Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Generování platebních příkazů - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


První volba místní nabídky specifická pro přehled Definice platebních příkazů. Pokud máte již vytvořenou definici platebního příkazu, můžete pomocí volby Generování platebních příkazů v místní nabídce přehledu definic, vytvořit na základě aktuálního výpočtu mezd platební příkaz. V dalším kroku se otevře okno s dotazem na Datum splatnosti, které bude použito v platebním příkaze.


Implicitně se zde nabízí aktuální datum dne, kdy generujete platební příkaz. Můžete ho však změnit. Nemůže zde však být nižší datum splatnosti než je datum vystavení příkazu. V takovém případě systém nedovolí vytvořit příkaz a na tuto skutečnost upozorní.


Po zadání vhodného data splatnosti a stisknutí tlačítka OK se objeví procesní okno generování platebního příkazu, které vás informuje o průběhu generování.

Pokud jsou některé položky platebního příkazu označeny červeným křížkem, obsahují chybu nebo neobsahují některé podstatné informace pro vytvoření platebního příkazu. U jednotlivých položek vidíte i popis chyby. V tomto případě se platební příkaz nevytvoří.

Pokud mají položky všechny náležitosti, jsou zatrženy zeleně a jsou označeny OK. Když jsou všechny položky v pořádku, vygeneruje se platební příkaz, který vidíte v přehledu Mzdy, Definice platebních příkazů, Platební příkazy tuzemské (Platební příkazy zahraniční). Platební příkazy vidíte automaticky i v modulu Banka.

Upozornění Systém automaticky neumožní opakovaně vytvořit stejný platební příkaz a na opakovaný pokus jeho vytvoření upozorní. Vytvořený platební příkaz můžete opravit, pokud však nebyl vytisknut či exportován (má příznak ve sloupci E a T). Pokud chcete upravit definici platebního příkazu, musíte nejprve smazat vytvořený platební příkaz.

Pokud se na počátku kalendářního roku generují platební příkazy (tj. v lednu se generují za prosincové mzdy = aktuální mzdové období prosinec), může se vyskytnout chybové hlášení: Datum pořízení neodpovídá žádnému období. Řešení: chybí období, do kterého se v modulu Banka může vytvořit PP, tj. je potřeba jít do Pomocné číselníky > Období - a zde vygenerovat příslušné kalendářní období.


Vygenerované příkazy

Touto volbou z místní nabídky se dostanete do přehledu Platebních příkazů tuzemských nebo Platebních příkazů zahraničních.

Smazání platebního příkazu

Další volba místní nabídky specifická pro přehled Definice platebních příkazů. Touto volbou máte možnost již vytvořené platební příkazy, které vidíte v přehledu Mzdy, Definice platebních příkazů, Platební příkazy tuzemské (Platební příkazy zahraniční), smazat.

Smazat platební příkaz se však nepovede, pokud byl již realizován, tzn. vytištěn nebo exportován do banky. V tomto případě se objeví okno, které na jeho realizaci upozorní.

Pokud platební příkaz dosud nebyl realizován, poté volbou Smazání platebního příkazu program smaže platební příkaz patřící k vybrané definici a objeví se okno o zdárném průběhu smazání.

Upozornění Platební příkazy vytvořené v modulu Mzdy nelze smazat v modulu Banka. Máte možnost je smazat pouze ve mzdách.


Generování poštovních poukázek

Generování (vytváření) poštovních poukázek je možné pouze na definici platebního příkazu typu Poštovní poukázky typu B. Po potvrzení této volby z místní nabídky dojde k vygenerování poukázek. Jestliže se pokusíte opětovně vygenerovat poštovní poukázky objeví se hlášení:

Dotaz nebo informativní hláška Poštovní poukázky již byly vygenerovány !
Upozornění Aby byly poštovní poukázky vygenerovány se správnými poplatky za jednotlivé typy služeb, je nutné zkontrolovat nastavení v nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty, záložka Ostatní, Poštovní poukázky typu B.


Vygenerované poukázky

Zde se objeví přehled vygenerovaných poukázek vztahující se k dané definici. Pomocí tlačítka Oprava zde můžete u dosud nevyexportovaných poukázek provádět změny. Položky vygenerovaných poukázek byly popsány v definici platebního příkazu (nebylo uvedeno Datum VDS - jedná se o datum vstupního datového souboru).


Export do přenosového souboru

Tato akce, kterou vyberete z místní nabídky, slouží k vytvoření konečného souboru, který předáte příslušné poště ke zpracování. Po potvrzení této akce vyberete místo, kde se uloží jednak exportní soubor (bpxxx.txt) a jednak soubor průvodky (prxxx.txt). Soubory se uloží na vámi vybrané místo a současně se objeví také průvodka, kterou můžete vytisknout.


Zrušení příznaku exportu

Jestliže chcete export poštovních poukázek provést opakovaně, je nutné nejdříve zrušit příznak exportu. Po potvrzení vaším přihlašovacím jménem dojde ke zrušení příznaku (z přehledu vygenerovaných poukázek zmizí konkrétní datum exportu ze sloupce Datum exportu).


