Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Metodika - Pomocný konsolidační přehled

Z Asseco Solutions
Verze z 24. 5. 2018, 11:53; Jana.purova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

ObsahÚvod

Od roku 2016 podléhají některé účetní jednotky v konsolidaci státu nové povinnosti - odesílat Pomocný konsolidační přehled (PKP). Povinnost se týká m.j. i obchodních korporací (např. akciových společností nebo společností s ručením omezeným,...), případně výzkumných ústavů a dalších neziskových organizací s majetkovou účastí státu, kraje, města, obce a pod. Podmínkou je překročení předepsaných limitů, tj. malých organizací se netýká. V případě, že se jedná o ovládanou osobu, odesílají se výkazy PKP I, PKP III, PKP IV a PKP V. Pokud se jedná o účetní jednotku pod společným nebo podstatným vlivem, odesílá se pouze výkaz PKP VI. Výkazy se odesílají zašifrované a opatřené identifikátorem celistvosti do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS).

Informační zdroje

Legislativní zdroje

Základními právními normami jsou:

 • Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 23b.
 • Vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)
 • Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška státu), zejména její Příloha č. 3a, která obsahuje vzor výkazu Pomocný konsolidační přehled

Metodické pomůcky

Konsolidační manuál, který je dostupný na webových stránkách Ministerstva financí ČR, metodická pomůcka pro majetkové účasti, státní podniky, veřejné výzkumné instituce a další subjekty předávající PKP.

Vše dostupné na stránkách: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/ucetni-vykaznictvi-statu/konsolidacni-manual

Přehled často kladených dotazů a jejich odpovědí k problematice sestavování účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/ucetni-vykaznictvi-statu/otazky-a-odpovedi-ucetni-vykaznictvi-sta

Podmínky pro povinnost odevzdat výkaz

Tato povinnost se týká v případě splnění dále uvedených podmínek dobrovolných svazků obcí, zdravotních pojišťoven a dalších právnických osob s majetkovou účastí státu, které jsou ovládanou osobou nebo osobou se společným nebo podstatným vlivem státu (národní podniky, státní organizace, státní podniky, školské právnické osoby, veřejné výzkumné instituce, obecně prospěšná společnosti a další právnické osoby vč. obchodních korporací jako např. akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, apod.) za splnění alespoň jedné z podmínek a) až d) uvedených v následujícím odstavci. Přitom ovládanou osobou s podstatným vlivem státu je účetní jednotka, ve které stát disponuje s nejméně 20% hlasovacích práv. Pokud je účetní jednotka pod společným vlivem, pak v ní rozhodují společně a nerozdílně dvě a více osob, dohromady drží více než 50 % vlivu a všichni z nich mají stejný vliv.

Organizace jsou povinny odevzdávat Pomocný konsolidační přehled při splnění výše uvedených podmínek za splnění alespoň jednoho z následujících kritérií:

 • výše netto aktiv vykázaných v účetní závěrce více než 100 mil. Kč,
 • výše cizích zdrojů vykázaných v účetní závěrce více než 100 mil. Kč,
 • celkové náklady, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobené dvanácti, více než 100 mil. Kč,
 • celkové výnosy, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobené dvanácti, více než 100 mil. Kč.
Tip Organizace, které odevzdávají Pomocný analytický přehled (PAP), nemají povinnost odevzdávat Pomocný konsolidační přehled (PKP) a naopak.
Tip Za organizace, které mají povinnost odevzdávat Pomocný konsolidační přehled, může tento výkaz odevzdávat jejich spravující jednotka.
Tip Konsolidovaná jednotka státu, která sestavuje účetní závěrku k jinému okamžiku než k poslednímu dni kalendářního roku, předkládá Pomocný konsolidační přehled v rozsahu mezitímní účetní závěrky k poslednímu dni kalendářního roku s takovými úpravami, aby byly vykázány veškeré skutečnosti za období tohoto kalendářního roku.

Povinnosti organizací odevzdávajících PKP

Registrace zodpovědné osoby

Přenos dat do CSUIS může provést pouze zodpovědná osoba (ZO) nebo náhradní zodpovědná osoba (NZO). Tuto osobu je nutné zaregistrovat na stránkách Státní pokladny. Postup registrace zodpovědné nebo náhradní zodpovědné osoby a návod k vyplnění formuláře je popsán na stránkách Státní pokladny.

Vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků

Konsolidovaná jednotka státu bude provádět odsouhlasení vzájemných pohledávek a závazků vůči partnerům v rámci konsolidačních celků ve výši, kterou si rámci konsolidačních celků stanoví. Účetní jednotky by měly své spravující jednotce sdělit zvolenou hladinu významnosti v dostatečném předstihu, aby tuto hodnotu mohla spravující jednotka uvést do výkazu Seznam. Tento výkaz je spravující jednotka povinna odevzdat do 15. ledna 2016. Zůstatky nižší než stanovená hladina významnosti nemusí být odsouhlasovány.

Sestavení a předání výkazu

Výkaz je sestavován a předáván ročně, k datu 31. 12. Poprvé bude výkaz sestavován k datu 31. 12. 2016. Výkaz musí být do Centrálního systému účetních informací státu sehrán nejpozději do 31. 7. 2017 v XML formátu. Výkaz se sestavuje v korunách českých s přesností na dvě desetinná místa. Při přepočtu ze zahraniční měny na Kč, se vychází z kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou k okamžiku sestavení tohoto výkazu, tedy k 31. 12. běžného roku.

Struktura výkazu

Výkaz se skládá z 6 částí:

Část I: Přehled stavu položek

Tuto část vyplňují organizace, které jsou ovládanou osobou, dobrovolné svazky obcí a zdravotní pojišťovny. Organizace, které jsou osobou pod podstatným nebo společným vlivem, tuto část nevyplňují. Jedná se o seznam položek, které svým obsahem vychází z výkazů rozvaha a výkaz zisku a ztrát. Pro správné naplnění jednotlivých řádků jsou pro organizace účtující podle vyhlášek č. 500/2002 Sb. a 504/2002 Sb. nadefinované převodové můstky, které jsou součástí dokumentu Konsolidační manuál.

V hlavičce části I se dále uvádí informace o povinnosti organizace sestavovat konsolidovanou účetní závěrku a informace o počtu zaměstnanců (tj. roční průměrný přepočtený stav zaměstnanců účetní jednotky).

Aby bylo možno tento výkaz sestavit za rok 2016, je nutno od počátku roku 2016 účtovat podle účtové osnovy, ve které bude nutno zajistit, aby analytické členění vyhovovalo mj. těmto požadavkům:

Tip Převodový můstek v Helios Orange - viz přehled Struktura výkazů PKP s přednastavenými vazbami na syntetiky účtů.

V analytickém členění účtů zohlednit rozdělení na jednotlivé položky části I. PKP, viz přehled Struktura výkazů PKP. Přiřazení účtů jednotlivým položkám části I. PKP bude možno provést Přímo přiřazením jednotlivých účtů na jednotlivé položky části I. PKP, viz přehled Struktura výkazů PKP.

Část II: Přehled majetkových účastí a jejich změn=

Tuto část předávají pouze dobrovolné svazky obcí. Tato část obsahuje rozdílná data při prvotním pořízení k 31. 12. 2016 a při následných pořízeních. V následujících letech obsahuje pouze změny v majetkových účastech držených a neobsahuje celou historii změn z předcházejících účetních období.

Upozornění V Helios Orange PKP Část II: Přehled majetkových účastí a jejich změn nebude.

Část III: Identifikace vzájemných vztahů

Tuto část vyplňují organizace, které jsou ovládanou osobou, dobrovolné svazky obcí a zdravotní pojišťovny. Organizace, které jsou osobou pod podstatným nebo společným vlivem, tuto část nevyplňují. V této části se sledují vybrané položky aktiv, pasiv, nákladů, výnosů a podrozvahy po partnerech, kteří jsou součástí konsolidačního celku státu. Hodnota položek u partnerů, kteří nejsou součástí konsolidačního celku státu, se vykazuje jednou částkou s ID partnera 444. Seznam položek, kde je požadováno rozepsání po partnerech, je uveden v Konsolidačním manuálu.

Pro sestavení tohoto výkazu je nutné, aby na příslušných účtech, zařazených do seznamu položek, kde je požadováno rozepsání po partnerech, bylo již od 1.1.2016 povinně účtováno na organizace (vč. případných opravných položek). Pokud není účet tako nastaven, je třeba nastavit v účtovém rozvrhu roku 2016 povinnost účtování čísla organizace! Dále je třeba zpětně doplnit na již zadané účetní záznamy na těchto účtech organizaci, pokud tomu tak není. U rozvahových účtů se týká i počátečních stavů! U položek aktiv - majetku je metodický postup jiný, viz dále.

