaje vznikla nová definícia Správy pre generovanie tohto oznámenia vo formáte XML:

Oznamovanie kategórie práce 2

UPOZORNENIE:
Generovanie tejto správy by malo vždy prebiehať nad DECEMBROM, aby sa načítali údaje k 31. 12. príslušného roka. Generovanie je, ale možné spustiť nad akýmkoľvek vybraným mzdovým obdobím.

TIP 1:
Vygenerované XML je možné skontrolovať priamo na http://www.uvzsr.sk/docs/info/ppl/form15_V05.html a to pomocou tlačidla Načítať a následnom stlačení tlačidla Skontrolovať.

TIP 2:
Priamo v definícii tejto správy je možné nastaviť automatické odoslanie vygenerované XML na vyššie uvedenú emailovú adresu a to nasledovne: a. záložka Správa
- do atribútu Adresa miesta určenia správ používateľ uvedie: kategoria2@uvzsr.sk

b. na záložke Spojenie sekcia Email:
- do atribútu Predmet používateľ uvedie: Oznamovanie kategorie 2 - OBCHODNÉ MENO
- do atribútu Text používateľ uvedie text emailovej správy a tlačidlo OK uloží nastavenie správy.

UPOZORNENIE:
VŠETCI zamestnanci, ktorí boli v stave k 31.12. 2018 musia mať v 12/2018 vyplnené nasledovné Doplňujúce údaje:

  • Profesia
  • SK ISCO
  • Kategória zdravotných rizík
  • Faktory pracovného prostredia

2. Nad prehľadom Doplňujúce údaje nad uzavretým alebo odoknutým obdobím 12/2018 je možné použiť novú akciu Kopírovanie atribútov pre Oznámenie kat.2 pomocou, ktorej používateľ môže prekopírovať tieto povinné údaje z aktuálneho mzdového obdobia do mzdového obdobia 12/2018.

Používatelia systému HELIOS Orange edícia iNUVIO majú k dispozícii akciu Hromadné zmeny pomocou, ktorej môžu povinné údaje doplniť hromadne.


Novinka NOVINKA - Daňový bonus na dieťa od 4/2019

V zmysle novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov zo dňa 4. 12. 2019:

§ 33 ods. 1 znie:

„(1) Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy123) alebo ktorý dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy123) a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom,57) pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti57) nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je

a) 22,17 eura mesačne alebo

b) dvojnásobok sumy podľa písmena a) mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku.“


a za § 52zv sa vkladá § 52zw, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠52zw

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. apríla 2019
Nárok na daňový bonus podľa ustanovenia § 33 ods. 1 v znení účinnom od 1. apríla 2019 si daňovník môže uplatniť prvýkrát za kalendárny mesiac apríl 2019.“.

Na základe tejto zmeny vznikli v systéme HELIOS Orange nasledovné zmeny:

1. prvotné nastavenie nových nárok DB podľa veku dieťaťa
- pri prvom vstupe do prehľadu Výpočet mzdy, ktorý neobsahuje vypočítané mzdy s nárokom na daňový bonus na dieťa za obdobie 4/2019 sa objaví hláška:
"Nová legislatíva platná od 01.04.2019 pre daňový bonus na deti.
Teraz dôjde k nastaveniu typu daňového bonusu podľa veku dieťaťa."

v prípade, že v čase updatu už boli vypočítané mzdy s nárokom na daňový bonus na dieťa za obdobie 4/2019 a vyššie, tak sa zobrazí hláška:
"Nová legislatíva platná od 01.04.2019 pre daňový bonus na deti.
Teraz dôjde k nastaveniu typu daňového bonusu podľa veku dieťaťa.

V období od 4/2019 do aktuálneho obdobia existujú vypočítané mzdy s daňovými bonusmi.
Tieto mzdy je potrebné prepočítať."

