Exekuce - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Program Helios Orange umožňuje řešit kompletní problematiku exekucí (hlídání nezabavitelné částky v závislosti na výši životního minima).

Obsah

Podmínky a nastavení

Aby docházelo ke správnému výpočtu srážek (výkonu rozhodnutí VR), které lze zaměstnanci ze mzdy strhnout, musí být splněny následující podmínky:

 • v nabídce Konstanty a číselníky na záložce DNP a pojištění musí být nastavena výše Životního minima;
 • v nabídce Konstanty a číselníky na záložce Nastavení a definice jsou nastaveny příslušné částky pro výpočet základní nezabavitelné částky v oblasti VR - základní nezabavitelná částka;
 • v nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové složky existují srážkové mzdové složky, které mají na záložce Konstanty v položce Srážka VR nastaveno, o jaký typ srážky se jedná. Doporučujeme, aby v číselníku mzdových složek existovaly 4 mzdové složky s odpovídajícím nastavením Srážka VR:
  • Běžné výživné
  • Dlužné výživné
  • Přednostní srážka
  • Nepřednostní srážka

U nových instalací jsou tyto mzdové složky automaticky v číselníku mzdových složek, u starších instalací je musíte vytvořit.

 • v nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové složky existují mzdové složky, které mají ve své definici zatržen atribut Základ pro výpočet VR. Jedná se o mzdové složky, které mají vstupovat do výpočtu základu čisté mzdy. U nových instalací je tento atribut orientačně zatržen u mzdových složek (MS), které mají zatržen atribut Hrubá mzda (kromě MS 690 Odstupné, 700 DPP) a dále u mzdových složek 570 Bolestné, 575 Náhrada za ztrátu výdělku a u MS ze skupiny Nemocenská. Tyto MS je nutné zkontrolovat a schválit. U starších instalací je nutné tento parametr u příslušných mzdových složek nastavit.
 • Mzdové složky pro srážky exekucí musíte zadávat k zaměstnancům výhradně přes Mzdové údaje na záložku Paušály, Děti nebo přes nabídku Zaměstnanci, Paušály a srážky. Jestliže se jedná o mzdové složky, které mají atribut Srážka VR různý od Není, je programem požadováno Datum doručení. V závislosti na tom, o jakou mzdovou složku se jedná, se vyplňují odlišná pole:


Běžné výživné - do položky Koruny vyplňujete částku běžného výživného, do položky Celkem srazit se po měsíční uzávěrce načítá neuspokojené běžné výživné, tj. jedná se pak o tzv. dlužné výživné (v definici MS není nastaven atribut Kontrola na celkem srazit).


Dlužné výživné - do položky Koruny se vyplňuje částka původního (běžného) výživného, do položky Celkem srazit se vyplňuje celková výše dlužného výživného, do položky Dosud sraženo se načítá automaticky po měsíční uzávěrce uspokojená část (v definici MS je nastaven atribut Kontrola na celkem srazit).


Přednostní srážka - vyplňujete částku do položky Celkem srazit (v definici MS je nastaven atribut Kontrola na celkem srazit), do položky Dosud sraženo se načítá automaticky po měsíční uzávěrce uspokojená část.


Nepřednostní srážka - vyplňujete částku do položky Celkem srazit (v definici MS je nastaven atribut Kontrola na celkem srazit), do položky Dosud sraženo se načítá automaticky po měsíční uzávěrce uspokojená část.


Dále máte možnost zadat k příslušné mzdové složce v paušálu pro evidenci a rozlišení jednotlivých srážek Číslo jednací.

 • Helios Orange rozlišuje také deponované exekuce. K tomuto účelu slouží políčko Deponováno, které lze nastavit na paušální MS. Lze ji zatrhnout pouze tehdy, pokud nebyla v daném měsíci zaměstnanci vypočtena mzda.