Tip K výše uvedenému nastavení využít převodový můstek v Helios Orange - přehled Struktura výkazů PKP s přednastavenými vazbami na syntetiky účtů.
Upozornění Jiná situace je u položek týkající se aktiv - majetku. V PKP I. se použijí příslušné účty majetku (např. 022 - brutto) a oprávek (např. 082 - korekce) příp. opravných položek (např. 092 - korekce). Avšak tyto údaje nejsou součástí PKP III., zde se požadují vykazovat údaje o poskytnuté dotaci a spotřebě této dotace. Tato dotace není obsažena na účtu majetku. O poskytnuté dotaci a spotřebě této dotace je třeba účtovat na speciálních podrozvahových účtech. Toto účty se navazují na řádky aktiv - majetku na PKP I., ovšem při aktualizaci PKP I. se tyto podrozvahové účty neberou v potaz. Naopak, při aktualizaci PKP III se neberou v potaz účty majetku, oprávek a opravných položek, ale naopak se berou v potaz podrozvahové účty.

Část IV: Přehled podrozvahových účtů

Tuto část vyplňují organizace, které jsou ovládanou osobou, dobrovolné svazky obcí a zdravotní pojišťovny. Organizace, které jsou osobou pod podstatným nebo společným vlivem, tuto část nevyplňují. V této části se uvádějí zůstatky podrozvahových účtů.

Aby bylo možno tento výkaz sestavit za rok 2016, je nutno od počátku roku 2016 účtovat podle účtové osnovy, ve které bude nutno zajistit, aby analytické členění podrozvahových účtů vyhovovalo mj. těmto požadavkům: V analytickém členění podrozvahových účtů zohlednit rozdělení na jednotlivé položky části I. PKP. Přiřazení podrozvahových účtů jednotlivým položkám části I. PKP bude možno provést Přímo přiřazením jednotlivých podrozvahových účtů na jednotlivé položky části I. PKP.

Tip K výše uvedenému nastavení využít převodový můstek v Helios Orange - přehled Struktura výkazů PKP.
Upozornění I v případě, že se podrozvahové účty nepoužívají, je třeba PKP IV. odeslat prázdný.

Část V: Vysvětlení významných částek

Tuto část vyplňují organizace, které jsou ovládanou osobou, dobrovolné svazky obcí a zdravotní pojišťovny. Organizace, které jsou osobou pod podstatným nebo společným vlivem, tuto část nevyplňují. Tato část obsahuje vysvětlující informace k 5 nejvýznamnějším skutečnostem v rámci jednotlivých položek PKP I. a příp. i PKP IV. u každého zůstatku aktiv, pasiv, nákladů, výnosů a podrozvahy, jestliže hodnota zůstatku dané položky přesáhne hranici 10 % aktiv netto. V případě, že účetní jednotce není znám partner (organizace), může použít ID partnera 444. V případě nákladů a výnosů se vysvětlují pouze hodnoty z aktuálního roku (z běžného účetního období).

Sestavení tohoto výkaz bude nutno provést ručně, zejména z toho důvodu, že se (kromě nákladů a výnosů) podává vysvětlení k zůstatku účtu a tudíž se vysvětlující informace k 5 nejvýznamnějším skutečnostem v rámci jednotlivých položek může týkat i předchozích let. Pro jeho sestavení je nutné, aby na příslušných účtech, zařazených do seznamu položek, kde je požadováno rozepsání po partnerech, bylo již od 1.1.2016 povinně účtováno na organizace (vč. případných opravných položek). Pokud není účet tako nastaven, nastavit v účtovém rozvrhu roku 2016 povinnost účtování čísla organizace! Dále je třeba zpětně doplnit na již zadané účetní záznamy na těchto účtech organizaci, pokud tomu tak není. Týká se samozřejmě pouze položek výkazů PKP I, příp. PKP IV, u kterých existuje reálná možnost překročení 10% aktiv netto.

Tip K výše uvedenému nastavení využít převodový můstek v Helios Orange - přehled Struktura výkazů PKP s přednastavenými vazbami na syntetiky účtů.

