Formulář zaměstnance - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
Verze z 21. 8. 2018, 14:56; Veronika.porodova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Pro zadání nového zaměstnance stisknete v přehledu Zaměstnanci v panelu nástrojů tlačítko Nový nebo použijete klávesu <F2>. Objeví se formulář zaměstnance.

Upozornění V případě, že se již zaměstnanec s daným rodným číslem v evidenci nachází (např. má u firmy ještě další PP nebo tam pracoval již někdy v minulosti), nebudete novou kartu zaměstnance zadávat přes akci Nový.

Pokud je již zaměstnanec s daným RČ v seznamu zaměstnanců uložen, musíte jeho nový pracovní poměr založit následujícím způsobem:

 • v režimu seskupení za RČ je nutné založit nový pracovní poměr přes akci Pracovní poměry výběrem akce Přidej pracovní poměr
 • v případě neseskupení za RČ musíte zaměstnanci založit nový PP přes akci Kopie - Založ další pracovní poměr

V tomto případě se formulář zaměstnance již nenabízí (údaje se kopírují z již zadaného PP} a jste vyzváni rovnou k vyplnění mzdových údajů.


Formulář karty zaměstnance

Zamestnanec1.jpg


Záhlaví formuláře

Osobní číslo

6–ti místný údaj, který jednoznačně charakterizuje zaměstnance. Z hlediska vyhodnocování je možné osobní čísla rozlišit např. podle druhu pracovního poměru. Znamená to, že např. hlavní pracovní poměry budou začínat číslem 0, dohody o pracovní činnosti číslem 1, dohody o provedení práce číslem 2 apod.

Upozornění Osobní číslo nelze po uložení karty měnit.
Upozornění V nabídce Konstanty a číselníky, Číselné řady (osobních čísel/alias) si můžete nastavit způsob číslování pro jednotlivé druhy pracovních poměrů.


Titul před

100 místný údaj, pomocí kterého zadáváte titul zaměstnance před jménem.


Příjmení

100 místný údaj, zadáváte příjmení zaměstnance.


Jméno

100 místný údaj, zadáváte jméno zaměstnance.


Titul za

100 místný údaj, pomocí kterého zadáváte titul zaměstnance za jménem.


Alias / číslo

Položka, do které můžete vyplnit libovolnou specifikaci zaměstnance a na základě tohoto údaje můžete přehledy zaměstnanců vyhodnocovat (filtrovat).

V nabídce Možnosti - Konfigurace/správa systému - Mzdy je možné nastavit, že firma bude jako prioritní označování používat Alias nikoli Osobní číslo zaměstnance.

Je také možné nastavit délku položky Alias. Dle tohoto nastavení se pak:

 • bude položka Alias zobrazovat na kartě zaměstnance na první záložce Osobní údaje místo Login ID
 • v nabídce Konstanty a číselníky - Číselné řady se budou zobrazovat číselné řady pro Alias nikoli pro Osobní čísla (bude hlídána duplicita Alias - tj. nesmí existovat dva stejné Alias)
 • Alias po vytvoření lze přepsat, po uložení již ne, další variantou je: (pouze přes speciální akci hlídanou heslem)
 • při vytváření Alias se se automaticky vytvoří Osobní číslo (vzestupnou řadou stále výše)
 • bude zobrazovat při Měsíční uzávěrce u uzavíraných zaměstnanců a následné Měsíční kontrole mzdových údajů
 • bude zobrazovat při Měsíční kontrole mzdových údajů v přehledu Mzdové údaje
 • ve Výpočtu mzdy bude položka Alias zobrazována ve vlastním výpočtu mzdy a při přepočtu mzdy - chybném, označeném
 • bude se také zobrazovat při generování platebních příkazů


Záložka Základní údaje

[1] Osobní údaje

Rodné číslo

Zadáváte rodné číslo zaměstnance. Program provádí kontrolu na správnost vyplnění rodného čísla na základě kontroly modulo 11. Jestliže zadáte rodné číslo, které této kontrole nevyhovuje, objeví se hlášení:

Dotaz nebo informativní hláška Chybně zadané rodné číslo XXXXX. Pokračovat?


Jestliže na toto hlášení odpovíte stiskem tlačítka Ano, karta zaměstnance se uloží, jestliže odpovíte stiskem tlačítka Ne, vrátíte se do formuláře a máte možnost rodné číslo zkontrolovat a případně opravit.

