Důležité:


Fakturace - Změny 2018

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2018.1200 ze dne 30.12.2018

Novinka Generování upomínek lze nově provádět i z přehledu Faktury k datu popř. Faktury. Lze vystavit upomínku i z více období (roků).

Poznámka: zobrazení přehledů Faktury k datu popř. Faktury je v Helios Orange 2.x podmíněno licencí na saldo nad prvotními doklady. V Helios Orange edice iNUVIO je součástí licence k modulu Fakturace.


Novinka Do přehledů "Vydané faktury", "Přijaté faktury" a "Faktury k datu - Přehled faktur" byly přidány 2 nové sloupce :
 • "Provedeno haléřové vyrovnání" ... zaškrtávátko, informuje, zda bylo na dokladu provedeno haléřové vyrovnání
 • "Existuje nezaúčtovaná ruční úhrada" ... zaškrtávátko, informuje, zda existuje k dokladu nezaúčtovaná ruční úhrada


Novinka V zápočtech ve fakturaci chyběly akce pro dorovnání zápočtu :
 • "Nabídni řádky k dorovnání"
 • "Dorovnej zápočet"

Obě akce byly doplněny, lze je použít pouze v případě zaškrtnutí pole Použít měnu.
Ve verzi Helios Orange 2.x jsou akce přístupné navíc jen za podmínky licence k submodulu "Saldo nad prvotními doklady".


Oprava Fakturace na zaměstnance - pokud nebylo zadáno bankovní spojení u zaměstnance, tak se zobrazoval dotaz na zaměstnance dvakrát (druhý pro zaměstnance v účetních vazbách). Dotaz se má zobrazit pouze jednou. Opraveno.Verze 2.0.2018.0902 ze dne 03.10.2018

Oprava Opraveno vytvoření jazykové verze pro upomínky a penalizační faktury v modulu Fakturace.Verze 2.0.2018.0900 ze dne 25.09.2018

Novinka Faktury k datu - přehled Faktury - byl doplněn sloupec Uživatelské označení (UO), které umožňuje uživateli označovat záznamy, s nimiž chce následně pracovat.


Novinka Faktury k datu - přehled Faktury - byl doplněn rozpad data pro sloupec Datum případu (D, M, R, Q, T).


Novinka Globální konstanta Zaplacené faktury posuzovat k:
 • Saldo
 • Saldo v přípravě

byla přesunuta z globální konfigurace soudečku Banka do globální konfigurace soudečku Fakturace.


Oprava V přehledu Faktury (BID 1354) se ve sloupcích saldo a saldo v přípravě v některých případech zobrazoval u zaplacených faktur a dobropisů zápočtem rozdíl 1 Kč.

Opraveno.


Oprava Při zakládání přijaté faktury z došlé pošty a vydané faktury z odeslané pošty se nepřenášel daňový režim přednastavený na řadě faktury. Opraveno.


Oprava Opraven výpočet částečných kurzových rozdílů, pokud již byl vygenerován kurzový rozdíl k bilančnímu dni.Verze 2.0.2018.0600 ze dne 27.06.2018

Novinka Doplněno nastavení veřejnosti sloupce "Druhý párovací znak" pro tabulky:
 • doklady zboží
 • editace před zaúčtováním
 • řádky tuzemských platebních příkazů

Editor vzoru platebních/inkasních příkazů:

 • odstraněno nefunkční pole PZ2


Oprava Od verze .0413 do verze .0507 se v případě otevření dokladu do opravy nedržel uživatelem zadaný daňový kurz a doplnil se automaticky dohledávaný, dle zadané konfigurace, aniž by o tom byl uživatel informován.

Platí pro faktury přijaté i vydané, kdy je na dokladech "Režim kurzu DPH pro faktury" nastaven na "Přímo na fakturách" a zároveň "Zdroj kurzu DPH" je zvolen "Daňový kurz" a zároveň je uživatelem vybrán jiný kurz, než je kurz automaticky dohledávaný. V takovém případě se uživatelem preferovaný kurz na doklad uloží, ale pokud dojde kdykoliv potom znovu k otevření dokladu do opravy, tak se kurz DPH bez informování uživatele opět změní na automaticky dohledávaný.

