Formulář Účtový rozvrh - Účetnictví

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Nový formulář Účtový rozvrh pro zadání nového čísla účtu do vašeho účtového rozvrhu zadáte z Přehledu Účtový rozvrh stiskem tlačítka Nový z panelu nástrojů nebo stiskem tlačítka <F2>.

Formulář účtový rozvrh - účet

Záložka Základní údaje

Na záložce Základní údaje se zadávají tyto položky:


Hlavní údaje

V této oblasti se zadávají základní informace o daném účtu.


Číslo účtu

Maximálně třicetimístný povinný údaj, číslo účtu účtového rozvrhu.


Název účtu

Povinný údaj – název daného účtu


Druhý účet

Nepovinný údaj, maximálně třicetimístný alfanumerický údaj. Můžete zde zadat např. číslo účtu z jiné účetní soustavy nebo jiný údaj sloužící k zařazení daného účtu do určité skupiny apod. Tyto účty se využívají zvláště při účtování Mezinárodních účetních standardů (IFRS, US GAAP), ale je možno je použít i pro tvorbu manažerských sestav, kde je třeba účty rozdělit na požadované skupiny účtů, které jsou potom sledovány a vyhodnocovány.


Druhý název účtu

Nepovinný údaj, můžete zadat upřesňující specifikaci k danému účtu nebo např. název daného účtu v cizím jazyce


Povaha účtu

Otevřením pole se seznamem vyberete povahu účtu z možností:

 • Podrozvahový
 • Výsledkový
 • Rozvahový

Rozvaha A/P

Toto pole se seznamem je aktivní pouze pro rozvahové účty. Otevřením pole se seznamem vyberete povahu rozvahových účtu z hlediska postavení v rozvaze z možností:

 • Nesledovat
 • Aktivní
 • Pasivní
 • Dle aktuálního zůstatku - pokud se zůstatek účtu nachází na straně MáDáti, bude zobrazen mezi aktivními účty, pokud se zůstatek účtu nachází na straně Dal, bude zobrazen mezi pasivními účty.
Tip Podle nastavení parametru v položce Rozvaha A/P bude také ovlivněna funkcionalita pro definici řádků na rozvaze – viz kapitola Výkazy.


Výsledovka D/A

Toto pole se seznamem je aktivní pouze pro výsledkové účty. Otevřením pole se seznamem vyberete povahu výsledkových účtu z hlediska zákona o dani z příjmu (stavy daného účtu ovlivňují nebo neovlivňují základ pro výpočet daně z příjmu).

 • Nesledovat
 • Daňový – zahrnuje se do základu pro výpočet daně z příjmu
 • Nedaňový – nezahrnuje se do základu pro výpočet daně z příjmu


Účet zůstatku

Standardně nevyplňujete. Zadává se pouze v případě, že je toto číslo odlišné od vlastního čísla účtu, tj. v případě, že chcete zůstatek účtu v novém účetním období otevřít na jiném čísle analytického účtu. Zde zadáváte, na který účet se převede zůstatek tohoto účtu při uzavírání účetních knih. Pokud se toto číslo nebude lišit, účet zůstatku nezadáváte.

Upozornění UPOZORNĚNÍ Nevyplňují se zde uzávěrkové účty (např. 701, 702, 710 apod.) !!!!


Uz. útvary

Otevřením pole se seznamem vyberete jednu z možností Ano nebo Ne. Volbu Ano zadáte v případě pokud chcete, aby se při roční uzávěrce přenesly do počátečních stavů zůstatky daného účtu po jednotlivých útvarech.


Uz. zakázky

Otevřením pole se seznamem vyberete jednu z možností Ano nebo Ne. Volbu Ano zadáte v případě pokud chcete, aby se při roční uzávěrce přenesly do počátečních stavů zůstatky daného účtu po jednotlivých zakázkách.


Uz. n.okruhy

Otevřením pole se seznamem vyberete jednu z možností Ano nebo Ne. Volbu Ano zadáte v případě pokud chcete, aby se při roční uzávěrce přenesly do počátečních stavů zůstatky daného účtu po jednotlivých nákladových okruzích.


Uz. vozidla

Otevřením pole se seznamem vyberete jednu z možností Ano nebo Ne. Volbu Ano zadáte v případě pokud chcete, aby se při roční uzávěrce přenesly do počátečních stavů zůstatky daného účtu po jednotlivých vozidlech.


