Kontrolní hlášení - Účetnictví

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
Některé stránky (nabídky, funkce apod.) jsou přístupné pouze registrovaným uživatelům v určitých skupinách.
Pravděpodobně se jedná o interní dokumenty nebo o rozpracovanou dokumentaci.

K prohlížení takových stránek musíte být přihlášeni a musíte mít přidělena odpovídající práva.


Obsah

Úvod

Kontrolní hlášení je speciálním daňovým tvrzením, které vyplňuje plátce, pokud mu vznikne povinnost jej podat (podle §101c). Kontrolní hlášení nenahrazuje podání řádného daňového přiznání DPH a Souhrnného hlášení (§102).


Upozornění Kontrolní hlášení nahrazuje od 1.1.2016 výkaz Výpis z evidence pro daňové účely podle §92a!


Tip Informace ke Kontrolnímu hlášení naleznete na webových stránkách Finanční správy

Informaci k vyplnění Kontrolního hlášení http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/2015_Informace-k-vyplneni-kontrolniho-hlaseni-DPH.pdf

Vzorový formulář kontrolního hlášení http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Vzorovy-formular-kontrolniho-hlaseni-DPH.pdf

Kontrolní hlášení - časté omyly http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/KH_caste_omyly_20151112.pdf

Hlavní principy naplnění Kontrolního hlášení v Helios Orange

 • Helios Orange naplňuje Kontrolní hlášení přímo z Účetního deníku.
 • To platí i pro režim přenesení daňové povinnosti, kódy pro PDP čerpá z deníku.
 • Rozdělení do jednotlivých částí KH (příp. podrobnější členění) je primárně prostřednictvím:
- buď analytik účtů DPH
- nebo daňových klíčů
 • Rozdělení vzhledem k limitu (10 000 Kč) je provedeno podle:
- buď atributu Kontrolní hlášení do limitu – s výhodou
- nebo analytik účtů DPH resp. daňových klíčů

Pro zobrazení funkcionality Kontrolního hlášení je třeba mít označenu konstantu Kontrolní hlášení DPH – CZ Naleznete ji ve volbě Možnosti/Konfigurace/Správa systému-Účetnictví-záložka Účetnictví další

Kontrolní hlášení je vždy potřeba založit (akce Nový) pro požadované období, nezakládá se automaticky.

Počáteční nastavení

Záložka 1 – Kontrolní hlášení

Při založení prvního Kontrolního hlášení je nutné vyplnit údaje na první záložce, podzáložka Kontrolní hlášení.

Měsíc, Rok, případně Období – za jaké období se KH podává, v souladu s lhůtami pro podání KH podle §101e (měsíc nebo dále možnost pouze pro fyzické osoby čtvrtletí, nebo speciální období Od – do – např. v insolvenci nebo při řešení pozůstalosti plátce).

Název kontrolního hlášení – doplní se automaticky podle měsíce a roku.

Tiskový formulář – pouze pro kontrolní tisk, KH se podává jen elektronicky. Vyberete z nabídky.

Datum uzavření – Musí být vyplněno před vytvořením případného následného KH. Pro jedno období může existovat jen jedno neuzavřené hlášení. Datum uzavření je podmínkou pro uzavření kontrolního hlášení a to je zase podmínkou pro vygenerování xml souboru pro podání.

Druh kontrolního hlášení

 • Řádné – povinnost podat v zákonem stanovené lhůtě. Jedná se vždy o první podání za dané období, i když je podáváno po termínu podání.

Termín podání je do 25. následujícího měsíce, neplatí 5-ti denní liberační lhůta jako u Přiznání DPH. Pokud 25. vychází na sobotu, neděli, svátek je termínem nejbližší pracovní den.

 • Řádné - opravné – pokud neuplynula lhůta pro podání řádného kontrolního hlášení můžeme podat k řádnému opravné. Uvádí se znovu všechny údaje za předmětné období, s promítnutím oprav. K předchozímu KH se nepřihlíží.

