Interní neshody - QMS

Z Asseco Solutions
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Ukázkové pokročilé grafy)
 
Řádka 242: Řádka 242:
 
*Příčina problému – přebírá se z pole Popis příčiny, zapíše se do pole Příčina
 
*Příčina problému – přebírá se z pole Popis příčiny, zapíše se do pole Příčina
 
Text je možno upravit. Potvrzením tlačítkem OK dojde k vygenerování záznamu dané kategorie QMS do agendy Nápravná a preventivní opatření. Neshoda, z níž byl záznam vygenerován, je uvedena v opatření jako Zdroj NO, resp. Zdroj PO na záložce Preventivní opatření, resp. Nápravné opatření.  
 
Text je možno upravit. Potvrzením tlačítkem OK dojde k vygenerování záznamu dané kategorie QMS do agendy Nápravná a preventivní opatření. Neshoda, z níž byl záznam vygenerován, je uvedena v opatření jako Zdroj NO, resp. Zdroj PO na záložce Preventivní opatření, resp. Nápravné opatření.  
 +
== Generuj reklamaci na materiál použitý v neshodném dílci ==
 +
Akce je určena pouze pro neshodu propojenou s evidencí zmetků na operaci na dílci ve výrobě. Po spuštění se objeví dialog Parametry reklamace, kde jsou údaje o dílci o vadném množství a pokud na daném výrobním příkaze do dílce vstupuje pouze jedna nižší s příznakem Materiál, je již vyplněn i daný materiál. Jinak jej musí uživatel vybrat z přehledu Materiály a polotovary na výrobní příkaz, který lze z dialogu aktivovat. Je-li materiál vybrán, předvyplní se i Množství k reklamace vypočtené z Vazebního množství a Vadného množství dílce. Množství lze libovolně upravit. Po potvrzení tlačítkem OK dojde k vygenerování reklamace. Reklamací lze vygenerovat libovolný počet, a to i na stejný materiál. Do vygenerované reklamace se z reklamace přenášejí údaje Zakázka a Popis příčiny (do pole Popis).
 
== Pohyby aktuálního zboží… ==
 
== Pohyby aktuálního zboží… ==
 
<!-- BID66 -->
 
<!-- BID66 -->

Aktuální verze z 9. 11. 2017, 10:24

groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Agenda umožňuje evidovat veškerý proces řešení interní neshody zjištěné v naší organizaci, včetně návazných nápravných a preventivních opatření. Zabývá se jak neshodami vzniklými ve výrobě, a to i v přímé vazbě na zmetky vykázané ve výrobě, tak neshodami zjištěnými v jednotlivých procesech systému řízení kvality i v případné vazbě na audity sledované v agendě Řízení auditů. Všechny klíčové záznamy související s danou interní neshodou jsou snadno dosažitelné z jednoho místa. Evidence a řešení interních neshod je jedním za základních požadavků systému řízení kvality.

Obsah

Možnosti agendy

Průběh řešení interní neshody lze v souladu s nastavením firemních pravidel tohoto procesu ve společnosti sledovat po jednotlivých krocích definovaných v číselníku Stav řešení neshody. Změny hodnot stavu jsou protokolovány, což přesně dokumentuje, jak řešení probíhalo v čase a kdo jednotlivé kroky potvrdil. V rámci řešení dané interní neshody lze:

 • Stanovit řešitelský tým
 • Zadat úkoly pro zajištění řešení interní neshody
 • Kontrolovat plnění těchto úkolů
 • Klasifikovat interní neshodu
  • typem neshody z uživatelem definovaného číselníku
  • příčinou neshody z uživatelem definovaného číselníku
 • Určit zda jde o neshodu, či předpoklad k neshodě
 • Podrobněji specifikovat neshodu výčtem zjištěných nedostatků
 • Zaznamenat nezbytné údaje o způsobu vypořádání interní neshody
 • Vygenerovat návazná nápravná/preventivní opatření
 • Vytisknout
  • Zmetkové hlášení
  • Protokol o škodě
 • Vydávat ze skladu spotřební materiál a náhradní díly na opravu
 • Vystavit objednávky na náhradní díly
 • Evidovat dokumenty o průběhu řešení neshody

Evidence a řešení interních neshod je jedním za základních požadavků systému řízení kvality. Je předpokladem pro následné vyhodnocování ukazatelů kvality.

