Import - Účetnictví

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Nabídka Import slouží k importu účetních dokladů ze souboru v textovém tvaru ve formátu definovaném pro program Helios Orange. Import spustíte takto: klepnutím pravého tlačítka myši v přehledu účetních dokladů otevřete menu místní nabídky a vyberete akci Import. Otevře se dialogové okno pro výběr souboru, který se má naimportovat.

V dialogovém okně vyberete cestu a jméno souboru, který se má naimportovat. Stiskem tlačítka Otevřít nebo klávesy <Enter> se spustí vlastní akce importu dokladů. Doklady se naimportují do pomocné tabulky Účetní deník – import. Zároveň se otevře dialogové okno pro nastavení parametrů importu dokladů.

Nastavení importu dokladů

Import ucdenik01.png


Dodržet DUD (druh účetního dokladu)

Zaškrtávací pole - pokud je zaškrtnuto, bude dodrženo číslo původního druhu dokladu. Pokud zaškrtnuto nebude, zpřístupní se pole se seznamem Nový druh dokladu, kde si stiskem tlačítka (...) otevřete přehled Druhy účetních dokladů a zde si vyberete druh účetních dokladů, do kterého chcete importované doklady nasměrovat.

Přečíslovat

- není-li zatrženo Přečíslovat,import zachová původní čísla dokladů
- je-li zatrženo Přečíslovat a zároveň Maximum, systém dohledá nové číslo dokladu s respektováním číselné řady bez hledání mezer
- je-li zatrženo Přečíslovat a není zatrženo Maximum,systém dohledá nové číslo dokladu s respektováním číselné řady s hledáním mezer

Generování návazných údajů

Pro případ, že by v souvisejících číselnících nebyly zadány údaje, které jsou na importovaných dokladech (např. číslo účtu není zadáno v účtovém rozvrhu), je možné označit zaškrtnutím číselníky, ve kterých se mají automaticky vygenerovat příslušné údaje (např. číslo účtu se doplní do účtového rozvrhu). Jedná se o následující položky:

 • Číslo účtu
 • Kód měny
 • Číslo zakázky
 • Číslo nákladového okruhu
 • Číslo organizace
 • Číslo zaměstnance
 • Dotahovat datum párování
 • Organizace 2 (pouze příspěvkové org.)
 • Číslo org. struktury (Číslo útvaru)
 • Účetní období
 • Období DPH
 • Období stavu
 • Vozidlo
 • Druh účetního dokladu
 • Typ změny (pouze příspěvkové org.)
 • Kontaktní osoba

Stiskem tlačítka OK akci importu zahájíte. O ukončení akce vás sytém bude informovat v procesním oknu Průběh procesu.

Systém při importu kontroluje veškeré vazby na další přehledy, tj. kontroluje existenci importovaných účtů na účtový rozvrh, číselník organizací, číselník zakázek atd.


V případě, že se nepodaří naimportovat některé účetní věty, zůstanou tyto doklady v přehledu Účetní deník – import.

V případě, že na dialogovém okně Import dokladů stisknete tlačítko Storno, stane se přehled Účetní doklady – import neaktivní.

V případě potřeby lze jednotlivé řádky zrušit volbou místního menu Zrušit (Del). Výběrem volby místního menu Převod označených dokladů se označené doklady převedou do deníku prostřednictvím dialogového okna Import dokladů. Pokud je přehled Účetní deník – import prázdný, volbou místního menu Nový import můžete provést další akci importu.


