Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Formulář pokladny - Pokladna

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Záložka č. 1 - Pokladna

Editor pokladny


Ve formuláři Pokladna zadáváte konkrétní údaje týkající se pokladny.

1 - Základní údaje

Číslo

Zadáváte maximálně třímístné označení pokladny. Označení kratší než tři znaky je automaticky doplněno zleva nulami. Systém při zápisu kontroluje, zda toto označení v číselníku neexistuje a nepovolí zadat dvě stejně označené pokladny. Použít lze jak čísla, tak písmena.


Název

Čtyřicetimístný údaj, charakterizující danou pokladnu.


Def. typ dokladu

Klepnutím na seznam otevřete nabídku, ze které vybíráte typ dokladu, který se bude nabízet na dokladu při pořizování:

 • Výdaj z pokladny
 • Příjem do pokladny

Změnit typ dokladu lze po uložení pouze za předpokladu, že není zaúčtovaný, nespadá do uzavřeného období stavu a nemá vazbu na jiný doklad.


Měna

V případě valutové pokladny zde zadáváte cizí měnu. Výběr měny provádíte klepnutím na pole, které zobrazí měny zadané v číselníku kódů cizích měn. Pokud požadovaná měna není v nabídce, zadáte ji v modulu Kurzovní lístek v Kódech měn. Pokud budete mít pouze korunovou pokladnu, není nutné měnu zadávat.


Barva pro stavový řádek Jednotlivé pokladny je možné odlišit od sebe nejen číslem a názvem, ale i barvou. Ve stavovém řádku v přehledu Pokladních dokladů je číslo zvolené pokladny podbarveno.

Tiskový formulář příjem Můžete přednastavit tiskový formulář pro tisk příjmových pokladních dokladů.

Tiskový formulář výdej Můžete přednastavit tiskový formulář pro tisk výdejových pokladních dokladů. Pokud nebude formulář nastaven (volba není), při tisku bude nabídnut přehled tiskových formulářů a vy zvolíte ten, kterým se má tisknout.


Poznámka Zde zadáváte údaje pro bližší identifikaci pokladny.


2 - Účtování

V této části zadáváte údaje týkající se zaúčtování pokladních dokladů, tedy přenosu pořízených dokladů z modulu Pokladna do modulu Účetnictví.
Veškeré údaje vyplněné v části "Účtování" se vztahují ke konkrétnímu období. Je tedy možné v jednotlivých účetních obdobích účtovat do různých Druhů účetních dokladů nebo dle jiných účetních kódů (kontací).


Účetní kód příjem

Zde vyplníte kontaci, která se bude nabízet pro zaúčtování všech příjmových dokladů dané pokladny. Výběr jiné kontace můžete samozřejmě provést při zadávání nebo editaci jednotlivých příjmových pokladních dokladů.

Klepnutím na pomocné tlačítko Tritecky.jpg u pole Účetní kód příjem se otevře přehled kontací pro příjem do pokladny. Pokud nemáte žádné kontace v číselníku Účetní kódy - kontace, je přehled prázdný.

Kontace pro účtování můžete vytvářet v nabídce Číselníky, Účetní kódy - kontace, kde je zadáváte pro všechny používané agendy, nebo lze zadat kontaci stisknutím tlačítka Nový přímo v tomto otevřeném přehledu – viz kapitola Kontace.


Účetní kód výdaj

Toto pole funguje obdobně jako pole Účetní kód příjem. Zde vyplníte kontaci, která se bude nabízet pro zaúčtování všech výdajových dokladů dané pokladny.

Klepnutím na pomocné tlačítko Tritecky.jpg otevřete přehled kontací pro výdaj, vyberete příslušnou kontaci a tlačítkem Přenos ji doplníte na doklad.


Číslo účetního dokladu

Pole se seznamem, ve kterém volíte číslování dokladů v modulu Účetnictví po zaúčtování dokladů z pokladny.

 • Řada účetních dokladů – zaúčtovaný doklad v účetnictví respektuje číselnou řadu v druhu účetních dokladů a nemusí se shodovat s číselnou řadou pokladních dokladů.
 • Řada pokladních dokladů – zaúčtovaný doklad v účetnictví respektuje číselnou řadu pokladních dokladů.