Nová interní neshoda

Založení interní neshody

Interní neshodu lze založit:

 • přímo v přehledu Interní neshody standardním tlačítkem Nový. Tento způsob použijeme v případě:
  • evidence systémové procesní interní neshody zjištěné mimo audity řízené v agendě Řízení auditů
  • evidence zmetků vzniklých ve výrobě v situaci, kdy nejsou zmetky vykazovány prvotně v modulu Řízení výroby nebo vykazovány jsou, ale případnou vazbu na jejich evidenci ve výrobě chceme na záložce 2 - Detaily doplnit dle vlastního uvážení sami v rámci pořizování nového záznamu či dodatečně.
 • akcí Generuj interní neshodu nad záznamem v přehledu nad Rozpisem závad evidence výrobních operací, nebo Rozpisem závad evidence kooperací, kdy vznikne záznam interní neshody propojený s daným záznamem Evidence výrobních operací/kooperací a s příslušným záznamem v tabulce Rozpis závad evidence zmetků (pokud takový záznam existuje). Po spuštění akce v případě, že je u daného záznamu více typů zmetků dosud neuplatněných v interních neshodách, musí nejprve uživatel přepnutím na příslušný typ zmetků vybrat, pro jaké množství je akce určena (nabízejí se pouze ty typy, jejichž množství dosud není uplatněné v interních neshodách):
  • Opravitelné zmetky
  • Zmetky IO
  • Neopravitelné zmetky

a následně po potvrzení zvolit Kategorii QMS, tj. řadu interních neshod, do níž má být generovaná interní neshoda zařazena (přehled pro výběr se nabídne pouze v případě, že je zavedeno více řad pro interní neshody, jinak se automaticky použije ta jediná). Následně se vygeneruje záznam interní neshody příslušné kategorie do přehledu Interní neshody. Zadání ostatních údajů a další kroky se řeší v rámci takto vygenerovaného záznamu.

Karta interní neshody

Karta interní neshody - Interní neshoda

Záložka 1 - Interní neshoda

 • Pořadové číslo - generuje se standardně automaticky vzestupně v rámci kategorie. Spolu s hodnotou Kategorie (řady interních neshod) jednoznačně definuje záznam s danou neshodou.
 • Předmět neshody - v okamžiku propojení neshody na Kmen zboží se nezadané pole automaticky naplní názvem z karty Kmene zboží. Pole slouží uživateli k rychlé orientaci v neshodách. Je tedy na uživateli, zda a jak případně automaticky doplněný text upraví.
 • Stav neshody - hodnota z číselníku 1 QMS Stav řešení neshody. Je-li údaj zadán, není možné daný záznam zrušit.
 • Typ neshody - hodnota z číselníku 2 QMS Typ neshody. Slouží ke klasifikaci druhu interní neshody.
 • Příčina neshody - hodnota z číselníku 3 QMS Příčina neshody. Slouží ke klasifikaci příčiny interní neshody.
 • Charakter neshody - klasifikace k základnímu členění interní neshody jak pro účely jejího řešení, tak i vyhodnocení neshod. Lze zvolit mezi:
  • Nerozhodnuto (výchozí hodnota) / Neshoda / Předpoklad k neshodě
 • Zodpovídá za řešení - pracovník, který zodpovídá za kompletní vyřešení neshody reklamace (vedoucí řešitelského týmu)
 • Útvar zjištění
 • Organizace - údaje o organizaci, s níž neshoda souvisí, např. o odběrateli, pro něhož je dílec či výrobek, do něhož dílec vstupuje, určen. V případě neshody generované z evidence výrobních kooperací se naplní dodavatelem kooperace.
  • Kontaktní osoba - kontaktní osoba k dané organizaci
 • Začátek - Datum a čas vzniku neshody - nastaví se automaticky při založení záznamu aktuálním datem a časem
 • Konec - Datum a čas vyřešení neshody - zadává uživatel při ukončení řešení všech kroků a úkolů v interní neshodě a v návazných nápravných a preventivních opatřeních
 • Vazby - interní neshoda může být napojena na:
  • Kmen zboží (SZ, Registrační číslo, Název 1) - všechna pole jsou napojena na výběr z číselníku Kmen zboží. Pokud se prvotně nastaví vazba na Stav skladu, tato vazba se automaticky doplní. Pokud se interní neshoda prvotně propojí se záznamem Evidence výrobních operací (ručně na záložce 2 - Detaily, nebo automaticky v rámci akce Generuj interní neshodu), tato vazba se automaticky doplní.
  • Stav skladu (SZ, Registrační číslo, Název 1) - všechna pole jsou napojena na výběr karet z přehledu Stav skladu v přednastaveném skladu, sklad lze v přehledu pro výběr změnit. Umožňuje uživateli určit, ve kterém skladu je zmetek uložen.
  • Výrobní čísla sklad - pole je napojeno na výběr stavových karet VČ z přehledu Stav výrobních čísel pro skladovou kartu zadanou výše (dokud není zadána, nelze vazbu na stav VČ zadat).
  • Související QMS - vazba na záznam agendy, k němuž se neshoda váže. Obvykle to bude záznam auditu (z agendy Řízení auditů), při němž byla neshoda odhalena (záznam o neshodě lze z agendy Řízení auditů vygenerovat akcí Generuj interní neshodu). Související záznam lze rovněž doplnit dodatečně výběrem ze společného přehledu QMS aktivovaného standardními tlačítky pro výběr z číselníku u všech zobrazených polí.
  • Číslo zakázky - interní neshodě lze přiřadit neuzavřenou zakázku. Pokud již existují k dané neshodě úkoly, nabídne se doplnění zakázky i do těchto úkolů. Novým zadávaným úkolům je zakázka přiřazena automaticky. Standardní editor úkolu zadání čísla zakázky nepodporuje. V případě potřeby lze zakázku do editoru doplnit prostřednictvím funkcionality Uživatelských editorů.
 • Popis – prvotní informace o dané neshodě. Je-li na záložce 2 - Detaily zadána vazba na evidenci zmetků ve výrobě, tak se do dosud nezadaného Popisu přebere Poznámka z příslušného záznamu Rozpisu závad evidence zmetků, resp. z Evidence výrobní operace, pokud jsou zmetky evidovány přímo tam.