V uvedeném případě doporučujeme zkontrolovat daňový kurz faktur/dobropisů přijatých i vydaných, kdy je na dokladech "Režim kurzu DPH pro faktury" nastaven na "Přímo na fakturách" a zároveň "Zdroj kurzu DPH" je zvolen "Daňový kurz" a zároveň je uživatelem vybrán jiný kurz, než je kurz automaticky dohledávaný. Pokud by se zjistil jiný daňový kurz než požadovaný, je třeba fakturu/dobropis otevřít a nastavit požadovaný daňový kurz.Verze 2.0.2018.0500 ze dne 22.05.2018

Novinka V případě, kdy se připojuje ke konečné faktuře zálohová faktura, se mohla zobrazit hláška "Některé faktury nebyly přeneseny kvůli chybnému režimu DPH". Hlášení je upraveno na text: "Některé faktury nebyly přeneseny kvůli různému Režimu kurzu DPH pro faktury na zálohové a realizační faktuře."Verze 2.0.2018.0413 ze dne 10.05.2018

Oprava V některých případech se po importu faktury přijaté přes XML objevila po editaci importovaného dokladu chyba "Položka Kurz DPH musí být zadána!". Doklady mají po importu a editaci nesprávně nastaven parametr "Režim kurzu DPH". Na hotline bude k dispozici opravná akce, která umožní parametr opravit.Verze 2.0.2018.0411 ze dne 25.04.2018

Oprava Rekapitulace DPH na tiskovém formuláři faktury nebyla v některých případech správně.

Konkrétně jde o případy, kdy doklad faktury byl generován z došlé objednávky nebo byl někde v předchozím řetězci dokladů (např. DOBJ->Výdejka->Faktura). Aby k chybě došlo, musela být na dokladu došlé objednávky zároveň textová i běžná položka, a to v různých sazbách DPH.
Opraveno.Verze 2.0.2018.0402 ze dne 16.04.2018

Oprava Od verze 2.0.2018.0400 tržby EET generované k pokladnímu dokladu určeném k příjmu částky za úhradu faktury obsahovaly hodnoty údajů
 • Pokladní zařízení
 • Pořadové číslo účtenky

jako by se generovala tržba přímo z úhrady faktury a ne z pokladního dokladu. Kromě této formální nesprávnosti se v případě, že certifikát EET nebyl zadán v Globálních konstantách, případně v Lokálních konstantách, nepodařilo tržbu zaregistrovat, neboť se nedohledala informace o certifikátu EET (údaje Vystavitel, Sériové číslo v záznamu EET Tržby byly prázdné).

Nová verze kromě opravy programu opraví případně nezaregistrované tržby EET s výše popsanými chybnými údaji tak, aby je bylo možno dodatečně zaregistrovat akcí Opakované zaslání.Verze 2.0.2018.0400 ze dne 09.04.2018

Novinka Hromadný tisk pro email: akce předělána do procesního okna.

Pokud nenastane chyba, okno se automaticky zavře, jinak zůstává zobrazen proces s výsledky odesílání dokumentů.


Oprava V úhradách EET k vydaným fakturám, které byly částečně hrazeny zálohovou fakturou a obsahovaly částky s druhem EET
 • Použité zboží
 • Cestovní služba
 • Částka určená pro následné čerpání nebo zúčtování

nedocházelo v záznamu EET Tržby k odpovídajícími ponížení dílčích částek

 • Celková částka v režimu DPH pro prodej použ. zboží se základní sazbou (pouzit_zboz1)
 • Celková částka v režimu DPH pro prodej použ. zboží s 1. sníž. sazbou (pouzit_zboz2)
 • Celková částka v režimu DPH pro prodej použ. zboží s 2. sníž. sazbou(pouzit_zboz3)
 • Celková částka v režimu DPH pro cest. službu (cest_sluz)
 • Celková částka plateb určená k následným čerpáním nebo zúčtování (urceno_cerp_zuct)

o částky hrazené na zálohové faktuře. Opraveno.


