Evidence výrobních operací - Výroba

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Popis

Tento přehled zobrazuje zaevidované operace a zároveň slouží k evidenci nově provedených výrobních operací. V tomto přehledu je možné zaevidovat tzv. vlastní operace - to znamená režijní a jednicové. Pro evidenci operací typu kooperace slouží přehled Evidence kooperací.
Současně s evidencí operací se v případě jednicových operací také eviduje mzda danému pracovníkovi. Takto zaevidované mzdy můžou sloužit jako podklad pro výpočet mzdy v modulu Mzdy a personalistika.

Vedle evidence dobrých kusů je možné také provádět evidenci kusů špatných - zmetkových. Rozlišujeme tři typy zmetků:

 • zmetky IO - interně opravitelné - Jedná se o zmetky, které je možné opravit tím způsobem, že se daná operace provede znovu - Interní Oprava. Takto zaevidované kusy zůstávají nadále v evidenci aktuálního výrobního příkazu - výrobní příkaz zatíží pouze finančně.
 • zmetky opravitelné - Jedná se o zmetky, které lze opravit. Takto zaevidované zmetky jsou vyjmuty z evidence aktuálního příkazu. Opravu takto zaevidovaných zmetků je možné provést pomocí návazného výrobního příkazu na opravu.
 • zmetky neopravitelné - Jedná se o zmetky, které nelze opravit. Takto zaevidované zmetky jsou vyjmuty z evidence aktuálního příkazu a je možné je odvést příjemkou na sklad neshod.

S evidencí operací je spojeno i vykazování skutečného opotřebení předepsaného nářadí.

Na základě zaevidovaných operací je možné dodatečně provádět generování materiálových/polotovarových výdejek, generování příjemek vedlejších produktů a také odvádět hotové kusy z výroby na sklad nebo na nadřízené výrobní příkazy.

Seznam atributů

Datová základna pro evidenci (vlastních) výrobních operací je společná i pro evidenci kooperací. Z tohoto důvodu budou v seznamu atributů popsány i atributy používané při evidenci kooperací.

 • Směna - Při evidenci vlastní operace označuje pracovní směnu z Číselníku směn, v rámci které byla daná operace provedena.
 • Výrobní příkaz - Odkaz na výrobní příkaz, jehož operaci evidujeme. V editoru zastoupen hodnotami Řada a Příkaz.
 • Výrobní postup - Odkaz na výrobní operaci, jenž je evidována. V editoru zastoupena hodnotami Doklad, Operace a Alt.
 • Výrobní číslo - Odkaz na výrobní číslo dílu, který se zpracovává danou výrobní operací.
 • Kmen zboží - Odkaz na dílec, který je vyráběn danou operací. Jedná se o dílec přímo z výrobního příkazu nebo o montážní podsestavu daného příkazu.
 • Pracoviště - Při evidenci vlastní operace se jedná o odkaz na pracoviště, na kterém daná operace byla provedena. Údaj je přednastaven podle vybrané operace a je možné jej změnit.
 • Stroj - Při evidenci vlastní operace se jedná o odkaz na konkrétní stroj, na kterém daná operace byla provedena. Tento údaj má pouze informativní charakter.
 • Zaměstnanec - Při evidenci vlastní operace se jedná o odkaz na zaměstnance, který provedl danou operaci. Na tohoto zaměstnance se eviduje mzda.
 • Tarif - Při evidenci jednicové operace se jedná o odkaz na tarif, podle kterého se počítá mzda. Údaj je přednastaven a je možné jej změnit.
  Zda se výrobní mzdy počítají přes tarif určuje nastavení v globální konfiguraci (TPV). Další nastavení v globální konfiguraci (Řízení výroby) stanovuje, zda se výpočet mzdy má opírat o standardní výrobní tarif nebo jiný (mzdový tarif, výrobní tarif zaměstnance).
 • Zakázka - Odkaz na zakázku z výrobního příkazu.
 • Kooperační objednávky - Při evidenci operace typu kooperace se jedná o odkaz na kooperační objednávku. Tento odkaz je vyplněn, pokud daná operace byla zaevidována s odkazem na kooperační objednávku.
 • Položky kooperační objednávky - Při evidenci operace typu kooperace se jedná o odkaz na konkrétní položku kooperační objednávky. Tento odkaz je vyplněn, pokud daná operace byla zaevidována s odkazem na kooperační objednávku.
 • Kooperace - Při evidenci operace typu kooperace se jedná o odkaz na kooperaci z číselníku kooperací, podle které byla provedena daná operace. Údaj je přednastaven podle vybrané operace popřípadě podle vybrané kooperační objednávky a je možné jej změnit.
 • Dodavatel - Při evidenci operace typu kooperace se jedná o odkaz na dodavatele (organizaci), u kterého byla provedena daná operace. Údaj je přednastaven podle vybrané kooperace popřípadě podle vybrané kooperační objednávky a je možné jej změnit.
 • Číselník závad - Při definování zmetkových kusů je možné specifikovat druh závady pomocí číselníku závad.
  Pokud je zapotřebí definovat více druhů závad v rámci jedné evidence, tak se definuje takzvaný Rozpis závad. V tomto návazném přehledu se specifikují jednotlivé typy vzniklých zmetků. Celkový součet všech takto zadaných zmetků se přenáší do hlavní evidence.
 • Autor zmetku - Odkaz na zaměstnance, který je uveden jako viník vzniku zmetkových kusů.
 • Zmetkový výrobní příkaz - Odkaz na výrobní příkaz, na kterém došlo ke vzniku zmetku. Údaj je přednastaven podle výrobního příkazu, na němž je prováděna evidence a je možné jej změnit.
 • Zmetková výrobní operace - Odkaz na konkrétní výrobní operaci zmetkového výrobního příkazu, na které došlo ke vzniku zmetku. Údaj je přednastaven podle právě evidované operace a je možné jej změnit.
 • Cena zmetku - Odkaz na speciální vektor cen v jejich kalkulačním rozpadu. Obsahuje cenu realizovanou a cenu odvedenou. Při zaevidování zmetku (opravitelného/neopravitelného) je vypočítána cena tohoto zmetku a je zapsána do Ceny realizované v tomto vektoru. Pokud se jedná o opravitelný zmetek, tak při jeho opravě návazným výrobním příkazem je poměrová část ceny realizované převedena na opravný příkaz a tím jej finančně zatíží. Převedená část z realizované ceny je zapsána v ceně odvedené.
 • Hlavička faktury přijaté - Při evidenci operace typu kooperace se jedná o odkaz na fakturu, která byla přijata jako fakturační doklad o provedené kooperaci dodavatelem.
 • Položka faktury přijaté - Konkrétní položka z přijaté faktury - viz předešlý bod.

