Generátor účetních sestav - Účetnictví

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Generátor účetních sestav slouží k vytvoření, prohlížení a tisku uživatelsky definovaných sestav (přehledů) z modulů Účetnictví a Účetní standardy. Sestavy dokáží zpracovávat údaje z účetního deníku, saldokontních skupin, účtového rozvrhu, dalších přehledů účetnictví (DUD, období, atd.), karty zaměstnance, organizace a zakázky a případně přebírat údaje samy mezi sebou. Při definování nové sestavy můžete jako vzoru využít distribuovaných sestav nebo přenechat tvorbu na vašem dodavateli systému Helios Orange.

Přehled generátor účetních sestav otevřete ve stromové struktuře přehledů klepnutím na volbu hlavní nabídky Účetnictví, Generátor účetních sestav. Klepnutím pravého tlačítka myši otevřete místní nabídku. Standardní volby, společné pro všechny přehledy, jsou popsány v kapitole Volby místní nabídky. Pro přehled Generátor účetních sestav jsou specifické tyto volby místní nabídky:


Obsah

Výpočet sestavy

Tato volba je aktivní pouze tehdy, pokud je v přehledu vytvořena alespoň jedna sestava. Potvrzením této volby místní nabídky dojde k výpočtu a následnému zobrazení sestavy, na které jste nastaveni kurzorem. Pokud jsou v sestavě použity definovatelné parametry – viz kap. Záložka Parametry výpočtu, zobrazí systém okno pro zadání těchto parametrů. V polích pro zadání parametrů jsou vyplněny hodnoty, které jste uložili do definice sestavy. Tyto hodnoty můžete samozřejmě přepsat. Stiskem tlačítka Storno nedojde k výpočtu sestavy, stiskem tlačítka OK vypočtete sestavu podle zadaných parametrů, ale jejich hodnoty se neuloží do definice sestavy. Stiskem tlačítka OK s uložením vypočtete sestavu podle zadaných parametrů a hodnoty parametrů se uloží do definice sestavy. Při příštím výpočtu sestavy se tedy nabídnou takto uložené hodnoty parametrů.

Výzva k zadání parametrů před výpočtem sestavy

Generator ucetnich sestav - Ucetnictvi1.jpg


Pokud je v definici sestavy chyba, na kterou systém při výpočtu narazí, jste upozorněni například hlášením:

Neodpovídající typy výsledku! S1_A1

kde S1_A1 je číslo buňky, ve které se vyskytla chyba. V tomto případě S1 značí sestavu č.1 a A1 buňku v prvním řádku, ve sloupci A. Pokud výpočet proběhne bez potíží (systému se podaří vyčíslit všechny řádky a sloupce sestavy), objeví se vypočtené hodnoty.

Stiskem tlačítka OK se otevře přehled nadefinovaných a vypočtených řádků a sloupců sestavy, který můžete standardním způsobem prohlížet, tisknout, případně třídit a seskupovat.

Upozornění Doba výpočtu sestavy je přímo úměrná složitosti její definice a rozsahu vašich dat. Pokud spustíte výpočet sestavy se stovkami řádků a mnoha sloupci, může proces trvat delší dobu. O průběhu výpočtu jste informováni počítadlem, proces lze přerušit stiskem tlačítka Přerušit.

Zobrazení výsledku výpočtu

Tato volba je aktivní pouze pokud je v přehledu vytvořena alespoň jedna sestava. Potvrzením této volby místní nabídky dojde k zobrazení sestavy, na které jste nastaveni kurzorem. Zobrazit lze ovšem pouze sestavu, u které předtím proběhl Výpočet sestavy. Pokud se tak nestalo, jste upozorněni:

Sestava není vypočtena!

Také je třeba si uvědomit, že Zobrazení výsledku výpočtu vždy zobrazí sestavu tak, jak byla naposledy vypočtena. V případě, že došlo mezitím ke změně ve vašich datech, případně v definici sestavy, je nutné spustit Výpočet sestavy!

Přehled definice

Tato volba zobrazí přehled definice, tedy přehled řádků a sloupců sestavy s nadefinovanými funkcemi. V tomto přehledu nelze definici sestavy upravovat. Definici lze pouze prohlížet, případně vytisknout nebo vyexportovat např. do MS Excel.