Záložka 2 - Detaily

Karta interní neshody - Detaily
 • [1] Parametry zmetků – tato sekce je určena pro evidenci neshod typu zmetek ve výrobě. Umožňuje propojit interní neshodu na evidenci zmetků ve výrobě, nebo evidovat zmetky pouze zde, bez vazby na výrobu.
  • Řada, Příkaz, Doklad, Operace, Alt, Název, Reg. číslo, Název1, ID (=Číslo záznamu) - vazba na záznam Evidence výrobních operací, u kterého byly vykázány zmetky. Všechna pole jsou napojena na výběr pohybů z přehledu Evidence výrobních operací. Není-li na záložce 1 - Interní neshoda definována vazba na Kmen zboží, nabízejí se v přehledu všechny záznamy, které mají ještě některá množství zmetků dosud neuplatněná v záznamech agendy Interní neshody. Pokud je již definována vazba na Kmen zboží, nabízejí se z těchto záznamů pouze ty, které se týkají daného dílce. Výběr lze rovněž zúžit zadáním některé hodnoty do příslušného pole. Jakmile je zvolen konkrétní záznam Evidence výrobních operací, dochází k případnému dalšímu zpřesňování v závislosti na tom, zda je v záznamu evidováno více typů zmetků a zda jsou zmetky rozděleny do více záznamů v Rozpisu závad. V případě existence více dosud plně neuplatněných záznamů v Rozpisu závad, je třeba v nabídnutém přehledu zvolit příslušný záznam. Pokud je v dotčeném záznamu více typů neuplatněných množství zmetků, je třeba ještě v následně zobrazeném formuláři určit, které množství má být použito.
Tip Záznamy interních neshod, které mají vazbu na evidenci zmetků, lze získat ve výrobě akcemi
 • Přehledy>Interní neshody nad přehledem Evidence výrobních operací
 • Přehledy>Interní neshody nad přehledem Rozpis závad evidence výrobních operací.

V následném přehledu se zobrazí všechny interní neshody, které vznikly z aktuálního, nebo z více označených záznamů.

