Mzdové období - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(úprava odkazu na další přehled)
 
Řádka 61: Řádka 61:
  
 
Také dopočítávaná zóna má své aktuální a běžné období.
 
Také dopočítávaná zóna má své aktuální a běžné období.
 +
 +
 +
{{Warning|Při založení dopočítávaného období se mzdové údaje o zaměstnancích nekopírují z ostrého období automaticky, ale je nutné použít volbu '''Kopírování karet''' nad 1.ostrým obdobím v přehledu Mzdové období.}}
 
   
 
   
  

Aktuální verze z 25. 6. 2020, 09:03

groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Po spuštění programu Helios Orange otevřete přehled Mzdové období volbou Hlavní nabídka, Mzdy.

V aplikačním okně Helios Orange se zobrazí přehled mzdových období, ve kterých budete zpracovávat mzdy. Mzdové období (tj. období, ve kterém zpracováváte mzdy) odpovídá jednomu kalendářnímu měsíci aktuálního roku. Všech dvanáct mzdových období se automaticky generuje na základě ročního období vytvořeného v číselníku Období, který je umístěn v Pomocných číselnících.

Upozornění Pomocí nabídky Nastav lze v přehledu Mzdové období zobrazit sloupce Datum od a Datum do. Datumy označují začátek a konec mzdového období. Datumy lze využít například v modulu Finanční analýza pro založení ukazatele z modulu Mzdy.


V souvislém intervalu mzdových období (řazených Rok, Měsíc) můžete vymezit dvě pracovní zóny:

 • ostrou,
 • dopočítávanou.

Obě zóny se navzájem nepřekrývají. Pokud je dopočítávaná zóna založena, vždy předchází ostrou zónu, která na ní bezprostředně navazuje.


Pravým tlačítkem myši v přehledu Mzdové období aktivujete místní nabídku, která kromě standardních funkcí obsahuje tyto volby :


Vyber období

Akce slouží k výběru období, se kterým budete pracovat. Označíte kurzorem požadované období a volbou Vyber období potvrdíte výběr tohoto vybraného období. Vybrané období je pro optickou kontrolu označeno jasně modře i v případě, že stojíte kurzorem na období jiném.

Tip Pro výběr období při práci v konkrétním přehledu mzdového modulu můžete také využít spodní lištu v okně Heliosu Orange. Nemusíte se tedy pro změnu období přepínat do přehledu Mzdové období.


První zpracovávané období

Zakládáte, přesouváte nebo rušíte odpovídajícími volbami (Založ, Zruš, Přesuň) zpracovávané období.

Upozornění Existence ostré zóny je nutnou podmínkou pro jakoukoli práci v modulu Mzdy. Dříve než začnete cokoli do modulu mzdy pořizovat, musíte založit 1.ostré období nad vybraným měsícem přes akci První zpracovávané období - Založ.
Upozornění Volby Založ, Zruš i Přesuň fungují pouze za předpokladu, že nejsou v dané zóně uzavřená období ani vypočtené mzdy !


Ostrá zóna je vymezena obdobími, které mají nastaven atribut První období na 1.ostré období (tj. dolní hranice) a poslední aktualizované období (tj. horní hranice).

Založení 1. ostrého období vygeneruje do mzdového modulu mzdové konstanty a základní číselníky (mzdový kalendář, skupiny mzdových složek (MS), číselník MS, zdravotní pojišťovny, kódy změn ZP, důvody ukončené PP, penzijní fondy aj.).

Upozornění Při založení 1. ostrého období se přednastaví defaultní nastavení platnosti i při datovaných legislativních změnách, které vznikly po vygenerování databáze (pokud byla databáze již vygenerována a nebyla delší dobu používána pro mzdy).


Upozornění V přehledu mzdových období je vždy jedno označeno jako Aktuální a druhé jako Běžné období.

Aktuální období je na počátku nastaveno na 1. období zóny, pak se automaticky posouvá vždy bezprostředně za poslední uzavřené období. Běžné období bezprostředně následuje za aktuálním obdobím. Aktuální období je určeno pro plnou práci nad mzdami, v běžném období lze editovat pouze některé údaje na mzdové kartě (možno zadávat nové nástupy, měnit údaje stávajících zaměstnanců, není však možné editovat údaje týkající se dovolené, kalendáře, data nástupu a výstupu zaměstnance), číselníky a pořizovat údaje do Předzpracování. V ostatních obdobích je veškerá editace zakázána, výjimku tvoří pouze akce Odemkni mzdové období (akce z lokálního menu přehledu Mzdového období), která uvolní některé blokace. Odemykání období musí být používáno velmi opatrně (nutno omezit v rámci práv a raději konzultovat s našimi pracovníky).


