Mzdové údaje - záložka daně a pojištění - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
Verze z 30. 3. 2021, 13:50; Veronika.porodova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Záložka Odvody slouží k zadání výchozích parametrů pro výpočet daňových odvodů a odvodů sociálního a zdravotního pojištění daného zaměstnance.

Záložka 3 - Odvody

Obsah


Formulář mzdových údajů, záložka Odvody

Daně

[1] Parametry zdanění

Danit mzdu:

V tomto poli určujete, zda se mzda zaměstnance bude danit nebo nikoliv.


Typ daně:

Jestliže je zatrženo předchozí pole, vyplňujete, jakým způsobem bude mzda zaměstnance zdaněna. Pro určení typu daně je rozhodující skutečnost, o jaký se jedná druh pracovního poměru a také zda zaměstnanec podepsal nebo nepodepsal prohlášení k dani. Jestliže zaměstnanec podepsal prohlášení k dani, vyplňujete typ daně Základní daň (Zálohová daň). Jestliže nepodepsal prohlášení k dani, vyplňujete typ dle druhu pracovního poměru - Typ daně 1 (srážková daň u příjmu do 10 000), Typ daně 2 (srážková daň u příjmu do 3 500), případně další.


Typ daně vybíráte z následujícího seznamu:

 • Základní daň
 • Typ daně 1
 • Typ daně 2
 • Typ daně 3
 • Typ daně 4
 • Typ daně 5


Nastavení jednotlivých typů daně je definováno v nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty na záložce 1 - Daně. Předdefinované jsou pouze typy daní Základní daň, Typ daně 1 a Typ daně 2. Ostatní typy si můžete dle potřeby nastavit.


Upozornění Srážkovou daň typ 1 je možné zadat v případě druhu pracovního poměru:
 • Dohoda o provedení práce
 • Příležitostné zaměstnaní (např. honoráře)
 • Statutární zástupce firmy (např. statutár nerezident)


V případě, že zvolíte srážkovou daň typ 1 na nepovoleném pracovním poměru zobrazí se chybová hláška:

Dotaz nebo informativní hláška Zadaný typ Srážkové daně pro vybraný druh pracovního poměru není povolen.


K jednotlivým typům řádků v konstantách jsou programem striktně přiřazeny konkrétní mzdové složky (řádek 1 - mzdová složka 090, řádek 2 - mzdová složka 091, řádek 3 - mzdová složka 092, řádek 4 - mzdová složka 093, řádek 5 - mzdová složka 094). Identifikace toho, o jaký typ daně se jedná (zda o srážkovou nebo zálohovou daň) se děje na základě položky Typ daně, který je přiřazen jednotlivým řádkům v konstantách.


Upozornění U svázaných pracovních poměrů (přes položku Hlavní PP na záložce 1 - Pracovní poměr ve Mzdových údajích) probíhá kontrola na shodnost typu daně.

Pokud budete mít u jednoho zaměstnance např. hlavní pracovní poměr (HPP) a současně dohodu o pracovní činnosti (DPČ), musí se typ daně shodovat na obou typech pracovního poměru. Pokud byste tedy na HPP měli nastavenu Základní daň a na DPČ byste chtěli zadat Typ daně 2, program vás upozorní na chybu:

Dotaz nebo informativní hláška Daněný (hlavní) pracovní poměr má jiný typ daně než tento pracovní poměr. Nejprve opravte typ daně u daněného PP a pak teprve opravte odkaz na něj.


Naopak pokud byste měli na obou pracovních poměrech stejný typ daně a následně byste se jej snažili změnit na HPP, program ohlásí následující chybu:

Dotaz nebo informativní hláška Tento daněný (hlavní) pracovní poměr má jiný typ daně než návazný pracovní poměr (karta s osobním číslem XXX).

Pokud potřebujete, aby byl každý z pracovních poměrů zdaněn jiným typem daně (např. nepodepsal-li zaměstnanec prohlášení a má jednak HPP s odměnou 3000 Kč - daněno 15% a jednak má odměnu člena statutárního orgánu - daněna min. 20%), nesmí být pracovní poměry svázané.


Daňový nerezident

Položku zatrhnete v případě, že je zaměstnanec daňový nerezident. Nastavení položky má vliv na zařazení zaměstnance do přílohy k vyúčtování daně - Přehled souhrnných údajů o cizincích. Platí, že se do něj dostanou ty karty zaměstnanců, kteří mají v adrese trvalého bydliště jinou zemi než je Česká republika nebo mají ve mzdových údajích zaškrtnuto Daňový nerezident. Další podmínkou je, že musí mít v průběhu roku aspoň jednou vypočtenou výplatu.


