Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Měsíční exporty za organizaci - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Z přehledu Měsíční exporty za organizaci umístěném pod nabídkou Výpočet mzdy modulu Mzdy, můžete elektronicky odesílat:

 • Přehled o výši pojistného na ČSSZ přes komunikační kanál aplikace Veřejné rozhraní pro e - Podání (dále jen "VREP")
Dotaz nebo informativní hláška Do 31.12.2011 se tato služba uskutečňovala prostřednictvím transakční části Portálu veřejné správy (dále jen "PVS").

 • Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojišťovnu zasílaný prostřednictvím Portálu ZP, neboli Portálu zdravotních pojišťoven, a také pro VZP a ZM MV ČR (mají jiný typ formátu)
 • Hlášení k záloze na důchodové spoření a Vyúčtování DS na finanční úřad prostřednictvím EPO


Pokud do daného přehledu vstoupíte poprvé, je nutné zprávy, pomocí kterých budete hlášení na ZP, ČSSZ a FÚ posílat, nadefinovat (pro další měsíce již budete mít vše přednastaveno, pokud jste definice zadali do aktuálního období).


Po stisku tlačítka Nový (F2) se zobrazí formulář, kde vyplníte následující údaje:


Typ exportu

 • Přehled o platbě pojistného (ZP) TXT - vybíráte pro export souboru určeného zdravotní pojišťovně
 • Přehled o výši pojistného (ČSSZ/OSSZ) XML - vybíráte v případě el.podání přehledu na ČSSZ přes VREP
 • Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření (FÚ) XML - vybíráte v případě el.podání hlášení o důchodovém spoření na finanční úřad prostřednictvím EPO
 • Roční vyúčtování důchodového spoření (FÚ) XML - vybíráte v případě podání vyúčtování důchodového spoření na FÚ prostřednictvím EPO


Cíl exportu
Je nastaveno dle typu exportu automaticky, nelze editovat (Zdravotní pojišťovna, Česká správa sociálního zabezpečení, Finanční úřad).


Kód ZP
U přehledů pro zdravotní pojišťovnu vybíráte ze seznamu konkrétní zdravotní pojišťovnu, pro kterou budete přehled generovat.


Pobočka
Vybíráte z číselníku pobočku. Položka se zobrazí pouze tehdy, pokud vedete tzv. "pobočkové" mzdy - tj. máte více organizačních jednotek (ve Mzdových konstantách jsou zapojeny Pobočky).


Upozornění Položky název, ulice, číslo popisné a orientační, místo, PSČ a IČO je možné vyplnit v číselníku poboček. Tyto údaje se pak podávají v XML zprávě PVPOJ. Pokud některá z povinných položek v číselníku poboček vyplněna není, dotáhne se údaj z nulté organizace.


Finanční úřad
Územní pracoviště
Pro hlášení na finanční úřad zadáváte příslušné kódy FÚ.


Finanční úřad

Vyplňujete číslo specializovaného FÚ (3místný kód, blíže na stránkách http://epodpora.mfcr.cz/33-1209.html):

Název finančního úřadu, Číslo finančního úřadu
FÚ pro hlavní město Prahu, 451
FÚ pro Středočeský kraj, 452
FÚ pro Jihočeský kraj, 453
FÚ pro Plzeňský kraj, 454
FÚ pro Karlovarský kraj, 455
FÚ pro Ústecký kraj, 456
FÚ pro Liberecký kraj, 457
FÚ pro Královéhradecký kraj, 458
FÚ pro Pardubický kraj, 459
FÚ pro Kraj Vysočina, 460
FÚ pro Jihomoravský kraj, 461
FÚ pro Olomoucký kraj, 462
FÚ pro Moravskoslezský kraj, 463
FÚ pro Zlínský kraj, 464


Územní pracoviště

Zadáváte číslo územního pracoviště z číselníku podle příslušnosti zaměstnavatele (4místný kód, blíže na stránkách daňové správy - např. Pracoviště FÚ (pracufo)).


DIČ

Dotahuje se DIČ organizace pro odesílání hlášení na FÚ. Jedná se o povinný atribut.


Upozornění Údaj DIČ je brán pro generování hlášení na důchodové spoření v XML z nulté (vlastní) organizace v přehledu Organizace z položky DIČ. Pokud je tato položka prázdná, údaj DIČ je brán z položky DIČ DPH.
Upozornění Pro případ zpracování mezd při zapojených pobočkách, kdy pobočky mají různá DIČ nebo čísla plátcovy pokladny, vznikla v editoru poboček nová položka DIČ - PP. Položka by měla obsahovat číslo, pod kterým bude exportováno hlášení a následné hlášení na důchodové spoření.