Tzn., ak by používateľ vypočítal mzdy za 4/2019 a vyššie na staršej verzii, ktorá neobsahuje úpravy ohľadom nového DB, tak po update na túto verziu a vyššiu sa mu po prepočítaní miezd zaktualizujú uplatnené DB od mzdového obdobia 4/2019.

2. editor číselníka Odpočítateľné položky a bonusy:
- vznikol nový atribút Ročná čiastka 2, je viditeľný len ak Typ odpočtu = Bonus a len od mzdového obdobia 4/2019. Nový atribút je prednaplnený hodnotou "532,08"
- vznikol nový atribút Mesačná čiastka 2, je možné si ho zobraziť do prehľadu pomocou tl. Nastav

3 prehlad Rodinní príslušníci:
- bola upravená akcia Zladenie údajov od roku 2019 tak, že ak v kalendárnom roku existuje na záznam naviazaný DB, zladenie údajov neprepisuje spätne Dátum narodenia

- v editore Rodinného príslušníka nie je možné meniť dátum narodenia dieťaťa, pokiaľ má priradený DB

- v prípade, že by bol zmenený Dátum narodenia dieťaťa, na ktorom je naviazaný DB, skriptom, tak dôjde k automatickému prepočtu DB v MÚ

- vznikla nová akcia Daňový bonus, ktorá sa rozvetvuje na 2 podakcie:
a.Kontrola nastavenia daňových bonusov - akcia kontroluje zadanie dátumu narodenia dieťaťa a nastavenie daňových bonusov podľa veku dieťaťa v danom období v editore Rodinní príslušníci a Mzdové údaje

b. Oprava chybne nastavených daňových bonusov - akcia nastavuje daňový bonus podľa dátumu narodenia dieťaťa v editore Rodinní príslušníci a Mzdové údaje

Tieto podakcie je možné použiť od mzdového obdobia 4/2019 a fungujú nad označenými záznamami.

4. editor Mzdové údaje na záložke Odvody podzáložke Dane a na záložke Paušály, Deti v sekcii Rodinní príslušníci:
- vznikol nový atribút Typ daňového bonusu, ktorý môže nadobúdať nasledovné hodnoty:

0=Nie je daň.bonus od 04/2019

1=Sadzba 1 (deti nad 6 rokov)

2=Sadzba 2 (deti do 6 rokov)

5. Výpočet miezd:
- algoritmus výpočtu uplatneného daňového bonusu bol od mzdového obdobia 4/2019 upravený tak, aby rešpektoval nastavenie podľa veku dieťaťa. Výpočet mzdy nastavuje aj sumu DB v MÚ pokiaľ je nastavená chybne

6. Ročné zúčtovanie dane za rok 2019:
- v editore RZD bol zapojený nový výpočet nároku na daňový bonus

Informácie k legislatívnym zmenám nájdete aj na našom webe v Poradni SK:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._4._2019


Verze 2.0.2019.0103 ze dne 14.02.2019

Novinka NOVINKA - Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch..... za mesiac roku 2019 - tlač

Nad prehľadom Odvody dane vznikli nasledovné distribučné tlačové formuláre:

Sys.č./Názov/Platnosť
-403497/MESAČNÝ prehľad (I.-III.časť) (FDF)/01.01.2019
-403168/MESAČNÝ prehľad - potvrdenie (FDF)/01.01.2019


Novinka ÚPRAVA - Hlásenie zmien ZP - Organizácia PSČ

Do dialógu pred exportom Hlásenia zmien ZP sa načíta do sekcie Organizácia do atr. PSČ, PSČ s medzerou, čo spôsobí, že sa pri exporte do TXT/XML tento údaj oreže o posledný znak.

Upravené


Novinka OPRAVA - Štatistická zostava - ÚNP 1-01 - generovanie

Pri generovaní Štatistickej zostavy ÚNP 1-01 po spustení akcie Generuj zostavu systém zobrazí hlášku:

"A cursor with the name "cZamestnanci" already exists. Akcia nebude vykonaná."

