Formulář Účetní doklad - Účetnictví

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Pro pořízení nového účetního dokladu v přehledu Účetní deník v panelu nástrojů stisknete tlačítko Nový nebo stisknete klávesu <F2>.

Uct doklad.jpg


Záhlaví formuláře

V záhlaví formuláře jsou uvedeny údaje o čísle Druhu účetního dokladu a Fázi rozpracovanosti dokladu (např. Druh účetního dokladu: 910 Interní doklady, fáze rozpracovanosti: Účtováno).

Panel nástrojů

V panelu nástrojů jsou tato tlačítka: Pageup.jpg Pagedown.jpg Dvě listovací tlačítka pro procházení již existujícími řádky přehledu Účetní deník.

Dále jsou v panelu nástrojů tlačítka k provádění akcí při vystavování účetních dokladů.

 • Tlačítko Akce - zobrazí speciální nabídku místního menu, kde lze výběrem spustit akce na účetním dokladu. Většina těchto akcí odpovídá tlačítkům v panelu nástrojů, pouze akce DPH nemá tlačítko na dokladu.

Nabídka DPH – slouží pro nabídnutí Období DPH v případě provádění oprav na dokladu. Je nutno, aby bylo vyplněny položky DUZP a účet DPH, případně je vyplněna položka DUZP a účet DPH uveden v položce Účet.

 • Tlačítko <- -> (záměna stran Má Dáti a Dal) – toto tlačítko slouží při výběru strany při účtování účetního zápisu Má dáti nebo Dal. Při otevření prvního řádku dokladu se nabídne strana Má dáti, pokud budete chtít jako první účtovat zápis na straně Dal, stisknete toto tlačítko a formulář Účetního dokladu je připraven pro účtování na straně Dal. Zároveň pro lepší vizuální orientaci dojde k posunutí položek na tomto formuláři doprava. Pokud chcete změnit stranu účetního zápisu zpět na Má dáti stisknete znovu toto tlačítko a formulář Účetního dokladu je připraven pro účtování na straně Má dáti. Zároveň pro lepší vizuální orientaci dojde k posunutí položek na tomto formuláři doleva. Pomocí tohoto tlačítka můžete i u řádku s vyplněnými údaji změnit stranu účetního zápisu. (V nastavení Druhu účetního dokladu si můžete volbou strany zadat, na jaké straně si přejete začínat při tvorbě nového účetního dokladu v rámci tohoto druhu účetního dokladu.)
 • Tlačítka Nová MD a Nová Dal slouží pro zápis zadaného účetního zápisu pro danou stranu a k otevření nového formuláře pro pořízení další části (řádku) účetního zápisu pro stranu Má dáti nebo Dal.
 • Tlačítko Přenes – slouží k přenosu částky z předchozího řádku účetního zápisu na opačnou stranu účetního zápisu. Jde použít po uložení předchozí části účetního zápisu a otevření opačné části účetního zápisu (Má dáti nebo Dal) pomocí tlačítka Nová MD nebo Nová Dal.
 • Tlačítko Dorovnej - po uložení předchozí části účetního zápisu a otevření další řádky účetního zápisu (obvykle poslední) lze stiskem tohoto tlačítka doplnit částku na řádku tak, aby obraty stran Má dáti nebo Dal na tomto dokladu byly vyrovnané.
 • Tlačítko Měna – toto tlačítko se používá k zadávání a přepočtu cizí měny a kurzu. Po jeho stisku se zobrazí okno, kde zadáváte údaje týkající se měny. Můžete zde využít přenos údajů z kurzovního lístku (pole Množství Kurz, Kurz, Kurz EUR), přenos údajů z číselníku měn (pole Měna), kalendář (pole Datum kurzu) a kalkulačka (pole Částka CM) viz Měna. Standardně zadáváte kód měny, kurz a částku cizí měny. Poté stisknete tlačítko Měna -> CZK, čímž dojde k přepočtu na CZK dle zadaného kurzu a částky CM.
 • Tlačítko Kurz. rozdíl – toto tlačítko se používá k dopočtu kurzového rozdílu viz Kurz. rozdíl.
 • Tlačítko Zobrazení - tímto tlačítkem máte možnost zobrazit všechny položky dokladu. Pokud máte v konfiguraci Druhu dokladu na třetí záložce nastaveno, že se mají zobrazovat v editoru i všechny volitelné položky, toto tlačítko na dokladu nebude.
 • Tlačítko Rozúčtování - toto tlačítko umožňuje využít rozúčtování podle kontace přímo na dokladu. Řádek, z kterého je volána funkce, bude prvním řádkem výsledného zápisu. Po stisku tohoto tlačítka se zobrazí nové okno pro přípravu automatického rozúčtování. Tato funkce je stejná jako při rozúčtování přímo z přehledu dokladů, na otevřeném dokladu však umožňuje vícenásobné použití - tedy na jednom dokladu můžete jednu kontaci použít vícekrát nebo na jednom dokladu použít více kontací.
Upozornění Funkce Rozúčtování se volá z posledního řádku dokladu. Pokud ale budete nastaveni na již zaúčtovaném řádku, tento se přepíše prvním řádkem automatického rozúčtování!
 • Tlačítko Samovyměření. Je možno zadat následující údaje:
  • DUZP
  • účet MD
  • účet Dal
  • základ daně
  • zaokrouhlení na Desetihaléře
  • celní kurz (potřebujete -li použít přepočet celním kurzem)
  • povolit posun DPH (týká se uskutečněných plnění - v případě, že zadáváte DUZP z již uzavřeného Období DPH, je nutno tuto volbu zaškrtnout. Jinak by samovyměření neproběhlo, protože uskutečněná plnění musí být standardně přiznána vždy v konkrétním Období DPH, do kterého patří uvedené DUZP.)

