Mzdové složky - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Tento přehled umožňuje uživateli editovat soubor číselníku mzdových složek, tj. opravovat existující a přidávat nové mzdové složky dle vlastních potřeb uživatele a to jak obohacením vzorového distribučního číselníku, tak definováním vlastních nových mzdových složek při využití přehledu Skupiny mzdových složek.

Upozornění Než začnete opravovat nebo přidávat mzdovou složku pozorně si prostudujte definici vzorových mzdových složek distribučního číselníku. Neboť poté, co použijete mzdovou složku ve výpočtu, nelze už v příslušném mzdovém období změnit její charakteristiku.


Po spuštění programu Helios Orange otevřete přehled Mzdové složky volbou Hlavní nabídka, Mzdy, Konstanty a číselníky. Před otevřením přehledu se nejprve zobrazí v pravé části okna Helios Orange přehled mzdových období (pro která definujete číselník mzdových složek) a následně po vybrání příslušného období jednotlivé záznamy mzdových složek.

Při definování mzdové složky po stlačení tlačítka Nový se zobrazí přehled vzorového distribučního číselníku, z něho si vyberete mzdovou složku, která určuje její číslo, název, skupinu MS, typ vstupního formuláře. Další charakteristika mzdové složky je dána hodnotami zadanými na jednotlivých záložkách formuláře Číselník mzdových složek.

Upozornění Nezapomeňte, že každé mzdové období má svůj číselník mzdových složek. V praxi to znamená, že změna realizovaná v číselníku mzdových složek ve vybraném mzdovém období se promítne pouze do číselníku vybraného období a období následujících.


Upozornění Některé mzdové složky v číselníku jsou tzv. systémové mzdové složky (jedná se o mzdové složky od čísla 001 do 199). Pokud zvolíte akci Oprava nad systémovou mzdovou složkou, objeví se hláška:


Dotaz nebo informativní hláška Systémová MS. Chcete editovat pouze její předkontaci?

Pokud odpovíte ANO, otevře se formulář MS a k editaci budou přístupné pouze položky na třetí záložce Účtování. Pokud byste zvolili tlačítko NE, bude program požadovat potvrzení heslem. V tomto případě by byly editaci přístupné i ostatní položky, ovšem doporučujeme ponechat nastavení stávající! Případnou změnu nastavení systémových mzdových složek konzultujte s dodavatelem programu.


Formulář mzdové složky

Vlastní formulář mzdové složky zobrazíte poklepáním levého tlačítka myši.

Formulář mzdové složky


Formulář mzdové složky je rozdělen na záhlaví a tři záložky:


Hlavička formuláře mzdové složky

Číslo

Zde uvedete třímístné číslo jednoznačně identifikující mzdovou složku. Při definici nové mzdové složky program kontroluje duplicitu čísla, které přidělujete nové mzdové složce. Při zadávání mzdové složky ji doporučujeme zadávat do příslušných skupin (viz distribuční číselník mzdových složek, kde jsou např. všechny srážkové mzdové složky v číselné řadě 900 apod.).

Dotaz nebo informativní hláška Číslo mzdové složky se přednabídne dle těchto dvou pravidel:
 1. V rámci všech období se zjistí nejvyšší a nejnižší číslo mzdové složky ve skupině mzdových složek (např. Základní mzda). Pokud se v tomto rozsahu nevyskytuje mzdová složka jiné skupiny mzdových složek, najde nejbližší použitelné číslo a obsadí je.
 2. Jinak najde první použitelné číslo za nejvyšším číslem v rámci všech mzdových složek.


Název MS

Zde uvedete název mzdové složky. Vlastní název nemá vliv na výpočet a měl by mít jednoznačnou vypovídací schopnost pro uživatele.


Skupina MS

Zde přidělíte prostřednictvím pomocného tlačítka Seznam.jpg mzdové složce odpovídající skupinu (podkladem je pomocný číselník Skupiny mzdových složek):

 • 01 - Základní mzda
 • 02 - Příplatky a doplatky
 • 03 - Docházka
 • 04 - Prémie a odměny
 • 05 - OON
 • 06 - Nespecifikovaný příjem
 • 07 - Nemocenská
 • 08 - Naturální mzda
 • 09 - Náhrady mezd
 • 10 - Oprava základen
 • 11 - Srážky ze mzdy
 • 12 - Daně
 • 13 - Zákonná pojištění


Schv.

Podmínkou pro to, aby se mzdová složka dostala do výpočtu, bude nutné její nastavení projít a odsouhlasené nastavení potvrdit právě pomocí tohoto parametru. Jeho zaškrtnutím vyjadřujete souhlas s definicí mzdové složky. Podrobnější informace o schvalování mzdových složek najdete zde.


Název MS (2)

Zde případně uvedete druhý název mzdové složky např. název mzdové složky v jiném jazyce.


Vstupní formulář

Zde určíte prostřednictvím pomocného tlačítka Seznam.jpg význam hodnoty, kterou po vás bude požadovat program při výběru mzdové složky pro výpočet (některé mzdové složky vyžadují zadat pouze koruny, jiné od-do, další např. hodiny) :

 • Koruny
 • Hodiny (koruny se počítají ze základního platu, z průměrné mzdy nebo z hodinového sazby např. příplatek za noční)
 • Dny
 • Hodiny * Sazba (při zadání sazby se koruny vypočítají dle hodin)
 • Hodiny * Koruny (např. pro úkolovou mzdu)
 • Hodiny * Dny
 • Procento (speciální formulář použitý např. u mzdové složky 611 prémie THP, kde zadáte procenta a základem pro výpočet korun je tarifní plat uvedený ve mzdových údajích zaměstnance)
 • Od – Do (pro docházkové mzdové složky, při rovnosti datumu Od – Do můžete zadat hodiny a koruny se vypočítají na základě sazby nebo se nevypočítají vůbec např. absence)
 • Úkolová mzda (pokud zadáte na MS tento vstupní formulář, můžete pak ve výpočtu mzdy využít násobení předem určené sazby určitým násobitelem pro získání celkové částky mzdy).


Záložka 1 - Započitatelnost do základen

Pomocí zaškrtávacího políčka či prostřednictvím pomocného tlačítka určíte, kam se příslušná mzdová složka bude započítávat (na základě výběru skupiny MS a vstupního formuláře pro mzdovou složku můžete vstoupit pouze do polí, která logicky odpovídají této charakteristice mzdové složky):


Záložka 1 - Započitatelnost do základen


[1] Zápočet základny

Hrubá mzda, Hrubý příjem

Těmito parametry volíte, zda se MS má započítat do hrubé mzdy a hrubého příjmu, který se tiskne na výplatní lístky a na mzdové listy.