Pokud potřebujete podat Řádné opravné, otevřete hlášení (funkce Otevření kontrolního hlášení) a změníte druh na Řádné - opravné, uložíte a spustíte Aktualizaci - načítají se znovu všechny údaje.

 • Následné – v případě, že po uplynutí lhůty k podání řádného KH jsou zjištěny nesprávné nebo neúplné údaje je povinnost podat následné KH - do 5 dnů od zjištění chyby. Uvádí se znovu všechny údaje.
 • Následné – opravné – do 5 dnů od podání Následného. Jinak znovu Následné.

Důvody pro podání následného KH zjištěny dne: vyplňuje se v případě podání Následného KH

Číslo jednací výzvy - vyplňujete vždy pokud výzvu od správce daně obdržíte. Reakcí na výzvu správce daně může být buď odpověď formou Rychlé odpovědi na výzvu, nebo případně podání Řádného/Následného KH.

Rychlá odpověď na výzvu a Druh rychlé odpovědi na výzvu – vyplní se pouze ve specifických případech, jako reakce na výzvu správce daně.

Pro Druh rychlé odpovědi se nabízí dvě možnosti, podle zadaného druhu KH:

 • Není povinnost podávat KH – protože není povinnost podávat negativní KH, může správce daně vyzvat, jen potvrdíte, že nevznikla povinnost (pro Řádné i Následné)
 • Potvrzení správnosti naposledy podaného KH – potvrzujete správnost již podaného (pouze pro Následné)

Dále vyplníte údaje o Finančním úřadu, identifikaci plátce, typ subjektu

Kontaktní informace pro účely kontrolního hlášení (vyplnění alespoň jedné varianty je jednou z povinných položek kontrolního hlášení)

ID datové schránky – pokud má subjekt zpřístupněnou datovou schránku, jinak se vyplní E-mail - je možné vyplnit oboje, ale datová schránka má v tomto případě přednost.


Telefon

Fyzická osoba oprávněná k podpisu
Kontaktní osoba

Pokud za vaši organizaci podává KH někdo jiný, vyplníte údaje na druhé podzáložce: Údaje o podepisující osobě Kód podepisující osoby – bude uveden číselný kód podle číselníku typů zástupců. Číselník si můžete zobrazit kliknutím na ikonku s otazníkem.


Po vyplnění první záložky je nutné KH uložit tlačítkem OK a znovu otevřít pro načtení řádků do Záložky 5.

Záložka 5 - Vazby na účty


Záložka 5

Nastavení vazeb čísel účtů/daňových klíčů do jednotlivých oddílů kontrolního hlášení

Musíte se rozhodnout, zda využijete možnosti Helios Orange pro kontrol limitu a příjemce na dokladech nastavením atributu. Pak většinou vystačíte s běžnými analytikami účtu 343 a ty pouze přiřadíte do KH, obdobně jako do přiznání DPH. V některých částech výkazu je ještě podrobnější členění (např. sloupec 11 v oddílu A.4. Kód režimu plnění. Pokud máte jiný režim plnění než běžné (Běžné plnění - 0, §89 - 1 - zvláštní režim pro cestovní službu a §90 - 2 - zvláštní režim pro použité zboží), je třeba pro ně založit nové analytiky k účtu 343. Týká se i oddílu B.2. pro poměrný koeficient § 75.

Pokud nevyužijete nastavení kontroly limitu a DIČ v HeO, je nutné analyticky rozlišit i plnění do/nad limit. Tato možnost znamená také nutnost rozšíření kontací – i v nich musíte mít rozlišeno účtování do/nad limit.

