Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Mzdové údaje - Paušální MS - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Záložka Paušály, Děti slouží k zadávání stálých, konstantních údajů, které se budou ve mzdě zaměstnance pravidelně opakovat. Nezadávají se zde údaje, které jsou v jednotlivých měsících různé. Dále se zde zadávají rodinní příslušníci zvláště pro uplatnění slev.

Obsah


Záložka 5 - Paušály, Děti

Formulář mzdových údajů, záložka Paušály, děti


Záložka Paušály, Děti obsazhuje 2 sekce:

 • [1] Paušály a srážky
 • [2] Rodinní příslušníci

[1] Paušály a srážky

V této nabídce budete zaměstnancům zadávat například mzdové složky typu:

 • Převod peněz na účet zaměstnanců (bankovní spojení, na které se peníze převádějí, je stejné)
 • Spoření zaměstnanců (penzijní pojištění, stavební spoření apod.)
 • Penzijní připojištění a Životní pojištění, které platí firma svým zaměstnancům
 • Exekuce
 • Auto do daně (tzn. navýšení daňového základu a pojištění zaměstnance z důvodu užívání auta pro soukromé účely)
 • Konstantní výši zálohy zaměstnance (tzn. nedochází k měsíčním změnám na základě požadavku zaměstnance)
 • Konstantní výši prémií (tzn. nedochází ke změně výše prémií např. na základě vykazovaných výkonů)
 • Konstantní výši osobního ohodnocení
 • Konstantní výši příplatků za vedení apod.
Upozornění Pod pojmem "konstantní" rozumíme stálou výši peněžního ohodnocení vzhledem k plnému časovému fondu. Jestliže mzdová složka (např. Příplatek za vedení), která je zadána v této nabídce je nastavena tak, že podléhá krácení na základě odpracované doby, dochází ke krácení její výše dle odpracovaných hodin.

V nabídce Paušály a srážky lze zadávat pouze ty mzdové složky, které mají ve své definici zatrženo Použít pro paušály (záložka Konstanty v definici nastavení mzdové složky). Jestliže mzdová složka, kterou chcete do paušálů zadat toto nastavení nemá, neobjeví se vám při zadávání paušálů ve výběru a nelze ji zaměstnanci přiřadit. Nastavení mzdové složky (pokud se vám při zadávání nenabízí) provádíte v nabídce Konstanty a číselníky, Číselník mzdových složek. V nabídce Paušály a srážky lze zadávat novou, popř. opravovat stávající mzdovou složku z hlediska výplaty mzdy pouze tehdy, nemá-li zaměstnanec vypočítanou mzdu. Jestliže chcete provést změnu u zaměstnance, který již vypočítanou mzdu má, musíte nejdříve zrušit výpočet mzdy.


Upozornění Po výpočtu mzdy jsou v nabídce Paušály a srážky ve mzdových složkách přístupné pouze ty údaje, které nesouvisí s výpočtem, tzn. Bankovní spojení, pole týkající se zaúčtování mzdové složky. Z uvedeného vyplývá, že pokud vypočítáte mzdu zaměstnanci a zjistíte, že má špatně zadaný účet, na který je mu převáděna výplata, nemusíte mzdu rušit, stačí pouze opravit Bankovní spojení.


Nový paušál, srážka

Pro zadání nové mzdové složky do Paušálů a srážek stisknete klávesu <F2>, popř. tlačítko Nový. Objeví se formulář pro zadávání mzdové složky:

Formulář pro zadávání Paušálů a srážek
Editor pro zadání banky, exekucí a změn paušálů


[1] Zaměstnanec

Os. číslo
Příjmení
Jméno
Vznik a ukončení pracovního poměru
Důvod vynětí
ES (evidenční stav)
Info - tlačítka pro vstup do editoru osobního kalendáře (K), do mzdových údajů (M) a informující o stavu procesů ovlivňujících výpočet mzdy (S)

Tato pole nelze editovat, zobrazují se automaticky z karty zaměstnance a slouží pro vaši orientaci.