DUZP a základ daně jsou přednabídnuty z editovaného řádku dokladu. Po potvrzení dojde k rozúčtování částky daně spočítané ze zadaného základu daně do dvou řádků téhož účetního dokladu s použitím zadaných účtů DPH na straně MD a Dal. Účty lze vybrat pouze daňové (účty 343), které mají Účtování DPH v Účtovém rozvrhu nastaveno na volbu Samovyměření. Oba účty musí mít stejnou sazbu DPH. Rozúčtované řádky mají v editoru přístupné pole Základ DPH, kam lze ručně zadat jiný základ DPH než je určen systémem. Akce je zapojena i do editoru při účtování z ostatních agend (Přededitace - editace před zaúčtováním).

 • Tlačítko Oprava DPH - je přístupné pouze na daňových dokladech a umožňuje ručně opravit základ a částku DPH. Akce je chráněna heslem.
 • Tlačítko Datum párování Salda - je přístupné pouze tehdy, pokud je na řádku dokladu zadán účet, který je zařazen v saldokontní skupině obsahující vazbu i dle datumu párování. Umožňuje zadat nebo opravit Datum párování Salda. Toto datum není standardně vidět na účetním dokladu.

Pod panelem nástrojů se nachází jednotlivá pole formuláře označená názvy polí, do kterých se postupně zadávají hodnoty účetního zápisu.


Zda budou po otevření nového dokladu zobrazena všechna pole dokladu, závisí na nastavení záložky Editor deníku v Druhu účetních dokladů.

Doklad

Číslo účetního dokladu. Program nabízí číslování dokladů od 1, v případě potřeby můžete zadat jiné číslo - max. 6-ti místné - např. 990001. Pro další doklady bude program nabízet vždy číslo o 1 vyšší. Opět lze toto číslo přepsat na jiné číslo dokladu, které v tomto druhu účetních dokladů zatím neexistuje. Pokud bude v číselníku Druhů účetních dokladu nastaveno, že se mají plnit mezery, bude systém hledat vždy nejbližší volné číslo. Po uložení prvního řádku dokladu se stane toto pole neaktivní, tzn. není možno toto číslo dokladu změnit. Pomocnými tlačítky šipky nahoru nebo dolu lze procházet v již pořízených dokladech daného přehledu.

Datum případu

Jedna se o datum účetního případu ve smyslu Zákona o účetnictví. Datum můžete zadat buď z přímo klávesnice nebo využít pomocného tlačítka Kalendář. Otevře se okno Zvolte datum. Klepnutím označíte příslušné datum, případně můžete využít i listovacích tlačítek Posun o měsíc, Posun o rok. Stiskem tlačítka OK se datum přenese do formuláře. Aktuální datum se přenese též stiskem kombinace kláves <Ctrl> <D>. Tyto možnosti platí pro všechna pole formuláře s pomocným tlačítkem Kalendář. Datum lze zadat pouze dnem a měsícem, po stisknutí tlačítka <Tab> se doplní rok dle aktuálního Období.


Období stavu

Pole se seznamem, kde lze vybrat požadované období stavu z přehledu Období stavu. Vyplňování této položky je povinné v případě, že sledujete stavy účtů po jednotlivých obdobích stavu (např. měsíce - viz kapitola Období – Období stavu). Období stavu se vám nabídne podle zadaného Datumu případu a rozmezí datumů od – do, které máte nastaveny pro příslušné Období stavu. V případě potřeby máte možnost otevřít seznam Období stavu pomocí tlačítka Seznam.jpg a vybrat jiné Období stavu.

Pokud ve vybraném období neexistuje žádné období stavu, toto pole není vůbec zobrazeno.


DUZP

Datum uskutečnění zdanitelného plnění. Je povinnost zadat DUZP na řádcích, kde se účtuje o základu daně z přidané hodnoty (DPH) a o vlastním DPH.

Datum doručení

Slouží k zadání data doručení - například při ručním zadávání faktur přijatých, kde nárok na odpočet DPH vzniká, až ve chvíli fyzického doručení dokladu.