  • Vadné množství – množství zmetků. Je-li vazba na Evidenci výrobních operací, přebírá se množství spolu s příslušným typem zmetku (viz údaje Opravitelnost) z evidence ve výrobě a nelze je změnit.
  • Opravitelnost – příznak typu zmetku (Neurčeno/Opravitelné zmetky/ Zmetky IO/Neopravitelné zmetky). Údaj lze nastavit ručně pouze v případě, že není vazba na Evidenci výrobních operací.
  • Vyráběné množství - přebírá se z hodnoty Kusy zadané ve výrobním příkazu operace, na níž byl evidován zmetek.
  • MJ evidence – je-li vazba na Kmen zboží či Evidenci výrobních operací přebírá se automaticky a nelze ji změnit. Jinak lze zadat cokoliv.
  • Datum výroby - přebírá se z data případu záznamu evidence výrobních operací, lze je upravit.
  • Výrobní číslo – lze zadat libovolnou hodnotu. Pokud se zadá na záložce 1 – Interní neshoda vazba Výrobní čísla sklad, hodnota se přepíše. Hodnota se přepíše i v případě zadání vazby na Evidenci výrobních operací. Ve všech případech lze hodnotu změnit.
  • Kód závady – v případě vazby na výrobu se přebírá z Rozpisu závad evidence operací (nebo přímo z Evidence výrobních operací), ale je možné ho zde změnit na jinou hodnotu z Číselníku závad.
  • Tlačítko Rozpis závad – je aktivní v případě, že je vazba na Evidenci výrobních operací a zmetky jsou ve výrobě zadány v samostatném záznamu Rozpisu závad evidence zmetků (pomocí tlačítka Rozpis závad v sekci [3] Závada na záložce 1 – Evidence editoru Evidence výrobních operací) . V daném případě zobrazí přehled s příslušným záznamem, který je předmětem řešení neshody.
  • Cena zmetků – automaticky vyčíslená hodnota celkové ceny vadného množství. Je stanovena pouze pro zmetky typu Opravitelné/Neopravitelné. Detailní rozpad ceny do jednotlivých složek nákladů lze získat do přehledu Interní neshody přes Nastav – vztah Parametry agend QMS – Cena zmetků. Hodnota odpovídá hodnotě Cena realizovaná vyčíslené v přehledu Rozpis závad evidence výrobních operací. Částka je rozdělena v poměru množství zmetků typu Opravitelné/Neopravitelné v příslušném záznamu.
  • Náklady na opravu - slouží k ručnímu zadání zjištěných nákladů na opravu
  • Cena materiálu - automaticky počítaná hodnota dle cen zadaných u položek na záložce 6 - Náhradní díly…
 • [2] Viník – zaměstnanec, který zmetek způsobil. Odkaz na zaměstnance se přebírá při propojení s výrobou ze záznamu Evidence výrobních operací ze sekce [4] Autor zmetku. Lze ale následně vybrat libovolného jiného zaměstnance z číselníku Zaměstnanci.
 • [3] Zjištěné nedostatky - přehled umožňující zadávat podrobně jednotlivé parametry, které byly u dané položky předmětem neshody. Každý parametr lze popsat údaji:
  • Název - definuje název sledovaného parametru
  • Požadovaná hodnota - 50 znakový text
  • Skutečná hodnota - 50 znakový text
  • Zveřejnit do reportu - příznak pro potřeby reportingu apod.
  • Splněno - příznak, že daný parametr vyhovuje
  • Poznámka - libovolný text
Tip Výchozí podoba editoru přehled Zjištěné nedostatky skrývá. Pokud jej následně rozbalíte a přehled je minimalizovaný, použijte klávesovou zkratku Ctrl+Alt+W pro akci Přizpůsobit velikost okna.
 • [4] Řešení neshody - podrobné údaje o řešení interní neshody
  • záložka Popis vady řešitelským týmem
   • Popis neshody řešitelským týmem- popis vady vypracovaný řešitelským týmem
  • záložka Popis příčiny
   • Popis příčiny - zjištěné příčiny neshody
   • Typ viníka - přiřazení jedné z možností: Odběratel/Dodavatel/Naše organizace/Nelze určit
  • záložka Přezkoumání účinnosti opatření
   • Výsledek ověření účinnosti - závěry z přezkoumání účinnosti všech opatření učiněných v souvislosti s neshodou
   • Ověřil - zaměstnanec, který přezkoumání ověřil
   • Přezkoumáno - datum přezkoumání
   • Další opatření - rozhodnutí, zda jsou nutná další opatření. Výběr z možností: Ano/Ne/není (výchozí nastavení - nerozhodnuto)

Záložka 3 - Dokumenty

Přehled elektronických kopií dokumentů evidovaných k dané neshodě.

Záložka 4 - Řešitelský tým

Přehled zaměstnanců zařazených do řešitelského týmu dané neshody.

Záložka 5 - Okamžitá a návazná opatření

Na 3 podzáložkách jsou tyto přehledy:

 • Okamžitá opatření - přehled Úkoly k řešení interních neshod s úkoly okamžitých opatření určenými k řešení neshody.
 • Návazná opatření - přehled QMS s nápravnými a preventivními opatřeními vygenerovanými standardně z dané neshody do agendy Nápravná a preventivní opatření akcí Generuj nápravné/preventivní opatření. Akci lze pro danou neshodu aktivovat přímo z místní nabídky nad tímto přehledem, nebo i z místní nabídky nad hlavním přehledem Interní neshody.
 • Úkoly návazných opatření - přehled Úkoly QMS s úkoly zadanými v návazných nápravných a preventivních opatřeních.

Nový úkol k neshodě se zakládá na podzáložce Úkoly stiskem tlačítka Nový <F2>.