[2] Paušální mzdové složka


1 - Mzdová složka:


Číslo, Název (číslo a název mzdové složky)

Zadáváte číslo mzdové složky paušálu nebo srážky. Číslo mzdové složky můžete vypsat přímo z klávesnice (znáte-li jej) nebo stisknete pomocné tlačítko a dostanete se do číselníku mzdových složek (vidíte zde pouze ty mzdové složky, které mají ve své definici zatrženo Použít pro paušály - viz výše). Požadovanou mzdovou složku vyhledáte a pomocí kláves <Ctrl><Enter>, popř. tlačítka Přenos přenesete do formuláře.


Upozornění Následující položky jsou na záložce Mzdová složka zobrazeny a je možné je editovat vždy dle toho, jaký vstupní formulář je nastaven na vybrané mzdové složce. Přístupnost polí určuje také pole v definici mzdové složky Základ pro výpočet (blíže viz číselník Mzdových složek).

Hodiny
Dny
Částka
Sazba
Procento
Základ pro výpočet


Měna, Částka CM

Pokud je na mzdové složce v číselníku MS nastavený atribut Povolit cizí měnu, objeví se v editoru Paušálů a srážek editační prvky pro zadávání kódu cizí měny (CM), zadání částky v CM a pole (šipky) pro přepínání mezi částkami v hlavní a v cizí měně mezd.

U pole Měna vyberete a přenesete z návazného číselníku (případně i nově zadáte) kód cizí měny s příslušným kurzem. Poté zadáte částku v CM. Pokud chcete přepočítat částku z CM na hlavní měnu mezd (CZK), kliknete na šipku směřující nahoru. Šipkou dolů naopak přepočtete hodnotu z hlavní měny mezd na cizí měnu.

U srážek s procentem z Vyúčtování (nastaveno v Základu pro výpočet) stačí zadat pouze kód cizí měny s kurzem, částka v základní měně i v cizí měně je určena výpočtem mzdy.

Upozornění Do samotného výpočtu mzdy vstupuje vždy částka v hlavní měně mezd jako doposud. Částka v hlavní měně odpovídá hodnotě částky v cizí měně. Částka v cizí měně tedy do výpočtu mzdy jako taková nevstupuje. Na začátku výpočtu mzdy dochází k přepočtu zadaných částek v CM na mzdových složkách do základní měny mezd a v té pak probíhá celý výpočet. Na konci výpočtu dojde k přepočtu částek z hlavní měny do CM na mzdových složkách typu Srážka ze mzdy s nastaveným procentem z Vyúčtování.

Ze srážkových MS se zadanou cizí měnou je pak možné vygenerovat zahraniční platební příkaz (viz Definice platebních příkazů).


Parametry paušálu

Částka plný úv. (úvazek)

Tato položka je přístupná jen u zkrácených pracovních úvazků (dle kalendáře - pravidelná pracovní doba se zkrácením denního úvazku přímo na mzdové kartě nebo nepravidelná PD se zkráceným/částečným úvazkem) při zadávání paušálních mzdových složek typu Příplatky a doplatky a Odměny a prémie (se vstupním formulářem Částka). Po jejím zadání se automaticky vypočte a vyplní v Částka hodnota, které odpovídá zkrácení pracovního úvazku. U zkrácených pravidelných PD jde o pokrácení v poměru denních úvazků na mzdové kartě a v kalendáři. U nepravidelných PD se zkráceným úvazkem jde o pokrácení procenty krácení uvedenými v kalendáři.


Min.částka, Max.částka (hranice vyplacené částky)

U příjmových MS s výjimkou Základních mezd, Docházky a Nemocenské lze zadat hranice výpočtu mzdové složky - minimální a maximální částku. Tyto hranice nelze zadat u výpočtových MS a MS se vstupním formulářem Úkolová mzda, dále pak nelze zadat u MS, které mají základ pro výpočet Paušální MS nebo mají povolenu cizí měnu.

Pokud je v Minimální či Maximální částce nastavena nula (implicitní hodnota), omezení vypočtené částky ve mzdě se neuplatní. Maximální částka musí být vyšší než Minimální, nuly se při porovnání ignorují.

Výpočet mzdy u paušálních MS s nastavenou spodní či horní hranicí porovná vypočtenou částku na paušální MS a pokud je nižší než minimum, nastaví ji na Minimum. Pokud je částky vyšší než maximum, nastaví ji na Maximum.