Popis struktury importního souboru účetního deníku Helios Orange

Upozornění Sloupec Max.délka v popisu struktury uvádí maximální délku z pohledu použitého datového typu. Tuto maximální délku však není možné vždy využít! Ve sloupci Poznámka je v některých případech uvedeno, jakých hodnot může daný atribut nabývat. Je třeba se řídit těmito údaji! Tak např. atribut Zaknihovano má sice uvedenu max. délku 3, ale fyzicky jsou povoleny pouze hodnoty o délce 1. Atribut CisloDokladu má uvedenu max. délku 10, ale ve skutečnosti lze vyplnit maximálně číslo 999999, tedy údaj o délce 6. Obdobně všechny numerické hodnoty (většinou typu numeric(19,6)), tj. např. atributy Castka, CastkaMena, Kurz apod. nemohou mít vyplněno všech 6 desetinných míst (částka účetního dokladu může mít maximálně 2 desetinná místa, kurz 4 desetinná místa apod.). Jako desetinný oddělovač se používá tečka! Všechny datumové údaje se zadávají buď ve formátu RRRRMMDD nebo včetně času ve formátu RRRRMMDD HH:MM:SS:mmm. V případě nejasností s povolenou hodnotou nebo maximální délkou některého atributu kontaktujte hotline.
Veřejný název Systémový název (v souboru) Typ Max. délka Poznámka
Fáze Zaknihovano tinyint 3 Fáze přípravy účetního dokladu: 0=pořízeno, 1=účtováno, 2=uzavřeno. Pokud není zadáno, nastaví se na 0.
Stav Stav tinyint 3 Stav dokladu pro potřeby zavírání/otvírání účetních knih: 0=běžný, 1=počáteční, 2=koncový. Pokud není zadáno, nastaví se na 0.
Znaménko DPH SignDPH smallint 5 Příznak DPH: 0=řádek nemá DPH, 1=základ nebo účet DPH na straně DAL řádku, -1=základ nebo účet DPH na straně MD řádku.
Dovoz Dovoz smallint 5 Příznak účtování dovozního DPH: 0=není dovoz, 1=je dovoz.
Druh úč.dokladu Sbornik varchar 3 Druh účetního dokladu.
Doklad CisloDokladu int 10 (resp.6) Číslo účetního dokladu, max. hodnota je 999999.
Řádek CisloRadku int 10 (resp.6) Číslo řádku účetního dokladu, max. hodnota je 999999.
ID období IdObdobi int 10 Číslo účetního období, sloupec musí být uveden, ale může obsahovat i libovolnou hodnotu. Pak se v průběhu importu vyhodnotí jedním ze dvou postupů:

1. Pokud je zadáno IdObdobi_DatumOd a IdObdobi_DatumDo, dohledá se dle těchto hodnot. Nenalezne-li se a ve filtru je nastaveno generovat, vygeneruje se z IdObdobi_Od a IdObdobi_Do a IdObdobi_Nazev. Sloupec IdObdobi musí být uveden, ale může obsahovat libovolnou hodnotu.
2. Pokud není IdObdobi_DatumOd a IdObdobi_DatumDo zadáno, dohledá se období dle DatumPripad a je-li ve filtru nastaveno generovat, vygeneruje období 1.1.-31.12.

Datum pořízení DatumPorizeno datetime 21 Datum pořízení účetního dokladu. Pokud není zadán, nastaví se aktuální datum a čas.
Druh data DruhData tinyint 3 Druh datumu pro saldo: 0=žádné datum, 1=datum splatnosti, 2=datum úhrady, 3=saldo bez datumu. Pokud není zadáno, nastaví se na nulu. Je hlídána konzistence oproti DatumSplatno. Pokud je zadáno např. 1 nebo 2 a není DatumSplatno, import dokladu se neprovede. Obdobně pokud je zadáno 3 a je zadáno i DatumSplatno, import se nezdaří.
Datum splatnosti DatumSplatno datetime 21 Datum splatnosti/úhrady; pokud není zadáno, nastaví se na nulu. Je hlídána konzistence oproti DruhData (pokud je DruhData 0 nesmí být zadáno datum, v ostatních případech musí být zadáno datum). Pokud je konzistence porušena, import dokladu se neprovede.
Datum případu DatumPripad datetime 21 Datum účetního případu. Pokud není zadán, nastaví se aktuální datum a čas.
DUZP DatumDUZP datetime 21 Datum DUZP. Pokud není zadán, nemůže být zadáno ani IdObdobiDPH.
Uplatnění DPH IdObdobiDPH int 10 Číslo období DPH (odkaz). Pokud je zadáno DatumDUZP vyhodnotí se v průběhu jedním ze dvou postupů:

1. Pokud je zadáno IdObdobiDPH_DatumOd a IdObdobiDPH_DatumDo, dohledá se dle těchto hodnot. Nenalezne-li se a ve filtru je nastaveno generovat Období DPH, vygeneruje se z IdObdobiDPH_DatumOd, IdObdobiDPH_DatumDo, IdObdobiDPH_Nazev, IdObdobiDPH_NahardniDPH
2. Jinak dohledá dle DatumDUZP, konstanty Plátce DPH a CisloUcet či UcetDPH a je-li ve filtru nastaveno generovat, vygeneruje.

