Kontrolní hlášení - Účetnictví

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

groups: lcs ; lcseditor ;

Kontrolní hlášení je vždy potřeba založit (akce Nový) pro požadované období, nezakládá se automaticky jako výkaz DPH. Při založení prvního Kontrolního hlášení je nutné vyplnit údaje na první, případně druhé záložce KH: Měsíc (Čtvrtletí), Rok, případně Období – za jaké období se KH podává, v souladu s lhůtami pro podání KH podle §101e (měsíc nebo dále možnost pouze pro fyzické osoby čtvrtletí, nebo speciální období Od – do – např. v insolvenci nebo při řešení pozůstalosti plátce). Název kontrolního hlášení – doplní se automaticky podle měsíce a roku. Tiskový formulář – pouze pro kontrolní tisk, KH se podává jen elektronicky. Vyberete z nabídky. Datum uzavření – Musí být vyplněno a KH uzavřeno před odesláním, případně před vytvořením následného KH. Pro jedno období může existovat jen jedno neuzavřené hlášení. Druh kontrolního hlášení Řádné – povinnost podat v zákonem stanovené lhůtě. Jedná se vždy o první podání za dané období, i když je podáváno po termínu podání. Termín podání je do 25. následujícího měsíce, neplatí 5-ti denní liberační lhůta jako u Přiznání DPH. Pokud 25. vychází na sobotu, neděli, svátek je termínem nejbližší pracovní den. Řádné - opravné – pokud neuplynula lhůta pro podání řádného kontrolního hlášení můžeme podat k řádnému opravné. Uvádí se znovu všechny údaje za předmětné období, s promítnutím oprav. K předchozímu KH se nepřihlíží. Pokud potřebujete podat Řádné opravné, otevřete hlášení (funkce Otevření kontrolního hlášení) a změníte druh na Řádné - opravné, uložíte a spustíte Aktualizaci - načítají se znovu všechny údaje. • Následné – v případě, že po uplynutí lhůty k podání řádného KH jsou zjištěny nesprávné nebo neúplné údaje je povinnost podat následné KH - do 5 dnů od zjištění chyby. Uvádí se znovu všechny údaje. Následné – opravné – do 5 dnů od podání Následného. Jinak znovu Následné. Důvody pro podání následného KH zjištěny dne: vyplňuje se v případě podání Následného KH Číslo jednací výzvy - vyplňujete vždy pokud výzvu od správce daně obdržíte. Reakcí na výzvu správce daně může být buď Rychlá odpověď na výzvu, nebo případně podání Řádného/Následného KH. Rychlá odpověď na výzvu a Druh rychlé odpovědi na výzvu – vyplní se pouze ve specifických případech, jako reakce na výzvu správce daně. Pro Druh rychlé odpovědi se nabízí buď jedna nebo obě možnosti, dle zadaného druhu KH: Není povinnost podávat KH – protože není povinnost podávat negativní KH, může správce daně vyzvat, jen potvrdíte, že nevznikla povinnost Potvrzení správnosti naposledy podaného KH – potvrzujete správnost již podaného Dále vyplníte údaje o Finančním úřadu, právní formu, identifikační údaje o plátci. Povinnými položkami jsou DIČ DPH a Země sídla. ID datové schránky – pokud má subjekt zpřístupněnou datovou schránku, jinak se vyplní E-mail - je možné vyplnit oboje, ale datová schránka má v tomto případě přednost. Kontaktní informace pro účely kontrolního hlášení (vyplnění alespoň jedné varianty je jednou z povinných položek kontrolního hlášení) Telefon, údaje o osobě oprávněné k podpisu. Pokud za organizaci podává KH v zastoupení někdo jiný např. daňový poradce, údaje vyplňujete na druhé záložce Údaje o podepisující osobě Kód podepisující osoby – bude uveden číselný kód podle číselníku typů zástupců. Číselník si můžete zobrazit kliknutím na ikonku s otazníkem. Fyzická osoba oprávněná k podpisu Kontaktní osoba Po vyplnění první záložky je nutné KH uložit tlačítkem OK a znovu otevřít pro načtení řádků do záložky 5 - Vazby na účty. Vazby na účty Nastavení vazeb čísel účtů/daňových klíčů do jednotlivých oddílů kontrolního hlášení.