 • Číslo záznamu – Jednoznačné identifikační číslo záznamu generované systémem.
 • Datum případu – Datum zaevidování operace. K tomuto datu se provede pohyb v nedokončené výrobě.
 • Stav – Může nabývat dvou hodnot: Pořízeno nebo Realizováno. Pořízené záznamy jsou pouze zaevidovaná data, připravená např. ke schválení a k následné realizaci. Množstevně ani finančně se však nepromítají v žádné další evidenci v řízení výroby. Nejsou tedy ani součástí nedokončené výroby. Realizované záznamy již generují pohyby nedokončené výroby.
  Tento údaj je přednastaven podle hodnot na Řadě příkazu na záložce "Evidence realizovaných operací".
 • Doklad, Alternativa – Identifikace výrobní operace v rámci výrobního příkazu.
 • Středisko – Při evidenci vlastní operace se jedná o číslo střediska pracoviště, kde byla daná operace provedena.
 • Nákladové středisko - Při evidenci vlastní operace se jedná o číslo střediska, ke kterému jsou vztaženy finanční náklady na provedení dané operace. Toto středisko figuruje v pohybu nedokončené výroby. Přednastavení tohoto nákladového střediska je definováno na Řadě příkazu na záložce "Evidence realizovaných operací".
 • Kusy živé - Informativní údaj zobrazovaný pouze v editoru. Tento údaj zobrazuje živé (neodvedené) množství na výrobním příkazu.
 • Zahájení operace - Při evidenci vlastní operace určuje přesný čas zahájení dané operace.
 • Ukončení operace - Při evidenci vlastní operace určuje přesný čas ukončení dané operace.
  Při vyplnění zahájení i ukončení operace je možné na základě těchto hodnot dopočítat "Skutečně odpracovaný čas". Výpočet se provádí pomocí funkce v místní nabídce editoru.
 • Odváděné kusy – Počet dobrých hotových kusů, které byly zaevidovány na dané operaci.
 • Opravitelné zmetky – Počet opravitelných zmetků. Opravu lze provést vygenerováním návazného výrobního příkazu na opravu zmetku. Takto zaevidované zmetky jsou vyjmuty z evidence aktuálního příkazu.
 • Zmetky IO - Interně opravitelné zmetky. Jedná se o zmetky, které je možné opravit tím způsobem, že se daná operace provede znovu. Takto zaevidované kusy zůstávají nadále v evidenci aktuálního výrobního příkazu - výrobní příkaz zatíží pouze finančně.
 • Neopravitelné zmetky – Počet neopravitelných zmetků. Zmetky lze převést na sklad neshod. Takto zaevidované zmetky jsou vyjmuty z evidence aktuálního příkazu.
 • Živé kusy na operaci - Informativní údaj zobrazovaný pouze v editoru. Tento údaj zobrazuje živé (nezaevidované) množství na výrobní operaci.
 • Číslo zakázky - Atribut je možné nově přidat do editoru pomocí nástroje uživatelských editorů.