Účet MD, Účet DAL

Do těchto polí zadáte čísla účtů z účtového rozvrhu pro konkrétní pokladnu. Pokud nebude v kontaci nadefinován účet pokladny, bude se přebírat z tohoto místa formuláře pokladny. Výběr účtu pro pokladnu provádíte z přehledu Účtový rozvrh klepnutím na tlačítko Tritecky.jpg . Vyberete si účet a přenesete na kartu.


DUD pro příjem

Klepnutím na toto pole otevřete přehled Druhy účetních dokladů. Vyberete druh, do kterého se budou doklady z pokladny účtovat a tlačítkem Přenos doplníte na formulář pokladny. Pokud v kontaci nezadáte druh účetního dokladu, bude se doplňovat při zaúčtování z tohoto formuláře. V případě, že je druh účetního dokladu vyplněn na formuláři pokladny i v kontaci, má přednost údaj v kontaci.


DUD pro výdaj

Zde můžete zadat Druh účetního dokladu, který se bude používat pro účtování výdajových pokladních dokladů. Pokud toto pole nevyplníte, budou se příjmové i výdajové pokladní doklady z této pokladny účtovat podle vyplnění předchozího pole do jednoho DUD. V případě, že je pole DUD pro výdaj vyplněné, pak se pole DUD změní na DUD pro příjem a doklady se budou účtovat dle druhu pohybu do různých Druhů účetních dokladů (deníků).Napočítat do peněžních toků

Pokud je vyplněno zaškrtávací pole (háček), doklady z takto označené pokladny se budou napočítávat do modulu Řízení peněžních toků. Tento modul musí být samostatně zakoupen, aby tato funkce fungovala.


Záporný stav zakázat

Pokud je vyplněno zaškrtávací pole (háček), zamezíte uložení takového pokladního dokladu, který by měl za následek mínusový stav pokladny.

Záložka č. 2 - Definované OK

Na této záložce definujete, jak se má systém zachovat po stisku tlačítka Def.OK na pokladním dokladu. Máte možnost zaškrtnout tři volby:

 • Účtování - doklad se uloží a zaúčtuje se dle kontace na dokladu
 • EET příjem do pokladny
 • EET výdaj do pokladny
 • Tisk - doklad se uloží a zobrazí náhled před tiskem (který můžete vytisknout)
 • Další doklad - doklad se uloží a zobrazí se formulář pro pořizování dalšího pokladního dokladu

Externí akce + Spustit - nastavuje se, která externí akce se spustí a pořadí, po kterém kroku se má vykonat. Pokud uživatel nemá na externí akci právo, nevykoná se nic a Def.OK pokračuje dalším krokem dle pravidel.

Význam tlačítka OK - astavujete chování tlačítka OK, zda má být odlišné od tlačítka "Def. OK" nebo zda se má chovat úplně stejně. Vybíráte z následujících možností:
- Standardní OK (přednastaveno)
- Standardní OK s upozorněním - vždy
- Standardní OK s upozorněním - pro nový záznam
- Jako tlačítko Def.OK - vždy
- Jako tlačítko Def.OK - pro nový záznam

Tlačítko OK/OK - EET - OK - OK - EET - Obě

Záložka č. 3 - Přednabízení

Na této záložce můžete přednastavit některé společné atributy pro pokladní doklad:

 • Datum případu podle data pořízení - Datum případu se vždy automaticky dovyplní podle data pořízení


 • DUZP podle data případu nastavit - datum DUZP se vždy automaticky dovyplní podle data případu. Pokud nezaškrtnete tuto volbu, pak se na novém pokladním dokladu datum DUZP vůbec nenabídne (např. pro doklad dotace pokladny apod.)