První dopočítávané období

Zakládáte, přesouváte nebo rušíte odpovídajícími volbami dopočítávané období.

Dopočítávaná zóna je vymezena obdobím, které má nastaveno atribut První období na 1.dopočítávané zóna (tj. dolní hranice) a obdobím, které předchází 1. ostrému období ostré zóny (tj. horní hranice).

Založení dopočítávané zóny není povinné. Dopočítávaná zóna je určena pro případ, kdy uživatel nejprve naostro začne počítat mzdy v určitém období (tj. v ostré zóně) a pak zpětně pořídí v dopočítávané zóně mzdy v předcházejících měsících.

Upozornění Takto spočítané mzdy slouží v dopočítávané zóně jako podklad pro doplnění údajů do mzdových listů, potvrzení při změně zaměstnání, ročního zúčtování daně atd.

Také dopočítávaná zóna má své aktuální a běžné období.


Upozornění Při založení dopočítávaného období se mzdové údaje o zaměstnancích nekopírují z ostrého období automaticky, ale je nutné použít volbu Kopírování karet nad 1.ostrým obdobím v přehledu Mzdové období.


Pokud nejsou v dané zóně uzavřená období ani vypočtené mzdy, je možné zónu rušit nebo posouvat její počátek (akce z lokálního menu přehledu Mzdového období). Při posunu počátku zóny se nejprve otestuje, jestli v cílovém období neexistují vypočtené mzdy. Pokud tedy mzdy neexistují, pak při posunu počátku :

dopočítávané zóny zpět, se do cílového období kopírují karty a číselníky z původního počátku,

dopočítávané zóny vpřed, se vymažou data v obdobích od původního počátku zóny do období předcházejícího novému počátečnímu období,

ostré zóny zpět, pokud neexistuje dopočítávaná zóna, dojde k analogické akci jako u posunu dopočítávaného období zpět,

ostré zóny zpět, pokud existuje dopočítávaná zóna, dojde k výmazu „překryté“ části dopočítávané zóny a tato se naplní kartami a číselníky z původního 1. období ostré zóny,

ostré zóny vpřed, pokud neexistuje dopočítávaná zóna, dojde k analogické akci jako u posunu dopočítávaného období vpřed,

ostré zóny vpřed, pokud existuje dopočítávaná zóna, dojde k výmazu „překryté“ části ostré zóny a tato se naplní kartami a číselníky z posledního období dopočítávané zóny.


Měsíční uzávěrka

Touto volbou provedete po zpracování mezd měsíční uzávěrku aktuálního období. Uzavřené období je pro optickou kontrolu označeno šedivou barvou (zároveň je parametr Zpracování nastaven na uzavřeno).

Upozornění Měsíční uzávěrka by měla být provedena až v okamžiku, kdy jsou již vyplaceny mzdy a odevzdány výkazy na příslušné instituce.


Při spuštění měsíční uzávěrky se může objevit seznam zaměstnanců, kteří nemají vypočtenou mzdu. V tomto případě pak následuje po zavření seznamu zaměstnanců hláška:

Dotaz nebo informativní hláška Existují zaměstnanci s nárokem na mzdu, kteří nejsou v seznamu vypočtených mezd. Přesto provést měsíční uzávěrku?

Tato hláška znamená, že existují zaměstnanci, kteří mají z hlediska nastavení mzdových údajů nárok na mzdu, ale nejsou ve Výpočtu mezd. Zkontrolujte si nejprve, zda tito zaměstnanci nemají mít skutečně mzdu spočítanou. Jestliže nejsou vygenerovány předkontace, potom kontrolu provedete ve Výpočtu mzdy tlačítkem Nový (zobrazí se seznam zaměstnanců, kteří nemají v daném měsíci vypočítanou mzdu, přestože na ní z hlediska data nástupu a výstupu mají nárok - můžete tam mít například zaměstnance, kteří mají dohodu nastavenou na celý rok, ale v daném období neměli odměnu z dohody). Jestliže předkontace již vygenerovány jsou, kontrolu provedete ve Výpočtu mzdy z místní nabídky volbou tlačítka Nevypočítané mzdy. Pokud jste si jisti, že skutečně máte vše dobře, potvrďte spuštění Měsíční uzávěrky stiskem tlačítka ANO.


Po spuštění Měsíční uzávěrky se dále objeví hláška:

Dotaz nebo informativní hláška Akce vyžaduje, aby všichni uživatelé ukončili svou práci nad vybraným mzdovým obdobím. Pokračovat?

