Helios Easy:Platební příkazy tuzemské - Banka

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Přehled tuzemských platebních příkazů je tvořen platebními příkazy, které se sem dostávají automaticky z jiných agend (např. z modulů Účetnictví, Fakturace nebo Mzdy) a také je zde možné platební příkazy pořizovat ručně.


Do přehledu tuzemských platebních příkazů vstoupíte tak, že ve stromové struktuře přehledů zvolíte Banka, Platební příkazy tuzemské. V přehledu uvidíte sloupce, jejichž složení a pořadí můžete měnit (viz kap. Nastav).

Upozornění UPOZORNĚNÍ Sloupce, které by v přehledu měly zůstat, jsou ty, které vás zatržením příslušného zaškrtávajícího políčka informují o následujícím: E - platební příkaz byl exportován T - platební příkaz byl tištěn H - jedná se o hromadný platební příkaz


Přehled tuzemských platebních příkazů

Oprava

Touto volbou otevřete platební příkaz k prohlížení nebo opravě. Opravu platebních příkazů můžete vyvolat z místní nabídky pomocí pravého tlačítka myši nebo pomocí tlačítka Oprava z panelu nástrojů. Opravu je možné provádět pouze u těch platebních příkazů, které nejsou vytištěné a vyexportované. Jestliže chcete provést změnu u již vyexportovaných nebo vytištěných platebních příkazů, je možné změnu realizovat až poté, co se provede Zrušení příznaku exportu nebo Zrušení příznaku tisku, popř. zrušení obou těchto příznaků.

V případě, že provádíte opravu u platebních příkazů, které nejsou vyexportované ani vytištěné, můžete měnit všechny položky platebního příkazu, tedy měnit například účet, ale také přidávat další řádky platebního příkazu apod. Provedené změny uložíte tlačítkem OK. Pokud chcete z formuláře platebního příkazu odejít bez uložení změn, stisknete tlačítko Storno.


Zrušit

Touto volbou můžete již vystavené platební příkazy zrušit. Nelze rušit platební příkazy, které mají před sebou příznak, že byly vyexportované nebo vytištěné. Jestliže chcete tyto platební příkazy zrušit, musíte nejdříve zrušit příznak exportu nebo tisku, popř. musíte zrušit příznaky oba. Zrušení platebního příkazu provádíte nastavením se na konkrétní platební příkaz a stiskem tlačítka Zrušit nebo volbou z místní nabídky. Poté se objeví hlášení:

Opravdu si přejete smazat aktuální záznam?

Potvrzením tlačítka OK dojde ke zrušení platebního příkazu. Stiskem tlačítka Storno nebo Ne zůstane platební příkaz v přehledu a k jeho zrušení nedojde.

Upozornění Pokud byl platební příkaz generován z modulu Mzdy, nelze platební příkaz smazat z modulu Banka, ale pouze z modulu Mzdy.


Tisk

Tato volba je určena k vytištění jednoduchých nebo hromadných platebních příkazů a dále k vytištění přehledů platebních příkazů. Pro vytištění platebních příkazů zvolíte tlačítko Tisk z panelu nástrojů. Po potvrzení této nabídky určujete, zda chcete vytisknout jednoduchý nebo hromadný platební příkaz. Výběr formuláře, prostřednictvím kterého se platební příkaz vytiskne provedete poklepáním myši.


Opis přehledu

Pro vytištění opisu platebních příkazů zvolíte Opis přehledu. Opisem přehledu máte možnost vytisknout sestavu, která bude obsahovat vybrané údaje platebního příkazu v takovém pořadí, které si sami zvolíte (viz kap. Nastav).


Přenos do banky - export

Starší způsob pro export vytvořeného tuzemského platebního příkazu pomocí skriptu. V současné době je podporován a dále rozvíjen přenos přes volbu Zprávy, Generování zpráv. Podrobněji viz kapitola Helios Easy:Elektronická komunikace - Banka


Suma vybraných příkazů

Po potvrzení této nabídky se zobrazí informační obrazovka, v které bude zobrazena částka sečtená z platebních příkazů, které jste označili. Pokud nebylo označeno více příkazů, bude zobrazena částka platebního příkazu, na kterém byl nastaven kurzor.

Prenos do banky - export - Banka4.png


Změna data splatnosti a vystavení

Po potvrzení této nabídky se zobrazí okno pro změnu datumů. Zde zaškrtnete, které datum se má změnit a jak. Tato změna nelze provést u již realizovaných (vytisknutých nebo vyexportovaných) platebních příkazů. Datumy budou změněny u všech platebních příkazů, které jste označili nebo u platebního příkazu, na kterém byl nastaven kurzor.

Prenos do banky - export - Banka5.png


Změna bankovního spojení plátce

Touto volbou můžete provést změnu vlastního bankovního spojení, ze které se provedou platby bankovního příkazu. V otevřeném okně vyberete zvolené bankovní spojení a přenesete. Tuto změnu nelze provést u již realizovaných (vytisknutých nebo vyexportovaných) platebních příkazů. Bankovní spojení bude změněno u všech platebních příkazů, které jste označili nebo u platebního příkazu, na kterém byl nastaven kurzor. Následuje informace o průběhu procesu.