Část VI: Informace pro konsolidaci kapitálu

Tuto část vyplňují pouze účetní jednotky, ve kterých je uplatňován podstatný nebo společný vliv. Účetní jednotky, které jsou osobou pod podstatným nebo společným vlivem vyplňují pouze část VI. Informace pro konsolidaci kapitálu.

Tento výkaz bude k dispozici ve Výkazy a reporty (nebude v Legislativní výkazy). Protože je členění na uvedené položky dáno i požadavky na členění rozvahy, analytické členění není nutno kvůli tomuto výkazu rozšiřovat. Přiřazení účtů jednotlivým položkám části VI. PKP se provede přiřazením jednotlivých účtů na jednotlivé položky části VI. PKP (řádky definice výkazu, akce Definice – doplnění vazeb účtů).

Metodická podpora PKP

Konsolidační manuál verze 2.1 (KM)– http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/ucetni-vykaznictvi-statu/konsolidacni-manual

Metodická pomůcka pro účetní jednotky předávající PKP–http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Ucetnictvi_Metodika_2016_Metodicka-pomucka-pro-ucetni-jednotky-predavajici-Pomocny-konsolidacni-prehled-verze-2-0.pdf

Výčet konsolidovaných jednotek státu–http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/ucetni-vykaznictvi-statu/vycet-konsolidovanych-jednotek-statu-a-d

Konsolidační příručka pro externí uživatele–http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Ucetnictvi_2016_Konsolidacni-prirucka-pro-externi-uzivatele-verze-1-0.pdf

Kontroly–http://www.statnipokladna.cz/cs/csuis/technicke-informace

Metodika křížových kontrol–http://www.statnipokladna.cz/cs/csuis/metodicke-informace

Číselník Partneři PAP – Příloha č. 1 Metodiky tvorby PAP, k nalezení na webu Státní pokladny:http://www.statnipokladna.cz/cs/csuis/metodicke-informace, http://www.statnipokladna.cz/assets/cs/media/IISSP-CSUIS_Metodika-Pr-001_2016_PAP-Priloha-1-k-Metodice-tvorby-PAP-pro-rok-2016-Ciselnik-Partneri-PAP.xls

Pomocný konsolidační záznam (PKZ). Nový účetní záznam – upraven vyhláškou č. 383/2009 Sb. Slouží primárně k odůvodnění rozdílu ve vzájemném vztahu. Požadavek na zaslání vždy z podnětu Ministerstva financí. Vzor je obsažen v Balíčku XSD č. 32 http://www.statnipokladna.cz/cs/csuis/technicke-informace

Metodika křížových kontrol – definice vazeb http://www.statnipokladna.cz/cs/csuis/metodicke-informace

Metodická pomůcka pro vykazování majetku pořízeného z dotací v PKP http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/ucetni-vykaznictvi-statu/konsolidacni-manual/2018/metodicka-pomucka-pro-vykazovani-majetku-31317

Schéma CSÚIS

Úprava ekonomických informačních systémů s cílem implementovat XSD schéma výkazu PKP a PKZ, který bude předáván ve formátu XML Zaregistrování zodpovědné osoby (ZO) za účetní jednotku, která bude odpovědnou osobou za zasílání PKP a PKZ s přístupovými údaji do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) nejpozději do 31. 12. 2016. Registrace pomocí formuláře – k formuláři je zveřejněn návod na vyplnění: http://www.statnipokladna.cz/assets/cs/media/IISSP-CSUIS_Postup_CSUIS-Navod-vyplneni-Reg-formulare-30072014v-1-4.pdf

 1. Účetní jednotka odešle řádně vyplněný PDF registrační formulář v elektronické podobě datovou schránkou na MF (případně v listinné podobě a současně na email registraceZO@mfcr.cz)
 1. MF zašle dopis s přihlašovacím jménem a heslem do webové aplikace účetní jednotce,
 2. Účetní jednotka se přihlásí do Inboxu Webové aplikace, stáhne Zajišťovací a identifikační soubor (ZaIS) a předá ho Zodpovědné osobě (Náhradní zodpovědné osobě)
 3. Účetní jednotka potvrdí převzetí ZaIS prostřednictvím nahrání potvrzovacího formuláře do webové aplikace
 4. MF zašle dopis s dekódovacím kódem k ZaIS zodpovědné osobě
 5. Zodpovědná osoba dekóduje ZaIS a předá účetní jednotce kontrolní součet
 6. Účetní jednotka vloží kontrolní součet do potvrzovacího formuláře a ten nahraje do webové aplikace V případě, že je již Zodpovědná osoba v systému CSÚIS registrována jinou účetní jednotkou, stačí do registračního formuláře vyplnit její registrační číslo. Z výše uvedených kroků tedy stačí provést pouze krok 1 PKP a PKZ budou předány do CSÚIS v následujících krocích:
 • Účetní jednotka vytvoří výkaz ve formátu *.XML
 • Soubor zašifruje pomocí šifrovacího klíče, šifrování v rámci Helios Orange
 • Účetní jednotka výkaz odešle přes webové služby, přímá komunikace mezi Helios Orange a Státní pokladnou - systém CSÚIS

