Důležité:


Intrastat (CZ) - Změny 2011

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2011.1213 ze dne 29.12.2011

Novinka Intrastat 2012

V souvislosti se zánikem možností podávat MH prostřednictvím aplikací PVS či IDES k 31.12.2011 a jejich náhradou aplikacemi InstatDesk (nástupce IDESu) a InstatOnline došlo k následujícím úpravám v modulu Intrastat, aby byla zajištěna kontinuita možnosti podávat MH prostřednictvím Helios Orange:


Výkaz pro Intrastat CSV

Nad přehledem Měsíční hlášení je přechodem na novou verzi automaticky předgenerována definice nové zprávy s názvem "Intrastat CSV (InstatDesk)", formát "Výkaz pro Intrastat CSV" a cestami pro export i import souborů "C:\InstatDesk-CZ\TransferCSV". Tato cesta byla zvolena s ohledem na to, že většina uživatelů bude pro podání MH využívat aplikaci InstatDesk a tato cesta odpovídá standardní instalaci.

Tuto zprávu je možné načítat i do Heliosu, např při předávání MH mezi více pobočkami jedné ZJ.

Na zpravodajské jednotce je možné přednastavit "Začátek jména souboru (ASCII/CSV)".

Dochází k novému způsobu přidělování jména souboru - změna gener. názvu souboru na formát <TabIntrUnits.Zkratka>RRRR<S>MM<Pořadí>.CSV, kde platí:

  • <TabIntrUnits.Zkratka> = Začátek jména souboru (ASCII/CSV)
  • <S> = směr (Odeslání, Přijetí)
  • <Pořadí> = v rámci předešlé části prefixu (tj. v měsíci a směru, tj. většinou 001)


Nad přehledem Zpravodajské jednotky je možné využít i novou hromadnou zprávu "InstatDesk - hromadný export Intrastat (CSV)", která slouží pro generování CSV souborů za označené ZJ a oba směry. Jejím výstupem je jeden soubor s názvem HE_CSV_<RRRR><MM>.CSV, kde RRRR = rok, MM = měsíc.


Novinka Při přechodu na novou verzi se zkopírují aktuální celní nomenklatury + doplňkové kódy + statistické znaky na kmeni zboží do hodnot minulého roku - nutné pro hlášení Intrastat za rok 2011.Verze 2.0.2011.1105 ze dne 21.11.2011

Novinka Generování Intrastatu z dokladů modulů Oběhu zboží / Fakturace nově respektuje vztahy mezi MJ na dokladu a MJ evidenční na kmeni zboží. Původně MH pracovalo s hodnotou na dokladu tak, jako by byla uvedena v evidenční MJ.


Novinka Změna v editorech využívajících přenos měny a kurzu z kurzovního lístku. Doposud se při přenosu objevil browse, který byl napevno setříděn dle čtveřice atributů Měna, Celní kurz, Množství kurz, Kurz EUR. Nově se při přenosu respektuje třídění přednastavené dle defaultní sestavy pro přihlášeného uživatele, tj. ve shodě se vstupem do přehledu Kurzovní lístek (přehled 62) přímo v hlavním stromečku.Verze 2.0.2011.0909 ze dne 12.09.2011

Novinka Upraveno rozpouštění PONx nad pohybovými doklady skladu a celního skladu - zprovoznění automatické korekce zaokrouhlovacího rozdílu na položce s největším podílem (dle způsobu rozpouštění).

Zároveň ošetřeny případy, kdy se nepovedlo rozpustit kvůli nezadání hodnot, nebo není vyplněna CN na žádné na dokladu použité kmenové kartě (takové věty jsou vyloučeny záměrně, protože takový pohyb nejde ani do celního řízení, ani do Intrastatu).Verze 2.0.2011.0907 ze dne 07.09.2011

Novinka Upraveno rozpouštění PONx nad pohybovými doklady skladu a celního skladu. Vlivem zaokrouhlení rozpuštěných podílů PONx na 2.des.místa mohlo dojít k zaokrouhlovacímu rozdílu, kdy se mohla o setiny měny lišit suma PONx u jednotlivých pohybů proti původně zadané hodnotě nad dokladem. Nyní je vyřešeno automatickou korekcí rozdílu na položce s největším podílem (dle způsobu rozpouštění).Verze 2.0.2011.0731 ze dne 20.07.2011

Novinka Upraven mechanismus kontrol při změně MH na storno, který při blokované změně na storno umožnil shodit GUID el. podání.

