Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Mzdové údaje - Záložka Pracovní poměr - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Jestliže jste vyplnili formulář zaměstnance, případně jste přidali další PP, máte možnost k zaměstnanci vyplnit mzdové údaje. Není možné postupovat opačným způsobem, tzn. vyplnit mzdové údaje, jestliže neexistuje obecný formulář zaměstnance.


Mzdové údaje k zaměstnanci lze vyplňovat následujícími způsoby:

 • Přímo v okamžiku zadávání formuláře Zaměstnance (pokud jste zadávali zaměstnance přes nabídku Nový nebo jste vstoupili do karty zaměstnance přes tlačítko Oprava), stiskem tlačítka Mzdové údaje na formuláři zaměstnance
Upozornění Budou zaktualizována políčka Os.číslo, Příjmení, Jméno, Datum narození, neboť dojde k uložení osobní karty - v případě, že poté opustíte formulář stiskem tlačítka Storno, nedojde ke zrušení osobní karty zaměstnance).


 • Vstupem do přehledu Zaměstnanci - Mzdové údaje, výběrem konkrétního zaměstnance a stiskem tlačítka Oprava (v případě nového zaměstnance je zde již prázdná mzdová karta).


 • Zadáním dalšího pracovního poměru přes nabídku Pracovní poměry - Přidej pracovní poměr ... či přes tlačítko Mzdové údaje na záznamu v přehledu Pracovní poměry.
Upozornění V případě, že byste zadali nového zaměstnance či pracovní poměr například do běžného období srpen 2016 a pak byste zvolili ve formuláře zaměstnance či nad pracovním poměrem akci Mzdové údaje v aktuálním období červenec 2016, zobrazí se Vám upozornění: "Zaměstnanec má založené mzdové údaje až od období 08 / 2016."


V agendě Mzdové údaje vyplňujete pro jednotlivé zaměstnance následující záložky:


Formulář mzdových údajů


V horní části formuláře se nalézá oblast informující o stavu karty zaměstnance. Jednak je zde zobrazen aktuální stav pracovního poměru včetně datumů nástupu a ukončení PP. Dále jsou v oblasti Info následující tlačítka:

 • S - zobrazí se informace o stavu procesů ovlivňujících výpočet mezd (informace vztahující se ke mzdovému období i k samotnému zaměstnanci)
 • P - zobrazí editor Počátečních hodnot
 • V - zobrazí formulář Vývoje průměrů


Obsah


P - Počáteční hodnoty

Nabídku vyvoláte pomocí tlačítka P v záhlaví formuláře Mzdové údaje či Výpočet Mzdy daného zaměstnance nebo stisknutím pravého tlačítka myši kdekoli na formuláři. Formulář počátečních hodnot je rozdělen na dvě záložky:

 • Roční kumulace
 • Kumulace přes roky


Zadání počátečních hodnot


Každá skupina atributů je kontrolována odlišným způsobem, popsaným níže. Roční uzávěrka vytváří pro nový rok pro každého zaměstnance nový záznam v tabulce počátečních hodnot s tím, že atributy všech skupin jsou nulovány, u skupiny kumulací přes rok se převádí konečná hodnota z prosince uzavíraného roku.


1 - Roční kumulace

Upozornění Editace atributů je povolena v 1.ostrém období, pokud začínáte se mzdovým modulem v průběhu roku. Editace povolena pouze z editorů MU (Mzdových údajů) a DU (Doplňujících údajů).


[1] Dovolená, krácení - dny

Zde můžete vyplnit počáteční hodnoty atributů ovlivňujících výpočet dovolené. Jde o atributy:

Oml.abs. (dny omluvené absence)
Vazba/trest
Neoml.abs. (dny neomluvené absence)
Čerpání dov. (dny čerpání dovolené v BR)
Dny VP (fúze) (dny výkonu práce - do r. 2019 jen pro fúze)
Nem.v důch. (dny nemoci v důchodovém věku)


 • Ve vybraném roce je kontrolováno, zda existuje pro zadaného zaměstnance vypočtená mzda, ve které se vyskytují MS typu Dovolená (tj. i proplácení a přečerpání).
 • Kontrola je tvrdá, záznam s nevyhovujícími hodnotami nelze uložit.