Definici uložíte pomocí tlačítka OK.


Export Přehledu o platně pojistného (ZP)

Upozornění V případě přehledů na ZP musíte vytvořit tolik definic, kolik zdravotních pojišťoven máte (případně ještě rozdělit definice na pobočky).


Na nadefinovaném řádku konkrétní pojišťovny stisknete pravé tlačítko myši a zvolíte akci Zprávy, Generování zpráv. Z přehledu vyberete definici zprávy Přehled o platbě pojistného a stisknete tlačítko Přenos.


Upozornění Před prvním exportem je nutné vstoupit do definice zprávy (Zprávy, Generování zpráv, Přehled o platbě pojistného, Oprava) a nastavit správně cestu na adresář, kam se má soubor ukládat - záložka Editace, položka Adresa místa určení zpráv. Soubor následně načítáte na portálu ZP.)


Upozornění V definici zprávy je třeba rozlišit formát zprávy pro VZP (Přehled o platbě pojistného (ZP) TXT), pro zdravotní pojišťovny sdružené na Portálu zdravotních pojišťoven (Přehled o platbě pojistného - podání na portál ZP (TXT)) a pro ZPMV (Přehled o platbě pojistného - podání na portál ZPMV (TXT))
.


Upozornění Generování názvu souboru pro VZP bylo upraveno dle požadavků:

ICO.aap, kde ICO je identifikační číslo – 8 znaků

a aa je číslo vnitřní organizační jednotky – 2 znaky

Název souboru, tedy IČO se získává z položky variabilního symbolu bankovního spojení na odvod ZP do VZP. Pokud je variabilní symbol větší než 8 znaků, pak prvních 8 znaků je IČO, případné další dva znaky jsou číslem vnitřní organizační jednotky. Pokud je variabilní symbol rovných 8 znaků, pak 8 znaků je IČO a v případě přípony jsou doplněny dvě nuly "00p" Pokud by byl variabilní symbol menší než 8 znaků, pak je IČO doplněno nulami z leva.


Export Přehledu o výši pojistného (ČSSZ/0SSZ) XML

Elektronické zasílání přehledu přes VREP funguje na stejném principu jako odesílání RELDP a Oznámení na OSSZ. Na nadefinovaném řádku stisknete pravé tlačítko myši a zvolíte akci Zprávy, Generování zpráv. Z přehledu vyberete definici zprávy "PVPOJ - podání (VREP)" a stisknete tlačítko Přenos.

Upozornění Před prvním exportem je nutné vstoupit do definice zprávy (Zprávy, Generování zpráv, PVPOJ - podání (VREP), Oprava) a nastavit správně údaje v definici - cestu na VREP (https://vrep1.cssz.cz/VREP/submission, nebo https://vrep2.cssz.cz/VREP/submission) - záložka Editace, položka Adresa místa určení zpráv, certifikáty pro šifrování a elektronický podpis - záložka Certifikát.)

Prehled o vysi pojistneho (CSSZ/OSSZ) XML


Upozornění Pokud hlášení odesíláte přes datovou schránku, nastavíte do položky Adresa místa určení zpráv adresář, kam se generovaný soubor bude ukládat pro následné odeslání. Certifikáty se v tomto případě do definice nepřiřazují.


Upozornění Jestliže jsou kontaktní údaje vyplněné u přihlášeného uživatele (nabídka Možnosti, Konfigurace/Správa systému - Uživatelé - Oprava), berou se do xml zprávy kontaktní údaje z daného uživatele. Pokud kontaktní údaje na Uživateli vyplněny nejsou, berou se do xml zprávy přednastavené údaje z nulté organizace.


Export Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření (FÚ) XML

Na nadefinovaném řádku Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření stisknete pravé tlačítko myši a zvolíte akci Zprávy, Generování zpráv. Z přehledu vyberete definici zprávy "Hlášení důchodové spoření - XML" a stisknete tlačítko Přenos. Stejným způsobem budete odesílat také Opravné hlášení k záloze, tj. v termínu podání hlášení. V nabídnutém vstupním formuláři před vlastním exportem změníte Druh hlášení ze Řádného na Opravné.

Upozornění Před prvním exportem je nutné vstoupit do definice zprávy (Zprávy, Generování zpráv, Hlášení důchodové spoření - XML, Oprava) a nastavit správně údaje v definici: na záložce Editace zkontrolovat Adresu místa určení zpráv, tj. cestu na EPO (https://adisepo.mfcr.cz/adistc/epo_podani), na záložce Certifikát podzáložce El.podpis přidat platný podpisový certifikát a zaškrtnout políčko Výstupní zprávy podepisovat certifikátem el.podpisu. Certifikát pro šifrování se v této definici nenastavuje (zprávy jsou odesílány nezašifrované).