Příjem (do vyúčtování)

Tímto parametrem zahrnete danou mzdovou složku jako příjem do vyúčtování.

Příklad Příklad nastavení tohoto parametru u mzdové složky "Auto do daně"

Specifickým příkladem využití tohoto parametru je mzdová složka "Auto do daně" u zaměstnance, kterému pravidelně navyšujete základ daně z důvodů využívání služebního automobilu pro soukromé účely. Podobně je tomu u mzdové složky penzijní připojištění, které platí zaměstnavatel svým zaměstnancům.

Pro toto zadání je nutné mít v číselníku mzdových složek mzdovou složku, která bude mít např. číslo 730, skupinu MS Naturální mzda a vstupní formulář Koruny. Do názvu mzdové složky napíšete např. Auto do daně. V definici vyplníte "Ano" pouze u položky Základ pro daň a nezatrhnete parametr "Příjem (do vyúčtování)".

Jinými slovy mzdovou složkou říkáte, že příjem zaměstnance je navýšen o konkrétní peníze, a zároveň říkáte, že zaměstnanec nedostal hotové peníze, ale využívá (jako v našem příkladu) auta.


Základ soc.pojištění, Základ zdr.pojištění

Zde ovlivníte, zda se bude daná mzdová složka započítávat do základu pro výpočet pojistného. Případné nastavení v přehledu Mzdových údajů zaměstnance, záložka Odvody - Pojištění v polích Zdravotní pojištění, Sociální pojištění, bude ovlivňovat tento výpočet. Vypočtený základ pojistného je uveden i na mzdovém listě zaměstnance.


Kč do prům. pro dávky NP

Tímto parametrem určujete, zda se koruny zadané na této mzdové složce započítávají do výpočtu průměru na dávky nemocenského pojištění.


Základ pro výpočet min.mzdy

Zde zadáváte, zda se bude částka zahrnovat do základu pro případné porovnání s minimální mzdou a její automatické doplácení.


Kč do průměru na dov. :

Tímto parametrem určujete, že do výpočtu průměru na dovolenou se budou započítávat pouze koruny zadané na této mzdové složce (u pololetních a ročních odměn bude výše těchto korun ovlivňovat průměr ve 2 až 4 čtvrtletích). Prostřednictvím pomocného tlačítka můžete tedy nastavit opět čtyři stavy (Ano, Ne, 2 čtvrtletí, 4 čtvrtletí).


Základ pro prémie – akt.měs.

Zde určíte, zda se bude tato mzdová složka zahrnovat do základu pro výpočet procentních prémií aktuálního měsíce.

 • Základ 1 pro prémie – akt.měs.
 • Základ 2 pro prémie – akt.měs.
 • Základ 3 pro prémie – akt.měs.
 • Základ 4 pro prémie – akt.měs.


Základ pro prémie – min.měs.

Zde určíte, zda se bude tato mzdová složka zahrnovat do základu pro výpočet procentních prémií dalšího měsíce (podmínkou je provedení měsíční uzávěrky) tj. např. procentní prémie z částek vyplacených za měsíc listopad bude vyplacena až ve výplatě následujícího měsíce.


Základ pro výpočet VR (výkonu rozhodnutí)

Zatržením tohoto parametru ovlivňujete, zda bude částka na této mzdové složce započítána do základu čisté mzdy pro použití ve výpočtu exekucí.


Základ pro odborové příspěvky

Výběrem definujete, zda se tato částka bude či nebude započítávat do základu pro výpočet srážky pro odbory.


Nároková mzda pro Konto PD

Zatržením tohoto parametru před samotným generováním konta pracovní doby musíte nastavit, které mzdové složky považuje zaměstnavatel za základní nárokovou mzdu.


Základ pro daň

Zde nastavíte, zda suma korun vypočtená touto mzdovou složkou bude přičtena k základu daně. Z tohoto základu je dále počítána záloha na daň. Prostřednictvím pomocného tlačítka můžete nastavit tři stavy (Ano, Ne, Příspěvek PF, Příspěvek ŽP, Příspěvek na ubytování).


[2] Zápočet doby

Započítat do ZM za přesčas

Zatržení tohoto parametru bude mít vliv na výpočet základní mzdy za přesčas. Pokud budete zaměstnanci zadávat přesčasy, máte možnost ovlivnit, které mzdové složky budou vstupovat do výpočtu základní mzdy za přesčas (tj. systémové mzdové složky 002). Toto využijete například v případě, kdy chcete, aby se do základní mzdy za přesčas započítávalo osobní ohodnocení.

Upozornění Aby proběhl výpočet základní mzdy za přesčas korektně, musí být mzdová složka, ze které se má základní mzda za přesčas počítat, zadána do Paušálů a srážek.


Hod.do průměru na dov.

Tímto parametrem určujete, zda se hodiny zadané na této mzdové složce započítávají do výpočtu průměru na dovolenou.


Hodiny pro krácení - tarif
Hodiny pro krácení – celkem
Hodiny pro krácení 1
Hodiny pro krácení 2

Nastavením těchto parametrů definujete závislost mezi výší vyplacených korun a odpracovanou dobou tj. výše vyplacených korun bude krácená odpracovanou dobou.

Příklad Příklad nastavení osobního ohodnocení (pohyblivé složky mzdy)

Pokud budu mít u MS 432 Osobní ohodnocení nastaven atribut Krátit hodinami z tarifu, bude krácení probíhat dle hodin na MS, které mají nastaven atribut Hodiny pro krácení - tarif (tj. např. dle MS 001 Základní mzda).
Pokud budu mít u MS 432 Osobní ohodnocení nastaven atribut Krátit hodinami celkem, bude krácení probíhat dle hodin na MS, které mají nastaven atribut Hodiny pro krácení - celkem (tj. např. MS 001 Základní mzda a MS 002 Základní mzda za přesčas).
Ostatní atributy nejsou u žádných distribučních MS nastaveny, je možné je využít pro nějaké jiné případy. '

Dny pro krácení min.základu ZP

Tímto parametrem nastavíte, zda se podle dnů zadaných touto docházkovou mzdovou složkou bude krátit minimální základ pro výpočet zdravotního pojištění. Budete nastavovat zejména u mzdových složek, kterými chcete zadávat nemocenskou docházku.


Odpočet kal.dnů – průměr NP

Výběrem tohoto parametru se nebudou kalendářní dny, které zadáte touto mzdovou složkou započítávat pro výpočet průměru na nemocenské dávky. Např. při zadání docházky mzdovou složkou s tímto vybraným parametrem v měsíci listopadu od 01. do 11.11. (tj. 11 kalendářních dnů) a za předpokladu že ostatní dny byl zaměstnanec v práci, bude pro výpočet průměru na nemocenské v tomto měsíci započteno 19 dní (30 - 11 = 19).