Jestliže je položka Deponováno zatržena, potom dojde k tomu, že:

 • vypočítaná částka exekuce se zaměstnanci srazí ze mzdy
 • vypočítaná částka se nedostane na platební příkaz
 • vypočítaná částka se zobrazí v přehledu Definice platebních příkazů, Deponované platby (do tohoto přehledu se dostane v okamžiku, kdy je danému zaměstnanci proveden výpočet mzdy)

Jestliže nastane situace, že exekuce nabude právní moci, potom je zapotřebí provést následující kroky:

 • na mzdové složce exekuce v na záložce Paušály, Děti (resp. Paušálech a srážkách) odtrhnout položku Deponováno
 • v přehledu Definice platebních příkazů, Deponované platby vybrat a označit ty, které chcete převést na platební příkaz a pomocí pravého tlačítka myši zvolit akci Kdy převést platbu - Nastav vybrané období pro označené platby - tím programu říkáte, že v období, které máte označeno jako Aktuální (tzn.zpracováváte v něm mzdy), se tyto deponované platby dostanou na platební příkaz.
Upozornění Z výše uvedeného vyplývá, že pouze odznačením položky Deponováno se deponované exekuce na platební příkaz nedostanou. Je nutné provést nastavení v přehledu Definice platebních příkazů, Deponované platby.


 • Na exekuci zadané na záložce Paušály, Děti (resp. v Paušálech a srážkách) musíte na záložce 2-Bank.spojení, účtování doplnit vazbu na Bankovní spojení, na které bude probíhat platba exekuční srážky.
Upozornění Bankovní spojení je nutné zadat k paušální MS i v případě, že se jedná prozatím o deponovanou srážku. V případě, že byste bankovní spojení nezadali a po nabytí právní moci byste chtěli přenést deponované částky na platební příkaz, program by hlásil chybu a platební příkaz by se nevytvořil.


 • v nabídce Mzdové údaje na záložce Zařazení, Mzdové parametry musí být správně vyplněna položka Vyživov. osob v oblasti [3] Počet (zadáváte počet vyživovaných osob, který určuje výši základní nezabavitelné částky, částka na poplatník je uplatňována automaticky).


Postup výpočtu srážek ze mzdy

Postup uplatňování srážek výkonu rozhodnutí (SVR) je následující:

V principu se SVR uspokojují nejprve z přednostní třetiny (část P), posléze z nepřednostní (část N). Přesah životního minima (ŽM) navyšuje částku ke sražení. Rozlišujeme 4 typy SVR a to v pořadí od nejvyšší priority : Běžné výživné, Dlužné výživné, Přednostní srážky, Nepřednostní srážky.

Nejprve se algoritmus pokusí uspokojit všechny Běžné výživné (BV), a to z Přednostní třetiny (P), bez ohledu na datum doručení, poměrným dílem (poměrný díl - u Běžného výživného se jednotlivé srážky uplatní v poměru svých měsíčních částek).

V další fázi se sráží stejným způsobem Dlužné výživné (DV). Samozřejmě jen v případě, že z Přednostní třetiny navýšené o Přesah zbyla k dispozici nějaká částka po srážce BV. Dlužné výživné se uspokojuje poměrnou částí vzhledem k běžnému výživnému, ke kterému se vztahuje.

Ve třetí fázi se sráží Přednostní srážky (PS). Pokud zůstala po uplatnění BV a DV volná nějaká částka z P třetiny navýšené o Přesah, sráží se Přednostní srážky v pořadí dle datumu doručení. V případě shody datumu doručení se srážky se shodným datumem uspokojí poměrným dílem (v poměru celkových částek ke sražení, případně Maximálních měsíčních částek, mají-li tuto hodnotu nastavenu).

Ve čtvrté fázi se použije k uplatnění všech do tohoto okamžiku pouze částečně uspokojených srážek (BV, DV, PS) + všech Nepřednostních srážek třetina N navýšená o dosud neuplatněnou částku Přesahu. Srážky se uplatní opět v pořadí dle datumu doručení. V případě shody datumu doručení se srážky se shodným datumem uspokojí poměrným dílem (v poměru celkových částek ke sražení, případně Maximálních měsíčních částek, mají-li tuto hodnotu nastavenu).

Upozornění Ve třetí třetině jsou všechny srážky srovnány ne podle priority (BV, přednostní a nepřednostní), ale podle data doručení. Pokud je tou první srážkou výživné, interně se uspokojuje vždy v nejvyšší míře běžné výživné, pokud je uspokojeno, dojde řada na dlužné výživné.