ZM přesčasy - krátit fondem PD

Pokud je zatrženo, bude do výpočtu ZM za přesčas připočtena finanční částka mzdové složky vydělená fondem pracovní doby zaměstnance.


Parametry srážky

Tato pole jsou přístupná pouze tehdy, jestliže mzdová složka, kterou zadáváte, má ve své definici zatrženo Kontrola na celkem srazit (v definici mzdové složky záložka Konstanty). Toto nastavení má význam u těch mzdových složek, u kterých chcete kontrolovat doposud sražené částky zaměstnanci vzhledem k celkové výši srážky.


Celkem srazit

Zadáváte celkovou výši srážky, která má být postupně zaměstnanci srážena (např. celkovou výši půjčky).


Sraženo

Toto pole se plní automaticky po měsíční uzávěrce (postupně se zde měsíční uzávěrkou načítají částky, které jsou vyplněny v poli Částka případně které byly uplatněny ve výpočtu).


Dlužná č.

Lze použít v případě, že je zaměstnanci srážena částka, kterou není možné v konkrétním měsíci uspokojit (není z čeho srazit). Vnásledujícím měsíci však je požadavek srazit nejen pravidelnou měsíční srážku, ale i částku, která nebyla uspokojena vminulém měsíci. V konstantách, případně ve mzdové kartě zaměstnance (2.záložka Mzdové údaje), musí být zatržena položka Minusové vyúčtování. V editoru Paušálů a srážek je tato položka přístupná pouze pro mzdové složky typu srážka, které nejsou srážkou výkonu rozhodnutí a mají zatržen atribut Kontrola na celkem srazit. Ve výpočtu se program vždy pokusí srazit částku, která je zadaná jednak v položce Částka a současně částku, která je obsažena v položce Dlužná částka (do té se načítají neuspokojené koruny).


Max.srážka

Atribut je přístupný ve formuláři editoru pouze u srážek (u mzdových složek) typu Přednostní a Nepřednostní srážka. Při výpočtu mzdy se tento atribut uplatní jako horní hranice, maximální částka, která se srazí z dané paušální srážky, i když by bylo možné srazit dle běžného algoritmu částku vyšší. Pokud je částka nastavena na nulu (default), je ve výpočtu mzdy sražena maximální možná částka jako dosud.


Den doručení

Jestliže se jedná o mzdové složky, které mají atribut Srážka VR (výkonu rozhodnutí) různý od Není, je programem požadováno Datum doručení soudního rozhodnutí. Na základě tohoto datumu je vyhodnocováno pořadí srážek.


Deponováno

U mzdových složek typu exekuce (Výkon rozhodnutí) je přístupná položka Deponováno. Lze ji zatrhnout pouze tehdy, pokud nebyla v daném měsíci zaměstnanci vypočtena mzda.

Jestliže je položka Deponováno zatržena, potom dojde k tomu, že:

 • vypočítaná částka exekuce se zaměstnanci srazí ze mzdy
 • vypočítaná částka se nedostane na platební příkaz
 • vypočítaná částka se zobrazí v přehledu Definice platebních příkazů, Deponované platby (do tohoto přehledu se dostane v okamžiku, kdy je danému zaměstnanci proveden výpočet mzdy)


Číslo smlouvy

Tato položka je přístupná jen u mzdových složek, které mají ve své definici nastaven atribut Penzijní připojištění - přísp.firma, Penzijní připojištění - přísp.zaměstnanec, Životní pojištění - přísp.firma a Životní pojištění - přísp.zaměstnanec. Následně se natahuje do souboru při exportu údajů o penzijním připojištění či životním pojištění v přehledu Konstanty a číselníky - Fondy a pojišťovny.