Pokud jste si jisti, že v daném mzdovém období žádný jiný uživatel nepracuje, potvrďte spuštění Měsíční uzávěrky stiskem tlačítka ANO. Pokud zvolíte NE, uzávěrka se nespustí.


Následně se zobrazí formulář, který se skládá z několika záložek:

Formulář měsíční uzávěrky
Mzdove obdobi - Mzdy - ceska legislativa CZ 1.jpg


1 - Měsíční uzávěrka

Mzdové období

Měsíc a rok, ke kterému se měsíční uzávěrka vztahuje.

Autor

Přihlášený uživatel provádějící měsíční uzávěrku.


Parametry procesu

Automatické zavírání podprocesů
Pokud je zatrženo, okna podprocesů uzávěrky se automaticky zavírají, pokud nedošlo v průběhu podprocesu k Přerušení v podprocesech:

Pokud je zatrženo, podproces je možné přerušit aktivací klávesové ikony Přeruš.

Logovat uzávěrku zaměstnanců
Pokud je zatrženo, lze v přehledu měsíční uzávěrky na záložce Průběh procesů sledovat informace o jednotlivých uzávěrkových akcích k zaměstnanci (přepočty DVZ, průměrů atd..).

Logovat kopírování tabulek
Pokud je zatrženo, zaznamenává se průběh kopírování a mazání tabulek při listopadové uzávěrce.

Již uzavřený zaměstnanec
Určujete, jakým způsobem se má měsíční uzávěrka zachovat v případě, že již došlo k individuálnímu uzavření zaměstnanců.


2 - Průběh procesu

Zde lze zobrazit, jakým způsobem uzávěrka proběhla (Mzdové období, Uzávěrka mzdových období). To, jak detailní průběh procesu se zde zaznamenává je dáno nastavením na první záložce Měsíční uzávěrka (Logovat uzávěrku zaměstnanců, Logovat kopírování tabulek).


3 - Konfigurace


4 - Konfigurace zaměstnance

Na záložce 3 a 4 je nastaveno, které operace v rámci uzávěrek probíhají - implicitně je vše nastaveno od firmy Asseco Solutions a není nutné provádět jakékoliv opravy nastavení.

Do Konfigurace zaměstnance lze vstoupit při Opakované uzávěrce a nastavit, které operace se v rámci opakované uzávěrky mají provést.


Upozornění Úpravu Konfigurace zaměstnance při opakované uzávěrce VŽDY konzultujte s pracovníky hotline.


Upozornění Pokud vznikne u zákazníka požadavek na to, aby v rámci měsíční uzávěrky byly napočítávány jen některé operace (např.se jedná o databázi, kde jsou pouze dohody o provedení práce a není nutné u nich sledovat přepočet DVZ, přepočet průměrů na dovolenou, RELDP), je možné kontaktovat naši firmu a zajistit speciální nastavení uzávěrky konzultantem přímo u zákazníka.


Upozornění V přehledu Zaměstnanci - Mzdové údaje lze provést individuální uzávěrku vybraného zaměstnance přes akci Uzávěrka zaměstnanců. Akci je možné spustit přes měsíční uzávěrkou v případě, že potřebujete napočítat sestavy a přehledy pro vybraného zaměstnance dříve.


Spuštění měsíční uzávěrky potvrdíte stisknutím tlačítka Provést.


V některých případech se může v průběhu uzávěrky objevit hlášení:

Dotaz nebo informativní hláška Nejsou přepočítány všechny mzdy nebo je některá mzda blokovaná. Akce nebude provedena.

Pokud se objeví tato chyba, nelze měsíční uzávěrku spustit. Důvodem je špatně spočítaná mzda u některých zaměstnanců. Seznam těchto zaměstnanců získáte z přehledu Výpočet mzdy, kde si můžeme zafiltrovat na parametr Výpočet. Tento parametr může nabýt nejčastěji následujících hodnot:

 • Automat - u zaměstnanců, jimž byla mzda spočítána Mzdovým automatem (nebo přes volbu Nový) a dále neupravována (tento příznak je v pořádku);
 • Proveden - u zaměstnanců, jimž byla mzda dále upravována nebo byl spuštěn přepočet mzdy(tento příznak je v pořádku);
 • Změna x VPP - může nastat u souběžných pracovních poměrů (PP) v případě, že byla mzda spočítána nejprve u hlavního PP a teprve následně u souběžného - pomůže spustit akci Přepočet mezd z místní nabídky;
 • Chyba - mzda byla chybně spočítána - důvod zjistíte, pokud spustíte nad daným zaměstnancem Přepočet mezd
 • Změna x Předzpr. - může nastat v případě, že jste již spočítali mzdu a teprve pak jste zadali údaje do předzpracování, opět pomůže akce Přepočet mezd
 • Neschválená MS - může nastat v případě, že použijete ve výpočtu mzdovou složku, která není schválená (tj. nemá ve své definici nastaven atribut Schváleno - bližší popis naleznete zde)
 • Změna PHV/DVZ - není správně vypočten PHV (průměr pro náhrady)
 • Min.vyúčtování - není dosaženo nastaveného minimálního vyúčtování mzdy
 • ZměnaxMS - nastane například při uzavření stravenek v přehledu Výpočet mzdy - Stravenky, jestliže byla mzdy vypočtena dříve, akcí Přepočet mezd mzdu opraví


Vlastní měsíční uzávěrka realizuje posloupnost následujících činností :

 • výpočet průměrů
 • přečíslování nemocenských dávek
 • kumulace údajů pro evidenční list
 • kumulace údajů pro roční zúčtování
 • paušály a srážky – u půjček a exekucí se napočítá počet již sražených korun (dle nastavení MS)
 • aktualizace čerpané dovolené
 • aktualizace odpracovaných dnů v zaměstnání
 • aktualizace absence na mzdové kartě
 • aktualizace odpracovaných hodin přesčasů, pohotovosti, dohod o provedení práce na mzdové kartě

Odpovídající podmnožiny těchto činností provádí měsíční uzávěrka v závislosti na měsíci, ve kterém je spuštěna:

1) v měsíci listopadu aktuálního roku realizuje :

- kopírování číselníků a karet zaměstnanců z prosince do ledna následujícího roku (vazba na funkce Kopírování kalendářů z minulého roku a Aktualizace kalendáře na kartě, Založení nových mzdových období (jednotlivých měsíců následujícího roku)

- na samém počátku se objeví při spuštění listopadové uzávěrky následující hláška:

Dotaz nebo informativní hláška Měsíční uzávěrka se pokusí vytvořit osobní mzdové kalendáře pro příští rok. Osobní kalendáře uzávěrka generuje jako kopie obecných mzdových kalendářů. Pokud nemáte ještě obecné kalendáře pro příští rok nachystané, můžete tuto uzávěrku nyní ukončit, obecné kalendáře příslušně připravit a uzávěrku spustit později. Pokud necháte nyní uzávěrku proběhnout a obecné kalendáře nejsou ještě vytvořené, budou tyto kalendáře automaticky vygenerovány. Následně se vygenerují i osobní mzdové kalendáře jako kopie obecných kalendářů. Provést nyní měsíční uzávěrku?

Tato hláška informuje o nutnosti vytvořit obecné kalendáře pro příští rok v případě, že jsou kalendáře aktuálního roku uživatelem různým způsobem modifikované (práce ve svátek, v sobotu či neděli, odstranění svátků u dohod, atd.). Pokud tedy uživatel používá standardní kalendář s pravidelnou pracovní dobou, dojde k automatickému vytvoření obecných i osobních kalendářů pro rok následující (kopie). V ostatních případech je potřeba kalendáře pro nový rok předpřipravit v roce aktuálním případně upravit až v novém roce. Osobní kalendáře budou vytvořeny jako kopie kalendářů obecných.


Po potvrzení měsíční uzávěrky se objeví procesní okno, informující o vlastním průběhu listopadové uzávěrky. Při měsíční listopadové uzávěrce jsou prováděny následující akce:

 • Nejprve probíhají akce, které jsou společné pro všechny měsíční uzávěrky, tj. Měsíční kumulace a přepočty, Přepočet mzdových listů, Nápočet ročního zúčtování daní, Přepočtené stavy a Nápočet do ELDP.
 • Následuje Kopírování mzdových tabulek do nového roku. Kopírovány jsou prosincové, nikoli listopadové údaje. Lze tedy ještě před listopadovou uzávěrkou změnit mzdové údaje zaměstnanců v prosinci a tyto změny budou přeneseny do ledna nového roku. Jsou zkopírovány mzdové číselníky, karty a další údaje.
 • Dále probíhá Kopírování kalendářů do nového roku, jsou aktualizovány kalendáře na mzdových kartách zaměstnanců a jsou vygenerovány osobní kalendáře.
 • Také jsou automaticky vytvořena nová mzdová období pro následující rok a konec ostré zóny je přesunut na prosinec následujícího roku.