Započítávat dny do omluv.absence
Započítávat dny do neomluv.absence

Výběrem tohoto parametru se budou kalendářní dny, které zadáte touto mzdovou složkou započítávat do omluvené či neomluvené absence (vazba na pole ve Mzdových údajích zaměstnance na záložce Dovolená). Jestliže budou splněny legislativní podmínky, dojde na základě načtených údajů do omluvené absence k automatickému krácení nároku na dovolenou. U neomluvené absence k automatickému krácení nároku na dovolenou nedochází (z důvodu legislativní volnosti).


Započítávat do přesčasů

Výběrem tohoto parametru se budou hodiny, které zadáte touto mzdovou složkou započítávat do přesčasů (vazba na max. roční hranici, tj. limit, přesčasů, která je uložena v přehledu Konstanty a číselníky, záložka 3 - Konstanty a sazby.).


Započítávat do pohotovosti

Výběrem tohoto parametru se budou hodiny, které zadáte touto mzdovou složkou započítávat do pohotovosti (vazba na max. roční hranici pohotovosti, která je uložena v přehledu Konstanty a číselníky, záložka 3 - Konstanty a sazby.).


Započítávat jako výkon práce

Výběrem tohoto parametru se budou hodiny zadané na tuto mzdovou složku započítávat jako výkon práce, což je rozhodující pro výpočet nároku na dovolenou. Na základě tohoto parametru program určuje, zda zaměstnanci vzniknul nárok na dovolenou za odpracované dny nebo za kalendářní rok.


Započítávat do dohody o PP (Započítávat do dohody o provedení práce)

Výběrem tohoto parametru se budou hodiny, které zadáte touto mzdovou složkou, započítávat do dohody o PP (vazba na max. roční hranici dohody o PP, která je uložena v přehledu Konstanty a číselníky, záložka 3 - Konstanty a sazby).


Započítat do Bonus dnů

Výběrem tohoto parametru se budou hodiny zadané na tuto mzdovou složku jako čerpání Bonus dnů. Bonus dny se používají např. jako dodatková dovolená nebo sick days.


Započítat do Konta přesčasů

Mzdové složky s nastaveným atributem slouží pro vedení konta přesčasů. Více se dozníte v příručce Konto přesčasů - Mzdy (CZ)


Záložka 2 - Konstanty

Tato záložka je rozdělena do třech základních částí, které se zobrazují dle nastavené Skupiny MS:

 • Výpočet
 • Srážky
 • Ostatní


Záložka 2 - Konstanty


[1] Výpočet

Základ pro výpočet

Prostřednictvím pomocného tlačítka určíte základ pro výpočet mzdy (Základ pro prémie, MS z minulých období, Tarif z kmenové karty, Průměr na dovolenou, Průměr ND, Odstupné při ukončení PP, Odchodné při ukončení PP, Paušální MS, Minimální mzda).

Základ pro prémie AM - 1
Základ pro prémie AM - 2
Základ pro prémie AM - 3
Základ pro prémie AM - 4
Základ pro prémie MM

Částka na dané MS se pak počítá v závislosti na těch MS, kde jsou nastaveny odpovídající atributy:

Základ 1 pro prémie - akt.měs.
Základ 2 pro prémie - akt.měs.
Základ 3 pro prémie - akt.měs.
Základ 4 pro prémie - akt.měs.
Základ pro prémie - min.měs.


MS z minulých období

Při výběru tohoto základu se na MS zobrazí záložka Mzdové složky pro výpočet prémií, kde můžete zadat, z jakých MS bude výpočet probíhat.


Odstupné při ukončení PP

Je nastaveno u MS 691 Odstupné (výpočet), kde probíhá automatický výpočet částky odstupného z průměrného hrubého měsíčního výdělku v násobku daném hodnotě uvedené v procentu.


Procento, Hodinová sazba, Denní sazba

Předchozí tři parametry souvisí s parametrem Základ pro výpočet a definují výpočet mzdy ze základu tj. procentem, hodinovou a denní sazbou. Můžete použít pro mzdové složky patřící do skupiny Docházka nebo Nemocenská.

Jestliže má mzdová složka nastaven vstupní formulář Hodiny, Dny, Hodiny*Dny, je jako základ pro výpočet zobrazena také volba Paušální mzdové složky. Jejím výběrem dojde k tomu, že se zobrazí další záložka na formuláři mzdové složky 4 - Paušální MS. Na této záložce definujete, z jakých paušálních mzdových složek má být tato konkrétní mzdová složky vypočítána. Tzn. máte např. výpočet prémií (MS X) takový, že jsou počítány jako 50% ze základní mzdy, osobního ohodnocení. Na záložku Paušální MS zadáte mzdové složky Základní mzda a Osobní ohodnocení a na záložku Konstanty zvolíte jako základ pro výpočet Paušální mzdové složky, do Procenta vyplníte 50%. V samotném výpočtu potom na MS X zadáte počet hodin, za které má být zaměstnanec odměněn.


Minimální částka, Maximální částka

Atributy Minimální částka a Maximální částka jsou přístupné u mzdových složek (MS) typu Příplatky a doplatky, Prémie a odměny, OON, Nespecifikovaný příjem, Naturální mzda a Náhrady mezd. Mzdová složka dále nesmí mít nastaven Vstupní formulář Výpočet nebo Úkolová mzda. Základem pro výpočet nesmí být jiné MS a nesmí být nastaveno Povolit cizí měnu.

Takto nastavené hranice MS určují minimální/maximální částku, která bude jedním výskytem mzdové složky ve mzdě vyplacena. Jestliže se jedná o mzdovou složku se vstupním formulářem Hodiny, je minimální/maximální částka posuzována vzhledem k částce za hodinu (nikoli k celkové částce).

Upozornění Při seskupování MS z Předzpracování respektuje tyto hranice až výsledná seskupená MS.
Upozornění Nastavení hranic v Paušálech a srážkách a v číselníku Mzdové složky jsou respektovány odděleně. Pokud je MS ve vypočtené mzdě navázána na Paušály a srážky, respektuje se POUZE nastavení hranic v Paušálech a srážkách u této MS. Nastavení hranic u této MS v číselníku MS je ignorováno i v případě, že jsou min. a max. hranice zadané v Paušálech a srážkách nulové.