Upozornění Rodné číslo musí být zadáno včetně lomítka v rodném čísle.
Upozornění V případě, že vlastníte modul Mzdy, doporučujeme, abyste vždy zkontrolovali zadané rodné číslo. Rodné číslo zaměstnance má vliv na další mzdové sestavy.
Upozornění Při zadávání karty zaměstnance je kontrolováno, zda zaměstnanec se zadaným rodným číslem již v seznamu existuje. Pokud ano, objeví se informativní hláška, která na tuto skutečnost upozorní.
Upozornění Při zapnutém Režimu seskupení zaměstnance za rodná čísla dochází k seskupení zaměstnance za dané rodné číslo.
Upozornění Po uložení karty nelze rodné číslo měnit. Pro případnou změnu je možné zvolit nejprve akci Rodné číslo - Zrušení a následně RČ znovu zadat.


Datum narození

Jestliže vyplníte správně rodné číslo (viz výše), doplní se datum narození automaticky. Vždy máte možnost podle potřeby datum narození změnit. V praxi by však ve většině případů měl být naprostý soulad mezi rodným číslem a datem narození. Pouze ve výjimečných případech (např. u cizinců) nastane nutnost datum narození vyplnit ručně (pomocí kalendáře nebo vepsáním datumu z klávesnice).


Pohlaví

Jestliže je správně vyplněno rodné číslo (viz výše), doplní se pohlaví zaměstnance z rodného čísla automaticky.

Ve výjimečných případech lze otevřít pole se seznamem, ze kterého vybíráte pohlaví zaměstnance

 • Mužské
 • Ženské
 • Nezjištěno


Rodné příjmení

Zadáváte rodné příjmení zaměstnance. Tato položka se bude tisknout na podkladech pro ELDP, doporučujeme ji vyplňovat nejen u žen, ale i u mužů. Jestliže je správně vyplněno rodné číslo (viz výše), doplní se rodné příjmení zaměstnance - muže automaticky dle Příjmení.


Státní příslušnost

Prostřednictvím pomocného tlačítka vybíráte státní příslušnost zaměstnance. Aby bylo možné státní příslušnost zvolit, je nutné, aby existoval vyplněný číselník Zemí (Pomocné číselníky, Země). Do tohoto číselníku lze vstoupit pomocí kombinace kláves <CTRL><ENTER>. Zvolenou zemi přenesete z číselníku volbou Přenos.


Národnost

100 místný údaj, zadáváte národnost zaměstnance.


Rodinný stav

Prostřednictvím pomocné klávesy se otevře pole se seznamem, ze kterého vybíráte rodinný stav zaměstnance:

 • Svobodný(á)
 • Ženatý(vdaná)
 • Rozvedený(á)
 • Ovdovělý(á)
 • Druh(družka)
 • Registr.partner
 • Nezjištěno


Místo narození

100 místný údaj, zadáváte místo narození zaměstnance.


[2] Doklady, cizinci

Osobní doklady

Číslo OP (občanského průkazu)

15-ti místný údaj, zadáváte číslo občanského průkazu zaměstnance.


OP do

Zadáváte datum, do kdy je v platnosti občanský průkaz zaměstnance. Datum můžete vypsat přímo z klávesnice nebo můžete použít pomocného tlačítka a datum vybrat přímo z kalendáře.


Číslo pasu

20-ti místný údaj, zadáváte číslo pasu zaměstnance.


Pas do

Zadáváte datum, do kdy je v platnosti pas zaměstnance. Datum můžete vypsat přímo z klávesnice nebo můžete použít pomocného tlačítka a datum vybrat přímo z kalendáře.


Pas vydal

Zadáváte, který úřad vydal pas.


Číslo ŘP ( řidičského průkazu)

20-ti místný údaj, zadáváte číslo řidičského průkazu zaměstnance.


Skupina ŘP

10-ti místný údaj, specifikujete skupinu řidičského průkazu.


Cizí státní příslušník:

Upozornění V CZ legislativě nejsou údaje SSN a Číslo povolení k pobytu editovatelné.


[3] Bydliště, adresa

Sekce se dělí na tři záložky.


Trvalé bydliště:

Ulice

100 místný údaj, zadáváte ulici trvalého bydliště.


Popisné č., Orientační č.

Vyplňujete popisné nebo orientační číslo, případně obojí.


Místo

100 místný údaj, zadáváte místo trvalého bydliště. V případě vyplnění PSČ přes návazný číselník se vyplní i město v položce Místo.