Podle toho zda používáte pro účtování DPH účty nebo Daňové klíče musíte pro naplnění výkazu nastavit pro jednotlivé části výkazu účty/daňové klíče, které se do nich mají načítat. Přiřazení účtů/daňových klíčů je podobné jako pro přiznání DPH. V příslušném řádku zvolíte Oprava, tlačítkem Přidat si zobrazíte účty DPH, požadovaný účet vyberete a zvolíte Přidat. Pro daňové klíče můžete využít funkci Automat daňových klíčů. Ta je k dispozici z menu Akce přímo nad záložkou 5. Po jejím potvrzení máte ještě možnost vybrat ze dvou možností - Doplnit vazby - stávající vazby budou zachovány - Přepsat vazby - stávající vazby budou zrušeny nahrazeny novými

Definice KH.jpg

Oddíly KH


Oddíl A.1. – Účet pro PDP dodavatele. Souhrn zde uvedených plnění odpovídá řádku 25 daňového přiznání k DPH. Bez limitu.

Oddíl A.2. – Přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce dle § 108 odst. 1 písm. b) a c) (§ 24, § 25) – pořízení (i zjednodušený postup) , přemístění zboží z EU nebo nového dopravního prostředku, služby podle §§ 9 – 10d, zboží s instalací a montáží, zboží dodané soustavami a sítěmi (Přiznání k DPH ř. 3, 4, 5, 6, 9, 12 a 13)

Oddíl A.3. – Uskutečněná plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato podle §101c odst.1 pism.c)bod2 – část z řádku 26 DP DPH.

Oddíl A.4. – Uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10.000,- Kč včetně daně a všechny provedené opravy podle § 44 bez ohledu na limit + Zvláštní režim pro cestovní službu (§ 89) a zvláštní režim pro použité zboží (§ 90) (Přiznání k DPH ř. 1 a 2). Zde musíte ještě rozlišit Kód režimu plnění – Analytikou 343 0 – běžné plnění 1 - §89 – zvláštní režim pro cestovní službu 2 - §90 – zvláštní režim pro použité zboží Další rozlišení může nastat, pokud se jedná o opravy výše daně podle §44ZDPH bez ohledu na limit. Uvádí se Snížení daně – základ 0 a snížení daně záporně – stejně jako v přiznání.

Oddíl A.5. – uskutečněná plnění, celková částka dokladu do 10000,-Kč včetně daně, nebo plnění, u nichž nevznikla povinnost vystavit daňový doklad. Uvádí se souhrnně na jeden řádek. Řádky 1 a 2 přiznání DPH.

Oddíl B.1. – Přijatá zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce podle § 92a (Přiznání k DPH ř. 10 a 11) Kódy předmětu plnění.

Oddíl B.2. – Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10.000,- Kč včetně daně a všechny přijaté opravy podle § 44 bez ohledu na limit (Přiznání k DPH ř. 40 a 41). Použit poměr. Insolvence.

Oddíl B.3. – Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou do 10.000,- Kč včetně daně (Přiznání k DPH ř. 40 a 41).

Oddíl C. – není potřeba nic nastavovat, automaticky se načítají hodnoty z jednotlivých částí KH, slouží pro kontrolu s přiznáním DPH.


Pro uložení nastavení stisknete OK.

Akce místní nabídky

Nový – nové řádné kontrolní hlášení

Nové následné kontrolní hlášení DPH - použijete pro založení následného kontrolního hlášení

Otevření kontrolního hlášení – pokud je uzavřeno, lze touto akcí otevřít.

Kontrola dokladů pro kontrolní hlášení DPH - účetní doklady stačí mít ve fázi Účtováno, nemusí být Uzavřeno. Doklady budou zkontrolovány a zobrazí se přehled zkontrolovaných dokladů a případných problémů (obdobně jako kontroly před tiskem přiznání k DPH). Kontroluje se např. existence DIČ, jeho formát, existence kódu zboží, ad.

Kontrola Kontrolního hlášení – kontrola údajů z první záložky, kontrola duplicita čísla dokladů, dle částí, kde je potřeba. Dále probíhá nápočet údajů z výkazu DPH do kontrolní části C KH.

