Důležité:


Mzdy (SK) - Změny 2012

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2012.1231 ze dne 31.12.2012

Novinka Novinka - Oznámenie a čestné prehlásenie k DoBPŠ

Nad prehľadom Ročné zostavy vznikol pre účely uplatnenia odvodového zvýhodnenia na platenie dôchodkového poistenia pre študentov pracujúcich na základe Dohody o brigádnickej práci študentov nový tlačový formulár platný od 1. 1. 2013:

 • sys. č. -400349 - Oznámenie a čestné prehlásenie pre DoBPŠ

Tlačový formulár funguje nad označenými záznamami.

Postup pre hromadnú tlač:

1. základným predpokladom hromadnej tlače je mať uplatnenie tohto odvodového zvýhodnenia označené priamo v Mzdových údajoch na záložke Odvody podzáložke Poistenie v sekcii [1] Polozky poistneho atr. DoBPS – Odvodove zvyhodnenie.

2. následne používateľ nad prehľadom Ročné zostavy si pomocou tlačidla Nastav zobrazí nasledovné stĺpčeky:

 • DoBPŠ - Odvodové zvýhodnenie
 • Stav pracovného pomeru
 • Druh pracovného pomeru

2. zaflltruje si na nasledovné hodnoty:

 • DoBPŠ - Odvodové zvýhodnenie = 1

Stav pracovného pomeru = V stave Druh pracovného pomeru = Dohoda o brigádnickej práci študentov

3. týmto získa zoznam študentov, ktorí musia podpísať oznámenie a čestné prehlásenie nad vybraným mzdovým obdobímVerze 2.0.2012.1219 ze dne 20.12.2012

Novinka Novinka - Prepočet úväzku na mzdovej karte

Na mzdovej karte na záložke Zaradenie/podzáložka Tarif a úväzok sa odteraz automaticky pri zmene týždenného úväzku prepočíta denný úväzok. Základná mzda skrátená sa prepočíta v prípade, keď je týždenný úvazok na karte nižší ako v hlavičke priradeného mzdového kalendára.


Novinka Úprava kontroly pri vytváraní pracovných pomerov

Bola upravená kontrola pri vytváraní a rušení pracovných pomerov za rodné číslo:

- ak je mzda vypočítaná
- ak je mzdová karta uzavretá

a ak jsú vygenerované kontácie.

Ak systém zistí niektorý z vyššie uvedených stavov oznámi užívateľovi skutočnosť a nechá na rozhodnutí užívateľa, či chce napriek varovaniu pokračovať (doteraz bola pri týchto stavoch tvrdá kontrola, t.j. nedovolila vytvárať a rušiť pracovné pomery).


Novinka Ročné zúčtovanie dane 2012 - mzdové konštanty

Spustením akcie Aktualizácie mzdových konštánt nad aktuálnym mzdovým obdobím 12/2012 ako aj spustením akcie Aktualizácia konštánt pre RZ nad uzavretým mzdovým obdobím 12/2012 sa zmenia konštanty pre výpočet zamestnaneckej prémie 2012:

6xMM = € 1963,20
ZD 12xMM = € 3400,56
12xMM = € 3926,40
ŽM=€ 189,83

Nové hodnoty mzdových konštánt pre výpočet zamestnaneckej prémie si môžete skontrolovať v prehľade Konštanty a číselníky/Dane v editore Dane na záložke Zúčtovanie dane podzáložka Zam. prémia.

Podrobnejší popis k ročnému zúčtovaniu dane nájdete na našom webe v príručke:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Ro%C4%8Dn%C3%A9_z%C3%BA%C4%8Dtovanie_dane_-_Mzdy_(SK)#Dane


Novinka Novinka - Editácia uzavretého ELDP

Odteraz je možné v UZAVRETOM ELDP editovať riadok s najnižším Dátumom do, ktorý spadá do kalendárneho roka prvého ostrého obdobia. Po zeditovaní riadku sa zmení spôsob jeho vzniku na hodnotu "Automatom - upravené".

Táto editácia vznikla z dôvodu umožnenia doplnenia údajov v kalendárnom roku nábehu za obdobie, za ktoré boli mzdy spracovávané mimo systému Helios Orange.

Príklad:
Prvé ostré obdobie: 7/2012 (prvé mzdové obdobie spracované v systéme Helios Orange)
Aktuálne mzdové obdobie: 11/2012
Vznik pracovného pomeru zamestnanca: 1.2.2012 (t.j. v období pred prvým ostrým obdobím)
Zánik pracovného pomeru zamestnanca: 31.10.2012
ELDP riadky vygenerované automatom: 1.7.2012-15.9.2012, 20.9.2012-30.10.2012

Cieľ:
Užívateľ odovzdáva do Sociálnej poisťovni ELDP z dôvodu ukončenia pracovného pomeru. Do ELDP potrebuje vložiť údaje za obdobie, ktoré bolo spracované mimo systému Helios Orange, t.j. od 1.2.2012-30.6.2012 a toto obdobie potrebuje vložiť do automatom vygenerovaného riadku.

Ako na to: Užívateľ uzavrie ELDP z dôvodu ukončenia pracovného pomeru. Po uzavretí vstúpi do editora ELDP do sekcie [2] Obdobie poistenia, dosiahnutý VZ a nájde si prvý riadok, ktorý spadá do prvého ostrého obdobia (mal by to byť riadok s najnižším dátumom od). T.j. pomocou tlačidla Oprava si otvorí riadok s dátumami od 1.7.2012-15.9.2012 a zmení údaje podľa potreby.

POZOR: ostatné automatom vygenerované riadky sa v uzavretom ELDP nedajú editovať, vychádzajú z reálne vypočítaných miezd. Akonáhle zrušíte uzavretie ELDP, ELDP sa opäť dostáva do režimu plne prepočítavaného obdobia (prepočítava riadky, ktoré dátumovo spadajú do 1.ostrého obdobia).

Zároveň je možné nad prehľadom ELDP ako aj v editore ELDP v sekcii [2] Obdobie poistenia, dosiahnutý VZ si pomocou tlačídla Nastav zobraziť atribúty:
Autor
Dátum obstarania
Zmenil
Dátum zmeny


Novinka Úprava - Nápočet do vybraných RELDP

Pri nápočte vybraných ELDP sa nesprávne vypočítavala alikvótna časť vymeriavacieho základu v prípade prerušenia poistenia odo dňa nasledujúceho po uplynutí 52 týždňov ( resp. nad 364 dní).

Upravené


Novinka Nové mzdové konštanty platné od 1/2013

V editore Mzdové konštanty na záložke DNP, poistenie v sekcii [2] Poistenie vznikla nová časť "Dohoda o brigádnickej práci študentov", ktorá obsahuje nové položky:

Hranica DP - 18 rokov = € 66,00
Hranica DP - 26 rokov = € 155,00

Obidve hranice sa použijú prvýkrát vo výpočte mzdy za 1/2013 pre zistenie hranice príjmu pre odvodové zvýhodnenie študentov pracujúcich na základe Dohody o brigádnickej práce študentov.


Novinka Nové vzory sociálneho poistenia platné od 1/2013

Pri prvom vstupe do mzdových údajov 1/2013 alebo pri prvom pokuse o výpočet miezd nad mzdovým obdobím 1/2013 sa zaktualizujú Vzory sociálneho poistenia.

Vzory platné od 1/2013:

Systémový - Kód - Název - Skupina
A - DOH - DoBPŠ, DVP a DPČ - poberateľ ID a IVD a ostatné DOH NP - DOH
A - DOH_ - DOCH DVP, DPČ - poberateľ SD a VD ak dovŕšil dôchodkový vek - DOH
A - DOH_NP - Ostatné dohody s nepravidelným príjmom - DOH
A - DOH_PP - Ostatné dohody s pravidelným príjmom - DOH
A - DOH_PSD - DVP, DPČ - poberateľ PSD s pravidelným príjmom - DOH
A - DOCH_INV - Dôchodci - priznanie ID - DOCH_INV
A - DOCH_PRIZ - Dôchodci - priznanie SD a PSD - DOCH_PRIZ
A - DRUZ_NP - Člen družstva s nepravidelným príjmom - DRUZ
A - DRUZ_PP - Člen družstva s pravidelným príjmom - DRUZ
A - DRUZ_PVN - Člen družstva s prac.vzťahom k družstvu s NP - DRUZ
A - DRUZ_PVP - Člen družstva s prac.vzťahom k družstvu s PP - DRUZ
A - HPP - HPP - všetky odvody bez SDS - HPP
A - HPP_SDS - HPP - všetky odvody so SDSV - HPP
A - KON_NP - Konateľ s nepravidelným príjmom - KON
A - KON_NP_D - Konateľ s NP - priznanie dôchodku - KON
A - KON_NP_ID - Konateľ s NP - priznanie inv. dôchodku - KON
A - KON_PP - Konateľ s pravidelným príjmom - KON
A - KON_PP_D - Konateľ s PP - priznanie dôchodku - KON
A - KON_PP_ID - Konateľ s PP - priznanie inv. dôchodku - KON


Vzory sociálneho poistenia si môžete skontrolovať priamo v editore Mzdových konštánt (cesta: Konštanty a číselníky) na záložke 2 - DNP a poistenie v sekcii [3] Vzory poistenia zamestnanca pomocou akcie Kontrola základných vzorov. Ak kontrola prebehne bez nezrovnalostí môžete vzory začať používať.

POZOR: ak si užívateľ založil nové druhy poistenia do nami dodávaných poisťovní (symboly: 24,25,27,GP,IP,NP,PdRf,PvN,SP,UP), t.j. existuje tam viac ako jedna dvojica poistného za zamestnanca a za firmu (okrem SDS), tak je nutné tieto vzory skontrolovať a očistit o tie užívateľom vytvorené (pre ne si môže vytvoriť vlastný vzor sociálneho poistenia).

Nové vzory sú zapojené do nasledovných kontrol:
1. akcia Mesačná kontrola mzdových údajov nad prehľadom Mzdové údaje (platí od prvej verzie, ktorá vyjde v 1/2013)
2. akcia Kontrola poistenia nad prehľadom Mzdové údaje
3. pri ukladaní mzdovej karty

a do informácií o stave poistenia daného pracovného pomeru na záložke Odvody/podzáložka Poistenie

Použité skratky:

DoBPŠ - dohoda o brigádnickej práci študentov
DVP - dohoda o vykonaní práce
DPČ - dohoda o pracovnej činnosti
ID - invalidný dôchodok
IVD - invalidný výsluhový dôchodok
PSD - predčasný starobný dôchodok
SD - starobný dôchodok
NP - nepravidelný príjem
PP - pravidelný príjem
HPP - pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy


Novinka Pracovný pomer založený na základe "DOHODY" od 1. 1. 2013

Vzhľadom k novým odvodom platným od 1. 1. 2013 aj pre pracovnoprávny vzťah "dohody" je nutné nad mzdovým obdobím 1/2013 (aktuálnym alebo bežným) vykonať nasledovné kroky:

1. v Mzdových údajoch na záložku Pracovný pomer zaškrtnúť položku Nepravidelný príjem ak je uzatvorená dohoda na nepravidelný príjem (týka sa aj dohôd, ktoré vznikli pred 1.1.2013 a pokračujú aj po 31.12.2012)

2. doplniť všetkým dohodárom na mzdovú kartu na záložku Odvody/Dôchodky druhy dôchodkov, ktoré aktuálne poberajú prip. či dosiahli dôchodkový vek

3. označiť dohodárom pracujúcim na základe Dohody o brigádnickej práci študentov, ktorí si uplatňujú odvodové zvýhodnenie na platenie dôchokového poistenia, na záložku Odvody do atr. DoBPŠ - odvodové zvýhodnenie

Na základe prvých 3 bodov je možné skontrolovať správnosť zákonného poistenia platného od 1/2013. Základnou podmienkou je, aby vzory sociálneho poistenia boli správne nastavené. Kontrolu správnosti zákonného poistenia je možné vykonať nasledovnými spôsobmi:

1. nad prehľadom Mzdové údaje po spustení akcie Kontrola poistenia, pri ktorej je možné vykonať kontrolu len nad označenými príp. nad všetkými zamestnancami. V prípade zistenia nesprávneho prideleného poistenia sa zobrazí Prehľad chýb. Výsledok v Prehľade chýb zohľadňuje druh pracovného pomeru, typ príjmu (pravidelný/nepravidelný), poberanie dôchodku na základe, ktorého zobrazí zamestnacov, ktorým chýba zdravotné poistenie, príp. sociálne poistenie podľa systémom prideleného vzoru sociálneho poistenia. Priamo nad týmto prehľadom chýb je akcia Nastav poistenie podľa vzoru, ktorá nastaví do mzdovej karty označeného zamestnanca sociálne poistenie podľa systémom vybraného vzoru. Ak je výsledkom nesúlad zdravotného poistenia, to treba na mzdovú kartu zadať priamo na záložku Odvody podzáložku Poistenie

alebo

2. priamo v editore Mzdových údajov na záložke Odvody podzáložka Poistenie v sekcii [1] Položky poistného užívateľ vidí aký vzor SP mu systém pridelil a teda na ktorý sociálne poistenie zamestnanca kontroluje. Ak je v info okne nesúlad, je možné tlačídlom Prenes preniesť sociálne poistné zo systémom prideleného vzoru. Po stlačení tlačidla Info sa zobrazí detailný popis nesúladu (ZP ako aj SP).
Tlačidlo SP zobrazuje nepriradené druhy sociálneho poistenia na mzdovú kartu zamestnanca.
Tlačidlo ZP zobrazuje nepriradené druhy zdravotného poistenia na mzdovú kartu zamestnanca.

alebo

3. pri ukladaní editora Mzdové údaje systém upozorní na nesúlad ZP ako aj SP, v prípade nesúladu môže užívateľ použiť nástroje popísané v bode 2.


Novinka Prihlasovanie a odhlasovanie do 31.12.2012 na sociálne poistenie (RLFO)


Pre prihlásenie pracovnoprávneho vzťahu typu DoVP, DoPČ, alebo DoBPŠ, ktorý vznikol alebo zanikol v období do 31.12.2012 sa používa automaticky nový typ zamestnanca „13“ – Dohoda do 31.12.2012 (ZECD), kde „13“ je kód zamestnanca pre papierovú formu RLFO (PDF) a „ZECD“ je kód pre elektronickú formu (XML).

Pre prihlásenie ostatných pracovnoprávnych vzťahov sa automaticky generuje typ zamestnanca „1“ Zamestnanec – pravidelný príjem (ZEC), prípadne „2“ Zamestnanec – nepravidelný príjem (ZECN) na základe príslušných nastavení v systéme.


POZOR: Záznamy v prehľade RLFO automatom vygenerované alebo ručne vytvorené PRED touto verziou a zároveň neodoslané cez podatelňu EZU (tzn., že nemajú zaškrnutý atribút eRLFO) nemajú vyplnený nový atribút Typ zamestnanca. Pre korektné odoslanie ho vyplňte, prípadne takýto záznam z prehľadu zrušte a spustením akcie Generuj registračné listy FO sa opätovne záznam spadajúci do vybraného mzdového obdobia vygeneruje.


Novinka Prihlásenie dohodárov k 1.1.2013 na sociálne poistenie (RLFO 2013)

V situácii, keď dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vznikla pred 1. januárom 2013 a tento právny vzťah trvá aj po 31. decembri 2012, pre zamestnávateľa platí lehota na prihlásenie takýchto zamestnancov na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti, resp. na dôchodkové poistenie (ktoré im vzniká od 1. januára 2013) najneskôr do 31. januára 2013. Táto predĺžená lehota na prihlásenie dohodárov do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia neplatí pre dohody, ktorých dátum vzniku je po 31. decembri 2012. V týchto prípadoch zamestnávateľ plní prihlasovaciu povinnosť v lehote pred vznikom povinného poistenia, najneskôr pred začatím výkonu činnosti.

Ako postupovať v systéme Helios Orange:

1. dohodári musia mať na mzdovej karte vyplnený druh príjmu (pravidelný/nepravidelný prijem)

2. študent pracujúci na základe dohody o brig.práci študentov, ktorý si uplatňuje výnimku z dôchodkového poistenia musí mať označené Odvodové zvýhodnenie.

Na základe tohto usmernie Sociálnej poisťovni bolo nad mzdové obdobie 1/2013 (aktuálne aj bežné) zapracované dogenerovanie prihlásenia "starých dohôd", ktoré pokračujú aj po 31.12.2012. Priamo nad prehľadom Registračné listy FO po spustení akcie Generuj registračné listy FO sa dogenerujú takýmto "dohodárom" záznamy s druhom evidencie Prihláška a s dátumom vzniku poistenia 1.1.2013.

Poznámka: Ak má študent pracujúci na základe dohody o brig.práci študentov zadaný príjem do mzdových údajov a zároveň má označené odvodové zvýhodnenie a tento príjem presahuje hranicu príjmu v jeho vekovom pásme, automaticky sa mu vygeneruje druh evidencie s typom zamestnanca "DoBPŠ s DP", t.j. s dôchodkovým poistením. Ak má takýto študent vypočítanú mzdu, tak výšku príjmu zisťuje systém priamo z výpočítanej mzdy.


Novinka NOVINKA - Registračné listy fyzických osôb 2013

1. elektronické RLFO 2013:

POZOR nová štruktúra pre generovanie eRLFO 2013 platí od 27.12.2012, t.j. od tohto dátumu je možné zasielať RLFO len v novej štruktúre aj keď sa týkajú roku 2012. Od tohto dňa sa už bude generovať len hromadné RLFO (v štruktúre RLFO 2013 neexistuje individuálne RLFO).

