Mzdy (SK) - Změny 2019

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Verze 2.0.2019.0903 ze dne 15.10.2019

Oprava Chyba - Predspracovanie - Import - formát XML

Pri importe do Predspracovania pomocou akcie Importy > Formát XML sa môže objaviť chyba "Access violation" alebo zostane zobrazené procesné okno a nič sa nedeje, je aktivne len tlačidlo "Koniec".

Dôvodom je to, že import teraz vyžaduje existenciu účtovných atribútov (útvar, zákazka, nákladový okruh) v XML súbore. Pokiaľ v súbore nie sú zadané, vyžaduje aj prázdne zadanie, tak skončí uvedenou chybou.

Opravené, tj v importnom súbore účtovné atribúty nemusia byť uvedené.


Oprava OPRAVA - Predspracovanie - Importy - Externa procedúra

Nad prehľadom Predspracovanie po spustení akcie Importy/Externá procedúra a následnom prenose Uloženej procedúry pre import do predspracovania systém: 1. buď zobrazí okno Plnenie úloh do predspracovania miezd

alebo

2. zobrazí hlášku: "Prehľad plnenie úloh do predspracovania miezd nie je nainštalovaný - nemôže byť zobrazený."

a import nie je možné zrealizovať.

OpravenéVerze 2.0.2019.0900 ze dne 26.09.2019

Novinka ÚPRAVA - Identifikátor definovaného importu

Po importe do Predspracovania pomocou akcie Definované importy sa do identifikátorov importu nezapisoval názov importnehé súboru, ale cesta adresára, z ktorého sa import spúšťal. Odteraz sa zapisuje názov importného súboru, tak ako aj pri ostatných druhoch importov.

Nad prehľadom Predspracovanie je možné si pomocou tl. Nastav zobraziť identifikátori importov:

Dátum importu - zobrazí dátum/čas vykonania importu
Import - meno súboru - zobrazí názov súboru, z ktorého bol import uskutočnený
Import - identifikátor - zobrazí identifkáciu importnej dávky, ktorá je zložená z: názov importného súboru + deň a mesiac z dátumu importu + čas vykonania importu

UPOZORNENIE: Názov súboru z Definovaného súboru sa zapíše len vtedy, ak je vyplnený v definícii definovaného importu atr. Importný súbor.


Novinka ÚPRAVA - Mesačná kontrola mzdových údajov - limit hodín pri ukončených PP

Kontrola odpracovaných hodín do limitu sa odteraz vykonáva len pri zamestnancovi, ktorý je v stave alebo vyňatý zo stavu (tzn., že už nie pri ukončených pracovných pomeroch).

Týká sa to týchto limitov:

 • nadčasy
 • pohotovosti
 • dohody o vykonaní práce
 • ročné limity (lekár)


Novinka ÚPRAVA - Paušály a zrážky - Kontrola na celkom zraziť

Ak bola nastavená zrážková mzdová zložka tak, že mala zaškrtnutý atribút Kontrola na celkom zraziť (netýká sa mzdových zložiek výkonu rozhodnutia), tak v prípade, že zadaná čiastka bola dozrážaná, tak sa mzdová zložka dostala do výpočtu s nulovou hodnotou.

Upravené tak, aby táto mzdová zložka vo výpočte už nefigurovala.


Novinka ÚPRAVA - Predspracovanie - importy

Aby sme zamedzili prípadným nezrovnalostiam pri importovaní súborov do Predspracovania, boli vykonané úpravy v týchto typoch importov:

 • XML
 • TXT (mzdové zložky)
 • TXT2 (predspracovanie)
 • Firemné aktivity
 • Externá procedúra
 • Definované importy - mzdové zložky
 • Definované importy - dochádzka

Pokiaľ by pri importe nastala nejaká neštandardná situácia, bude používateľ na túto skutočnosť upozornený hláškou.

Jednotlivé fázy importného procesu sú logované do Žurnálu, aby bylo možné spätne dohľadať, ako import prebehol a či bolo vštko v poriadku.


Novinka ÚPRAVA - Príprava nástupov do PP - Typ mzdy

V prípade, že bola do Prípravy nástupov do PP do atr. Typ mzdy zadaná hodnota "hodinová", tak pri prenose do Mzdových údajov sa preniesla hodnota "mesačná".

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Spätný rozpočet SP - dohoda na PP po skončení PP

V prípade, že bol vyplatený príjem po skončení PP na dohode na pravidelný príjem, na ktorej bolo počas trvania PP uplatnené odvodové zvýhodnenie a zároveň rozpočítaným príjmom prekročil mesačnú hranicu odvodového zvýhodnenia, nedošlo k správnemu určeniu Typu zamestnanca, t.j. stále bol považovaný za zamestnanca bez dôchodkového poistenia.

Upravené


Sekce Mzdy (SK).