PSČ

Zadáváte PSČ trvalého bydliště zaměstnance. Prostřednictvím tlačítka Tritecky.jpg se otevře návazný číselník PSČ se seznamem, do kterého zadáváte či ze kterého již pouze vybíráte požadované poštovní směrovací číslo.

Upozornění U daného PSČ v číselníku je uvedena také položka Pošta, která se následně načítá do RELDP daného zaměstnance. Doporučujeme tedy zadávat PSČ přes tento návazný číselník.


Země

Prostřednictvím pomocného tlačítka Seznam.jpg vybíráte zemi trvalého bydliště zaměstnance. Aby bylo možné Zemi zvolit, je nutné, aby existoval vyplněný číselník Zemí (Pomocné číselníky, Země). Do tohoto číselníku lze vstoupit pomocí kombinace kláves <CTRL><ENTER>.

Při ukládání karty s vyplněnou položkou Země u trvalého bydliště program požaduje potvrzení hlášky:

Dotaz nebo informativní hláška "Došlo ke změně Země trvalého bydliště nebo některého z atributů pro zaúčtování mezd (Útvar, Zakázka, Nákladový okruh). Chcete přenést tyto změny do mzdové karty v období 9/2004?"

Pokud zodpovíte na dotaz stisknutím tlačítka Ano, což doporučujeme, dojde k přenesení Země do Mzdových údajů na záložku 3. Odvody - Zdravotní pojištění. V případě stisknutí tlačítka Ne se položka Země do mzdové karty nepřenese.

Upozornění Vyplnění položky Země ve Mzdových údajích má vliv na generování přihlášek zaměstnanců na zdravotní pojišťovnu v přehledu Hlášení změn ZP (dle vyplněné země se generují příslušné kódy P, E nebo C).


Přechodné bydliště:

Ulice

100 místný údaj, zadáváte ulici přechodného bydliště.


Orientační č., Popisné č.

Vyplňujete orientační nebo popisné číslo, případně obojí.


Místo

100 místný údaj, zadáváte místo přechodného bydliště. V případě vyplnění PSČ přes návazný číselník se vyplní i město v položce Místo.


PSČ

Prostřednictvím tlačítka Tritecky.jpg se otevře návazný číselník PSČ se seznamem, do kterého zadáváte či ze kterého již pouze vybíráte požadované poštovní směrovací číslo.


Země

Prostřednictvím pomocného tlačítka Seznam.jpg vybíráte zemi přechodného bydliště zaměstnance. Aby bylo možné Zemi zvolit, je nutné, aby existoval vyplněný číselník Zemí (Pomocné číselníky, Země). Do tohoto číselníku lze vstoupit pomocí kombinace kláves <CTRL><ENTER>.

Upozornění Položka Země u přechodného bydliště nemá vliv na generování hlášení změn ZP.


Kontaktní adresa:

Ulice

100 místný údaj, zadáváte ulici kontaktní adresy.


Orientační č., Popisné č.

Vyplňujete orientační nebo popisné číslo, případně obojí.


Jméno

100 místný údaj, zadáváte jméno kontaktní osoby.


Příjmení

100 místný údaj, zadáváte příjmení kontaktní osoby.


Místo

100 místný údaj, zadáváte místo kontaktní adresy.


PSČ

Zadáváte PSČ kontaktní adresy zaměstnance. Prostřednictvím tlačítka Seznam.jpg se otevře pole se seznamem, ze kterého vybíráte požadované poštovní směrovací číslo.


Země

Prostřednictvím pomocného tlačítka Seznam.jpg vybíráte zemi přechodného bydliště zaměstnance. Aby bylo možné Zemi zvolit, je nutné, aby existoval vyplněný číselník Zemí (Pomocné číselníky, Země). Do tohoto číselníku lze vstoupit pomocí kombinace kláves <CTRL><ENTER>.


Upozornění Jestliže je v položce "Poštu posílat na" vyplněna Korespondenční adresa a jsou zároveň vyplněny i položky Jméno a Příjmení, je toto zohledněno při generování poštovních poukázek typu B. Pokud Jméno a Příjmení v korespondenční adrese vyplněno není, doplní se automaticky jméno zaměstnance.


Záložka Další údaje

Záložka je členěna do 4 sekcí:

[1] Zařazení

Úvar

Prostřednictvím pomocného tlačítka vybíráte z organizační struktury útvar, na kterém je zaměstnanec evidován. Útvar můžete do organizační struktury taky doplnit.