Elektronické RLFO sa odteraz budú generovať pomocou akcie Správy/Generovanie správ formátom správy:

Registračný list fyzickej osoby - hromadné podanie (XML)

Nad prehľadom RLFO vznikla akcia eRLFO/Kontrola 2013, ktorá kontroluje povinné položky platné pre štruktúru RLFO 2013.

Pôvodné akcie eRLFO:

Kontrola
Individuálny
Hromadné podanie

slúžia na generovanie eRFLO na obdobie do 27.12.2012 a v nasledujúcej verzii budú schované. Dovtedy sa Vám pri ich použití bude zobrazovať hláška:

" Od 27.12.2012 platí nový formát exportu RLFO (portál socpoist.sk už tento formát neprijíma). Použite mechanizmus generovania správ."


2. papierové RLFO a RLZ 2013:

Nad prehľadom Registračné listy FO vznikol tlačový formulár Registračný list FO od 1. 1. 2013.

Nad prehľadom Registračné listy FO/Registračný list zamestnávateľa vznikol nový tlačový formulár: Registračný list zamestnávateľa od 1.1.2013.


Novinka Nový druh dôchodku

V prehľade Dôchodky je možné odteraz vybrať nový druh dôchodku:

Invalidný výsluhový dôchodok

Po zvolení tohto druhu dôchodku je možné označiť aj skutočnosť, či zamestnanec už dosiahol aj dôchodkový vek.


Novinka Položka Alias

Odteraz je možné položku Alias editovať na všetkých pracovných pomeroch, ak sa položka Alias nepoužíva ako Osobné číslo (nastavenie vo Firemných konštantách).

Ak sa položka Alias používa ako Osobné číslo (pozor vtedy musí byť zachovaná jedinečnosť tejto položky) je možné hodnotu meniť priamo v editore karty zamestnanca pomocou akcie Odblokovať alias.


Novinka Rozšírenie funkcionality - Definované importy

Odteraz je možné importovať záznamy do Prespracovania pomocou Definovaných importov aj v prípade, kedy je na položke definície importu pri Type atribútu Osobné číslo nastavené "Použi Alias" a zároveň tento Alias obsahuje aj nenumerické znaky (napr.: -, /,písmená atď.). Doteraz bolo možné použiť Alias len ak obsahoval numerické znaky.


Novinka Úprava - editor Mzdové údaje

Editor Mzdové údaje (cesta: Zamestnanci) prešiel úpravou do tzv. nového vzhľadu, podrobnejšíe informácie nájdete na našom webe v príručke:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdov%C3%A9_%C3%BAdaje_-_Mzdy_(SK)

Pribudli nasledovné NOVINKY pre zkomfortnenie práce na mzdovej karte:

1. hlavička editora:

a. vpravom horno rohu rozšírená časť Info (pôvodne len Stav karty):

S - informácie o stave procesov ovplyvňujúcich výpočet mzdy
P - zobrazí editor Počiatočné hodnoty
V - zobrazí formulár Vývoj priemerov


2. záložka Pracovný pomer:

a. sekcia [3] Vyńatie z evidečného stavu pri obidvoch riadkoch pre zadanie dátumu vyradenia a dátumu zmeny vyradenia vzniklo tlačidlo H - história vyňatí z ES

b. sekcia [3] Vyňatie z evidečného stavu pri položke Dĺžka MD (kam užívateľ zadáva počet kalendárnych dní MD, ktorá je dlhšia ako 238 dní) pribudlo tlačidlo "tri bodky" - toto tlačidlo zobrazuje v prípade vyradenia z ES na materskú dovolenku dĺžku materskej dovolenky a dátum jej ukončenia (tento dátum je možné si zobraziť aj do prehľad Mzdové údaje pomocou tlačidla Nastav zobrazením stlpčeka Predpokladaný koniec MD)

c. nová sekcia [4] Ďalší pracovný pomer - zobrazuje prehľad všetkých pracovných pomerov za rodné číslo


3. záložka Zaradenie podzáložka Tarif a úväzok:

a. nová [5] Zmeny základnej mzdy - doteraz bolo možné v editore vidieť dátum poslednej zmeny a po kliknutí na tlačidlo "tri bodky" sa zobrazil prehľad všetkých zmien, odteraz sa zobrazí prehľad všetkých zmien základnej mzdy


4. záložka Zaradenie podzáložka Mzdové parametre:

a. sekcia [5] Bonus dni, odbory časť Odbory bola rozšíraná o možnosť zadania min. a maximálnej čiastky na zrazenie odborového príspevku (platí od prvej verzie, ktorá vyjde v 1/2013)


5. záložka Odvody podzáložka Dane:

a. sekcia [3] Parametre zdanenia bola rozšírená o zaškrtávacie políčko Daňový nerezident, ktorým si označíte daňových nerezidentov pre účely filtračných podmienok


6. záložka Odvody nová podzáložka Dôchodky - na tejto záložke evidujete zamestnancovi dôchodky (prehľad je totožný s prehľadom Dôchodky), táto záložka vznikla z dôvodu správneho vyhodnocovania vzoru sociálneho poistenia a následného priradenia správnych zákonných postení


7. záložka Odvody podzáložka Poistenie:

a. v sekcii [1] Položky poistného vznikli nové položky:

Vzor SP - systém vyhodnotí a zobrazí vzor sociálneho poistenia, na ktorý bude zákonné poistenie na danom pracovnom pomere kontrolovať

Prenes - týmto tlačidlom užívateľ prenesie sociálneho poistenie zo systémom vyhodnoteného vzoru SP

Info okno - zobrazuje stav priradeného zákonného poistenia

Info - po stlačení tohto tlačidla sa zobrazí hláška, ktorá v prípade nesúladu skutočne priradeného zákonného poistenia (ZP aj SP) a systémom vyhodnoteného zákonného poistenia uvedie rozdiely

SP - po stlačení tohto tlačidla sa zobrazí prenosový prehľad nepriradeného sociálneho poistenia na kartu tohto pracovného pomeru ZP - po stlačení tohto tlačidla sa zobrazí prenosový prehľad nepriradeného zdravotného poistenia na kartu tohto pracovného pomeru

Užívateľ má vždy možnosť priradiť zákonné poistenie ručne pomocou tlačídla Nový alebo prenosom z akéhokoľvek vzoru sociálneho poistenia pomocou akcie Vzory poistenia zamestnanca.


8. záložka Dovolenka bola rozdelené na 2 podzáložky:

a. Nárok - v sekcii [2] Krátenie pribudla položka Dni VP BR (dni výkonu práce v bežnom roku)

b. Čerpanie - v sekcii [1] Čerpanie sú dve položky

Počiatočné - t.j. zadané do Počiatočných hodnôt v prípade, že 1. ostrým mzdovým obdobím bežného roka nie je január (t.j. čerpanie dovolenky spracované mimo systému Helios Orange)

Tohtoročné - t.j. čerpanie dovolenky spracované v systéme Helios Orange


Novinka Úprava- stav mzdovej karty

V editore Mzdové údaje bola nahradená v pravom hornom rohu časť "Stav karty" informatívnymi tlačidlami (podobne ako v editore Výpočet mzdy):

S - informácie o stave procesov ovplyvňujúcich výpočet mzdy. Pomocou tohto tlačidla používateľ zistí prečo sa mzdová karta nedá editovať, napr.z dôvodu vypočítanej mzdy zamestnanca, použitia predspracovania, vygenerovania predkontácií atď.)

P - zobraz editor počiatočných hodnôt

V - zobraz formulár Vývoja priemerov


Verze 2.0.2012.1206 ze dne 11.12.2012

Oprava V prehľade Mzdové obdobie pri akcii miestnej ponuky Mesačná uzávierka dochádzalo k zobrazeniu chybovej hlášky Access violatin.

Opravené.

Upozornění Upozornenie: Po inštalácii novej verzie vykonajte zrušenie mesačnej uzávierky mesiaca, pri ktorom sa objavila chybová hláška a mesiac opätovne uzavrite.Verze 2.0.2012.1202 ze dne 03.12.2012

Novinka ZMENA pravidiel zakladania karty zamestnanca a pracovných pomerov

UPOZORNENIE: Po update bude prehľad Zamestnanci v module Mzdy automaticky v režime zoskupenia za rodné číslo.

Zároveň nad prehľadom Zamestnanci vznikla nová akcia Pracovné pomery, po jej spustení sa objaví obsah záložky Pracovné pomery z editora mzdového prehľadu Zamestnanci, t.j. nad týmto prehľadom je možné vykonávať rovnaké akcie aké je možné vykonávať priamo v editora Zamestnanca na záložke Pracovné pomery.

Podrobnejší popis k zmenám pri zakladaní karty Zamestnanca a vytváraní nových pracovných pomerov nájdete na našom webe v Poradni SK:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Nov%C3%A9_pravidl%C3%A1_zakladania_pracovn%C3%BDch_pomerov


Novinka Úprava - editor Konštanty

Editor Konštanty (cesta: Konštanty a číselníky) prešiel úpravou do tzv. nového vzhľadu, podrobnejšíe informácie nájdete na našom webe v príručke:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Kon%C5%A1tanty_a_%C4%8D%C3%ADseln%C3%ADky_-_Mzdy_(SK)


Novinka NOVÝ - Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným poistihnutím za rok 2012

Nad prehľadom Ročné zostavy pribudol nový tlačový formulár:

 • sys. číslo: -403009 - Ročný výkaz o plnení podielu občanov so ZP 2012

Po vybratí tohto tlačového formulára sa zobrazí dialogové okno s nasledovnými položkami:

(C1) Celková suma platieb za odobraté tovary od realizátora zákazky - užívateľ zadá celkovú sumu odobratého tovaru
(C2) Celková suma platieb za prijaté služby od realizátora zákazky - užívateľ zadá celkovú sumu služieb
(C3) Celková suma platieb za odobraté tovary (nákup a predaj tovarov) - užívateľ zadá celkovú sumu odobratých tovarov
(E) Číslo účtu úradu PSVR - užívateľ zadá číslo účtu úradu PSVR (bez kódu banky)

Poznámka: výkaz sa spracováva nad posledným mesiacom kalendárneho roka


Novinka Novinka - Doplnenie vybraných doplňujúcich údajov do všetkých pracovných pomerov

V editore Doplňujúcich údajov na záložke Osobné údaje nad prehľadmi v sekcii:

 • [4] Dôchodky
 • [5] Predchádzajúce priezvisko

a na záložke Ďalšie údaje v sekcii [2] Vzdelanie pribudli akcie pre doplnenie údajov z danej sekcie do ostatných PP.

Spustením tejto akcie sa pre daný prehľad ponúknu chýbajúce údaje z ostatných pracovných pomerov vybraného zamestnanca. Používateľ si označí tie, ktoré chce preniesť pomocou tlačidla Prenos do otvoreného prehľadu.


Novinka Doplnenie - Mesačná kontrola mzdových údajov

Bola doplnená akcia Mesačná kontrola mzdových údajov, ktorá sa automaticky spúšťa po vykonaní mesačnej uzávierky alebo je ju možné spustiť z miestnej ponuky nad prehľadom Mzdové údaje.

Položka kontroly "Prepočet priemerov na dovolenku" bola rozšírená o hlásenie stavu kedy v mesiaci alebo v štvrťroku neodpracoval zamestnanec 22 dní:

Áno-štvrťročný (nie je 22 dní) - t.j. PHZ bol vypočítaný zo známych hodnôt v predchádzajúcom štvrťroku, ale zamestnanec neodpracoval v predchádzajúcom štvťroku 22 dní

Pre zistenie detailnejších informácií použite akciu Vývoj PHZ (označené) z miestnej ponuky nad prehľadom Mzdové údaje.


Novinka Pri zakladaní nového zamestnanca pomocou tlačídla Nový je kontrola na duplicitu rodného čísla. Ak systém zistí v číselníku Zamestnanci existenciu zamestnanca/ov s rovnakým rodným číslom aké má vytváraný zamestnanec upozorní na túto skutočnosť hláškou:

"Zamestnanec s rodným číslom Y už v zozname zamestnancov existuje. Počet záznamov: X."Verze 2.0.2012.1006 ze dne 01.11.2012

Novinka Novinka - Generovanie hesla

Nad mzdovým číselníkom Zamestnanci pribudla nová akcia Generovanie hesla pre zaheslované PDF. Akcia funguje nad označenými záznamami. Po spustení tejto akcie systém hlási:

1. Ak označený zamestnanec už má na karte zapísané heslo, tak systém hlási:
"Heslo je už nastavené z minulosti."

2. Ak označený zamestnanec má na niektorej karte zapísané heslo, tak systém hlási:
"Duplicitný zamestnanec. Heslo prevzaté z duplicitného záznamu."

3. Ak označený zamestnanec nemá na žiadnej karte zapísané heslo, tak systém hlási:
"Duplicitný zamestnanec. Nastavené nové heslo."

Poznámka:
Ak je mzdový prehľad Zamestnanci v režime zoskupenia za rodné číslo, akcia Generovanie hesla pre zaheslované PDF sa nachádza aj v editore karty zamestnanca na záložke Pracovné pomery v sekcii [1] Pracovné pomery.


Novinka Úprava - editor Predspracovanie

Pri určitej kombinácia ručného zadávania čísla MZ, dátumov mohla pri ukladaní editora Predspracovanie vybehnúť hláška:

" Musí byť zadaný dátum od a dátum do."

Upravené


Oprava Oprava - Kópia zamestnanca

Po spustení akcie Kópia zamestnanca sa zobrazí hláška:

"ACCESS VIOLATION....."

Opravené


Oprava Oprava - Práva na stĺpec "Rodné číslo"

Pokiaľ nemá používateľ právo na stĺpec Zamestnanci.Rodné číslo, objavuje sa pri pokuse o vstup do číselníka Zamestnanci, napríklad pri výbere zamestnanca na doklad, hláška:

"Nemáte právo k zobrazeniu stĺpca Zamestnanci.Rodné číslo."

OpravenéVerze 2.0.2012.1004 ze dne 25.10.2012

Oprava Oprava - generovanie el. mesačného výkazu ZP - aditívny

Generovanie správy pre aditivny mesačný výkaz ZP skončí s výsledkom:

"Incorrect syntax near the keyword AND."

OpravenéVerze 2.0.2012.1001 ze dne 24.10.2012

Novinka Novinka - ZP bez právneho nároku

Ak zamestnávateľ za predchádzajúce rozhodujúce obdobie odviedol preddavky na zdravotné poistenie, na ktorého platenie nebol právny dôvod, prípadne odviedol preddavky v nižšej sume ako mal, je povinný podať za príslušné mesačné obdobie opravný/aditívny mesačný výkaz. Po akceptácii opravného/aditívneho výkazu zdravotnou poisťovnou výsledky užívateľ zadá do výpočtu mzdy. Podrobnejšie informácie ako vytvoriť opravný/aditívny mesačný výkaz nájdete v príručke na webe: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Odvody_do_pois%C5%A5ovn%C3%AD_-_Mzdy_(SK)#eZdravotn.C3.A1_pois.C5.A5ov.C5.88a

Pre tento účel si užívateľ môže vytvoriť kópiu mzdových zložiek - distribučných:

Číslo - Názov mzdovej zložky

 • 960 - RZ ZP nedoplatok zamestnanca
 • 961 - RZ ZP preplatok zamestnanca
 • 962 - RZ ZP nedoplatok zamestnávateľa
 • 963 - RZ ZP preplatok zamestnávateľa

Tieto MZ si pomenuje tak, aby ich vedel odlíšiť od MZ určených pre RZZP a zároveň je nutné ich mať pred použitím do výpočtu mzdy nastavené v číselníku Poisťovne na záložke Poistenie v časti Korekcia poistného.

Do definície platobného príkazu typu Štátne platby a kumulatívne zrážky sa dajú pridať po vybratí zdravotnej poisťovni a zaškrtnutí atribútu RZP.

Tlačové formuláre, ktoré boli doplnené o takto nastavené MZ:
Sys.č. Názov

 • -403132 Mzdový list - od 1.1.2009
 • -403135 Mzdový list - od 1.1.2009 (všetky VZ a odvody)

Riadky s takto nastavenými MZ sa dostanú do tlačových formulárov v mesiaci použitia vo výpočte mzdy.


Novinka Zdaňovanie preplatku z RZZP za zamestnanca

Odteraz sú podporované 2 spôsoby zdaňovania preplatku z RZZP:

1. zdanenie vrámci ročného zúčtovania dane alebo daňového priznania

K takémuto zdaneniu dochádza pri nasledovnom nastavení MZ: Príjem do vyúčtovania = áno

Tzn., že vo výpočte mzdy dôjde len k vyplateniu príjmu do vyúčtovania a do Úhrnu príjmov pre zdanenie sa započítava až v Potvrdení o zdaniteľnej mzde, v Ročnom zúčtovaní dane a Daňových prehľadoch.

2. NOVÉ - zdanenie vrámci výpočtu mzdy v mesiaci vyplatenia preplatku

K takémuto zdaneniu dochádza pri nasledovnom nastavení MZ:

 • Príjem do vyúčtovania = áno
 • Hrubý príjem = áno
 • Základu dane = áno

Tzn., že vo výpočte mzdy dôjde k navýšeniu Hrubého príjmu, Základu dane a k vyplateniu Príjmu do vyúčtovania, čím sú automaticky tieto položky totožné aj v Potvrdením o zdaniteľnej mzde, Ročnom zúčtovaní dane a Daňových prehľadoch.