Poznámka

Jakýkoliv text o délce 255 znaků k pořízenému paušálu nebo srážce.Příklad Příklad Zadávání mzdové složky Dohoda o provedení práce


U mzdové složky Dohoda o provedení práce je nastaven vstupní formulář Hodiny * částka. Jestliže zadáváte tuto mzdovou složku do Paušálů a srážek budou přístupná pole Hodiny a Částka, kde vypíšete konkrétní hodnoty pro konkrétního zaměstnance. Kdyby u mzdové složky byl nastaven vstupní formulář pouze Částka, pole Hodiny by bylo nepřístupné a vy byste jej nemohli vyplnit.Příklad Příklad nastavení minimálních a maximálních částek pro zaměstnance a mzdovou složku


Vyskytne se například tento požadavek: firma platí zaměstnanci příplatek za práci v sobotu a neděli, který má být ve výši 10% průměrného výdělku, nejméně však 8 Kč/hod.

Mzdová složka příplatku bude mít ve své definici nastaveno, že se proplácí 10% z průměrného výdělku (tj. Základem pro výpočet bude Průměr na dovolenou). Musí být současně zadaná v Paušálních MS zaměstnance, kde se nastaví minimální hranice, v tomto případě 8 Kč.

Z hlediska výpočtu musí být tento paušál DATUMOVĚ vymezen, aby se dostával do výplaty jen v měsících, ve kterých má být vyplacen.Platnost:

V této části určujete platnost daného paušálu nebo srážky.


Datum od

Zadáváte počátek platnosti paušálu nebo srážky


Datum do

Zadáváte konec platnosti paušálu nebo srážky

Program automaticky předvyplní pole Datum od prvním dnem v měsíci, ve kterém údaj pořizujete. Pole Datum do program nevyplňuje. Jestliže je pole Datum do prázdné, znamená to, že zadaný údaj není časově omezen.


Zařadit v měsících:

Zatržením příslušného měsíce určujete, ve kterých měsících se má konkrétní paušál nebo srážka uplatnit v rámci rozmezí Datum od a Datum do. Srážka nebo paušál se budou uplatňovat v měsících, které jsou zatržené a spadají do intervalu Datum od a Datum do.


Konec PP/Vynětí

Toto pole využijete v případě, že má již zaměstnanec ukončen pracovní poměr nebo je vyňat z evidenčního stavu, chcete-li, aby byla konkrétní MS zadaná v Paušálech a srážkách použita ve Výpočtu i nadále. Současně je nutné mít na mzdové kartě zaměstnance na druhé záložce zatržen atribut Do výpočtu po konci PP/vynětí. Implicitně není toto pole zatrženo. Automaticky, tzn. bez nutnosti zatržení tohoto pole, se do výpočtu nabízejí pouze ty paušální mzdové složky, které mají ve své definici jako základ pro výpočet Vyúčtování (nejčastěji peníze na účet).


[3] Údaje pro zaúčtování


Útvar

Vyplňujete tehdy, jestliže se má paušální mzdová složka zaúčtovat na jiný útvar než ten, který je vyplněn v kartě zaměstnance.


Číslo zakázky

Vyplňujete tehdy, jestliže se má paušální mzdová složka zaúčtovat na jinou zakázku než tu, která je vyplněna v kartě zaměstnance.


Nákladový okruh

Vyplňujete tehdy, jestliže se má paušální mzdová složka zaúčtovat na jiný nákladový okruh než ten, který je vyplněn v kartě zaměstnance


Vozidlo

Vyplňujete, na jaké vozidlo se má mzdová složka zaúčtovat.


2 - Banka, Exekuce, Změny

Upozornění Záložka se zobrazí pouze při zakládání (po stisku tlačítka Nový) nebo opravě (stisku tlačítka Oprava) u srážkových mzdových složek a to pro zadání Bankovního spojení nebo Výkonu rozhodnutí. V případě příjmových mzdových složek se tato záložka zobrazí jen při opravě (tlačítko Oprava) pro zadání Změny. Příjmové mzdové složky, u kterých je možné změnu zadat, musí mít ve své definici toto nastavení: Skupina mzdových složek = Naturální mzda, Nespecifikovaný příjem, Příplatky a doplatky, Srážky ze mzdy, Prémie a odměny, OON a zároveň Vstupní formulář = Částka nebo Hodiny x Částka a zároveň Srážka VR=není


Bankovní spojení

Do Bankovního spojení zadáváte údaje nutné pro správné vystavení platebního příkazu na konkrétní srážkovou mzdovou složku. Znamená to tedy, že Bankovní spojení budete u srážkových mzdových složek vyplňovat pouze tehdy, jestliže budete chtít na mzdovou složku vystavit platební příkaz. Stisknete pomocné tlačítko a vstoupíte do číselníku Bankovních spojení. Objeví se pouze ta bankovní spojení, která se vztahují ke konkrétnímu zaměstnanci. Zadané bankovní spojení (viz kapitola Zaměstnanci, Bankovní spojení) přenesete pomocí kombinace kláves <Ctrl><Enter> popř. pomocí tlačítka Přenos.