Co je třeba udělat v Helios Orange

Povinnost sestavit a odeslat PKP část I., III., IV. a V.

Tato povinnost se týká ovládaných osob.

 1. Pokud nemáte, pořídit submodul Pomocný konsolidační přehled - kontaktujte obchodní oddělení Asseco Solutions, a.s., nebo Vašeho dodavatele systému.
 2. Pokud účtujete podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. pro neziskové organizace, v Popisných údajích, záložka 6 - Výkazy PKP, nastavit účtový rozvrh na neziskové organizace. Pokud účtujete podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. pro podnikatele, v Popisných údajích, záložka 6 - Výkazy PKP, ponechte účtový rozvrh: podnikatelé.
 3. V přehledu Struktura výkazů PKP pro období (rok) 2016 spustit akci Aktualizace nastavení výkazů PKP, tím se přehled naplní.
 4. V účtovém rozvrhu pro dané období (rok) označit všechny účty a spustit akci Doplnění položek PKP.
 5. Na účtech, kde nedošlo automaticky k dohledání položky PKP (může se jednat o většinu účtů), přiřadit položku PKP ručně, viz záložka 2 - Další údaje, pole Položka PKP.
 6. V účtovém rozvrhu přes vazbu na strukturu výkazů PKP zobrazit sloupce Vzájemný vztah a Významná částka.
 7. Označit účty se zaškrtnutým sloupcem Vzájemný vztah. Hromadnou změnou těmto účtům nastavit povinnost účtovat na organizaci. Je zapotřebí pro správné sestavení výkazu PKP III.
 8. Doporučujeme označit i účty se zaškrtnutým sloupcem Významná částka. Hromadnou změnou těmto účtům nastavit povinnost účtovat na organizaci. Týká se však pouze účtů navázaných na položku PKP, u které je reálná možnost, že bude překročen limit 10% sumy aktiv netto. Je zapotřebí pro správné sestavení výkazu PKP V.
 9. Pro účty, pro které byla doplněna povinnost účtovat na organizaci podle předchozích dvou bodů, zkontrolovat, zda byla organizace (partner PKP) v deníku zaúčtována. Pokud ne, je zapotřebí organizaci doplnit.
 10. U rozvahových účtů (příp. podrozvahových účtů) je třeba pro uvedené účty organizaci doplnit i do počátečních stavů. Zůstatek počátečního stavu rozdělit podle zůstatků pro jednotlivé organizace, nejlépe interním dokladem.
 11. Pro budoucí odesílání výkazů PKP zaregistrovat příslušnou ZO / NZO. Pozor, proces registrace může být delší, i několik týdnů.
 12. Po obdržení Zabezpečovacích a identifikačních údajů nadefinovat pro ZO/NZO Inbox. Viz Inbox.
 13. Založit definici zpráv pro odesílání do CSÚIS. Viz Odesílání výkazů, kapitola 4 CSÚIS - automatické odesílání z Helios Orange.

Povinnost sestavit a odeslat PKP část VI.

Tato povinnost se týká osob pod společným nebo podstatným vlivem.

 1. Ověřit, zda máte přístupný submodul Výkazy a reporty, pokud ne, kontaktujte obchodní oddělení Asseco Solutions, a.s., nebo Vašeho dodavatele systému.
 2. Akcí Definice - doplnění vazeb účtů doplníte do definice výkazu PKP VI. příslušné účty. Výkaz sestavíte obdobným způsobem, jako např. rozvahu.
 3. Pro budoucí odesílání výkazu PKP část VI. zaregistrovat příslušnou ZO / NZO. Pozor, proces registrace může být delší, i několik týdnů.
 4. Po obdržení Zabezpečovacích a identifikačních údajů nadefinovat pro ZO/NZO Inbox. Viz Inbox.
 5. Založit definici zpráv pro odesílání do CSÚIS. Viz Odesílání výkazů, kapitola 4 CSÚIS - automatické odesílání z Helios Orange.