Novinka Editor Poistenie

Editor Poistenie (cesta: Poisťovne/akcia Poistenie) prešiel úpravou do tzv. nového vzhľadu, podrobnejšíe informácie nájdete na našom webe v príručke:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Pois%C5%A5ovne_-_Mzdy_(SK)#Z.C3.A1lo.C5.BEka_Poistenie


Novinka NOVINKA - Režim zoskupovania prehľadu Zamestnanci za rodné číslo

V Systémových konštantách (cesta: Možnosti/Konfigurácia - správa systému) v prehľade Mzdy je odteraz možné zapnúť Režim zobrazenia prehľadu Zamestnanci za rodné číslo. Zaškrtnutím tohto režimu sa po vstupe do mzdového číselníka Zamestnanci zoskupia zamestnanca s rovnakým rodným číslom. Tzn., že v prehľade Zamestnanci používateľ uvidí zamestnanca len raz (doteraz ho videl toľkokrát, koľkokrát mu bola založená karta zamestnanca). Zamestnanci bez rodného čísla nebudú zoskupení, pokiaľ im nebude doplnené rodné číslo.

UPOZORNENIE: zapnutím tohto režimu je rodné číslo povinným atribútom, bez neho nie je možné kartu zamestnanca v mzdovom prehľade Zamestnanci uložiť.

Zmeny v editore karty Zamestnanca v režime zobrazenia za rodné číslo:
1. zobrazuje sa nová záložka Pracovné pomery, na ktorú sú presunutú všetky zoskupené pracovné pomery, ktorá sa delí na 2 sekcie:
[1] Pracovné pomery
Nad týmto prehľadom je možné použiť nové akcie:
Pridaj pracovný pomer
Odober pracovný pomer
Kontrola stavu pracovných pomerov
Zladenie údajov k zamestnancovi - akcia sa rozvetvuje na:
Karta zamestnanca (KZ) do vybraných PP
Doplň bankové spojenie z KZ do vybraných PP
Doplň bankové spojenie z vybraných PP do KZ
Doplň kontakty z KZ do vybraných PP
Doplň kontakty z vybraných PP do KZ

[2] Karty bez priradeného pracovného pomeru
Nad týmto prehľadom je možné použiť akciu:
Zaraď do pracovného pomeru

2. tlačidlá Mzdové údaje a Doplňujúce údaje sa presunú na záložku Pracovné pomery do sekcie [1] Pracovné pomery

Zmeny nad mzdovým prehľadom Zamestnanci v režime zobrazenia za rodné číslo:
1. akcie Prehľady, Zamestnanci sú presunuté do editora na záložku Pracovné pomery do sekcie [1] Pracovné pomery

2. akcia Kópia bola zrušená a je nahradená akciou Pridaj pracovný pomer

3. je možné použiť novú akciu Zoskupenie za rodné číslo, ktorá sa rozvetvuje:
Zoskupiť za vybrané RČ
Zruš zoskupenie za vybrané RČ
Kontrola zoskupenia s doplnením

Podrobnejšie informácie nájdete v príručke na našom webe:

https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Konstanty_-_Spole%C4%8Dn%C3%A9_kapitoly#Mzdy
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Zamestnanci_-_Mzdy_(SK)

Novinka Úprava - tlačový formulár ELDP

Do tlačových formulárov ELDP bolo do políčka Orientačné číslo doplnené aj súpisné číslo adresy zamestnanca v tvare:

súpisné/orientačné

Týka sa to nasledovných tlačových formulárov:

Sys.č. Názov

 • -430251 Evidenčný list dôch.poistenia - do orig. tlačiva
 • -403252 ELDP - nový


Novinka Úprava - editora Poistenie

Nad číselníkom Poisťovne spustením akcie Poistenie sa zobrazí prehľad Poistení. Editor Poistení prešiel úpravou do tzv. nového vzhľadu, podrobnejšíe informácie nájdete na našom webe v príručke:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Pois%C5%A5ovne_-_Mzdy_(SK)#Z.C3.A1lo.C5.BEka_Poistenie


Novinka Úprava - Mazanie definície platobných príkazov

Ak definícia platobných príkazov obsahuje položky, nie je možné ju zmazať (tlačidlom/akciou Zrušiť alebo klávesou Delete). Na túto skutočnosť je užívateľ upozornený hláškou vo výsledku:

"Definicía platobného príkazu obsahuje položky. Definíciu nie je možné zrušiť."


Novinka Úprava - deponované platby

Zamestnanec má VIAC exekúčných zrážok na ROVNAKEJ MZ, z ktorých boli vytvorené deponované platby v minulých obdobiach. Pri prevode týchto deponovaných platieb po zadaní bankové spojenia do paušálov vo vybranom období systém nedohľadá bankové spojenie.

Z tohto dôvodu bola upravená identifikácia jednoznačnosti, podľa ktorej sa dohľadáva exekučná zrážka v paušáloch, z ktorej deponovaná platba vznikla.


Novinka Úprava - Výber zamestnancov nad výpočtom mzdy

Do výberu zamestnancov nad prehľadom Výpočet mzdy vstupujú aj zamestnanci, ktorí majú na mzdovej karte zadané vyňatie z ES, ktoré dátumovo spadá do vybraného mzdového obdobia a zároveň NEMAJÚ zadaný dátum návratu do ES a majú ukončený pracovný pomer.

Upravené tak, aby tam takýto zamestnanci nevstupovali, pokiaľ nie sú zaradení do výpočtu po ukončení PP na mzdovej karte.


Novinka Novinka - Detail vývoja priemerov v mzdových údajoch

Po spustení akcie Vývoj priemerov priamo v v editore mzdových údajov sa zobrazí okno zobrazujúce podrobné údaje, ktoré sa týkajú dovolenkového priemeru po jednotlivých štvrťrokoch. Odteraz je možné pri nasledovných atribútoch si zobraziť ich detail, t.j. rozpad až na jednotlivé mzdové zložky:

Základ za štvťrok - pre zobrazenie detailu sa použijú tlačidlá:

 • M - toto tlačidlo zobrazí Vymeriavací základ pre mesačnú MZ
 • Z - toto tlačidlo zobrazí v prípade PPHZ použitú základnú mzdu
 • P - toto tlačidko zobrazí v prípade PPHZ - použité paušálne mzdové zložky

Polročné MZ celkom/2 - pre zobrazenie detailu sa použije tlačidlo "tri bodky", ktoré zobrazí Vymeriavací základ pre polročné MZ
Ročné MZ celkom/4 - pre zobrazenie detailu sa použije tlačidlo "tri bodky", ktoré zobrazí Vymeriavací základ pre ročné MZ
Hodiny za štvťrok pre zobrazenie detailu sa použije tlačidlo "tri bodky", ktoré zobrazí Hodiny pre PHZ

Táto funkcionalita je totožná so zobrazením akcie Vývoj PHZ (označené) nad mzdovými údajmi.

Použité skratky:

 • PPHZ - pravdepodobný priemerný hodinový zárobok
 • MZ - mzdová zložka
 • PHZ - priemerný hodinový zárobok


Novinka Zmena chovania editora Predspracovanie a Paušály v prípade ručného zadávania MZ

Ak užívateľ zadával do editora Predspracovania a Paušálov číslo MZ ručne (t.j. nie prenosom z číselníka MZ), tak sa atribút, ktorý mal byť editovateľný podľa typu vstupného formulára danej MZ bol zablokovaný a bolo nutné sa prekliknút na iný neblokovaný atribút, čim sa odblokoval.

Upravené


Novinka Nad prehľadom Predspracovanie je odteraz možné zobraziť pomocou tlačidla Nastav väzbu Mzdové údaje - hlavný PP. Atribúty z tejto väzby zobrazujú hodnoty z hlavného pracovného pomeru, ku ktorému sú ostatné pracovné pomery zamestnanca naviazané.

Tieto atribúty je možné využiť napríklad pre účely zistenia, či hlavný pracovný pomer, na ktorý sú naviazané ostatné pracovné pomery už nie je ukončený, kedy je potrebné ukončený pracovný pomer odviazať zo všetkých ostatných pracovných pomerov zamestnanca a určiť nový hlavný pracovný pomer.

Naviazané pracovné pomery sú tie, ktoré majú vyplnený v Mzdových údajoch atr. Ďalší PP osobným číslom hlavného pracovného pomeru, s ktorým sú naviazané. Prehľad všetkých pracovných pomerov si vie užívateľ pozrieť v prehľade Mzdové údaje akcia Pracovné pomery.


Novinka ÚPRAVA - Naviazanie pracovných pomerov pre účel jednotného zdanenia

V prípade kedy zamestnankyňa je vyňatá z evidenčného stavu a má u zamestnávateľa uzavretý ďalší pracovný pomer nebolo možné naviazať tieto pracovné pomery v mzdových údajoch na záložke Pracovný pomer v atribúte Ďalší PP, aby dochádzalo k jednotnému zdaneniu. Odteraz je možné priradiť v atribúte Ďalší PP aj Pracovné pomery vyňaté z evidenčného stavu.


Novinka Oprava - generovania platobných príkazov so zapnutým atribútom Zoskupovať podľa bankového spojenia

Príklad:

Je nastavená definícia platobných príkazov typu Jednotlivé zrážky, kde v položkách sa nachádza nastavená mzdová zložka 915 Bežné výživné a na položke je nastavený Atribút Zoskupiť podľa bankového spojenia.
Vo výpočte mzdy je zamestnanec, ktorý v minulom mesiaci neuspokojil v plnej výške zrážku Bežné výživné (napr. bol dlhšiu dobu práceneschopný). Vo výpočte sú vygenerované dve mzdové zložky 915 Bežné výživné, kde tá prvá je na čiastku výživného v aktuálnom mesiaci a druhá reprezentuje dlžnú čiastku výživného z minulého mesiaca alebo jej časť.

Pri generovaní platobného príkazu sa vygenerovali dva riadky s bankovým spojením nastaveným na Bežnom výživnom a na čiastku sčítanú z obidvoch mzdových zložiek Bežné výživné vo výpočte mzdy. Odteraz sa správne vygeneruje len jeden riadok príkazu a čiastka je sčítaná.


Novinka Definícia platobných príkazov - zoskupiť podľa bankového spojenia

V prehľade definícia platobných príkazov typu jednotlivé zrážky, je možné na položkách zaškrtnúť atribút Zoskupiť podľa bankového spojenia. Pokiaľ v jednom zo mzdových období bola táto voľba zaškrtnutá a užívateľ v inom nechcel za bankové spojenie zoskupovať a atribút odškrtol, tak sa pri generovaní platobných príkazov stále vykonávalo zoskupovanie podľa bankového spojenia.

Odteraz upravené tak, že sa berie do úvahy nastavená voľba v každom konkrétnom mzdovom období nezávisle na ostatných.


Oprava Oprava - zakladanie mzdového kalendára

Ak existuje v prehľade Mzdový kalendár, kalendár s číslom obsahujúcim nenumerické znaky, tak pri zakladaní nového kalendára vybehne hláška:

Conversion failed when converting the nvarchar value "AAA" to data type int."

Opravené


Verze 2.0.2012.0902 ze dne 27.09.2012

Oprava Oprava - Prekročený ročný limit DVP

Výpočet mzdy pri prekročení ročného limitu na DVP opäť hlási:

"Bol prekročený limit pre dohodu o VP."

Taktiež tento stav vidíte aj po zobrazení stĺpčeka Info priamo nad prehľadom Výpočet mzdy.Verze 2.0.2012.0901 ze dne 25.09.2012

Novinka II: pilier od 1.9.2012 - mzdové konštanty

Nad prehľadom Mzdové obdobie nad mzdovým obdobím 9/2012 po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt sa zaktualizujú konštanty platné od 1. 9. 2012.

Došlo k nasledovným zmenám v mzdových konštantách:

Zamestnávateľ odvádza starobné poistenie v celkovej výške 14% z vymeriavacieho základu, pričom 1. časť vo výške 10% je odvodom do I. piliera, t.j. do Sociálnej poisťovni.

Novú hodnotu vyššie uvedenej mzdovej konštanty si môžete po úspečnom zaktualizovaní skontrolovať v prehľade Konštanty a číselníky/záložka Poistenie/editor položky Starobné poistenie - firma (I. pilier/II. pilier) atribút z toho % I. pilier.

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 9. 2012 nájdete na našom webe v Poradni SK:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._9._2012


Novinka Novinka - Nastavenia pri založení 1. spracovávané obdobia

Pri založení 1. spracovávaného obdobia, tzv. ostrého sa odteraz prednaplnia nasledovné mzdové konštanty:

záložka Sadzby a konšt./podzáložka Sadzby a konšt.:

 • Limity dní (návštevy lekára) - distribučnými MZ: 214,216,218
 • MZ-mzda sviatok - distribučnou MZ 007
 • Kalendár - kalendárom číslom 001

záložka Sadzby a konšt./záložka Dovolenka:

 • Základný nárok - počet dní 20
 • Vyšší nárok - počet dní 25
 • Prečerpaná-MZ - distribučnou MZ 521
 • Nevybraná-MZ - distribučnou MZ 519

UPOZORNENIE:
Odteraz už aktualizácia mzdových konštánt nebude aktualizovať konštanty Základný a Vyšší nárok.

záložka Sadzby a konšt./záložka Konto nadčasov (záložka sa zobrazuje len ak je zakúpený submodul Konto nadčasov):

 • Typ A - Vyúčtovanie - distribučnou MZ 160
 • Typ A - Koniec PP - distribučnou MZ 161
 • Typ B - Vyúčtovanie - distribučnou MZ 164
 • Typ B - Koniec PP - distribučnou MZ 165

záložka Ostatné:

 • Odpoludňajšia smena - distribučnou MZ 454
 • Nočná smena - distribučnou MZ 452
 • Sobotný príplatok - distribučnou MZ 450
 • Nedeľný príplatok - distribučnou MZ 455


Novinka V editore Rozpad nákladov v sekcii [2] Položky rozpadu boli do tlačidla Nastav pridané väzby:
 • Nákladový okruh
 • Organizačná štruktúra
 • Vozidlo
 • Zákazka


Novinka Úprava - prehľad Mesačné zostavy

Odteraz sa v prehľade Mesačné zostavy (cesta: Výpočet mzdy) zobrazujú aj mzdové zložky, ktoré majú nulovú čiastku a zároveň nenulové hodiny (doteraz sa v prehľade zobrazovali len mzdové zložky s nenulovou čiastkou).

Tí používatelia, ktorí majú nad týmto prehľadom vytvorené filtre (zostavy) a zároveň nechcú, aby im do filtra spadali mzdové zložky s nulovou čiastkou a zároveň s nenulovými hodinami, si môžu filter jednoducho upraviť (tl. Nastav/záložka 3 - Podmienky - filter pridajú do zoznamu podmienok: mesačné zostavy.čiastka sa nerovná 0).


Novinka Úprava - číselník Mzdové zložky - distribučné

V distribučnom číselníku boli vykonané nasledovné zmeny:

Zrušený príznak "Hrubý príjem" pri MZ:

 • 102 - Materské dávky
 • 205 - Ošetrovné
 • 208 - Ostatný úraz
 • 209 - Pracovný úraz
 • 213 - Nemocenská

Pridaný príznak "Hrubý príjem" pri MZ:

 • 945 - DDS - príspevok zamestnávateľ


Novinka Úprava - číselník Mzdové zložky - distribučný

Číselník Mzdové zložky - distribučný bol doplnený o stĺpček Základ poistenia, ktorý zobrazuje skupinu druhov poistenia pre danú mzdovú zložku. Ponúka nasledovné skupiny druhov poistení:

 • 0=nie je
 • 1=plné poistenie bez dohôd
 • 2=plné poistenie vrátane dohôd
 • 3=dohody
 • 4=len zdravotné poistenie bez dohôd
 • 5=len zdravotné poistenie vrátane dohôd
 • 6=len ZP za zamestnanca bez dohôd
 • 7=len ZP za organizáciu bez dohôd
 • 8=len SP pre IP a PvN bez dohôd

Na základne nami priradenej skupiny druhu poistného ku každej distribučnej mzdovej zložky dôjde pri prenose mzdovej zložky distribučnej do číselníka Mzdové zložky k vyskladaniu príslušných druhov poistenia z existujúceho čísleníka Poisťovne.

Zároveň bola rozšírená akcia Porovnanie nad prehľadom Mzdové zložky o podakciu Základ poistenia. Toutou akciou dôjde o porovnaniu druhov poistenia na záložke Základ poistenia s druhmi poistenia priradenými k referenčnej mzdovej zložke, na ktorú sa porovnanie vykonáva. Akcia Nahraj hodnoty z refenčnej MZ je odteraz vždy prístupná a podľa označenia atribútov Paušál, Prespracovanie miezd a Výpočet mzdy sa nahratie rozdielnych atribútov vykoná alebo nie. Ak sa nevykoná je užívateľ informovaný hláškou:

"Akcia dokončená s chybou. Počet zapísaných/nezapísaných: 0/1".

Upozornenie, pri nahrávaní hodnôt z referenčnej MZ sa vždy nahrajú všetky rozdielne hodnoty.


Novinka Úprava - zobrazovanie limitov lekára

Ak vznikol pracovný pomer v aktuálnom roku, tak sa zobrazujú v stlpčekoch pre limity lekára krátené limity (ak je vyplnené krátenie v mzdových konštantách) podľa tretiny roka vybraného mzdového obdobia. Zobrazovanie bolo upravené tak, aby sa tieto limity zobrazovali podľa tretiny roka, do ktorého spadá vznik pracovného pomeru.