Jediný správný postup opravy tak je hlášení již Zaevidované na GŘC vystornovat pomocí změny druhu na Storno, jeho odeslání přes PVS a následně po potvrzení změny stavu z GŘC na Stornováno jej opravit, nebo smazat a pořídit nové správné.


Novinka Na hlavičku MH přidány 2 počítané nedatabázové atributy:
  • Směr - dvoustavový informační atribut (Odeslání/Přijetí) pro snažší třídění, filtrování a rychlejší orientaci v přehledu MH.
  • Existuje OMH - pomocný informační dvoustavový atribut detekující existenci OMH k aktuálnímu MH.


Oprava Opravena chyba, kdy nešlo vystornovat OMH již zaevidované na GŘC.

Při pokusu o přepnutí OMH na Storno bylo hlášeno "Nelze vytvářet storno MH z řádného MH, pokud k němu již existuje OMH.".Verze 2.0.2011.0701 ze dne 01.07.2011

Novinka Měsíční hlášení, Jednotlivé operace: Na "OK+kontrola" je přidána kontrola na vyplněnost MJVerze 2.0.2011.0601 ze dne 31.05.2011

Novinka Upraven import položek Jednotlivých operací ze schránky tak, aby neořezával numerické údaje na 2 des. místa.Verze 2.0.2011.0203 ze dne 23.02.2011

Novinka Rozšíření automatické konverze 3 znakových dodacích podmínek na 1 znakové pro Intrastat o nové kódy dle Incoterms 2010 (DAP, DAT).

Konverze je uplatněna při generování MH (např. načítání z Excelu přes schránku, import z ASCII, import z CSV).


Novinka Upraven export Měsíčního hlášení pro IDES - podpora oprav hlášení za rok 2010:

Při generování zprávy "Měsíční hlášení" ve formátu "Výkaz pro Intrastat TXT" se pro hlášení z roku 2010 vygeneruje soubor hlášení v novém formátu (delší řádek), ale narozdíl od hlášení 2011 budou hodnoty atributů Množství a Hmotnost uvedeny bez desetinných míst.


Oprava Při generování a importu MH mohlo docházet k situaci, kdy ač byla hmotnost na položce MH větší než 1kg, nebyla zaokrouhlena na celá čísla, ale obsahovala až 3 platná desetinná místa. Situace mohla nastat při importu dílčích dávek, pokud dávka v sumě za položku MH obsahovala hmotnost pod 1kg. Funkčnost je upravena tak, že se zohledňuje aktuální hmotnost na položce MH.

Přesto je s ohledem na zaokrouhlovací mechanizmy doporučeno importovat MH pokud možno najednou, nebo po co největších blocích, aby nedocházelo k obdobným zaokrouhlovacím rozdílům vlivem velikosti dávek.
Výsledná hmotnost je zaokrouhlena vždy po importu dávky.


Novinka Rozšíření automatické konverze 3 znakových dodacích podmínek na 1 znakové pro Intrastat o nové kódy dle Incoterms 2010 (DAP, DAT).

Konverze je uplatněna při generování MH (např. načítání z Excelu přes schránku, import z ASCII, import z CSV).Verze 2.0.2011.0122 ze dne 15.02.2011

Novinka Upraven export a import pro IDES - ošetřeny malé zásilky (MZ):
  • při generování zprávy "Měsíční hlášení" ve formátu "Výkaz pro Intrastat TXT" se u malých zásilek nově neexportují údaje Množství a Hmotnost (původně se exportovala hodnota 0,000).
  • načítání zprávy "Měsíční hlášení" ve formátu "Výkaz pro Intrastat TXT" je ošetřeno pro starý i nový formát včetně malých zásilek (tj. bez uvedení údajů Množství a Hmotnost), podpora původních verzí formátu na straně importu tedy zůstává i nadále zachována