Řádky dokladů KH DPH – zobrazení účetních řádků dokladů načtených do KH – buď nad jednotlivými částmi KH, nebo nad celým KH - Přímo v KH můžete zobrazit k řádku KH řádky účetního dokladu. Pomocí tlačítka Nastav můžete přehled řádků upravit, např. přidat sloupce Část kontrolního hlášení a Název kontrolního hlášení – tak zjistíte, kam se jednotlivé doklady načetly.

Řádky dokladů, které nejsou v KH – zobrazení účetních řádků dokladů, které nejsou v KH

Aktualizace kontrolního hlášení DPH - Pro výpočet výkazu zvolíte z hlavní nabídky Akce nebo z nabídky přes pravé tlačítko myši volbu Aktualizace kontrolního hlášení DPH. Před výpočtem budete dotázáni, zda provést kontrolu účetních dokladů kontrolního hlášení DPH. POZOR! Aktualizaci je nutné spustit pokaždé, pokud doklady přidáte nebo opravíte, neprobíhá automaticky.

Evidence dokladů KH DPH – podobně jako pro DPH, export/import dokladů pro skupinovou registraci KH DPH, zde může být duplicita Evidenčního čísla.

Aktualizované KH si lze zobrazit přes Opravu Jednotlivé záložky (oddíl A., B. a C.) a jejich podzáložky (A.1.-A.5., B.1.-B.3.) odpovídají oddílům KH. Pokud chcete KH uzavřít, vyplníte Datum uzavření. Otevření je možné přes funkci Otevření kontrolního hlášení DPH.

Elektronické podání KH

Kontrolní hlášení se podává pouze elektronicky. V Helios Orange vytvoříte soubor ve formátu XML, který potom je možné podat jak datovou schránkou tak pomocí EPO.

Nastavení formátu zprávy

Před prvním generováním zprávy musíte nastavit formát a další parametry zprávy. Pro nastavení elektronického podání musí být KH uzavřeno. To provedete tak, že se opravou dostanete do formuláře KH a vyplníte Datum uzavření, na dotaz zda uzavřít Kontrolní hlášení potvrdíte Ano.

Uzavreni.jpg

Nabídne se kontrola účetních dokladů.
Potom již můžete z nabídky zvolit Zprávy/Generování zpráv. Tlačítkem Nový založíte novou definici. Na první záložce vyberete Formát zprávy – pro podání KH je to formát

 • Kontrolní hlášení DPH podání EPO

Další možnosti jsou:

 • Skupinová registrace KH DPH (používá se pouze pro export údajů KH u členů skupiny a import údajů KH u zastupujícího člena skupiny)
 • Kontrolní hlášení DPH podání EPO – dotaz na stav

Název zprávy - vyplníte dle své potřeby.

Dále vyplňujete údaje podle toho, zda budete podávat pomocí Datové schránky nebo přímo na EPO.


1) Odeslání přes datovou schránku, popř. pomocí „ručního“ přihlášení na EPO – nastavujete pouze záložku 1 – Editace, nenavazujete žádný certifikát, ani el. podpis (tj. ani na záložce 4 – Certifikát nic nezatrháváte)

Datova schranka.png

2) Odeslání přímo na EPO Vlastní podání se provádí na adresu: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/epo_podani Kontrola stavu podání na adrese: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/epo_stav

Na záložce 4 – Certifikát, podzáložka El. podpis je třeba navázat el. podpis (Kvalifikovaný certifikát) a zatrhnout „Výstupní zprávy podepisovat certifikátem el. podpisu. (Podzáložka Certifikát zůstává prázdná!)

EPO.png

Nastavení uložíte tlačítkem Ok.

Vytvoření xml souboru

Zvolíte Zprávy/Generování zpráv, požadovaný formát vyberete a zvolíte Přenos. Nabídne Kontrola účetních dokladů.

Kontrola.jpg

Potom se vygeneruje XML soubor.