Uz. organizace

Otevřením pole se seznamem vyberete jednu z možností Ano nebo Ne. Volbu Ano zadáte v případě pokud chcete, aby se při roční uzávěrce přenesly do počátečních stavů zůstatky daného účtu po jednotlivých organizacích. Pole bude zobrazeno pouze pokud je zakoupen submodul Výkazy pro Příspěvkové organizace


Sledovat CM

Sledovat cizí měnu. Otevřením pole se seznamem vyberete jednu z možností Ano nebo Ne. Volbu Ano zadáte v případě pokud chcete, aby byly stavy daného účtu sledovány i v konkrétní cizí měně. (Týká se např. účtu valutové pokladny nebo bankovního účtu vedeného ve valutách.) Pro účet označený Sledovat cizí měnu Ano uvidíte v přehledu Stavů účtů na formuláři Stavy účtů a středisek na záložce Stavy cizí měny údaje v cizí měně. Pokud je nastaveno sledovat CM na volbu Ano je potřeba vybrat kód CM.


Kód cizí měny

Toto pole se seznamem je aktivní pouze pro účet, který má zadáno Sledovat CM Ano. V poli se seznamem vyberete příslušnou měnu z přehledu Kódy měn. Pro jeden účet lze zadat pouze jednu cizí měnu. Tyto částky a měny vidíte přímo v saldokontu.

Účtujete-li např. na jednom saldokontním účtu více měn, nevybíráte do tohoto účtu žádnou měnu a ani nenastavujete atribut Sledovat CM na ANO.


Účtování DPH

Přepínač Účtování DPH slouží k výběru následujících možností

 • Není DPH – takto budou označeny všechny účty kromě účtů, na které se účtuje DPH.
 • Ostatní – účty, na které se účtuje DPH. Výjimkou je účtování DPH při dovozu (při použití těchto účtů se účtuje i základ daně i daň s použitím tohoto účtu) – např. účet DPH na vstupu, tuzemsko, základní sazba nebo účet sloužící k označení základu daně u osvobozených plnění na výstupu (s 0% sazbou) nebo účet sloužící k označení základu daně u plnění při exportu zboží (s 0% sazbou) apod.
 • Dovoz - účty, na které se dříve účtovalo DPH při dovozu. (Při použití těchto účtů se neúčtuje o základu daně, účtuje se pouze přímo daň s použitím tohoto účtu. Pro sestavu daňových dokladů program základy daně dopočítá.) Používalo se např. při účtování JCD.
 • Není nárok - slouží pro identifikaci nákladů, u kterých není možnost odpočtu DPH. Tyto účty by měli být používány jen jako účty tzv. označující základ DPH. Proto je v editoru účetního deníku můžete zadat jen jako účet DPH.
 • Samovyměření - použije se pro účty, kde bude účtováno o samovyměření daně (systém reverse charge - při pořízení zboží z jiných zemích EU od plátců DPH je nutno DPH přiznat na výstupu a uplatnit - pokud to zákon umožňuje - na vstupu). Samovyměření se bude týkat účtů na vstupu i na výstupu. Tyto účty se budou v deníku používat při použití tlačítka "Samovyměření". Výsledkem účetního záznamu je (pro každý účet, uplatní se vždy dvojice účtů) řádek, ve kterém jsou údaje o základu daně i vlastní DPH. Účtuje se o výši DPH. DPH se počítá z částky bez daně ("zespoda").
 • Vracení daně- když má poplatník daně nárok na vrácení daně v členském státě, ve které mu bylo dodáno zboží nebo služby. U této volby je následně povinné zadat sazbu DPH, zemi a měnu refundace (hlavní nebo cizí).

Země

Tato položka je pouze u účtů, které mají v poli Účtování DPH jiný údaj než Není DPH. Zadáváte zemi, pro kterou budete DPH účtovat. Podle této položky pak budou filtrovány účty při zadávání na Výkaz DPH, tj. podle toho, jaká země je zadaná na výkazu, budou nabízeny pouze ty účty, které zde mají zadanou totožnou zemi. viz Číselník DPH
Vyplnění položky Země má vliv na zadání položky Sazba DPH. Sazbu DPH lze zadat pouze v případě, že je země zadána. Dojde-li ke změně země, je sazba DPH vyprázdněna. Dojde-li ke smazání země, je sazba DPH vyprázdněna a pole nepřístupné.


Směr plnění

V případě označení Účtování DPH – Není DPH nejsou tyto položky přístupné. Přepínač Směr plnění DPH slouží k výběru následujících možností.