Upozornění U srážkových mzdových složek je doplněna měkká kontrola na zadání bankovního spojení. Pokud není bankovní spojení přiřazeno, objeví se při ukládání paušální mzdové složky dotaz, zda chcete pokračovat. Pokud dáte ANO, složka se na kartu uloží. Pokud odpovíte NE, k uložení prozatím nedojde a máte možnost bankovní spojení přiřadit.


Výkon rozhodnutí

Poplatek

Pole, které slouží k zadávání konkrétní peněžní částky, která bude zaměstnanci v určitých případech stržena ze mzdy. Jestliže vyplníte, je nutné, abyste v nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty, záložka Sazby a konstanty měli vyplněnou položku MS - popl. z převodů. Zde zadáte číslo mzdové složky, na kterou se má zaměstnanci provádět srážka poplatku.


Číslo jednací

Tato položka je přístupná u mzdových složek, které mají ve své definici nastaven atribut Srážka výkonu rozhodnutí. Údaj slouží pro přehlednost a evidenci exekučních srážek.


Vystavitel

Pole pro určení exekutora. Existuje zde vazba na číselník organizací.


Právní moc (datum nabytí právní moci)

Informativní pole pro zadání data nabytí právní moci.


Změny paušálních částek

Pole pro zadání změn je přístupné v editoru Paušálů a srážek jen u mzdových složek, které:

 • jsou typu Příplatky a doplatky, Prémie a odměny, Naturální mzda, Nespecifikovaný příjem, Srážky ze mzdy, OON
 • mají vstupní formulář Částka nebo Hodiny * částka
 • nejedná se o srážku VR


Zde lze zadat přes nabídku Nový Platnost od (tj. datum změny) a novou hodnotu daného paušálu. Ke změně výsledné částky paušálů dochází jednak:

 • v rámci daného měsíce (pokud provádíte změnu v konkrétním měsící)

anebo

 • pokud je změna datována od následujícího měsíce dále, dochází ke změně při měsíční uzávěrce.


Na změnu paušálních mzdových složek jste při měsíční uzávěrce upozorněni hlášením. Algoritmus výpočtu je stejný jako u změny základní mzdy.


Příklad Příklad: Výpočet paušální mzdové složky - osobního ohodnocení v přelomovém měsíci:


Celkový fond měsíce dubna je 176 hodin.

Osobní ohodnocení do 20.4. (112 hodin) je 10 000 Kč - původní osobní ohodnocení do 20.4. - 10000/176*112=6364 Osobní ohodnocení od 21.4. (64 hodin) je 15 000 Kč - nové osobní ohodnocení od 21.4.2008 - 15000/176*64=5454

V „přelomovém“ měsíci, tzn. v měsíci dubnu, je v položce Osobní ohodnocení v Paušálech a srážkách uveden součet dvou výše uvedených částek (tj. 11 818 Kč). Od následujícího měsíce, tzn. od května, bude v položce Osobní ohodnocení v Paušálech a srážkách vyplněno 15 000 Kč.


V přehledu Paušály a srážky pod nabídkou Zaměstnanci lze přes pravé tlačítko myši zvolit akci Změny paušálních částek, kde lze vidět a zadávat všechny změny paušálních mzdových složek přes všechny zaměstnance. Zároveň je možné přehled vidět a editovat v editoru paušálů a srážek na záložce 2 - Banka, Exekuce, Změny. Údaje jsou filtrované na zaměstnance a konkrétní paušál nebo srážku.


Editor pro zadání změny paušálu


Upozornění V rámci jednoho měsíce lze provést pouze jednu změnu jedné paušální mzdové složky (tzn. nelze měnit např. osobní ohodnocení 2x a víckrát za měsíc).