Opravené


Novinka ÚPRAVA - VPP - počet dní vs súbeh s materskou

Pri súbehu pracovných pomerov s trvaním materskej dovolenky na ďalšom PP s Nepravidelným príjmom sa vo výkaze VPP do atr. PocDni načítavala hodnota 0 a nie vypočítaný počet dní poistenia.

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Parametre výstupov - sekcia Daňový úrad

Nad prehľadom Odvody dane akcia Parametre výstupov sa odteraz nezobrazuje sekcia Daňový úrad nasledovne:

1. Ak sa jedná o Druh hlásenia "mesačné" od mzdového obdobia 1/2019
2. Ak sa jedná o Druh hlásenia "ročné" od mzdového obdobia 1/2018


Novinka ÚPRAVA - Úhrn príjmou vs Odmena pri príležitosti vianočných sviatkov 2018

Bol upravený Úhrn príjmov pre daň tak, aby sa v prípade vyplatenia Odmeny pri príležitosti vianočných sviatkov znížil o sumu, o ktorú je tento príjem od dane oslobodený (doteraz sa o túto sumu znižoval až čiastkový základ dane).

Zároveň boli upravené distribučné tlačové formuláre - riadok 01:

Sys.č. / Název / Platnost od / Platnost do -403308 / Potvrdenie o zúčt. príjm. za rod. číslo / 1.1.2018 / 31.12.2018 -403309 / Potvrdenie o zúčt. príjm. za rod. číslo / 1.1.2019

UPOZORNENIE:

Ak boli v mzdovom období 11/2018 vyplatené Odmeny pri príležitosti vianočných sviatkov je potrebné vykonať nasledovné:

1. nad prehľadom Mzdové obdobie spustiť akciu Odomknutie mzdového obdobia 11/2018
2. nad prehľadom Účtovanie miezd spustiť akciu Odúčtovanie a následne zrušiť kontácie za 11/2018
3. nad prehľadom Mzdové údaje spustiť nad zamestnancami s touto odmenou akciu Uzávierka zamestnancov/Zruš uzávierku
4. nad prehľadom Výpočet mzdy nad zamestnancami s touto odmenou spustiť akciu Prepočet miezd, následne si porovnať minimálne rekapituláciu s pôvodnou
5. nad prehľadom Odvody dane spustiť akciu Nápočet daňového prehľadu/Obdobie 11/2018, pozor zmení sa položka Úhrn príjmov, tj. je potrebné odoslať opravný Mesačný prehľad
6. nad prehľadom Mzdové obdobie spustiť akciu Opakovaná uzávierka s nastavením Konfigurácie zamestnanca - Prepočet mzdových listov a Ročné zúčtovanie dane.

Ospravedlňujeme sa za spôsobené komplikácie.


Novinka ÚPRAVA - Aktualizácia ročných konštánt - ŽM

Akcia Aktualizácia ročných konštánt bola upravená tak, že odteraz nad mzdovým obdobím 12/2018 zaktualizuje atribút Životné minimum na hodnotu "199,48" (doteraz aktualizovala na hodnotu "198,09").

UPOZORNENIE:
Používatelia, ktorí nespustili túto akciu majú hodnotu životného minima správnu (tj bola nastavená aktualizáciou mesačných mzdových konštánt).


Novinka ÚPRAVA - Mzdový list - tlačový zdroj xMzListDane_2

V tlačových formulároch pre Mzdový list je použitý tlačový zdroj xMzListDane_2, ktorý odteraz rešpektuje používateľom zvolené rozmedzie období (doteraz vracal vždy údaje za celý kalendárny rok).


Novinka OPRAVA - Editor položky definície PP - akcia Nastav/Zruš

Ak používateľ spustil v editore položky definície platobného príkazu nad zoznamom mzdových zložiek akciu Nastav/Zruš, systém hlásil:

"Cursofetch: The nubmer of variables declared in the INTO list must match that of selected columns."