 • Vstup – k označení DPH na vstupu
 • Výstup - k označení DPH na výstupu


Odečítat

Volba odečítat umožní tisk přehledu daňových dokladů tiskovým formulářem tak, že se základ daně a částka daně bude odečítat u účtů, které mají údaj Odečítat zaškrtnut a rozdíl se bude rovnat daňové povinnosti/nadměrnému odpočtu. Logicky tedy je vhodné parametr odečítat u účtů, které má smysl odečítat, tedy u účtů na vstupu.

V účtovém rozvrhu je možné zobrazit sloupec "Nastavení odečítat". Může nabývat hodnot "není", "Podle směru plnění", "Odečítat" a "Neodečítat". Toto pole lze editovat v editoru účtu. Zaškrtávací sloupcet "Odečítat" lze zobrazit, ale je nastavován systémem a nelze ručně editovat v editoru účtu - zde je zobrazen pouze pro informaci.

Způsob nastavení volby odečítat :

 • pro nedaňové účty je "Nastavení odečítat" vždy nastaveno na "není" a nelze editovat a "Odečítat" není zaškrtnuto
 • pro daňové účty lze "Nastavení odečítat" ručně nastavit na jednu z hodnot : "Podle směru plnění", "Odečítat" a "Neodečítat".

Podle tohoto nastavení je nastaveno i pole "Odečítat" takto :

 • "Nastavení odečítat" je nastaveno na "Podle směru plnění" a "Směr plnění" je "Vstup", pak "Odečítat" je zaškrtnuto
 • "Nastavení odečítat" je nastaveno na "Podle směru plnění" a "Směr plnění" je "Výstup", pak "Odečítat" není zaškrtnuto
 • "Nastavení odečítat" je nastaveno na "Odečítat", pak "Odečítat" je zaškrtnuto
 • "Nastavení odečítat" je nastaveno na "Neodečítat", pak "Odečítat" není zaškrtnuto


Sazba DPH

V případě označení Účtování DPH – Není DPH nejsou tyto položky přístupné. Pole se seznamem slouží k zadání procentní sazby daně. Otevřou se vám sazby daně zadané v přehledu Pomocné číselníky, DPH. Sazby se nabízí podle platnosti ve vybraném období. Zadáte příslušnou sazbu daně podle toho, zda se bude jednat o základní nebo sníženou sazbu DPH, případně vyberete nulovou sazbu DPH (u DPH na vstupu pro označování základů DPH u nákupů osvobozených nebo u nákupů od neplátců DPH, na výstupu pro označování základů DPH u plnění osvobozených nebo exportu služeb, zboží, příp. mezinárodní přepravě).

Upozornění Pole "Účtování DPH" a "Povaha účtu" v editoru účtového rozvrhu jsou přístupná pouze tehdy, není-li účet navázán na řádky výkazu DPH.


Kód plnění

Týká se odeslání zboží do jiných zemí EU - souvisí s tvorbou Souhrnného hlášení. Jako jeden z údajů tohoto hlášení je nutno uvádět kód plnění:

 • 0 - Dodání zboží - při dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě (§ 13 odst. 1 a 2 zákona),
 • 1 - Přemístění zboží - při přemístění obchodního majetku plátcem do jiného členského státu (§ 13 odst. 6 zákona)
 • 2 - Třístranný obchod - při dodání zboží uvnitř území Evropského společenství formou třístranného obchodu (§ 17 zákona). Tento kód vyplňuje pouze prostřední osoba.

K rozlišení pro účely Souhrnného hlášení je nutno pro každý kód plnění zadat samostatný účet DPH.


Uzávěrkový charakter

Pole se seznamem, vybíráte z možností:

 • (není)
 • Účet zisků a ztrát
 • Konečný účet rozvážný
 • Počáteční účet rozvážný
 • Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení

U většiny účtů bude nastavení (není), toto pole vyplňujete u účtů uzávěrkových (např. 701, 702..)

Uzávěrkový charakter pro podrozvahové účty

Pole se seznamem, vybíráte z možností:

 • (není)
 • Účet uzavření podrozvahových účtů
 • Účet otevření podrozvahových účtů
 • Účet uzavření i otevření podrozvahových účtů

U většiny účtů bude nastavení (není). Toto pole vyplníte pouze u účtů, pomocí kterých se provádí uzavírání období a převod podrozvahových účtů do nového období.