1. měsíc, Počet měsíců

Při volbě základu pro výpočet MS z minulých období je možné definovat pro skupinu MS Prémie a odměny se vstupním formulářem Procento. U tohoto typu Prémií je možné rovněž na 2. záložce editoru číselniku MS zadat další atributy pro výpočet: 1. měsíc, Počet měsíců, seznam mzdových složek se zadává na samostatné záložce 6 - Mzdové složky pro výpočet prémií, které tvoří základ výpočtu prémií. Základ pro výpočet je určován vždy tak, že se sumují částky těchto mzdových složek z mezd v obdobích daných parametry 1. měsíc a počet měsíců. Přitom VŽDY platí, že všechna mzdová období pro výpočet předchází vybranému období. Maximální počet měsíců je omezen na 12.

Pokud zadáte na této MS například První měsíc = Leden, Počet měsíců = 3 a zadáte ji do výpočtu v lednu až březnu 2009, základ pro výpočet prémie se bude počítat za 1.- 3. měsíc roku 2008. Od dubna 2009 bude do základu pro výpočet této prémie už brán leden až březen 2009.


Částka

Zde uvedete koruny, které budou sraženy ze mzdy (použito pro mzdové složky skupiny Srážky ze mzdy).


Krátit hodinami z tarifu, Krátit hodinami celkem, Krátit hodinami 1, Krátit hodinami 2

Definujete způsob krácení výše korun zadaných na této mzdové složce dle odpracované doby atd.


Vojenské cvičení

Nastavujete u mzdové složky patřící do skupiny Docházka konkrétně s parametrem Skupina docházky Vojenské cvičení.


Neproplácet svátek

Nastavení atributu určuje, zda danou mzdovou složkou (např. nemocenská docházka) bude svátek proplácen (bude zahrnut do této mzdové složky) nebo zda svátek bude proplácen mzdovou složkou svátku (bude vygenerována mzdová složka svátku). Jestliže tento parametr je zatržený a docházka bude zadána na svátek, dojde k proplacení svátku (vygeneruje se mzdová složka svátku). Jestliže parametr zatržený není, svátek, který bude zadán v rozmezí docházky proplacen nebude (nevygeneruje se mzdová složka svátku).


Povolit cizí měnu

Tento atribut je editovatelný pouze na mzdových složkách (MS) se vstupním formulářem Částka a Hodiny x Částka. Výjimku tvoří MS ze skupin Docházka, Nemocenská, Zákonná pojištění a Daně, kde toto zadávání není povoleno. Pokud má MS nastavený atribut Povolit cizí měnu, objeví se v editoru Výpočtu mzdy/ Paušálů/ Předzpracování editační prvky pro zadávání částek a kódů cizí měny, pro přepínání mezi částkami v hlavní měně mezd a v cizí měně a pro zrušení cizí měny.


[2] Srážky

Srážka VR

Nastavujete u některých srážkových mzdových složek o jaký typ srážky se jedná. Vybírat můžete z následujících možností:

 • Není
 • Běžné výživné
 • Dlužné výživné
 • Přednostní srážka
 • Nepřednostní srážka


Načítat do soc.pojištění – zam., Načítat do soc.pojištění – firma, Načítat do zdr.pojištění – zam., Načítat do zdr.pojištění – firma

Tyto parametry použijete pro tvorbu speciálních mzdových složek patřících do skupiny Zákonná pojištění, do kterých budou načítány odvody pojištění (zdravotního, sociálního). Pro zdravotní pojišťovny jsou tyto mzdové složky předdefinovány v distribučním číselníku mzdových složek. Každá zdravotní pojišťovna má z hlediska odvodu dvě mzdové složky (zaměstnanec - firma). Toto hledisko je obdobně zohledněno v distribučním číselníku mzdových složek i pro dvě vytvořené mzdové složky pro odvod sociálního pojištění.


ZNÁMÉ POTÍŽE:
Známé potíže

Sociální a zdravotní pojištění lze opravovat přes mzdové složky MS 900 Oprava ZP a MS 901 Oprava SP. Pomocí těchto MS můžete navýšit či ponížit vyměřovací základ na ZP či SP, čímž jsou následně ovlivněny i samotné odvody na SP a ZP. V případě, že byste potřebovali snížit základ ZP do mínusu, nesmí být na mzdové kartě v daném mzdovém období zatržen atribut Uplatnit MVZ na záložce 3 - Odvody, Zdravotní pojištění.


V případě, že byste potřebovali upravit přímo samotné odvody SP nebo ZP, pak si musíte pro tento účel založit nové mzdové složky.


V případě sociálního pojištění otevřete pomocí tlačítka Oprava zdrojovou mzdovou složku (MS 013 Soc. poj. - pracovník nebo MS 014 Soc. poj. - firma), na dotaz "Systémová mzdová složka. Chcete editovat pouze její předkontaci?" odpovězte "NE", potvrďte systémovým heslem. Otevře se formulář mzdové složky k editaci a dole stiskněte tlačítko Ulož + Nová MS. V editoru zkopírované mzdové složky upravte Číslo mzdové složky, které musí spadat do intervalu 001 - 200, zadejte Název MS (např. Oprava částky odvodu SP - zaměstnanec), Vstupní formulář změňte na Částka. Zkontrolujte nebo zadejte na záložce 2 - Konstanty v sekci [2] Srážky nápočet do SP nebo ZP za firmu nebo zaměstnance, zatrhněte Nabídnout ve výpočtu. Schvalte mzdovou složku zatržením atributu Schv. a stiskněte tlačítko OK pro uložení.

Při výskytu takovéto mzdové složky se jednotlivé částky odvodů zvýší o zadanou částku. Korekce ovlivní částky odvodů na standardních mzdových složkách pro odvod sociálního pojištění (013,014), respektive na mzdových složkách pro odvod zdravotního pojištění na jednotlivé pojišťovny. Tyto opravné MS nebudou účtovány.

Korekční mzdové složky lze použít pro všechny druhy pracovních poměrů včetně DPP a DPČ.


Typ daně

Prostřednictvím pomocného tlačítka můžete vybrat Daň základní nebo speciální Daň 1-5. Můžete použít pouze u mzdových složek, které mají Skupinu MS Daně.


Vztah k dani

Prostřednictvím pomocného tlačítka můžete vybrat Daň, Daňovou slevu nebo Daňový bonus. Můžete použít pouze u mzdových složek, které mají Skupinu MS Daně.


Odpočet z daň.základu

Tento parametr vyberete např. v případě tvorby opravné mzdové složku k pojistnému (zdravotní a sociální pojištění). Pak se tato mzdová složka stane současně odpočitatelnou položkou od daňového základu.


Vyjmout z RZ

Tímto parametrem určíte, zda bude tato mzdová složka vyjmuta z ročního zúčtování počítaného v následujícím roce. V distribučním číselníku mzdových složek je tento parametr zatržen u mzdové složka Úprava daně minulý rok. Znamená to, že provedete korekci daně, která se vztahovala k minulému roku, ale nechcete, aby tato úprava vstupovala do ročního zúčtování.