Úkol k neshodě - Editace úkolů

Obsahuje tato pole:

 • Předmět úkolu – stručný popis obsahu úkolu.
 • Kategorie - popis – popis ke kategorii úkolu QMS přiřazené danému úkolu.
 • Řešitel – zaměstnanec - zaměstnanec, kterému je úkol určen
 • Řešitel – kontaktní osoba – kontaktní osoba, které je úkol určen. Je-li zadán zaměstnanec, nelze zadat kontaktní osobu a naopak.
 • Termín zahájení - plánované datum a čas zahájení úkolu.
 • Termín splnění - plánované datum a čas, kdy má být úkol splněn. Pokud je vyplněn Termín zahájení, musí být vyplněn i Termín splnění.
 • Datum kontroly - datum a čas průběžné kontroly
 • Datum zahájení - datum a čas, kdy bylo zahájeno řešení úkolu.
 • Datum dokončení - datum a čas, kdy byl úkol ukončen. Systém kontroluje, zda Datum zahájení je nižší nebo rovno hodnotě v poli Termín splnění. Vyplněním hodnoty se automaticky změní Stav na hodnotu Dokončeno.
 • Stav - stav, ve kterém se daný úkol aktuálně nachází. Nastaví se výběrem z nabídky: Nezahájeno, Probíhá, Dokončeno, Čeká se na někoho dalšího, Odloženo. V případě, že je vybrán stav Dokončeno, automaticky se nastaví Datum dokončení aktuálním datem a časem, úkol je splněn.
 • Priorita - stupeň priority daného úkolu, lze zvolit z nabídky Nízká, Střední (implicitní nastavení), Vysoká
 • Hotovo hod. - hodiny čerpané na řešení úkolu
 • Celkem hod. – plánovaný počet hodin na řešení úkolu
 • Popis - bližší popis daného úkolu
 • Výsledek – informace o provedení úkolu

Záložka 6 - Náhradní díly…

Přehled položek z číselníku Kmen zboží, které byly použity na opravu apod.

Záložka 7 - Doklady

Přehledy s doklady oběhu zboží a fakturace připojených, případně i pořízených v souvislosti s řešením neshody. Na jednotlivých záložkách jsou k dispozici všechny akce odpovídající danému typu dokladu. Akce Přidat a Odebrat nevytváří ani nemaže doklady samé, ale pouze vytváří/ruší vazbu mezi dokladem a záznamem agendy QMS.

 • Záložka Doklady - všechny - společný přehled dokladů připojených k dané reklamaci. Zde ale nelze spouštět akce.
 • Záložka Výdejky - zde mohou být výdejky na materiál na opravu apod.
 • Záložka Příjemky - zde lze připojit příjemku zmetku na sklad zmetků
 • Záložka Přijaté faktury - zde lze připojit přijaté faktury za dodávky zboží a služeb, které souvisely s řešením neshody

Volby místní nabídky

Pravým tlačítkem myši v přehledu Interní neshody aktivujete místní nabídku, která kromě standardních funkcí obsahuje další volby:

Místní nabídka v přehledu Interní neshody

MS Office

Akce přístupné navíc v agendách QMS podobně jako v modulu Firemní aktivity:

 • Odeslat pozvánky do MS Outlook - Nad označeným záznamem klikněte na volbu Odeslat pozvánky do MS Outlook (nebo klávesovou zkratku CTRL+O). Otevře se okno pozvánky v MS Outlook. Pokud je na aktivitě vše správně vyplněno, v okně pozvánky je vyplněn předmět, "Čas zahájení" a "Konec". Je-li navázána organizace s kontaktem (e-mail), je tento email přednastaven v okně odchozí pozvánky v MS Outlook. Pozvánka je automaticky nejprve uložena a následně připravena k editaci. Pokud pozvánku zavřete bez odeslání, nadále bude jako záznam v MS Outlook.
 • Odeslat do kalendáře MS Outlook - Tato akce přenese označené záznamy do lokálního přednastaveného kalendáře MS Outlook. Pokud záznam už v MS Outlook existuje a byl změněn, tak se v kalendáři MS Outlook aktualizuje.
 • Načíst emaily z MS Outlook - Tato akce načítá - připojí do dokumentů uváděných na záložce 3 – Dokumenty aktuálního záznamu agendy maily z doručené pošty z MS Outlook. Nepřenášejí se emaily, které mají příznak soukromé. Po spuštění akce se zobrazí formulář Výběr položek pro přenos, kde je možné určit Datum od a Datum do, tj. období, za které chcete došlou poštu načíst. Tlačítkem Načtení do přehledu na formuláři vyberete emaily, které jsou v MS Outlook ve složce Doručená pošta a splňují podmínku datumového rozpětí. Všechny jsou označeny příznakem Vybraný. Tlačítky Pridat.gif a Odebrat.gif lze označení pro aktuální, či více vybraných záznamů měnit. Maily označené jako vybrané pak tlačítkem OK připojíte k záznamu agendy jako dokumenty ve formátu txt. Přílohy k emailu jsou jednotlivě zapsány do historie dokumentu daného dokumentu, a lze je tedy zobrazit akcí Historie dokumentů spuštěnou nad daným dokumentem v přehledu s dokumenty. Formulář pro přenos je shodný s formulářem pro přenos položek z kalendáře (akce "Načíst kalendář z MS Outlook").
Upozornění Komunikace je možná od verze MS Outlook 2003.