Následují údaje, které jsou duplicitní k předešlým údajům o kusech. Vztah mezi nimi je definován nastavením na operaci a to tak, že počet operací je roven počtu kusů vynásobených podílem atributů z operace "Násobek TAC" / "Počet kusů". V editoru je pak možné požadované množství stanovit buď pomocí množství výrobku(dílce) nebo pomocí množství provedených základních operací.
Tyto údaje jsou dostupné pouze u vlastních operací.

 • Odváděné operace, Opravitelné zmetky (operace), Zmetky IO (operace), Neopravitelné zmetky (operace), Živé operace


 • Zbývá opravit - Informuje o počtu kusů opravitelných zmetků, které doposud nebyly opraveny návazným opravným příkazem.
 • Opravené zmetky - Jedná se o "Opravitelné zmetky", které již byly převedeny na návazný opravný příkaz.
 • Zbývá odvést na sklad neshod - Informuje o počtu kusů neopravitelných zmetků, které doposud nebyly převedeny na sklad neshod.
 • Odvedeno na sklad neshod - Jedná se o "Neopravitelné zmetky", které již byly přijaty na sklad neshod.
 • Zmetky výrobního příkazu - Udává množství vyzmetkovaných dílců z příkazu. Údaje "Opravitelné zmetky" a "Neopravitelné zmetky" udávají počet zmetků dílce, který je vyráběn danou operací. Může se ale jednat o montážní podsestavu daného příkazu, která je k hlavnímu dílci z příkazu definována v určitém poměru - např. na 1 dílec z příkazu bude zapotřebí dvou montážních podsestav. Pak při vyzmetkování 1 MJ podsestavy dojde k vyzmetkování 0,5 MJ hlavního dílce z příkazu.
 • Zmetkový doklad, Alternativa zmetkového dokladu - Identifikace "Zmetkové výrobní operace" (viz výše).
 • Úhrada zmetku – Ručně specifikovaná částka, kterou by měl "Autor zmetku" uhradit. Při převodu do mezd v modulu Mzdy a personalistika se tato částka přenáší na srážkovou mzdovou složku (viz funkce Převod do předzpracování mezd).
 • Platit zmetky – Toto nastavení určuje, zda se "mzda/cena" má počítat i ze zmetkových kusů. V případě nezaviněných zmetků je takto možné zaplatit zaměstnanci mzdu i za takto vyrobené zmetky.
  Tento údaj je přednastaven z kódu závady. Pokud v číselníku závad tato vlastnost není přednastavena, tak je tento údaj přednastaven z konfigurace daného pracoviště nebo z dané kooperace.
  Pokud je vyplněn Rozpis zmetků, tak údaje zadané v rozpisu zmetku jsou nadřazené údaji na hlavičce dané evidence.
 • Platit přípravný čas – Při evidenci vlastní operace se touto volbou stanovuje, zda součástí této evidence je i přípravný čas.
  Tento údaj je přednastaven z konfigurace daného pracoviště.
 • Platit ukončovací čas – Při evidenci vlastní operace se touto volbou stanovuje, zda součástí této evidence je i ukončovací čas.
  Tento údaj je přednastaven z konfigurace daného pracoviště.
 • Normovaný čas stroje – Při evidenci vlastní operace se jedná o plánovaný čas stroje na zadané množství kusů podle norem technologického postupu.
 • Normovaný čas obsluhy – Při evidenci vlastní operace se jedná o plánovaný čas obsluhy na zadané množství kusů podle norem technologického postupu.
 • Skutečně odpracovaný čas stroje - Při evidenci vlastní operace se jedná o ručně zadaný čas stroje, který byl zapotřebí k výrobě zadaných kusů.
 • Skutečně odpracovaný čas obsluhy - Při evidenci vlastní operace se jedná o ručně zadaný skutečně odpracovaný čas obsluhy.
 • Normovaná mzda/cena – V případě vlastních operací se jedná o Mzdu/cenu za "Normovaný čas obsluhy".
  V případě kooperačních operací se jedná o cenu za kooperaci. Při evidenci s vazbou na kooperační objednávku je cena vypočtená poměrným způsobem z ceny objednávky. V ostatních případech je cena vypočtená na základě kalkulačních cen kooperace.
 • Typ mzdy – Při evidenci vlastní operace může nabývat dvou hodnot: Normovaná nebo Časová. V případě časové mzdy se mzda vypočítá na základě "Skutečně odpracovaného času obsluhy". V případě normované mzdy se mzda vypočte na základě "Normovaného času obsluhy" tedy jedná se o "Normovanou mzdu".
  Tento údaj je přednastaven z definice operace popřípadě z konfigurace daného pracoviště.
 • Doplatek – Doplatek ke mzdě/ceně. Může být i záporný, ale výsledná Mzda/Cena záporná být nesmí.
 • Mzda/Cena – Skutečně evidovaná mzda/cena včetně doplatku. Nesmí být záporná.
 • Režie střediska - Při evidenci vlastní operace - režie střediska vypočtená z ceny nebo strojního času operace.
 • Režie provozu - Při evidenci vlastní operace - režie provozu vypočtená z ceny nebo strojního času operace.
 • Režie pracoviště - Při evidenci vlastní operace - režie pracoviště vypočtená z ceny nebo strojního času operace.
 • Náklady pracoviště - Při evidenci vlastní operace - náklady pracoviště vypočtené z ceny nebo strojního času operace.
 • Opotřebení nářadí - Náklady na opotřebení použitého nářadí.
 • Cena dopravy - Ručně zadaná cena dopravy, která je součástí celkové ceny za provedení operace typu kooperace.
 • Poznámka – Libovolně dlouhý textový popis. Poznámku je možné načíst z Číselníku výrobních poznámek. Načtení se provede pomocí místní funkce v editoru.