Toto upravené zobrazovanie sa prejaví nad prehľadom Mzdové obdobie v stĺpčekoch:

 • Lekár-limit
 • Sprievod-limit
 • Sprievod ZPS-limit

ako aj pri použití tlačového zdroja xLimitCerpaniLekar nad prehľadom Výpočet mzdy.


Novinka Úprava - číselník Poisťovne

Číselník Poisťovne prešiel úpravou do tzv. nového vzhľadu, podrobnejšíe informácie nájdete na našom webe v príručke:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Pois%C5%A5ovne_-_Mzdy_(SK)


Novinka Výsledky RZZP 2011

V týchto dňoch zdravotné poisťovne vydávajú výkazy nedoplatkov/preplatkov z RZZP za rok 2011. Bližšie informácie k tejto téme nájdete na našom webe v Poradni SK:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_V%C3%BDsledok_RZZP_2011


Novinka Úprava - Definované importy

Nad tabuľkou "Import do predspracovania" sa pri definovanom importe s formátom súboru "XLS" po spustení akcie Import zo súboru odteraz zobrazia v okne pre určenie cesty na importné súbory AJ súbory s príponou .*xlsx (doteraz sa pri prvom vstupe zobrazovali len súbory s príponou .*xls a bolo možné si vybrať zvlášť súbory s príponou .*xlsx).


Novinka Úprava - Nahraj hodnoty z referenčnej MZ

Odteraz je možné nad označenými mzdovými zložkami po spustení akcie Porovnanie/podakcie Mzdové zložky pomocou akcie Nahraj hodnoty z referenčnej MZ nahrať OZNAČENÉ rozdielne atribúty (doteraz sa nahrali VŠETKY rozdielne hodnoty z referenčnej MZ).


Novinka Nad prehľad Predspracovanie boli do tlačidla Nastav pridané väzby:
 • Nákladový okruh
 • Zákazka


Novinka Novinka - Dokumenty nad Odvodmi do poisťovní

Nad prehľad Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní bola pridaná akcia Dokumenty. Spustením akcie Dokumenty sa zobrazí prehľad Dokumenty, v ktorom sú prednastavené webové stránky na: dôchodkové doplnkové spoločnosti, zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu.

Tzn., že odteraz môže používateľ využívať aj nad týmto prehľadom možnosti, ktoré ponúka praca s prehľadom Dokumenty. Viac informácií o prehľade Dokumenty nájdete v príručke na našom webe: https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Dokumenty_-_Pomocn%C3%A9_%C4%8D%C3%ADseln%C3%ADky

Zároveň pri generovaní novej databázy sa nad prehľadom Konštanty a číselníky/akcia Dokumenty odteraz vygeneruje zaktualizovaný zoznam najčastejšie využívaných webových stránok pre oblasť mzdy a personalistika.Verze 2.0.2012.0803 ze dne 28.08.2012

Novinka V definícii MZ 001 - Základná mzda je odteraz povolená cudzia mena okrem vstupného formulára "Čiastka" a "Hodiny x Čiastka" aj pri vstupnom formulári:
 • Hodiny
 • Dni
 • Hodiny * sadzba
 • Výpočet
 • Hodiny * dni
 • Úkolová mzdaVerze 2.0.2012.0801 ze dne 23.08.2012

Tip ÚPRAVA - číselník Mzdové zložky

1. Číselník Mzdové zložky prešiel úpravou do tzv. nového vzhľadu, podrobnejšíe informácie nájdete na našom webe v príručke:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdov%C3%A9_zlo%C5%BEky_-_Mzdy_(SK)

Upozornění 2. POZOR:

Okrem vzhľadu boli mzdové zložky rozdelené do tzv. systémovej/nesystémovej zóny. Systémové mzdové zložky sú od čísla 1 do 199. Pokiaľ zvolíte akciu Oprava nad systémovou mzdovou zložkou, objaví sa hláška:

Systémová MZ. Chcete editovať len jej predkontáciu?

Pokiaľ odpoviete ÁNO, otvorí sa formulár MZ a k editácii budú prístupné len položky na tretej záložke Účtovanie. Pokiaľ by ste zvolili tlačidlo NIE, bude program požadovať potvrdenie heslom. V tomto prípade by boli k editácii prístupné aj ostatné položky, ale odporúčame ponechať existujúce nastavenie! Prípadnú zmenu nastavenia systémových mzdových zložiek konzultujte s dodavateľom programu.

3. Pri vytváraní NOVEJ mzdovej zložky, t.j.po stlačení tlačidla Nový <F2> sa ponúkne zoznam mzdových zložiek - distribučných, z neho si používateľ prenesie mzdovú zložku, ktorá zodpovedá jeho požiadavkám na vytváranú mzdovú zložku.

4. Mzdové zložky - distribučné si viete prezerať aj v novovzniknutom prehľade, ktorý nájdete v stromčeku pod prehľadom Mzdové zložky.

5. Vznikla nová akcia Porovnanie pomocou, ktorej si vie používateľ porovnať svoju mzdovú zložku s distribučnou. Pred porovnaním si akciou Nastaviť referenčnú MZ určí s akou mzdovou zložkou z distribučných chce porovnať svoju mzdovú zložku. Po skončení procesu porovnávania sa zobrazí prehľad s výsledkom porovnania. Na týmto prehľadom je možné akciou Nahraj hodnoty z referenčnej MZ preniesť jednotlivé rozdiely na porovnávanú mzdovú zložku.

Poznámka: Keď prvýkrát po update vstúpite do číselníka Mzdové zložky, priradia sa k Vašim mzdovým zložkám mzdové zložky referenčné ak je nájdené zhodné číslo mzdovej zložky, skupina mzdovej zložky. V prípade skupiny Prémie a odmeny a Príplatky a doplatky musí byť zhodný aj Vstupný formulár.


Novinka Novinka - Číselník Mzdové zložky - distribučné

Do číselníka Mzdové zložky - distribučné boli doplnené nasledovné nové mzdové zložky, ktoré slúžia pre účely submodulu Konto nadčasov:

Číslo MZ a Názov mzdovej zložky

 • 160 KNČ - vyúčtovanie nadčasov (A)
 • 161 KNČ - vyúčtovanie koniec PP (A)
 • 162 KNČ - nadčas 25% do ZM (A)
 • 163 KNČ - náhradné voľno neplat. (A)
 • 164 KNČ - vyúčtovanie nadčasov (B)
 • 165 KNČ - vyúčtovanie koniec PP (B)
 • 166 KNČ - nadčas 25% bez ZM (B)
 • 167 KNČ - náhradné voľno plat. (B)

Ak užívateľ potrebuje používať tieto mzdové zložky, môže si ich pomocou tlačidla Nový alebo kl. skratkou <F2> priamo nad prehľadom Mzdové zložky preniesť do svojho číselníka mzdových zložiek.

Podrobnejšie informácie k submodulu Konto nadčasov nájdete v príručke na našom webe: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Konto_nad%C4%8Dasov_-_Mzdy_(SK)


Novinka ZMENA - Dôvody vyňatí/zmeny ES

V mzdových údajoch na záložke Pracovný pomer vo vyberači dôvodov vyňatí/zmeny ES došlo k nasledovným zmenám:

 • premenovaný dôvod: verejný záujem na všeobecný záujem a vyslanie do škôl a kurzov na výkon trestu, väzba
 • doplnený nový dôvod: dlhodobé neplatené voľno a zvýšenie kvalifikácie zamestnancov

ZMENA od mzdového obdobia 1/2013

Od mzdového obdobie 1/2013 je zapojený do algoritmu výpočtu nový číselník Dôvody vyňatí z evidenčného stavu (cesta: Konštanty a číselníky/prehľad Dôvody vyňatí z evidenčného stavu). Tento číselník je možné si dogenerovať pomocou akcie Generuj. Číselník obsahuje tie dôvody vyňatí za ES aké používateľ vidí v mzdových údajoch na záložke Pracovný pomer. V tomto číselníku je sú nastavené systémové vlastnosti, ale je v ňom možné niektoré nastavenia meniť podľa potreby.

Popis položiek:

 • Zapojiť ako výkon práce - systémové nastavenie, ktoré hovorí, že doba prokrytá týmto dôvodom sa započítava/nezapočítava do dní výkonu práce
 • Ospravedlnená absencia - systémové nastavenie, ktoré hovorí, že doba prokrytá týmto dôvodom sa započítava/nezapočítava do ospravedlnenej absencie
 • Neospravedlnená absencia - systémové nastavenie, ktoré hovorí, že doba prokrytá týmto dôvodom sa započítava/nezapočítava do neospravedlnenej absencie
 • Generuj MZ do mzdy - používateľ zaškrtne ak chce, aby sa zaradla automaticky do výpočtu mzdy naviazaná mzdová zložka pri danom dôvode
 • Číslo MZ - používateľ vyberie z náväzného číselníka mzdovú zložku, ktorá sa má automaticky generovať do výpočtu mzdy

Príklad využitia: Zamestnanec si dohodol neplatené voľno na dlhšie obdobie ako 1 mesiac, t.j. napr. od 15.7.2012-15.4.2013. Používateľ chce, aby sa dochádzková mzdová zložka generovala priamo do výpočtu mzdy zamestnanca každý mesiac.

Riešenie: V číselníku Dôvody vyňatí z evid. stavu si vyberiete dôvod vyňatia Dlhodobé neplatené voľno, zaškrtnete atribút Generuj MZ do mzdy a naviažete do políčka Číslo MZ dochádzkovú mzdovú zložku pre tento typ dôvodu vyňatia. V mzdových údajoch zamestnanca zamestnaneca vyradíte z ES od 15.7.2012, z dôvodov vyberiete Dlhodobé neplatené voľno a do políčka Návrat do ES zadáte dátum 16.4.2013.

Následne sa pri výpočte mzdy za 7/2012 zamestnancovi automaticky zapíše do výpočtu mzdy táto mzdová zložka od 15.7.-31.7.2012, vo výpočte mzdy za 8/2012 sa zapíše od 1.8.-31.8.2012 atď až do mzdového obdobia 4/2013, kde sa zapíše od 1.4.-.15.4.2013.

Viac informácii nájdete na našom webe v príručke:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/D%C3%B4vody_vy%C5%88atia_z_evide%C4%8Dn%C3%A9ho_stavu_-_Mzdy_(SK)


Novinka Nad zoskupeným prehľadom Mesačné zostavy sa stĺpec Hodiny dochádzka odteraz sumuje.


Novinka V prehľade Štatistické zostavy v editore definície zostavy na záložke Položky po spustení akcie Mzdová zložka a následnom stlačení tlačítka Pridať sa ponúka prehľad CZ číslo 214 - Mzdové zložky, mal by sa ponúkať prehľad SK číslo 389 - Mzdové zložky.

Upravené


Novinka Novinka - Skupina MZ Zákonné poistenie

Do editora mzdových zložiek skupiny Zákonné poistenie bolo pridané tlačítko Ulož + Nová (t.j. možnosť tvorenia kópie otvorenej mzdovej zložky).


Novinka Úprava - Tvorba dohadných položiek za nevyčerpanú dovolenku MR

Ak je 1. ostrým mzdovým obdobím január a zároveň neexistuje žiadne predchádzajúce obdobie, tak hodnota dovolenkového priemeru zadaná do mzdových údajov sa odteraz použije pri generovaní tvorby dohadných položiek.


Novinka Úprava - Nápočet ELDP

Napočet ELDP odteraz nuluje údaje zo stĺpcov VD - vymeriavací základ a VD - dni pri zamestnancoch narodených po 31. 12. 1984.

Poznámka:
Samotná uzávierka ELDP tieto údaje nuluje.


Novinka Novinka - Ukončené prerušenie sociálneho poistenia

Pri ukladaní dochádzkovej mzdovej zložky v Predspracovaní alebo vo Výpočte mzdy, ktorá reprezentuje prerušenie sociálneho poistenia (viď zoznam takýchto MZ v prehľade Registračné listy FO/Registračný list - väzby) v prípade, kedy je dátum DO posledným kalendárnym dňom mzdového obdobia sa systém pýta:

"Je neprítomnosť ukončená?"

Ak užívateľ stlačí tlačidlo Nie, tak sa v editore automaticky označí stĺpček Neukončené prerušenie, ak stlačí tlačidlo "Áno", tak sa mu automaticky tento stĺpček neoznačí. Toto nastavenie je dôležitý pre správny nápočet ELDP, RLFO, potvrdení, ktoré obsahujú prerušenia sociálneho poistenia.

Vzhľadom k tomu, že sa môže stať, že užívateľ na tento dotaz odpovie nesprávne, a túto skutočnosť zistí napr. po mesačnej uzávierke, vznikla v editore Výpočtu mzdy nová akcia Neukončené prerušenie poistenia, ktorá sa rozvetuje na 2 podakcie:

 • Nastav pri vybraných záznamoch
 • Zruš pri vybraných záznamoch

Pomocou týchto podakcií môže užívateľ toto označenie ovplyvniť aj nad uzavretým obdobím.


Novinka Novinka - Krátenie dovolenky - výkon trestu odňatia slobody/väzba od 1/2013

Od mzdového obdobia 1/2013 je zapojená do krátenia dovolenky nová funkcionalita, ktorá kráti dovolenku za zamestnanca, ktorý nepracoval pre výkon trestu odňatia slobody/väzbu, za každých 21 takto zameškaných pracovných dní dovolenku za kalendárny rok o 1/12.

Pre tento účel vzniklo v mzdových údajoch za záložke Dovolenka v časti Dni pre krátenie dovolenky nové políčko Väzba/výkon trestu. Do tohto políčka sa budú kumulovať dni ospravedlnenej absencie za obdobie vyňatia zamestnanca z ES z dôvodu "výkon trestu, väzba".


Novinka Novinka - Identifikácia importnej dávky do Predspracovania

Nad prehľadom Predspracovanie vznikli nové položky, ktoré sa naplnia po spustení akcií Importy a Definované importy:

 • Dátum importu - zobrazí dátum/čas vykonania importu
 • Import - meno súboru - zobrazí názov súboru, z ktorého bol import uskutočnený
 • Import - identifikátor - zobrazí identifkáciu importnej dávky, ktorá je zložená z: názov importného súboru + deň a mesiac z dátumu importu + čas vykonania importu


Novinka Úprava - krátenie nároku na dovolenku

Priamo vo výpočte mzdy bolo upravené zisťovanie nároku na dovolenku pri zamestnancoch v stave a vyňatých z ES s ohľadom na počet dní výkonu práce.


Novinka POZOR - Korekcia VPP - záporné vyúčtovanie

Zo mzdových konštánt záložka Ostatné bol odstránený atribút Korekcia VPP ako aj jej hodnota (nami dodávaná distribučná MZ 070 - Vyúčtovanie - korekcia VPP) a následné použitie vo výpočte mzdy. K tejto zmene došlo v aktuálnom mzdovom období, v ktorom nebola vypočítaná mzda. Ak počas update systému Helios Orange bola mzda už vypočítaná, k odstráneniu došlo od nasledovného mzdového obdobia. Nastavenie tohto atribútu si vie používateľ skontrolovať nad prehľadom Konštanty a číselníky pomocou tlačidla Nastav zobrazením stĺpčeka MZ pre korekciu VPP.

Tento atribút sa nastavoval pre prípad, kedy pri súbežných pracovných pomeroch dochádzalo k ZÁPORNÉMU vyúčtovaniu na hlavnom pracovnom pomere, na ktorý boli naviazané ďalšie pracovné pomery, ktorých vyúčtovanie bolo KLADNÉ (napr. z dôvodu väčšieho počtu exekúcií). Jeho nastavením sa naviazaná mzdová zložka automaticky zapísala do výpočtu mzdy tak, aby mínusové vyúčtovanie vynulovala a pôvodnú mínusovú hodnotu znížila o kladné vyúčtovanie na ďalšom pracovnom pomere.

Na túto skutočnosť bude používateľ upozornení v procesnom okne výpočtu mzdy ako aj v stĺpčeku Info, ktorý si môže zobraziť pomocou tlačidla Nastav priamo nad výpočtom mzdy.

Od mzdového obdobia, v ktorom zistí používateľ takúto skutočnosť postupuje nasledovne:

1. mzdovú zložku 070 - Vyúčtovanie - korekcia VPP zadá do výpočtu mzdy, v ktorom vyšlo záporné vyúčtovanie mínusovou hodnotou hodnoty vyúčtovania (tým vznikne nulové vyúčtovanie)

2. mzdovú zložku 070 - Vyúčtovanie - korekcia VPP zadá do výpočtu mzdy, v ktorom vyšlo kladné vyúčtovanie plusovou hodnotou hodnoty záporného vyúčtovania (tým sa zníži vyúčtovanie v tomto výpočte o mínusové vyúčtovanie z výpočtu mzdy, v ktorom vzniklo záporné vyúčtovanie).


Novinka Novinka - Základ pre výpočet - minimálna mzda

V definícii príjmovej mzdovej zložky so vstupným formulárom Hodiny, Dni, Výpočet alebo Od-do (okrem dochádzkovej MZ) je odteraz možné použiť pre výpočet základu aj parameter Minimálna mzda (viď záložka Konštanty/sekcia [1] Výpočet položka Základ pre výpočet).

Po zvolení parametra Minimálna mzda bude základom pre výpočet čiastky hodnota minimálnej hodinovej mzdy 1. stupňa minimálnych mzdových nárokov z číselníka Minimálna mzda.