Kopie s možností opakování

Po vybrání této akce se objeví editor, který umožňuje zadat 2 režimy vytváření kopie

 • Standardní kopie
 • Opakovaná kopie

Režim Standardní kopie vytvoří jednu kopii. Kopírují se následující údaje a vazby

 • Předmět neshody
 • Typ neshody
 • Příčina neshody
 • Zodpovídá za řešení
 • Organizace
 • Kontaktní osoba
 • vazba na Kmen zboží
 • Popis
 • záznamy Zjištěné nedostatky
 • zaměstnanci v Řešitelském týmu
 • záznamy v Náhradních dílech

Režim Opakovaná kopie vytvoří N kopií podle zadaných parametrů opakování. Tyto kopie mají nastaveny atributy Začátek a Konec podle uvedených parametrů. Pozor, vytvořené kopie jsou svébytné záznamy a nejsou spolu nijak svázány (takže zásadní rozdíl oproti Opakovaným úkolům ve Firemních aktivitách, žádná řada opakování u záznamů agendy neexistuje!!!). Princip zadání opakování a význam atributů vychází z MS Outlook a je stejný jako v Opakovaných úkolech v modulu Firemní aktivity.

Upozornění Při kopírování aktivit se nekopírují Dokumenty.
Upozornění Režim "Opakovaná kopie" nemá pro agendu Interní neshody praktické použití.

Přesun do jiné kategorie

Vyberete kategorii v rámci agendy Interní neshody, do které chcete záznam přesunout.

Upozornění Při přesunu dojde k přečíslování záznamu na další pořadové číslo v rámci nově vybrané kategorie QMS.

Zjištěné nedostatky

Zde se zobrazí přehled Reklamované nedostatky se záznamy připojenými k aktuálnímu záznamu (je označen kurzorem), resp. k více označeným záznamům. Do přehledu můžete přidávat záznamy o nedostatcích k aktuálnímu záznamu, nebo naopak libovolné nedostatky v přehledu rušit.

Tip Při systematickém zadávání nedostatků do jednotlivých neshod lze v tomto přehledu získat detailnější představu o opakujících se nedostatcích.

Dokumenty

Zobrazí se přehled dokumentů, které jsou připojeny k danému záznamu agendy na záložce 3 - Dokumenty. Můžete zde tlačítkem Připojit Pridat.gif připojit další dokumenty již evidované či právě doplněné do tabulky Dokumenty. Nový dokument do tabulky lze založit a připojit i přímo tlačítkem Nový. V nově zakládaném záznamu dokument popíšete, uvedete název dokumentu a cestu, kde se nachází, příp. zda je uložen v databázi a zda je součástí všeobecných dokumentů. Jakmile záznam uložíte, automaticky se i připojí do přehledu připojených dokumentů. V přehledu lze naopak i zrušit připojení vybraného dokumentu k záznamu agendy pomocí tlačítka Odpojit Odebrat.gif. Dokument zůstane evidovaný v tabulce Dokumenty. Standardním tlačítkem Zrušit dokument odpojíte a zároveň zrušíte v tabulce Dokumenty. V Historii dokumentů... (akce nad připojeným dokumentem) jsou k dispozici i přílohy emailů, které byly přeneseny z MS Outlook. Podrobný popis práce s dokumenty naleznete v kapitole Pomocné číselníky, Dokumenty.

Úkoly…

Zobrazí se přehled Úkoly k řešení interních neshod s úkoly zadávanými k dané neshodě obvykle na v editoru Interní neshody na záložce 5 - Úkoly k řešení. Do tohoto seznamu můžete další úkoly přidávat nebo naopak je ze seznamu rušit. Další popis práce s úkoly naleznete v kapitole Úkoly QMS.

Náhradní díly…

Přehled zobrazí položky uvedené v označených interních neshodách na záložce Náhradní díly…. Je-li akce spuštěna pouze nad 1 záznamem, lze přidat položku výběrem ze stavu skladu. Položky lze vyřazovat i editovat.

Související záznamy QMS...

Tato volba zobrazí všechny související záznamy agend QMS, na jejichž kartě je aktuální záznam zadán jako související záznam QMS (v agendách QMS může být v editoru používán různý název, např. Zdroj NO/Zdroj PO, nebo Související QMS, nebo v editoru není k dispozici a lze propojení realizovat pouze akcí nad záznamem, který chcete připojit). Jedná se o časový pohled na předchozí záznamy QMS, v chronologickém přehledu lze obdobně vidět záznamy QMS časově následné. V podstatě jde o různé časové pohledy na tzv. strom souvisejících záznamů QMS.