Druh data

Druh data - pole se seznamem, kde je možno vybírat druh datumu. Tím dojde i ke zpřístupnění následného datumového a pole a k ovlivnění chování dokladu v saldokontu

 • Není datum - u nesaldokontních účtů, pole pro zadání datumu nebude přístupné
 • Datum splatnosti - u saldokontních účtů označujete datum splatnosti (např. při účtování předpisu faktury). Bude přístupné následné pole pro zadání datumu, které je potřeba vyplnit, aby se doklad zobrazil v saldokontu
 • Datum úhrady - u saldokontních účtů označujete datum úhrady (např. při účtování úhrad předpisů v bance nebo pokladně). Bude přístupné následné pole pro zadání datumu, které je potřeba vyplnit, aby se doklad zobrazil v saldokontu
 • Saldo bez datumu - u saldokontních účtů, následné pole pro zadání datumu nebude přístupné. Tento druh data se nastaví v případě, že daný doklad nemá ovlivňovat počet dnů splatnosti či uhrazení v saldokontu, ale má se v saldokontu zobrazit (použije se např. při účtování bilančního kurzového rozdílu k 31.12. nebo pro účtování běžných kurzových rozdílů)

Při otevření formuláře účetního dokladu se vám nabídne druh data, které je zadáno na formuláři příslušného Druhu účetního dokladu v přepínači Druh data. Podle příslušného druhu dokladu (faktury, banka, pokladna atd.) vám doporučujeme příslušné přepínací políčko vybrat. V případě potřeby můžete na formuláři účetního dokladu vybrat jiný druh data.

Upozornění Pokud vyberete u saldokontních účtů přepínací políčko – Není datum, příslušný účetní zápis se nedostane do saldokonta! Na tuto nesrovnalost je možnost spustit nad přehledem Účetní deník celkem, popř. přímo jednotlivě v účetním deníku, kontrolu. Na pravé tlačítko myši vyberte Kontroly - Kontrola dokladů - označte Chyby údajů Saldo a Celý přehled (nezafiltrovaný).(Vzhledem k tomu, že se saldokonto tvoří z účetních zápisů ze všech existujících účetních období, může se stát, že chyba vznikla již v předešlém účetním období.)

Řádek

Číslo řádku rozúčtování účetního dokladu. Každá část účetního zápisu má v rámci jednoho účetního dokladu své číslo. Program nabízí číslování řádků od 1. V případě potřeby můžete zadat jiné číslo. Pro další řádky bude program nabízet vždy číslo o 1 vyšší. Opět lze toto číslo přepsat na číslo řádku, které v tomto účetním dokladu zatím neexistuje. Pomocnými tlačítky šipky nahoru nebo dolu lze procházet v již pořízených řádcích seznamu. Za popiskem Řádek je v závorce uveden počet doposud pořízených řádků dokladu – např. Řádek (5) znamená, že je doposud pořízeno 5 řádků daného dokladu.

zDPH

Pouze pro funkcionalitu Daňové klíče. Země DPH v účetním deníku je automaticky nastavena dle zadaného / dotaženého období DPH. Není-li období DPH zadáno, je země DPH vymazána a pro práci s daňovým klíčem je používána vlastní země.

Text

Poznámka k účetnímu dokladu, textový údaj. Stiskem pomocného tlačítka Tritecky.jpg můžete vstoupit do číselníku pomocných textů a vybraný text přenést do účetního dokladu. Lze zadat i ručně. (Pro urychlení práce doporučujeme číselník naplnit.)


Účet

Zde se zadává číslo účtu. Číslo účtu je až třicetimístný numerický údaj. Číslo účtu můžete zadat buď z klávesnice nebo stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> nebo stiskem pomocného tlačítka přehled Tritecky.jpg otevřete návazný přehled – Účtový rozvrh. Zde si požadovaný účet vyberete a poklepáním nebo stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter>, případně stiskem tlačítka Přenes na řádku přehledu příslušného účtu číslo účtu přenesete do formuláře pro pořizování dokladu.

Tento postup platí pro všechna pole, která mají v pravé části pole pomocné tlačítko přehled a tudíž lze otevřít návazný přehled.


Částka

Zde se zadává účtovaná částka v hlavní měně (např. v Kč). Částku můžete zadat buď přímo z klávesnice, nebo lze využít pomocného tlačítka Kalkulačka. Otevře se kalkulačka, kde máte možnost zadávanou částku vypočítat pomocí základních matematických operací sčítání (tlačítko +), odečítání (tlačítko -), násobení (tlačítko *) a dělení (tlačítko /). Výsledek se spočítá stiskem tlačítka (=). Tlačítkem (C) zrušíte zadané číslo, tlačítkem (<-) zrušíte poslední zadanou cifru.

Tyto možnosti platí pro všechna pole formuláře s pomocným tlačítkem kalkulačka.


Účet DPH

V případě daňových dokladů pro označení základu DPH zadáte příslušný účet DPH. Po jeho zadání se napravo od pole Účet DPH, vedle pole Uplatnění DPH zobrazí sazba DPH vybraného účtu – např. (20%)

Kód daňového klíče

Je přístupný pouze pokud používáte funkcionalitu Daňových klíčů.

Uplatnění DPH

Pole se seznamem, kde se zadává období DPH výběrem z Číselníku období DPH. Toto období se samo nabídne při vystavení nového daňového dokladu na řádku, kde se účtuje o základu DPH v případě, že jsou zadány položky DUZP a účet DPH, případně pokud je vyplněna položka DUZP (Datum doručení) a účet DPH je uveden v položce Účet v případě účtu 343.