Opravené


Novinka ÚPRAVA - Výpočet ročného zúčtovania dane - základ dane vs kúpeľná starostlivosť

Ak je do ročného zúčtovania dane vložená odpočítateľná položka so symbolom KS alebo KSRD, tak sa nesprávne napočítaval atribút Základ dane (Zdaniteľná mzda bola OK).

Upravené

UPOZORNENIE:
Ak používateľ použil v niektorom ročnom zúčtovaní daní práve vyššie uvedené ročné odpočítateľné položky musí spustiť nad nimi akciu Nápočet ročného zúčtovania dane/pre označených zamestnancov.


Novinka NOVINKA - Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2018

Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody dane vznikli nové distribučné tlačové formuláre:

Systémové číslo/Názov/Platnosť od/Platnosť do
-403498/ROČNÉ hlásenie (I.-III.časť) (FDF)/1.1.2018
-403499/ROČNÉ hlásenie (IV. časť)/1.1.2018
-403500/ROČNÉ hlásenie (V. časť)/1.1.2018Verze 2.0.2019.0100 ze dne 15.01.2019

Novinka NOVINKA – Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch pre rok 2018 – riadok 13

MF SR vydalo nové Potvrdenie o zúčtovaných príjmoch platné od zdaňovacieho obdobia 2018. V súlade s prechodným ustanovením § 52zu ods. 1 zákona o dani z príjmov sa oslobodenie od dane z príjmov vzťahuje na nepeňažný príspevok na ubytovanie poskytnutý zamestnancom od zamestnávateľa po 31. 12. 2017 prvýkrát pri vykonaní ročného zúčtovania dane z príjmov za rok 2018 v roku 2019. Uvedené má dopad na zmenu už platného tlačiva Potvrdenie o zdaniteľnej mzde za rok 2018, na ktorom sa pre rok 2018 zaviedol nový riadok 13. Na tomto riadku sa uvedie úhrnná suma nepeňažného plnenia poskytnutá za účelom zabezpečenia ubytovania, ktoré bolo v zdaňovacom období 2018 poskytnuté zamestnancovi a zamestnávateľ v priebehu roka 2018 z tohto nepeňažného plnenia zrážal preddavok na daň, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie od dane (§ 5 ods. 7 písm. p) a § 52zu ods. 1 zákona o dani z príjmov). Jedná sa o plnenie v úhrnnej sume najviac € 60,- mesačne, ktorá sa určí v pomernej výške podľa počtu dní, v ktorých bolo zabezpečené ubytovanie v roku 2018.

Na základe toho boli v systéme HELIOS Orange vykonané nasledovné úpravy:
1. nad prehľadom Ročné zostavy nad mzdovým obdobím 12/2018 vznikla akcia Potvrdenie o príjme - ubytovanie. Po spustení tejto akcie sa otvorí prehľad Potvrdenie o príjme - detail za obdobie, kde používateľ môže pomocou tlačidla Nový pridať jednotlivým zamestnancom hodnotu, ktorú potrebuje dostať do riadku 13 vyššie uvedeného potvrdenia (tj kumulovane za celý kalendárny rok 2018).

2. bol upravený distribučný tlačový formulár:

Systémové číslo / Názov / Platnosť od/Platnosť do
-403308 / Potvrdenie o zúčt. príjm. za rod. číslo / 1.1.2018/ 31.12.2018

UPOZORNENIE:
Ak zamestnávateľa vystavil zamestnancovi potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2018, v ktorom nevyplnil údaj na riadku 13, je povinný vystaviť zamestnancovi za rok 2018 OPRAVNÉ potvrdenie. Ak ide o zamestnancov, ktorým zamestnávateľ nepeňažné plnenie na ubytovanie neposkytoval, na daňové účely sa akceptuje aj Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2018, ktorý riadok 13 neobsahuje.