Pokud vše proběhne v pořádku, objeví se hláška o tom, že "Akce byla úspěšně ukončena". Následuje dotaz, zda má být provedena Měsíční kontrola mzdových údajů. Měsíční kontrola má stejný průběh jako u jakékoli jiné měsíční uzávěrky a lze ji taktéž vyvolat z místní nabídky z přehledu Mzdové údaje.


2) v jiných měsících, které nejsou koncem čtvrtletí :

- načítání hodnot absence, pohotovosti apod. do mzdových údajů zaměstnance
- aktualizace hodnot Dosud sraženo v Paušálech a srážkách
- přečíslování dokladů nemocenských dávek, jestliže je nastaveno číslovat automaticky, toto číslování probíhá na základě abecedy a datumu nemoci
- přepočet mzdových listů
- nápočet údajů pro roční zúčtování daně
- nápočet údajů do ELDP a vytváření ELDP pro nové zaměstnance (tzn. pro ty, kteří ještě neprošli měsíční uzávěrkou ani jim nebyl ELDP vytvořen ručně)
- výpočet průměrů na nemocenskou
- výpočet přepočtených stavů


3) v posledním měsíci čtvrtletí :

- výpočet průměrů na dovolenou

Upozornění Při zadávání mzdových údajů nového zaměstnance dochází k tomu, že jsou programem automaticky zatrženy položky Přepočet měsíční (atributy je možné zobrazit ve Mzdových údajích přes Nastav). Znamená to, že v prvním čtvrtletí po nástupu zaměstnance budou průměry na dovolenou. První přepočet průměrů probíhá po provedení první měsíční uzávěrky. Toto zatržení není možné uživatelsky ovlivnit.


Měsíční kontrola mzdových údajů

Po provedení měsíční uzávěrky lze spustit (a toto spuštění doporučujeme) Měsíční kontrolu mzdových údajů.

Upozornění Údaje, které se zde kontrolují, jsou při měsíční uzávěrce vždy kontrolovány vzhledem k následujícímu měsíci. Jestliže je prováděna uzávěrka např. za měsíc květen 2012, akce kontroluje, zda v měsíci červnu roku 2012 budou všechny níže kontrolované údaje v pořádku.


Tato akce provádí kontrolu:

 • Odpočet na děti - hranice 18 let - kontrola probíhá na základě rodného čísla dítěte při současně uplatňovaném daňovém zvýhodnění
 • Odpočet na děti - hranice 26 let - kontrola probíhá na základě rodného čísla dítěte při současně uplatňovaném daňovém zvýhodnění
 • Odpočet studium - hranice 26 let - kontrola probíhá na základě rodného čísla zaměstnance. Kontrola probíhá pouze u zaměstnanců, kteří mají na Mzdové kartě na záložce Daně a pojištění nastavenou Slevu na studium.
 • Odpočet na ZP - hranice 26 let - kontrola probíhá na základě rodného čísla zaměstnance. Kontrola probíhá pouze u zaměstnanců, kteří mají vyplněnou položku Zdravotní pojištění Od hranice na Mzdové kartě.
 • Limit přesčasy (hod.)
 • Limit pohotovost (hod.)
 • Limit dohody o PP (hod.)
 • Kontrola daň.zvýhodnění na děti
 • Konec platnosti slevy na dítě - kontrola položky Platnost slevy do (daňového zvýhodnění) na formuláři Rodinných příslušníků.
 • Nárok na důchod v měsíci - pokud je položka Nárok na důchod ve formuláři důchodů uživatelem ručně vyplněna, informuje program uživatele o tom, že danému zaměstnanci nárok na důchod v konkrétním měsíci vznikne.
 • Kontrola podpůrčí doby - kontrola toho, zda se zaměstnanec blíží k vyčerpání, případně zda již vyčerpal podpůrčí dobu (informace se objevuje na základě toho, jaká kontrolní pásma jsou nastavena v konstantách na záložce DNP a pojištění - Podpůrčí doba/kontrolní pásma)
 • Školení, lékařské prohlídky - kontrola absolvování školení - přehled zaměstnanců, kteří mají v následujícím měsíci absolvovat školení - kontrola probíhá dle měsíce a roku zadaného v položce Absolvovat do na Plánu školení, lékařské prohlídky; do kontroly nejsou zahrnuty Plány školení, které mají v položce Stav školení příznak Absolvováno či Prominuto
 • Přepočet průměrů na dovolenou - vypíše se seznam zaměstnanců, kterým se průměr nepřepočítal z důvodu nulových hodin pro výpočet průměru v rozhodném období. Z kontroly jsou vyřazeni zaměstnanci s druhem pracovního poměru Dohoda o provedení práce. Dochází také ke kontrole stavu, kdy v měsíci nebo ve čtvrtletí neodpracoval zaměstnanec 21 dní (Pro získání detailnějších informací použijte v přehledu Mzdové údaje akci místní nabídky Vývoj PHV (označené)):
  • Ano-čtvrtletní, není 21 dnů - PHV byl vypočten ze známých hodnot v předchozím čtvrtletí, ale zaměstnanec neodpracoval v předchozím čtvrtletí 21 dní
  • Ano-měsíční, není 21 dnů - PHV byl vypočten ze známých hodnot v předchozím měsíci, ale zaměstnanec neodpracoval v předchozím měsíci 21 dní
 • Kontrola ZP od hranice - od mzdového období 8/2004 je kontrolována existence zaměstnanců, kteří mají na kartě nastavený parametr Zdravotní pojištění Počítat od hranice (od 1.8.2004 se sleva na ZP již neuplatňuje)
 • Konec platnosti slev/bonusů - kontrola položky Datum do u slev na poplatníka zadaných ve formuláři Mzdové údaje na záložce Daně a pojištění.
 • Změny základní mzdy - kontrola vypisuje seznam zaměstnanců, u kterých došlo v daném měsíci ke změně základní mzdy uzávěrkou.
 • Změny paušálních částek - kontrola vypisuje seznam zaměstnanců, u kterých došlo v daném měsíci ke změně paušálních částek uzávěrkou.
 • Ukončení mateřské/rodičovské dovolené - kontrola na to, zda v následujícím měsíci dojde k ukončení placené mateřské dovolené či rodičovské dovolené (kontrola na hodnoty z atributu Předpokládaný konec MD a Předpokládaný konec RD nad přehledem Mzdové údaje)
 • Neplacená MD - dítě 3 roky
 • Neplacená MD - dítě 4 roky
 • Kontrola souběžných pracovních poměrů - kontrola upozorňuje na zaměstnance, jejichž aktuální PP se odkazuje na již ukončený Hlavní PP (tj. u souběžného PP je v položce Hlavní PP ve Mzdových údajích přiřazeno osobní číslo HPP, který již byl ukončen) - je třeba tuto vazbu zrušit