 • Převedeno do předzpracování mezd – Při evidenci vlastní operace informuje, zda daná mzda byla převedena do předzpracování mezd v modulu Mzdy a personalistika (viz funkce Předzpracování mezd).
 • Mzdová složka pro úkolovou mzdu - Mzdová složka, která se uplatní při převodu mzdy zaměstnance do předzpracování mezd v modulu Mzdy ve funkci Předzpracování mezd. Údaj se přednabízí v pořadí: z přednastavení pracoviště, z řady příkazy, z globální konfigurace systému Helios.
 • Mzdová složka pro úhradu zmetků - Mzdová složka, která se uplatní při převodu srážky za úhradu zmetků do předzpracování mezd v modulu Mzdy ve funkci Předzpracování mezd. Údaj se přednabízí z globální konfigurace systému Helios.


 • Generováno odvádění - Informuje, zda z daného záznamu bylo generováno odvádění (viz funkce Generování odvádění).
 • Generována materiálová výdejka - Informuje, zda z daného záznamu byla generována výdejka materiálů a polotvarů (viz funkce Generování materiálové výdejky).
 • Generována příjemka vedlejšího produktu - Informuje, zda z daného záznamu byla generována příjemka vedlejších produktů (viz funkce Generování příjemky vedlejších produktů).
 • Generována faktura přijatá - Informuje, zda z daného záznamu byla generována faktura přijatá pomocí funkce Generování faktury přijaté.
 • Generováno fakturou přijatou - Při evidenci operace typu kooperace informuje, zda daný záznam o provedení operace byl generován na základě přijaté faktury.

Každou výrobní operaci je možné evidovat pomocí čárového kódu. Tento kód se nachází mezi atributy výrobní operace. Při první evidenci pomocí čárového kódu je nutné se v editoru nastavit na políčko vlevo dole. Po sejmutí čárového kódu typu CodaBar se provede dohledání daného příkazu a dané výrobní operace. Po zadání zbývajících údajů a po jejich uložení se otevře nový editor s již nastavenou pozicí na kolonce čárového kódu a tím je editor připraven na přijetí dalšího čárového kódu.

Při pořizování nového záznamu je možné údaje uložit několika způsoby:

 • Ulož & Nový zmetek - Uloží nový záznam a provede otevření editoru s předvyplněnou operací a předvyplněným zaměstnancem z předešlé evidence. Editor bude očekávat zadání zmetkových kusů.
 • Ulož & Nový - Uloží nový záznam a provede otevření čistého editoru pro zadání další operace.
 • OK - Standardním způsobem pouze uloží nový záznam.

Použité nářadí a jeho skutečné opotřebení se eviduje na záložce "Evidence nářadí". Údaje o nářadí jsou přednastaveny podle plánovaného opotřebení.

Při evidenci opravitelných/neopravitelných zmetkových kusů se zobrazí pomocné záložky - Materiály a polotvary, Výrobní operace, Vedlejší produkty. Na těchto záložkách u každého požadavku výrobního příkazu se dá specifikovat, zda daný požadavek je:

 • V ceně - Určuje, že poměrová část nákladů na daný požadavek bude součástí ceny zmetku.
 • Nepoužito - Určuje, že poměrová část požadavku již nebude zapotřebí a tedy tato část se promítne do atributu "Množství/Kusy nepotřebné" daného požadavku.
 • ------ - Určuje, že evidence zmetku se daného požadavku netýká - z takto označeného požadavku nebudou odebrány již zaevidované náklady ani část požadavku nebude prohlášena za nepotřebnou. Tímto způsobem je i označena operace, která se právě eviduje (je označena šedou barvou).

Tyto údaje jsou přednastaveny a je možné je měnit. Změna se provede tak, že se označí skupina požadavků, ve spodní výběrové komponentě se vybere požadovaný stav a tlačítkem "Nastav" se provede změna.

Pokud probíhá evidence vlastní operace na pracovišti, na kterém jsou definovány Uživatelské atributy pracoviště, tak se na záložce "Uživatelské atributy pracoviště" zobrazí právě tyto požadované atributy.