Podepsané prohlášení

V případě, že zaměstnanec „podepsal“ prohlášení poplatníka, je nutné položku zatrhnout. V případě, že položka nebude zatržena a budete chtít zadat slevy na dani, budete upozorněni hláškou:

Dotaz nebo informativní hláška Nelze uplatnit slevy na dani v případě nepodepsaného prohlášení poplatníka. Pokračovat?


Položku Podepsané Prohlášení nelze zatrhnout v případě, že zvolený typ daně je srážkovou daní. Pokud zatrhnete položku i v případě srážkové daně, jste na tuto skutečnost upozorněni hláškou:

Dotaz nebo informativní hláška Nelze nastavit atribut Podepsal prohlášení u Srážkové daně.

Po stisku tlačítka OK musíte zrušit zatržení nebo změnit typ daně.


Položku lze editovat i hromadně pro označené zaměstnance přes akci Podepsané prohlášení - Nastav/Zruš, kterou najdete v místní nabídce přehledu Mzdové údaje. Při hromadné změně položky probíhají stejné kontroly jako při uzavření editoru mzdových údajů.


Upozornění Položka není po výpočtu mzdy v měsíci zablokována, je jí možné upravit. Slouží hlavně pro tisk Potvrzení o zdanitelných příjmech. V případě, že je chybně uvedeno ve výkazu podepsal - nepodepsal, je možné daný měsíc odemknout, upravit položku a znovu období uzavřít.


Upozornění Program kontroluje při nastavení Typu daně a položky Podepsané prohlášení, zda je na slevě či daňovém zvýhodnění zadán Datum do. Pokud je sleva, daňové zvýhodnění z hlediska konkrétního měsíce již ukončená, lze zadat i jiný typ daně než Základní daň a zrušit zatržení atributu Podepsané prohlášení (např. když zaměstnanci vyplácíte po konci PP doplatky - již nemá podepsané prohlášení, je nutné nastavit Typ daně 2)


[2] Slevy a odpočty

 • Slevy - celková finanční sumace slev
 • Zvýhodnění - celková finanční sumace zvýhodnění
 • Odpočty - celková finanční sumace odpočtů


Jednotlivé slevy, které se týkají poplatníka, zadáte pomocí tlačítka Nový. Ze seznamu můžete následně vybrat následující slevy:

 • Sleva na dani na poplatníka (S_POP)
 • Sleva na dani na částečný invalidní důchod (S_CID)
 • Sleva na dani na plný invalidní důchod (S_PID)
 • Sleva na dani na studium (S_STD)
 • Sleva na dani na ZTPP (S_ZTPP)


Pomocí tlačítka Oprava můžete k označeným slevám na poplatníka zadat platnost Od - Do. Platnost slev je kontrolována při měsíčních kontrolách nad Mzdovými údaji a při Měsíční uzávěrce.

Upozornění Pokud zaměstnanec dosáhne ve vybraném období věku 26 let nebo tohoto věku dosáhl již dříve, je možné Slevu na studium uložit až po odsouhlasení dotazu.


V přehledu Slevy a odpočty se zobrazují i daňová zvýhodnění na děti, ale samotné zadávání se provádí na záložce 5 - Paušály, Děti v sekci [2] Rodinní příslušníci.


Každé slevě odpovídá konkrétní symbol (první sloupec v přehledu - např. S_POP, Z_DT, atd.). S těmito symboly lze dále pracovat např. v generátoru mzdových sestav.
Pokud se daná sleva již nemá ve mzdě zaměstnance uplatňovat, smažete ji pomocí tlačítka Zrušit nebo ukončíte její platnost.


Uplatnit slevy a odpočty 1. měsíc:

Zadáváte, zda se slevy a odpočty mají uplatnit již v měsíci nástupu zaměstnance. V případě, že je datum nástupu první den v měsíci, bude toto zaškrávací pole automaticky zatrženo. Jestliže zaměstnanec nastoupí později než první den v měsíci, zatrženo nebude. V obou případech můžete přednastavené zatržení změnit na základě konkrétní situace.


Sociální pojištění

[1] Parametry pojistného

Sociální pojištění

Zadáváte, zda a v jakém rozsahu je zaměstnanec plátcem sociálního pojištění. Výběr provádíte z následujících možností:

 • Počítat
 • Nepočítat
 • Počítat od hranice


Volba Počítat bude uvedena u zaměstnanců ve většině případů (HPP, DPP aj.).

Upozornění U dohody o provedení práce (DPP) nastavujete Počítat. Automaticky je pak kontrolována hranice 10 000 korun pro odvod SP i ZP. Kontrola rozhodného příjmu probíhá pro všechny DDP u daného zaměstnance v daném měsíci dle RČ


Volbu Počítat od hranice zadáte zaměstnanci tehdy, jestliže se jedná o pracovní poměr, který je zaměstnání malého rozsahu, a u dohody o pracovní činnosti. V tomto případě program bude kontrolovat, zda byla dosažena hranice výdělku pro odvod pojištění.