PF-přísp. zam., PF-přísp.firma

Tento parametr určuje zda se jedná o mzdovou složku charakterizující penzijní příspěvek odváděný do fondu zaměstnancem nebo firmou.


Zahraniční pojistné - zaměstnanec

Atribut je přístupný pouze na mzdové složce ze skupiny Srážky ze mzdy. Hodnota této mzdové složky se bude odečítat z čisté mzdy. Mzdová složka nevstupuje do distribučních formulářů ani na platební příkaz do pojištění.


Zahraniční pojistné - firma

Atribut je přístupný pouze na mzdové složce ze skupiny Nespecifikovaný příjem. Hodnota této mzdové složky bude navyšovat super hrubou mzdu. Mzdová složka musí mít nastavenu položku Základ pro daň na ANO. Mzdová složka vstupuje do formuláře Potvrzení o zdanitelných příjmech, nevstupuje do ostatních distribučních formulářů ani na platební příkaz do pojištění.


[3] Ostatní

Poslední oblast, je složena z těchto parametrů :


Vícenásobný vstup

Vybráním tohoto parametru bude možné tuto mzdovou složku jednomu zaměstnanci v jednom měsíci zadat vícekrát (tj. v přehledu Výpočet mzdy se tato mzdová složka nebude sčítat). Dále tímto parametrem určujete, zda se do výpočtu dostane mzdová složka zadaná v předzpracování jednou souhrnnou mzdovou složkou (jestliže není zatržena) nebo tolika mzdovými složkami, které jsou zadány v předzpracování (jestliže je zatržena).


Vyřadit z tisku mzd.lístku

Zde nastavujete, zda má či nemá být mzdová složka tištěna na výplatním lístku.


Skupina docházky

Prostřednictvím pomocného tlačítka můžete nastavit skupinu docházky (Dovolená, Neplacené volno, Absence, Vojenské cvičení, Ostatní a Nemoc – docházka). Je přístupno pouze pro mzdové složky, které mají v Skupině MS vybránu hodnotu Docházka.


Kontrola na celkem srazit

Zatržením tohoto parametru bude prováděna v menu Paušály a srážky kontrola, zda byla sražena celá částka. Pro tuto akci jsou použity položky v Paušálech a srážkách: Celkem srazit (tam vyplníte, kolik má být zaměstnanci celkem sraženo) a Dosud sraženo (kam každá měsíční uzávěrka přičte, kolik bylo sraženo). Program ukončí srážky v okamžiku, kdy není již co srazit (tj. obě částky se rovnají ,nedovolí srazit víc než jste vyplnili v položce Celkem srazit - když zde vyplníte 0, nesrazí nic). Tento parametr využijete při podnikových půjčkách apod.


Nabídnout ve výpočtu

Mzdovou složku bude možno vybrat a zadat v menu Výpočet mzdy.


Gener.autom.do výpočtu

Mzdová složka bude automaticky generována do výpočtu mzdy u všech zaměstnanců.


Použít pro paušály

Mzdovou složku bude možno vybrat a zadat v nabídce Paušály a srážky.


Platový výměr

Určuje zda bude mzdová složka zahrnuta do platového výměru. Zatím pouze informativní položka.


Použít v předzpracování

Mzdovou složku bude možno použít v nabídce Předzpracování.


Tisk na zápočtový list

Mzdová složka resp. hodnota (tzn. účet, částka) na ní zadaná se bude tisknout na formuláři Potvrzení při změně zaměstnání.


Překážka na straně zaměstnavatele

Položka je přístupná k editaci u mzdových složek ze skupiny Docházka. Pokud tuto položku na mzdové složce zatrhnete, bude docházet při použití této mzdové složky ve výpočtu mzdy k přesunu platby zdravotního pojištění (ZP) za zaměstnance na zaměstnavatele z částky dorovnání do MVZ na ZP. Do výpočtu mzdy pak bude generována distribuční MS 083 Vratka ZP z doplatku do MVZ (Skupina MS Nespecifikovaný příjem) s příslušnou částkou zdravotního pojištění (nejedná se o odvod, ale o vrácení ZP zaměstnanci).


ZNÁMÉ POTÍŽE:
Známé potíže

Pokud se objeví ve výpočtu mzdy pracovního poměru (zaměstnance) překážka na straně zaměstnavatele (např. mzdová složka 236 Prostoje) a tím pádem započitatelné příjmy do základu zdravotního pojištění zaměstnance jsou nižší než minimální vyměřovací základ (MVZ) na zdravotní pojištění a zaměstnanec má ve mzdových údajích pracovního poměru zatrženou položku Uplatnit MVZ je nutné, aby část pojištění připadající na zaměstnance z rozdílu MVZ a započitatelných příjmů do základu ZP byla změněna na platbu pojištění za zaměstnavatele. Tedy ve mzdě je vygenerována mzdová složka příplatku v částce, která se má přesunout (přeúčtovat).

Výpočet mzdy zaměstnance obsahuje tedy například MS 236 Prostoje, která má zaškrtnutu položku Překážka na straně zaměstnavatele. Příjmy nedosahují výše MVZ na ZP, proto dojde k dorovnání do MVZ. Ve Mzdě jsou použity následující mzdové složky:

MS 001 Základní mzda v částce 2 718 (40h, 5p., 6k.) MS 236 Prostoje v částce 5 545 (136h, 17p., 24k.)

Příjmy do ZP činí ... 8 263 Dorovnáno do MVZ ... 237 Kč (do 8 500)

Z tohoto rozdílu zaplatí zaměstnanec na ZP svou třetinu (tj. 237 x 13,5% x 1/3, tj. 10,665 zaokr. 11). Z doplatku do MVZ by však měl platit ZP celé zaměstnavatel v tomto případě.

Ve výpočtu mzdy je tedy vygenerována mzdová složka 083 Vratka ZP z doplatku do MVZ s částkou 11 Kč.

Účetně se jedná o zvýšení nákladů firmy na ZP a současně zvýšení závazku k zaměstnanci (524xxx / 331xxx).


Číslo MS pro srážku ZP (Číslo mzdové složky pro srážku zdravotního pojištění)

Zde uvedeno číslo mzdové složky pro srážku ZP. Použito u mzdové složky Neplacené volno, kde je touto mzdovou složkou sraženo zaměstnanci 9% zdravotního pojištění tj. odvod, který firma odvedla za zaměstnance.