Další podání KH - Řádné - opravné, Následné

V případě potřeby je možné podat Řádné – opravné KH. Potom je potřeba KH otevřít (funkce Otevření KH DPH) a v poli Druh kontrolního hlášení zvolit Řádné - opravné. Provedete aktualizaci kontrolního hlášení, napočítávají se znovu všechny údaje za období. Znovu uzavřete a vygenerujete XML.

Další možností jsou rychlé odpovědi na výzvu: "Není povinnost podávat kontrolní hlášení" a Potvrzení správnosti naposledy podaného kontrolního hlášení". Pole "Rychlá odpověď na výzvu", "Druh rychlé odpovědi na výzvu" a "Číslo jednací výzvy" jsou přístupná, i když je kontrolní hlášení uzavřeno – není tedy třeba KH otevírat. Využijete v případě Při zaškrtnutí rychlé odpovědi na výzvu je při ukládání kontrolováno, zda je zadáno číslo jednací výzvy. Dále je kontrolován formát čísla jednací výzvy.

Automat daňových klíčů

Kontrolní hlášení – záložka 5 Vazby na účty. Doplněna funkcionalita doplnění vazeb daňových klíčů na KH - na záložce 5 - Automat daňových klíčů. Provede automatické přiřazení daňových klíčů na části kontrolního hlášení.

Správné nastavení účtů pro přiřazení do KH

Na základě častých dotazů upřesňujeme, jak mají být nastaveny účty DPH v účtovém rozvrhu, aby se nabízely do jednotlivých oddílů KH.

A.1 PDP Dodavatele: Účtování DPH: Ostatní, Směr plnění: Výstup, Sazba DPH: 0
A.2 Účet DPH nastaven: Samovyměření, Výstup, Sazba DPH: 21,15,10
A.3 Účtování DPH: Ostatní, Směr plnění: Výstup, Sazba DPH: 0
A.4 Účtování DPH: Ostatní, Směr plnění: Výstup, Sazba DPH: 21,15,10
A.5 Účtování DPH: Ostatní, Směr plnění: Výstup, Sazba DPH: 21,15,10
B.1 PDP Odběratel: : Samovyměření, Výstup, Sazba DPH: 21,15,10
B.2 Účtování DPH: Ostatní, Směr plnění: Vstup
B.3 Účtování DPH: Ostatní, Směr plnění: Vstup

Zároveň nesmí být účet použit v jiné části KH (vyjma A4/A5 a B2/B3, kde mohou být stejné).

Úpravy provedené v naplňování KH

Oddíl A.2 – V kontrolách byla odstraněna tvrdá kontrola, která zabránila zařazení dokladu do KH. Pokud na dokladu patřícího do A.2. není DIČ:

 • zobrazí se pouze varovná hláška
 • doklad do KH - A.2. se zařadí bez DIČ
  :

Oddíl A.3 Do pole "Sídlo" v části A.3. se plní i PSČ a kód země.
Oddíl A1 a B1 - kód zboží je povinný. Pokud není, doklad se do KH nezahrne

Kontrola dokladů KH

 • pokud je účet/DK i na A.4. i A.5. resp. B.2. i B.3. a NENÍ označeno Kontrolní hlášení do limitu -> kontrola na ev.číslo daň.dokladu se provádí
 • pokud je účet/DK i na A.4. i A.5. resp. B.2. i B.3. a JE označeno Kontrolní hlášení do limitu -> kontrola na ev.číslo daň.dokladu se neprovádí
 • přidána sestava Řádky dokladů, které nejsou v KH (Akce)