Při účtování DPH na vstupu se nabídne období DPH, ve kterém lze plnění co nejdříve uplatnit.
Pokud je vyplněno DUZP (Datum doručení) náležející do zdaňovacího období, které je již uzavřeno, tak se nabídne nejbližší zdaňovací období daného roku, které není uzavřeno. Pokud takové období ještě v přehledu Období DPH neexistuje, automaticky se vygeneruje. Pokud chcete uplatnit odpočet DPH na vstupu v rozmezích daných zákonem o DPH později, máte možnost ručně vybrat na poli se seznamem Uplatnění DPH období DPH pozdější.

U dokladů na výstupu se nabídne Období DPH, ve kterém leží DUZP. Pokud takové období ještě v přehledu Období DPH neexistuje, automaticky se vygeneruje. Při účtování dokladu na výstupu, který z hlediska DUZP spadá do období DPH, které je již uzavřeno (má vyplněno Datum přiznání k DPH), se objeví oznámení:

Dotaz nebo informativní hláška Období DPH neodpovídá !

V tomto případě je nutno v přehledu Číselník období DPH založit nové období s Typem období Dodatečné. Ve formuláři Účetního dokladu se v tomto případě na položce Uplatnění DPH zadá toto Období, na základě kterého lze vytisknout formulář dodatečného přiznání k DPH. Toto slouží k dodatečnému dodanění a opravám DPH na výstupu.

Období DPH s Typem období Dodatečné lze též využít pro opravy daňové povinnosti na vstupu. Podmínkou je, že ve formuláři Účetního dokladu se v tomto případě na položce Uplatnění DPH zadá toto dodatečné Období DPH.

Nepoužito

V současné době toto pole již nemá praktické využití - v dřívější legislativě DPH se používalo pro dopočet základů DPH z vypočteného DPH celním úřadem. Název tohoto políčka se mění v závislosti na účtu DPH. Při otevření nového dokladu má název nepoužito a je nepřístupná. Pokud je jako účet vybrán účet zadaný v Účtovém rozvrhu jako DPH z dovozu (to se při současné legislativě již nepoužívá), představuje tato položka Základ DPH. Pokud je nevyplněna položka, objeví se v jejím nadpisu [A] a pak je základ DPH počítán programem. Pokud je něco zadáno, použije se to jako základ. Pokud je jako Účet DPH vybrán účet, u kterého není nárok odpočtu, představuje položka částku DPH a platí pro ní stejná pravidla jako pro základ DPH. V ostatních případech je položka nepřístupná. Položka Základ DPH, případně Částka DPH slouží výhradně pro vyhodnocení daně z přidané hodnoty.

V dalším řádků jsou údaje pro Kontrolní hlášení:

Do limitu

Pokud pořizujete doklad přímo do účetního deníku je nutné správně dle skutečnosti označit plnění nad/do limitu. V případě účtování z prvotních dokladů se tento parametr přenese z nich.

Kód zboží pro PDP

Pokud pořizujete doklad přímo do účetního deníku je nutné zadat. V případě účtování z prvotních dokladů se tento údaj přenese z nich.

Kontaktní osoba

Pouze pro oddíl A.3. Kontrolního hlášení. Z prvotních dokladů se přenáší.

Evidenční č. KH

Přenáší se z prvotního dokladu nebo zadáváte.

Tip Doporučujeme používat, i když je možné do Kontrolního hlášení přenášet Párovací znak. Pokud ale na dokladu je pouze párovací znak a kontrolní hlášení s tímto dokladem uzavřete, není již možné párovací znak měnit. Na Druhu účetního dokladu lze nastavit, že Párovací znak se předvyplní dle Evidenčního čísla, nemusíte tedy číslo zadávat dvakrát, pokud má být stejné.

Organizace

Číslo organizace z přehledu Organizací. Max. devítimístný číselný údaj. Číslo organizace můžete vložit buď přímo z klávesnice nebo stiskem pomocného tlačítka příp. stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> otevřete přehled Organizací, příslušnou organizaci vyhledáte a stiskem tlačítka Výběr z lišty nástrojů nebo poklepáním na řádku přehledu s požadovanou organizací příp. stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> číslo organizace přenesete do položky organizace. Zároveň se do pole napravo přenese Název organizace. Tento údaj však bude neaktivní, nelze jej změnit přepsáním. Druhou možností je otevření přehledu Organizací přes toto druhé pole, další postup je obdobný.


DIČ DPH

DIČ DPH organizace, je možno vybrat jiné DIČ z číselníku zadané organizace.

Upozornění UPOZORNĚNÍ Pokud je účtováno na saldokontní účet k saldokontní skupině, u které je nastavena vazba na organizaci, tak se při výběru párovacího znaku ze salda se přenese i organizace.
Upozornění Oprava organizace a DIČ

V případě uzavřeného kontrolního hlášení je editace organizace a DIČ umožněna v těchto případech:

Daňový řádek (řádek má přímou vazbu na KH):

 • je-li řádek navázán do KH jen na sumační části A.5. nebo B.3.