Pro odeslání a ověření je nutno - na rozdíl od podání na VREP použít 2 definice zpráv - jednu pro podání, druhou pro dotaz na stav. Pro zjištění stavu odeslaného hlášení použijete definici zprávy Hlášení důchodové spoření - dotaz na stav.


Upozornění V definici pro zjištění stavu bude v položce Adresa místa určení zpráv nastavena adresa na EPO (https://adisepo.mfcr.cz/adistc/epo_stav). V definici zprávy pro dotaz na stav se nepřiřazují žádné certifikáty.


Upozornění V přehledu Měsíční exporty za organizaci si přes Nastav můžete zobrazit sloupce Číslo podání EPO a Heslo, které se doplní po odeslání zpráv. Pomocí Čísla podání EPO a Hesla se lze dotazovat na stav odeslané zprávy i přes webovou aplikaci EPO.


Pro odeslání následného hlášení důchodového spoření použijete definici zprávy "Následné hlášení důchodové spoření 2013 - XML". Následné hlášení použijete k odeslání oprav řádně odeslaných hlášení po stanoveném termínu.


Upozornění Před prvním exportem je opět nutné vstoupit do definice zprávy (Zprávy, Generování zpráv, Následné hlášení důchodové spoření - XML, Oprava) a nastavit správně údaje v definici: na záložce Editace zkontrolovat Adresu místa určení zpráv, tj. cestu na EPO (https://adisepo.mfcr.cz/adistc/epo_podani), na záložce Certifikát podzáložce El.podpis přidat platný podpisový certifikát a zaškrtnout políčko Výstupní zprávy podepisovat certifikátem el.podpisu. Certifikát pro šifrování se v této definici nenastavuje (zprávy jsou odesílány nezašifrované).


Upozornění Do následného hlášení (tj. pokud byla zjištěna chyba až po termínu odeslání řádného hlášení) se dostávají opravné položky zadávané přes nabídku Roční sestavy v přehledu Roční zúčtování důchodového spoření, Změny důchodové spoření.


Upozornění Všechny typy hlášení na důchodové spoření lze vygenerovat také ve formě XML zprávy a poslat přes datovou schránku nebo načíst přímo na stránkách daňového portálu. Pro export do XML je nutné nastavit příslušné typy definic zpráv a do definic vyplnit do pole Adresa místa určení zpráv adresu v počítači, kam se má soubor XML uložit. V tomto případě nebudete do definice přiřazovat žádné certifikáty.


Upozornění Po výběru příslušné definice zprávy pro odeslání tlačítkem Přenos se zobrazí editační formulář Důchodové spoření - hlášení, kde můžete změnit či doplnit příslušné údaje - sekce Sestavil, Oprávněná osoba a Zástupce.


Nad Hlášením k záloze na pojistné na důchodové spoření je možné přes akci místní nabídky Tisk - Tisk formulářem vytisknout tiskové formuláře průvodky k exportu XML souboru. Formuláře obsahují informace, které se exportují v XML souboru elektronického hlášení na FÚ. Jedná se o tyto formuláře:

 • Hlášení k záloze na pojistné na DS
 • Následné hlášení k záloze na pojistné na DS
Upozornění Jedná se pouze o výpis informací, které obsahuje elektronické hlášení. Neslouží k vlastnímu podání na FÚ.


Export Roční vyúčtování důchodového spoření (FÚ) XML

Nad označeným řádkem spustíte akci místní nabídky Zprávy, Generování zpráv. V přehledu definice zpráv se nachází definici Vyúčtování důchodového spoření 2013 - XML pro odeslání a Hlášení důchodové spoření - dotaz na stav pro ověření správnosti podaného vyúčtování.

Před prvním podáním je nutné provést tyto nastavení:

Vlastní podání lze provést na adresu: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/epo_podani
Poté se musí kontrolovat stav podání na adrese: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/epo_stav

Dotaz nebo informativní hláška Do definice zpráv Vyúčtování důchodové spoření 2013 - XML je zapotřebí v definici zprávy na záložku 4 - Certifikát, podzáložka El.podpis přidat platný podpisový certifikát a zaškrtnout zaškrtávátko Výstupní zprávy podepisovat certifikátem el. podpisu. Jedná se o stejný kvalifikovaný podpisový certifikát s identifikátorem MPSV jako jste použili pro odesílání zpráv na VREP.
Upozornění Při odesílání se může objevit chyba, že je podpis platný, ale nesplňuje požadavky pro komunikaci se státní správou, neobsahuje IK MPSV (bezvýznamový identifikátor §4 vyhl.496 2004 sb.). V certifikátu musí být identifikátor IK MPSV (lze najít v Podrobnostech v Zobrazení certifikátu - položka Alternativní název předmětu - musí být 10x dvojice číslic začínajících 3). Pokud tento příznak v certifikátu není, musíte požádat o nový kvalifikovaný podpisový certifikát a tento příznak si ohlídat při žádosti.