Upozornění Je nutné rozlišovat pracovní poměr, který je prací malého rozsahu, a dohodu o pracovní činnosti.
 • pracovní poměr - pokud si vydělají minimálně na hranici, platí sociální i zdravotní pojištění; pokud v daném měsíci hranice pro odvod SP dosažena není, pak se sociální pojištění neplatí, ale zdravotní pojištění se platí (neexistuje pojem malý rozsah a nejedná se o DPČ)
 • DPČ - pokud si vydělají minimálně na hranici, platí sociální i zdravotní pojištění; pokud je příjem pod hranicí, zdravotní ani sociální pojištění se neodvádí (pokud se jedná o malý rozsah) nebo se sociální pojištění platí a zdravotní pojištění nikoli (pokud se nejedná o malý rozsah), jsou posuzovány všechny DPČ daného zaměstnance v daném mzdovém období.


Pojištění od

Na základě datumu nástupu a osobního kalendáře zaměstnance program automaticky vygeneruje datum, od kdy je zaměstnanec pojištěn z hlediska sociálního pojištění.

Datum Pojištění od je datum, od kdy je zaměstnanec nemocensky pojištěn. Z hlediska programu Helios Orange se toto datum projeví na Evidenčním listu důchodového zabezpečení (pole Výdělečná činnost od), na přihláškách na zdravotní pojištění (pole Datum změny).

ZNÁMÉ POTÍŽE:
Známé potíže

Nemocenské pojištění vzniká dnem nástupu zaměstnance do zaměstnání, které splňuje podmínky pro založení účasti na pojištění. Pro vznik pojištění nestačí pouze sjednání pracovního poměru, neboť pojištění vzniká až faktickým nástupem do práce. Za faktický vstup do zaměstnání se přitom považuje u zaměstnanců v pracovním poměru i den před nástupem do zaměstnání, za který přísluší náhrada mzdy nebo platu nebo za který se mzda nebo plat nekrátí.


Zaměstnanec uzavřel pracovní poměr například od soboty 1.11.2014 a práci má pro zaměstnavatele vykonávat od pondělí 3.11.2014. Datum sociálního pojištění od bude posunuto dle osobního kalendáře na první pracovní den, tedy na 3.11.2014.


Zaměstnanec uzavřel pracovní poměr od středy 1.1.2014, pro zaměstnance je v jeho kalendáři tento den evidován jako pracovní den, ale jedná se o svátek. Datum sociálního pojištění je 1.1.2014, protože se jedná o pracovní den, za který přísluší náhrada mzdy nebo platu nebo za který se mzda nebo plat nekrátí.Upozornění Pokud je u sociálního pojištění nastaveno Počítat nebo Počítat od hranice, musí být datum Pojištění od vyplněno!


Druh SP

U sociálního pojištění máte dále možnost zvolit Druh SP ze dvou možností dle skupiny pojištěných zaměstnanců (liší se v odvodu SP za firmu):

 • Plné pojištění

Bude nastaveno u nemocensky pojištěných osob (tzn. „klasičtí“ zaměstnanci).

 • MPVZ/důchod.poj. (Druh sociálního pojištění pro mimopracovní vztahy/důchodové pojištění)

Bude nastaveno u důchodově pojištěných zaměstnanců a u mimopracovních vztahů (např. statutáři). Důchodově jsou pojištěni v těch měsících, ve kterých dosáhnou výdělku alespoň na hranici stanovené ve Mzdových konstantách.


Datum porodu

Položku Datum porodu je nutné vyplnit proto, aby byl správně načítán RELDP v případě mateřské dovolené. V případě důvodu vynětí Mateřská dovolená jsou vyloučenými dobami doby od začátku vynětí do dne, který bezprostředně přecházel dni porodu. Do Dnů pojištění se nemají načítat měsíce od měsíce, který následuje po měsíci, kdy došlo k porodu. Tyto měsíce už nebudou započítány do položky Dny a bude v nich uveden "křížek". Proto je nezbytně nutné, aby toto datum bylo vyplňováno.


Upozornění Pokud se dozvíte o datumu porodu dodatečně, např. 7.1. v rámci únorových mezd, vyplníte jej do Mzdových údajů měsíce února (tzn. vyplníte datum 7.1.). Při uložení Mzdových údajů se objeví hláška s dotazem, zda se má toto datum přepsat i do Mzdových období, které se k tomuto datu porodu vztahují. V případě, že uživatel odpoví ANO (což doporučujeme), přepíše se datum porodu i do zpětných měsíců (v našem případě do ledna) a dojde k automatickému přepočtu RELDP.


