Karta aktivity - Firemní aktivity

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Novou aktivitu založíte v přehledu Aktivity tlačítkem Nový nebo volbou Nový z menu místní nabídky. Formulář vybrané karty aktivity zobrazíte poklepáním levého tlačítka myši.

Karta Aktiviy


Záložka 1-Aktivity

Na úvodní záložce naleznete tyto základní údaje k aktivitě:


Pořadové číslo

6-místný číselný údaj reprezentující pořadové číslo aktivity. Do tohoto pole je možné ručně vložit vlastní číslo, které může obsahovat až 10 znaků-číslic. Pokud je znaků méně než šest, Helios doplní zbývající místa nulami.


Předmět

Obsahuje předmět dané aktivity.


Kategorie

Zde je uvedeno 3-místné číslo kategorie aktivity, které jste vybrali z číselníku Kategorie aktivit při otevření přehledu Aktivity. Pokud je kategorie přednastavena, přeskočíte její kategorie a tato se automaticky na aktivitu doplní.


Typ

Doplníte číslo typu aktivity. Pole má vazbu na číselník Typy aktivit.


Stav

Doplníte číslo stavu aktivity. Pole má vazbu na číselník Stavy aktivit.


Druh výstupu

Doplníte číslo druhu výstupu z aktivity. Pole má vazbu na číselník Druh výstupu z aktivit.


Místo konání

Zde textově popíšete místo konání aktivity.


Začátek

Do tohoto pole uvedete datum a čas začátku aktivity.


Konec

Do tohoto pole uvedete datum a čas konce aktivity.


Popis

Textové pole slouží k bližšímu popisu průběhu aktivity.


Úkoly k aktivitě

Ve spodní části formuláře zadáváte úkoly, které z aktivity vyplývají. Máte možnost buď přidat již existující úkoly pomocí tlačítka Přidat Pridat.gif, nebo nové úkoly vytvořit pomocí tlačítka Nový nebo použít volbu místní nabídky Nový úkol ze vzoru. Podrobnosti k založení úkolu naleznete v kapitole Úkoly.

Záložka 2-Účastníci jednání

Jednání vedl

Do tohoto pole vyberete z číselníku Zaměstnanců osobu, která vedla jednání.


Organizace

Zobrazuje název organizace, se kterou se jednalo. Pole má vazbu na číselník Organizací.


S kým se jednalo

Zde je uveden hlavní zástupce jiné firmy, se kterým se jednalo. Pole má vazbu na číselník Kontaktních osob.


Ostatní účastníky postupně definujete (tj. pouze vyberete nebo zrušíte) pomocí tlačítek Přidat Pridat.gif a Odebrat Odebrat.gifna jednotlivých záložkách v oddíle "Přehledy":

 • Zaměstnanci - Pomocí číselníku Zaměstnanců vyberete jmenovitě zaměstnance firmy, kteří se zúčastnili aktivity.
 • Organizace - Pomocí číselníku Organizací vyberete firmy, jejichž zástupci se zúčastnili aktivity.
 • Kontaktní osoby - Pomocí číselníku Kontaktních osob vyberete jmenovitě zástupce firem, kteří se aktivity zúčastnili. Přehled je předfiltrován na kontaktní osoby firem, které jsou na aktivitě uvedené. Přes pravou myš lze pomocí volby "Všechny kontaktní osoby" přidat i osobu, která nemá vazbu na žádnou z přidaných organizací.
 • Kontakty - z přehledu Kontakty vybíráte další kontaktní informace

Záložka 3-Poznámky

K vybrané aktivitě vytvoříte – připojíte vlastní textovou poznámku.


Záložka 4-Dokumenty

K dané aktivitě připojíte vybraný dokument tj. uvedete jeho název a cestu, kde se na disku počítače nachází, zda bude fyzicky součástí databáze a zda bude zahrnut do všeobecných dokumentů. K detailnějšímu popisu dokumentu můžete využít poznámku.

Pravým tlačítkem myši v přehledu Dokumenty aktivujete místní nabídku, která kromě standardních funkcí, obsahuje tyto volby (pokud je dokument připojen):

 • Otevřít - Pomocí programu Notepad zde můžete modifikovat příslušný dokument.
 • Odeslat dokument - Zde můžete vybranému účastníku aktivity (na základě uloženého kontaktu v příslušných číselnících) poslat e-mailovou zprávu včetně příloh (např. dokumentu, který vznikl z dotyčného aktivity).

Více o práci s dokumenty naleznete v kapitole Dokumenty - Pomocné číselníky.

Záložka 5-Dodatky

Záložka 5-Dodatky

V první části zadáváte doplňující údaje, které se budou přenášet na související doklady a jejich účtování:

 • Související jednání, kategorie a číslo - Zde vyberete z přehledu souvisejících aktivit aktivitu (tj. jeho předmět jednání, číslo a kategorii), které souvisí s aktuální aktivitou.
 • Útvar - Vyberete útvar, pod který aktivita přísluší. Pole má vazbu na číselník Organizační struktura.
 • Číslo zakázky - Do tohoto pole přenesete z číselníku Zakázek zakázku, ke které se aktivita vztahuje. Pokud máte na kategorii aktivity nastaveno generování zakázky, zakázka se vygeneruje. Při zadání nebo změně zakázky na aktivitě se zakázka propíše do všech připojených úkolů na aktivitě, které zakázku nemají vyplněnou. Při této změně se systém zeptá, zda 'Doplnit zakázku do připojených úkolů?'.
 • Nákladový okruh - Z číselníku Nákladový okruh přenesete okruh, kam budou náklady vyplývající z aktivity účtovány.
 • Vozidlo - Z číselníku vozidel přenesete vozidlo, které bude použito při vystavování návazných dokladů a účtování nákladů vyplývajících z aktivity.
 • Ukončeno - Datum ukončení aktivity.


