Kontrolní hlášení - Účetnictví

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
Některé stránky (nabídky, funkce apod.) jsou přístupné pouze registrovaným uživatelům v určitých skupinách.
Pravděpodobně se jedná o interní dokumenty nebo o rozpracovanou dokumentaci.

K prohlížení takových stránek musíte být přihlášeni a musíte mít přidělena odpovídající práva.


Obsah

Úvod

Kontrolní hlášení je speciálním daňovým tvrzením, které vyplňuje plátce, pokud mu vznikne povinnost jej podat (podle §101c). Kontrolní hlášení nenahrazuje podání řádného daňového přiznání DPH a Souhrnného hlášení (§102).


Upozornění Kontrolní hlášení nahrazuje od 1.1.2016 výkaz Výpis z evidence pro daňové účely podle §92a!


Tip Informace ke Kontrolnímu hlášení naleznete na webových stránkách Finanční správy

Informaci k vyplnění Kontrolního hlášení http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/2015_Informace-k-vyplneni-kontrolniho-hlaseni-DPH.pdf

Vzorový formulář kontrolního hlášení http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Vzorovy-formular-kontrolniho-hlaseni-DPH.pdf

Kontrolní hlášení - časté omyly http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/KH_caste_omyly_20151112.pdf

Hlavní principy naplnění Kontrolního hlášení v Helios Orange

  • Helios Orange naplňuje Kontrolní hlášení přímo z Účetního deníku.
  • To platí i pro režim přenesení daňové povinnosti, kódy pro PDP čerpá z deníku.
  • Rozdělení do jednotlivých částí KH (příp. podrobnější členění) je primárně prostřednictvím:
- buď analytik účtů DPH
- nebo daňových klíčů
  • Rozdělení vzhledem k limitu (10 000 Kč) je provedeno podle:
- buď atributu Kontrolní hlášení do limitu – s výhodou
- nebo analytik účtů DPH resp. daňových klíčů

Pro zobrazení funkcionality Kontrolního hlášení je třeba mít označenu konstantu Kontrolní hlášení DPH – CZ Naleznete ji ve volbě Možnosti/Konfigurace/Správa systému-Účetnictví-záložka Účetnictví další

Kontrolní hlášení je vždy potřeba založit (akce Nový) pro požadované období, nezakládá se automaticky.

Počáteční nastavení

Záložka 1 – Kontrolní hlášení

Při založení prvního Kontrolního hlášení je nutné vyplnit údaje na první záložce, podzáložka Kontrolní hlášení.

Měsíc, Rok, případně Období – za jaké období se KH podává, v souladu s lhůtami pro podání KH podle §101e (měsíc nebo dále možnost pouze pro fyzické osoby čtvrtletí, nebo speciální období Od – do – např. v insolvenci nebo při řešení pozůstalosti plátce).

Název kontrolního hlášení – doplní se automaticky podle měsíce a roku.

Tiskový formulář – pouze pro kontrolní tisk, KH se podává jen elektronicky. V této verzi zatím není dostupný.

Datum uzavření – Musí být vyplněno před vytvořením případného následného KH. Pro jedno období může existovat jen jedno neuzavřené hlášení.

Druh kontrolního hlášení

  • Řádné – povinnost podat v zákonem stanovené lhůtě. Jedná se vždy o první podání za dané období, i když je podáváno po termínu podání.

Termín podání je do 25. následujícího měsíce, neplatí 5-ti denní liberační lhůta jako u Přiznání DPH. Pokud 25. vychází na sobotu, neděli, svátek je termínem nejbližší pracovní den.

  • Řádné - opravné – pokud neuplynula lhůta pro podání řádného kontrolního hlášení můžeme podat k řádnému opravné. Uvádí se znovu všechny údaje za předmětné období, s promítnutím oprav. K předchozímu KH se nepřihlíží.

Pokud potřebujete podat Řádné opravné, otevřete hlášení (funkce Otevření kontrolního hlášení) a změníte druh na Řádné - opravné, uložíte a spustíte Aktualizaci - načítají se znovu všechny údaje.

  • Následné – v případě, že po uplynutí lhůty k podání řádného KH jsou zjištěny nesprávné nebo neúplné údaje je povinnost podat následné KH - do 5 dnů od zjištění chyby. Uvádí se znovu všechny údaje.
  • Následné – opravné – do 5 dnů od podání Následného. Jinak znovu Následné.

