Faktoring - Rozšiřující moduly

Z Asseco Solutions
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(vyřazení z rozšiřujících modulů)
 
Řádka 104: Řádka 104:
 
Generování do přehledu Individuální peněžní toky v modulu Řízení peněžních toků je nutno ručně upravovat v případě částečných úhrad vydaných faktur ve faktoringu. U neuhrazených vydaných faktur vrácených z faktoringu je nutno pro jejich požadované zohlednění dle předpokládaného postupu vymáhání postupovat v Řízení peněžních toků standardním způsobem (např. použít funkcionalitu „Datum pro ŘPT“ nebo upravit datum úhrady pro individuální analýzu). Při použití akce „Stornování“, která mění stav vydané faktury na „Prázdný stav“, dochází k vymazání vygenerovaný záznamů v přehledu Individuální peněžní toky.
 
Generování do přehledu Individuální peněžní toky v modulu Řízení peněžních toků je nutno ručně upravovat v případě částečných úhrad vydaných faktur ve faktoringu. U neuhrazených vydaných faktur vrácených z faktoringu je nutno pro jejich požadované zohlednění dle předpokládaného postupu vymáhání postupovat v Řízení peněžních toků standardním způsobem (např. použít funkcionalitu „Datum pro ŘPT“ nebo upravit datum úhrady pro individuální analýzu). Při použití akce „Stornování“, která mění stav vydané faktury na „Prázdný stav“, dochází k vymazání vygenerovaný záznamů v přehledu Individuální peněžní toky.
 
[[Soubor:faktoring_penezni-toky.png]]
 
[[Soubor:faktoring_penezni-toky.png]]
 +
 +
[[Kategorie:Ekonomika_-_Rozšiřující_moduly]]

Aktuální verze z 15. 1. 2019, 12:11

groups: lcs ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Úvod

Plugin Faktoring usnadňuje evidenci vydaných faktur v případě, kdy jsou předfinancovány faktoringem – v modulu Fakturace je tak u vydaných faktur k dispozici informace, v jakém stavu se vydaná faktura z hlediska faktoringu nachází. Řešení je vhodné pro regresní faktoring, kdy pohledávka, pokud není uhrazena, se vrací zpět k vymáhání. Plugin Faktoring je rovněž možno propojit s modulem Řízení peněžních toků – výhled peněžních toků pak zohledňuje informace o předfinancování pohledávek faktoringem. Plugin Faktoring neřeší účtování pohledávek ve faktoringu – na toto je vhodné využít např. akci Přeúčtování, která je k dispozici v účetním saldokontu v modulu Účetnictví.

Faktoring-uvod.png

Nastavení

V přehledu Faktoring + Parametry je nutno nastavit tyto parametry:

 • Procento (%) – výše předfinancování pohledávek, která je sjednaná s faktoringovou společností
 • Limit celkem – celková výše limitu předfinancování v CZK, sjednaná s faktoringovou společností
 • Regresní lhůta (dnů) – počet dnů regresní lhůty sjednaný s faktoringovou společností
 • Faktoringová společnost – výběr konkrétní faktoringové společnosti – slouží pro export avíz o fakturách předaných do faktoringu z Helios Orange – v současné době jsou k dispozici avíza pro ČS, a.s., KB, a.s. a ČSOB, a.s. (v těchto případech je pak nutno na nastavit pro tato avíza další parametry na záložkách Factoring ČS, a.s., Factoring KB, a.s. a ČSOB Factoring, a.s.)

Faktoring parametry-obecne.png

Pro faktoring ve Faktoring ČS, a.s. se nastavují parametry pro vyplnění avíza:

 • Obchodní firma klienta dle OR
 • Jméno a funkce podpisujícího
 • Místo podpisu
 • Datum podpisu – je zde možnost zadání data předání faktoringové společnost, nebo aktuální datum
 • Spěšná platba
 • Přednastavený adresář pro ukládání exportovaných souborů

Faktoring parametry-cb.png

Pro faktoring ve Factoring KB, a.s. se nastavují parametry pro vyplnění avíza:

 • Bankovní spojení dodavatele – vlastní bankovní spojení. V případě, že je vlastní bankovní spojení nastaveno u cizí měny, tak má toto bankovní spojení pro fakturu v této měně přednost před vlastním bankovním spojením zadaném v parametrech.
 • Přednastavený adresář pro ukládání exportovaných souborů

Faktoring parametry-kb.png

Pro faktoring ve ČSOB Factoring, a.s. se nastavují parametry pro vyplnění avíza:

 • Číslo koncernu – Jedinečné číslo přidělované ČSOB Factoring, a.s.
 • Poslední pořadové číslo – Každým exportním souborem se pořadové číslo iteruje o 1, lze v tomto atributu nastavit poslední pořadové číslo, další exportovaný soubor bude mít o jedničku větší pořadové číslo.
 • Číslo klienta pro konkrétní měnu – jde o jedinečné číslo pro vlastní organizaci a měnu přidělované ČSOB Factoring, a.s.
 • Jméno exportního souboru se skládá z atributů „Jméno klienta“, „Číslo klienta“, případně aktuálního datumu (DD_MM_RRRR) a přípony txt nebo csv