Malý rozsah

Atribut určuje, zda se jedná o zaměstnání malého rozsahu. Dle zákona je zaměstnáním malého rozsahu zaměstnání, které:

 • je vykonáváno na území ČR
 • má trvat, nebo trvalo aspoň 15 kalendářní dnů (platilo do 31.12.2013)
 • nesplňuje pouze podmínku započitatelného příjmu, který by měl být dle zákona alespoň 2500 Kč. Jestliže je započitatelný příjem nižší než 2500 Kč, nebo není započitatelný příjem sjednán vůbec, jedná se o zaměstnání malého rozsahu.


Atribut bude zatržen u pracovních poměrů, které jsou zaměstnání malého rozsahu, a také u dohod o pracovní činnosti, které mají sjednán výdělek pod hranicí pro odvod pojištění.

Upozornění U DPČ, které mají sjednán výdělek nad hranici pro odvod pojištění, nebude tento atribut nastaven.
Upozornění Položka MR také určuje, zda se jedná o zaměstnání malého rozsahu v souvislosti s RELDP. Pokud je zatržena, dochází k rozdělení řádků na RELDP v měsících, kdy se jednalo/nejednalo o zaměstnání malého rozsahu.


ZNÁMÉ POTÍŽE:
Známé potíže

Obecně platí:

Sociální pojištění: - rozhoduje výše sjednaného příjmu - pokud je sjednán příjem vyšší než je částka 3 500 KČ, nejedná se malý rozsah, sráží se sociální pojištění vždy

Zdravotní pojištění: - od roku 2009 není řešena problematika malého rozsahu, na základě pracovní smlouvy se pojistné odvádí i z příjmu nižšího než 3 500 Kč, rozlišuje se však zvláštní režim pro DOHODU O PRACOVNÍ ČINNOSTI pokud příjem u DPČ klesne pod částku 3 500 Kč, zdravotní pojištění se nesráží

Z hlediska Helios Orange je pak nastavení následující:

I. Pracovní poměry, které jsou zaměstnání malého rozsahu

Z hlediska Helios Orange musí být nastaveno Sociální pojištění na Počítat od hranice a zatržen atribut Malý rozsah, druh pracovního poměru musí být JINÝ než Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

a) pokud si vydělají alespoň 3 500 Kč, platí sociální i zdravotní pojištění
b) pokud si v daném měsíci nevydělají 3 500 Kč, pak:
SP - sociální pojištění se neplatí, protože je sjednaná částka nižší než 3 500 Kč
ZP - zdravotní pojištění se platí, neexistuje pojem malý rozsah a nejedná se o DPČ


II. DPČ, které nemají sjednán výdělek alespoň 3 500 Kč, jsou zaměstnáním malého rozsahu

Z hlediska Helios Orange musí být nastaven Malý rozsah a Sociální pojištění na Počítat od hranice

a) pokud si vydělají alespoň 3 500 Kč, platí sociální i zdravotní pojištění
b) pokud si nevydělají alespoň 3 500 Kč, neplatí sociální ani zdravotní


III. DPČ, které mají sjednaný výdělek vyšší než 3 500 Kč, nejsou zaměstnáním malého rozsahu

Z hlediska Helios Orange nemají zatržen atribut Malý rozsah, je ale nastaveno Sociální pojištění na Počítat od hranice

a) pokud si vydělají alespoň 3 500 Kč, platí sociální i zdravotní pojištění
b) pokud si v daném měsíci nevydělají 3 500 Kč, pak:
SP - sociální pojištění platí vždy, nejedná se o malý rozsah
ZP - zdravotní pojištění se neplatí, příjem je pod hranicí 3 500 Kč a jedná se o DPČ


Zahr.pojistné (zaměstnanec platí sociální a zdravotní pojištění v zahraničí)

Jestliže je ve Mzdových údajích zatržen atribut Zahr.pojistné, automaticky se nastaví atributy Sociální a Zdravotní pojištění na Nepočítat a fiktivní odvod je prováděn jako 33,80 % z úhrnu příjmu.


Upozornění Přestože ve Výpočtu mzdy na první záložce Základní údaje nejsou zobrazeny vyměřovací základy na pojistné (žádný skutečný základ na pojistné neexistuje), fiktivní hodnoty navýšení lze vidět ve výpočtu na záložce Daň, Super hrubá mzda, Výpočet SHM.
Upozornění Ve Výpočtu lze přes Nastav ze složky Výpočet mzdy zobrazit položky Fiktivních základů pro soc.poj. a zdr.poj.. Ty budou naplněny pouze u těch zaměstnanců, kteří budou mít ve Mzdových údajích zatrženu položku Zahr.pojistné.