Zakázka

Prostřednictvím pomocného tlačítka vybíráte z číselníku zakázek zakázku, na které je zaměstnanec evidován. Zakázku můžete do číselníku také doplnit.


Nákladový okruh

Prostřednictvím pomocného tlačítka vybíráte z číselníku nákladový okruh, na kterém je zaměstnanec evidován. Nákladový okruh můžete do číselníku také doplnit.


Upozornění Původně bylo možné tyto údaje využívat pro zaúčtování mezd. Nyní je nutné mít zadané položky, dle kterých chcete účtovat, ve mzdové kartě zaměstnance na záložce 2. Zařazení - Účtování a výběry. Zde je pak zaručena archivace zadaných údajů.


Upozornění Pokud změníte v editoru karty zaměstnance některý z atributů Útvar, Nákladový okruh nebo Zakázka, jste při ukládání karty dotázáni:
Dotaz nebo informativní hláška Došlo ke změně některého z atributů pro zaúčtování (Útvar, Zakázka, Nákladový okruh). Chcete přenést tyto změny do mzdové karty v období MM/RRRR?

Pokud potvrdíte dotaz stiskem tlačítka ANO, přenesou se změny provedené na mzdové kartě také do mzdové karty na záložku Zařazení - Účtování a výběry a bude možné na základě těchto atributů účtovat. Pokud stisknete tlačítko NE, změny se nepřenesou a nebudou tak mít příslušné položky vliv na zaúčtování mezd.


Upozornění Pokud v obecném číselníku Zaměstnanci změníte zařazení zaměstnance na Útvar, Zakázku a Nákladový okruh a daném okamžiku je vybrané období UZAVŘENÉ, dojde k této změně zařazení zaměstnance ve mzdových údajích až od aktuálního období, jinak se tato změna zařazení zapíše do mzdových údajů od vybraného mzdového období.


[2] Bankovní spojení

Na záložce Bank.spojení se zobrazují bankovní spojení zadaná na daného zaměstnance. Bankovní spojení lze zde také zadávat. Bankovní spojení lze pro zaměstnance také zadávat přes akci Bankovní spojení v místní nabídce nad vybraným zaměstnancem.


[3] Poznámka

Na této záložce máte možnost k zaměstnanci přiřadit krátkou poznámku. Jestliže chcete k zaměstnanci připojit delší a obsáhlejší text, využijte k tomu nabídku Dokumenty (viz výše).


[4] Zabezpečení

Login Id

15-ti místný údaj, zadáváte login name zaměsntance. Je možné vybrat z čísleníku uživatelů v Helios Orange.


Heslo pro PDF

Zadané heslo se používá pro zaheslování PDF, které je možné generovat pro vybrané zaměstnance a tiskové formuláře a posílat mailem z přehledu Výpočet mzdy přes akci Tisk formulářem, Odeslání zaheslovaného PDF...


Heslo

Zadává se heslo pro pokladníka v případě použití pluginu pro Dotykovou obrazovku pokladního prodeje.


Zdroj osobních údajů

Přímo v editoru zaměstnance, který je z hlediska nařízení GDPR subjektem osobních údajů, můžete z návazného číselníku vybrat a přiřadit zdroj osobních údajů.

Upozornění Zdroje osobních údajů je možné definovat a přiřazovat k subjektům OÚ pouze v rozšířené verzi systému HELIOS Orange.


Záložka Kontakty

Na záložce Kontakty se zobrazují kontakty na daného zaměstnance. Kontakty lze zde také zadávat. Kontakty lze pro zaměstnance také zadávat přes akci Kontakty v místní nabídce nad vybraným zaměstnancem.

Upozornění V případě, že chcete zaměstnancům odesílat hromadně formuláře akcí Tisk formulářem - Odeslání zaheslovaného PDF případně Hromadně pro e-mail, musíte u zaměstnance zadat kontakt s Druhem spojení nastaveném na Hromadně po e-mail.


Záložka Foto

Pomocí této záložky máte možnost ke kartě zaměstnance přiřadit (pomocí tlačítka Načtení ze souboru) fotografii zaměstnance (ve formátu *.bmp, *.jpg, *.gif).


Záložka Pracovní poměry

Upozornění Záložka Pracovní poměry se zobrazuje jen v případě, že je zapnutý režim seskupení přehledu Zaměstnanci za rodná čísla. Seznam pracovních poměrů naleznete také přes akci Pracovní poměry v místní nabídce nad označeným zaměstnancem v přehledu Zaměstnanci.