Nedaňový řádek (řádek nemá přímou vazbu na KH):

 • jsou-li všechny daňové řádky navázány do KH jen na sumační části A.5. nebo B.3.

Párovací znak

Max. dvaceimístný údaj - který je povinný v případě, že je u daného účtu v Účtovém rozvrhu nastavena povinnost účtovat párovací znak. Zakázaný je v případě, že je u daného účtu nastaveno zakázáno účtovat párovací znak. Vyplnění je nutné v případě, že je na řádku účetního dokladu zadán účet obsažený alespoň v jedné saldokontní skupině, která má vazbu na párovací znak. Například u faktur se jedná o číslo faktury, při účtování platby číslo variabilního symbolu. Je to údaj, který slouží k tomu, aby bylo možno identifikovat případ vzniku a následně vyrovnání závazku nebo pohledávky na příslušném saldokontním účtu. Je vhodné zadávat údaj, který je snadno zjistitelný i v okamžiku vyrovnávání saldokonta (variabilní symbol, číslo smlouvy, osobní číslo nebo jméno zaměstnance apod.). Jedná se o textový údaj, tzn. kromě číslic můžete zadávat i písmena.

Stiskem kombinace kláves <CTRL><Enter> máte možnost vstoupit do přehledu saldokonta. Pokud je systémem dohledán příslušný záznam v saldokontu, je kurzorový řádek nastaven na tento případ. Systém se snaží nabídnout záznamy v saldu podle toho, jaké údaje jsou zadány na řádku účetního dokladu, ze kterého vstupujete do saldokonta. Nabídka se uskuteční podle těchto podmínek:

 • nejsou zadány žádné údaje - k výběru se nabídnou všechny saldokontní skupiny. Do vybrané lze vstoupit a najít požadovaný saldokontní případ.
 • je zadán pouze účet - existují-li saldokontní skupiny s tímto účtem, nabídnou se k výběru tyto saldokontní skupiny. Neexistují-li skupiny s tímto účtem, nabídnou se k výběru všechny saldokontní skupiny. Do vybrané skupiny lze vstoupit a najít požadovaný saldokontní případ.
 • je zadána pouze organizace - k výběru se nabídnou saldokontní skupiny, které obsahují případy s danou organizací. Neexistují-li takové případy, nabídnou se k výběru všechny saldokontní skupiny. Do vybrané skupiny lze vstoupit a najít požadovaný saldokontní případ.
 • je zadán pouze párovací znak - k výběru se nabídnou saldokontní skupiny, které obsahují případy s daným párovacím znakem. Neexistují-li takové případy, nabídnou se k výběru všechny saldokontní skupiny. Do vybrané skupiny lze vstoupit a najít požadovaný saldokontní případ.
 • je zadán účet a organizace - k výběru se nabídnou případy, které mají shodné oba údaje, tedy účet a organizaci. V případě nedohledání takových případů se nabídnou buď ty, které mají shodný účet nebo ty, které mají shodnou organizaci. Neexistují-li ani takové případy, nabídnou se k výběru všechny saldokontní skupiny. Do vybrané skupiny lze vstoupit a najít požadovaný saldokontní případ.
 • je zadán účet a párovací znak - k výběru se nabídnou případy, které mají shodné oba údaje, tedy účet a párovací znak. V případě nedohledání takových případů se nabídnou ty, které mají shodný účet. Neexistují-li ani takové případy, nabídnou se k výběru všechny saldokontní skupiny. Do vybrané skupiny lze vstoupit a najít požadovaný saldokontní případ.
 • je zadána organizace a párovací znak - k výběru se nabídnou případy, které mají shodné oba údaje, tedy organizaci a párovací znak. V případě nedohledání takových případů se nabídnou ty, které mají shodnou organizaci. Neexistují-li ani takové případy, nabídnou se k výběru všechny saldokontní skupiny. Do vybrané skupiny lze vstoupit a najít požadovaný saldokontní případ.
 • je zadán účet, organizace a párovací znak - k výběru se nabídnou případy, které mají shodné všechny tři údaje, tedy účet, organizaci a párovací znak. V případě nedohledání takových případů se nabídnou buď ty, které mají shodný účet a organizaci nebo alespoň ty, které mají shodný účet případně ty, které mají shodnou alespoň organizaci. Neexistují-li ani takové případy, nabídnou se k výběru všechny saldokontní skupiny. Do vybrané skupiny lze vstoupit a najít požadovaný saldokontní případ.

Stiskem tlačítka Výběr z lišty nástrojů nebo poklepáním na řádku přehledu s požadovaným případem, popřípadě stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> přenesete částku a párovací znak do formuláře pro pořízení.

Upozornění Pokud je nastavena vazba na příslušné saldokontní skupině, přenesou se i další atributy Zakázka, Útvar, Organizace, popř.Zaměstnanec.