Upozornění U cizinců ze zemí Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace bude nutné počítat základ daně tak, že bude navýšen nikoliv o fiktivních 33.80 %, ale o částku skutečně zaplaceného pojistného v zahraničí. K tomuto účelu je možné použít mzdovou složku MS 150 - Zahraniční pojistné (EU, EHP) - firma. Na tuto MS zadáte částku pojistného skutečně zaplaceného v zahraničí. Takto zadaná částka navýší základ daně, nebude načtena do Úhrnu příjmu, zohlední se ve formuláři Potvrzení o zdanitelných příjmech, v pojištění v Ročním zúčtování daně i v tiskových formulářích Mzdového listu (zde vznikl nový řádek Zahraniční pojistné (EU, EHP) - firma). Takto zadanou částku na mzdovou složku 150 lze vidět i v atributu v editoru Výpočtu mzdy (záložka Daň, Super hrubá mzda, Výpočet SHM, nový atribut Zahr. pojištění firma).


OČR - osamělý pracovník
(Ošetřování člena rodiny - osamělý pracovník)

Jestliže je toto pole zatrženo, je daný zaměstnanec považován za osamělého z hlediska vyplácení dávek při ošetřování člena rodiny. Ve výpočtu je na základě tohoto pole prováděna kontrola, zda se má OČR proplácet po dobu 9 nebo 16 kalendářních dnů. Počet dnů (nižší a vyšší) je přednastaven ve Mzdových konstantách na záložce 2 - DNP a pojištění v sekci [4] Náhrady za pracovní neschopnost.


Druh výdělečné činnosti

Druh výdělečné činnosti je povinným údajem při komunikaci s ČSSZ.

Položku Druh výdělečné činnosti je možné editovat a slouží pro zadání druhu činnosti, který bude použit pro komunikaci s ČSSZ ihned při zadání pracovního poměru. Mechanizmus předvyplnění druhu výdělečné činnosti probíhá podle zadaného druhu pracovního poměru, hledají se pracovní poměry se stejným druhem pracovního poměru za rodné číslo zaměstnance. Pracovní poměry musí být ve stavu nebo vyňaty z evidenčního stavu. Podle zadaných druhů činnosti na těchto pracovních poměrech se určí další druh výdělečné činnosti v pořadí.

Pokud zakládáte nový pracovní poměr, je druh činnosti při jednoznačné kombinaci vygenerován podle zadaného druhu pracovního poměru. Na skutečnost jste upozorněni v případě, má-li zaměstnanec ve stavu jiný pracovní poměr se stejným druhem pracovního poměru (např.: další dohoda o provedení práce nebo několik souběžných pracovních poměrů). Společně s hláškou máte možnost potvrdit vyplnění druhu výdělečné činnosti podle nabídnuté hodnoty.

Mechanizmus určení druhu výdělečné činnosti je také zařazen v případě změny položky druh PP. Zde jste upozorněni podobnou hláškou a nabídkou na změnu druhu výdělečné činnosti. Mechanizmus se spouští v případě opuštění položky Druh PP.

Dotaz nebo informativní hláška Změna druhu pracovního poměru se změnou Kódu činnosti. Chcete atribut Kód činnosti naplnit hodnotou XXX? Ano, Ne.

Zvolením tlačítka Ne musíte hodnotu položky zadat ručně.


Položka Druh výdělečné činnosti je povinná, pokud se jedná o pracovní poměr, který je ve stavu nebo je vyňat z evidenčního stavu a položka Sociální pojištění je nastavena na hodnoty Počítat nebo Počítat od hranice. Na nevyplnění položky jste upozorněni hláškou:

Dotaz nebo informativní hláška Atribut Kód činnosti musí být vyplněn! Chcete atribut Kód činnosti naplnit hodnotou XXX?

Pokud odpovíte Ano, doplní se nabízený druh pracovního poměru. Pokud odpovíte NE, můžete druh činnosti doplnit ručně.


Při generování Oznámení na OSSZ nebo při generování Ročního ELDP se do položek druhy výdělečné činnosti v těchto přehledech dosadí druh činnosti uložený ve mzdových údajích. V těchto přehledech jsou tyto položky stále editační, je možné je měnit. Pokud však jsou hodnoty v těchto položkách rozdílné, jste při uložení editorů přes tlačítko OK upozorněni hláškou o rozdílu hodnot a jaké ty hodnoty jsou:

Dotaz nebo informativní hláška Druh výdělečné činnosti - nesoulad hodnot: Mzdové údaje - druhý pracovní poměr, RELDP - první pracovní poměr, Oznámení na OOSZ/PSSZ - . Pokračovat?

Máte možnost pokračovat stisknutím tlačítka Ano.


Při uzavírání editoru mzdových údajů je zařazena validace na povolené kombinace druhu pracovního poměru a druhu výdělečné činnosti. Například při druhu pracovního poměru "hlavní na dobu neurčitou" a druhu výdělečné činnosti dohoda o pracovní činnosti jste upozorněni na chybné zadání hláškou.