[2] Sledované limity

Zde můžete vyplnit počáteční hodnoty sledovaných limitů hodin. Jde o položky:

Hodiny - Přesčasy
Hodiny - Dohoda o PP
Hodiny - Pohotovost
Příspěvky PF + ŽP (příspěvky na penzijní a životní připojištění)

 • Ve vybraném roce se pro zadaného zaměstnance sčítají hodiny na MS příslušného typy a kontroluje se, zda tato suma sečtená s příslušnou počáteční hodnotou nepřesahuje příslušný limit zadaný na mzdové kartě, resp. ve mzdových konstantách.
 • Kontrola je měkká, záznam s nevyhovujícími hodnotami lze uložit (kromě příspěvků na PF a ŽP).


[3] Roční zúčtování daně

Pro případ zpracování mezd v prvním zpracovávaném období, lze zaměstnancům zadat v editoru Počátečních hodnot částku vratky daně a částku ročního daňového bonusu.

Celkem RZD z MR

Zadáváte částku ročního zúčtování daně.

DB v RZD Z MR

Atribut slouží k zápisu daňového bonusu v částce vratky daně z ročního zúčtování daně (tzv. roční bonus).


Do základny pro výpočet exekucí je započítávána částka rozdílu částek Celkem RZD z MR a DB v RZD Z MR.

Upozornění Od roku 2013 došlo k úpravě na základě judikátu Vrchního soudu v Olomouci č.j. 3 VSOL 852/2011-A-10 ze dne 11.52012 týkající se čisté mzdy pro účely srážek ze mzdy. Při provádění srážek ze mzdy není nezahrnován daňový bonus (měsíční ani roční) do čisté mzdy.
Upozornění Tyto atributy neslouží ke generování mzdové složky 097 Roční zúčtování daně. Slouží pouze pro účel výpočtu exekucí.


[4] Základy pro super hrubou mzdu

Zde můžete vyplnit počáteční hodnoty základů pojištění ovlivňujících výpočet super hrubé mzdy. Jde o atributy:

SP
SP neohr.
ZP
ZP neohr.

 • Ve vybraném roce se sumují tyto atributy z mezd zaměstnance a jejich součet zvýšený o zadanou počáteční hodnotu se kontroluje proti Hranici zadané ve mzdových konstantách ve vybraném období.
 • Kontrola součtu základů proti Hranici probíhá jak pro nově zadanou hodnotu, tak i pro hodnotu původní.
 • Povolena je pouze varianta, že původní i nová hodnota jsou pod Hranicí daného základu.
 • Kontrola je tvrdá, záznam s nevyhovujícími hodnotami nelze uložit


2 - Kumulace přes roky

[1] Doby

Tyto atributy se načítají přes roky a tudíž kontrola pouze upozorňuje, že by nápočtové atributy mohly být použity v některých výstupech a jejich změnou může dojít k nesouladu s již provedenými výstupy.

Jedná se o atributy:

Zaměstnání - Roky, Dny
Praxe - Roky, Dny
Dovolená (dny pro nárok)


[2] Roční mzdové složky

Zde zadáváte počáteční hodnoty pro výpočet průměrného hodinového výdělku. Jedná se o 4 atributy, kam zadáváte součet ročních a pololetních mzdových složek připadajících na dané čtvrtletí. U ročních mzdových složek tedy zadejte jednu čtvrtinu, u pololetních mzdových složek jednu polovinu.

 • Ve vybraném roce se kontroluje, zda měl zaměstnanec ve vybraném roce alespoň jednu výplatu a zároveň existuje uzavřené období.
 • Kontrola je měkká, záznam s nevyhovujícími hodnotami lze uložit.


 • jde o atributy na 3. záložce editoru Počátečních hodnot + Dny nemoci v důchodovém věku.
 • tyto atributy se načítají přes roky a tudíž kontrola pouze upozorňuje, že nápočtové atributy mohly být použity v některých výstupech a jejich změnou může dojít k nesouladu s již provedenými výstupy


Editace jednotlivých skupin atributů počátečních hodnot je povolena podle následujících pravidel :


 • Dovolená, krácení - dny
 • Základy pro super hrubou mzdu
 • Sledované limity

Musí být zadáno datum nástupu A ZÁROVEŇ rok vybraného období je rokem Prvního ostrého období NEBO vybrané období je obdobím nástupu zaměstnance do PP (nástup nesmí být v lednu).