Pokud nedošlo k uspokojení BV ani z části N, převede se při měsíční uzávěrce neuplatněná hodnota BV do položky Celkem srazit na mzdové složce (zde se to bude v následujících měsících chovat jako dlužné výživné).


Možnost korekce čisté mzdy (resp. základní nezabavitelné částky) pro výpočet SVR

V případě, že potřebujete ovlivnit z různých důvodů výši čisté mzdy pro výpočet exekuce (např. část nezabavitelné částky již uplatnila ČSSZ z vyplacené nemocenské, chcete do výpočtu exekuční srážky zahrnout také daňový bonus apod.), musíte k tomuto účelu použít korekční mzdovou složku.

Tato mzdová složka bude mít následující nastavení:

 • v záhlaví bude nastaveno Číslo, Název MS (např. Korekce částky pro výpočet SVR), Skupina MS (např. Nespecifikovaný příjem), Vstupní formulář - Částka
 • MS musí být schválená - tj. zatrženo pole Schv.
 • na záložce 1 - Započitatelnost do základen bude nastaven pouze atribut Základ pro výpočet VR
 • na záložce 2 - Konstanty můžete nastavit atribut Vyřadit z tisku mzd.lístku, pokud byste nechtěli danou MS zobrazovat na výplatním lístku
 • nebude nastavovat žádné účtování


Kontrola vypočtený srážek výkonu rozhodnutí

Ve editoru Výpočtu mzdy daného zaměstnance lze přes Nastav zobrazit atributy, mapující postup výpočtu jednotlivých srazitelných třetin a přesahu násobku životního minima - tedy částek, které jsou k dispozici pro uplatnění jednotlivých srážek výkonu rozhodnutí (SVR):

Exekuce - základ: součet částek na MS ve výpočtu mzdy, které mají nastavenu vlastnost Základ pro výpočet VR, zahrnuje všechny svázané PP daného zaměstnance

Exekuce - odvody: součet odvedené daně a pojistného ze všech svázaných PP, snížený o slevu na dani

Exekuce - čistá mzda: rozdíl Základu a Odvodů

Exekuce - nezabavitelná částka: základní nezabavitelná částka (ZNČ), určená z konstant na osobu povinného a na zadané vyživované osoby

Nezabavitelná částka - skutečnost: výpočet atributu probíhá takto

 • Pokud je Čistá mzda pro výkon rozhodnutí menší než nezabavitelná částka, zobrazujeme jako nezabavitelnou částku Čistou mzdu.
 • Pokud je Čistá mzda pro výkon rozhodnutí vyšší než nezabavitelná částka, zobrazujeme jako nezabavitelnou částku Nezabavitelnou částku.

Exekuce - zabavitelná částka: čistá mzda snížená o ZNČ

Exekuce - přednostní třetina: zabavitelná částka se porovnává s násobkem životního minima (ŽM) - v CZ legislativě od roku 2007 s jednonásobkem, do roku 2007 1,5 násobek ŽM Pokud Zabavitelná částka je nižší nebo shodná s násobkem ŽM, rozdělí se na třetiny a hodnota nového atributu Přednostní třetina odpovídá této jedné třetině. Pokud Zabavitelná částka je vyšší než násobek ŽM, rozdělí se na třetiny tento násobek ŽM a atribut Přednostní třetina odpovídá této jedné třetině. Pokud rozdělované částky nejsou násobkem 3, pak samozřejmě jednotlivé třetiny (Přednostní, Nepřednostní, Nezabavitelná) se musí lišit o základní jednotku mzdové měny.

Exekuce - přesah životního minima: pokud zabavitelná částka v předchozím odstavci přesáhla násobek ŽM, tak je tento atribut nenulový a je to rozdíl mezi zabavitelnou částkou a součtem jednotlivých třetin, částka přesahu je k dispozici pro srážky VR


Zápočet daňového bonusu a RZD do exekuce

Na základě judikátu Vrchního soudu v Olomouci č.j. 3 VSOL 852/2011-A-10 ze dne 11.52012 týkající se čísté mzdy pro účely srážek ze mzdy došlo v roce 2013 k úpravě výpočtu. Tímto judikátem se upravil výklad k danému problému.