 • Vlastní DIČ DPH - lze zadat pouze ve speciálních případech a to vždy, když daňové doklady vybrané pokladny mají být obsaženy v přiznání DPH do jiné země EU než je vlastní země. Podmínkou je, že měna pokladny je vyplněna na jiné zemi než vlastní v atributu "Měna DPH" v číselníku zemí a současně pro tuto zemi existuje vlastní DIČ. Pak je možno toto DIČ pro pokladní doklady této pokladny přednastavit. Pokud není vyplněno, je místo plnění v tuzemsku = vlastní země = země DPH. Pokud je vlastní DIČ DPH vyplněno, je místo plnění v zemi podle DIČ (DIČ má vždy navázanou zemi). Podle příslušné země jsou v pokladně dostupné odpovídající sazby DPH, které nemají vyplněno Datum ukončení.
Upozornění Pro vlastní zemi a hlavní měnu se DIČ nezadává.
Tip V pokladních dokladech potom existuje atribut "Vlastní DIČ DPH", jehož hodnota se při vytvoření Pokladního dokladu přenáší z tohoto nastavení Řady pokladních dokladů. Tak je zajištěno, že při změně hodnoty "Vlastní DIČ DPH" na Řadě pokladních dokladů zůstane původní hodnota údaje zachována v Pokladním dokladu.
 • Měna DPH - jedná se o uživatelsky needitovatelné políčko. Hodnota se přebírá z nastavení "Měny DPH" v číselníku zemí.
Tip Pokud je v číselníku pokladen nastavena měna DPH a nejedná se o hlavní měnu, pak se při účtování řadků Základ DPH, Částka DPH a Částka vč. DPH přenáší do účetního deníku základ a částka DPH právě v měně DPH. Částky se přebírají z řádků pokladního dokladu, kdy dojde zároveň k vytvoření záznamu s příslušným kurzem.


 • Koeficient pro DPH - možnost odlišného nastavení použití koeficientu pro výpočet DPH; na výběr máte ze tří možností:
  • Podle globální konfigurace - modul Pokladna přebírá globální nastavení použití koeficientu DPH; jestliže je "Koeficient DPH" zaškrtnut, pro výpočet částky DPH z celkové částky se použije koeficient zaokrouhlený na 4 des. místa; v případě, že "Koeficient DPH" zaškrtnut není, pro výpočet se použije koeficient nezaokrouhlený
  • Zaokrouhleno - bez ohledu na nastavení globální konfigurace proběhne výpočet částky DPH z celkové částky (tzn. zhora) na pokladních dokladech pomocí koeficientu zaokrouhleného na 4 des. místa
  • Nezaokrouhleno - bez ohledu na nastavení globální konfigurace proběhne výpočet částky DPH z celkové částky (tzn. zhora) na pokladních dokladech pomocí koeficientu nezaokrouhleného


Dále zde lze výběrem zadat hodnoty pro Útvar, Číslo zakázky, Nákladový okruh, Vozidlo a Zaměstnance. Při vytváření nového pokladního dokladu se podle zadání u příslušné pokladny tyto hodnoty vždy předvyplní. Pokud nemáte tyto atributy jednotné pro celou pokladnu, a přesto chcete docílit toho, aby systém hlídal přítomnost Útvaru, Zakázky apod., zvolte v sekci Editace povinnost jednotlivých atributů.
Volby jsou platné pro hlavičku a pro položky zvlášť:

 • Bez kontroly - systém nehlídá vyplněnost atributu
 • Povinné - pokud nebude atribut vyplněn, nepodaří se uložit položku nebo doklad. Systém ohlásí:
Dotaz nebo informativní hláška Zakázka není vyplněna, nelze uložit.

a kurzor se přenese na záložku Návazné údaje do pole atributu, který není uložen.

 • Zakázané - pak tento atribut nebude vůbec možné na doklad (položku) zadat.
 • S upozorněním - systém hlídá přítomnost atributu, ale pokud není zadán, po hlášce:
Dotaz nebo informativní hláška Zakázka není vyplněna, opravdu uložit?

máte možnost zvolit Ne, pak atribut doplníte, nebo Ano, pak pokračujete v běžném zadání dokladu, aniž byste museli zvolený atribut doplnit.

Zboží pro dotaci (odvod) pokladny je možno využít v případě, že není zakoupen modul Pokladní prodej a standardní pokladna slouží zároveň jako prodejní místo zboží.

Záložka č. 4 - Konfigurace

Zde lze na každé pokladně nastavit předvyplnění dat do pokladních dokladů.

Předvyplnění dat

 • Útvar podle útvaru zaměstnance - dotáhnete útvar z karty zaměstnance na pokladní doklad. Pokud doplníte do pokladního dokladu útvar rozdílný, než má zaměstnanec na kartě, Helios se vás zeptá:
Dotaz nebo informativní hláška Chcete změnit útvar podle zaměstnance?