Dotaz nebo informativní hláška Kód činnosti neodpovídá druhu pracovního poměru. Pokračovat? Ano, Ne.

V případě, že více pracovních poměrů jednoho zaměstnance (kontrola dle RČ) má zadán totožný druh výdělečné činnosti, jste při uzavírání editoru upozorněni hláškou:

Dotaz nebo informativní hláška Zadaný kód činnosti již existuje na jiném pracovním poměru zaměstnance! Pokračovat? Ano, Ne.


U položky Druh výdělečné činnosti ve Mzdových údajích jsou dvě tlačítka:

 • Šipka – tlačítko slouží pro automatické předvyplnění druhu výdělečné činnosti. Jedná se o uživatelské spouštění mechanizmu přiřazení.
 • Tři tečky – Zobrazí přehled pracovních poměrů za rodné číslo zaměstnance s uvedeným druhem výdělečné činnosti. Přehled slouží pouze pro zobrazení druhu výdělečné činnosti na pracovních poměrech zaměstnance.


Upozornění Kód činnosti je nutné zkontrolovat, protože podle zadaného kódu se generují oznámení na ČSSZ a roční ELDP.


V přehledu mzdových údajů přes nástroj Nastav je možné do zobrazovaných položek zadat sloupce

 • Druh výdělečné činnosti – položka uložená ve mzdových údajích ze záložky sociální pojištění.
 • Výdělečná činnost (Oznámení) – počítaný atribut, zobrazuje výdělečnou činnost na vygenerovaném oznámení na ČSSZ.
 • Výdělečná činnost (RELDP) – počítaný atribut, zobrazuje výdělečnou činnost na vygenerovaném ročním ELDP.

Pomocí těchto položek je možné vytvořit kontrolní sestavu v přehledu Mzdové údaje.[2] Důchodové spoření

V období od 1.1.2013 do 31.12.2015 mohla každá osoba, uzavřít se soukromou penzijní společností smlouvu o důchodovém spoření.


Upozornění Od 1.1.2016 bylo důchodové spoření (2.pilíř) zrušeno. Níže uvedené informace již tedy od roku 2016 neplatí.


Podmínkou je dosažení věku 18 let a maximální hranice je 35 let věku.

Účastníkem důchodového spoření se fyzická osoba stává prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém rozhodnutí, kterým byla smlouva zaregistrována, nabylo právní moci (viz ustanovení § 9 odst. 9 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření).


Datum od.

Vyplníte datum, od kdy se má důchodové pojištění počítat. Datumem je první den v měsíci po uzavření smlouvy důchodového spoření.

Příklad Uzavře-li zaměstnanec smlouvu od 16.2. (datum nabytí právní moci rozhodnutí), vyplníte zde datum 1.3. a Helios spočítá důchodové spoření za měsíc březen.


Upozornění Od 1.1.2016 je důchodové spoření zrušeno. Datum od je prozatím v kartě ponecháno pro účely zpracování Ročního vyúčtování důchodového spoření.


Sazba pojistného na důchodové spoření činí 5 %.

Sazba pro odvod pojistného na důchodové pojištění se sníží na 3,5 %.


Platební příkaz pro důchodové spoření vytvoříte v Definici platebních příkazů.

Hlášení pro Finanční úřad vygenerujete v přehledu Výpočet mzdy - Měsíční exporty za organizaci.


V Generátoru mzdových sestav je dále možné vytvořit si sestavu, kde si dáte zobrazit vyměřovací základ pro odvod důchodového spoření a výši sražené zálohy.


Upozornění Více informací ohledně důchodového spoření najdete v naší poradně - https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Kategorie:Poradna


[3] Náhrada mzdy za PN - zvýhodnění

Protože je legislativně možné, aby zaměstnavatel svým zaměstnancům poskytoval při proplácení náhrad za PN různá nadlimitní plnění, lze ve mzdových údajích zaměstnance zadat specifické nadlimitní plnění právě pro něj.

Do Pásma 1 zadáváte procento a základ, kterým mají být proplaceny první tři pracovní dny.

Do Pásma 2 zadáváte procento a základ, kterým mají být proplaceny pracovní dny od čtvrtého pracovního dne.


Zdravotní pojištění

[1] Parametry pojistného

Zadáváte, zda a v jakém rozsahu je zaměstnanec plátcem zdravotního pojištění. Výběr provádíte z následujících možností:

 • Počítat
 • Nepočítat
 • Počítat od hranice
Upozornění Volbu Počítat od hranice je možné využít pouze u organizací, které zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním postižením. V tomto případě program počítá zdravotní pojištění zaměstnance až od hranice, která je nastavená v Konstantách a číselnících ve Mzdových konstantách na záložce 2 - DNP a pojištění. Tento odpočet lze uplatnit jen u osob, kterým byl přiznán invalidní důchod. Odpočet je možné provést i v případě, kdy výše uvedené skutečnosti netrvají celý měsíc.