Novinka V prehľade číselníka Mzdové zložky boli nesprávne zobrazované atribúty:
 • Základ pre výpočet
 • Skupina dochádzky

Boli nahradené novými atribútmi:

 • Základ pre výpočet (prehľad)
 • Skupina dochádzky (prehľad)
Upozornění UPOZORNENIE:

Ak máte pomocou tlačítka Nastav vytvorenú zostavu, ktorá obsahuje pôvodné atribúty, musíte si tieto zostavy upraviť a uložiť s použitím nových atribútov Základ pre výpočet (prehľad) príp. Skupina dochádzky (prehľad)


Oprava Oprava - editor položky definície platobného príkazu

Ak mala položka definície platobného príkazu na sebe naviazanú mzdovú zložka, ktorá mala príznak Odpočítavať označený, tak v editore položky po použítý tlačidla Storno alebo ESC došlo k zrušeniu označenia príznaku Odpočítavať.

OpravenéVerze 2.0.2012.0609 ze dne 22.07.2012

Oprava Pri zrušení položky paušálu v prehľade Paušály a zrážky dochádzalo k zrušeniu všetkých záznamov v prehľade Zmeny paušálnych čiastok za konkrétneho zamestnanca s dátumom platnosti od aktuálneho obdobia vyššie.

Opravené

Pokiaľ teraz dôjde k zrušeniu paušálu z prehľadu Paušály a zrážky, sú zrušené položky z prehľadu Zmeny paušálnych čiastok, ktoré priamo súvisia s vymazaným paušálom a to pomocou väzby číslo zamestnanca, číslo mzdovej zložky paušálu a platnosť zmeny od aktuálneho obdobia do budúcnosti.Verze 2.0.2012.0608 ze dne 11.07.2012

Novinka Životné minimim od 7/2012 - mzdové konštanty

Nad prehľadom Mzdové obdobie nad mzdovým obdobím 7/2012 po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt sa zaktualizujú konštanty platné od 1. 7. 2012.

Došlo k nasledovným zmenám v mzdových konštantách:

1. životné minimum a nepostihnutľná suma pre účely výpočtu exekučných zrážok

2. daňový bonus

Nové hodnoty vyššie uvedených mzdových konštánt si môžete skontrolovať v prehľade Konštanty a číselníky na záložke Dane a .Ostatné.

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 7. 2012 nájdete na našom webe v Poradni SK:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._7._2012


Verze 2.0.2012.0607 ze dne 22.06.2012

Oprava OPRAVA - Prerušenie poistenia

Pri zisťovní prerušenia poistenia sa chybne započítavalo ošetrovné v prípade, kedy jedno ošetrovné nadväzovalo bezprostredne na druhé, t.j. počet dní ošetrovného sa nezisťoval osobitne za každé ošetrovné zvlášť.

Opravené


Oprava Oprava - Výpočet DVZ do 90 dní NP

Pri výpočte DVZ kedy NP trvalo do 90 dní a zároveň PN trvala do posledného kalendárneho dňa mesiaca vzniku PN vrámci trvania PP, mohlo dochádzať k nepresnému výpočtu DVZ (základ pre výpočet mohol byť nižší o pár €C).

Opravené


Oprava OPRAVA - Hlásenie zmien ZP

Automatické generovanie hlásení zmien ZP, ktoré sa spúšťa výpočtom mzdy generuje navyše hlásenia zmien 2Y v prípade, kedy zamestnanec odpracoval 0 hodín a dosiahol nenulový VZ na ZP.

OpravenéVerze 2.0.2012.0606 ze dne 21.06.2012

Novinka Úprava - RLFO - prihláška

Pri generovani eRLFO PRIHLÁŠKA (individuálny aj hromadný) v prípade, že dátum vzniku poistenia uvedenom na RLFO je väčší ako 29.02.2012 a výkon práce v štáte nie je uvedený podateľňa hlási:

ZLA-HODNOTA r:2, stl:1120; Hodnota elementu 'statVykPrace' je chybná Súbor nezodpovedá XML scheme. Kontaktujte dodávateľa softvéru. Nevyplnený údaj : Výkon práce v štáte

Upravené


Novinka Novinka - Štatistické zostavy - definícia

V editore definície štatistickej zostavy na záložke Položky pribudol stĺpec Mzdové zložky. Tento stĺpec zobrazuje pri položke typu Sumácia zo MZ zoznam mzdových zložiek, ktoré sú pri takejto položky nadefinované.


Novinka Úprava - ISCP

Odteraz do ISCP nevstupujú zamestnanci, ktorých pracovný pomer je nezahájený (t.j. majú založenú mzdovú kartu s nevyplneným vznikom PP).


Novinka ÚPRAVA daňových tlačív typu FDF

Na základe upozornenia Daňového riaditeľstva SR, ktoré odporúča, aby tlačivá vytlačené z ekonomického softvéru využívajúceho podklady Daňového riaditeľstva SR obsahovali v spodnej časti text:

"Generované z FDF - obchodné meno, program"

čím softvérová spoločnosť potvrdzuje využívanie štandardu, ktorý zadefinovalo Daňové riaditeľstvo SR, sme doplnili do pätičky tlačových formulárov,ktorých názov začína "FDF" o vyššie uvedený text.


Novinka Zmena - Monitorovanie a meranie neprítomností

1. odteraz je možné akciou Položky zobrazovať položky za označených zamestnancov (doteraz sa položky zobrazovali len za aktuálny záznam)

2. po spustení akcie Generuj sa zobrazí dialóg pre zadanie rozmedzí období tak, aby bolo možné vyberať obdobie len cez atribút určený pre rok

3. po načítaní záznamov sa zobrazí v hlavičke hlavného prehľadu Monitorovanie a meranie neprítomností mzdové obdobie, za ktoré je napočítaný prehľad


Novinka Úprava - Číselník mzdových zložiek

Pri vytváraní kópie Mzdovej zložky z editora MZ pomocou tlačidla Ulož+Nová sa odteraz prednapĺňa číslo novej MZ podľa nasledovných pravidiel (doteraz sa prednapĺňalo nepoužité číslo za najvyšším číslom vrámci celého číselníka MZ)::

1. vrámci všetkých období sa zístí najnižšie a najvyššie číslo MZ vrámci skupiny MZ, do ktorej patrí nová MZ, ak v tomto rozmedzí nie je iná skupina MZ, tak nájde nepoužité číslo v tomto intervale

2. v opačnom prípade ako v bode 1. nájde prvé nepoužité číslo za najvyšším číslom MZ

Pri vytváraní novej Mzdovej zložky pomocou tlačidla Nový sa odteraz prednapĺňa číslo novej MZ podľa nasledovných pravidiel (doteraz sa prednapĺnalo nepoužité číslo za najvyšším vrámci celého číslanika MZ):

1. vrámci všetkých období sa zístí najnižšie a najvyššie číslo MZ vrámci skupiny MZ Základná mzda, ak v tomto rozmedzí nie je iná skupina MZ, tak nájde nepoužité číslo v tomto intervale

2. v opačnom prípade ako v bode 1. nájde prvé nepoužité číslo za najvyšším číslom MZ

Zároveň v editore mzdovej zložky pribudli akcie aj s klávesovými skratkami:

Ulož + Nová (Ctrl + Alt + U) - akcia vytvára kópiu otvorej MZ Číslo MZ podľa skupiny (Ctrl + Alt + N) - v prípade, že je číslo MZ editovateľné, táto akcia ponúkne najbližšie voľné číslo pre zvolenú MZ

V editore MZ skupiny Zákonné poistenie je možné odteraz používať tlačidlo Ulož + Nová.


Novinka Nad prehľad Mzdové obdobie pribudol stĺpček Štvrťrok. Tento atribút zobrazuje číslo štvrťroka, do ktorého mzdové obdobie spadá. Nový stĺpček si vie užívateľ zobraziť pomocou tlačítka Nastav.

Info: Stĺpček Mesiac (číslo) bol zmenený z programátorsky definovaného na počítaný. Ak ho má užívateľ použitý v niektorom filtry, bude nutné upraviť uložený filter pomocou tlačítka Nastav.


Novinka Novinka - Mzdový automat klávesovou skratkou

Nad prehľadom Výpočet miezd je možné spúšťať akciu Mzdový automat klávesou skratkou Ctrl + Alt + A.


Novinka Novinka - Číselník Odpočítateľné položky a bonusy

Nad prehľadom Odpočítateľné položky a bonusy sa akcie Zamestnanci a Rodinní príslušníci odteraz rozvetvujú na 2 podakcie:

1. s priradeným symbolom - zobrazí zamestnancov/rodinných príslušníkov, ktorí majú vo vybranom mzdovom období priradený vybraný symbol (pôvodná funkcianalita)

2. bez priradeného symbolu - zobrazí zamestnancov/rodinných príslušníkov, ktorí NEmajú vo vybranom mzdovom období priradený vybraný symbol


Novinka Novinka - MESAČNÉ VÝKAZY ZP

Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní/akcia eZdravotná poisťovňa vznikla nová podakciou Mesačný výkaz, ktorá zobrazí nový prehľad, nad ktorým sa odteraz budú vytvárať mesačné výkazy pre jednotlivé ZP (papierová ako aj elektronická forma). Nad týmto prehľadom je možné vytvárať aj opravné a aditívne mesačné výkazy. Opravné a aditívne výkazy je možné vytvárať aj nad uzavretým rokom a to prvýkrát za rok 2011.

UPOZORNENIE: Doteraz využívaná podakcia Generuj výkaz bude v krátkej dobe schovaná.

Podrobnejšie informácie nájdete v príručke na našom webe:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Odvody_do_pois%C5%A5ovn%C3%AD_-_Mzdy_(SK)#eZdravotn.C3.A1_pois.C5.A5ov.C5.88a


Novinka ZMENA - Definícia platobných príkazov

Definícia platobných príkazov prešla zmenou do tzv. nového vzhľadu.

Podrobnejšie informácie nájdete v príručke na našom webe:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Defin%C3%ADcia_platobn%C3%BDch_pr%C3%ADkazov_-_Mzdy_(SK)


Novinka ÚPRAVA - PODMODULU KONTO NADČASOV

Zásadným spôsobom bola upravená funkcionalita podmodulu miezd konto nadčasov. Zmena sa týka hlavne rozpadu konta nadčasov v prípade rôzneho preplácania základnej mzdy za nadčas a to buď v mesiaci konania nadčasu alebo v mesiaci vyrovnania (čerpanie náhradného voľna, vyrovnanie v prípade ukončenia pracovného pomeru alebo automatické vyúčtovanie konta nadčasov po uplynutí vyrovnávacieho obdobia).

Pod súdočkom výpočet mzdy došlo k rozdeleniu prehľadu Konto nadčasov na tieto prehľady:

Konto nadčasov - typ A Konto slúži pre vedenie konta nadčasov, kedy za nadčasy, ktoré sú načerpávané v období do konta nadčasov JE vyplácaná základná mzda v mesiaci konania nadčasov. Následné čerpanie náhradného voľna je bez odmeny zamestnanca a prípadné automatické vyrovnanie po uplynutí vyrovnávacieho obdobia rieši len vyplacanie zložky príplatku.

Konto nadčasov - typ B Konto slúži pre vedenie konta nadčasov, kedy za nadčasy, ktoré sú načerpávané v období do konta nadčasov NIE JE vyplácaná základná mzda v mesiaci konania nadčasov. Následné čerpanie náhradného voľna vyplatí zamestnancovi odmenu vo výške základnej mzdy za čerpané voľno a povýší počet odpracovaných hodín o hodiny náhradného voľna. Automatické vyrovnanie po uplynutí vyrovnávacieho obdobia rieši obidve zložky a to odmenu vo výške základnej mzdy ako aj vyplacanie zložky príplatku.

Pre obidve kontá nadčasov sú akcie Možné čerpanie konta nadčasov a Čerpanie konta nadčasov v období sledovania oddelené. Obidve akcie nájdete v miestnej ponuke nad prehľadmi Konto nadčasov - typ A a Konto nadčasov - typ B. Pre tlačový výstup sú hodnoty sčítané a vedené v jednej sume.

Na prelome roka dochádzalo k chybnému zobrazeniu možného čerpania konta nadčasov. Hodnoty z predchádzajúceho roka mohli byť ignorované a tiež mohlo dôjsť k prečerpaniu konta. Chyba byla len v zobrazení prehľadu možného čerpania. Funkcia vyrovnania konta bola vykonaná správne.

Konto nadčasov bolo rozšírené o možnosť automatického preplácania pri ukončení pracovného pomeru. Vyrovnanie je vykonávané špeciálne pre to určenou mzdovou zložkou, ktorú je potrebné vytvoriť v čísleníku Mzdových zložiek a následne priradiť do nastavenia Mzdových konštánt. V období ukončenia pracovného pomeru je zistená celková suma načerpaných hodnôt do kônt nadčasov a preplacaná v zmysle Konta typu A a typu B.

UPOZORNENIE: Pred použitím upraveného konta nadčasov je nutné si pozorne prečítať našu príručku na našom webe: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Konto_nad%C4%8Dasov_-_Mzdy_(SK)

V príručke sa dozviete akým spôsobom je možné prejsť na konto typu B a nastavenie všetkých mzdových zložiek.


Novinka Zmena - Zmeny paušálnych čiastok

Bola upravená podmienka pre výber mzdových zložiek, ktoré je možné použiť v zmenách paušálnych čiastok (cesta: Zamestnanci/Paušály a zrážky/akcia Zmeny paušálnych čiastok). Odteraz sa pri zadávaní zmien paušálnych čiastok ponúknu MZ, ktoré budú spadať do jednej z nasledovných skupín mzdových zložiek:

Skupina MZ = Naturálna mzda, Nešpecifikovaný príjem, Príplatky a doplatky, Zrážky zo mzdy, Prémie a odmeny, OON

a zároveň budú mať nastavené nasledovné parametre:

Vstupný formulár = Čiastka alebo Hodiny * čiastka Zrážka VR = nie je


Novinka Úprava - Monitorovanie a meranie neprítomností

Nad prehľadom Monitorovanie a meranie neprítomností (cesta: Ročné zostavy) bola sprístupnená v miestnej ponuke akcia Tlač formulárom (kl. skr. F8). Pre definovanie tlačových formulárov existujú tlačové zdroje:

 • Monitorovanie a meranie neprítomností
 • Monitorovanie a meranie neprítomností - vstupné parametreVerze 2.0.2012.0506 ze dne 05.06.2012

Oprava Oprava - Generovanie RLFO - odhláška

Odteraz sa pri automatickom generovní RLFO - odhláška vyplní do záznamu RLFO - odhláška Vznik poistenia, deje sa to v 2 prípadoch:

1. pri ukladaní mzdovej karty po zadaní dátumu ukončenia PP, ktorý spadá do vybraného mzdového obdobia
2. po spustení akcie Generuj registračné listy FO nad prehľadom Registračné listy FO

Zároveň bolo upravené generovanie hromadného RLFO - odhláška, kde EZU hlasilo:
element "datVznikuPoist" má zlý obsah.


Verze 2.0.2012.0505 ze dne 21.05.2012

Novinka Nad prehľadom Štatistické zostavy/ISCP pri vytváraní novej definície správ sa ponúka len formát správy: Všeobecný plugin.

Doplnené


Novinka Distribučné výplatné lístky

Odteraz sú v distribúcii nasledovné distribučné tlačové formuláre pre tlač výplatných lístkov:

 • -403120 Výplatný lístok I., pôvodný názov Výplatný listok CP vrátane SDS
 • -403127 DUAL - Výplatný lístok I., pôvodný názov DUAL - Výplatný listok CP vrátane SDS
 • -403128 Projekt - Výplatná páska
 • -403129 DUAL - Výplatný lístok II., pôvodný názov DUAL - Výplatný lístok 2
 • -403134 Výplatný lístok II., pôvodný názov Výplatný lístok 2
 • -403138 Výplatný lístok A4, nový s pevnou veľkosťou, t.j. 1 ks na A4
 • -403139 Výplatný lístok 2 A5, nový s pevnou veľkosťou, t.j. 2 ks na A4

Vykonané zmeny:

 • časť Dovolenka zohľadňuje aj krátenie dovolenky z aktuálneho mesiaca
 • zmenený typ písma a čiar pre účely odosielanie mailom
 • časť Fond (hod/dni) zobrazuje fond z osobného mzdového kalendára zamestnanca (doteraz sa zobrazoval fond zo mzdového kalendára)
 • logo produktu zamenené za text


Novinka Úprava - Mesačný prehľad DÚ - XML

Napriek tomu, že zamestnávateľ je právnickou osobou, tak sa musí v XML vždy vytvoriť element "fo" (fyzická osoba). eDane nevyžaduje, EZU vyžaduje.

Upravené


Novinka ZMENA - Registračné listy FO - odhláška od 22.5.2012

Na základe oznamu elektonickej podateľne Sociálnej poisťovni NOVÉ POVINNÉ POLE pre RLFO, typ odhláška:

Pre RLFO, typ odhláška zaslaný odo dňa 22.5.2012 pribudne kontrola na POVINNÉ pole a to „Dátum vzniku poistenia“. Uvedené sa vzťahuje ako na zasielanie RLFO (resp. RLZEC) formou XML súboru, tak aj na manuálny vstup RLFO.

V XML RLZEC 2011(hromadný RLFO - viac RLFO v jednom súbore) ide o element „datVznikPoist“, ktorý je v rámci nadradených elementov „odhlaskaPP“, „odhlaskaNP“ a „odhlaskaD“.

V XML RLFO 2011 (jednoduchý RLFO - jeden RLFO v jednom súbore) ide o atribút „datVzniku“ elementu „zanik“, ktorý je v rámci nadradených elementov „zecPPOdhl“, „zecNPOdhl“ a „zecDOdhl“.

boli v systéme Helios Orange vykonané zmeny, ktoré sa prvýkrát uplatnia pri odosielaní RLFO druh evidencie Odhláška odo dňa 22. 5. 2012 vrátane:

1. pri automaticky generovanom RLFO sa automaticky doplní Dátum vzniku poistenia.