Organizace CisloOrg int 10 (resp.9) Číslo organizace na dokladu, maximální hodnota je 999999999. Pokud neexistuje v návazném číselníku, lze jej vygenerovat jako nový záznam.
Zaměstnanec CisloZam int 10 (resp.6) Číslo zaměstnance na dokladu, maximální hodnota je 999999. Pokud neexistuje v návazném číselníku, lze jej vygenerovat jako nový záznam.
Text Popis varchar 255 Text účetního dokladu.
Strana Strana tinyint 3 Účetní strana dokladu: 0=má dáti, 1=dal.
Účet CisloUcet varchar 30 Číslo účtu na dokladu. Pokud neexistuje v návazném číselníku, lze jej vygenerovat jako nový záznam.
Účet DPH UcetDPH varchar 30 Číslo účtu DPH na dokladu (příznak daně pro daňový základ). Pokud neexistuje v návazném číselníku, lze jej vygenerovat jako nový záznam.
Částka Castka numeric 19,6 Částka hlavní účetní měny na dokladu. Pokud není zadáno, doplní se nula.
Částka CM CastkaMena numeric 19,6 Částka cizí měny na dokladu. Pokud není zadáno, doplní se nula.
Měna Mena varchar 3 Kód měny na dokladu.
Kurz Kurz numeric 19,6 Kurz měny. Pokud není - doplní se 1, musí být větší než 0.
Množ. JednotkaMeny smallint 5 Počet směnných jednotek měny. Pokud není - doplní se 1, rozsah 1-10000.
Kurz euro KurzEuro numeric 19,6 Kurz EURO vůči dané měně - nyní již passé. Pokud není - doplní se 1, musí být větší než 0.
Datum kurzu DatumKurz datetime 21 Datum kurzu měny.
Párovací znak ParovaciZnak varchar 20 Párovací symbol pro saldo.
Útvar Utvar varchar 17 Útvar organizační struktury na dokladu. Pokud neexistuje v návazném číselníku, lze jej vygenerovat jako nový záznam. Musí však být dodržen formát/struktura: nnnnnnnnnnnnnnnnn (tj. bez oddělovacích teček)
Číslo zakázky CisloZakazky varchar 15 Zakázka na dokladu. Pokud neexistuje v návazném číselníku, lze jej vygenerovat jako nový záznam.
Nákladový okruh CisloNakladovyOkruh varchar 15 Nákladový okruh na dokladu. Pokud neexistuje v návazném číselníku, lze jej vygenerovat jako nový záznam.
Vozidlo IdVozidlo int 10 Číslo vozidla (odkaz). Pokud je zadáno IdVozidlo_SPZZobraz nebo IdVozidlo_EvCislo, dohledá se dle těchto. Pokud neexistuje a ve filtru je nastaveno generovat, vygeneruje se dle nich a nastaví.
Autor Autor varchar 128 Celé jméno autora záznamu. Pokud není, doplní se jméno přihlášeného uživatele.
Datum pořízení DatPorizeni datetime 21 Datum pořízení účetního dokladu. Pokud není zadán, nastaví se aktuální datum a čas.
Změnil Zmenil varchar 128 Celé jméno autora změny záznamu.
Datum změny DatZmeny datetime 21 Datum změny účetního dokladu.
Vazba na doklady zboží IdDokladyZbozi int 10

Vazba na systémové číslo dokladu oběhu zboží a fakturace, zápočtu z fakturace, zápočtu ze salda, řádku bankovního výpisu, hlavičky bankovního výpisu, účtenky modulu Pokladní prodej, pokladního dokladu a číslo mzdového období. Tyto údaje se nepřenášejí z importní tabulky do účetního deníku!