Nejdůležitější text judikátu citujeme:

Námitka odvolatele, že do příjmu, z nichž je třeba vycházet, patří i tzv. daňový bonus, důvodná není. Není možné zaměňovat pojem čisté mzdy pro účely zúčtování, respektive její výplaty s čistou mzdou pro účely srážek ze mzdy. Zúčtovaná čistá mzda je případným daňovým bonusem (který je eventuelně poskytován na vyživované děti zaměstnanců a který bývá z faktického hlediska považován za negativní daň) ovlivněna. Jinak tomu je, pokud jde o čistou mzdu pro účely srážek ze mzdy a zjištění průměrného měsíčního výdělku. Čistá mzda má jako právní pojem význam pouze pro provádění srážek ze mzdy, jejichž výpočet se provádí (dle § 148 odst. 2 ZP nejen pro účely soudních exekucí, ale pro věechny srážky) dle ustanovení o srážkách ze mzdy při výkonu soudních rozhodnutí (§ 276 až § 302 o.s.ř.) Podle ustanovení § 277 odst. 1 o.s.ř. se srážky provádějí z čisté mzdy, která se vypočte tak, že se od mzdy odečte záloha na daň z příjmu fyzických osob, sražená z příjmu ze závyslé činnosti a funkčních požitků, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Tyto prioritně určené částky se srážejí z hrubé mzdy. Ostatní srážky se provádějí z čisté mzdy. U poplatníka je možno uplatňovat daňové zvýhodnění na vyživované děti, žijící s ním v domácnosti (§ 35 odst. 2 zákona o dani z příjmu). Měsíční sleva na poplatníka se poskytuje maximálně do výše zálohy na daň (§ 35c zákona o dani z příjmu), je-li takto vypočtená záloha na daň nižší než částka měsíčního daňového zvýhodnění na vyživované dítě, je vzniklý rozdíl měsíčním daňovým bonusem. Tento bonus zaměstnavatel jako plátce poskytne zaměstnanci. Měsíční slevu na dani je nutno brát v úvahu při výpočtu čistého průměrného výdělku, protože jde o podmínky pro konečnou výši zálohy na daň z příjmu ze závislé činnosti s tím, že tato záloha může být v důsledku slevy i nulová. Daňový bonus není ovšem součástí zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, je zvláštním plněním poskytované poplatníkovi státem a výpočet čisté mzdy (pro srážky ze mzdy) neovlivňuje.

S ohledem na to, že judikáty soudů (s výjimkou Ústavního soudu, jehož judikátem dochází přímo k zákonné úpravě) jsou odbornou veřejností přijímány jako nově určené normy a postupy pro řešení sporných otázek, je nutné při provádění srážek ze mzdy nezahrnovat daňový bonus do čisté mzdy.


Z tohoto důvodu byl odstraněn ze základu pro výpočet exekucí bonus vyplacený v měsíci a rozdíl na vyplacených daňových bonusech a ročním daňovém bonusu v měsíci ročního zúčtování daně za minulé období.

Upozornění Pro případ zpracování mezd v prvním zpracovávaném období, lze zaměstnancům zadat v editoru Počátečních hodnot, přístupném přes tlačítko Akce v editoru Mzdových údajů, Na záložce Roční kumulace v sekci [3] Roční zúčtování daně, částku vratky daně. Důležitý je atribut DB v RZD Z MR, který slouží k zápisu daňového bonusu v částce vratky daně z ročního zúčtování daně. Tento atribut také NEvstupuje do základu pro výpočet srážek (exekucí).


Do základny pro výpočet exekucí je však započítávána částka Ročního zúčtování daně (RZD) za minulé období, která je tvořena rozdílem částek vratky ročního zúčtování daně, Kompenzace rozdílu a Rozdílu na daňovém bonusu, či-li kladné hodnotě Rozdílu na dani po slevách. Hodnoty najdete v editoru Ročního zúčtování daně v přehledu Roční sestavy, Roční zúčtování daně na záložce 2-Zúčtování daně.