<Jméno klienta>_<Číslo klienta>[<_DD_MM_RRRR>].<Přípona>

 • Přednastavený adresář pro ukládání exportovaných souborů

Faktoring parametry-csob.png

V přehledu Faktoring + Organizace tlačítkem Přidat nastavíte ty organizace z číselníku Organizací, které jsou zařazeny do faktoringu, tj. dle smlouvy s faktoringovou společností pohledávky těchto organizací můžete předávat na předfinancování faktoringem. Tlačítkem Oprava pak na každé přiřazené organizaci nastavíte její dílčí limit v CZK pro faktoring, tj. do jaké celkové výše mohou být pohledávky této organizace předfinancovány, případně upravíte hodnotu procentní výše předfinancování pohledávek, která je sjednaná s faktoringovou společností pro tuto organizaci.

Faktoring organizace.png

V případě, že se faktoringu budou účastnit i vydané faktury v cizích měnách, pak je nutno dále:

 • V přehledu Faktoring + Cizí měny tlačítkem Přidat nastavit ty cizí měny, kterých se faktoring týká a tlačítkem Oprava pro každou cizí měnu nastavit její celkový limit faktoringu a případně pro Factoring KB, a.s. přednastavit i vlastní bankovní spojení pro cizí měnu

Faktoring euro-oprava.png

 • V přehledu Faktoring + Organizace + Limity v cizích měnách zadat pro jednotlivé organizace a měny dílčí limity faktoringu

Faktoring limit-a.png

Výše popsané nastavení celkových a dílčích limitů v CZK a případně v cizích měnách má tento význam:

 • Při předání pohledávek do faktoringu je obsluha informována v případě, že nebude dodržen některý z limitů (avšak pohledávku lze i při nedodržení limitu předat, pokud tak obsluha rozhodne)
 • Jsou k dispozici atributy, které informují o tom, kolik zbývá do limitu, tj. jakou výši pohledávek je ještě možno předat do faktoringu – jedná se o atributy v přehledu Faktoring + Organizace (Zbývá do limitu celkem HM, Zbývá do limitu organizace HM) a v přehledu Faktoring + Organizace + Limity v cizích měnách (Zbývá do limitu CM a Zbývá do limitu v CM)

V případě, že využíváte modul Řízení peněžních toků a požadujete promítnout do výhledu peněžních toků informace o faktoringu, pak je nutno v přehledu Faktoring + Varianty PT tlačítkem přidat nastavit požadované varianty peněžních toků – do zde nastavených variant bude plugin generovat Individuální peněžní toky.

Ovládání

Evidence vydaných faktur ve faktoringu probíhá v přehledu Faktoring + Vydané faktury. Nejdříve je nutno tlačítkem Přidat přitáhnout do tohoto přehledu jednu nebo více vydaných faktur, které se budou účastnit faktoringu – přednabízí se pouze zrealizované vydané faktury těch odběratelů – organizací, které jsou do faktoringu zařazeny. Následně je nutno vždy označit jednu nebo více vydaných faktur a pomocí akcí, které jsou k dispozici na pravou myš, hromadně nastavit příslušný stav faktur z hlediska faktoringu. Z jednoho stavu do dalšího lze přecházet pouze chronologicky – nelze stavy přeskakovat nebo se vracet do předchozího stavu (s výjimkou stornování). Nastavený stav je pak zobrazován v atributu Stav (tento atribut je možno zobrazit i v modulu Fakturace v přehledu Vydané faktury). Průběh změn stavů označené vydané faktury je možno zobrazit pomocí akce Historie změn faktury ve faktoringu.

Faktoring tabulka.png

Popis stavů vydaných faktur a akcí na jejich hromadnou změnu (v závorkách je uvedena barva písma řádku s fakturou v přehledu faktur):

 • „Prázdný stav“ (černá barva) – faktura z hlediska faktoringu nebyla zpracována – na tento stav lze převést z kteréhokoli jiného stavu pomocí akce „Stornování“ (např. je nutno provést opravu chybného postupu)
 • Akce „Předání“ mění na stav „Předáno“ (modrá barva) – faktura byla předána faktoringové společnosti na předfinancování
 • Akce „Přijetí“ mění na stav „Přijato“ (modrá barva) – faktura byla přijata faktoringovou společností na předfinancování
 • Akce „Předfinancování“ mění stav na „Předfinancováno“ (modrá barva) – faktura byla předfinancována faktoringovou společností, tj. na fakturu přišly peníze = předfinancování od faktoringové společnosti
 • Akce „Uhrazení“ mění stav na „Uhrazeno“ (zelená barva) – faktura byla uhrazena odběratelem faktoringové společnosti a rovněž uhrazena faktoringovou společností po odečtení předfinancované části
 • Akce „Vrácení“ mění stav na „Vráceno“ (červená barva) – faktura nebyla v regresní lhůtě uhrazena a byla vrácena faktoringovou společností zpět a bude vymáhána
 • „Pozor“ (červená barva) – výjimečné situace, v případě nesouladu v přehledu Úhrady faktur (může vzniknout např. při částečných úhradách faktur ve faktoringu) - uživatel musí dořešit v informačním systému ručně, z tohoto stavu lze převést do stavu „Uhrazeno“ nebo „Vráceno“ pomocí akce „Pozor --> Uhrazeno / Vráceno“