[1] Pracovní poměry

V sekci [1] Pracovní poměry jsou vidět všechny pracovní poměry vybraného zaměstnance (seskupeného dle RČ). Pracovní poměr základní karty zaměstnance je žlutý zablokovaný řádek.

V přehledu Pracovní poměry jsou všichni zaměstnanci rozděleni do následujících typů:

 • 0 = Osoba bez RČ
 • 1 = Osoba
 • 2 = Zaměstnanec bez RČ
 • 3 = Zaměstnanec
 • 4 = Pracovní poměr bez RČ
 • 5 = Pracovní poměr
 • 6 = Osoba - duplicitní

Typ záznamu se zobrazuje také v záhlaví okna editoru Zaměstnance.

Vysvětlivky:

 • Osoba = záznam bez mzdových údajů
 • Zaměstnanec = záznam se mzdovými údaji ze základní karty zaměstnance
 • Pracovní poměr = záznam se mzdovými údaji z další karty pracovního poměru zaměstnance
 • Základní karta zaměstnance = existuje pouze v režimu seskupení, na ní se editují údaje o zaměstnanci
 • Karta dalšího pracovního poměru zaměstnance = existuje pouze v režimu seskupení, údaje o zaměstnanci se přebírají ze základní karty zaměstnance


Jestliže jsou vyplněny základní údaje o zaměstnanci, můžete pokračovat ve vyplňování Mzdových údajů a Doplňujících údajů, aniž byste opustili formulář zaměstnance. Na tyto údaje se dostanete pomocí tlačítek v horní liště formuláře. Vyplněnou kartu zaměstnance uložíte pomocí tlačítka OK.


Z místní nabídky můžete nad danou kartou zaměstnance spustit především tyto akce:


Přidej pracovní poměr

Touto akcí zakládáte k zaměstnanci nový pracovní poměr. Po spuštění akce se otevře editor mzdových údajů, po jeho uložení se vytvoří pracovní poměr pod novým osobním číslem.

Upozornění V případě, že zvolíte akci Přidej pracovní poměr v přehledu Pracovní poměry vyvolaného z místní nabídky nad zaměstnancem z přehledu Zaměstnanci, můžete novou kartu označit jako základní zatžením atributu Nastav jako základní kartu (např. v případě opětovného nástupu zaměstnance). Pokud jste nový pracovní poměr přidali na záložce Pracovní poměry v editoru karty Zaměstnance, můžete dodatečně označit kartu jako základní přes akci Změň základní kartu zaměstnance, kterou najdete v mstní nabídce přehledu Pracovní poměry.


Při zakládání nové karty zaměstnance probíhá kontrola na existenci mzdy zaměstnance, na tuto skutečnost Vás program upozorní hláškou:

Dotaz nebo informativní hláška Pro některý pracovní poměr s rodným číslem XXX platí: Byla již vypočtena mzda zaměstnance. Opravdu provést akci Přidej pracovní poměr?

Po stisku tlačítka ANO pokračujete v zadávání pracovního poměru, po stisku tlačítka NE je zadávání ukončeno.


Odeber pracovní poměr

Touto akcí zrušíte pracovní poměr. Dojde ke zrušení mzdových údajů i karty zaměstnance.


Kontrola stavu pracovních poměrů

Tato akce zobrazí všechny pracovní poměry zaměstnance, čímž umožňuje kontrolu správného navázání jednotlivých souběžných pracovních poměrů.

Přehled obsahuje kromě jiného tyto kontrolní atributy:


Typ

Položka Typ pracovního poměru může nabývat těchto hodnot:

 • Hlavní - hlavní PP, na který jsou navázané ostatní souběžné PP
 • Navázaný - PP, na kterém je navázaný hlavní PP přes položku Hlavní PP
 • Samostatný - nezávislý PP, který není navázaný na žádném PP a ani na něj není navázaný žádný PP


Stav

Navázání souběžných pracovních poměrů může nabývat těchto hodnot:

 • Pracovní poměr je OK - korektní stav
 • Na pracovní poměr je navázaný neaktivní PP - nekorektní stav, pracovní poměr ukončený nebo vyňatý z ES nesmí být navázaný
 • Pracovní poměr je navázaný na neaktivní PP - nekorektní stav, na ukončený PP nebo PP vyňatý z ES nesmí být navázaný žádný PP
 • Souběh více nezávislých aktivních pracovních poměrů - nekorektní stav, všechny aktivní pracovní poměry musí být svázané
 • Souběh více svázaných aktivních pracovních poměrů - nekorektní stav, existuje více aktivních hlavných PP, hlavní PP může být jen jeden
 • Souběh aktivních nezávislých a svázaných pracovních poměrů - nekorektní stav, existuje více aktivních PP, mezi kterými jsou i samostatné i svázané PP, svázené musí být všechny


Pravidla:

1. Pokud má zaměstnanec souběžně více aktivních PP v kalednářním měsíci, tak si uživatel z těchto PP vždy určí jeden jako hlavní a na tento hlavní PP naváže ostatní aktivní PP přes položku Hlavní PP (v přehledu Mzdové údaje - záložka Pracovní poměr).

2. Navázané mohou být jen aktivní pracovní poměry, tzn. že pokud je jeden ze souběžných PP ukončen příp. bude vyňatý z ES (odchod na MD, RD) bez příjmu, tak je nutné tyto neaktivní PP odvázat, tj. zrušit z položky Hlavní PP vazbu na hlavní PP.


Sladění údajů k zaměstnanci

Touto akcí můžete sjednotit údaje z hlavní karty zaměstnance s ostatními pracovními poměry. Akce obsahuje 5 podakcí:

 • Karta zaměstnance (KZ) do všech PP - sjednotí údaje ze základní karty zaměstnance do karet dalších pracovních poměrů zaměstnance (kromě Kontaktů, BS, Poznámky).
 • Doplň bankovní spojení z KZ do vybraných PP - sjednotí bankovní spojení ze základní karty zaměstnance do označených karet dalších pracovních poměrů zaměstnance.
 • Doplň bankovní spojení z vybraných PP do KZ - sjednotí bankovní spojení z aktuálně označené karty dalšího pracovního poměru zaměstnance do základní karty zaměstnance.
 • Doplň kontakty z KZ do vybraných PP - sjednotí kontakty ze základní karty zaměstnance do označených karet dalších pracovních poměrů zaměstnance.
 • Doplň kontakty z vybraných PP do KZ - sjednotí kontakty z aktuálně označené karty dalšího pracovního poměru zaměstnance do základní karty zaměstnance.


Generování hesla pro zaheslované PDF

Touto akcí je možné nad označenými pracovními poměry generovat hromadně heslo pro zaheslované PDF.


[2] Karty bez přiřazeného pracovního poměru

V sekci [2] Karty bez přiřazeného pracovního poměru vidíte osoby se stejným RČ jako je RČ základní karty zaměstnance, bez mzdových údajů. Pomocí akce Zařaď do pracovního poměru vytvoříte mzdové údaje dalšího pracovního poměru. Po spuštění akce se otevře editor mzdových údajů, po jeho uložení se založí pracovní poměr a automaticky sa zaměstnanec přesune ze sekce [2] Karty bez priřazeného pracovního poměru do sekce [1] Pracovní poměry.


Daňové slevy a odpočty

V tomto přehledu, který je určen pouze k prohlížení a nelze zde záznamy editovat, lze vytvářet sestavy týkající se jednotlivých typů slev a daňového bonusu (tzn. je možné zde zobrazit přehled dětí, na které je uplatňováno daňové zvýhodnění, přehled zaměstnanců, kteří uplatňují základní slevu na poplatníka, na invaliditu apod.).

Nové záznamy týkající se daňových zvýhodnění a slev se vždy zadávají na Mzdové kartě (záložka Paušály, Děti - [2] Rodinní příslušníci – pro daňové zvýhodnění, Odvody - Daně - slevy týkající se zaměstnance).


Aktualizace nápočtu slev

Tato akce se nachází v přehledu Daňové slevy a odpočty v místní nabídce (pravé tlačítko myši). Spuštěním akce dojde k přepočtu Daňových slev a odpočtů zadávaných na mzdových kartách ve vybraném období. Pokud je vybrané období aktuální nebo běžné, zaktualizují se i nápočty slev ve všech následujících obdobích za obdobím vybraným.


Jestliže jste zadali osobní kartu zaměstnance, můžete pokračovat z zadávání mzdové karty v přehledu Mzdové údaje, případně přes tlačítko Mzdové údaje přímo v osobní kartě zaměstnance.


Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export