Pomocí definice práv je možné nastavit právo na zobrazování mzdových údajů. Pokud toto právo je uživateli odejmuto, tak sice může evidovat operace, ale nebude moc si zobrazit mzdu/cenu, za kterou daná operace je provedena.

V místní nabídce editoru je možné vyvolat funkci Hromadné zaevidování výrobních operací. Tato funkce by měla sloužit k automatickému zaevidování předešlých operací. Dejme tomu, že výrobní příkaz obsahuje výrobní operace 10, 20, 30, 40. Uživatel si přeje zaevidovat až 30-tou operaci s tím, že předešlé operace se mají evidovat na základě evidence na 30-té operaci. Uživatel tedy založí nový záznam o evidenci 30-té operace, zvolí správné evidované množství, například 5 ks a vyvolá zmiňovanou funkci. Systém v této funkci přednabídne všechny operace s tím, že na 10 a 20 operaci přednabídne 5 ks k evidenci a na 30 a 40 operaci 0 ks k evidenci. Toto přednabídnuté množství je možné samozřejmě změnit.

Při evidenci vlastních operací je možné pomocí funkce "Dopočet kusů ze skutečně odpracovaného času" provést dopočet dobrých kusů na základě zadaného skutečně odpracovaného času. Tento výpočet zohledňuje nastavení "Platit přípravný/ukončovací čas".

Funkce

Zobrazení

Funkce zobrazí aktuální záznam o zaevidované mzdě v editačním okně. Údaje v editoru nebude možné měnit - editor bude v režimu pouze pro čtení.


Nový

Pomocí této akce se založí nový záznam o provedení konkrétní operace. Pokud lze určit, pro který výrobní příkaz je nový záznam pořizován, tak výrobní příkaz v editoru je přednastaven právě tímto příkazem (viz zobrazení přehledu pomocí funkce Evidence výrobních operací v přehledu Výrobních příkazů). Stejné pravidlo platí i pro přednastavení konkrétní výrobní operace (viz zobrazení přehledu pomocí funkce Evidence výrobních operací v přehledu Výrobních operací).


Dokumenty

Ke každému záznamu o provedení operace lze přiřadit libovolný počet externích dokumentů. Tyto dokumenty je možné přímo uložit do databáze nebo uložit pouze odkaz (cestu) na místo uložení souborů. Do dokumentů je možné přiřadit výkresy, atesty, popř. jiné formy dokumentů. Zobrazení dokumentů se provádí vždy externím programem přes základní asociace klienta operačního systému Windows. V případě, že do dokumentů uložíte výkres v programu AutoCad, mohou si jej otevřít pouze uživatelé, kteří budou mít na svém počítači nainstalován příslušný prohlížeč. Takto uložené dokumenty nelze použít ve standardních tiskových výstupech systému Helios Orange.

Poznámky

Ke každému záznamu o provedení operace je možné vytvořit libovolný počet poznámek. Každá taková poznámka se skládá z názvu a samotné libovolně dlouhé textové poznámky. Tyto poznámky lze zakládat i přímo v editoru daného záznamu.


Realizace

Tato funkce provede u označených záznamů změnu stavu z Pořízeno na Realizováno. Znamená to, že dané záznamy byli schváleny a mají se promítnout do stavu nedokončené výroby.


Zrušení příznaku realizace

Tato funkce provede u označených záznamů změnu stavu z Realizováno na Pořízeno. Tato změna nemusí být vždy proveditelná. Pokud náklady vzniklé danou zaevidovanou operací již budou odvedeny z nedokončené výroby např. při odvádění hotového výrobku na sklad, tak změnu stavu nepůjde provést.


Generování výrobního příkazu na opravu zmetku

Tato funkce umožní zaevidované opravitelné zmetky převést na nový výrobní příkaz, pomocí kterého budou tyto zmetky opraveny nebo přepracovány na jiný výrobek.
Po aktivaci funkce nad označenými záznamy z přehledu se zobrazí dialogové okno pro upřesnění požadavku. Ve vrchní části dialogu se může vybrat dílec, který vznikne opravou zmetků. Tento dílec je přednastaven podle dílce, na kterém byl daný zmetek zaevidován. Dále se v dialogovém okně nachází seznam všech označených záznamů, které obsahovali dosud neopravené opravitelné zmetky. Pomocí funkcí "Přidat" a "Odebrat" je možné tento seznam buď rozšířit nebo zúžit. Pomocí funkce "Oprava" je možné přesně stanovit množství opravitelných zmetků, které chceme opravit. Ve spodní části se pak nachází Datum případu.
Po potvrzení údajů tlačítkem "Pokračovat" se otevře formulář "Příprava výrobního příkazu na opravu zmetku". Jedná se o několika záložkový formulář, kde první záložky kopírují editor výrobního příkazu. Na těchto záložkách se specifikuje nový výrobní příkaz. Dále následují záložky pro definování Materiálů a polotovarů, Výrobních operací, OPN, Vedlejších produktů a Výrobních čísel. Tyto záložky výrobních požadavků jsou předvyplněny z platných dat TPV pro předem definovaný dílec. Tyto požadavky je možné upravit, popřípadě přidat nové nebo odebrat. Požadavky je možné znovu napočítat podle aktuálních parametrů budoucího příkazu pomocí tlačítka na první záložce "Přepočítat mat. a oper.".
Po potvrzení všech údajů tlačítkem "OK" se založí nový výrobní příkaz se všemi nadefinovanými požadavky. Tento příkaz bude vytvořen do stavu "Zadáno". Příkaz bude zatížen cenou opravovaných zmetků.