ZNÁMÉ POTÍŽE:
Známé potíže

Neplacené volno, absence vs. ZP - platné do roku 2014:

Pokud zaměstnanec čerpal neplacené volno (např. MS 246) nebo měl absenci (např. MS 244), zvyšoval se za dobu jejich čerpání základ pro odvod ZP o poměrnou část (za celé kalendářní dny - u MS pro neplacené volno a absenci byl nastaven atribut Základ zdr.pojištění). Odvod za firmu i za zaměstnance se z tohoto navýšení ZP vypočetl klasickým způsobem.

Ve výpočtu mzdy bude měl tedy zaměstnanec např. MS 001 Základní mzda v částce 2 718 (40h, 5p., 6k.) MS 246 Neplacené volno v částce 0 (136h, 17p., 24k.)

ZP za dobu čerpání NV bylo navýšeno o ... 8 500 / 31 x 24, tj. 8 581

Z tohoto rozdílu zaplatil zaměstnanec na ZP svou třetinu a zaměstnavatel 2/3. Pokud jste chtěli, aby z doplatku do ZP za neplacené volno platil celé ZP zaměstnanec, byla na MS pro neplacené volno (absenci) v tomto případě nastavena příslušná srážková mzdová složka (MS 920, příp. MS 921).

Ve výpočtu mzdy byla tedy současně s neplaceným volnem (absencí) vygenerována srážková mzdová složka s částkou 9% z navýšení ZP, tj. 592 Kč (8 581 x 0,09).

Účetně se jednalo o snížení nákladů firmy na ZP a současně snížení závazku k zaměstnanci (331xxx / 524xxx nebo prohozené strany záporně).


Neplacené volno, absence vs. ZP - platné od roku 2015:


Pokud zaměstnanec čerpá neplacené volno (např. MS 246) nebo má absenci (např. MS 244), nezvyšuje se již základ pro odvod ZP o poměrnou část (u MS pro neplacené volno a absenci není nastaven atribut Základ zdr.pojištění a není v atributu Číslo mzdové složky pro srážku ZP vyplněno číslo mzdové složky).

Nicméně, jestliže bude od roku 2015 zadáváno do výpočtu neplacené volno, resp. absence, musí být zachována skutečnost, že je zdravotní pojištění odvedeno alespoň z minimálního vyměrovacího základu. Toto bude zajištěno tím, že zaměstnanci budou mít ve Mzdových údajích zatržen atribut Uplatnit MVZ(jedná se o implicitní nastavení u nově zadaného zaměstnance).

V případě doplatku do minimálního vyměřovacího základu platí, že pojistné z tohoto doplatku platí zaměstnanec (nejedná-li se o doplatek do minimálního vyměřovacího základu z důvodu překážek na straně zaměstnavatele). Aby ke srážce doplatku v programu došlo, je nutné ve Mzdových údajích zatrhnout na záložce Zdravotní pojištění atribut Srazit ZP z doplatku do MVZ. Pokud tento atribut v případě zadávání neplaceného volna/absence nezatrhnete, bude odvod zdravotního pojištění v pořádku, ale firma zaplatí celý odvod zdravotního pojištění (nedojde ke srážce 9% z doplatku do MVZ). V případě zatržení se do výpočtu generuje v případě doplatku do MVZ mzdové složka MS 081 Srážka ZP z doplatku do MVZ - opět se jedná účetně o pohledávku firmy vůči zaměstnanci (ponížen nákladů firmy na ZP - Obdoba dříve používaní MS 920 či 921).


Číslo MS pro likvidaci

Zde je uvedeno číslo mzdové složky, která bude likvidovat nemocenskou dle mzdové složky patřící do skupiny docházky Nemocenská.


Záložka 3 - Účtování

Na této záložce je definována kontace (účetní předpis) pro zaúčtování této mzdové složky do modulu Účetnictví, do textového souboru a popř. do HELIOS® DOS .


Záložka 3 - Účtování


Celá záložka je rozdělena do devíti oblastí tj. do Účtových skupin 1 9 (je zde vazba na přehled Mzdové údaje, záložka Mzdové údaje, pole Účetní skupiny). Tato vazba určuje jakou předdefinovanou kontací budou mzdové složky pro daného zaměstnance účtovány tj. dle čísla vybrané účetní skupiny.

Každá účtová skupina obsahuje dvě pole :


Kontace

Zde se přepnete do číselníku Účetní kódy – Kontace, kde si vyberete příslušnou kontaci pro účtování editované mzdové složky. Detailní popis zadávání vlastní kontace viz Číselníky, Účetní kódy – kontace. Specifické nastavení kontací pro mzdy je pak popsáno v popisu Účtování mezd.


Párovací znak

V tomto poli uvedete párovací znak pro zaúčtovaní tehdy, jestliže máte ve vybrané kontaci mzdové složky navolen atribut párovacího znaku Na mzdové složce.


R Vedle polí Kontace a Párovací znak je tlačítko R. Toto tlačítko použijete tehdy, jestliže chcete zabezpečit automatické rozúčtování na jednotlivé účetní atributy (útvar, zakázka, nákladový okruh, vozidlo) na základě vybraných mzdových složek. Na mzdovou složku, která má být rozúčtována (např. MS osobní ohodnocení - MS X) musí být v číselníku mzdových složek na záložce Účtování, pomocí tlačítka "R" přiřazeny mzdové složky, na základě kterých má k rozúčtování dojít MS Y (tzn. např. mzdová složka mzda na zakázku apod.). To znamená, že přestože osobní ohodnocení je zadáváno pouze jednou (tzn. nikoliv v předzpracování několikrát na různé zakázky...), je z hlediska účetnictví nutné, aby se náklady rozúčtovávaly na základě atributů, které jsou zadány např. na mzdových složkách mzda na zakázku (v předzpracování jsou tyto mzdové složky zadávány na různé zakázky...). Mzdová složka osobního ohodnocení by se do účetnictví měla dostat na jednotlivé atributy poměrnou částí vzhledem k tomu, jak byly atributy přiřazovány na mzdovou složku mzda na zakázku.


Při automatickém generování předkontací dochází k tomu, že původní záznam, kterému nebyl přiřazen žádný atribut (např. osobní ohodnocení) je smazán a je nahrazen tolika řádky účetního zápisu, na kolik různých atributů bylo provedeno rozúčtování. Při rozúčtování jsou nasčítány mzdové složky, které jsou ke mzdové složce X přiřazeny ("R") a splňují podmínku, že daný atribut, na který má být rozúčtování provedeno má v definici účtu mzdové složky nastaveno Povolené nebo Bez kontroly.