Doklady

Pomocí této nabídky lze k záznamu agendy připojit doklady Oběhu zboží a Fakturace, případně si zobrazit již připojený doklad. Jedná se o tyto možnosti: Příjemky, Výdejky, Objednávky, Expediční příkazy, Rezervace, Nabídkové sestavy, Vydané faktury, Přijaté faktury, Položky oběhu zboží, Došlé objednávky a Položky došlých objednávek.

Po potvrzení nabídky (dokladů) se nejprve zobrazí přehled dokladů již připojených, po stisku Nový se objeví návazný přehled z modulů Oběh zboží nebo Fakturace, kde vybraný doklad přenesete tlačítkem Přenos. V případě, že z připojeného dokladu je položkovým nebo dokladovým převodem tvořen další doklad, je tento doklad k záznamu agendy připojen automaticky. Pokud zvolíte volbu Položky oběhu zboží (F9), tak se zobrazí položky zboží připojené k danému záznamu agendy. V tomto přehledu se můžete rychle přesunout na stav skladu a to tak, že vyberete požadovanou položku a v menu zvolíte možnost "Zboží".

Strom souvisejících záznamů QMS

Tato volba zobrazí (ve formě kategorie, číslo a předmět) přehled všech záznamů agend QMS ve struktuře stromu, tj. tak, jak časově vznikaly. Zvýrazněn je záznam, na kterém jste nastaveni kurzorem.

Odeslat e-mailem

Možnost odeslat mailovou zprávu na kontakty uvedené v záznamu agendy.

Editor pro akci Odeslat e-mailem

Po spuštění akce lze ve formuláři Zpráva (E-mail) v poli pro připojování příloh napravo nahoře připojit dokumenty 3 akcemi z místní nabídky aktivované pravým tlačítkem myši nad tímto polem:

 • Přidat přílohu z disku… - výběr dokumentu ze složek na disku
 • Přidat přílohu z dokumentů – výběr z dokumentů evidovaných v tabulce Dokumenty
 • Přidat přílohu z navázaných dokumentů – výběr z dokumentů připojených k záznamu agendy

Zprávu lze odeslat všem adresátům společně, nebo i postupně jednotlivým adresátům (zaškrtnutím políčka Odeslat jednotlivě). Podle toho, kam zapíšete, nebo převezmete adresy z nabídky kontaktních údajů na záložkách v dolní části formuláře, se každému adresátu odešle zpráva jako adresný mail (Komu), nebo jako slepou kopii (Skrytá) nebo jako adresnou kopii (Kopie). V levém spodním rohu formuláře se dá nastavit, kam se přebírané adresy budou zadávat.

Připojené emaily

Tato volba umožňuje k záznamu agendy připojit libovolný počet emailů.

Plánování času

Pro jednotlivé řešitele úkolů je možno naplánovat čas, který budou trávit na plnění úkolů.

Logování změn stavu…

Zobrazí pro aktuální záznam či označené záznamy přehled LOG tabulka změn se záznamy o změnách hodnoty údaje Stav z číselníku QMS 1 definovaném pro agendu Interní neshody v přehledu Stav řešení neshody. V přehledu LOG tabulka změn jsou dotaženy údaje z číselníku Zaměstnanci i z číselníku QMS 1.

Generuj nápravné/preventivní opatření…

Po spuštění akce je třeba z přehledu Kategorie QMS zvolit kategorii příslušnou agendě Nápravných opatření, nebo Preventivních opatření. Po zvolení kategorie se nabídne formulář s předvyplněnými poli převzatými z interní neshody:

 • Předmět – přebírá se z pole Předmět neshody, zapíše se do pole Předmět nápravného/preventivního opatření
 • Popis problému – přebírá se prvotně z pole Popis neshodyy řešitelským týmem, není-li zadán, tak z pole Popis, zapíše se do pole Popis problému
 • Příčina problému – přebírá se z pole Popis příčiny, zapíše se do pole Příčina

Text je možno upravit. Potvrzením tlačítkem OK dojde k vygenerování záznamu dané kategorie QMS do agendy Nápravná a preventivní opatření. Neshoda, z níž byl záznam vygenerován, je uvedena v opatření jako Zdroj NO, resp. Zdroj PO na záložce Preventivní opatření, resp. Nápravné opatření.

Generuj reklamaci na materiál použitý v neshodném dílci

Akce je určena pouze pro neshodu propojenou s evidencí zmetků na operaci na dílci ve výrobě. Po spuštění se objeví dialog Parametry reklamace, kde jsou údaje o dílci o vadném množství a pokud na daném výrobním příkaze do dílce vstupuje pouze jedna nižší s příznakem Materiál, je již vyplněn i daný materiál. Jinak jej musí uživatel vybrat z přehledu Materiály a polotovary na výrobní příkaz, který lze z dialogu aktivovat. Je-li materiál vybrán, předvyplní se i Množství k reklamace vypočtené z Vazebního množství a Vadného množství dílce. Množství lze libovolně upravit. Po potvrzení tlačítkem OK dojde k vygenerování reklamace. Reklamací lze vygenerovat libovolný počet, a to i na stejný materiál. Do vygenerované reklamace se z reklamace přenášejí údaje Zakázka a Popis příčiny (do pole Popis).