Upozornění Pokud budete zadávat párovací znak pro saldokontní případy salda, ze kterého budete chtít vystavovat platební příkazy (např. saldokonto dodavatelské), doporučujeme zadávat párovací znak (číslo faktury, variabilní symbol) jako číselný údaj (bez písmen a dalších znaků), aby bylo možno využít párovací znak jako variabilní symbol při vystavování platebního příkazu.
Upozornění Oprava párovacího znaku

V případě uzavřeného kontrolního hlášení je editace párovacího znaku umožněna v těchto případech :

Daňový řádek (řádek má přímou vazbu na KH):

 • je-li řádek navázán do KH jen na sumační části A.5. nebo B.3.
 • nebo je na řádku vyplněno Evid.č.daň.dokladu

Nedaňový řádek (řádek nemá přímou vazbu na KH):

 • jsou-li všechny daňové řádky navázány do KH jen na sumační části A.5. nebo B.3.
 • nebo je na řádku vyplněno Evid.č.daň.dokladu
 • nebo mají všechny daňové řádky vyplněno Evid.č.daň.dokladu nebo párovací znak

Útvar

Max. třicetimístný číselný údaj, který je povinný v případě, že je u daného účtu v Číselníku účtů nastavena povinnost účtovat na útvar. Zakázaný je v případě, že je u daného účtu nastaveno zakázáno účtovat na útvar. Vyplnění je nutné v případě, že je na řádku účetního dokladu zadán účet obsažený alespoň v jedné saldokontní skupině, která má vazbu na útvar. Číslo útvaru můžete zadat buď přímo nebo stiskem pomocného tlačítka příp. stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> otevřete přehled Organizační struktura, příslušný útvar vyhledáte a stiskem tlačítka Výběr z lišty nástrojů nebo poklepáním na řádku přehledu s požadovaným útvarem příp. stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> útvar přenesete do položky Útvar.


Číslo zakázky

Max. patnáctimístný textový údaj, který je povinný v případě, že je u daného účtu nastavena povinnost účtovat na zakázku a zakázaný v případě, že je u daného účtu nastaveno zakázáno účtovat na zakázku. Vyplnění je nutné v případě, že je na řádku účetního dokladu zadán účet obsažený alespoň v jedné saldokontní skupině, která má vazbu na zakázku. Číslo zakázky můžete zadat buď přímo nebo stiskem pomocného tlačítka příp. stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> otevřete přehled Zakázky, příslušnou zakázku vyhledáte a stiskem tlačítka Výběr z lišty nástrojů nebo poklepáním na řádku přehledu s požadovaným útvarem příp. stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> zakázku přenesete do položky Zakázka.


Zaměstnanec

Číselný údaj, který je povinný v případě, že je u daného účtu v Účtovém rozvrhu nastavena povinnost účtovat na zaměstnance a zakázaný v případě, že je u daného účtu nastaveno zakázáno účtovat na zaměstnance. Vyplnění je nutné v případě, že je na řádku účetního dokladu zadán účet obsažený alespoň v jedné saldokontní skupině, která má vazbu na zaměstnance. Číslo zaměstnance můžete zadat buď přímo nebo stiskem pomocného tlačítka příp. stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> otevřete přehled Zaměstnanců, příslušného zaměstnance vyhledáte a stiskem tlačítka Výběr z lišty nástrojů nebo poklepáním na řádku přehledu s požadovaným útvarem příp. stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> zaměstnance přenesete do položky Zaměstnanec. Zároveň se do dvou polí napravo přenese i příjmení a jméno zaměstnance. Tyto údaje však budou neaktivní, nelze jej změnit přepsáním.


Nákladový okruh

Max. patnáctimístný číselný údaj, který je povinný v případě, že je u daného účtu v Účtovém rozvrhu nastavena povinnost účtovat na nákladový okruh a zakázaný v případě, že je u daného účtu nastaveno zakázáno účtovat na nákladový okruh. Číslo nákladového okruhu můžete zadat buď přímo nebo stiskem pomocného tlačítka příp. stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> otevřete přehled Nákladový okruh, příslušný nákladový okruh vyhledáte a stiskem tlačítka Výběr z lišty nástrojů nebo poklepáním na řádku přehledu s požadovaným útvarem příp. stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> nákladový okruh přenesete do položky Nákladový okruh.


Další položky účetního zápisu se používají v případě pořizování dokladu v cizí měně, např. faktur nebo plateb v cizí měně.


Vozidlo

Max. devatenáctimístný údaj, který je povinný v případě, že je u daného účtu v Účtovém rozvrhu nastavena povinnost účtovat na vozidlo a zakázaný v případě, že je u daného účtu nastaveno zakázáno účtovat na vozidlo. Číslo vozidla můžete zadat buď přímo nebo stiskem pomocného tlačítka příp. stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> otevřete přehled Vozidel, příslušné vozidlo vyhledáte a stiskem tlačítka Výběr z lišty nástrojů nebo poklepáním na řádku přehledu s požadovaným vozidlem příp. stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> SPZ vozidla přenesete do položky Vozidlo. Zároveň se do pole napravo přenese i SPZ vozidla.


Částka CM

Pole pro zadávání částky vyjádřené v cizí měně. Po zadání cizí měny se změní v názvu pole CM na měnu, která je zadána.

Pokud budete na doklad zadávat údaje o cizí měně, použijete tlačítko Měna v záhlaví formuláře. Po stisku tohoto tlačítka se zobrazí tabulka, kdy vyplníte údaje.