Novinka NOVINKA - Oznámenie kategóre práce 2

V zmysle usmernenia ÚVZ SR k vypĺňaniu a k odoslaniu elektronického formulára OZNÁMENIE KATEGÓRIE PRÁCE 2 boli v systéme HELIOS Orange vykonané nasledovné úpravy:

1. V editore Doplňujúce údaje vznikla nová záložka Zdrav. riziká, ktorá obsahuje 2 sekcie:
A. Kategórie - sem bol presunutý atribút Kategória zdravotných rizík zo záložky Osobné údaje

B. Faktory pracovného prostredia, kde sú vymenované sledované faktory ÚVZ SR

UPOZORNENIE:
Tieto atribúty je možné vypĺňať štandardne, t.j. v aktuálnom alebo v odomknutom mzdovom období.

2. nad prehľadom Doplňujúce údaje vznikol atribút "Zoskupenie faktorov", tento atribút zobrazí zoskupenie za profesiu a rizikové faktory pracovného prostredia.

POMOCNÍK pre vyplnenie elektronického oznámenia na webe ÚVZSR pre Kategóriu zdravotných rizík 2:

1. nad prehľad Doplňujúce údaje je možné si pomocou tlačidla Nastav zobraziť atribúty:
Zoznam profesií - názov
SK ISCO
Zdr. riziká
jednotlivé Faktory prostredia
Zoskupenie faktorov

2. tento prehľad je možné si zoskupiť (kl. skratka Ctrl + G) podľa Zoznam profesií - názov, Zdr. rizíká a Zoskupenie faktorov.

V takto vytvorenom prehľade používateľ zistí počty zamestnancov v konkrétnej profesii vrámci kategórie 2 a zároveň v rámci kombinácií Faktorov prostredia a zároveň aj to, či má v tejto kombinácii aj výskyt kategórie 3 alebo 4.

UPOZORNENIE:
Všetky zamestnanci v kategórii 2-4 musia mať priradenú Profesiu, ktorá má na sebe naviazané SK ISCO.

3. tieto počty používateľ zadáva priamo do elektronického formulára na stránke www.uvzsr.sk, pomocou tlačidla Skontrolovať zistí, či tam nie sú chyby a po prekontrolovaní klikne na tlačidlo Uložiť.
Výsledný súbor s názvom ElektronickeOznamenieKategorie2.xml odošle ako prílohu k emailu na adresu kategoria2@uvzsr.sk.

Poznámka:
Vzhľadom k tomu, že UVZSR vydalo tieto pokyny neskoro, samotné generovanie tohto súboru bude súčasťou nasledujúcej verzie.

Použité skratky:

ÚVZ SR - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky


Novinka NOVINKA - Mzdové údaje - tlačový zdroj pre Zmeny základnej mzdy

Odteraz je možné nad prehľadom Mzdové údaje použiť tlačový zdroj, ktorý zobrazuje zmeny základnej mzdy (historicky aj do budúcnosti).


Novinka NOVINKA - Informačné karty - príloha 8 a 9 platné od 1.1.2019

Nad prehľadom Doplňujúce údaje vznikli nové distribučné tlačové formuláre:

Systémové číslo / Názov / Platnosť od / Platnosť do
-403166 / Informačná karta č. 8 / 1.1.2019
-403167 / Informačná karta č. 9 / 1.1.2019


Novinka NOVINKA - Hlásenia zmien ZP platné od 1/2019 - tlač

Nad prehľadom Hlásenie zmien ZP vznikli nové tlačové formuláre:

Sys.č. / Názov / Platnosť od
-403412 / Oznámenie platit. ZP VšZP / 1.1.2019
-403413 / Oznámenie platit. ZP Dôvera / 1.1.2019
-403411 / Oznámenie platit. ZP Union / 1.1.2019

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export