Důvody pro podání následného KH zjištěny dne: vyplňuje se v případě podání Následného KH

Číslo jednací výzvy - vyplňujete vždy pokud výzvu od správce daně obdržíte. Reakcí na výzvu správce daně může být buď Rychlá odpověď na výzvu, nebo případně podání Řádného/Následného KH.

Rychlá odpověď na výzvu a Druh rychlé odpovědi na výzvu – vyplní se pouze ve specifických případech, jako reakce na výzvu správce daně.

Pro Druh rychlé odpovědi se nabízí dvě možnosti, podle zadaného druhu KH:

  • Není povinnost podávat KH – protože není povinnost podávat negativní KH, může správce daně vyzvat, jen potvrdíte, že nevznikla povinnost (pro Řádné i Následné)
  • Potvrzení správnosti naposledy podaného KH – potvrzujete správnost již podaného (pouze pro Následné)

Dále vyplníte údaje o Finančním úřadu, identifikaci plátce, typ subjektu

Kontaktní informace pro účely kontrolního hlášení (vyplnění alespoň jedné varianty je jednou z povinných položek kontrolního hlášení)

ID datové schránky – pokud má subjekt zpřístupněnou datovou schránku, jinak se vyplní E-mail - je možné vyplnit oboje, ale datová schránka má v tomto případě přednost.


Telefon

Fyzická osoba oprávněná k podpisu
Kontaktní osoba

Pokud za vaši organizaci podává KH někdo jiný, vyplníte údaje na druhé podzáložce: Údaje o podepisující osobě Kód podepisující osoby – bude uveden číselný kód podle číselníku typů zástupců. Číselník si můžete zobrazit kliknutím na ikonku s otazníkem.


Po vyplnění první záložky je nutné KH uložit tlačítkem OK a znovu otevřít pro načtení řádků do Záložky 5.

Záložka 5 - Vazby na účty


Záložka 5

Nastavení vazeb čísel účtů/daňových klíčů do jednotlivých oddílů kontrolního hlášení

Musíte se rozhodnout, zda využijete možnosti Helios Orange pro kontrol limitu a příjemce na dokladech nastavením atributu. Pak většinou vystačíte se stávajícím analytikami účtu 343 a ty pouze přiřadíte do KH, obdobně jako do přiznání DPH. V některých částech výkazu je ještě podrobnější členění (např. sloupec 11 v oddílu A.4. Kód režimu plnění. Pokud máte jiný režim plnění než běžné (Běžné plnění - 0, §89 - 1 - zvláštní režim pro cestovní službu a §90 - 2 - zvláštní režim pro použité zboží), je třeba pro ně založit nové analytiky k účtu 343. Týká se i oddílu B.2. pro poměrný koeficient § 75.

Pokud nevyužijete nastavení kontroly limitu a DIČ v HeO, je nutné analyticky rozlišit i plnění do/nad limit. Tato možnost znamená také nutnost rozšíření kontací – i v nich musíte mít rozlišeno účtování do/nad limit.

Podle toho zda používáte pro účtování DPH účty nebo Daňové klíče musíte pro naplnění výkazu nastavit pro jednotlivé části výkazu účty/daňové klíče, které se do nich mají načítat. Přiřazení účtů/daňových klíčů je podobné jako pro přiznání DPH. V příslušném řádku zvolíte Oprava, tlačítkem Přidat si zobrazíte účty DPH, požadovaný účet vyberete a zvolíte Přidat.

Definice KH.jpg

Oddíl A.1. – Účet pro PDP dodavatele. Souhrn zde uvedených plnění odpovídá řádku 25 daňového přiznání k DPH. Bez limitu.

Oddíl A.2. – Přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce dle § 108 odst. 1 písm. b) a c) (§ 24, § 25) – pořízení (i zjednodušený postup) , přemístění zboží z EU nebo nového dopravního prostředku, služby podle §§ 9 – 10d, zboží s instalací a montáží, zboží dodané soustavami a sítěmi (Přiznání k DPH ř. 3, 4, 5, 6, 9, 12 a 13)

Oddíl A.3. – Uskutečněná plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato podle §101c odst.1 pism.c)bod2 – část z řádku 26 DP DPH.