Faktoring predani.png

V přehledu Faktoring + Vydané faktury (případně i v přehledu Vydané faktury v modulu Fakturace) můžete využívat další pomocné atributy:

 • Předfinancováno HM – u vydaných faktur v CZK, pokud je faktura ve stavu „Předáno“ nebo „Přijato“ nebo „Předfinancováno, zobrazuje výši předfinancování dle nastaveného procenta předfinancování
 • Předfinancováno CM – u vydaných faktur v cizí měně, pokud je faktura ve stavu „Předáno“ nebo „Přijato“ nebo „Předfinancováno, zobrazuje výši předfinancování dle nastaveného procenta předfinancování
 • Regresní lhůta datum – zobrazuje datum vypočtené z data splatnosti faktury a z nastavené regresní lhůty

V případě, že se jedná o faktoring ČS, a.s. nebo KB, a.s. nebo ČSOB, a.s., tak je možno vygenerovat z Helios Orange avízo, které obsahuje faktury předávané do faktoringu – k dispozici jsou pro označené faktury akce Export do ČS, Export do ČSOB a Export do KB nebo je možno při akci „Předání“ použít v jejím závěru tlačítko Export.

Faktoring predani-okno.png

Upozornění: Při změně stavu na „Uhrazeno“ dochází k vygenerování úhrady k vydané faktuře (faktura je tímto v knize faktur označena jako uhrazená, skutečná úhrada od faktoringové společnosti na bankovní účet pak přichází v jedné částce více faktur, takže tato úhrada se již na vydané faktury nepřiřazuje). Plugin Faktoring tedy aktivně zasahuje do úhrad v modulu Fakturace. Úhrada je vždy generována v celé výši faktury - v případě částečné úhrady si toto uživatel musí dořešit ručně. Úhrada je generována až při změně na stav „Uhrazeno“ – tj. dokud je faktura předfinancována, tak toto předfinancování se neprojevuje v atributu Saldo. Při použití akce „Vráceno“ je rovněž nutno v případě částečné úhrady řešit ručně. Při použití akce „Stornování“, která mění stav vydané faktury na „Prázdný stav“, dochází k vymazání vygenerované úhrady.

Vazba na modul Řízení peněžních toků

Tuto funkcionalitu pluginu můžete používat, pokud využíváte modul Řízení peněžních toků. Výhled peněžních toků pak může zohlednit údaje z pluginu Faktoring. Nastavení variant peněžních toků je popsáno v části 2 – Nastavení. U pohledávek, které jsou ve faktoringu, není vhodné používat funkcionalitu „Datum pro ŘPT“ – tuto funkcionalitu je možno využít až po případném vrácení neuhrazené pohledávky z faktoringu.

Ke každé vydané faktuře ve faktoringu jsou do přehledu Individuální peněžní toky v modulu Řízení peněžních toků při změně stavu vydané faktury na „Předáno“ generovány dva záznamy:

 • „Předfinancování pohledávky faktoringem“ – směr toku výdaj (částka je záporně) - ve výši předfinancování – k „Datu očekávaného příjmu z předfinancování faktoringem“ (které uživatel zadává jako parametr akce „Předání“)
 • „Korekce úhrady pohledávky nebo vrácení předfinancování“ – směr toku příjem (částka je záporně) – ve výši předfinancování – k datu splatnosti vydané faktury (protože k tomuto předpokládanému datu nebude předpokládaný příjem v celé hodnotě vydané faktury, ale jen ve výši zbývající části, která nebyla předfinancována)

Následně jsou na těchto vygenerovaných záznamech v přehledu Individuální peněžní toky v modulu Řízení peněžních toků aktualizovány údaje o skutečnosti:

 • Při změně stavu na „Předfinancováno“ – dle „Data skutečného příjmu předfinancování faktur“ (zadává uživatel jako parametr akce na změnu stavu)
 • Při změně stavu na „Uhrazeno“ – dle „Data skutečné úhrady faktur od faktoringové společnosti“ (zadává uživatel jako parametr akce na změnu stavu)
 • Při změně stavu na „Vráceno“ – dle „Data skutečného vrácení předfinancování faktoringové společnosti“ (zadává uživatel jako parametr akce na změnu stavu)

Generování do přehledu Individuální peněžní toky v modulu Řízení peněžních toků je nutno ručně upravovat v případě částečných úhrad vydaných faktur ve faktoringu. U neuhrazených vydaných faktur vrácených z faktoringu je nutno pro jejich požadované zohlednění dle předpokládaného postupu vymáhání postupovat v Řízení peněžních toků standardním způsobem (např. použít funkcionalitu „Datum pro ŘPT“ nebo upravit datum úhrady pro individuální analýzu). Při použití akce „Stornování“, která mění stav vydané faktury na „Prázdný stav“, dochází k vymazání vygenerovaný záznamů v přehledu Individuální peněžní toky. Faktoring penezni-toky.png

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export