Upozornění Sekce nebyla dohledána v článku Verze 2.0.2019.0603 - Změny 2019. Obsah nemuže být vložen


Verze 2.0.2019.0600 ze dne 27.06.2019

Novinka NOVINKA - Generovanie kontácií - párovací znak s parametrom MR

Bola upravená tvorba párovacieho znaku, ktorý sa načítava z variabilného symbolu z definície platobného príkazu, ktorý obsahuje parameter MR (kde M znamená mesiac a R - rok mzdového obdobia) z definície platobného príkazu.

Príklad: 1. mzdove obdobie 6/2019 - v definicíí PP typu Štátne platby je položka definície typu "Social. poistenie bez nemoc. davok", na ktorú je naviazané bankové spojenie s variabilným symbolom MM99RRRR

2. generovanie platobného príkazu vytvorí do platobného príkazu variabilný symbol správne vo formáte: 06992019

3. generovanie kontácií vytvorí párovací znak správne formáte: 06992019 (doteraz vo formáte MM99RRRR)


Novinka NOVINKA - Životné minimum od 1. 7. 2019 - mzdové konštanty

Nad prehľadom Mzdové obdobie nad mzdovým obdobím 7/2019 je nutné spustiť akciu Aktualizácia mzdových konštánt, čím sa zaktualizujú konštanty platné od 1. 7. 2019.

Došlo k zmenám v mzdových konštantách potrebných pre výpočet výkonu rozhodnutia (exekúcií).

Nové hodnoty týchto mzdových konštánt si môžete po ich aktualizácii skontrolovať v prehľade Konštanty a číselníky na záložke Ostatné.

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 7. 2019 nájdete na našom webe v Poradni SK:

verzia 2.0: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._7._2019

verzia iNUVIO: https://forum.helios.eu/orange/help/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._7._2019


Novinka ÚPRAVA - Generovanie kontácií - párovací znak z Definície platobného príkazu

Bola upravená tvorba párovacieho znaku, ktorý sa načítava z variabilného symbolu z definície platobného príkazu.

Príklad: Kontácia pre odvod sociálneho poistenia za zamestnanca/firmu ma na riadku kontácie pri účte 336 nastavený Párovací znak = Definícia platobného príkazu.

Pri vygenerovaní kontácií sa v stĺpčeku Párovací znak pri účte 336 zobrazí variabilný symbol s bankového spojenia priradeného na položke definície platobného príkazu pre úhradu sociálneho poistenia (tj Typ odvodu = Sociálne poistenie bez nem. dávok). Doteraz sa párovací znak načítal len pri zákonnom poistení so symbolom SP a to len za zamestnanca, na ostatných položkách kontácii bola uvedená hodnota "Nenájdený".


Novinka ÚPRAVA - Prehľad Rodinní príslušníci v editore Mzdové údaje

Odteraz je možné aj v prehľade Rodinní príslušníci si vytvárať vlastné zostavy, ktoré rešpektujú nastavenie "východzia".


Novinka ÚPRAVA - Výplatná listina

Odteraz je možné si pomocou tl. Nastav nastaviť vlastnú šírku jednotlivých stĺpčekov.


Novinka ÚPRAVA - Výpočet položky Čistá mzda

Odteraz sa atribút Čistá mzda nepočíta z Hrubej mzdy, ale z Hrubého príjmu a to nasledovne (zjednodušene):

Hrubý príjem - Nepeňažný príjem* - Daň - Poistné zamestnanec + Daňový bonus + Ročné zúčtovanie dane.

 • napr.: Auto do dane, Produkty vlastnej výroby, Príspevok na ubytovanie, Príspevok zamestnávateľa na II./III. dôchodkový pilier a pod.


Novinka ZMENA - Mesačný výkaz pre ZP - aditívny (dávka 514)

Odteraz pri exporte Mesačného výkazu pre ZP pomocou Formátu správ "Mesačný výkaz pre ZP - aditívny (TXT)" sa do: 1. vety záhlavia dávky napočítajú len údaje z prílohy 2. vety tela dávky sa zapíše zamestnanec do 2 riadkov: 1. riadok storno údajov z výpočtu 2. riadok správna čiastka - tj finálny výsledok po vykonanej korekcii

POZOR: Typ výkazu Aditívny je odteraz možné vytvoriť len v elektronickej forme (tj v papierovej už nie).


Sekce Mzdy (SK).

Upozornění Sekce nebyla dohledána v článku Verze 2.0.2019.0410 - Změny 2019. Obsah nemuže být vložen

Sekce Mzdy (SK).

Upozornění Sekce nebyla dohledána v článku Verze 2.0.2019.0403 - Změny 2019. Obsah nemuže být vložen

Sekce Mzdy (SK).

Upozornění Sekce nebyla dohledána v článku Verze 2.0.2019.0401 - Změny 2019. Obsah nemuže být vložen

Sekce Mzdy (SK).

Upozornění Sekce nebyla dohledána v článku Verze 2.0.2019.0103 - Změny 2019. Obsah nemuže být vložen

Sekce Mzdy (SK).

Upozornění Sekce nebyla dohledána v článku Verze 2.0.2019.0100 - Změny 2019. Obsah nemuže být vložen

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export