Záložka Další údaje

Zadávání

V této části vybíráte, jak se bude chovat daný účet při pořizování dokladu z hlediska zadávání dalších údajů k účtu:

 • Útvaru
 • Zakázka
 • Okruh (nákladový okruh)
 • Vozidlo
 • Zaměstnanec
 • Organizace
 • Párovací znak
 • Typ změny (pole viditelné pouze v případě zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace)
 • Organizace 2 (pole viditelné pouze v případě zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace)
 • Příjmy a výdaje (pole viditelné pouze v případě zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace)
 • Třetí účet (pole viditelné pouze v případě zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace)
 • DIČ Organizace

V těchto polích se seznamem vybíráte z těchto možností.

 • Bez kontroly – při pořizování účetního dokladu pro daný účet program nebude program kontrolovat, zda zadáte údaj na doklad nebo nikoli
 • Povinné - při pořizování účetního dokladu pro daný účet program bude program kontrolovat povinnost zadání výše uvedených údajů na doklad. Pokud bude tento údaj chybět, program nepovolí doklad uložit.
 • Zakázané - při pořizování účetního dokladu pro daný účet program bude program kontrolovat zákaz zadání výše uvedených údajů na doklad. Pokud bude tento údaj uveden, program nepovolí doklad uložit.
 • Upozornění - při pořizování účetního dokladu pro daný účet program upozorní, že údaj chybí, ale dovolí účetní doklad uložit i bez tohoto údaje. U kontroly DIČ Organizace funguje toto upozornění pouze u ručního pořízení dokladu do deníku.

Pro účetní doklady počáteční/koncový stav je upravena kontrola těchto povinností. Organizace, Párovací znak a Zaměstnanec nejsou kontrolovány vůbec. Útvar, Zakázka, Nákladový okruh a Vozidlo jsou kontrolovány jen v případě, že uzávěrka daného období proběhla s rozpadem na útvary, resp.zakázky atd.

 • Prioritně použít při generování zápočtu ve fakturaci - Pokud používáte vzájemné zápočty ve fakturaci, je možno zvolit, zda tento účet bude v zápočtu použit prioritně. ( Obvyklým příkladem může být účetní zápis faktury přijaté, kde jsou standardně vedeny 2 saldokontní účty - 321 a 131. při pořizování vzájemného zápočtu je třeba, aby byl do účtování přednabídnut účet 321.)


 • Párování plateb z bankovních výpisů - V případě, že máte instalovaný modul Banka, je zobrazený přepínač, který je možno použít pro přípravu účtování banky. (Obvyklým příkladem může být účetní zápis faktury přijaté, kde jsou standardně vedeny 2 saldokontní účty - 321 a 131. Při přípravě účtování bankovního výpisu je třeba, aby příprava účtování proběhla na účet 321. Na tomto účtu 321 je třeba zatrhnout přepínač.)


 • Nepřenášet cizí měnu při uzávěrce - bude-li zaškrtnuto, nebude se u těchto účtů v zápisech otevření účetních knih doplňovat kód cizí měny a částka v cizí měně. Tento atribut vznikl v souvislosti s přechodem na euro na Slovensku. Lze ho využít i v jiných případech avšak nutno vždy uvážit, zda nedojde k porušení principu bilanční kontinuity !
 • Splatnost - lze využít u účtů, u kterých je třeba rozlišit jejich "dlouhodobost", resp. "krátkodobost". (Např. ve Výkazu Rozvahy v plném či zjednodušeném rozsahu do části krátkodobých, či dlouhodobých pohledávek (závazků).
Tip Pro definici rozvahy - rozlišení pohledávek a závazků dlouhodobých nebo krátkodobých - se využívá funkcionality Splatnost v Účtovém rozvrhu

V účtovém rozvrhu v účetnictví je sloupec Splatnost, kde je možno vybrat ze 3 možností:

 • Nerozlišeno (výchozí)
 • Dlouhodobé
 • Krátkodobé

Toto nastavení účtového rozvrhu zohledňuje akce Definice - doplnění vazeb účtů.

Tip Pro definici Cash flow - parametr splatnost má vliv i na výkaz Cash flow, kdy u účtů třídy 4 - kapitálové účty a dlouhodobé závazky musí být pro správný výpočet splatnost také rozlišena.


 • Organizace (PAP) - umožňuje předvyplnit partnera transakce nebo partnera Aktiva/Pasiva pro případ pořizování dokladu v účetním deníku. Pole viditelné pouze v případě zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace. V případě spuštění funkce kontroly PAP v účetním deníku se v případě, že organizace není zadána přímo na deníkovém záznamu, načte organizace z tohoto pole (dle čísla účtu a období). Také se načte IČO a ID partnera. Tyto hodnoty dále vstupují do všech následných kontrol.