Číselník Partneři

Partnerem se rozumí ten, kdo má anebo by měl :

 • aktivum vykazující účetní jednotky ve své rozvaze uvedené jako pasivum,
 • pasivum vykazující účetní jednotky ve své rozvaze uvedené jako aktivum.


Vysvětlivky k použití partnerů :

 • U opravných položek je partnerem partner aktiva, k němuž je opravná položka vytvořena.
 • Osoba samostatně výdělečně činná se vykazuje jako partner pod svým IČ, pokud se jedná o transakci související s její samostatnou výdělečnou činností, s výjimkou výslovně uvedených případů, kdy je uváděn jiný kód, např. v souvislosti s výběrem daní a obdobných plateb.
 • V případě bankovních účtů (příslušných syntetických účtů 068, 224, 231, 236, 241, 243, 244 a 245) se jako partner aktiva uvádí IČ příslušného peněžního ústavu. Viz vysvětlení níže.
 • U syntetických účtů 378 a 459 v odpovídajícím detailním členění bude IČ banky pouze v případě, že vykazující jednotka má např. hradit úroky z úvěru od banky, nebo banka má v držení její dluhové cenné papíry, tj. v případě, že banka je věřitelem.
 • Partnerem transakce u daru je jeho příjemce.
 • U majetku pořízeného nákupem může účetní jednotka uvést jako jediného partnera prodávajícího (bez ohledu na náklady související s pořízením majetku realizované ve prospěch jiného subjektu).


Partner

Pro účely použití PAP je nutno jako konkrétní údaj partnera aktiva / pasiva nebo partnera transakce používat :

 • IČ organizace (rezidenti s IČ)
 • kód 111 - rezidenti bez IČ,
 • kód 222 - v případě, že je vykazována skutečnost, kdy vstupuje do vztahu správce daně (v případě pojištění, cla apod.) a příslušný (daňový) subjekt,
 • kód 333 - v případě, že je vykazována skutečnost, kdy vstupuje správce daně do vztahu ke konečným příjemcům daní, zejména v rámci dělené správy, sdílení daní nebo v rámci převodů výnosů daní,
 • kód XX nerezidenti (zahraniční organizace nebo země), kde XX je dvoumístný kód, číslice + písmeno (organizace) nebo dvoumístný kód (země). Přehled přípustných kódů je k dispozici v Číselníky - Organizace - Partneři PAP.


Když bude k účetnímu dokladu přiřazena Organizace, přebere se jako partner:

 • IČO - identifikační číslo osoby (organizace), za podmínky, že nebude vyplněno pole ID partnera
 • ID partnera - pole dole formuláře Organizace, viz obrázek:
Formulář Organizace


Atribut ID partnera - když bude nevyplněn, pro tvorbu PKP se použije IČO, když bude vyplněn, tak se místo IČO použije atribut ID partnera. Pro většinu organizací - rezidentů s IČO - se tudíž do pole ID partnera nezadává nic. Pro rezidenty bez IČO je nutno zadat od ID partnera kód 111. Pro nerezidenty (zahraniční organizace nebo země) je nutno vyhledat příslušný kód XX (viz Přehled kódů) a zadat kód XX do pole ID partnera. Tyto kódy jsou vždy dvoumístné.


Speciální režim pro účetní účty banky. Partnerem bankovního účtu - je banka, u které je účet veden. V Helios Orange je v účtovém rozvrhu k dispozici atribut Organizace (PAP) s vazbou do číselníku organizací.

HeO MSI 010.jpg

Při účtování bankovních výpisů se do "protiřádků" s účtem banky (např. 241) bude doplňovat jako partner aktiva / pasiva organizace přiřazená účetnímu účtu.


Je přidán nový atribut Konsolidace v číselníku organizací. Tímto příznakem budou označovány organizace, které patří do konsolidačního celku státu. V další fázi umožníme tento seznam naimportovat ze seznamu na webu MF ČR a hromadně tyto organizace označit. Formulář Organizace, vpravo dole zaškrtávátko Konsolidace. Organizace, které mají pole Konsolidace označeno, se považují za organizaci v konsolidačním celku státu.

Formulář Organizace

Další strana

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export