2. pri ručne vytvorenom RLFO sa pri jeho ukladaní kontroluje vyplnenie Dátumu vzniku poistenia.

3. akcia Kontrola bola rozšírená o kontrolu na vyplnenie Dátumu vzniku poistenia

4. okrem toho bolo upravené generovanie v prípade kedy nebola v Registračnom liste zamestnávateľa vyplnená adresa vlastnej firmy a vytváral sa element "<xx_korAdresa />"


Novinka Úprava - Kontrola na nárok na daňový bonus

Vo výpočte mzdy bola upravená kontrola na nárok daňového bonusu tak, aby porovnávala úhrn príjmov s 1/2 mesačnej minimálnej mzdy (doteraz sa porovnávala hrubá mzda s 1/2 mesačnej minimálnej mzdy)

Upravený algoritmus výpočtu sa uplatní prvýkrat v mzdovom období, ktoré je počas updatu systému Helios Orange aktuálne a zároveň nie je vypočítaná ani jedna mzda (ak je v aktuálnom mesiaci vypočítaná mzda, algoritmus sa uplatní v najsledujúcom mzdovom období).


Novinka ZMENA - Štatistické zostavy

Nad prehľadom Štatistické zostavy boli vykonané úpravy:

1. akcia Doplň definíciu zostáv odteraz doplní definíciu zostavy, len ak neexistuje (doteraz doplnila neexistujúcu definíciu zostavy a v prípade existujúcej definície doplnila chýbajúce distribučné MZ)

2. v editore definície Štatistickej zostavy na záložke Položky pri položkách typu Sumácia MZ po spustení akcie Mzdové zložky pribudla nad zoznamom mzdových zložiek tvoriacich definíciu príslušnej položky akcia Doplň distribučné MZ. Spustením tejto akcie sa do zoznamu doplnia chýbajúce distribučné MZ)

3. do elementu Respondet sa odteraz položka ICO načíta vždy na 8 znakov, ak má vlastná organizácia IČO kratšie ako 8 znakov, automaticky sa zľava doplní nulami.

4. prehľad chýb bol rozšírený o ďalšie kontroly na neplatnú hodnotu, napr. ak namiesto číslenej hodnoty systém nájde nenumerické znaky alebo naopak

Podrobnejšie informácie k štatistickým zostavám nájdete v príručke na našom webe: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/%C5%A0tatistick%C3%A9_zostavy_-_Mzdy_(SK)


Novinka Úprava - Potvrdenie o príjme 2012

Nad distribučnými tlačovými formulármi:

 • -403222 Potvrdenie o zúčt. príjm. 2012
 • -403221 Potvrdenie o zúčt. príjm. 2012 za rod. číslo

sa neponúka tlačový zdroj: Vyplnenie formulára - kontakt a dátum.

UpravenéVerze 2.0.2012.0415 ze dne 05.05.2012

Novinka Úprava - Súhrnný výkaz ZP pre účely RZZP 2011

V prípade, keď mal zamestnanec vrámci kalendárneho roka viac pracovných pomerov, pri čom každý pracovný pomer trval v inom mzdovom období, mohlo dôjsť k tomu, že sa do súhrnného výkazu nezapísali do všetkých mzdových období sadzby poistného.

UpravenéVerze 2.0.2012.0413 ze dne 24.04.2012

Novinka Novinka - Príloha k Potvrdeniu o zdaniteľnej mzde 2012

Nad prehľadom Ročné zostavy boli doplnené nasledovné tlačové formuláre o prílohu riadku 7 (Priznaný a a vyplatený daňový bonus podľa § 33 zákona):

 • -403222 - Potvrdenie o zúčt. príjm. 2012
 • -403221 - Potvrdenie o zúčt. príjm. 2012 za rod. číslo

Príloha sa zobrazí len, ak v zozname detí je viac detí ako 6.


Novinka Úprava - Výpočet pomernej časti odmeny pri určení VZ na SP pri spätnom rozpočítavaní SP

Bol upravený počet mesiacov potrebný pre účely výpočtu pomernej časti odmeny pri určení vymeriavacieho základu na sociálne poistenie pri spätnom rozpočítavaní SP nasledovne:

1. počet mesiacov, ktorými sa delí rozpočítavaný prijem pri PP sa NEznižuje o mesiace, v ktorých dosiahol niektorý z poistných fondov maximálny VZ

2. počet mesiacov, ktorými sa delí rozpočítavaný príjem pri NP sa znižuje o mesiace, v ktorých dosiahol niektorý z poistných fondov maximálny VZ

Upravený algoritmus výpočtu sa uplatní prvýkrat v mzdovom období, ktoré je počas updatu systému Helios Orange aktuálne a zároveň nie je vypočítaná ani jedna mzda.

Zároveň bolo upravené pri generovanie eSociálna poisťovňa/Výkaz (VPP) napĺňanie elementu "TypZec" a to tak, aby v prípade NP sa napĺňalo hodnotou "NP".

Použité skratky:

 • PP - pravidelný príjem
 • NP - nepravidelný príjem
 • VZ - vymeriavací základ


Novinka Nad prehľadom Mzdové obdobie vznikli nové stĺpčeky:
 • Dátum od
 • Dátum do

Tieto dátumové atribúty označujú začiatok a koniec mzdového obdobia a je možné si ich zobraziť pomocou tlačítka Nastav. Dátumy je možné využiť napríklad v module Finančná analýza pre založenie ukazovateľa z modulu Mzdy.


Novinka Úprava - Mesačný prehľad DÚ - XML

Ak zamestnávateľ nežiada o poukázanie rozdielu daňového bonusu alebo zamestnaneckej prémie, tak sa cast 3 a cast 4 musí vytvoriť aj s prázdnymi položkami (eDane nevyžaduje, EZU vyžaduje).

Upravené


Novinka NOVINKA - Prehľad o príjmoch zo závislej činnosti, zrazených preddavkoch ...za mesiac pre rok 2012 - V. časť (TXT)

Nad prehľadom Daňové prehľady (cesta: Ročné zostavy\Daňový prehľad) pribudol v definícii správ nový Formát správy (pre generovanie prehľadu vo formáte TXT):

Mesačný daňový prehľad - TXT

Okrem toho v Parametroch výstupov pri druhu hlásenia "Mesačný prehľad - opravný" vznikla nová položka Číslo v časti Opravný prehľad, ktorá reprezentuje poradové číslo prehľadu v rámci jedného daňového subjektu, typu prehľadu a zdaňovacieho obdobia.

Viac informácií o Daňovom prehľade nájdete na našom webe:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Da%C5%88ov%C3%BD_preh%C4%BEad_-_Mzdy_(SK)


Novinka Úprava - Mesačný výkaz pre ZP -TXT

V niektorých prípadoch mala položka č. 8 - Počet viet tela dávky v indentifikácii dávky nesprávnu hodnotu.

Upravené


Novinka V ojedinelom prípade sa pri tlači alebo generovaní elektronického mesačného výkazu mohla objaviť chybová hláška:

Nie je možné vygenerovať zostavu alebo neplatný názov stĺpca:

Invalid column name "DasliPPId" Invalid column name "DruhPP" Invalid column name "Dohoda" Invalid column name "IPPlati"...

Opravené


Novinka Práva na akciu Kópia

Bola doplnená možnosť nastavenia práv na akcu Kópia nad prehľadom Mzdy/Zamestnanci.


Novinka Úprava - Ročné hlásenie DÚ 2011 - XML

V časti 5 musia byť vždy vytvorené stĺpce pre 4 zamestnancov, aj keď ich je menej (eDane nevyžaduje, EZU vyžaduje).

Upravené


Novinka Nad prehľadmi Výpočet mzdy a Ročné zostavy vznikol nový stĺpček "Hromadne pre e-mail". Tento atribút sa označí pri tých zamestnancoch, ktorí majú vo svojich kontaktoch zadaný druh spojenia "Hromadne pre e-mail".

Tento stĺpček môže užívateľ použiť napr. pre účely odosielania zaheslovaných PDF, kde si pred odoslanim označí tých zamestnancov, ktorí majú tento stĺpček zaškrtnutý.


Novinka Bolo odstránené formátovanie niektorých exportov do XML súborov. Pre zobrazenie dát toto formátovanie zabezpečuje každý webový prehliadač a pre editáciu súboru je možné použiť freeware editor PSPad.Verze 2.0.2012.0402 ze dne 03.04.2012

Novinka Úprava - Ročné hlásenie DÚ 2011 - XML

V. časť riadok 3 položka PSČ - odteraz sa zapisuje táto hodnota na 5 znakov (t.j. bez medzery po treťom znaku), z toho dôvodu, že sa pre účely EZU považovala za chybnú (pre účely eDane bola hodnota PSČ v poriadku aj na 6 znakov a je správna aj na 5 znakov).


Novinka Zmena - akcia eZdravotná poisťovňa

(cesta: Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní)

1. ak sa spustí akcia eZdravotná poisťovňa nad mzdovým obdobím, ktoré spadá pred rok 2012, tak sa zobrazia 2 podakcie: do 4/2011 a od 5/2011. Ak sa spustí táto akcia nad mzdovým obdobím spadajúceho do roku 2012 a vyššieho zobrazí sa podakcia Generuj výkaz.

2. položka "E-mail" v dialógovom okne, ktoré sa zobrazí po spustení akcie eZdravotná poisťovňa a následnom výbere zdravotnej poisťovni bola rozšírená na 75 znakov.


Novinka Novinka - Vyhľadávanie SK ISCO-08

Priamo v editore číselníka Klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08 (v ľavom dolnom rohu) pribudol odkaz na webovú stránku spoločnosti Trexima, kde sa nachádza tzv. fulltextový vyhľadávanie. Do vyhľadávača zadáte názov zamestnania zamestnanca a vyhľadávač Vám ponúkne vhodné kódy z číselníka SK ISCO-08 k zadanému zamestnaniu.

Príklad:
Potrebujete zistiť kód SK ISCO-08 pre zamestnanie upratovačka.

Riešenie:
Do položky fulltextovaného vyhľadávania zadáte slovo "upratovačka", zobrazí sa kód z číselnika:
9112000 - Upratovačka (chyžná)

Doplňujúce info: Priamo na webovej stránke spoločnosti Trexima: http://www.trexima.sk/new/skisco_revizie.php bol zahájený zber návrhov a pripomienok na skvalitnenie číselníka SK ISCO-08, kde môžete uviesť, ktoré zamestnanie navrhujete doplniť, vyradiť alebo upraviť v tomto číselníku.


Novinka Novinka - Štatistické zostavy - definícia

Záložka Položky v definícia štatistických zostáv bola rozdelené do 2 sekcií:

1. Repondent
2. Zamestnanec

Vznikol nový typ položiek definície zostavy "užívateľský", t.j. hodnotu tejto položky zadáva užívateľ priamo v definícii zostavy na záložke Základné údaje.

Podrobnejšie informácie o prehľade Štatistické zostavy nájdete v príručke na našom webe:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/%C5%A0tatistick%C3%A9_zostavy_-_Mzdy_(SK)Verze 2.0.2012.0312 ze dne 22.03.2012

Novinka Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP(MPSVR SR) 1-04 od roku 2012

Súdoček ISCP bol premenovaný na Štatistické zostavy. Podrobnejšie informácie k novému prehľadu Štatistické zostavy nájdete v príručke na našom webe:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/%C5%A0tatistick%C3%A9_zostavy_-_Mzdy_(SK)

Zmeny v metodike ISCP(MPSVR SR) 1-04 od roku 2012:

Metodické vysvetlivky k obsahu jednotlivých ukazovateľov za organizáciu štvrťročného štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP(MPSVR SR) 1-04 nájdete na webe spoločnosti Trexima:

http://www.trexima.sk/new/vystupy/Štruktúra%20vety%20ISCP%20(MPSVR%20SR)%201-04%20metodika.pdf

Zmeny v systéme Helios Orange:

1. nový ukazovateľ "skisco08"

 • užívateľ tento ukazovať uvádza zamestnancovi do Doplňujúcich údajov do sekcie [2] - Zamestnanie do položky SK ISCO-08
 • podrobnejšie informácie k tomuto ukazovateľovi nájdete v histórii verzií na našom webe:

https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Mzdy_(SK)_-_Zm%C4%9Bny_2012#Verze_2.0.2012.0212_ze_dne_17.02.2012

2. nový ukazovateľ "pracpozicia"

 • užívateľ tento ukazovateľ uvádza zamestnancovi do Doplňujúcich údajov do sekcie [2] - Zamestnanie do položky Profesia

3. nový ukazovateľ "postihnutie"

 • tento ukazovateľ automaticky načítava údaje z prehľadu Dôchodky:

hodnota = 1, ak má zamestnanec nárok na čiastočný invalidný dôchodok (ČID)
hodnota = 2, ak má zamestnanec nárok na invalidný dôchodok (ID)
hodnota = 3, ak nemá zamestnanec nárok na ČID ani ID

4. nový ukazovateľ "odborvzdelania"

 • užívateľ tento ukazovateľ uvádza zamestnancovi do Dosiahnutého vzdelania do položky Odbor vzdelania
 • údaj sa zadáva len u zamestnancov, ktorí ukončili štúdium v roku 1991 a neskôr, kód má 20 znakov (vrátane bodiek)
 • 20 znakov tohto ukazovateľa sa vyskladáva z roku ukončenia štúdia + z kódu školy + z klasifikácie odboru vzdelania (KOZ)
 • do položky Odbor vzdelania je možné zadávať tento kód ručne (napríklad v prípadoch kedy zamestnanec študoval v zahraničí) pomocou 2 pomôcok:

a. nakonci položky Odbor vzdelania je tlačítko "tri bodky", po jeho stlačení bude užívateľ presmerovaný do internetového prehliadača na webovú stránku spoločnosti Trexima, kde si postupným vyplnením potrebných parametrov vyskladá príšlušný kod odboru vzdelania daného zamestnanca, ktorý si okopíruje pomocou kl. skratky Ctrl + C a vloží do systému Helios Orange do položky Odbor vzdelania pomocou kl. skratky Ctrl + V
alebo
b. priamo v editore Dosiahnuté vzdelania je v spodnej ľavej časti odkaz na link na webovú stránku spoločnosti Trexima, po kliknutí na tento odkaz bude užívateľ presmerovaný do internetového prehliadača na webovú stránku spoločnosti Trexima, kde postupuje rovnako ako v bode a./

5. zrušený ukazovateľ "dobzam"

 • od roku 2012 bol tento ukazovateľ odstránený z definície tejto štatistickej zostavy

6. zmena metodiky ukazovateľa "miesto"

 • v Doplňujúcich údajov v sekcii [2] - Zamestnanie bola položka Vznik/zánik PP premenovaná na Miesto (ISCP)
 • vzhľadom k tomu, že bol zmenený význam jednotlivých hodnôt tohto ukazovateľa vznikla v pomocných číselníkoch nová skupina "Miesto (ISCP) 2012" a zároveň pri vstupe do prehľadu ISCP Vás systém upozorní na potrebu kontroly a nastavenia tejto položky, aby si užívateľ uvedomil, či hodnoty v tomto ukazovateľovi už zmenil v zmysle novej metodiky alebo ich má pôvodné (hodnoty 1-6 sa nezmenili)
 • užívateľ tento ukazovateľ uvádza zamestnancovi do Doplňujúcich údajov do sekcie [2] - Zamestnanie do položky Miesto (ISCP), po prepnutí do číselníka bude čiselník prázdny, je nutné nad ním spustiť akciu Generuj

Pomôcka:
pre rýchlejšie nastavenie ukazovateľa "miesto" vznikla nad prehľadom Doplňujúce údaje nová akcia Hromadná zmena pomocou, ktorej vie užívateľ nad označenými zamestnancami priradiť príslušnú hodnotu z pomocného číselníka do položky Miesto (ISCP). Odporúčame najprv všekty hodnoty z tejto položky vymazať a následne si pomocou tlačítka Nastav zobraziť stĺpčeky Dátum vzniku PP a Dátum zániku PP, pomocou ktorých si bude užívateľ vedieť zafiltrovať príslušnú skupinu zamestnancov pre hromadnú zmenu.


Novinka Zmena - Výkon práce v štáte

Od 1.3.2012 sa vypúšťa povinnosť zamestnávateľa pri plnení prihlasovacej povinnosti do registra poistencov oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne:

a. štát, na ktorého území vykonáva zamestnanec prácu (resp. szčo samostatnú zárobkovú činnosť, ak túto činnosť vykonávajú mimo územia SR).

b. zmenu štátu, na ktorého území vykonáva zamestnanec prácu (resp. na ktorého území vykonáva szčo samostatnú zárobkovú činnosť).

Povinnosť zamestnávateľa oznámiť štát výkonu činnosti a oznámiť zmenu tohto štátu, však zostáva zachovaná za obdobie do 29. februára 2012.


V systéme Helios Orange bola od mzdového obdobia 3/2012 z tohto dôvodu položka Pracovisko - štát vyradená z kontroly pri generovaní eRLFO.