Kontrola limitních hodin probíhá na základě nastavení mzdových konstant. V konstantách na záložce "Konstanty a sazby" jsou v oblasti Limit hodin/k.pásma určeny jednak maximální hodiny, které může zaměstnanec odpracovat v rámci přesčasů, pohotovosti, dohod o provedení práce a jednak počet hodin, který udává, jak dlouho před dovršením limitní hranice má program na tuto skutečnost upozornit. Maximální hodnoty, které může zaměstnanec v rámci jednotlivých činností odpracovat mohou být vyplněny u konkrétního zaměstnance přímo ve Mzdové kartě na záložce "Zařazení - Mzdové parametry" v sekci "Limity hodin". Jestliže jsou maximální hodnoty vyplněny na kartě zaměstnance, mají vždy přednost před hodnotami, které jsou vyplněny v konstantách.

Upozornění Odpracované hodiny v rámci práce přesčas, pracovní pohotovosti a dohod o provedení práce jsou načítány do Mzdové karty zaměstnance na záložce "Zařezení - Mzdové parametry" při měsíční uzávěrce. Podmínkou pro to, aby se hodiny při měsíční uzávěrce načetly, je to, aby konkrétní mzdové složky měly ve své definici zatržen příslušný atribut (Započítávat do přesčasů, Započítávat do pohotovosti, Započítávat do dohod o PP).


Zruš uzávěrku

Opačná akce než je spuštění měsíční uzávěrky. Rušíte měsíční uzávěrku jenom v případě, že v období (následujícím po období, ve kterém chcete zrušit uzávěrku) nejsou dosud vypočítané mzdy.


Roční uzávěrka

Provedete roční uzávěrku ve mzdách.

Upozornění Výpočet mezd za leden v aktuálním roce je možné provést až po provedení uzavření předchozího roku.


Roční uzávěrku spustíte z místní nabídky přehledu Mzdové období. Roční uzávěrku lze spustit pouze v případě, že je vybrán měsíc prosinec a tento měsíc je již uzavřen. Měsíc leden musí být tedy označen jako aktuální a nesmí v něm být spočítaná mzda.


Při uzávěrce roku postupujete ve dvou krocích:


Výběr období - prosinec

Nejprve spustíte nad označeným prosincem akci Vyber období.