Upozornění V definici zpráv na podatelnu EPO se nepoužívá šifrovací certifikát (zprávy jsou odesílány nezašifrované). Nevyplňuje se ani pole Jméno a Heslo na záložce 2 - Spojení. Pro zprávy Dotaz na stav se nepřiřazuje ani podpisový certifikát.


Upozornění Vyúčtování je také možné exportovat do XML souboru na disk pro další zpracování - načtení na stránky daňového portálu či odeslání přes datovou schránku. Pro tento případ je vhodné založit v přehledu definic novou definici zprávy ve formátu Vyúčtování důchodové spoření 2013 - XML a do položky Adresa místa určení zpráv nastavit adresář, kam se bude soubor ukládat. V daném případě se do definice nenastavují žádné certifikáty ani není zatržená položka Výstupní zprávy podepisovat certifikátem el.podpisu.


Odeslání zpráv a ověřování stavu zpráv:

Pro odeslání a ověření je nutno - na rozdíl od podání na VREP použít 2 definice zpráv - jednu pro podání, druhou pro dotaz na stav:

 • Pro odeslání hlášení DS se použije definice zprávy: Vyúčtování zálohy na důchodové spoření - XML
 • Pro ověření stavu podání se použije definice zprávy: Hlášení důchodové spoření - dotaz na stav.


Při odeslání zprávy jste vyzváni k vyplnění editoru před vlastním exportem.

Druh hlášení - zadáte druh hlášení, řádné, řádné - opravné, dodatečné, dodatečné - opravné

Datum do, Datum do - zadáte data období podání Vyúčtování

Datum dodatečného vyúčtodání - v přípdaě dodatečného nebo dodatečného - opravného zadáte datum platnosti

Důvod pro podání Vyúčtování - základní důvod je není, v případě nabytí ostatních důvodů, vyberte:


Kód rozlišení důvodu pro podání Vyúčtování vyplňte pouze u Vyúčtování podávaného za část pojistného období a v níže uvedených případech a učiňte podání v uvedených lhůtách:

 • A – do konce následujícího měsíce po zániku právnické osoby bez likvidace, včetně zániku právnické osoby při přeměně obchodní

společnosti. Není-li právního nástupce, plní tuto povinnost zřizovatel či zakladatel (§ 240 odst. 4 daňového řádu),

 • B – do 1 měsíce ode dne vstupu právnické osoby do likvidace, a to za uplynulou část pojistného období, za kterou dosud nebylo

podáno (§ 240 odst. 5 daňového řádu),

 • C – ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku právnické osoby, a to za uplynulou část pojistného období, za kterou

dosud nebylo podáno (§ 240 odst. 5 daňového řádu),

 • D – do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž byl plátce pojistného naposled povinen odvést zálohu na pojistné a podat

hlášení, z důvodu zániku této povinnosti před uplynutím kalendářního roku, a to za uplynulou část pojistného období (§ 234 odst. 3 daňového řádu),

 • E – do 6 měsíců od úmrtí zůstavitele dědic, na kterého přešla daňová povinnost (§ 239 odst. 3 daňového řádu),
 • F – za zbývající část pojistného období, na které se nevztahovalo podání Vyúčtování z předcházejících titulů, a to ve lhůtě podle § 137 odst. 2 daňového řádu.

Sestavil - vyplníte údaje, kdo sestavil.

Oprávněná osoba - vyplníte údaje, o oprávněné osobě.

Zástupce - případně vyplníte údaje o zástupci.


Editor pře odesláním zprávy


Upozornění V přehledu Měsíční exporty za organizaci si přes Nastav můžete zobrazit sloupce Číslo podání EPO a Heslo, které se doplní po odeslání zpráv. Pomocí Čísla podání EPO a Hesla se lze dotazovat na stav odeslané zprávy i přes webovou aplikaci EPO.


V přehledu Měsíční exporty za organizaci je nad definicí exportu typu Roční vyúčtování důchodového spoření (FÚ) XML možné pomocí akce místní nabídky Tisk formulářem (F8) vytisknout tiskový formulář průvodky k exportu XML souboru Vyúčtování důchodového spoření. Formulář obsahuje informace, které se exportují v XML souboru elektronického hlášení na FÚ.

Upozornění Jedná se pouze o výpis informací, které obsahuje elektronické vyúčtování. Neslouží k vlastnímu podání na FÚ.


Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export