UPOZORNENIE: Zároveň Sociálna poisťovňa informuje o povinnej identifikácii platieb od 1. 3. 2012, viac informácií nájdete na webe Sociálnej poisťovni:

http://www.socpoist.sk/aktuality-povinna-identifikacia-platieb-od-1-marca-2012-/48411s51346c


Novinka Úprava - Prehľad o zrazených preddavkoch za mesiac na daňový úrad

Pri generovaní správy Mesačný daňový prehľad - XML sa nenapĺňajú nasledovné položky:

Hlavička:

 • riadny
 • opravny

Časť 3:

 • Poukazat
 • Poukazka
 • Ucet

Časť 4:

 • Poukazat
 • Poukazka
 • Ucet

Upravené


Novinka Úpravy - Mesačný prehľad na daňový úrad 2012

1. do časti IV. sa odteraz uvádza rok, len ak je v parametroch výstupu za príslušný mesiac zaskrtnutý atribút "Žiadosť o poukázanie rozdielu zamestnaneckej prémie".

2. do časti V. vstupujú zamestnanci, ktori majú niektorí zo sledovaných údajov tejto časti nenulový.

Podľa usmernenia FR SR zo dňa 15. marca 2012 zamestnávateľ, ktorý nevyplatí zamestnancom zdaniteľný príjem, uvedie ich napriek tomu do prílohy a zapíše informáciu o vykonaní RZD v oddieli V.r.7; prípady, kedy môžu nastať takéto situácie sú nasledovné:

a.zamestnanec, za ktorého zamestnávateľ robil RZD, a ktorý v čase vykazovania údajov na prehľade už nie je jeho zamestnancom

b. zamestnanec, ktorý za vykazovaný mesiac na prehľade nepoberá zdaniteľný príjem (je napr. PN, OČR, MD, RD) a je mu za vykazovaný mesiac vykonané RZD

INFO:
V prípade, že užívateľ nechce zamestnanca s nulovým príjmom oznamovať v prílohe (týka sa to hlavne zamestnancov, ktorí sú napr. celý mesiac PN, OČR, MD, RD a nebolo im za vykazovaný mesiac vykonané RZD)., musí mu v detaile, t.j. pomociou akcie Pohľad cez zamestnanca/Vybraný mesiac všetky nečíselné hodnoty zrušiť, týka sa to hlavne položiek v časti Uplatnené. Toto bude platiť do presnejšieho usmernenia FR SR.

3. do časti V. riadok 4 sa pri nápočte daňového prehľadu odteraz načítava úhrn príjmov plynúcich na základe dohody v prípade, že pracovné pomery v danom mesiaci boli navzájom naviazané v Mzdových údajoch pomocou položky Ďalší PP.

4. do časti V. riadok 7 - "Bolo vykonané ročné zúčtovanie" sa odteraz táto položka označí po nápočte daňového prehľadu v prípade ak v RZD minulého roka je vyplnená položka Dátum vykonania.

Táto položka vznikla pre presné určenia mesiaca, v ktorom bolo vykonané RZD (t.j. neberie sa do úvahy kedy bol výsledok RZD prenesený do výpočtu mzdy, vzhľadom k tomu, že nie všetkým zamestnancom, ktorým BOLO RZD vykonané bol výsledok prenesený vzhľadom pre minimálnu hranicu prenosu RZD).


Novinka Úpravy - Ročné hlásenie na daňový úrad 2011

1. Úvodná strana - Počet zamestnancov uvedených v časti V. - počet upravený tak, aby vracal počet za rodné číslo

2. V. časť riadok 5 - Zúčtované v mesiacoch - upravený tak, aby neoznačil krížikom žiadny mesiac, ak je už zaškrtnutý atribút 1-12 (mohlo sa vyskytnúť pri zamestnancoch s viacerými pracovnými pomermi)

3. II. časť riadok 11 a 12 - Rozdiely z dodatočného hlásenia - ak sú tieto riadky nulové, tak pre účely EZU sú považované za chybné (pre eDane sú v poriadku), z toho dôvodu sú odteraz v prípade nulovej hodnoty prázdne (pre eDane je táto hodnota tiež správna)


Novinka Úprava - Monitorovanie a meranie neprítomností

V niektorých prípadoch sa stáva, že ak sa spustí Generovanie za viacerých zamestnancov, tak počet prípadov je navýšený o 1.

Ak sa spustí generovanie za jedného zamestnanca, tak je počet prípadov správny.

Generovanie upravené


Novinka V číselníku Klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08 bol stĺpček Názov rozšírený na 150 znakov z doterajších 90.


Novinka NOVINKA - Ročné zúčtovanie dane bolo vykonané dňa

Pre presnú identifikáciu mesiaca, v ktorom BOLO VYKONANÉ RZD vznikla v editore RZD nová položka "Dátum vykonania".

Na základe tohto dátumu sa po nápočte Daňového prehľadu v Prehľade o zraz. preddavkoch zaškrtne mesiac, v ktorom bolo vykonané RZD.

Dátum je možné zadať zamestnancom priamo nad prehľadom RZD aj hromadne a to pomocou akcie Dátum vykonania/Nastav pri vybraných zamestnancoch. Po zadaní dátumu sa všetkým označeným zamestnancom zapíše zadaný dátum.


Oprava Oprava - Mzdové kalendáre

V prípade vygenerovania dní (cyklu smien) bolo a napriek upozorňujúcej hláške, že nebude po vygenerovaní editovateľný rok ani typ kalendára, možné zmeniť rok kalendára.

Opravené


Oprava Oprava - Výpočet DVZ v mesiaci vzniku PP

Pri výpočte DVZ v mesiaci vzniku PP v prípade, kedy PN trvala do posledného kalendárneho dňa mesiaca vzniku PP vrámci trvania PP, mohlo dochádzať k nepresnému výpočtu DVZ (základ pre výpočet mohol byť nižší o pár €C).

OpravenéVerze 2.0.2012.0214 ze dne 22.02.2012

Novinka Úprava - Výkaz preddavkov na ZP pre účely RZZP za rok 2011

1. v papierovej forme boli vykonané úpravy v zobrazovaní údajov v časti "Rozpis podľa zamestnancov podľa jednotlivých mesiacov"

2. v prípade, že prvé ostré obdobie roku, za ktorý sa vykonáva RZZP nezačínalo januárom, tak sa do časti "Rozpis podľa zamestnancov podľa jednotlivých mesiacov" (papierová aj elektronická forma) nedostali položky RZZP, ktoré spadali pred prvé ostré obdobie (napr. prvé ostré obdobie = apríl 2011, položky RZZP za 1-3/2011 sa do rozpisu nedostali) - upravené.


Novinka Úprava - nápočet ročného zúčtovania poistenia

Od mzdového obdobia 1/2011 bol upravený nápočet ročného zúčtovania dane tak, aby nenapočítaval na záložku Ročné odpočty symbol "DDS".


Oprava Úprava - generovanie súhrnného výkazu preddavkov ZP

Pri tlači a generovaní súhrnného výkazu preddavkov ZP pre RZZP 2011 v niektorých prípadoch systém hlásil pri bankovom spojení vlastnej firmy:

"Neplatné celé číslo"

Opravené


Oprava ÚPRAVA - nápočet dôb všetkým zamestnancom

Nad prehľadom Ročné zúčtovanie poistenia po spustení akcie Nápočet dôb všetkým zamestnancom dochádzalo k tomu, že ak mal niektorý zamestnanec ukončený pracovný pomer a nasledujúci nie, tak sa mu zapísal do dátumu do tento dátum ukončenia PP.

Opravené


Oprava OPRAVA - Mesačný prehľad o preddavkoch na daň 2012

Do elektronického mesačného prehľadu o preddavkoch na daň do časti 5 riadok A zobrazovalo opačné znamienko.

Opravené


Oprava Úprava - DEPONOVANÉ PLATBY

V prípade hromadného generovania platobných príkazov z miezd (označením viacerých definícií a spustením akcie Generovanie platobných príkazov) mohlo dochádzať k nesprávnemu zaradeniu deponovaných platieb na vygenerovaný platobný príkaz.

OpravenéVerze 2.0.2012.0212 ze dne 17.02.2012

Novinka Novinka - Štatistická klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08 od 1. 1. 2012

Štatistický úrad SR vydal od 1. 1. 2012 novú vnútroštátnu Štatistickú klasifikáciu zamestnaní SK ISCO-08, ktorá je odvodená od medzinárodnej štandardnej klasifikácie zamestnaní ISCO-08. Zároveň sa ruší doteraz používaná Štatistická klasifikácia zamestnaní (KZAM).

Na základe vzniku nového spôsobu klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 bol vytvorený v module Mzdy v prehľade Konštanty a číselníky nový prehľad Klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08. Ďalej prehľady Doplňujúce údaje a Zoznam profesií boli rozšírené o atribúty SK ISCO-08. Atribúty SK ISCO-08, z doplňujúcich údajov a zo zoznamu profesií, sú naviazané na prehľad Klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08.

Prehľad Klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 obsahuje atribúty:

Kód - 7 - miestny kód vo formáte klasifikácie SK ISCO-08
Názov - názov resp popis klasifikácie SK ISCO-08
KZam - atribút naviazaný na čísleník Klasifikácie zamestnaní KZAM (pôvodný kód klasifikácie zamestnaní KZam). Po vyplnení atribútu dôjde ku zviazaniu pôvodnej klasifikácie KZam s kódom klasifikácie SK ISCO-08. V prípade vyplnenia tohto kódu a uložení dôjde k automatickému doplneniu nového kódu SK ISCO-08 do atribútov SK ISCO-08 v prehľadoch Doplňujúce údaje a Zoznam profesií.

Okrem toho je možné, nad týmto prehľadom pre hromadné priradenie nového kódu SK ISCO-08 zamestnancom, použiť akciu "Priradiť zamestnancom kód SK ISCO-08..."

V module Mzdy vo voľbe Konštanty a číselníky bol premenovaný prehľad Klasifikácia zamestnaní na "Klasifikácia zamestnaní - KZAM". Tento číselník je stále naviazaný do prehľadu Doplňujúce údaje do atribútu KZAM a do prehľadu Zoznam profesií do atribútu KZAM.

Kompletný číselník SK ISCO-08 nájdete na webovej stránke Štatistického úradu SR:

http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=1924


Novinka Akcia Import nad prehľadom Predspracovanie bola upravená tak, aby dni z importného súboru boli zapísané do predspracovania na 2 desatinné miesta, doteraz po importe boli zapísané zaokrúhlene na 1 desatinné miesto.


Novinka ÚPRAVA - nepravidelné mzdové kalendáre

V editore mzdového kalendára (s nepravidelnou pracovnou dobou) je možné zaškrtávacie políčko "Vypni ZND" meniť len, ak mzdový kalendár nie je použitý na mzdovej karte zamestnanca. V osobnom mzdovom kalendári nie je možné nikdy toto nastavenie meniť.


Novinka ZMENA - Definícia cyklu smien

Pri zadávaní nového záznamu do definície dní cyklu v mzdovom kalendári sa odteraz prednaplní do položky "Počet hodín" počet hodín denného úväzku z hlavičky mzdového kalendára (doteraz sa prednapĺňal vždy počet hodín "8").


Novinka Novinka - Výkaz Práca 2-04 pre rok 2012

Nad prehľadom Ročné zostavy pribudol nový tlačový formulár:

-403011 - Štvrťročný výkaz - Práca 2-04 2012


Novinka ÚPRAVA - Hlásenia zmien ZP

1. odteraz nie je možné zmazať hlásenie zmien ZP, ak má zaškrtnutý príznak eZP (toto zaškrnutie znamená, že hlásenie bolo takto odoslané na portál príslušnej ZP)

2. ak niektorá neprítomnosť (zo zoznamu väzieb hlásenia zmien ZP) trvala menej ako 1 deň, tak sa odteraz negeneruje za takúto neprítomnosť hlásenie zmien ZP

3. v položke hlásenia zmien ZP s číslom zmeny 2 a kódom zmeny Y pribudlo nové zaškrtávacie políčko "Nepravidelný príjem". Zaškrtnutím sa označujú hlásenia zmien, ktorým sa nahlasuje vyplatený príjem po ukončení pracovného pomeru alebo vyplatený nepravidelný príjem. Generovanie hlásenia zmien toto zašktnutie vykonáva automaticky pri príjme vyplatenom po ukončení pracovného pomeru.

Podrobnejší popis nájdete v príručke na webe:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Hl%C3%A1senie_zmien_ZP_-_Mzdy_(SK)#Hl.C3.A1senie_zmien_ZP


Novinka Novinka - Výkaz preddavkov na ZP pre účely RZZP za rok 2011

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2011 budú poprvýkrát vykonávať zdravotné poisťovne. Zamestnávateľ má povinnosť odovzdať do 28. 2. 2012 každej zdravotnej poisťovni Výkaz preddavkov na ZP pre účely RZZP za rok 2011.

UPOZORNENIE:

Obdobie trvania zamestnania uvádzané do týchto výkazov vychádza z hlásení zmien ZP roku 2011.

Pred nápočtom dôb odporúčame prekontrolovať si hlásenia zmien ZP za rok 2011. Pri hláseniach s kódom zmeny 2Y kedy išlo o oznámenie príjmu vyplateného po ukončení pracovného pomeru si pre odlíšenie od hlásení, ktoré oznamujú prerušenie poistenia, zaškrtnutnite nové zaškrtávacie políčko "Nepravidelný príjem". Pred samotným vystavením výkazu je nutné nad mzdovým obdobím 12/2011 spustiť nápočet dôb. Tento nápočet dôb načíta doby zamestnania z hlásení zmien ZP roku 2011. Po nápočte je možné napočítané doby editovať.

Pre tento účel vznikli nad prehľadom Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie poistenie:

1. nové distribučné tlačové formuláre

 • sys. č. -403463 - Výkaz predddavkov pre RZZP ZP Dôvera 2011
 • sys. č. -403464 - Výkaz predddavkov pre RZZP ZP Union 2011
 • sys. č. -403465 - Výkaz predddavkov pre RZZP ZP VšZP 2011

2. nový formát správy:

Ročný výkaz preddavkov ZP pre RZZP 2011 - TXT

Viac informácii k RZZP nájdete v príručke na našom webe:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Ro%C4%8Dn%C3%A9_z%C3%BA%C4%8Dtovanie_poistenia_-_Mzdy_(SK)


Novinka Úprava - mesačná uzávierka

Nápočet ročného zúčtovania poistenia bol upravený tak, aby sa do nápočtu nedostali zamestnaci, ktorí majú v danom mesiaci ukončený pracovný pomer a zároveň ich neohraničený vymeriavací základ pre zdravotné poistenie = 0 (doteraz sa takýto zamestnanci do nápočtu dostávali).

Info
Nad prehľadom ročné zúčtovanie poistenia vznikol nový stĺpček "Ukončený PP bez vymeriavacieho základu. Pomocou tohto stĺpčeka zistíte, ktorí zamestnanci boli počas vybraného kalendárneho roka ukončení a nedosiahli žiaden príjem tvoriaci základ pre zdravotné poistenie. Takýto zamestnanci by v prehľade nemali byť, ak sa takí nad decembrom nájdu mali by ste ich z prehľadu vymazať.Verze 2.0.2012.0122 ze dne 07.02.2012

Oprava Úprava - Mesačný výkaz ZP

Položka "(1.) Počet všetkých zamestnancov" bola ošetrená tak, aby sa do počtu zamestnancov počítali aj zamestnanci, ktorí mali celý mesiac pokrytí neprítomnosťami, počas ktorých sa fyzická osoba považuje za zamestnanca a zároveň je splnená podmienka, že počet dní poistenia = 0 (ide o tieto neprítomnosti: PN, MD, OČR).

Poznámka:

Položka "(1A.) Počet prihlásených zamestnancov v príslušnej zdravotnej poisťovni" vracala v tomto prípade správny počet.


Oprava V niektorých výnimočných prípadoch pri dosiahnutí dní ospravedlnenej absencie nad 142 dní (kedy zároveň výkon práce dosiahol aspoň 60 dní) dochádzalo k nižšiemu pokráteniu nároku na dovolenku o 1/12 z ročného nároku. Dochádzalo k tomu pri nasledovných počtoch dní ospravedlnenej absencie: 142, 163-64, 184-186. 205-208, 226-230, 247-252.

Upravené


Oprava Úprava - Prehľad o zrazených preddavkoch....2012 - príloha

Riadok 1 - uvádza sa dátum narodenia, ak ide o zamestnanca, ktorý nemá na území SR trvalý pobyt.

Podľa dodatočného odporúčaného usmernenia sa má v tomto prípade, dátum na tlačive zobraziť v nasledovnom tvare: DD.MM./YYYY

Upravené

Poznámka:

Do elektronickej formy vo formáte XML sa zapisuje tento údaj ako štandardný dátum (DD.MM.YYYY).

Vysvetlivky:

 • D - deň
 • M - mesiac
 • Y - rokVerze 2.0.2012.0121 ze dne 01.02.2012

Novinka Ročné zúčtovanie dane 2011 - aktualizácia konštánt pre RZ

Spustením akcie Aktualizácia konštánt pre RZ nad uzavretým mzdovým obdobím 12/2011 sa zmenia konštanty pre krátenie ročných nezdaniteľných čiastok:

Akcia Aktualizácia konštánt RZ bola doplnená o násobky životného minima pre účel krátenia nezdaniteľných čiastok v ročnom zúčtovaní dane:

ZNČ_Koef_1 = 100,00
ZNČ_Koef_2 = 44,20

NČM_Koef_1 = 176,80
NČM_Koef_2 = 63,40

Nové hodnoty mzdových konštánt pre krátenie odpočítateľných položiek si môžete skontrolovať v prehľade Konštanty a číselníky/Dane na záložke Zúčtovanie dane podzáložka Krátenie nezdaniteľných čiastok.