Zahr.pojistné (zaměstnanec platí sociální a zdravotní pojištění v zahraničí)

Jestliže je ve Mzdových údajích zatržen atribut Zahr.pojistné, automaticky se nastaví atributy Sociální a Zdravotní pojištění na Nepočítat a fiktivní odvod je prováděn jako 34% z úhrnu příjmu.


Upozornění Přestože ve Výpočtu mzdy na první záložce Základní údaje nejsou zobrazeny vyměřovací základy na pojistné (žádný skutečný základ na pojistné neexistuje), fiktivní hodnoty navýšení lze vidět ve výpočtu na záložce Daně a pojištění, Super hrubá mzda. V prvním sloupci jsou uvedeny kumulativní hodnoty základů pojistného od začátku roku do konce předchozího měsíce. V druhém sloupci označeném A jsou načteny fiktivní základy daného měsíce.


Upozornění Ve Výpočtu lze přes Nastav ze složky Výpočet mzdy zobrazit položky Fiktivních základů. Ty budou naplněny pouze u těch zaměstnanců, kteří budou mít ve Mzdových údajích zatrženu položku Zahr.pojistné.


Sleva v 1.měsíci

Týká se zaměstnanců, u nichž je položka Zdravotní pojištění nastavena na Počítat od hranice. Nastoupí-li zaměstnanec nejpozději první den v měsíci, je toto pole automaticky zatrženo. Nastoupí-li později, zatrženo není. Zaškrtnutím tohoto pole je určeno, zda se tato sleva uplatní již v měsíci nástupu nebo nikoliv (na základě skutečnosti, zda již slevu v daném měsíci zaměstnanec někde uplatňoval).


Uplatnit MVZ
(Uplatnit minimální vyměřovací základ)

Tímto polem určujete, zda se má při výpočtu odvodů zdravotního pojištění uplatňovat minimální vyměřovací základ. Standardně je tento atribut zatržen, pokud je u zdravotního pojištění (ZP) nastaveno Počítat. Pokud bude skutečný vyměřovací základ pro ZP nižší než je minimální, bude zdravotní pojištění uplatněno z minimálního vyměřovacího základu.


Upozornění V případě DPČ je hlídána hranice rozhodného příjmu pro odvod ZP. Teprve při dosažení hranice a zapnutém atributu Uplatnit MVZ bude hlídáno dosažení minimálního vyměřovacího základu.


Srazit ZP z doplatku do MVZ
(Srazit zdravotní pojištění z doplatku do minimálního vyměřovacího základu)

Toto pole zaškrtnete, chcete-li, aby bylo zdravotní pojištění ve výši 13,5% z doplatku do minimálního vyměřovacího základu (minimální mzdy) hrazeno zaměstnancem. Automaticky dojde k vygenerování mzdové složky 081 (Srážka ZP z doplatku do MVZ), na kterou se načte hodnota 9% z rozdílu základu zdravotního pojištění a minimálního vyměřovacího základu. Částka zdravotního pojištění ve výši 4,5 % je načtena v odvodu za zaměstnance. Doplatek do MVZ je znázorněn na tiskové sestavě nad Výpočtem mzdy - Zdravotní pojištění - přehled.


ZNÁMÉ POTÍŽE:
Známé potíže

Dopočet do MVZ a srážka ZP 9% z doplatku do MVZ - příklad


Zaměstnanec má sjednán zkrácený pracovní poměr 30 hodin týdně a mzdu ve výši 7 000 Kč. Jedná se o jeho jediný pracovní poměr, musí tedy odvádět zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu. Bude tedy zatržen atribut Uplatnit MVZ. Současně si bude platit ZP z doplatku do MVZ sám, bude tedy současně zatržen atribut Srazit ZP z doplatku do MVZ.

Zaměstnanec odpracoval celý měsíc. Základ ZP bude navýšen do celých 9 900 Kč.

Z tohoto základu ZP jsou spočítány standardně odvody za zaměstnance i za organizaci:

Celkový odvod ZP ... 13,5 % z 9 900 ve výši 1 337 Kč
ZP za zaměstnance ... 1/3 z 1 337 ve výši 446 Kč (částka na MS pro odvod ZP na konkrétní pojišťovnu přes PP i účtování)
ZP za organizaci ... rozdíl 1 337 - 446 ve výši 891 Kč (částka na MS pro odvod ZP na konkrétní pojišťovnu přes PP i účtování)


Současně je do mzdy vygenerována MS 081 Srážka ZP z doplatku do MVZ ve výši 9% z rozdílu 9 900 - 7 000, v částce 261 Kč (9% z 2 900).