 • Roční mzdové složky

Musí být zadáno datum nástupu A ZÁROVEŇ rok vybraného období je rokem Prvního ostrého období NEBO vybrané období je obdobím nástupu zaměstnance do PP.


 • Doby

Musí být zadáno datum nástupu.


Záložka 1 - Pracovní poměr

Formulář mzdových údajů, záložka Pracovní poměr


[1] Parametry pracovního poměru

Datum vzniku

Zadáváte datum vzniku pracovního poměru. Datum můžete zadat z klávesnice nebo můžete použít vestavěného kalendáře. Datum zadáváte ve tvaru DD.MM.RRRR. Pokud zadáváte datum z klávesnice, stačí vyplnit pouze den a měsíc nástupu, rok se vyplní automaticky na základě aktuálního roku.

Pokud jste již datum vzniku PP jednou vyplnily a nyní jej chcete změnit (karta byla již uložena), program ohlásí:

Dotaz nebo informativní hláška Bylo změněno datum zahájení pracovního poměru. Přepočítat na kartě Nárok na dovolenou?

Jestliže na toto hlášení odpovíte stiskem tlačítka Ano, dojde k příslušnému přepočtu nároku na dovolenou. Jestliže odpovíte stiskem tlačítka Ne, k přepočtu nedojde.


Druh PP (Druh pracovního poměru)

Po vyplnění datumu vzniku PP můžete vybrat druh PP z návazného číselníku Druhy pracovních poměrů, který si můžete sami nadefinovat a připravit si nastavení pro různé druhy PP. Kliknete na tlačítko Vzory - Druh PP, označíte si v číselníku požadovanou šablonu a tlačítkem Přenos ji vyberete pro přenos údajů do mzdové karty.

Druh PP můžete vyplnit také ručně. Políčko se zpřístupní po zadání datumu vzniku PP. Zadáváte pracovní poměr, na který je u vás zaměstnanec zaměstnán. Druh pracovního poměru vybíráte ze seznamu a máte následující možnosti:

 • hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou
 • hlavní pracovní poměr na dobu určitou
 • vedlejší pracovní poměr na dobu neurčitou
 • vedlejší pracovní poměr na dobu určitou
 • souběžný pracovní poměr na dobu neurčitou
 • souběžný pracovní poměr na dobu určitou
 • členský pracovní poměr k družstvu
 • příležitostné zaměstnání
 • učňové
 • dohody o pracovní činnosti
 • vedlejší pracovní činnost
 • majitel firmy
 • statutární zástupce firmy
 • dohoda o provedeni práce
 • komanditista


Upozornění Pokud vyberete druh PP pouze ze seznamu (tj. nepřenášíte z číselníku Druhů pracovních poměrů), tak musíte další údaje také ručně nastavit. Druh pracovního poměru tak žádným způsobem neovlivňuje způsob výpočtu mzdy zaměstnance (způsob zdanění, odvody zdravotního a sociálního pojištění).


Tip Nad přehledem Zaměstnanci a Mzdové údaje je možné si přes Nastav zobrazit atribut Skupina druhů PP. Tento atribut "seskupuje" druhy pracovních poměrů do skupin dle níže uvedených podmínek (v závorce uvedeny čísla druhů pracovních poměrů):

 • Pracovní poměr (0,1,2,3,4,5,6,7,8,10)
 • Dohoda (9, 13,)
 • Statutár (11,12,14)

0 hlavní na dobu neurčitou
1 hlavní na dobu určitou
2 vedlejší na dobu neurčitou
3 vedlejší na dobu určitou
4 souběžný na dobu neurčitou
5 souběžný na dobu určitou
6 členský poměr k družstvu
7 příležitostné zaměstnání
8 učňové
9 dohoda o pracovní činnosti
10 vedlejší pracovní činnost
11 majitel firmy
12 statutární zástupce firmy
13 dohoda o provedení práce
14 komanditista

Tento atribut usnadní filtrování zaměstnanců podle skupin druhů pracovních poměrů.