Atributy, na základě kterých má k rozúčtování dojít musí být povoleny:

1. U mzdové složky, která se rozúčtovává
2. U mzdových složek, na základě kterých má k rozúčtování dojít. Pokud jsou na MS X přiřazeny MS Y, které některý z atributů mají zakázaný, nebudou tyto MS brány do celkové sumace, na základě kterých má k rozúčtování dojít.


Příklad Příklad rozúčtování osobního ohodnocení na útvary podle mzdové složky Mzda na zakázku

Zadání

Zaměstnanec nemá v kartě zaměstnance vyplněnu žádnou zakázku. Do předzpracování je mu zadávána mzdová složka Mzda na zakázku na dvě zakázky: <menu> Zakázka 1 - 15 000 Kč Zakázka 2 - 5 000 Kč </menu>

Cílem je, aby se osobní ohodnocení ( 1 000 Kč) dostalo do účetnictví poměrnou částkou na Zakázku 1 a Zakázku 2.


Řešení

V číselníku mzdových složek vyberete mzdovou složku 432 Osobní ohodnocení. Vstoupíte na poslední záložku Účtování a stisknete tlačítko R. Zde vyberete mzdovou složku Mzda na zakázku. Na základě této mzdové složky má dojít k rozúčtování osobního ohodnocení na jednotlivé zakázky. Do předzpracování bude zadána mzdová složka Mzda na zakázku 2x. Jednou částka 15 000 Kč na zakázku 1, jednou částka 5 000 Kč na zakázku 2. Osobní ohodnocení se do účetnictví dostane následujícím výpočtem:

 • zjistí se součet částek, na základě kterých má k rozúčtování dojít 15 000 + 5 000 = 20 000 Kč)
 • zjistí se poměr (koeficient) částek zaúčtovaných na jednotlivých zakázkách vzhledem k celkovému součtu, tzn. zakázka 1 - 15 000/20 000=0,75, zakázka 2 - 5 000/20 000=0,25
 • vynásobí se částka osobního ohodnocení jednotlivými koeficienty, tzn. na zakázku 1 bude zaúčtováno - 1 000*0,75=750, na zakázku 2 bude zaúčtováno - 1 000*0,25=250.


Záložka 4 - Paušální MS

Pokud má mzdová složka nastaveý vstupní formulář Hodiny nebo Hodiny*Dny, je jako základ pro výpočet možné použít volbu Paušální mzdové složky. Výběrem se zobrazí další záložka 4 - Paušální MS. Zde zadáte seznam mzdových složek, jejichž částka bude sloužit jako základ výpočtu.

Příklad Příklad č.1 - Výpočet prémie, která se počítá jako 50% ze základní mzdy a mzdového ohodnocení.

Na MS reprezentující výpočet prémií zadáte na záložku Konstanty do položky Základ pro výpočet "Paušální mzdové složky", do položky procento zadáte "50" a na záložku Paušální MS přidáte MS "Základní mzda", "Osobní ohodnocení".


Záložka 6 - Mzdové složky pro výpočet prémií

Na tuto záložku zadáváte seznam mzdových složek, které slouží pro výpočet prémií z minulých období, t.z. v položce Základ pro výpočet je nastaveno MS z minulých období.

Přehled mzdových složek, které spadají do skupiny Prémie a odměny, mají vstupní formulář Procento a Základ pro výpočet je nastaven na MS z minulých období lze zobrazit v dočasné tabulce v přehledech Výpočet mzdy, Předzpracování a Paušály a srážky prostřednictvím akce Podklady pro prémie z MS min.období. Tato akce je vidět jen pokud existují mzdové složky daného typu.

To platí vždy pro dané zaměstnance (nad vybranými záznamy), pro dané období a v Předzpracování a Paušálech a srážkách i pro mzdové složky, které mají vazbu (CisloMzSl) do těchto přehledů.


Záložka 7 - MS do ZM za přesčas

V přehledu vidíte seznam mzdových složek, které vstupují do výpočtu základní mzdy za přesčas. Jsou to mdzové složky, které mají zaškrtnutý atribut Započítat do ZM za přesčas. (záložka 1 - Započitatelnost do základnen, Zápočet doby).


Po kompletním pořízení nové mzdové složky do číselníku mzdových složek příp. po provedení její opravy ji uložíte buď pomocí OK popř. stornujete pomoci Storno. Pomocí Ulož+Nová zrealizujete uložení mzdové složky a navíc se otevře kopie této mzdové složky se stejnou charakteristikou, kterou můžete změnit v detailech a uložit přes OK (takto vytvořená kopie mzdové složky vám ušetří práci při opakovaném zakládání mzdových složek s charakteristikou odlišnou pouze v detailech).

Upozornění Pokud jste mzdovou složku již aspoň jednou použili k nějakému účelu, nepřepisujte ji na jinou a ani ji nemažte. Raději vytvořte novou. Každou novou mzdovou složku (i opravenou) nejdříve vyzkoušejte, než použijete ve výpočtu, zda opravdu provádí to, co chcete.


Pokud jste mzdovou složku již aspoň jednou použili k nějakému účelu, nepřepisujte ji na jinou a ani ji nemažte. Raději vytvořte novou. Každou novou mzdovou složku (i opravenou) nejdříve vyzkoušejte, než použijete ve výpočtu, zda opravdu provádí to, co chcete.


Volby místní nabídky

Schválení vybraných MS

Pomocí akce Schválení vybraných mzdových složek můžete provést hromadné schválení MS. Akce vyžaduje potvrzení heslem.


Přehled kontací a účtů mzdových složek

Jestliže v číselníku mzdových složek vyberete z místní nabídky Přehled kontací a účtů mzdových složek, objeví se přehled všech mzdových složek, které v daném měsíci mají zadanou kontaci. Jestliže jsou na mzdové složce vyplněny kontace u více účetních skupin, zobrazí se kontace konkrétní mzdové složky na více řádků. Sestavu použijete při kontrole před zaúčtováním mezd do účetnictví, případně do souboru.

Tento přehled podporuje editaci souboru číselníku mzdových složek, tj. jak opravu již existujících mzdových složek, tak tvorbu nových mzdových složek dle potřeby uživatele při využití přehledu Skupiny mzdových složek. Formuláře již definovaných skupin mzdových složek jsou určeny jako vzor tj. jsou pouze ke čtení.

Po spuštění programu Helios Orange otevřete přehled Skupiny mzdových složek volbou Hlavní nabídka, Mzdy, Konstanty a číselníky. Před otevřením přehledu se nejprve zobrazí v pravé části okna Helios Orange přehled mzdových období (pro která definujete číselník skupin mzdových složek) a následně po vybrání příslušného období jednotlivé záznamy skupin mzdových složek. Po struktuře přehledu Skupiny mzdových složek se pohybujete pomocí myši. Při definování skupiny mzdových složek zadáváte její číslo, název a typ. Další charakteristika skupiny mzdových složek je dána hodnotami zadanými na jednotlivých záložkách formuláře Skupiny mzdových složek.