Musíte se rozhodnout, zda využijete možnosti Helios Orange pro kontrolu limitu a příjemce na dokladech nastavením atributu. Pak většinou vystačíte s analytikami účtu 343, tak jak máte definováno pro DPH a ty pouze přiřadíte do KH, obdobně jako do přiznání DPH. V některých částech výkazu je ještě podrobnější členění (např. sloupec 11 v oddílu A.4. Kód režimu plnění. Pokud máte jiný režim plnění než běžné (Běžné plnění - 0, §89 - 1 - zvláštní režim pro cestovní službu a §90 - 2 - zvláštní režim pro použité zboží), bude potřeba přidat nové analytiky k účtu 343. Týká se i oddílu B.2. pro poměrný koeficient § 75. Pokud nevyužijete nastavení kontroly limitu a DIČ v HeO, je nutné analyticky rozlišit i plnění do/nad limit. Podle toho zda používáte pro účtování DPH účty nebo Daňové klíče musíte pro naplnění výkazu nastavit pro jednotlivé části výkazu účty/daňové klíče, které se do nich mají načítat. Přiřazení účtů/daňových klíčů je podobné jako pro přiznání DPH. V příslušném řádku zvolíte Oprava, tlačítkem Přidat si zobrazíte účty DPH, požadovaný účet vyberete a zvolíte Přidat. Akce místní nabídky Nový – nové řádné kontrolní hlášení Nové následné kontrolní hlášení DPH - použijete pro založení následného kontrolního hlášení Otevření kontrolního hlášení – pokud je uzavřeno, lze touto akcí otevřít. Kontrola dokladů pro kontrolní hlášení DPH - účetní doklady stačí mít ve fázi Účtováno, nemusí být Uzavřeno. Doklady budou zkontrolovány a zobrazí se přehled zkontrolovaných dokladů a případných problémů (obdobně jako kontroly před tiskem přiznání k DPH). Kontroluje se např. existence DIČ, jeho formát, existence kódu zboží, ad. Kontrola Kontrolního hlášení – kontrola údajů z první záložky, kontrola duplicita čísla dokladů, dle částí, kde je potřeba. Dále probíhá nápočet údajů z výkazu DPH do kontrolní části C KH. Řádky dokladů KH DPH – zobrazení účetních řádků dokladů načtených do KH – buď nad jednotlivými částmi KH, nebo nad celým KH - Přímo v KH můžete zobrazit k řádku KH řádky účetního dokladu. Pomocí tlačítka Nastav můžete přehled řádků upravit, např. přidat sloupce Část kontrolního hlášení a Název kontrolního hlášení – tak zjistíte, kam se jednotlivé doklady načetly. Řádky dokladů, které nejsou v KH – zobrazení účetních řádků dokladů, které nejsou v KH Aktualizace kontrolního hlášení DPH - Pro výpočet výkazu zvolíte z hlavní nabídky Akce nebo z nabídky přes pravé tlačítko myši volbu Aktualizace kontrolního hlášení DPH. Před výpočtem budete dotázáni, zda provést kontrolu účetních dokladů kontrolního hlášení DPH. POZOR! Aktualizaci je nutné spustit pokaždé, pokud doklady přidáte nebo opravíte, neprobíhá automaticky. Evidence dokladů KH DPH – podobně jako pro DPH, export/import dokladů pro skupinovou registraci KH DPH, zde může být duplicita Evidenčního čísla. Aktualizované KH si lze zobrazit přes Opravu Jednotlivé záložky (oddíl A., B. a C.) a jejich podzáložky (A.1.-A.5., B.1.-B.3.) odpovídají oddílům KH. Pokud chcete KH uzavřít, vyplníte Datum uzavření. Otevření je možné přes funkci Otevření kontrolního hlášení DPH.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export