Hlavní PP (Hlavní pracovní poměr)

Položku vyplňujete tehdy, jestliže ve vaší firmě pracuje zaměstnanec na více než jeden pracovní poměr. Z hlediska zákona musíte zabezpečit, aby pracovní poměry byly zdaněny dohromady. Toto zabezpečíte následujícím způsobem:

Vyplníte formulář hlavního pracovního poměru (položka Další PP bude nepřístupná). Osobní číslo hlavního pracovního poměru je např. 000025. Vyplníte formulář souběžného pracovního poměru (případně dohody apod.). Osobní číslo souběžného pracovního poměru je 900025. Do položky Další PP u souběžného pracovního poměru vyplníte číslo formuláře hlavního pracovního poměru, tzn. 000025.

Upozornění Program Helios Orange umožňuje u jednoho zaměstnance evidovat neomezený počet souběžných pracovních poměrů.


Dojde-li k ukončení hlavního pracovního poměru a ostatní pracovní poměry k němu navázané pokračují, je o této situaci uživatel informován hláškou:


1. V případě měsíční kontroly mzdových údajů při uzávěrce mezd

Dotaz nebo informativní hláška PP navázán na ukončený hlavní PP. Určete nové hlavní PP.

a následuje výpis osobních čísel pracovních poměrů.


2. Při zařazení tzv. souběžného pracovního poměru do výpočtu mzdy

Dotaz nebo informativní hláška Souběžný PP je navázán na ukončený hlavní PP. Určete nový hlavní PP.


Upozornění Nad přehledem Výpočet mzdy je možné zobrazit pomocí tlačítka Nastav vazbu Mzdové údaje - hlavní PP. Atributy z této vazby zobrazují hodnoty z hlavního pracovního poměru, ke kterému jsou ostatní pracovní poměry navázané. Atributy je možné využít například pro účely zjištění, zda hlavní pracovní poměr není ukončený. V takovém případě je nutné navázané pracovní poměry odvázat a určit nový hlavní pracovní poměr zaměstnance.


Upozornění Svázat dva hlavní PP, tj. druh PP Hlavní pracovní poměr na dobu určitou s druhem PP Hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou, je možné pouze v kalendářním měsíci, ve kterém jeden z těchto hlavních PP končí a zároveň druhý začíná. Po svázáni pracovních poměrů dochází na hlavním pracovním poměru k výpočtu společného daňového základu a vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění. V následujícím kalendářním měsíci je třeba toto svázání zrušit.


Kontrola vadného stavu pracovních poměrů, kdy NENÍ povoleno mít svázaných více hlavních pracovních poměrů v kal. měsíci, ve kterém jeden z těchto hlavních PP nekončí a zároveň druhý nezačíná, byla přidána:

1. Při ukládání mzdové karty - při takovém stavu se zobrazí chybová hláška:

Dotaz nebo informativní hláška Nepovolený typ pracovního poměru u pracovního poměru navázaného na jiný. (Zrušte tuto vazbu)


2. Do měsíční kontroly mzdových údajů - při zjištění tohoto stavu se objeví ve výsledku procesu měsíční kontroly mzdových údajů chybová upozornění:

Dotaz nebo informativní hláška Nepovolený druh PP navázaný na jiný PP (zrušte tuto vazbu!)


Datum ukončení

Zadáváte datum konce pracovního poměru ve formátu DD.MM.RRRR. Datum konce PP vyplňujete vždy v aktuálním období!! Vyplňovat datum konce PP v běžném období lze pouze u nových nástupů (v tomto případě neexistuje mzdová karta zaměstnance v předchozích měsících). Datum můžete zadat vepsáním přímo z klávesnice nebo můžete použít vestavěného kalendáře.


Zadání datumu konce PP má samozřejmě vliv na délku dovolené v BR. Proto se po jeho vyplnění (případně změně) objeví hlášení:

Dotaz nebo informativní hláška Bylo změněno datum ukončení pracovního poměru. Přepočítat na kartě Nárok na dovolenou?