Export

Tato volba je aktivní pouze pokud je v přehledu vytvořena alespoň jedna sestava. Potvrzením této volby místní nabídky dojde k vyexportování sestav, které jste označili kurzorem. Označování provádíte postupem standardním pro systém Windows, tedy např. stiskem klávesy <Ctrl> a klepnutím levého tlačítka myši na sestavy, které chcete exportovat. Po potvrzení volby Export se otevře dialogové okno pro výběr cesty a jména souboru, do kterého chcete vybrané sestavy exportovat.

Dialogové okno pro výběr cesty a jména exportního souboru

Definovane sestavy - Ucetnictvi1.gif


V dialogovém okně vyberete cestu (disk a adresář) a vyplníte jméno souboru, do kterého se má exportovat. Jako standardní přípona jména souboru se nabízí *.HGS. Doporučujeme tuto příponu ponechat. Stiskem tlačítka Uložit nebo klávesy <Enter> se spustí vlastní akce exportu sestav. Pokud jméno souboru, které jste zadali, již existuje, jste upozorněni dotazem:

Soubor *.hgs již existuje! Přejete si ho přepsat (Ano) nebo občerstvit (Ne)?

Stiskem tlačítka Ano dojde k přepsání souboru. Ten nyní obsahuje právě ty sestavy, které jste vybrali k exportu. Stiskem tlačítka Ne jsou do souboru přidány sestavy, které jste vybrali k exportu. Sestavy, které soubor již obsahoval, jsou v souboru ponechány s tím, že sestavy stejného čísla jsou “občerstveny“, tedy jejich obsah je nahrazen definicí exportovaných sestav. Stiskem tlačítka Storno akci exportu zrušíte.


Import

Potvrzením této volby místní nabídky můžete provést import sestav, které byly dříve uloženy do souboru pomocí volby Export přehledu Generátor účetních sestav. Například tedy u vícefiremní instalace pokud přenášíte sestavy vytvořené v jedné firmě do databází ostatních firem, nebo pokud potřebujete naimportovat sestavy vytvořené na zakázku vaším dodavatelem systému Helios Orange. Po potvrzení volby Import se otevře dialogové okno pro výběr cesty a jména souboru, ze kterého chcete vybrané sestavy importovat:

Dialogové okno pro výběr cesty a jména importního souboru

Definovane sestavy - Ucetnictvi2.gif


V dialogovém okně vyberete cestu (disk a adresář) a jméno souboru, který se má naimportovat. Po výběru souboru se ve spodní části dialogového okna zobrazí seznam všech definovaných sestav, které obsahuje. Automaticky jsou označeny k importu všechny obsažené sestavy, případně můžete označit pouze ty, které chcete importovat. Označování provádíte postupem standardním pro systém Windows, tedy např. stiskem klávesy <Ctrl> a klepnutím levého tlačítka myši na sestavy, které chcete importovat. Stiskem tlačítka Otevřít nebo klávesy <Enter> se spustí vlastní akce importu sestav. Pokud systém při importu zjistí, že sestava stejného čísla již v databázi existuje, oznámí tuto skutečnost a vypíše seznam duplicitních sestav. U každé z těchto sestav je zaškrtávací pole. Sestavy, u kterých toto pole zaškrtnete, dojde k přepsání původní sestavy, ostatní budou uloženy pod jiným číslem.


Přečíslování

Tato volba je aktivní pouze pokud je v přehledu vytvořena alespoň jedna sestava. Potvrzením této volby místní nabídky vyvoláte dialogové okno k zadání nového čísla sestavy. Po potvrzení tlačítka OK dojde ke změně čísla sestavy. V případě, že zvolíte číslo již existující sestavy, jste upozorněni:

Sestavu nelze přečíslovat – sestava číslo X již existuje.

V praxi volbu Přečíslování můžete použít např. pokud potřebujete importovat sestavy, jejichž čísla ve vašem přehledu definovaných sestav již existují a potřebujete, aby toto číslování bylo dodrženo.

Upozornění Vzhledem k tomu, že si jednotlivé sestavy mohou předávat výsledky výpočtů (jedna sestava může být závislá na výpočtu sestavy druhé), buďte s přečíslováním takovýchto sestav velmi opatrní. V tomto případě se odkazy mezi sestavami provádějí právě pomocí čísla sestavy. Přečíslování zdrojové sestavy se však v žádném případě automaticky neprojeví ve vzorcích cílové sestavy!


Rozkopírování

Tato volba je aktivní pouze pokud máte instalován modul podpora účetních firem. Volba umožňuje vybrané definované sestavy zkopírovat z aktuální databáze do vybraných databází jiných firem. Podobného efektu lze dosáhnout i za použití voleb Export a Import.

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jakub Ryšavý, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export