 • Třetí účet - údaj vyžadovaný při sestavování Pomocného analytického přehledu (PAP). Pole viditelné pouze v případě zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace.


 • Typ změny MD - výběr z číselníku "Typy změn". Pole je viditelné pouze v případě zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace.
 • Typ změny Dal - výběr z číselníku "Typy změn". Pole je viditelné pouze v případě zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace.
 • Příjmy a výdaje - výběr z číselníku "Příjmy a výdaje". Pole je viditelné pouze v případě zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace.


Upozornění

Typ změny: - Když bude přednastaven, tak při přípravě účtování a účtování bude doplněn tento Typ změny na řádek účetního dokladu. - Při účtování přímo v účetním deníku bude přednabídnut Typ změny nastavený na účtu. - Když bude v kontaci zadán Typ změny, má přednost před Typem změny na účtu. - Systém je automaticky účtuje s nejnižší prioritou (pouze v případě, že údaje nejsou zadány na zdrojovém dokladu nebo na řádku kontace)

Přijem/výdaj z číselníku Příjmy výdaje: - Když bude přednastaven, tak při přípravě účtování a účtování banky bude doplněn tento Přijem/výdaj na řádek i protiřádek (když bude nastaveno účtování bankovního výpisu s protiřádkem). - Při účtování přímo v účetním deníku bude přednabídnut Přijem/výdaj nastavený na účtu. - Systém je automaticky účtuje s nejnižší prioritou (pouze v případě, že údaje nejsou zadány na zdrojovém dokladu nebo na řádku kontace)


Automatické účtování typu změny je zapojeno do účtování : - rozúčtování účetního deníku - všechna účtování nad saldokontem (kurzový rozdíl, dorovnání, přeúčtování) - faktury a dobropisy - příjemky a výdejky - bankovní výpisy - pokladní doklady - penalizační faktury - majetek - účetní pohyby - mzdy

Automatické účtování údaje Příjmy a výdaje je zapojeno do účtování : - rozúčtování účetního deníku - bankovní výpisy - pokladní doklady

Záložka Saldokonta

Na této záložce vidíte přehled saldokontních skupin, do kterých je zobrazený účet zařazen.

Záložka saldokonta

Stiskem tlačítka Nový nebo klávesy <F2> se otevře přehled Saldokonta – viz kapitola Saldokonta. Z tohoto přehledu si vyberete příslušný druh saldokonta poklepáním myši na řádek přehledu s požadovaným saldem, případně stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter>.

Upozornění K jednomu saldokontnímu účtu je možno přiřadit více saldokontních skupin. Při účtování na tomto účtu se výsledky účtování na tomto účtu přenesou do všech vybraných saldokontních skupin na tomto saldokontním účtu.

Záložka Stavy účtů

Záložka skupiny stavů

Na této záložce vidíte přehled skupin stavů, do kterých je zobrazený účet zařazen.

Po prvním spuštění systému Helios Orange je automaticky vytvořena skupina 001 pro všechny účty a všechna střediska a skupina 002 pro všechny účty a žádná střediska.

Pro zařazování účtů do jednotlivých skupin je důležitý režim nápočtu stavů, který se nastavuje v přehledu Pomocné číselníky, Období hlavní nabídky stromové struktury

Stav ON-LINE - stavy se aktualizují automaticky po zaúčtování každého účetního dokladu. Na nově otevíraný účet budou zařazeny všechny existující skupiny stavů, které mají v poli Účty výběr nastaveno Všechny.

Stav OFF-LINE - stavy se nepočítají při účtování dokladů, ale až na vyžádání uživatele. Na nově otevíraný účet budou automaticky zařazeny pouze ty skupiny, které mají v poli Účty výběr nastaveno Všechny. Zobrazený účet můžete zařadit i do dalších skupin a to po stisku tlačítka Nový. Otevře se přehled Skupiny stavů, vybranou skupinu zařadíte stiskem tlačítka Přenos.

Vytváření Skupin stavů a práce s nimi je podrobně popsána v kapitole Skupiny stavů.

Záložka Aktualizované období

Na této záložce určujete, do kterých období se mají promítnout změny na účtu.

Pokud si otevřete účet pro opravy a provedete změnu,tak se po uložení změny promítnou do aktuálního období (toto období je vidět ve spodní části okna). Budete-li chtít, aby se změny projevily i v jiných obdobích, musíte před uložením opravy na této záložce zaškrtnout ta období, do kterých se má provedená změna promítnout (do aktuálního se provede vždy, proto zde toto období není).

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jakub Ryšavý, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export