Pohyby aktuálního zboží…

Akce zobrazí pohyby ve skladu definovaném pro položku v interní neshodě s vazbou na Stav skladu na záložce 1 – Interní neshoda.

Pohyby vybraného zboží nad všemi sklady…

Akce zobrazí pro aktuální záznam, nebo pro označené záznamy pohyby pro položky definované v interních neshodách vazbou na Kmen zboží na záložce 1 – Interní neshoda.

Evidence výrobních operací...

Akce zobrazí přehled Evidence výrobních operací se záznamy, které jsou propojené s aktuálním, nebo s označenými záznamy interních neshod.

Rozpis závad evidence zmetků…

Akce zobrazí přehled Rozpis závad evidence zmetků se záznamy, které jsou propojené s aktuálním, nebo s označenými záznamy interních neshod.

Tiskový výstup 8D Report

8D Report je jedna z často používaných metodik při řešení reklamací. Podrobnější informace o metodice naleznete např. zde. Připravený tiskový výstup zprostředkovává všechny klíčové informace o předmětu neshody a zachycuje stav řešení metodikou předepsaných kroků (disciplín). Tiskový výstup čerpá data z těchto tiskových zdrojů:

 • Interní neshody (TabKontaktJednani)
 • Parametry agend QMS (TabQMSAtributy)
 • Úkoly k dané neshodě (xUkolZamKOs) – v úkolech se zadávají okamžitá opatření určená k řešení neshody a jejich výsledky
 • Úkoly k návazným nápravným opatřením (xNapravneOpatreniUkoly) – v úkolech návazného nápravného (návazných nápravných) opatření se zadávají úkoly definující konkrétní kroky každého nápravného opatření a jejich výsledky. Předmět a Popis úkolů musejí postihovat jasně smysl opatření. Do reportu se totiž nepřebírají žádné informace ze záznamu NO, k němuž jsou zadány.
 • Úkoly k návazným preventivním opatřením (xPreventivniOpatreniUkoly) - v úkolech návazného preventivního (návazných preventivních) opatření se zadávají úkoly definující konkrétní kroky každého preventivního opatření a jejich výsledky. Předmět a Popis úkolů musejí postihovat jasně smysl opatření. Do reportu se totiž nepřebírají žádné informace ze záznamu PO, k němuž jsou zadány.

Ukázkové pokročilé grafy

U ukázkových pokročilých grafů je třeba při implementaci nastavit sestavy s vhodnými výběry dat. Grafy pracují s textovými obecně nejednoznačnými názvy pro hodnoty: typ neshody, příčina neshody, kód závady. Nevyužívají žádné externí atributy, ani sestavy.

Před úpravou grafů je vhodné si vytvořit vlastní kopii grafu a tu si teprve upravovat. Jinak by případným novým načtením definice z aktualizovaného distribučního balíčku došlo k přepsání jejich definice.

Grafy jsou zdarma k dispozici ke stažení v ZIP balíčku na Helios Store.

Pro přehled Interní neshody jsou aktuálně v nabídce tyto ukázkové grafy:

 • Zmetky dle příčiny - 2 koláče - Rozdělení neshod dle příčin:1 koláč s rozdělením dle četnosti, 1 koláč s rozdělením dle hodnoty zmetků (dle ocenění zmetků převzatého z výroby)
 • Neshody po měsících - četnost/hodnota/množství - Sloupcový graf s možností přepnutí mezi četností neshod, mezi hodnotou zmetků (dle ocenění zmetků převzatého z výroby) a mezi množstevním objemem po jednotlivých měsících
 • Hodnota zmetků dle příčiny - koláč - Podíl jednotlivých příčin na hodnotě zmetků (dle ocenění zmetků převzatého z výroby)
 • Četnost neshod dle závady - Pareto - Četnost neshod dle druhů závad dle Číselníku závad z modulu Výroba + Pareto křivka
 • Četnost neshod dle závady - koláč - Četnost neshod dle druhů závad dle Číselníku závad z modulu Výroba
 • Četnost neshod dle příčiny - koláč - Četnost neshod dle příčin neshod dle Číselníku QMS3
Ukázka grafu:Četnost neshod dle závady - koláč
Ukázka grafu:Četnost neshod dle závady - Pareto

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Martin Lukeš, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export