Jestliže na toto hlášení odpovíte stiskem tlačítka Ano, dojde k příslušnému přepočtu nároku na dovolenou v běžném roce. Jestliže odpovíte stiskem tlačítka Ne, k přepočtu nedojde.


V důsledku zadání konce PP se při ukládání mzdové karty objeví další hlášení:

Dotaz nebo informativní hláška Došlo k ukončení pracovního poměru. Vynulovat daňové slevy/odpočty a nastavit datumy uplatnění slev u dětí v následujících obdobích?


Jestliže na toto hlášení odpovíte stiskem tlačítka Ano, dojde ve mzdové kartě v následujícím období po ukončení PP k vynulování slev a odpočtů od daně. Jestliže odpovíte stiskem tlačítka Ne, k těmto změnám nedojde.

Upozornění Pokud jste ve stávajících verzích odpověděli na dotaz ANO a poté jste datum konce PP zrušili nebo přepsali, nebyly již hodnoty automaticky aktualizovány. Nyní se po smazání či změně datumu zobrazí při ukládání mzdové karty hláška:


Dotaz nebo informativní hláška Zrušeno ukončení pracovního poměru. Nastavit daňové slevy/odpočty a nastavit datumy uplatnění slev u dětí v následujících obdobích?


Pokud odpovíte stiskem tlačítka Ano, dojde k propsání slev (odpočtů) a typu daně dle aktuálního období do období následujících. Pokud v aktuálním období žádné slevy nejsou, systém, pokud nalezne před vybraným obdobím jiné období obsahující daňové slevy, nabídne slevy z tohoto období ke zkopírování. Pokud stisknete tlačítko Ne, ke změně atributů nedojde.


Důvod ukončení PP

Zadáváte důvod ukončení pracovního poměru. Důvod vybíráte z pomocného číselníku "Důvody ukončení PP". Pokud nemáte tento číselník nadefinovaný, je možné jej vytvořit přes pravé tlačítko myši akcí "Generuj". Na příslušných druzích důvodů ukončení je nastaven atribut, který určuje, zda má zaměstnanec nárok na odstupné.

Výčet přednastavených důvodů ukončení pracovního poměru je k dispozici zde.


V případě, že je pracovní poměr ukončen a na přiřazeném důvodu ukončení pracovního poměru je v číselníku nastaveno Odstupné, jste ve výpočtu mzdy zaměstnance upozorněni hlášením:

Dotaz nebo informativní hláška Nárok na odstupné není uplatněn v minimální výši jednonásobku průměrné mzdy.

Do výpočtu je následně nutné ručně vložit přes Nový mzdovou složku 691 Odstupné (výpočet), mzdová složka není automaticky generována do výpočtu mzdy. Při zadání je aktivní pouze atribut procento, který v tomto případě znamená počet násobků průměrného výdělku. Po zadání procenta se vypočítá částka odstupného.

Upozornění Pokud nemáte mzdovou složku pro výpočet odstupného zadanou ve Vašem číselníku Mzdových složek, můžete ji založit přes akci Nový a přenosem MS 691 z číselníku Mzdové složky - distribuční.


Upozornění Zadání důvodu ukončení má také vliv na formuláře Potvrzení při změně zaměstnání (resp. zápočtový list) a Potvrzení pro úřad práce, které najdete v přehledu Roční sestavy pod nabídkou Tisk formulářem (F8).


Zkuš.doba do (Zkušební doba do)

V této položce se automaticky vyplní datum, kdy zaměstnanci končí zkušební doba. Implicitní délku zkušební doby nastavujete v nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty na záložce Konstanty a sazby, položka Zkušební doba. V případě jiné délky zkušební doby můžete implicitně vygenerovanou dobu přepsat.


[2] Výpověď

Podáno/doručeno:

Zadáváte datum podání/doručení výpovědi ve formátu DD.MM.RRRR. Datum můžete zadat vepsáním datumu přímo z klávesnice nebo můžete použít vestavěného kalendáře.