Denik - Formular ucetni doklad - Ucetnictvi3.jpg


Organizace 2

Výběr z číselníku organizací. Pole viditelné pouze v případě zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace.

Typ změny

Výběr z číselníku typů změn. Pole viditelné pouze v případě zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace.

Upozornění

Podle nastavení globální konstanty Kontrola nevyplňovaných položek:

 • Když je označeno, filtruje se pouze na Typy změn, které jsou v přehledu Kontroly PAP pro stejné Období jako je v účetním deníku, Typ změny je zadaný a pro MD v editoru je TypZmenyMD - Povinný a pro Dal v editoru je TypZmenyDal - Povinný.
 • Když není Kontrola nevyplňovaných položek označeno, nefiltruje se.
 • Když je navíc v editoru účetního deníku zadán účet, filtruje se navíc pouze na Typy změn, které jsou v přehledu Kontroly PAP pro stejné Období jako je v účetním deníku, Typ změny je zadaný, roven syntetice účtu v editoru a Přípustnost typu změny je povinný.

Příjmy a výdaje

Výběr z číselníku Příjmy a výdaje. Pole je viditelné pouze v případě zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace.

Měna

Pole se seznamem, po jeho otevření se vám nabídne seznam cizích měn z přehledu Kurzovní lístek. Myší vyberete požadovanou měnu. Pokud nebude účtováno v cizí měně, ponecháte volbu (není).


Datum kurzu

Datum dne, od kterého platí použitý směnný kurz. Lze zadat přímo nebo pomocí pomocného tlačítka kalendář. V případě, že vybíráte kurzy cizích měn z přehledu Kurzovní lístek, tak se datum kurzu nezadává a přenese se při přenosu kurzu z Kurzovního lístku.


Množství kurz Údaj, který je uveden v kurzovním lístku uveden jako množství. V současné době již není standardně využíván. Znamená počet jednotek cizí měny, ke které je vztažen kurz cizí měny (dříve např. ITL = 1000). Lze zadat přímo nebo pomocí pomocného tlačítka příp. stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> otevřete přehled Kurzovní lístek. Příslušný kurz vyhledáte pro danou cizí měnu a datum platnosti kurzu a stiskem tlačítka Výběr z lišty nástrojů nebo poklepáním na řádku přehledu s požadovaným útvarem příp. stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> údaje o požadovaném kurzu přenesete do položek Datum kurzu, Jednotka, Kurz a Kurz EUR.


Kurz

Jedná se o směnný kurz nebo přepočítací poměr dané cizí měny. Lze zadat přímo nebo stiskem pomocného tlačítka příp. stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> otevřete přehled Kurzovní lístek. Příslušný kurz vyhledáte pro danou cizí měnu a datum platnosti kurzu a stiskem tlačítka Výběr z lišty nástrojů nebo poklepáním na řádku přehledu s požadovaným útvarem příp. stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> údaje o požadovaném kurzu přenesete do položek Datum kurzu, Jednotka, Kurz a Kurz EUR.


Kurz EUR

V současné době se standardně nevyužívá. Dříve se používalo v případě, že pro danou měnu EMU (měnu země Evropské měnové unie) byl v přehledu Kurzovní lístek zadán přepočítací koeficient mezi EUR a danou měnou EMU, tak se do této položky Kurz EUR zadával směnný kurz hlavní měny (Kč) vůči EUR. Lze zadat přímo nebo pomocí pomocného tlačítka příp. stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> otevřete přehled Kurzovní lístek, příslušný kurz vyhledáte pro danou cizí měnu a datum platnosti kurzu a stiskem tlačítka Výběr z lišty nástrojů nebo poklepáním na řádku přehledu s požadovaným útvarem příp. stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> údaje o požadovaném kurzu přenesete do položek Datum kurzu, Jednotka, Kurz a Kurz EUR.


Částka CM

Pole pro zadávání částky vyjádřené v cizí měně.

CZK>Měna, Měna>CZK

Tlačítka, kterými určujete směr přepočtu.

Po stisku tlačítka Zavřít se zadané údaje uloží a vrátíte se zpět do formuláře dokladu.

Automatický výpočet kurzového rozdílu

Na formuláři účetního dokladu je možno po zadání řádku platby dopočítat kurzový rozdíl (kurzový zisk nebo kurzovou ztrátu). Podmínkou je, že po vstupu do saldokonta z položky Párovací znak označíte příslušný saldokontní případ (nelze vybírat jednotlivé účetní řádky saldokontního případu, ale pouze celý saldokontní řádek), klepnutím pravého tlačítka myší otevřete nabídky místního menu a vyberete volbu Přenos CM (cizí měny). Do formuláře účetního dokladu se přenese částka pouze v cizí měně, nikoli však částka v hlavní účetní měně (např. v Kč). Tu doplníte podle výpisu z banky. V tomto okamžiku stisknete tlačítko Kurzový rozdíl. Nabídne se Přehled dokladů, které můžete použít k vyrovnání dokladu (ve většině případů se nabídne jen jeden, pokud je jich více, musíte vybrat, který bude použít k vyrovnání salda). Přenesete stiskem tlačítka Přenos. Do formuláře účetního dokladu přibudou 2 řádky, na jednom bude účtován kurzový zisk resp. kurzová ztráta, na dalším bude vyrovnáno saldo v hlavní účetní měně (např. v Kč) na účtu závazku nebo pohledávky (saldokontní účet). Tyto řádky můžete libovolně editovat (např. doplnit útvar apod.). V případě, že systém kurzový rozdíl nenalezne, zobrazí se zpráva:

Dotaz nebo informativní hláška Kurzový rozdíl nenalezen

Princip generování částečného kurzového rozdílu :
1) otevřený řádek úč.deníku, ze kterého se generuje kurzový rozdíl, musí být úhrada (datum úhrady)
2) dohledá se jednoznačný sal.případ
3) dohledá se nejstarší faktura (datum splatno)
4) kurzový rozdíl je počítán buď k této faktuře (je-li období stejné) nebo k zůstatku salda (je-li období úhrady pozdější než faktury)

Další možností pro výpočet kurzového rozdílu je funkce Účtování nad stavem saldokonta. viz.kurzový rozdíl na saldokontu

Obrat Má dáti, Obrat Dal

V řádku, kde je umístěno pole pro cizí měnu jsou dvě neaktivní pole zobrazující částku obratů v hlavní měně (většinou v Kč) na daném dokladu na straně Má dáti (pole vlevo) a Dal (pole vpravo). Tyto údaje jsou zde uvedeny pro informaci, nelze je přepisovat.


Přehled řádků účetního dokladu Abyste měli v každém okamžiku přehled o dosud pořízených řádcích účetního dokladu, je ve spodní části formuláře účetního dokladu přehled všech pořízených řádků účetního dokladu. Řádek, který je na formuláři účetního dokladu aktivní, je v tomto přehledu označen žlutě. Pokud si chcete na formuláři účetního dokladu zobrazit jiný řádek daného dokladu, označíte daný řádek kurzorovým řádkem a stiskem klávesy <Enter> nebo poklepáním myši na tento řádek vybíráte řádek, který si můžete v detailu prohlížet, případně údaje všech aktivních polí opravit.


Upozornění Aktivní řádek (řádek, na kterém stojíte kurzorem) je vždy zobrazen žlutě a k němu se zobrazují zadané údaje.


Tlačítka formuláře

Na spodním okraji formuláře pro pořízení účetního dokladu jsou tři tlačítka, pomocí kterých ukončujete práci s celým účetním dokladem.

 • Nový doklad – stiskem tohoto tlačítka se uloží aktivní (většinou poslední) řádek účetního dokladu a zároveň se otevře nový formulář pro pořízení účetního dokladu s číslem dokladu o jednu vyšší, než je nejvyšší doposud použité číslo účetního dokladu (nebo nejbližším volným číslem). Tento formulář je připraven pro pořizování prvního řádku nového účetního dokladu.
 • OK - stiskem tohoto tlačítka se uloží aktivní (většinou poslední) řádek účetního dokladu. Nový formulář pro pořízení účetního dokladu se neotevře, vrátíte se do přehledu účetních dokladů
 • Storno – po stisku tohoto tlačítka se objeví dotaz (pokud byly pořízen nový řádek dokladu nebo pokud byl některý řádek opraven): Uložit změny ?
  • Ano – stiskem tohoto tlačítka nový nebo změněný řádek uložíte a vrátíte se do přehledu účetních dokladů
  • Ne – stiskem tohoto tlačítka nový nebo změněný řádek neuložíte a vrátíte se do přehledu účetních dokladů
  • Storno– stiskem tohoto tlačítka nový nebo změněný řádek neuložíte a zůstanete ve formuláři účetního dokladu


Volby místní nabídky

Pro usnadnění práce je možno na formuláři účetního dokladu klepnutím pravým tlačítkem myši otevřít speciální nabídku místního menu, kde lze výběrem spustit některé akce. Jedná se o tyto akce:

 • Změna strany <Ctrl><Tab>
 • Nová MD <F5>
 • Nová DAL <F6>
 • Nový základ DPH MD <Ctrl><F5>
 • Nový základ DPH DAL <Ctrl><F6>
 • Nový doklad <F2>
 • Přenes <Ctrl><Alt><P>
 • Dorovnej <Ctrl><Alt><D>
 • DPH <Ctrl><Alt><O>
 • Měna <Ctrl><Alt><M>
 • Kurzový rozdíl <Ctrl><Alt><K>
 • Zobrazení
 • Rozúčtování <Ctrl><Alt><R>
 • Samovyměření <Ctrl><Alt><S>
 • Oprava DPH <Ctrl><Alt><H>
 • Datum párování salda


Pro usnadnění práce je možno přímo na formuláři účetního dokladu v oblasti řádků účetních dokladů dole používat menu místní nabídky. Kromě standardních nabídek jsou specifické tyto nabídky:

 • Otevření v editoru … Jedná se o další možnost, jak si zobrazit řádek účetního deníku. Označený řádek se přepne do formuláře účetního dokladu. Akci provedete i stiskem klávesy <Enter> nebo dvojklikem na daném řádku deníku.

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jakub Ryšavý, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export