Oddíl A.4. – Uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10.000,- Kč včetně daně a všechny provedené opravy podle § 44 bez ohledu na limit + Zvláštní režim pro cestovní službu (§ 89) a zvláštní režim pro použité zboží (§ 90) (Přiznání k DPH ř. 1 a 2). Zde musíte ještě rozlišit Kód režimu plnění – Analytikou 343 0 – běžné plnění 1 - §89 – zvláštní režim pro cestovní službu 2 - §90 – zvláštní režim pro použité zboží Další rozlišení může nastat, pokud se jedná o opravy výše daně podle §44ZDPH bez ohledu na limit. Uvádí se Snížení daně – základ 0 a snížení daně záporně – stejně jako v přiznání.

Oddíl A.5. – uskutečněná plnění, celková částka dokladu do 10000,-Kč včetně daně, nebo plnění, u nichž nevznikla povinnost vystavit daňový doklad. Uvádí se souhrnně na jeden řádek. Řádky 1 a 2 přiznání DPH.

Oddíl B.1. – Přijatá zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce podle § 92a (Přiznání k DPH ř. 10 a 11) Kódy předmětu plnění.

Oddíl B.2. – Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10.000,- Kč včetně daně a všechny přijaté opravy podle § 44 bez ohledu na limit (Přiznání k DPH ř. 40 a 41). Použit poměr. Insolvence.

Oddíl B.3. – Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou do 10.000,- Kč včetně daně (Přiznání k DPH ř. 40 a 41).

Oddíl C. – není potřeba nic nastavovat, automaticky se načítají hodnoty z jednotlivých částí KH, slouží pro kontrolu s přiznáním DPH.


Pro uložení nastavení stisknete OK.


Akce místní nabídky

Nový – nové řádné kontrolní hlášení

Nové následné kontrolní hlášení DPH - použijete pro založení následného kontrolního hlášení

Otevření kontrolního hlášení – pokud je uzavřeno, lze touto akcí otevřít.

Kontrola dokladů pro kontrolní hlášení DPH - účetní doklady stačí mít ve fázi Účtováno, nemusí být Uzavřeno. Doklady budou zkontrolovány a zobrazí se přehled zkontrolovaných dokladů a případných problémů (obdobně jako kontroly před tiskem přiznání k DPH). Kontroluje se např. existence DIČ, jeho formát, existence kódu zboží, ad.

Kontrola Kontrolního hlášení – kontrola údajů z první záložky, kontrola duplicita čísla dokladů, dle částí, kde je potřeba. Dále probíhá nápočet údajů z výkazu DPH do kontrolní části C KH.

Řádky dokladů KH DPH – zobrazení účetních řádků dokladů načtených do KH – buď nad jednotlivými částmi KH, nebo nad celým KH - Přímo v KH můžete zobrazit k řádku KH řádky účetního dokladu. Pomocí tlačítka Nastav můžete přehled řádků upravit, např. přidat sloupce Část kontrolního hlášení a Název kontrolního hlášení – tak zjistíte, kam se jednotlivé doklady načetly.
Řádky dokladů, které nejsou v KH – zobrazení účetních řádků dokladů, které nejsou v KH
Aktualizace kontrolního hlášení DPH - Pro výpočet výkazu zvolíte z hlavní nabídky Akce nebo z nabídky přes pravé tlačítko myši volbu Aktualizace kontrolního hlášení DPH. Před výpočtem budete dotázáni, zda provést kontrolu účetních dokladů kontrolního hlášení DPH. POZOR! Aktualizaci je nutné spustit pokaždé, pokud doklady přidáte nebo opravíte, neprobíhá automaticky. Evidence dokladů KH DPH – podobně jako pro DPH, export/import dokladů pro skupinovou registraci KH DPH, zde může být duplicita Evidenčního čísla.

Aktualizované KH si lze zobrazit přes Opravu Jednotlivé záložky (oddíl A., B. a C.) a jejich podzáložky (A.1.-A.5., B.1.-B.3.) odpovídají oddílům KH. Pokud chcete KH uzavřít, vyplníte Datum uzavření. Otevření je možné přes funkci Otevření kontrolního hlášení DPH.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export