Hromadné změny

Pomocí akce Hromadné změny můžete pro označení mzdové složky hromadně měnit vybrané atributy. Protože se jedná o změny, které mohou mít zásadní vliv na výpočet mzdy, jste vyzváni k zadání systémového hesla. Teprve po jeho zadání můžete změny provádět:


Hromadné změny mzdových složek


Změny lze rozdělit do dvou skupin:

 1. Můžete provádět změny jednotlivých atributů mzdových složek (např. nastavení toho, zda se mzdová složka má započítat do Hrubé mzdy apod.)
 1. Můžete provádět změny, resp. nastavení kontací mzdových složek.


Aby se změny provedly, musíte:

 • označit mzdové složky, u kterých chcete změnu provést
 • spustit akci Hromadné změny
 • zadat systémové heslo
 • zvolit požadovanou změnu
 • zatrhnout u dané položky atribut Změnit
 • potvrdit formulář tlačítkem OK


Porovnání

Spuštěním této akce porovnáte označené mzdové složky s referenční mzdovou složkou. S jakou mzdovou složkou se mzdová složka porovnává zjistíte, pokud si pomocí nástroje Nastav doplníte sloupec Referenční mzdová složka. Referenční mzdovou složku lze nastavit pomocí akce Nastavit referenční MS.

Výsledkem akce je přehled Porovnání mzdových složek

Přehled porovnání mzdových složek

Stav

Informace o výsledku porovnání. Nabývá následujících hodnot:

 • Shodné
 • Odlišné
 • Referenční MS není v distribučním číselníku
 • Není vyplněna referenční MS


Číslo

Číslo porovnávané mzdové složky.


Název mzdové složky

Název porovnávané mzdové složky.


Číslo

Číslo referenční mzdové složky, s kterou MS porovnáváte.


Název mzdové složky

Název referenční mzdové složky, s kterou MS porovnáváte.


Paušál

Pokud je pole zaškrtnuto, je MS použita v Paušálech a srážkách a tudíž nebude možné provést přenos atributů mezí referenční a mzdovou složkou pomocí akce Nahraj hodnoty z referenční MS.


Předzpracování mezd

Pokud je pole zaškrtnuto, je MS použita v Předzpracování mezd a tudíž nebude možné provést přenos atributů mezí referenční a mzdovou složkou pomocí akce Nahraj hodnoty z referenční MS.


Výpočet mzdy

Pokud je pole zaškrtnuto, je MS použita ve Výpočtu mzdy a tudíž nebude možné provést přenos atributů mezí referenční a mzdovou složkou pomocí akce Nahraj hodnoty z referenční MS.


Název

Název atributu, ve kterém byl nalezen rozdíl.


Hodnota - uživatelská - název

Hodnota, která je nastavena na uživatelské mzdové složce v zobrazovaném atributu.


Hodnota - distribuční - název

Hodnota, která je nastavena na distribuční mzdové složce v zobrazovaném atributu.


Volba místní nabídky Porovnání mzdových složek

Nastavit referenční MS

Akce nastaví přímo v přehledu Porovnání mzdových složek číslo referenční mzdové složky na porovnávanou mzdovou složku. Po nastavení dojde znovu k porovnání a výpisu výsledku.


Upozornění Při přiřazování referenční mzdové složky se nabízejí všechny distribuční mzdové složky stejné skupiny MS a zároveň se stejným vstupním formulářem.)


Nahraj hodnoty z referenční MS

Spuštěním této akce se změní atributy nad označenými mzdovými složkami podle nastavení přiřazených referenčních mzdových složek.

Upozornění Akce je přístupná, pokud nejsou zaškrtnuty sloupce Předzpracování, Paušál, Výpočet mzdy.


Referenční mzdová složka

Akce Referenční mzdová složka se rozvětvuje na 2 podakce:

Nastavit

Akce nabídne seznam distribučních MS, které je možné přiřadit na uživatelskou MS.

Zrušit

Akce zruší nad označenými MS přiřazenou referenční mzdovou složku.


Aktualizace číselníků MS dle legislativy

Akce obsahuje dvě dílčí akce:

 • pouze distribuční - aktualizuje číselník Mzdové složky - distribuční
Upozornění Nastaví také referenční MS na uživatelskou MS, pokud nebyla vyplněná, za podmínek, že je shodné Číslo MS a Skupina MS. Na Skupině MS Prémie a odměny a Příplatky a doplatky se ještě kontroluje, zda je shodný vstupní formulář.


 • distribuční i uživatelský - aktualizuje jak číselník Mzdové složky - distribuční, tak uživatelské mzdové složky (přehled Mzdové složky), ale pouze, pokud mají přiřazenu referenční mzdovou složku (tj. odkaz na číselník MS - distribuční).
Upozornění Tuto akci lze spouštět pouze nad aktuálním mzdovým obdobím. Spuštění akce je nutné potvrdit globálním heslem.


Spuštění akce dále provádí:


1. aktualizuje MS i v případě, že je v době aktualizace aktualizovaná uživatelská mzdová složka použitá ve výpočtu mzdy (pokud je, tak se stav výpočtu takové mzdy označí jako ZměnaxMS a čeká na kontrolu a přepočet mzdy uživatelem)


2. pokud již jsou vygenerovány platební příkazy nebo existují vygenerované předkontace, tak se změny do uživatelského číselníku neprovedou, uživatel si v takovém případě spustí nad přehledem Mzdové složky akci Porovnání


3. po provedení aktualizace se zobrazí Protokol o změnách MS, který informuje uživatele o výsledku aktualizace, popis stavu aktualizace je zobrazen ve sloupci Stav


4. protokol změn za aktuální mzdové období lze zobrazit v přehledu Protokol o změnách MS, který najdete ve stromku pod přehledem Mzdové složky, nad tímto přehledem je akce Přehled, která obsahuje dílčí akce:

Aktuální období

Slouží k přepnutí do přehledu protokolů změn aktuálního mzdového období.

Pohled přes období

Slouží k přepnutí do přehledu protokolů změn za všechna mzdová období.


Upozornění Platí zde vždy pravidlo: Pokud je distribuční MS už zaktualizována, ale uživatelská MS ne, akce již samotnou uživatelskou MS neaktualizuje. V takovém případě uživatel použije mechanismus porovnávání (nad přehledem Mzdové složky - akce Porovnání). V případě potřeby přenesení distribuční mzdové složky do číselníku uživatelských mzdových složek uživatel použije tlačítko Nový (F2).


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export