Smazání poštovních poukázek

Zrušit lze pouze ty vygenerované poštovní poukázky, které doposud nebyly exportovány. Jestliže se pokusíte zrušit již vyexportované poukázky, objeví se hlášení:

Poštovní poukázky již byly exportovány

Aby bylo možné tyto poštovní poukázky smazat, je nutné nejdříve zrušit příznak exportu (viz níže Zrušení příznaku exportu).


Platební příkazy tuzemské

Volbou Mzdy, Definice platebních příkazů, Platební příkazy tuzemské v hlavní stromové struktuře systému Helios Orange otevřete přehled platebních příkazů, které byly vygenerovány v modulu Mzdy. Tyto platební příkazy máte možnost také vidět v modulu Banka, kde jsou však platební příkazy ze všech modulů, ze kterých lze vystavovat platební příkazy. Pokud zvolíte akci Vygenerované platební příkazy, Tuzemské platební příkazy z místní nabídky nad konkrétní definicí platebního příkazu, dostanete se do přehledu platebních příkazů vytvořených nad touto definicí.

Tuzemské platební příkazy
Generovani platebnich prikazu - Mzdy - ceska legislativa CZ 1.jpg


V prvních třech sloupcích přehledu vidíte příznaky platebního příkazu:

  • E – označení pro příznak exportu platebního příkazu do banky,
  • T – příznak vytištění platebního příkazu,
  • H – označení, zda se jedná o hromadný platební příkaz.
Upozornění UPOZORNĚNÍ Pokud je platební příkaz označen ve sloupci E nebo T, je realizován a nelze tudíž smazat ani opravovat.


Pro práci s přehledem platebních příkazů můžete využít standardní nástroje pro práci s přehledy v systému Helios Orange. Stisknutím pravého tlačítka myši vyvoláte místní nabídku tohoto přehledu, která obsahuje některé specifické akce, které jsou popsány v následujících kapitolách.

V tomto přehledu není dovoleno vytvářet nové platební příkazy ani rušit platební příkazy vygenerované z mezd. Můžete zde však volbou Oprava opravovat již vytvořené platební příkazy. Touto volbou otevřete formulář platebního příkazu, který je podrobně popsán v kapitole Banka.

Akce místní nabídky specifické pro tento přehled:


Přenos do banky export

Pokud označíte příslušný platební příkaz, který chcete exportovat do banky a máte zakoupen bankovní skript, který tento přenos umožňuje, otevře se po potvrzení této akce okno s výběrem bankovního skriptu.

Po výběru vhodného bankovního skriptu se dále otevře vstupní formulář pro zadání parametrů exportu, které se však pro jednotlivé bankovní ústavy liší.

Bližší popis přenosu platebních příkazů je uveden v kapitole modulu Banka.

Zrušení příznaku exportu

Zrušení příznaku tisku

Chybová sestava

Uživatelské konstanty


Platební příkazy zahraniční

Volbou Mzdy, Definice platebních příkazů, Platební příkazy zahraniční v hlavní stromové struktuře systému Helios Orange otevřete přehled platebních příkazů, které byly vygenerovány v modulu Mzdy. Tyto platební příkazy máte možnost také vidět v modulu Banka, kde jsou však platební příkazy ze všech modulů, ze kterých lze vystavovat platební příkazy. Pokud zvolíte akci Vygenerované platební příkazy, Zahraniční platební příkazy z místní nabídky nad konkrétní definicí platebního příkazu, dostanete se do přehledu platebních příkazů vytvořených nad touto definicí.

Práce s přehledem Platební příkazy zahraniční je obdobná jako u tuzemských platebních příkazů. Bližší popis naleznete v popisu k modulu Banka.


Deponované platby

Volbou Mzdy, Definice platebních příkazů, Deponované platby v hlavní stromové struktuře systému Helios Orange otevřete přehled deponovaných plateb po jednotlivých měsících. Záznam se do přehledu dostane v okamžiku, kdy je na exekuční srážce (výkonu rozhodnutí) zadané v paušálech nastaven atribut Deponováno a zaměstnanci je v daném měsíci vypočtena mzda.

V momentě, kdy exekuce nabude právní moci, je možné z tohoto přehledu vybrat platby pro převod na platební příkaz.


Kdy převést platbu


Nastav vybrané období pro označení platby...
Zruš pro označené platby...

Pomocí akce místní nabídky (pravé tlačítko myši) Kdy převést platbu můžete pro označené deponované platby nastavit (či zrušit) aktuální mzdové období. Tím programu říkáte, že v období, které máte označené jako aktuální (tj. zpracováváte v něm mzdy), se tyto deponované platby dostanou (či nedostanou) na platební příkaz.

Upozornění Pokud není nalezeno na Paušálu v období jeho deponace Bankovní spojení, pokusí se systém natáhnout Bankovní spojení z Paušálu ve vybraném období. Podmínkou je, že v Paušálech se nachází právě jedna MS s takovým číslem a Datumem doručení.


Datum převodu platby

Nastav vybrané období pro označení platby...
Zruš pro označené platby...

Po vytvoření platebního příkazu se u příslušných deponovaných plateb nastaví období, kdy se platba dostala skutečně na platební příkaz. Tento údaj lze v případě nutnosti měnit ručně přes akci místní nabídky Datum převodu platby.

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Lenka Valášková, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export