Vazba na zápočty z faktur IdZapocetFaktury int 10
Vazba na zápočty ze salda IdZapocetSaldo int 10
Vazba na řádek bankovního výpisu IDBankVypisR int 10
Vazba na hlavičku bankovního výpisu IDBankVypisH int 10
Vazba na pokladní doklad IdPoklDoklad int 10
Id mzdového období IdObdobiMZ int 10
Rozlišení prvotního dokladu RozliseniPD int 10 Rozlišení vstupu z bankovního výpisu: 1=suma z řádku výpisu, 2=suma debet z výpisu, 3=suma kredit z výpisu.
Sazba DPH SazbaDane numeric 5,2 Pokud je jeden z účtů daňový, musí být zadána sazba DPH. Jinak nefunguje přiznání DPH!
Zadávaný základ DPH PomZakladDane numeric 19,6 Základ daně který lze zadat a editovat v případě účtování DPH z dovozu.
Základ daně ZakladDane numeric 19,6 Základ daně vstupující do záznamní povinnosti
Částka daně CastkaDane numeric 19,6 Částka daně vstupující do záznamní povinnosti
Odchylka DPH OdchylkaDane numeric 19,6 Odchylka DPH vstupující do záznamní povinnosti
Období stavu IdObdobiStavu int 10 Slouží jen k generování období stavu, dle tohoto atributu se při importu nedohledává, pokud je zadáno IdObdobiStavu_DatumOd a IdObdobiStavu_DatumDo dohledá se dle těchto. Pokud nenajde IdObdobiStavu a ve filtru je nastaveno generovat, vygeneruje dle IdObdobiStavu_DatumOd,IdObdobiStavu_DatumDo a IdObdobiStavu_Nazev a nastaví.
Číslo externího dokladu ExtDoklad varchar 30 Číslo externího dokladu, např. doklad z externího software pro kontrolu exportů/importů.
Pozastaveno Pozastaveno bit 1 Příznak pozastavení účtovaní dokladu.
Datum exportu ExportTxtDen datetime 21 Datum exportu záznamu.
DPH přeúčtování interního dokladu DPHPreuc varchar 15 Týká se slovenské legislativy. Číslo interního dokladu na kterém je přeúčtování DPH - vztaženo k aktuálnímu dokladu.
DPH přeúčtování úhrada DPHUhr varchar 15 Týká se slovenské legislativy. Číslo interního dokladu na kterém je úhrada zakládající k odpočtu DPH - vztaženo k aktuálnímu dokladu.
Odděleno Oddeleno int 10 Nabývá hodnot 0-7. Hodnota 0 značí standardní účetní doklad, ostatní hodnoty vyjadřují stav dokladu vůči datům oddělených databází.
DIČ organizace DICOrg varchar 15 DIČ organizace zadané na dokladu. Údaj nutný pro sestavení souhrnného hlášení.
Název organizace NazevOrganizace varchar 100 Slouží ke generování organizace (viz. CisloOrg).
IČO organizace ICOrganizace varchar 12 Slouží ke generování organizace (viz. CisloOrg).
Počátek období IdObdobi_DatumOd datetime 21 Slouží ke generování a dohledání účetního období.
Konec období IdObdobi_DatumDo datetime 21 Slouží ke generování a dohledání účetního období.
Název období IdObdobi_Nazev varchar 10 Slouží ke generování účetního období.
Počátek období (DPH) IdObdobiDPH_DatumOd datetime 21 Slouží ke generování a dohledání období DPH.
Konec období (DPH) IdObdobiDPH_DatumDo datetime 21 Slouží ke generování a dohledání období DPH.
Název období (DPH) IdObdobiDPH_Nazev varchar 20 Slouží ke generování období DPH.
Typ období (DPH) IdObdobiDPH_NahradniDPH tinyint 3 Typ období DPH: 0=běžné, 1=opravné, 2=dodatečné.
Počátek období (období stavu) IdObdobiStavu_DatumOd datetime 21 Slouží ke generování a dohledání období stavu.
Konec období (období stavu) IdObdobiStavu_DatumDo datetime 21 Slouží ke generování a dohledání období stavu.
Název období (období stavu) IdObdobiStavu_Nazev varchar 30 Slouží ke generování období stavu.
SPZ (vozidla) IdVozidlo_SPZZobraz varchar 12 Slouží ke generování a dohledání vozidla.
Evidenční číslo (vozidla) IdVozidlo_EvCislo varchar 20 Slouží ke generování a dohledání vozidla.
Kód daňového klíče DanovyKlic_Kod varchar 30 Při použití daňových klíčů musí být u daňových řádků vyplněn.
Jméno KOs_Jmeno varchar 100 Jméno kontaktní osoby.
Příjmení KOs_Primeni varchar 100 Příjmení kontaktní osoby.
Datum Doručení DatumDoruceni datetime 21 Datum doručení nemusí být zadáno, je-li zadáno a je-li vyšší než DUZP tak podle Data doručení bude přiřazeno Období DPH.
Typ změny TypZmeny INT 3 Typ změny, používají příspěvkové organizace pro výkazy PAP. Třímístné číslo, musí být v importním souboru v apostrofech.