Výpis výsledku kontroly dokladů kontrolního hlášení

Kategorie chyba: Fáze pořízeno
Chybí období DPH
Chybí daňový klíč
Účet DPH nemá vazbu na část kontrolního hlášení DPH
Daňový klíč nemá vazbu na část kontrolního hlášení DPH
Chybí kód zboží (A.1. a B.1.)
Kód zboží obsahuje nenumerické znaky (A.1. a B.1.)
Kód zboží pro PDP není v číselníku (A.1. a B.1.)
Kód zboží pro danou zemi není aktuální (A.1. a B.1.)
Datum DUZP musí být vyšší než 31.12.2015 (A.1. a B.1.)
Chybí DIČ (A.1.-A.2., A.4., B.1
Chybí DIČ a kontaktní osoba (A.3. .-B.2.)
Nejednoznačné evidenční číslo dokladu (A.1.,A.3.-A.4., B.1.-B.2.)
Nejednoznačný párovací znak (A.1.,A.3.-A.4., B.1.-B.2.)
Chybí evidenční číslo daňového dokladu (A.1.,A.3.-A.4., B.1.-B.2.)

Kategorie varování: Chybí DUZP (A.1.-A.4., B.1.-B.2.)
Nejednoznačné DIČ (A.1.-A.4., B.1.-B.2.)
Nesmí být použit vlastní DIČ (A.1.-A.2., A.4., B.1.-B.2.)
Chybný formát DIČ (A.1.-A.4., B.1.-B.2.)
DIČ není aktuální (A.1.-A.4., B.1.-B.2.)
Daňový účet nemá nastavenu nulovou sazbu DPH (A.1., A.3.)
Daňový účet nemá nastavenu nenulovou sazbu DPH (A.2., A.4.-A.5., B.1.-B.3.)
Daňový klíč nemá nastavenu nulovou sazbu DPH (A.1., A.3.)
Daňový účet nemá nastavenu nenulovou sazbu DPH (A.2., A.4.-A.5., B.1.-B.3.)
Řádek není napočítán do kontrolního hlášení (nemá vazbu na kontrolní hlášení DPH) - před podáním XML

Účetnictví

Možnosti/Konfigurace/Správa systému

V Účetnictví, záložka Účetnictví - další je nová globální konstanta - V následných KH provádět kontrolu všech dokladů

Nezaškrtnuto - u následných KH se provádí kontrola jen nových a opravených dokladů
Zaškrtnuto - u následných KH se provádí kontrola všech dokladů

Číselník Druh účetního dokladu

Na záložku 2 - Konfigurace, oblast Předvyplnění dat bylo přidáno nové zaškrtávátko "Předvyplnit PZ (párovací znak) podle evid. č. KV". Jako výchozí je neoznačeno.

Účetní deník

Účetní doklad

V editaci účetního dokladu na tlačítku Kontrolní hlášení DPH - CZ, v editoru Kontrolní hlášení: Pokud je na příslušném DUDu zaškrtnuto "Předvyplnit párovací znak podle pořad./evid. čísla KH" a párovací znak v editoru bude nevyplněn, při stisku OK na editoru Kontrolní hlášení do pole párovací znak zkopírovat Evidenční číslo daňového dokladu. S tím, že se (obdobně jako na fakturách nebo pokladně) odstraní všechny znaky kromě numerických. Např. FV 003 - 00123 / 2016 -> 003001232016.

V případě, že je uzavřeno KH, je editor deníku nastaven takto:

 • daňový řádek: není možno měnit žádné údaje pro KH DPH (editor je nastaven tak, jakoby bylo uzavřeno období DPH)
 • nedaňový řadek: není možno měnit údaje v editoru zadávání údajů KH DPH, dále pak DIČ a Párovací znak

Opravy účetních dokladů vstupujících do kontrolního hlášení

Hromadné změny v účetním deníku

Doplněno pole pro změnu DIČ Platí tato pravidla:
a) změnu DIČ je možné zadat pouze při současně zadané organizaci (je zaškrtnuto Organizace)
b) DIČ lze vybrat jen patřící zadané organizaci
c) je-li zadáno DIČ, musí být zadána organizace, jinak systém zahlásí chybu
d) není-li zadáno DIČ a je zadána organizace, systém zároveň mění DIČ - buď doplní DIČ, které je přímo zadáno na organizaci nebo jednoznačné ze seznamu DIČ k dané organizaci s nastavením příznaku "Aktuální" nebo "Aktuální pro neplátce" (původní funkcionalita)
e) současným zadáním organizace a DIČ lze tedy určit, které DIČ bude zapsáno na účetní doklady