Oprava zmetků existujícím výrobním příkazem

Tato funkce umožní zaevidované opravitelné zmetky převést na již existující výrobní příkaz, pomocí kterého budou tyto zmetky opraveny nebo přepracovány na jiný výrobek.
Po aktivaci funkce nad označenými záznamy z přehledu se zobrazí dotaz na výrobní příkaz, který má sloužit pro opravu požadovaných zmetků. Po potvrzení výběru tlačítkem "Přenos" se zobrazí dialogové okno pro upřesnění požadavku. Ve vrchní části dialogu je zobrazen vybraný příkaz včetně jeho dílce. Dále se v dialogovém okně nachází seznam všech označených záznamů, které obsahovali dosud neopravené opravitelné zmetky. Pomocí funkcí "Přidat" a "Odebrat" je možné tento seznam buď rozšířit nebo zúžit. Pomocí funkce "Oprava" je možné přesně stanovit množství opravitelných zmetků, které chceme opravit. Ve spodní části se pak nachází Datum případu.
Po potvrzení údajů tlačítkem "Pokračovat" se provede přesun opravitelných zmetků na vybraný příkaz, tzn. množství příkazu bude o toto množství navýšeno. Současně tento příkaz bude finančně zatížen cenou opravovaných zmetků.

Odvedení neopravitelných zmetků na sklad neshod

Tato funkce slouží ke generování příjemky neopravitelných zmetků na sklad neshod z označených záznamů přehledu evidence operací.
Po aktivaci funkce se zobrazí přehled všech vybraných záznamů, které obsahují neodvedené neopravitelné zmetky - přípravná fáze. V tomto přehledu je možné provést korekci množství, ceny, skladu či cílové kmenové karty, na kterou se daný zmetek přijme.

Seznam atributů:

 • Sklad - Sklad pro odvedení zmetku. Sklad je přednastaven z parametrů vyráběných dílců a je možné jej dodatečně v tomto přehledu změnit.
 • Požadované množství - Dané množství určené k odvedení na sklad. Tato hodnota je přednastavena na hodnotu zbývajícího neodvedeného množství.
 • Max. množství - Určuje maximální velikost množství zmetků, které lze ještě odvést na sklad neshod.
 • Jednotková cena - Cena za jednu měrnou jednotku zmetku. Tato cena je přednabídnuta podle skutečné ceny zmetku.
 • Cena - Celková cena odváděného množství zmetku.
 • Výrobní číslo - Označení požadavku výrobním číslem.


Funkce:

Přidat
Tato funkce umožní dodatečně přidat do zobrazeného seznamu požadavků další požadavek na odvedení zmetku ze systému.
Zobrazí se přehled všech neodvedených zmetků. V tomto přehledu se provede výběr a funkcí "Přenos" se tento výběr potvrdí.

Odebrat
Tato funkce odebere označené zmetky ze seznamu pro generování.

Přehled skladových karet
Funkce zobrazí všechny skladové karty daného vybraného zmetku.

Změna skladu
Pomocí této funkce je možné u označených záznamů změnit sklad pro odvedení.
Funkce zobrazí seznam všech skladů. Po výběru skladu a potvrzením funkcí "Přenos" se provede přiřazení.

Změna kmene zboží-zmetku
Pomocí této funkce je možné u označených záznamů změnit kmenovou kartu, na kterou se provede odvedení zmetku.


Generování skladových dokladů se dokončí pomocí tlačítka Generuj popřípadě Generuj pro označené záznamy. Program zkontroluje, zda existuje pro všechny vybrané záznamy přednastavená dokladová řada na Řadě výrobního příkazu. Pokud dokladová řada není přednastavena, tak následuje dotaz na Řadu dokladu pro tvorbu skladového dokladu.
Po stanovení dokladové řady funkce vygeneruje pro každý sklad samostatný doklad oběhu zboží. Pokud si uživatel přeje vytvořit i samostatné doklady pro jednotlivé zakázky, učiní tak zaškrtnutím volby Dělit po zakázkách. Pomocí volby Dělit po výrobních příkazech se docílí vytváření samostatných dokladů i pro jednotlivé výrobní příkazy. Datum případu generovaných dokladů bude nastaveno dle hodnoty ve formuláři. Pokud si uživatel přeje zobrazit vygenerované doklady, tak je zapotřebí zaškrtnout volbu Zobrazit výsledek.
Při aktivaci funkce "Generuj pro označené záznamy" se po generování dokladů vynulují požadavky, které již byly vygenerovány a program se vrátí do přehledu položek v přípravné fázi. Tímto postupným generováním je možné generovat doklady vždy pod jinou dokladovou řadou.