Upozornění Zadání výpovědi mělo v roce 2009 vliv na výpočet slev na pojistném. Tyto slevy byly k 1.1.2010 ukončeny (v konstantách ukončena platnost výpočtu slev na pojistném). Nyní je možné zadávat údaje týkající se výpovědi pro evidenční účely.


Důvod podání

Důvod podání výpovědi vybíráte z pomocného číselníku Důvody ukončení PP. Jedná se o informativní údaj.


Lhůta od:

Zadáváte začátek výpovědní lhůty.


Lhůta do:

Zadáváte konec výpovědní lhůty (předpokládaný konec PP).


[3] Vynětí z evidenčního stavu

Datum vynětí

Zadáváte datum vynětí zaměstnance z evidenčního stavu ve formátu DD.MM.RRRR. Datum můžete zadat vepsáním datumu přímo z klávesnice nebo můžete použít vestavěného kalendáře. Jedná se o první den, kdy byl zaměstnanec vyňat z evidenčního stavu.


Důvod vynětí

Zadáváte důvod vynětí zaměstnance z evidenčního stavu. Důvody vynětí vybíráte ze seznamu nebo z návazného číselníku:

 • základní vojenská služba
 • zaškolení mladistvých
 • rodičovská dovolená
 • obecný zájem
 • uvolnění pro jinou organizaci
 • mateřská dovolená
 • výkon trestu, vazba
 • svévolné opuštění pracoviště
 • civilní služba
 • dlouhodobé neplacené volno
 • zvýšení kvalifikace zaměstnance
Upozornění Číselník Důvody vynětí z evidenčního stavu je definován v nabídce Konstanty a číselníky, kde najdete podrobné informace k jeho nastavení.


Návrat do ES (Návrat do evidenčního stavu)

Zadáváte datum návratu do evidenčního stavu ve formátu DD.MM.RRRR (např. den návratu do práce z rodičovské dovolené). Datum můžete zadat vepsáním datumu přímo z klávesnice nebo můžete použít vestavěného kalendáře (vyplňuje i v případě, že dochází rovnou k přechodu z mateřské dovolené na rodičovskou dovolenou bez čerpání dovolené - datum se v tomto případě bude shodovat s datumem změny ES).


V případech, kdy uživatel nezadá do Mzdových údajů ukončení vynětí z ES, tj. nevyplní položku Návrat do ES, a zároveň má zaměstnanec zadaný konec PP v době trvání tohoto vynětí, tak mohou nastat tyto situace:


 • Pokud má uživatel zadaný jen Datum / Důvod vynětí z ES je upozorněn hláškou:
Dotaz nebo informativní hláška Při ukončení PP je třeba zadat Datum návratu do ES.


 • Pokud má uživatel zadaný Datum / Důvod vynětí z ES a zároveň Datum změny / důvod změny, tak je upozorněn hláškou:
Dotaz nebo informativní hláška Neukončené vynětí z ES při ukončení PP (zadaná změna vynětí z ES). Přesuňte změnu vynětí do položek Datum / Důvod vynětí a zadejte datum Návratu do ES. "


 • Pokud má uživatel zadaný Datum / Důvod vynětí z ES a zároveň Datum změny / důvod změny, které datumově spadají do stejného kal. měsíce jako ukončení PP, tak je upozorněn hláškou:
Dotaz nebo informativní hláška Neukončené vynětí z ES při ukončení PP (zadaná změna vynětí z ES). Vynětí z ES a změna vynětí z ES spadají do měsíce ukončení PP. Přesuňte změnu vynětí do položky Datum / Důvod vynětí a zadejte datum Návratu do ES. Původní vynětí z těchto položek zadejte do výpočtu mzdy docházkovou mzdovou složkou vynětí.


Upozornění

Pokud uživatel nevstoupí do mzdové karty takového zaměstnance a spustí výpočet mzdy, samotný výpočet automaticky zkrátí trvání výjimky podle datumu ukončení PP, ale nedojde k vygenerování zákonných oznamovací povinnosti z důvodu neukončení vynětí z ES.