Doplněno pole pro vyplnění Párovacího znaku Pokud je zaškrtnuto Evidenční číslo daňového dokladu zpřístupní se nový řádek:
Vyplnit PZ dle evidenčního čísla - s výběrem voleb:

 • Neměnit - výchozí, PZ ponechá beze změny bez ohledu, zda je PZ vyplněn nebo ne
 • Doplnit podle evid.čísla daň.dokladu - když bude PZ nevyplněn, doplní se podle evid.čísla daň.dokladu
 • Přepsat podle evid.čísla daň.dokladu - bez ohledu, zda je PZ vyplněn nebo ne, do PZ doplni podle evid.čísla daň.dokladu
Nová akce Oprava dokladu pro kontrolní hlášení

V přehledu účetního deníku je Akce v lokálním menu "Kopie, storno a oprava pro SH nebo KH ".

V editoru lze zadat datum případu, vybrat období DPH a určit, zda se jedná o kopii a storno nebo jen storno. Jestliže není zaškrtnuta volba "Storno", je zobrazen další editor, který umožňuje zadání údajů pro KH DPH do nové části dokladu. Systém zkopíruje zdrojový doklad a vytvoří Storno část (částky mínusem) a případně i novou část (částky plusem). Doklad je otevřen do editace. V rámci vytvoření kopie je i rozkopírování údajů pro kontrolní hlášení (organizace + DIČ, evidenční číslo daň.dokladu a kontaktní osoby) na jednotlivé daňové řádky doklady (kde nejsou údaje zadány) pro jednodušší následné úpravy.

Při skupinové registraci se ve formátu XML přenáší jen doklady, které spadají do konkrétního kontrolního hlášení. Do zpracování na straně zastupujícího člena jsou zahrnuty doklady konkrétního KH DPH a všech předchozích dané časové periody a země. Před vygenerováním XML zprávy skupinové registrace KH DPH je provedena kontrola na uzavření KH DPH a zadané IČO vlastní organizace.

Zadání DIČ DPH

Při zadání DIČ DPH přímo v editoru organizace se Země pro zápis DIČ do číselníku DIČ určí jako první 2 znaky zleva z DIČ. Není-li takto určena, převezme se země z organizace, případně je určena dle legislativy. Není-li země nalezena v číselníku zemí, je zobrazena chybová hláška a záznam nelze uložit. Při zadávání DIČ do přehledu DIČ a na organizaci je provedena formální kontrola formátu DIČ. Je-li nalezena chyba formátu, záznam nelze uložit. Formální kontrolu DIČ je umožněno spouštět nad označenými záznamy v těchto přehledech:

 • číselník organizací
 • číselník DIČ
 • účetní deník
 • doklady oběhu zboží
 • došlé objednávky
 • výkaz souhrnné hlášení

Akce pro spuštění kontroly je v lokálním menu "Ověření a kontrola formátu DIČ", kde se nalézá i akce pro ověření DIČ EU VIES. Je-li u DIČ zjištěna chyba formátu, je odebrán příznak "Aktuální DIČ". Při výběru organizace na prvotní doklad se přenese odpovídající DIČ DPH jen tehdy, pokud je DIČ, na organizaci uvedené, buď označeno alespoň v jednom poli jako "Aktuální DIČ plátce DPH" nebo "Aktuální DIČ neplátce DPH", nebo pokud na organizaci DIČ není uvedené a v přehledu DIČ DPH pro danou organizaci existuje právě jedno DIČ DPH, které je označeno alespoň v jednom poli jako "Aktuální DIČ plátce DPH" nebo "Aktuální DIČ neplátce DPH".