Kontrola správnosti bankovního spojení a datumu

K vytištění této sestavy stisknete pravé tlačítko myši a z místní nabídky vyberete volbu Chybová sestava. Před provedením exportu platebních příkazů je vhodné tuto sestavu vytisknout. Sestava provádí kontrolu správnosti platebního příkazu. Pokud program při exportu najde platební příkazy, které obsahují jakékoliv chyby, budete o těchto chybách informováni protokolem.

U tuzemských platebních příkazů se provádějí tyto kontroly:

V hlavičce formuláře

 • Označení peněžního ústavu příkazce jako tuzemského (zda je peněžní ústav vyplněn jako tuzemský)
 • Kód banky příkazce (zda je vyplněn a má správnou délku)
 • Kód banky příkazce (zda neobsahuje nepovolené znaky)
 • Číslo účtu příkazce (zda je vyplněno a má správnou délku)
 • Číslo účtu příkazce (zda neobsahuje nepovolené znaky)
 • Předčíslí čísla účtu příkazce (kontrola na modulo 11)
 • Hlavní číslo účtu příkazce (kontrola na modulo 11)
 • Není zadán žádný řádek platebního příkazu (zda existuje alespoň jeden řádek v platebním příkazu)
 • Datum splatnosti je menší než datum vystavení
 • Kód měny (zda je vyplněn kód měny)
 • Datum splatnosti je nižší než povolená mez

V řádku platebního příkazu

 • Označení peněžního ústavu příkazce jako tuzemského (zda je peněžní ústav vyplněn jako tuzemský)
 • Kód banky příjemce (zda je vyplněn a má správnou délku)
 • Kód banky příjemce (zda neobsahuje nepovolené znaky)
 • Číslo účtu příjemce (zda je vyplněno a má správnou délku)
 • Číslo účtu příjemce (zda neobsahuje nepovolené znaky)
 • Předčíslí čísla účtu příjemce (kontrola na modulo 11)
 • Hlavní číslo účtu příjemce (kontrola na modulo 11)
 • Nevyplněný konstantní symbol (pouze v případě, že je v menu Možnosti/Konfigurace/Firemní
 • Nepovolené znaky v konstantním symbolu
 • Nevyplněný variabilní symbol
 • Nepovolené znaky ve variabilním symbolu
 • Nepovolené znaky ve specifickém symbolu
 • Nepovolené znaky v dispozičním symbolu
 • Nulová částka

Zrušení příznaku exportu

Jestliže chcete u již vyexportovaných platebních příkazů zrušit příznak exportu, tzn. chcete opakovaně provést export, stisknete pravé tlačítko myši a z místní nabídky vyberete Zrušení příznaku exportu (pomocí kombinace kláves <Ctrl><Alt><E> se dostanete do stejné nabídky). Objeví se dialogové okno, do kterého vypíšete vaše přihlašovací jméno a stisknete tlačítko OK.

Následuje hlášení :

Dotaz nebo informativní hláška Byl zrušen příznak exportu. Počet záznamů xx

Z přehledu platebních příkazů ze sloupce označeného E (Export) zmizí označení exportu. Písmena xx jsou nahrazena počtem záznamů, u kterých byl zrušen příznak exportu.

Upozornění Zrušení příznaku exportu provádějte až po dostatečné úvaze. Neuváženým zrušením příznaku exportu může nastat situace, že dojde k opětovnému exportu platebního příkazu, tzn. může dojít k opakované platbě.


Zrušení příznaku tisku

Vytištěné platební příkazy jsou stejně jako vyexportované needitovatelné. Jestliže chcete u již vytištěných platebních příkazů zrušit příznak tisku, stisknete pravé tlačítko myši a z místní nabídky vyberete Zrušení příznaku tisku (pomocí kombinace kláves <Ctrl><Alt><T> se dostanete do stejné nabídky). Objeví se dialogové okno, do kterého vypíšete vaše přihlašovací jméno a stisknete tlačítko OK.


Následuje hlášení:

Dotaz nebo informativní hláška Byl zrušen příznak tisku. Počet záznamů xx

Z přehledu platebních příkazů ze sloupce označeného T (tisk) zmizí označení tisku. Písmena xx jsou nahrazena počtem záznamů, u kterých byl zrušen příznak tisku.

Upozornění Zrušení příznaku tisku provádějte až po dostatečné úvaze. Neuváženým zrušením příznaku tisku může nastat situace, že dojde k opětovnému tisku příkazu, tzn. může dojít k opakované platbě.


Zprávy, Generování zpráv

Přenos vytvořených tuzemských platebních příkazů do banky (pomocí pluginu). Podrobněji viz kapitola Helios Easy:Elektronická komunikace - Banka


další


Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export