Příklad Příklad Zadání převodu peněz na účet zaměstnance

Pan Kakadu má následující požadavky:

a) Žádá, aby výplata byla posílaná na jeho účet u ČSOB
b) Žádá, aby se 1000 Kč každý měsíc zasílalo na jeho účet u Českomoravské stavební spořitelny. Tato srážka ze mzdy má být prováděna do 31.3.2003

Předpokládejme, že jeho mzda určená k výplatě byla 10 000 Kč.

Ad a) Vstoupíte do nabídky Zaměstnanci, Mzdové údaje, na záložku Paušální MS a stisknete klávesu F2 . Vyberete mzdovou složku Spoření procenta (vstoupíte do číselníku, vyberete požadovanou mzdovou složku a pomocí tlačítka Přenos ji přenesete do formuláře). Pole Procento bude přístupné. Zde necháte programem přednastavenou výši procenta, tzn. 100 %. Pole Datum do necháte nevyplněno (odvod není ze strany zaměstnance časově omezen). Do pole Bankovní spojení vyplníte číslo účtu, na který má být srážka prováděna. Vyplněný formulář uložíte tlačítkem OK.

Ad b) Stále jste v nabídce Zaměstnanci, Mzdové údaje, na záložce Paušální MS. Pro zadání nové mzdové složky stisknete klávesu F2 . Vyberete mzdovou složku Spoření koruny (vstoupíte do číselníku, vyberete požadovanou mzdovou složku a pomocí tlačítka Přenos ji přenesete do formuláře). Pole Koruny bude přístupné. Zde vyplníte požadovanou hodnotu srážky, tzn. 1000 Kč. Do pole Datum do vyplníte 31.3.2003. Tím zabezpečíte, že v následujícím měsíci, tzn. v dubnu 2003 již ke srážení mzdové složky nedojde. Do pole Bankovní spojení vyplníte číslo účtu, na který má být srážka prováděna.

Celková částka k výplatě pana Kakadu je 10 000 Kč. Program nejdříve z této celkové částky odečte 1000 Kč a teprve zbývající hodnotu (10 000 Kč - 1000 Kč), tzn. 9 000 Kč odvede na účet u ČSOB.


Upozornění V případě, že existuje u jednoho zaměstnance více srážek a je zadána mzdová složka s procentuálním převodem (nejčastěji 100%) postupuje program následujícím způsobem: Nejdříve program sečte ty mzdové složky, které mají vyplněny v Paušálech a srážkách pole Koruny. Tuto částku program odečte od celkové částky k vyplacení a teprve zbývající hodnotu posuzuje jako 100 %.


Příklad Příklad Zadání půjčky zaměstnance

Zaměstnanec pan Rorejs obdržel půjčku v celkové výši (včetně úroků) 56 000 Kč. Požaduje, aby mu každý měsíc byla ze mzdy srážena částka 2 000 Kč.

Vstoupíte do nabídky Zaměstnanci, Mzdové údaje, na záložku Paušální MS a stisknete klávesu <F2>. Vyberete mzdovou složku Půjčky (vstoupíte do číselníku, vyberete požadovanou mzdovou složku a pomocí tlačítka Přenos ji přenesete do formuláře). Pole Částka bude přístupné. Zde zadáte částku 2000. Pole Datum do necháte nevyplněno. Do pole Bankovní spojení vyplníte číslo účtu, na který má být srážka prováděna. Pole Celkem srazit je přístupné. Zde vyplníte celkovou částku, která má být zaměstnanci sražena, tzn. 56 000. Pole Dosud sraženo je rovněž přístupné. Zde nebudete vyplňovat žádný údaj. Po provedení každé měsíční uzávěrky se pole automaticky aktualizuje (Po první uzávěrce zde bude 2 000, po druhé uzávěrce 4 000 atd.). Jakmile dojde k tomu, že pole Celkem srazit a Dosud sraženo se budou rovnat, (tzn. v obou polích bude částka 56 000) program automaticky přestane částku zaměstnanci srážet. Vyplněný formulář uložíte tlačítkem OK.Příklad Příklad Zadání příspěvku na penzijní připojištění

Firma přispívá zaměstnancům na penzijní připojištění částku 500 Kč. Příspěvky jsou posílány hromadně jednou částkou.