Fakturace

Přenos DIČ DPH na doklad

Pokud je k organizaci navázáno DIČ DPH začínající na "CZ", které však není označeno ani v atributu Aktuální DIČ plátce DPH ani v atributu Aktuální DIČ neplátce DPH, při výběru organizace na doklad se toto DIČ DPH nepřenese.


Metodika vyhodnocení částky z hlediska plnění DPH do limitu 10 tisíc Kč

 • částka je posuzována v absolutní hodnotě, tedy faktura na minus 12 tisíc je vyhodnocena jako nad limit.
 • částky nad/pod limit u faktur, které jsou/nejsou označeny jako realizační a kde je připojena záloha. U realizačních faktur je posuzována z hlediska limitu částka po odečtení záloh. U ostatních faktur je z hlediska limitu posuzována částka před odečtením záloh.

Přijaté faktury/Kopie/Evidenční číslo daňového dokladu

Při kopírování faktur/dobropisů přijatých se nyní nabízí také pole Evidenční číslo daňového dokladu, je-li v globální konfiguraci v sekci účetnictví zapnuta konstanta Kontrolní hlášení DPH - CZ.

Hromadná změna kódu zboží pro PDP

Novinka Hromadná změna Kódu zboží pro PDP je součástí hromadných změn:

 • v přehledu Položky dokladu oběhu zboží
 • v přehledu Přehled pohybů oběhu zboží (viz akce Položky, Přehled položek F9)
 • v přehledu Zboží a služby

Do následujících formulářů doplněn tisk atributu ev.č.daň.dokladu pro kontrolní hlášení DPH:

 • -1300 Průvodka k došlé faktuře II. (samovyměření)
 • -22 Průvodka k došlé faktuře II.

Pokladna

Číselník pokladen V Editoru číselníku pokladen na záložce 4-Konfigurace bylo do nastavení "Přenos mezi řádky" doplněno zaškrtávátko pro nastavení "Přenášet evidenční č. daňového dokl.". Pokud je zaškrtnuto, z předchozí položky se na novou položku přenáší hodnota údaje "Evidenční číslo daňového dokladu"

Jestliže je Evidenční číslo daňového dokladu vyplněno, do účetního deníku se přenese. Jestliže není Evidenční číslo daňového dokladu vyplněno, do účetního deníku se přenese číslo : řada pokladny + pořadové číslo pokladního dokladu.

Položky pokladního dokladu Na položkách pokladního dokladu je nový atribut "Kontrolní hlášení do limitu" - automaticky počítaný, needitovatelný.

 • Příjmový PD – na položky se přenese Kontrolní hlášení do limitu podle hlavičky.
 • Výdajový PD – na položkách se seskupuje podle Evidenční číslo daň.dokladu, pokud není podle PZ. Pokud není vyplněno ani jedno ani druhé, není splněna podmínka zařazení do B.2. - Evidenční číslo daň.dokladu a zůstane vždy zaškrtnuto. Poznámka - Evidenční číslo daň.dokladu se zadá na první řádek a kopíruje se na další (viz i konfigurace pokladny).

PD pol.png

Při účtování pokladních dokladů se přebírá příznak "KH do limitu" z položek pokladního dokladu.

Leasing

Z předmětu leasingu se načítá Číslo pro KH/KV, je-li nevyplněno, pak Číslo smlouvy.

Vyhodnocení limitu u splátek a opakovaných plateb:

Předměty se skupinou s účelem:

- Leasing – posuzuje se za všechny pohyby – splátky (pro stávající – spustit aktualizaci)

- Opakované platby – posuzuje se jednotlivě, ale na předmětu leasingu lze nastavit jinak:
Leasing.png


Pokud má být jinak, je nutno dopředu vygenerované pohyby zrušit a vygenerovat znovu.

Další informace ke Kontrolnímu hlášení také zde Kontrolní hlášení - časté dotazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export