Upozornění Dokud nespustíte nad prosincem akci Vyber období, není akce Roční uzávěrka přístupná.


Roční uzávěrka

Následně vyberete zpřístupněnou akci Roční uzávěrka. Pro spuštění roční uzávěrky je třeba zadat globálně platné heslo (heslo zadané v nabídce Možnosti - Konfigurace/správy systému v přehledu Systémové konstanty) a poté znovu potvrdit rozhodnutí o provedení roční uzávěrky.


Roční uzávěrka provádí následující akce:

 • Označí stará mzdová období jako Rok uzavřen.
 • V závislosti na atributu Roky uchování karty (nastavení na záložce 3 - Konstanty a sazby v nabídce Konstanty a číselníky) zruší ze mzdových údajů ty zaměstnance, jejichž pracovní poměr byl ukončen dříve, něž udává tento atribut. Pokud bude atribut nastaven na nulu, nebude zrušena žádná karta. Pokud bude nastavena např. hodnota 1, budou zrušeny karty těch zaměstnanců, jejichž pracovní poměr skončil více než před rokem. Současně budou zrušeny i osobní kalendáře těchto zaměstnanců. Dojde pouze ke zrušení mzdových údajů, nikoliv osobních karet zaměstnanců v přehledu Zaměstnanci.
 • Dojde k vynulování počátečních stavů uzavíraného roku (absence, čerpaná dovolená, hodiny pohotovosti, atd.).
 • Je přenesen základní nárok na dovolenou ze mzdové karty (nikoli ze mzdových konstant) a je aktualizován zůstatek dovolené.
 • Je přenesen Výplatní termín a PSSZ zadané v konstantách.
 • V případě, že jsou údaje zadávané do mzdových konstant pro nový rok včas známy, provede se také jejich aktualizace. Aktualizaci mzdových konstant je možné spustit i z místní nabídky v přehledu Mzdové období, avšak také v tomto případě musí být známy konstanty předem. Pokud známy nejsou, musí uživatel změnit jejich nastavení ručně, dříve než začne zpracovávat mzdy. Pro změnu nastavení je nutno vstoupit do formuláře Mzdové konstanty, tedy vstoupit do nabídky Konstanty a číselníky a otevřít pro opravu záznam Mzdové konstanty pro daný měsíc z přehledu na pravé straně. V každém případě doporučujeme před začátkem Výpočtu mezd nastavení konstant zkontrolovat.
Upozornění Zůstatek dovolené z minulého roku přenáší do roku následujícího již prosincová uzávěrka. Nicméně aktuální stavy celkového nároku na dovolenou jsou zobrazeny správně až po spuštění roční uzávěrky mezd.


Aktualizace mzdových konstant

Pro aktuální vybrané období aktualizujete mzdové konstanty dle platné legislativy platící od nového roku (tyto hodnoty jsou uloženy v programu). Akci je nutné spustit na verzi programu, která tyto změny obsahuje.


Upozornění Do tabulky mzdových období přibyl atribut Aktualizace mzdových konstant - datum (možno jej dotáhnout do přehledu období přes Nastav).

Toto datum se plní do období, kdy byla provedena jedna ze 3 následujících akcí :

1. Aktualizace mzdových konstant (spuštěna uživatelem či automaticky při roční uzávěrce) 2. Spuštěním akce Potvrdit aktualizaci nad přehledem Mzdové konstanty

Toto datum je pak kontrolováno při zadávání nových mezd (seznam Výpočet mezd) vždy v lednu. Pokud rok aktualizace mzdových konstant neodpovídá roku vybraného mzdového období, není možné zadat novou výplatu ani spustit mzdový automat, podobně jako v případě, že není uzavřen minulý rok, nebo nesouhlasí údaje o mzdových kalendářích na mzdových kartách.


Aktualizace kalendářů

Aktualizace kalendářů - Aktualizace kalendáře na kartě

Zrealizujete aktualizaci kalendářů pro aktuální rok do Mzdových údajů zaměstnanců na záložku Zařazení - Tarif a úvazek. V praxi to znamená, že pod stejná čísla kalendářů ve Mzdových údajích zaměstnanců „podsune“ kalendáře nového roku.