Potvrzením volby ANO se tento útvar na pokladním dokladu změní.

 • Útvar podle útvaru na vozidle - obdobná funkce jako útvar dle zaměstnance
 • Sazbu DPH podle Sazby DPH na zboží - pokud vyberete na položce zboží, převede se na položku sazba DPH, která je zadána na kartě zboží v modulu Oběh zboží
 • Sazbu DPH podle Sazby DPH u popisu - aktivujete v případě, že vyplňujete položky na pokladním dokladu. Vybráním textu z pole Popis z číselníku pomocných textů se dotázne sazba DPH do položky dokladu. Zároveň s tím se na položce automaticky otevřou pole pro zadání Základu, Částky DPH a Celkové částky s DPH.
 • DUZP podle DUZP na hlavičce dokladu - používáte v případě, že položky v dokladu mají vždy stejné DUZP. Jakmile toto datum na hlavičce nevyplníte, jednotlivé položky si budou DUZP přebírat mezi sebou.
Upozornění Pokud změníte datumy na hlavičce dokladu, nezmění se automaticky na položkách

Do účetního záznamu se dostane doklad s rozdílnými datumy, takže doklad bude vyjíždět v chybovém hlášení v účetním deníku.

 • Účet podle účtu u popisu - aktivujete v případě, že vyplňujete položky na pokladním dokladu. Vybráním textu z pole Popis (odkaz na číselník Pomocné texty se dotáhne účetní účet do položky dokladu.
Ciselnik pokladen konfigurace popis.jpg
 • Datum pořízení předvyplnit aktuálním datem - pokud je zaškrtnuto, nový pokladní doklad má vždy datum pořízení naplněné aktuálním datem. Pokud není zaškrtnuto, přebírá se datum pořízení z posledního pořízeného dokladu v tomtéž dni, jestliže takový existuje.
 • Automatické dopočítávání DPH - výběr způsobu zadání a dopočítání DPH se třemi možnostmi:
 • Zakázáno - pokud zakážete automatické dopočítání, musíte po zadání sazby daně a základu daně/částky včetně daně aktivovat tlačítko "Přepočet DPH".
 • Povoleno - částky DPH se budou samy dopočítávat. Na pokladní doklad tak stačí zadat sazbu DPH a základ DPH nebo částku včetně daně.
 • Z částky včetně daně - přepočet DPH (Základ DPH a Částka DPH) se vždy vyčíslí z Částky včetně DPH.
Tip Při dopočítávání DPH se přepočte částka DPH automaticky i v případě, že zadáváte pokladní doklad v cizí měně.
 • Nastavení pro limit kontrolního hlášení
 • Vždy nad limit - doklad se vždy zařadí do detailní části kontrolního hlášení (musí být splněné podmínky - zadána Organizace a Evidenční číslo d.d.)
 • Dle částky a příjemce - doklad se vyhodnocuje dle zadané částky (limit 10000) a příjemce
 • Vždy pod limit - doklad se vždy zařadí do souhrnné části kontrolního hlášení

Při vytvoření nového pokladního dokladu se tato hodnota v novém PD ukládá v atributu "Nastavení pro limit kontrolního hlášení" takto: Nezaškrtnuto (pro hodnotu "Vždy nad limit") Zaškrtnuto (pro hodnotu "Vždy pod limit") Zaškrtnuto - pokud je Příjemce plnění (odběratel/dodavatel, organizace) plátcem DPH v CZ a celková částka dokladu v hlavní měně překročí hodnotu 10000 CZK (jinak Nezaškrtnuto - pro hodnotu "Podle částky a příjemce")