V importním souboru nemusí být uvedeny všechny sloupce. Povinnost zadání je pouze u sloupců Sbornik, CisloDokladu, CisloRadku, IdObdobi, Strana, CisloUcet. Sloupce importního souboru mohou být přehozeny, nemusí být uvedeny v tomto pořadí. Všechny údaje kromě hodnoty NULL musí být v apostrofech.
V prvním řádku musí být uvedeny názvy atributů oddělené čárkou a v dalších řádcích pak vlastní údaje, také oddělené čárkou. Počet sloupců názvů atributů a údajů musí být stejný. Pokud se pokusíte importovat doklad, který obsahuje některou z hodnot - číslo účtu, kód měny, číslo zakázky, číslo nákladového okruhu, číslo organizace, číslo zaměstnance, číslo organizační struktury, vozidlo, účetní období, období DPH nebo období stavu - která není dosud zadána v systému Helios Orange, a nezaškrtnete pole Generování návazných údajů, skončí import nezdarem.

Příklad Příklad importního souboru s „minimem“ položek
Sbornik,CisloDokladu,CisloRadku,IdObdobi,Strana,CisloUcet,Castka
'014','6','1','1','1','321100','2100.00'
'014','6','2','1','0','343150','100.00'
'014','6','3','1','0','504100','2000.00' 


Import externích sloupců

Do importního TXT souboru lze zapsat na konec věty i seznam ext.sloupců ve tvaru:


_Nazev#Typ$
 • Nazev ... název, doporučeno do 10-ti znaků
 • Typ ... typ (VARCHAR(X), NUMERIC(Y,Z), DATETIME, BIT, TINYINT, INT)
  • X ... u VARCHAR délka, není-li zadána doplní se délka 255, tzn. VARCHAR(255)
  • Y,Z ... u NUMERIC počet míst a počet des.míst Jestlize nejsou zadány, doplni se počet míst 19 a počet des.míst 6, tzn. NUMERIC(19,6)
 • $ ... indikátor, má-li se generovat externi atribut v TabDenikEXT. Není-li uveden, externí atribut se generuje. Je-li uvedeno, negeneruje se a tento sloupec se pouze naplní do TabDenikImp, kde se předpokládá jeho další využití použitím uloženky ep_UCTO01.


Externí atribut musí být v databázi založen, typ musí odpovídat typu atributu v definici ext.atributů k deníku. Ve větách dat potom musí být odpovídající hodnoty (i prázdné).


Upozornění U neprázdných hodnot typu VARCHAR by mělo být před hodnotou v apostrofech uvedeno velké písmeno N, např. N'hodnota'. Je to kvůli přenosu dat v unicode. Jestliže unicode nepožadujete, lze N vynechat.
Upozornění Pokud by se importovaly hodnoty, které obsahují více jak dvě desetinná místa, tyto řádky se nenaimportují, zůstanou v importní tabulce HeO. Mimo HeO se musí opravit a znovu naimportovat.


Příklad Příklad importního souboru s externími atributy
Sbornik,CisloDokladu,CisloRadku,DatumPripad,DatumDUZP,Popis,Strana,CisloUcet,UcetDPH,Castka,SazbaDane,NazevOrganizace,IdObdobi,_lokace#VARCHAR(20),_kusy#NUMERIC,_hodiny#VARCHAR(20)
'130','2529','1','20091216','20091215','faktura','1','602011','343119','50',NULL,'Firma s.r.o.','1','10A','1','20'
'130','2529','2','20091216','20091215','faktura','0','311009',NULL,'59.5','19','Firma s.r.o.','1','10','1','20'
'130','2529','3','20091216','20091215','faktura','1','343119',NULL,'9.5','19','Firma s.r.o.','1','10','1.5','20'

Účto TXT

Pomocí této funkce máte možnost exportovat doklady z účetnictví. Exportují se automaticky všechny položky uvedené v popisu importního souboru výše v této kapitole. Typ oddělovače jednotlivých polí můžete nastavit v konfiguraci systému - menu Možnosti - Konfigurace/správa systému - Účetnictví. Pokud však chcete vyexportovaná data importovat opět do databáze Helios Orange, musí být jako oddělovač použita čárka!
Po provedení exportu je naplněn atribut Datum exportu. Dle tohoto atributu je možné filtrovat a případně i opakovat exporty. Export běží nad aktuálním záznamem, resp. označenými záznamy. Při exportu je zobrazeno procesní okno (jako u zaúčtování).

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export