Upozornění Pro případ zpracování mezd v prvním zpracovávaném období, lze zaměstnancům zadat v editoru Pro případ zpracování mezd v prvním zpracovávaném období, lze zaměstnancům zadat v editoru Počátečních hodnot, přístupném přes tlačítko Akce v editoru Mzdových údajů, Na záložce Roční kumulace v sekci [3] Roční zúčtování daně, částku vratky daně. Do základny pro výpočet exekucí je započítávána částka rozdílu částek Celkem RZD z minulého roku a DB v RZD Z MR.


Příklady

Příklad Příklad zadání běžného výživného


Příklad 1:

Svobodný muž, který nikoho nevyživuje, běžné výživné činí 5000 Kč, Datum doručení je 1.7.2012.

 1. ve Mzdových údajích do Paušálních MS zadáte mzdovou složku (dále jen MS) pro běžné výživné (jedná se o MS 915) a do položky Koruny zadáte částku 5000 Kč a vyplníte Datum doručení 1.7.2012
 2. výpočet pak probíhá dle následujícího postupu: a) čistá mzda (ČM) činí po odečtení zdravotního a sociálního pojištění a daně např. 7910 Kč (z příjmových mzdových složek, které mají nastaveno Základ pro výpočet VR)

b) určení výše základní nezabavitelné částky (ZNČ) činí 5841 Kč (tj. pouze na osobu povinného)

c) zbytek čisté mzdy (R) se vypočte jako rozdíl ČM a ZNČ, tj. R činí 2069 (7910 - 5841)

d) tento zbytek čisté (R) mzdy je poté zaokrouhlen směrem dolů na částku dělitelnou třemi (na celé Kč), tj. 2067 Kč

e) ze zaokrouhleného zbytku čisté mzdy jsou určeny příslušné třetiny: N (pro vydobytí nepřednostních pohledávek) 689 Kč, P (pro vydobytí přednostních pohledávek) 689 Kč a Z (zůstatek povinnému) 689 Kč

f) běžné výživné lze srazit maximálně z částky S 1378 Kč (tj. N+P), zbytek (tj. 5000 - 1378 = 3622) je po měsíční uzávěrce převeden do položky Celkem srazit na mzdové složce běžného výživného


Příklad 2:

Muž, který vyživuje 2 děti a manželku, má stanovenou srážku běžného výživného 5000 Kč, Datum doručení je 1.1.2007.

 1. ve Mzdových údajích do Paušálních MS zadáte mzdovou složku (MS) pro běžné výživné (u nových instalací se jedná o MS 915) a do položky Koruny zadáte částku 5000 Kč a vyplníte Datum doručení 1.1.2007
 2. ve Mzdových údajích na záložce 5.Účtování, limity zadáte do položky Počet - Vyživov.osob hodnotu 3
 3. výpočet pak probíhá dle následujícího postupu: a) čistá mzda (ČM) činí po odečtení zdravotního a sociálního pojištění a daně např. 8461 Kč (z příjmových mzdových složek, které mají nastaveno Základ pro výpočet VR)

b) určení výše základní nezabavitelné částky (ZNČ) činí 3856,67 + 3 x 964,17 - tj. zaokr. 6750 Kč (tj. na osobu povinného + 3 vyživované osoby)

c) zbytek čisté mzdy (R) se vypočte jako rozdíl ČM a ZNČ, tj. R činí 1711 (8461 - 6750)

d) tento zbytek čisté (R) mzdy je poté zaokrouhlen směrem dolů na částku dělitelnou třemi (na celé Kč), tj. 1710 Kč

e) ze zaokrouhleného zbytku čisté mzdy jsou určeny příslušné třetiny: N (pro vydobytí nepřednostních pohledávek) 570 Kč, P (pro vydobytí přednostních pohledávek) 570 Kč a Z (zůstatek povinnému) 570 Kč

f) běžné výživné lze srazit maximálně z částky S 1140 Kč (tj. N+P), zbytek (tj. 5000 - 1140 = 3860) je po měsíční uzávěrce převeden do položky Celkem srazit na mzdové složce běžného výživného


Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export