V sestavách (např. výplatní lístek) se pak částka projeví v odvodu ZP za zaměstnance.

Z hlediska zaúčtování se nejedná o odvod ZP, ale bude účtováno jako pohledávka firmy za zaměstnancem (ponížení nákladů firmy na ZP - účet 524, snížení mzdy zaměstnance na účet - účet 331).


Upozornění Jestliže existují svázané pracovní poměry, je vyžadováno, aby na všech svázaných pracovních poměrech bylo shodné nastavení atributů Uplatnit MVZ a Srazit ZP z doplatku do MVZ. Minimální vyměřovací základ i částka srážky z doplatku do MVZ je posuzována ze všech svázaných pracovních poměrů.
Upozornění V případě, kdy navázaný (souběžný) pracovní poměr má nastaveno Zdravotní pojištění na Nepočítat, není vyžadována shoda nastaveni atributů ZP s hlavním pracovním poměrem.


Příklad Příklad výpočtu u souběžného PP:
 • na hlavním PP je hrubá mzda 4 000 Kč (MS, které vstupují do základu zdravotního pojištění)
 • na souběžném PP je hrubá mzda 2 000 Kč (MS, které vstupují do základu zdravotního pojištění)
 • na obou pracovních poměrech je zatržen atribut Uplatnit MVZ a Srážka z doplatku do MVZ

potom: Srážka z doplatku do MVZ je na hlavním pracovním poměru vypočítána jako rozdíl minimální mzdy a součtu základů pro zdravotní pojištění, tzn. 9900 - 6000, a z toho je počítáno 9%, tzn. 351 Kč Dopočet MVZ je proveden pouze na hlavním pracovním poměru, přičemž je zohledňován vyměřovací základ souběžného pracovního poměru. Vyměřovací základ na ZP na HPP je tedy 7900, celkový VZ je 7900 + 2000, tj. min. vyměřovací základ.


Upozornění U svázaných pracovních poměrů je zohledňován typ pracovního poměru Malý rozsah, tzn. pokud se jedná o zaměstnání malého rozsahu a nemá být odváděno zdravotní pojištění, zdravotní pojištění se neodvádí. Pokud je zatržen atribut Uplatnit MVZ, hlídá program, aby bylo dohromady z obou pracovních poměrů odvedeno pojistné alespoň z MVZ.


[2] Zdravotní pojišťovna

Kód
Název

Z číselníku pojišťoven vybíráte, u jaké zdravotní pojišťovny je zaměstnanec pojištěn.


Datum změny ZP
(Datum změny zdravotní pojišťovny)

Zadáváte datum, kdy došlo ke změně zdravotní pojišťovny.


Upozornění Zadáváte aktuálně platnou pojišťovnu! Položka neslouží k zadávání změny pojišťovny do budoucna.


[3] Pojištěnec

Číslo pojištěnce:

Jestliže zaměstnáváte cizího státního příslušníka, vyplňujete zde přidělené číslo pro zaměstnance.

Upozornění U českých zaměstnanců nebudete vyplňovat. Číslo pojištěnce je na formulář pro zdravotní pojišťovnu dosazováno automaticky z rodného čísla zaměstnance.


Státní příslušnost

Prostřednictvím tlačítka Tritecky.jpg vybíráte zemi, dle které bude určován kód změny na zdravotní pojišťovnu, generovaný v přehledu Hlášení změn ZP. Aby bylo možné Zemi zvolit, je nutné, aby existoval vyplněný číselník Zemí (Pomocné číselníky, Země). Do tohoto číselníku lze vstoupit pomocí kombinace kláves <CTRL> + <ENTER>.


Při ukládání mzdové karty s vyplněnou položkou Země u zdravotního pojištění program požaduje potvrzení hlášky:

Dotaz nebo informativní hláška "Došlo ke změně Země trvalého bydliště nebo některého z atributů pro zaúčtování mezd (Útvar, Zakázka, Nákladový okruh). Chcete přenést tyto změny do mzdové karty v období MM/RRRR?"

Pokud zodpovíte na dotaz stisknutím tlačítka Ano, dojde k přenesení Země také do karty Zaměstnance u trvalého bydliště. V případě stisknutí tlačítka Ne se položka Země do osobní karty nepřenese. Stjeně to funguje v opačném případě, kdy se Země přenáší z karty Zaměstnance do Mzdových údajů.


Upozornění Vyplnění položky Země ve Mzdových údajích má vliv na generování přihlášek zaměstnanců na zdravotní pojišťovnu v přehledu Hlášení změn ZP (dle vyplněné země se generují příslušné kódy P, E nebo C).


Jestliže máte vyplněny všechny požadované informace na záložce Odvody, můžete pokračovat v zadávání mzdových údajů na záložce Dovolená.

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export