Datum změny

Zadáváte datum změny evidenčního stavu ve formátu DD.MM.RRRR. Datum můžete zadat vepsáním datumu přímo z klávesnice nebo můžete použít vestavěného kalendáře Tzn. zadáváte např. datum, kdy zaměstnanec přechází z placené mateřské dovolené na neplacenou mateřskou dovolenou (tzn. dochází ke změně důvodu vynětí z evidenčního stavu).


Důvod změny

Zadáváte důvod změny vyjmutí z evidenčního stavu. Důvody změny vybíráte z číselníku:

 • základní vojenská služba
 • zaškolení mladistvých
 • rodičovská dovolená
 • obecný zájem
 • uvolnění pro jinou organizaci
 • mateřská dovolená
 • výkon trestu, vazba
 • svévolné opuštění pracoviště
 • civilní služba
 • dlouhodobé neplacené volno
 • zvýšení kvalifikace zaměstnance


Upozornění V případě Důvodu vynětí a Důvodu změny nastaveného na Rodičovská dovolená, Mateřská dovolená, Dlouhodobé neplacené volno a Obecný zájem se daný zaměstnanec načítá do počtu pojištěnců na přehledech pro zdravotní pojišťovny (Výpočet mzdy, Tisk - Tisk formulářem - Zdravotní pojištění xx, Zdravotní pojištění - počet pojištěnců).


Změna délky MD (změna délky mateřské dovolené)

Jestliže zaměstnanec odchází na mateřskou dovolenou standardní délky, nevyplňujete do této položky nic. Program bude při proplácení mateřských dávek automaticky počítat délku mateřské dovolené na základě konstantního nastavení (nabídka Mzdové konstanty v přehledu Konstanty a čísleníky na záložce Konstanty a sazby, položka Délka MD (dny)). Jestliže se jedná o zaměstnance, který čerpá mateřskou dovolenou v jiné délce než základní (osamělá žena, vícečetné mateřství), vyplňujete zde počet dnů nestandardní délky mateřské dovolené.

Pokud kliknete myší na tlačítko Tritecky.jpg, zobrazí se informace o datumu konce placené mateřské dovolené.


Upozornění Do přehledu Mzdové údaje si můžete přes Nastav zobrazit atribut Délka mateřské dovolené. Tato položka zobrazuje základní délku mateřské dovolené (nyní 196 dnů), jestliže má zaměstnanec v položce Změna délky MD zadanou hodnotu "0", jinak zobrazuje nenulovou hodnotu z položky Změna délky MD.


Upozornění Do přehledu Mzdových údajů je možné si přes Nastav zobrazit počítané atributy Předpokládaný konec MD a Předpokládaný konec RD. Předpokládaný konec MD je počítán na základě druhu vynětí mateřská dovolená, data vynětí a počtu dnů mateřské dovolené. Pro výpočet atributu Předpokládaný konec RD musí být splněny dvě podmínky. V přehledu Rodinní příslušníci je nutné pomocí pravého tlačítka myši a volby Dítě pro rodičovskou dovolenou označit dítě, ke kterému se RD vztahuje (není-li zadáno, protože slevu uplatňuje druhý rodič, musí být dítě z hlediska evidenčního zadáno - samozřejmě bez slevy). U dítěte musí být zadáno Datum narození, od tohoto datumu se návrat z RD počítá.


Upozornění V přelomovém měsíci, kdy dochází k přechodu z mateřské dovolené na rodičovskou dovolenou (či opačně), byste měli do výpočtu mzdy zaměstnance zadat MS 103 Další mateřská dovolená. Tím zajistíte správný výpočet DVZ, resp. nápočet údajů pro přílohu k žádosti o nemocenskou.


Příklad Příklad zadání mateřské a rodičovské dovolené

Zaměstnanec nastupuje dne 6.1.2015 na mateřskou dovolenou (MD). Na lednové mzdové kartě vyplníte Datum vynětí 6.1.2015 a Důvod vynětí zvolíte Mateřská dovolená. Pokud je délka MD standardní (tj. 28 týdnů), nevyplňuje do Změna délky MD nic (informace o délce mateřské dovolené se přebírá z nastavení v konstantách). Délku ve dnech zadáte pouze v případě, že by se lišila od té standardní (např. při narození více dětí).