Upozornění Výrobní čísla lze generovat k dokladu oběhu zboží jen tehdy, pokud je v konfiguraci modulu "Oběh zboží" nastavena vlastnost "Přepočet MJ i na výrobních číslech" a nebo pokud je na Řadě výrobního příkazu na záložce "Evidence operací" nastavena vlastnost "Generovat příjem zmetku v evidenčních MJ". Pokud tato podmínka není splněna, tak systém na tento stav upozorní a neumožní generovat doklad OZ s vybranými výrobními čísly.Generování skladových dokladů

Generování materiálové výdejky

Tato akce slouží ke generování skladových dokladů (Výdej, Výdej v evidenční ceně, Expediční příkaz, Rezervace, Objednávka) z materiálových a polotovarový požadavků, které jsou dle výrobní dokumentace potřebné k výrobě označených zaevidovaných operací z přehledu.
Viz funkce Generování rezervace/výdejky v přehledu "Materiály a polotvary pro výrobu" s tím rozdílem, že přednabídnuté množství ke generování bude vypočtené na základě označených zaevidovaných operací.
Každý záznam, na kterém byla tato akce spuštěna, je označen příznakem "Generována materiálová výdejka".


Zrušení příznaku "Generována materiálová výdejka"

Tato akce u označených záznamů prověří, zda doklady vygenerované předcházející funkcí stále existují. Na záznamech, u kterých vygenerované doklady již neexistují, provede zrušení příznaku o generování.


Generování příjemky vedlejších produktů

Tato akce slouží ke generování skladových příjemek vedlejších produktů, které by dle výrobní dokumentace měli vzniknout po provedení označených zaevidovaných operací z přehledu.
Viz funkce Odvedení na sklad v přehledu "Vedlejší produkty z výroby" s tím rozdílem, že přednabídnuté množství ke generování bude vypočtené na základě označených zaevidovaných operací.
Každý záznam, na kterém byla tato akce spuštěna, je označen příznakem "Generována příjemka vedlejšího produktu".


Zrušení příznaku "Generována příjemka vedlejších produktů"

Tato akce u označených záznamů prověří, zda doklady vygenerované předcházející funkcí stále existují. Na záznamech, u kterých vygenerované doklady již neexistují, provede zrušení příznaku o generování.


Generování odvádění

Tato akce slouží k odvedení hotového výrobku buď příjemkou na sklad nebo přímým převodem polotovaru na nadřízený příkaz. Výrobky k odvedení jsou dohledány na základě označených zaevidovaných odváděcích operací, které jsou realizovány.
Viz funkce Generování skladových dokladů v přehledu "Výrobní příkazy" s tím rozdílem, že přednabídnuté množství ke generování bude vypočtené na základě označených zaevidovaných odváděcích operací.
Každý záznam o odváděcí operaci, na kterém byla tato akce spuštěna, je označen příznakem "Generováno odvádění".


Zrušení příznaku "Generováno odvádění"

Tato akce u označených záznamů prověří, zda doklady vygenerované předcházející funkcí stále existují. Na záznamech, u kterých vygenerované doklady již neexistují, provede zrušení příznaku o generování.

Generuj reklamaci na materiál

Umožňuje reklamovat některý z materiálů vstupujících do vyráběného dílce, který figuruje v daném záznamu evidence. K reklamaci se nabídne vždy množství vypočtené ze součtu množství Opravitelné zmetky, Neopravitelné zmetky, Zmetky IO a vazebního množství. Uživatel může množství libovolně upravit.