Oprava U faktur při změně datumů vystavení a DUZP má dojít k probliknutí procesního okna v případě, že se nezměnila sazba DPH. U posledních verzí se však probliknutí změnilo na okno vyžadující potvrzení, což bylo v některých případech zdržující. Opraveno.


Oprava Při pokusu zobrazit sloupce Prodlení zaplacených faktur, Prodlení nezaplacených faktur nebo Prodlení faktur v přehledu faktur ke dni se zobrazila chybová hláška:

[SQL:103,15] The identifier that starts with '((CASE WHEN TabFakturyDenPreh.DruhPohybuZbo IN (13,19) THEN 1 ELSE -1 END) * ISNULL((SELECT SUM(ISNULL(u.RealUhradaVHMvcKR, ISNU' is too long. Maximum length is 128. Chyba byla opravena.


Oprava Byla provedena oprava nastavení párovacího znaku pro účtování faktur přijatých a vydaných, řádky kontace "Záloha - základ DPH" a "Záloha - částka DPH", párovací znak nastaven jako "Číslo zálohového dokladu". V tomto případě se párovací znak do deníku nastaví stejně jako pro řádek kontace "Záloha - částka celkem", tj. jako párovací znak zálohové faktury (interní číslo faktury).


Oprava Opravena chyba, když se zadala na fakturu položka zálohy, generoval se záznam do doplňkových položek faktury, ovšem zadaný "Popis" na hlavičce zálohy nebyl ještě uložen v databázi.

Upraveno - hodnota "Popis" na hlavičce zálohy se ukládá do databáze ihned po jejím zadání.
Tím dojde ke správnému naplnění záznamu v doplňkových položkách a účtování správně dotáhne "Popis" jako párovací znak.
Pozn. původní postup nápravy - odtržení příznaku "Realizační" a jeho opětné zatržení způsobil to, že se záznamy v doplňkových položkách vygenerovaly znovu a tudíž již obsahovaly hodnotu "Popis".Verze 2.0.2018.0006 ze dne 28.02.2018

Novinka Při generování zprávy formátu EDI nad fakturami docházelo k ukončení chybou, pokud bylo faktur více než 24. Chyba byla opravena.


Oprava Byla opravena chyba ve fakturačním saldu, cizoměnových fakturách, kdy se v případě vygenerování kurzového rozdílu k bilančnímu dni a následné úhradě spočílal chybně kurzový rozdíl a saldo v hlavní měně se nevynulovalo.


Oprava Při importu dokladu XML pocházejícího z HELIOS Orange docházelo ke zdvojení zadaných kontaktů u Kontaktního zaměstnance zadaného na dokladu.

Opraveno


Oprava Opraveno zaokrouhování při generování kurzového rozdílu k bilančnímu dni. Chybně se generoval KR ve výši +/-0,01 Kč.Verze 2.0.2018.0004 ze dne 06.02.2018

Novinka V editoru položky dokladů ve skladech a fakturaci byly obnoveny klávesové zkratky pro vybrané akce (Ctrl+R, Ctrl+O, Ctrl+K, Ctrl+P) přípustné v daném druhu dokladu.Verze 2.0.2018.0001 ze dne 17.01.2018

Novinka Fakturace (faktury vydané i přijaté).

Upravena funkcionalita Upozornění - Režim PDP.

 • Pro zboží s Kódem/druhem zboží KV DPH začínajících na 10, 12, 72 a 73 se
  • od 1.1.2018 vč. (vzhledem k DUZP) nehlídá limit 5000 EUR, ale hlídání je bez limitu.
  • do 1.1.2018 (vzhledem k DUZP) hlídá limit 5000 EUR (původní funkcionalita).
 • Pro zboží s Kódem/druhem zboží KV DPH MT a IO se hlídá limit 5000 ber ohledu na DUZP (původní funkcionalita).
 • Pro zboží s Kódem/druhem zboží KV DPH nevyplněným se vzhledem k PDP nic nekontroluje (původní funkcionalita).
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export