Upozornění Jakmile se dozvíte, že se dítě narodilo, je nutné ve Mzdových údajích na záložce Odvody - Sociální pojištění vyplnit Datum porodu - má to vliv na načítání vyloučených dob do ELDP.


Tato mateřská dovolená trvá do 20.7.2015 (při klasické době trvání 196 dní). Zaměstnanec přechází na rodičovskou dovolenou, ale bude si čerpat ještě řádnou dovolenou (20 dní). Proto na červencové mzdové kartě, kdy zaměstnanci končí mateřská dovolená, vyplníte do položky Návrat do ES datum 21.7.2015 (den po ukončení MD). Tím se začne zaměstnanec nabízet do výpočtu a můžete mu zadat čerpání dovolené. Dovolenou bude mít vyčerpanou 17.8.2015 (poslední den dovolené). Do položky Datum změny tedy vyplníte 18.8.2015 a Důvod změny (ve druhém řádku) nastavíte na Rodičovská dovolená. Pokud by zaměstnanec mezi MD a RD dovolenou nečerpal, bude v položce Datum změny stejné datum jako v položce Návrat do ES, tj. 21.7.2015.


Upozornění V přelomovém měsíci, tj. když je zaměstnanec na rodičovské dovolené jen část měsíce (nastupuje na RD nebo končí RD v průběhu měsíce), je vhodné do výpočtu ručně vložit MS 103 Další mateřská dovolená, aby se za RD načetly správně vyloučené doby na přílohu k žádosti o DNP (pokud není tato MS nastavena na druhu vynětí Rodičovská dovolená a výpočet by tak probíhal každý měsíc). Pokud jste ve výpočtu MS 103 v daném případě neměli zadanou, můžete korekci vyloučených dob pro přílohu k žádosti zadat do přehledu Zaměstnanci, Údaje pro výpočet denního vyměřovacího základu.


Pokud po uplynutí RD nastoupí zaměstnanec opět do práce, budete postupovat následujícím způsobem. Informace o rodičovské dovolené přesunete z druhého do prvního řádku (informace o MD zůstanou na kartě ve starých mzdových obdobích) - do položky Datum vynětí vyplníte 18.8.2015 (kdy byl nástup na RD po vyčerpání dovolené) a Důvod vynětí změníte na Rodičovská dovolená. Údaje ve druhém řádku vymažete (tj. Datum změny a Důvod změny). V položce Návrat do ES změníte datum na 16.2.2018 (den po ukončení RD) - od 16.2. začne opět probíhat výpočet mzdy a bude vypočtena zaměstnanci mzda dle nastavených mzdových údajů.


Upozornění Na záložce Odvody - Sociální pojištění budete muset nyní Datum porodu vymazat.


Pokud by během RD zaměstnankyně opět otěhotněla a šla např. 14.9.2017 na druhou MD, pak budete postupovat tak, že rodičovskou dovolenou přesunete opět do prvního řádku - tj. Datum vynětí bude 18.8.2015 a Důvod vynětí bude Rodičovská dovolená. Do položky Návrat do ES a Datum změny vyplníte stejné datum 14.9.2017, kdy je nástup na druhou MD a do položky Důvod změny zadáte Mateřská dovolená. Po ukončení MD (28.3.2018) budete muset opět řádky posunout - mateřskou dovolenou dáte z druhého do prvního řádku - tj. Datum vynětí bude 14.9.2017 a Důvod vynětí zvolíte Mateřská dovolená. Návrat do ES bude 29.3.2018 (den po ukončení MD). Pokud by došlo mezi MD a RD k čerpání dovolené, pak Datum změny bude až datum nástupu na rodičovskou dovolenou po vyčerpání řádné dovolené jako v prvním případě. Důvod změny bude Rodičovská dovolená.


[4] Další pracovní poměry

Zobrazují se karty dalších pracovních poměrů pro zaměstnance s daným rodným číslem (při zapnutém režimu seskupení dle RČ).


Jestliže máte vyplněny všechny požadované informace na záložce Pracovní poměr, můžete pokračovat v zadávání mzdových údajů na záložce Zařazení.


Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export