Tento způsob zadání je doporučován. Vstoupíte do nabídky Zaměstnanci, Mzdové údaje, na záložku Paušální MS a stisknete klávesu <F2>. Vyberete příspěvkovou mzdovou složku Příspěvek PF částka - zaměstnavatel (vstoupíte do číselníku, vyberete požadovanou mzdovou složku a pomocí tlačítka Přenos ji přenesete do formuláře). Pole Částka bude přístupné. Zde zadáte částku 500. Pole Datum do necháte nevyplněno. Vyplněný formulář uložíte tlačítkem OK.

Znovu stisknete klávesu <F2>. Vyberete srážkovou mzdovou složku Penzijní fond - srážka zaměstnavatel (vstoupíte do číselníku, vyberete požadovanou mzdovou složku a pomocí tlačítka Přenos ji přenesete do formuláře). Pole Částka bude přístupné. Můžete je nechat prázdné či zde zadáte částku 500. Pole Datum do necháte nevyplněno. Bankovní spojení nemusíte v tomto případě zadávat, nastavíte jej až v definici platebního příkazu pro hromadnou platbu. Vyplněný formulář uložíte tlačítkem OK.

Pokud by se u zaměstnance vyskytlo pro daný typ příspěvku více srážkových MS, rozdělí se celková suma příspěvků zaměstnavatele do jednotlivých druhů fondů (PF a ŽP zvlášť) na tyto MS podle následujícího klíče :

 • pokud mají všechny srážkové MS zadanou nulovou částku (v paušálech, v předzpracování, v okamžiku ručního vložení MS do výplaty), celkový příspěvek od zaměstnavatele se rozdělí mezi fondy rovným dílem (dorovnání zaokrouhlovacího rozdílu na celkovou částku)
 • pokud se celkový příspěvek od zaměstnavatele shoduje se sumou částek na srážkových MS (v paušálech, v předzpracování, v okamžiku ručního vložení MS do výplaty), výsledná částka se na těchto MS nezmění
 • pokud se celkový příspěvek od zaměstnavatele neshoduje se sumou částek na srážkových MS a zároveň se vyskytují nenulové částky na alespoň jedné srážkové MS, pak se celková suma příspěvku rozdělí alikvotně podle částek na jednotlivých MS.

Podklady pro prémie z MS min.období

Tato akce je vidět jen pokud existují mzdové složky skupiny Prémie a odměny a vstupním formulářem Procento s nastaveným atributem Základ pro výpočet na MS z minulých období. V dočasné tabulce se zobrazuje přehled takto nastavených mzdových složek. To platí vždy pro dané zaměstnance (nad vybranými záznamy), pro dané období a pro mzdové složky, které mají vazbu do tohoto přehledu.


Stav srážek ze mzdy

Nad přehledem Paušály a srážky v místní nabídce naleznete přehled Stav srážek ze mzdy za období. V přehledu se zobrazí pouze paušální MS typu Srážka ze mzdy, které mají v číselníku MS nastaven atribut Kontrola na celkem srazit.


O stavu srážky informují atributy:

 • Celkem srazit - vámi zadaná částka, která má být celkově sražena
 • Celkem sraženo - doposud sražená částka, včetně srážky aktuálního měsíce
 • Zbývá srazit - jedná se o rozdíl mezi částkami Celkem srazit a Celkem sraženo
 • Datum umoření - poslední den období, kdy byla provedena finální srážka
 • Datum uzavření - poslední den období, kdy byla provedena uzávěrka finální srážky
 • Dosud sraženo - to, co bylo sraženo do konce předchozího měsíce
 • Aktuální srážka - výše srážky ve mzdě ve vybraném období
 • Poslední srážka - výše naposledy sražené částky
 • Datum poslední srážky - datum naposledy sražené částky - poslední den v měsíci


Zajímají-li Vás informace o související s problematikou "exekučních srážek", pokračujte zde.


[2] Rodinní příslušníci

Pokračujte pro zobrazení popisu informací o oblasti "[2] Rodinní příslušníci".


Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export