 • Automatický přepočet úhrady - v případě zaškrtnutí této volby se budou celkové částky samy načítat do částky k úhradě. Pokud zůstane tato volba nezaškrtnutá je nutné po pořízení celého pokladního dokladu aktivovat tlačítko "Úhrada".
 • Automatický přepočet měn - v případě zaškrtnutí této volby dojde k automatickému přepočtu částek zadaných v cizí měně na hodnoty v měně hlavní dle zadaného kurzu. Pokud zůstane tato volba nezaškrtnutá je nutné po pořízení celého pokladního dokladu aktivovat tlačítko "Měna".
 • Přenesení daňové povinnosti (PDP) - jestliže je potřeba hradit hotově položky spadající do režimu PDP, je nutné mít na příslušné pokladně toto políčko zaškrtnuté. Následně se při tvorbě položky pokladního dokladu zobrazí odpovídající atributy (Sazba PDP, Směr plnění PDP) a mechanizmy jejich doplňování. V opačném případě tyto kolonky na položkách pokladních dokladů vůbec neuvidíte (i kdyby měla položka Oběhu zboží režim PDP nastaven). Výchozím nastavením je skrytí atributů režimu přenesení daňové povinnosti.
Tip Povolení zobrazení a plnění údajů Sazba PDP a Směr plnění PDP je závislá na organizaci uvedené na položce pokladního dokladu. Pokud organizace na položce není uvedena, ale na hlavičce uvedena je, je přístupnost (viditelnost) údajů Sazba PDP a Směr plnění PDP závislá na organizaci, uvedené na hlavičce pokladního dokladu. Tato organizace musí mít na své kartě vyplněný atribut DIČ DPH, který musí začínat na stejné 2 znaky jako je ISO kód vlastní země. Zároveň je nutné, aby vlastní země (Česká republika) byla skutečně označena zaškrtávátkem "vlastní země".
 • Ruční zadání kurzu CM (cizí měny) - Při zaškrtnutí se vypnou automatické funkce dohledávání kurzu a je tedy možné libovolně měnit datum i hodnotu kurzu (tedy ručně uživatelem). Zaškrtnutí tohoto políčka se respektuje u nového pokladního dokladu, kdy se nastavení z číselníku pokladen přenese na záložku č. 3 Částky CM v pokladních dokladech. Položky daného pokladního dokladu se následně řídí nastavením právě na zál. č. 3 Částky CM (zde je možné volbu "Ruční zadání kurzu CM" změnit pro konkrétní pokladní doklad).


Přenos mezi řádky

Zde máte možnost si zvolit, které atributy se budou přenášet mezi jednotlivými položkami na pokladním dokladu. Pokud zaškrtnete např. Přenášet zakázku, každá položka bude mít zakázku automaticky přenesenou z předchozí položky. Stejně se přenese text z popisu na hlavičce dokladu na první položku (a další, pokud nezměním).

Nastavení pro Kontrolní hlášení - parametr "Přenášet evidenční č. daňového dokl.". Pokud je zaškrtnuto, z předchozí položky se na novou položku přenáší hodnota údaje "Evidenční číslo daňového dokladu"

Jestliže je Evidenční číslo daňového dokladu vyplněno, do účetního deníku se přenese. Jestliže není Evidenční číslo daňového dokladu vyplněno, do účetního deníku se přenese číslo : řada pokladny + pořadové číslo pokladního dokladu.

Záložka č. 4 - Řady účtenek

Tato záložka je aktivní pouze v případě, že máte zakoupený modul Pokladní prodej. Přes tlačítko Přidat lze vložit řadu účtenek z modulu Pokladní prodej. Při vytváření dokladu Dotace (nebo Odvodu) v pokladním prodeji je možné přes pravé tlačítko myši vygenerovat pokladní doklad do hlavní pokladny a převést finanční hotovost z hlavní pokladny na pokladnu z pokladního prodeje (nebo naopak u odvodu). Vybranou řadu účtenek převedete pomocí tlačítka Přenos.

Pro každou řadu účtenek zařazenou na záložku 5 - Řady účtenek lze přes volbu Oprava přiřadit účetní kódy pro příjmový a výdajový doklad, které se doplní při generování pokladních dokladů z pokladního prodeje.

další

Záložka 5 - Daňový režim

Pokud používáte funkcionalitu Daňových klíčů, musíte na každé pokladně tlačítkem Přidat přitáhnout používané Daňové režimy, aby bylo možno zadávat na dokladech DPH. Pro každou pokladnu by to měly být minimálně klíče pro Vstup a Výstup. Více k nastavení najdete v kapitole Daňové klíče a daňové režimy - účetnictví

Záložka 6 - Elektronická evidence tržeb

Pokud podléháte povinnosti EET a tudíž máte v konfiguraci zapnuto, uvidíte zde i záložku 6. K nastavení EET více v kapitole EET Evidence tržeb - Pokladna

Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export