V další části naleznete údaje o cenách zakázky z aktivity:

 • Předpokládaný úspěch získání (%)/cena zakázky - Jedná se pouze o informativní údaje.
 • Odhad ceny s DPH/bez DPH - Do tohoto pole se projeví suma cen z položek zboží a služeb zadaných k jednotlivým úkolům dané aktivity. V tomto poli se cena projeví pouze tehdy, pokud je na daném úkolu na záložce 1 - Úkoly zaškrtnutý atribut "Cenový odhad".
 • Ceny s DPH/bez DPH - Do tohoto pole se projeví suma cen z položek zboží a služeb zadaných k jednotlivým úkolům, případně zadaných přímo na záložce 7 - zboží a služby daného aktivity. V tomto poli se cena z položek úkolů projeví pouze, pokud je na daném úkolu na záložce 1 - Úkoly odškrtnutý atribut "Cenový odhad".


V poslední části naleznete údaje k automatické fakturaci úkolů uadaných na aktivitě:

 • Měna honoráře - zadáváte měnu, ve které budete definovat ceny honorářů na úkolech.
Upozornění Pokud není měna zadána, není možné následně na úkolech zavávat typy honorářů!
 • Měna fakturace - doplněna je měna, ve které bude provedena automatická fakturace. Měna se prioritně dotahuje dle následujícího pořadí:
  1. měna zadaná na organizaci uvedené na záložce 2-Účastníci jednání. Na tuto měnu se lze rychle prokliknout tlačítkem "Změnit na organizaci".
  2. měna uvedená na řadě dokladu pro generování faktury - záložka Přednabízení - Druh měny
  3. hlavní měna Heliosu
 • Lhůta splatnosti - vyberte číselný údaj. Lhůta splatnosti se prioritně použije dle následujícího pořadí:
  1. Účastníci jednání - Organizace - Způsob platby - Lhůta splatnosti (sem se lze rychle prokliknout tlačítkem "Změnit na organizaci")
  2. Řada dokladu pro generování faktury - Definice - Forma úhrady - Lhůta splatnosti
  3. Globální konfigurace - Fakturace - Lhůta splatnosti
 • Řada dokladu pro generování faktury - vyberte dokladovou řadu faktur vydaných, která se následně uplatní při automatickém generování faktur
 • Řada dokladu pro generování doborpisu - vyberte dokladovou řadu dobropisů vydaných, která se následně uplatní při automatickém generování dobropisů
 • Kategorie cen pracovních pozic - vyberete cenovou úroveň pro ocenění v případě použití časového honoráře. Více naleznete v kapitole Pracovní pozice a Ocenění a fakturace úkolů

Záložka 6-Předmět

Zde jsou uvedeny předměty, které zákazník předal do servisu. Je zde možno předměty přidávat nebo naopak je ze seznamu rušit.


Karta Předměty

Předměty lze vybírat z přednastaveného skladu (na Kategorii aktivity) přes pole Registrační číslo. Lze zadat i položku z jiného skladu tak, že v rámci výběru položky na spodní liště přepnete středisko obdobným způsobem, jak jste zvyklí z modulu Oběh zboží. Toto zadávání je vhodné např. při záručních opravách.

Dále lze zadávat obecné předměty, které nejsou vůbec založeny v kmeni.

Pokud chcete zadat nové výrobní číslo, je třeba nejprve zadat kartu zboží, ke které se bude zadávané výrobní číslo vázat.

Záložka 7-Zboží a služby

Zde se zobrazí použité díly a služby poskytnuté zákazníkovi servisem. Lze zadávat pouze zboží a služby z kmene. Je zde zobrazeno, na jakém dokladu je případně díl navázán. Každá položka může mít zadanou cenu, kterou vyberete na záložce Ceny z Nabídkového ceníku nebo zadáte ručně. Lze zde rovněž zadat doplňující údaje o nákladovém středisku, zakázce, zaměstnanci, nákladovém okruhu a vozidle.

V tomto přehledu se zobrazí i spotřeba materiálu a služeb zadaná přes Úkoly.

Karta Spotřeba materiálu a služeb


Přes menu místní nabídky lze generovat příslušné skladové doklady.

Na záložce Ceny lze ovlivnit, zda bude možno položku fakturovat. Pokud je zaškrtávátko vyplněno, je možno vystavit na položku fakturu. V opačném případě se faktura při použití funkce generování skladových dokladů nevystaví.

Spotreba materialu2.png


Záložka Slevy umožňuje přidat na položku aktivity slevu standardním způsobem, jako na položku dokladu oběhu zboží. Při generování dokladů oběhu zboží zadaná sleva propisuje na vygenerované doklady. Při změně slevy na aktivitě se již na vygenerovaných dokladech sleva nezmění.

Spotreba materialu3.png

Záložka 8-Doklady

Přehled zobrazuje jednotlivé druhy dokladů v různých záložkách, jsou zde k dispozici všechny akce odpovídající danému typu dokladu. Na první záložce jsou všechny doklady, nelze zde však spouštět akce.

Akce Přidat a Odebrat nevytváří ani nemaže doklady samé, ale pouze vytváří/ruší vazbu mezi dokladem a aktivitou.

Tip Pokud se na aktivitu zadá zakázka a v aktivitě není na záložce Účastníci jednání zadána Organizace, dosadí se Příjemce zakázky, pokud je na zakázce vyplněn. Pokud není na aktivitě zadán Jednání vedl, dosadí se Zodpovědný pracovník, pokud je na zakázce vyplněn. Pokud není na aktivitě zadán S kým se jednalo, dosadí se S kým se jednalo ze zakázky, pokud je na zakázce vyplněn.

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Michal Ťupa, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export