Podrobnejší popis k ročnému zúčtovaniu dane nájdete na našom webe v príručke:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Ro%C4%8Dn%C3%A9_z%C3%BA%C4%8Dtovanie_dane_-_Mzdy_(SK)#Dane


Oprava V distribučnom tlačovom formulári pod sys. číslom -403010 - Štvrťročný výkaz - Práca 2-04 bola vykonaná oprava v riadkoch: 3, 11, 12.


Oprava Pri generovaní elektronického Registračného listu fyzickej osoby pri použití akcie eRLFO/Hromadné podanie pri druhu evidencie ZMENA sa namiesto názvu elementu <adresa> zapísal tento element pod nazvom. <a_adresa>.

Opravené


Oprava V distribučnom tlačovom formulári pod sys. číslom -403284 - Ročný výkaz o plnení podielu občanov so ZP 2011 bola vykonaná oprava v riadkoch: A3, C4, D1 a E1.


Oprava Tlačový formulár "Potvrdenie o zúčt. príjmoch za rodné číslo" hlási:

"Nie je možné vygenerovať zostavu.

xMzPotvrzeniOPrijmuSk_2011: Nemôžem otvoriť zdroj dát.

Incorrect syntax near the keyword 'WHERE'."

OpravenéVerze 2.0.2012.0120 ze dne 24.01.2012

Novinka Novinka - Daňový prehľad 2012

Pre účely nového mesačného vykazovania dani došlo k nasledovným zmenám v prehľade Ročné zostavy/Daňový prehľad.

1. Východzí prehľad bol prispôsobený tlačivu mesačného prehľadu (strana 2)

Poznámka: Ak si užívateľ chce pre minulé roky zachovať pôvodný prehľad, môže tak spraviť pomocou tlačítka Nastav, kde si zobrazí tie stĺpce, ktoré potrebuje a toto nastavenie si uloží.

Nad prehľadom je možné si pomocou tlačítka Nastav zobraziť aj nasledovné stĺpce:

Zálohová daň - úhrn príjmov dohody Sociálne poistenie Zdravotné poistienie

2. Dialog akcie Parametre výstupov:

- položka Obdobie - ponúka mesiace (namiesto štvrťrokov) - položka Druh hlásenia - ponúka mesačný prehľad - nová položka Dátum zistenie - používa sa pre účely Mesačného prehľadu - opravného (strana 1 - Dátum zistenia skutočnosti na podanie opravného prehľadu)

3: Editor Odvody dane za obdobie MM/RRRR (spustíte ho nad Daňovým prehľadom buď tlačítkom Oprava alebo kl. ENTER)

- časť Zrážková daň je zamrazená

4. akcia Pohľad za zamestnanca /podakcia Vybraný mesiac a Všetky obdobia v roku - prehľady boli doplnené o nasledovné položky:

Úhrn príjmov - dohody Sociálne poistenie Zdravotné poistenie ZNČ - výpočet/zmena - ak chce užívateľ zmeniť hodnotu z výpočtu mzdy, zvolí z ponúkaných hodnôt (zmeniť na ÁNO alebo zmeniť na NIE) RZD - výpočet/zmena - ak chce užívateľ zmeniť hodnotu z výpočtu mzdy, zvolí z ponúkaných hodnôt (zmeniť na ÁNO alebo zmeniť na NIE)

- časť Zrážková daň je zamrazená

5. funkčnosť akcie Obdobie daňového prehľadu zostáva ako dotearz z dôvodu správneho výpočtu nároku na poukázanie rozdielu daňového bonusu a zamestnaneckej prémie.


Novinka NOVINKA - Prehľad o príjmoch zo závislej činnosti, zrazených preddavkoch ...za mesiac platný od 1/2012

Nad prehľadom Daňové prehľady (cesta: Ročné zostavy) pribudli:

1. nové tlačové formuláre:

 • -403460 - FDF-Prehľad o zraz.predd.mesačne 2012 I. - IV.časť
 • -403462 - Prehľad o zraz.predd.mesačne V.časť 2012
 • -403461 - FDF - Potvrdenie o podaní tlačiva prehľadu 2012

2. v definícii správ nový Formát správy (pre generovanie prehľadu vo formáte XML):

Mesačný daňový prehľad - XML

Viac informácií o Daňovom prehľade nájdete na našom webe:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Da%C5%88ov%C3%BD_preh%C4%BEad_-_Mzdy_(SK)


Novinka Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia 2011

Nad prehľadom Mzdové obdobie nad mzdovým obdobím 1/2012 po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt sa zaktualizujú konštanty pre RZZP platné pre rok 2011.

Ak výška preplatku alebo nedoplatku nedosiahne najmenej ako € 5, povinnosť odviesť nedoplatok alebo vrátiť preplatok nevzniká (doteraz platila hodnota € 3), z toho dôvodu došlo k zmene v položke:

Minimálna hranica = 5
(cesta: Konštanty a číselníky/Poisťovne/záložka Ročné zúčtovanie poistenia)

Novú hodnotu mzdovej konštanty pre RZZP si môžete skontrolovať v prehľade Konštanty a číselníky/Poisťovne na záložke Ročné zúčtovanie poistenia v položke Minimálna hranica (Zamestnanec/Zamestnávateľ - ročné zúčtovanie poistenia).

Podrobnejší popis k ročnému zúčtovaniu zdravotného poistenia nájdete na našom webe v príručke: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Ro%C4%8Dn%C3%A9_z%C3%BA%C4%8Dtovanie_poistenia_-_Mzdy_(SK)


Novinka Zamestnanecká prémia 2011

Spustením akcie Aktualizácie mzdových konštánt nad aktuálnym mzdovým obdobím 12/2011 ako aj spustením akcie Aktualizácia konštánt pre RZ nad uzavretým mzdovým obdobím 12/2011 sa zmenia konštanty pre výpočet zamestnaneckej prémie 2011:

6xMM = 1902 ZD 12xMM = 3294,36 12xMM = 3804 Čas. test = 6

Nové hodnoty mzdových konštánt pre výpočet zamestnaneckej prémie si môžete skontrolovať v prehľade Konštanty a číselníky/Dane na záložke Zúčtovanie dane podzáložka Zam. prémia.

Podrobnejší popis k ročnému zúčtovaniu dane nájdete na našom webe v príručke:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Ro%C4%8Dn%C3%A9_z%C3%BA%C4%8Dtovanie_dane_-_Mzdy_(SK)#Dane


Novinka Základná nezdaniteľná časť od 1/2012 - mzdové konštanty

Nad prehľadom Mzdové obdobie nad mzdovým obdobím 1/2012 po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt sa zaktualizuje konštanta pre základnú nezdaniteľnú časť (ZNČ) platná od 1. 1. 2012.

Došlo k zmene ročnej výšky ZNČ na nasledovnú hodnotu:

ZNČ = € 3644,74

Poznámka: Mesačná hodnota ZNČ = € 303,72

Novú ročnú hodnotu mzdových konštánt pre ZNČ si môžete skontrolovať v prehľade Konštanty a číselníky na záložke Dane a novú mesačnú hodnotu ZNČ si môžete skontrolovať v mzdových údajoch na záložke Dane alebo priamo vo výpočte mzdy.

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2012 nájdete na našom webe v Poradni SK:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2012


Novinka Zdravotné poistenie od 1/2012 - mzdové konštanty

Nad prehľadom Mzdové obdobie nad mzdovým obdobím 1/2012 po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt sa zaktualizujú konštanty pre zdravotné poistenie platné od 1. 1. 2012.

Došlo k zmene maximálneho vymeriavacieho základu na nasledovné hodnoty:

VZ na ZP = € 2307,00

Nové hodnoty mzdových konštánt pre zdravotné poistenie si môžete skontrolovať v prehľade Konštanty a číselníky na záložke Poistenie.

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2012 nájdete na našom webe v Poradni SK:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2012


Novinka Sociálne poistenie od 1/2012 - mzdové konštanty

Nad prehľadom Mzdové obdobie nad mzdovým obdobím 1/2012 po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt sa zaktualizujú konštanty pre sociálne poistenie platné od 1. 1. 2012.

Došlo k zmene maximálneho vymeriavacieho základu na nasledovné hodnoty:

VZ na NP a GP : €1 153,50
VZ na SP, IP, PvN, PdRf : € 3 076,00

Nové hodnoty mzdových konštánt pre sociálne poistenie si môžete skontrolovať v prehľade Konštanty a číselníky na záložke Poistenie.

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2012 nájdete na našom webe v Poradni SK:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2012


Novinka Minimálna mzda od 1/2012 - mzdové konštanty

Nad prehľadom Mzdové obdobie nad mzdovým obdobím 1/2012 po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt sa zaktualizujú konštanty pre minimálnu mzdu platné od 1. 1. 2012.

Došlo k zmene minimálnej mzdy (MM) a minimálnych mzdových nárokov (MMN) na nasledovné hodnoty:

Stupeň       Koeficient MM   Sadzba MMN v €     Sadzba MMN 
náročnosti práce            pri 40 hod./Týždeň   mes. odmeň. v €
1.		   1,0	    1,880			327,20 
2.		   1,2	    2,2560			392,60
3.		   1,4	    2,6320			458,10
4.		   1,6	    3,0080			523,50
5.		   1,8	    3,3840			589,00
6.		   2,0	    3,7600			654,40

Nové hodnoty mzdových konštánt pre minimálnu mzdu si môžete skontrolovať v prehľade Konštanty a číselníky na záložke Sadzby a konšt. podzáložke Min. mzda, Tr. kritéria.

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2012 nájdete na našom webe v Poradni SK:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2012


Novinka Ročné zúčtovanie dane 2011

RZD za rok 2011 odporúčame vykonať od tejto verzie.

1. Zmeny v prehľade RZD

Pomocou tlačítka Nastav si môže užívateľ zobraziť nové stĺpce:

 • Sociálne poistenie
 • Zdravotné poistenie
 • RZZP - nedoplatok zamestnanca

Súčtom týchto stĺpcov je pôvodný stĺpec Poistné.

2.akcia Nápočet ročného zúčtovania dane

POZOR - je nutné spustí nápočet ročného zúčtovania dane za rok 2011 (nad mzdovým obdobím 12/2011) vzhľadom k novým položkám (sociálne poistenie, zdravotné poistenie, RZZP - nedoplatok zamestnanca)

3. Zmeny v editore RZD

a. na záložke Základné údaje v editore položky vznikli 3 sekcie:

[1] Základné údaje - obsahuje pôdvodné hodnoty

[2] Poistné - detail - rozpis položky Poistné, t.j. z čoho sa skladá položka Poistné zo sekcie [1], t.j:

Poistné spolu = Sociálne + ZP celkom

ZP celkom = Zdravotné + RZZP nedoplatok zamestnanca

[3] Odpočítateľné položky a bonsuy - obsahuje pôvodné hodnoty

b bolo zrušené zaškrtávacie políčko "Prekvalifikovanie zrážkovej dane"

3. Nad prehľadom Ročné zostavy pribudli nové tlačové formuláre:

 • -400416 - Ročné zúčtovanie dane 2011
 • –403286 - Potvrdenie o zapl.dane (2%) 2011

Podrobný popis k ročnému zúčtovaniu dane nájdete na našom webe v príručke:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Ro%C4%8Dn%C3%A9_z%C3%BA%C4%8Dtovanie_dane_-_Mzdy_(SK)#Dane


Novinka NOVINKA - Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch 2012

Nad prehľadom Ročné zostavy pribudli nové tlačové formuláre:

 • -403221 - Potvrdenie o zúčt. príjm. 2012 za rod. číslo
 • -403222 - Potvrdenie o zúčt. príjm. 2012

Poznámka: Do nového riadku "01a - z toho úhrn príjmov plynúcich na základe dohôd mimo pracovného pomeru" vstupujú príjmy vyplatené zamestnancom s druhom pracovného pomeru:

 • dohoda o brigádnickej práci študenta
 • dohoda o vykonaní práce interná
 • dohoda o vykonaní práce - externe
 • dohoda o pracovnej činnosti


Novinka UPOZORNENIE - Úhrn príjmov z dohôd 2012

Od 1/2012 je nutné rozlišovať úhrn príjmov plynúcich na základe dohôd mimo PP pre účely niektorých výstupov:

Potvrdenie o príjme 2012
Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch ... za mesiac 2012

Z toho dôvodu je NUTNÉ PRED zahájením výpočtu miezd za mzdové obdobie 1/2012 si skontrolovať, či majú všetci zamestnanci pracujúci na základe dohôd mimo PP založený jeden z nasledovných pracovných pomerov:

 • dohoda o brigádnickej práci študenta
 • dohoda o vykonaní práce interná
 • dohoda o vykonaní práce - externe
 • dohoda o pracovnej činnosti

POZOR - ak má s Vašou spoločnosťou zamestnanec uzatvorených viac pracovných pomerov, musí mať vždy aj založených toľko mzdových kariet koľko má pracovných pomerov (platí pravidlo: počet pracovných pomerov zamestnanca = počtu osobných čísiel zamestnanca).


Novinka ÚPRAVA - Mesačný výkaz ZP (platí od 12/2011)

V prípade, kedy MZ ku kráteniu pokrývajú len časť mesiaca (napr. PN, OČR, MD), nedochádza k znižovaniu počtu dní zdravotného poistenia o dni zo MZ ku kráteniu.

Upravené

Poznámka: Portál zdravotných poisťovní tento stav nevyhodnocuje ako kritickú chybu.


Novinka Novinka - Hlásenie zmien ZP - dôchodky

Nad prehľadom Hlásenie zmien ZP bola zaktívnená akcia Generuj zmeny/Dôchodky.

Viac informáciií o Hlásení zmien ZP nájdete v príručke na našom webe:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Hl%C3%A1senie_zmien_ZP_-_Mzdy_(SK)


Oprava V prípade voľby typu kalendára "Voľná pracovná doba s definovaným mesačným fondom" nebolo možné editovať Fond pracovnej doby v jednotlivých mesiacoch pri zostavovaní cyklu smien.

Opravené


Verze 2.0.2012.0104 ze dne 06.01.2012

Novinka UPOZORNENIE - § 113 ods. 4 a 5 Zákonníka práce

V zmysle novely zákona č. 311/2001 Zákonníka práce Z. z. v znení neskorších predpisov platnej od 1 .9. 2011 pribudli aj tieto ustanovenia o dovolenke:

§ 113 (4) Ak si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku, pretože bol uznaný za dočasne pracovne neschopného pre chorobu alebo úraz, ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, nevyčerpanú dovolenku mu zamestnávateľ poskytne po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca.

(5) Ak si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku, pretože bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie, nevyčerpanú dovolenku mu zamestnávateľ poskytne po skončení výkonu verejnej funkcie alebo odborovej funkcie.

Vzhľadom k tomu, že okolnosti, ktoré bránia zamestnancovi v čerpaní dovolenky môže posúdiť len zamestnávateľ a vzhľadom k nepresnému zneniu tohto ustanovenia, si tieto situácie užívateľ systému Helios Orange musí ošetriť ručne po ročnej uzávierke priamo v Mzdových údajoch na záložke Dovolenka v položke Zost. z MR.


Novinka NOVINKA - Bradford factor

Pod súdočkom Ročné zostavy vznikol nový prehľad Monitorovanie a meranie neprítomností (tzv. bradford factor).

Bradford factor je systém výpočetu bodov (skóre) každého zamestnanca vzhľadom k jeho absenciam (nepritomnostiam) za zvolené obdobie (zväčša za rok). Čím vyšší počet bodov (vyššie skóre), tým väčšie nebezpečenie pre firmu.

Bradford skóre je spôsob identifikácie osôb s vážnymi absenciami. Tento systém napomáha upozorniť na možné riziko.

Použitie faktora Bradford pomáha zabrániť nadmernej absencii a umožňuje manažérom porovnať dochádzky zamestnancov medzi jednotlivými útvarmi, ale aj celej spoločnosti ako celku.

Viac informácií nájdete v príručke na našom webe: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Monitorovanie_a_meranie_nepr%C3%ADtomnost%C3%AD_-_Mzdy_(SK)


Novinka Novinka - Hlásenie zmien ZP

Nad prehľadom Hlásenie zmien ZP pribudla nová akcia Generuj zmeny. Podrobnejšie informácie nájdete v príručke na našom webe:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Hl%C3%A1senie_zmien_ZP_-_Mzdy_(SK)


Novinka Novinka - Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch 2011

Nad prehľadom Ročné zostavy pribudli nové tlačové formuláre:

 • -403223 - Potvrdenie o zúčt. príjm. 2011 za rod. číslo
 • -403224 - Potvrdenie o zúčt. príjm. 2011

Toto potvrdenie sa odporúča zamestnávateľom, ktorí sú platiteľom dane, použiť za zdaňovacie obdobie roku 2011.
Potvrdenie o príjmoch, ktoré zamestnávateľ vydal zamestnancovi v lehote do nadobudnutia účinnosti oznámenia MF SR č. MF/028670/2011-72 (aktualizované 14. 12. 2011) a v ktorom nebolo v osobitnom riadku uvedené poistné na sociálne poistenie (zabezpečenie), sa za zdaňovacie obdobie roku 2011 akceptuje aj po uverejnení tohto oznámenia.


Novinka Nad prehľadom Ročné zostavy pribudla akcia Odosielanie zaheslovaných PDF. Viac informácií k odosielaniu zaheslovaných PDF nájdete v príručke na našom webe:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Osobn%C3%BD_kalend%C3%A1r_-_Mzdy_(SK)#Odoslanie_zaheslovan.C3.A9ho_PDF


Novinka Pri vytváraní nového zamestnanca do číselníka Zamestnanci sa odteraz kurzor nastaví do položky Osobné číslo.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export