Aktualizace kalendářů - Kopírování kalendářů z minulého roku

Tato funkce bezprostředně následuje (tj. má smysl ji aktivovat jednou v roce) po listopadové měsíční uzávěrce aktuálního roku, která zkopíruje číselníky a karty zaměstnanců do ledna následujícího roku. Zde nastává případ, kdy aktuální období je prosinec běžného roku a běžné období je leden následujícího roku. Zvolenou funkcí následně zrealizujete kopírování kalendářů minulého roku pro aktuální rok do Mzdových údajů zaměstnanců na záložku Zařazení - Tarif a úvazek. A nakonec zvolíte funkci Aktualizace kalendáře na kartě, která pod stejná čísla kalendářů minulého roku tzv. „podsune“ kalendáře nového roku (pro obě funkce musí být vybrané období leden nového roku).

Upozornění Před spuštěním funkcí Kopírování kalendářů z minulého roku a Aktualizace kalendáře na kartě je bezpodmínečně nutné založit nové roční období v číselníku Období, který je umístěn v Pomocných číselnících a vytvořit v přehledu Mzdový kalendář mzdové kalendáře pro nový zpracovávaný rok.


Odemkni mzdové období

Otevírané mzdové období tj. uzavřené období (obsahující vypočtené mzdy) přepnete touto akcí do opravného režimu'Tučný text'. Tuto funkci použijete v případě, že po tomto uzavřeném období již existuje období obsahující vypočítané mzdy (tudíž nelze použít volbu Zruš uzávěrku) a jestliže chcete toto uzavřené období otevřít a provést nějaké úpravy.

Upozornění Jelikož se jedná o závažnou akci, její spuštění konzultujte s příslušnými pracovníky společnosti Asseco Solutions, a.s.!


Upozornění Období v opravném režimu umožňuje pracovat s daty jako v aktuálním období. Nemělo by však bez vážného důvodu docházet ke změnám vyplacených mezd.


Po spuštění akce Odemkni mzdové období se zobrazí hláška:

Dotaz nebo informativní hláška Opravný režim ani Opakovaná uzávěrka nepřepisují vykonané změny do následujících období!!! Pokračovat?

Uvedená hláška znamená, že se jakékoli změny provedené v přehledech vázaných na mzdové období (např. změna útvaru ve mzdových údajích zaměstnance) neprojeví v následujících mzdových obdobích. Do dalších období se propisují pouze změny provedené v aktuálním období. Akce dále vyžaduje potvrzení systémovým (globálně platným) heslem.


Opakovaná uzávěrka

Opačná akce než je odemčení mzdového období. Opakovanou uzávěrkou uzavřete období v opravném režimu, ale nepropíšete změněné mzdové údaje do následujících období, o čemž je uživatel informován hláškou po potvrzení spuštění opakované uzávěrky:


Upozornění při opakované uzávěrce


Změnu vybraných údajů zabezpečíte po potvrzení výše uvedeného dotazu tlačítkem NE, čímž se vrátíte zpět do formuláře Uzávěrkový proces, který se zobrazuje po spuštění opakované uzávěrky. Přepnete se na záložku 4.Konfigurace zaměstnanec:

Možnost nastavení akcí v rámci provedení opakované uzávěrky


Příslušné akce otevřete přes tlačítko Oprava a zatrhnete parametr Opakovaná uzávěrka - provést akci.

Kopírování karet

V případě přenosu mzdových karet a číselníků mezi ostrou a dopočítávanou zónou je bezpodmínečně nutné, aby cílová zóna (tj. zóna, kam se data kopírují) byla bez vypočtených mezd. Navíc tímto kopírováním dochází ke zrušení veškerých případně zbylých mzdových údajů v cílové zóně. Kopie se provádí vždy z vybraného období zdrojové zóny do 1. období cílové zóny. Vkládání a opravy mzdových dat se propisují vždy v rámci cílové zóny do všech období od vybraného období do konce cílové zóny, ve které se vybrané období nachází.


Založení nových mzdových období

Založení nových mzdových období probíhá automaticky po uzávěrce měsíce listopadu. Mzdová období jsou nezávislá na globálních obdobích, která jsou vytvořena v Pomocných číselnících (mohou tedy být vygenerovány jednotlivé měsíce roku 2016, aniž by existovalo globální období 2016 v Pomocných číselnících). Touto akcí je možné založit nová mzdová období ručně (např. pokud začínáte se mzdami, databáze byla vygenerována dříve a v přehledu Mzdové období je vygenerován špatný rok.


Uzávěrky mzdového období

V přehledu Mzdové období - Uzávěrky mzdového období můžete sledovat detailní informace o provedených uzávěrkových procesech. Jednotlivé řádky můžete otevřít přes tlačítko Oprava a zkontrolovat informace o průběhu dané uzávěrky.


Po založení nebo výběru mzdového období můžete pokračovat v zadávání osobní karty zaměstnance v přehledu Zaměstnanci.

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export