Oprava U měsíčního hlášení byl opraven import ze schránky (Excel atp.) u numerických atributů (hmotnost, množství, cena, ....). Původně u těchto atributů docházelo ještě před vlastním importem k zaokrouhlení zdrojových dat na 2 desetinná místa. Upraveno tak, že se importuje až 6 des. míst (viz zdrojové položky) a až při nápočtu do položky MH dojde k zaokrouhlení.Verze 2.0.2011.0120 ze dne 04.02.2011

Tip Upravena XML zpráva

pro podávání hlášení přes PVS (Výkaz pro Intrastat XML CZ) v roce 2011 vzhledem ke změně povinnosti některých elementů.

1) Nově je ve zprávě exportována adresa (Ulice, č.p., PSČ, Město, Země) Zpravodajské jednotky i Zástupce. Dále jsou exportovány kontaktní osoby obou organizací a to včetně telefonního spojení, proto je potřeba u daných organizací všechny tyto údaje zaktualizovat.
Akce OK+Kontrola byla doplněna o kontrolu této povinnosti.
Nejvhodnější je tyto údaje přednastavit na ZJ, odkud se kopírují do nových MH. U existujících MH je nutno přenést ručně.
2) Dále došlo ke změně ve formátu elementů netMass a quantityInSU.


Novinka V souvislosti se změnami struktury formátu souboru pro import do IDESu došlo k úpravám následujících funkcí:
  • generování zprávy "Měsíční hlášení" ve formátu "Výkaz pro Intrastat TXT"
  • načítání zprávy "Měsíční hlášení" ve formátu "Výkaz pro Intrastat TXT"
  • načítání zprávy "Měsíční hlášení" ve formátu "Výkaz pro Intrastat CSV"

Podpora původních verzí formátu na straně importu zůstala zachována z důvodu využívání těchto formátů zákazníky pro import MH z jiných softwarů.


Novinka Při vstupu do přehledu Měsíční hlášení je nově prováděna kontrola na existenci MH ve stavu Přijato PVS. Pokud se taková pro aktuální ZJ vyskytují v roce 2011, je uživatel upozorněn na nutnost opětovného odeslání těchto hlášení na PVS, aby došlo k aktualizaci stavu el. podání, neboť takováto MH mohou být z hlediska GŘC jak přijata OK, tak vrácena s chybami.


Oprava Podání hlášení Intrastatu přes PVS: pokud byly zadány špatné přihlašovací údaje nebo špatný IDSubjektu, pak po odeslání zprávy se zobrazila chyba Access violation.

Opraveno.Verze 2.0.2011.0110 ze dne 26.01.2011

Novinka Úprava zpracování odpovědí od GŘC přes Portál veřejné zprávy (PVS).

PVS hlásí zpracováno úspěšně, přestože ve vnitřní celní zprávě je hlášena chyba z důvodu špatného šifrovacího certifikátu. GŘC vrací vnitřní zprávu I_REJECT.

V tomto případě bude nově nastaven stav Chyba a GUID scénáře dokladu bude smazát tak, aby šlo opravit chybu v datech a podat znovu beze změny stavu dokladu. Ze stavu chyba se inicializuje automaticky nové podání, jako v jiných modulech.Verze 2.0.2011.0109 ze dne 24.01.2011

Novinka Intrastat - podání přes PVS - přidána podpora dešifrování odpovědních zpráv podání Intrastatu Ecr obálky 2.0.

Pokud jsou vnitřní celní odpovědi Response a Error šifrovány celní správou, budou při příjmu dešifrovány a zpětně vloženy do PVS GovTalk obálky. Následně uloženy jako celek k dané podávací zprávě.Verze 2.0.2011.0104 ze dne 04.01.2011

Novinka V rámci přechodu na novou verzi se zkopírují aktuální celní číselníky využívané pro Intrastat (sazebník, statistické znaky, ečit) do číselníků pro minulý rok. Nutné pro hlášení Intrastat za rok 2010.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export