Předzpracování mezd

Převod do předzpracování mezd

Volba slouží k převodu mezd (popřípadě srážek) z označených záznamů do předzpracování mezd modulu Mzdy a personalistika.
Po aktivaci této funkce se zobrazí dialogové okno pro zadání parametrů převodu. Volby "Přenášet středisko" (nákladové středisko) a "Přenášet zakázku" určují, zda do předzpracování mezd bude přenesena informace specifikovaná danou volbou.
Po potvrzení zadaných údajů tlačítkem "OK" se napočte a následně zobrazí přehled "Příprava dat pro převod výrobních mezd do předzpracování mezd". Tento přehled zobrazí připravené záznamy, které budou přeneseny do předzpracování mezd. Pro každý označený záznam v evidenci operací je zde zobrazen záznam odpovídající úkolové mzdě daného zaměstnance dle nastavení druhu vstupního formuláře úkolové mzdové složky. Je možné použít vstupní formuláře typu Koruny, Hodiny * sazba, Hodiny * koruny. Hodnota "koruny" zastupuje vypočtenou mzdu a hodnota "hodiny" zastupuje zaznamenaný skutečně odpracovaný čas.
Dále pro každý označený záznam v evidenci mezd, který má zaznamenanou "Úhradu zmetku" spolu s "Autorem zmetku", se zobrazí záznam odpovídající úhradě zmetku daným autorem zmetku - jedná se o srážkovou mzdu.
Pomocí funkce "Seskupit" v místní nabídce přehledu je možné seskupit shodné označené záznamy a tímto způsobem tak sečíst jednotlivé dílčí mzdy daných zaměstnanců. Podle toho, zda v úvodním dialogovém okně je zvolena volba přenášet středisko či zakázku, tak tato funkce bude respektovat dané informace.
Převod výrobních mezd do předzpracování ostrých mezd se dokončí pomocí funkce "Převod".

Každý záznam, na kterém byla tato funkce spuštěna, je označen příznakem "Převedeno do předzpracování mezd". Pokud se daná akce spustí pro záznam, který je již označen tímto příznakem, tak systém na tuto skutečnost upozorní a převod do předzpracování mezd pro tento záznam nepovolí. Záznamy jsou tímto příznakem označeny již v době, kdy je zobrazen přehled "Příprava dat pro převod výrobních mezd do předzpracování mezd". Pokud převod mezd je předčasně ukončen, tak se zobrazí dotaz, zda si přejete tento příznak převodu zrušit.
Jakmile je mzda z dané zaevidované operace převedena, tak tento záznam o provedené operaci nelze měnit.

Zrušení příznaku "Převedeno"

Pomocí této funkce je možné u označených záznamů zrušit příznak převodu výrobní mzdy do předzpracování ostrých mezd. Příznak lze zrušit jen tehdy, pokud pro daný záznam o provedené operaci neexistuje záznam v předzpracování mezd.
Pokud tedy došlo k chybnému převodu a je nutné tento převod opakovat, tak je zapotřebí nejdříve vymazat odpovídající záznamy v předzpracování mezd, dále pomocí této funkce zrušit příznak o převodu a následně převod zopakovat.

Hromadná změna mzdové složky

Tato funkce umožní u označených záznamů hromadně změnit Mzdovou složku pro úkolovou mzdu a Mzdovou složku pro úhradu zmetků.

Přehledy

Evidence nářadí

Pro označené záznamy zobrazí seznam zaevidovaných nářadí a jejich zaevidované opotřebení. Změny je možné provádět pouze při zobrazení přes hlavní editor evidence výrobních operací.

Rozpis závad

Při evidenci operací je možné specifikovat vzniklé zmetky. Tyto zmetky - typ a množství - se definují přímo na hlavičce dané evidence (zde je možné definovat pouze jeden typ závady) a nebo se definují pomocí Rozpisu závad.

V případě, kdy jsou zmetky definovány pomocí rozpisu závad, umožní tato funkce zobrazit u vybraných záznamů v přehledu jejich rozpis závad. Pro jednotlivé záznamy rozpisu (podobně jako u hlavičky) je možné provádět následující akce:

A zobrazovat následující přehledy:

Interní neshody

Akce je k dispozici, je-li součástí licence agenda QMS Interní neshody. V přehledu se zobrazí všechny interní neshody, které vznikly z aktuálního, nebo z více označených záznamů.

Návazné výrobní příkazy na opravu

Po aktivaci této funkce se zobrazí přehled výrobních příkazů, pomocí kterých se opravují opravitelné zmetky z aktuálního záznamu.
Při tomto zobrazení přehledu je k dispozici funkce "Vrácení zmetku z příkazu na opravu". Pomocí této funkce je možné z konkrétního příkazu na opravu přesunout zpět libovolné množství opravovaných zmetků do evidence výrobních operací. Jedná se jakoby o částečné storno funkce Generování výrobního příkazu pro opravu zmetku nebo funkce Převod zmetků na existující výrobní příkaz. Pokud je nutné vrátit celé množství a toto množství odpovídá kusům zadaným na opravném výrobním příkaze, tak je nutné provést vymazání celého opravného výrobního příkazu.

Vygenerované položky pohybových dokladů

Potvrzením této volby se zobrazí pro aktuální záznam v přehledu položky dokladů oběhu zboží, které byly vygenerovány na základě daného záznamu v evidenci operací.

Vygenerované položky přímého převodu polotovarů

Potvrzením této volby se zobrazí pro aktuální záznam v přehledu speciální pohybové položky, které byly vygenerovány funkcí - Generování odvádění. Jedná se o pohybové položky, pomocí kterých se provádí převod hotových polotovarů z daného podřízeného příkazu na nadřízené příkazy.


další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export