EET Evidence tržeb - Pokladna

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Úvod

V modulu Pokladna je možné zadávat potřebné údaje pro evidenci tržeb podle zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb.

Upozornění Vlastní odesílání údajů na server Finanční správy z pokladních dokladů zajišťuje rozšiřující modul (plugin) Komunikátor EET. Pro evidenci tržeb je proto nutné, aby Komunikátor EET byl součástí vaší licence HELIOS Orange.


Číselník pokladen

V editoru číselníku pokladen zadáváte na záložce 6 - Elektronická evidence tržeb údaje týkající se EET, které se přednastaví na nových příjmových pokladních dokladech dané řady.

Stav EET

 • Ano - nastavení pro běžný i zjednodušený režim
 • Ano - dávkové odeslání - komunikace neprobíhá hned, např. z technických důvodů, nepoužívat pro zjednodušený režim evidence tržeb
 • Ne

Číslo provozovny

Povinný údaj. Vybíráte z číselníku zaregistrovaných provozoven, viz kap. EET Provozovny

Firemní certifikát pro EET, Uživatelský certifikát pro EET

Certifikáty pro komunikaci se serverem Finanční správy můžete nastavit na pokladně, na provozovně nebo v konstantách. V tomto pořadí se také certifikát dohledává. Nejprve uživatelský, pak firemní.

Údaje přednastavené na pokladně se přenášejí na příjmové pokladní doklady, kde je možné je změnit.

Test nastavení EET

V přehledu Pokladní doklady je k dispozici volba místního menu Elektronická evidence tržeb, Test nastavení EET pro ověření nastavení komunikace mezi HELIOS Orange a serverem Finanční správy. K žádné registraci tržby v tomto případě nedochází. Vygeneruje se záznam s fiktivními hodnotami s certifikátem a provozovnou pro aktuální nastavení v přehledu a odešle se v případě komunikace s produkčním prostředím pouze v ověřovacím režimu. Objeví se hlášení, jak odeslání dopadlo. V přehledu EET Tržby je vygenerovaná tržba uložena s návaznou komunikací a případnými chybovými hláškami. Tyto testovací zprávy mají v přehledu EET Tržby nastavení příznak Test a lze je vymazat standardní akcí Zrušit.

Pokladní doklady

Ve formuláři pokladního dokladu na záložce 1 - Hlavička se přednastaví pole Stav EET podle nastavení na pokladně a lze ho změnit

Upozornění Pokud je v globálních konstantách nastaven Přípravný režim, nastaví se na faktuře Stav EET na Ne a nejde ho změnit.

Na položkách pokladního dokladu jsou nová pole Druh EET a DIČ pověřujícího poplatníka

Druh EET

Nabídka hodnot je závislá na nastavení konstant (Možnosti, Konfigurace/správa systému, Firemní, EET). Výchozí nastavení je Standardní. Volby Použité zboží, Cestovní služba a Částka určená pro následné čerpání nebo zúčtování se nabízejí pouze tehdy, když jsou zaškrtnuty v konstantách.

Vybíráte z možností

 • Vyjmuto z evidence EET
 • Standardní - výchozí nastavení po zapnutí evidence tržeb v konstantách
 • Použité zboží - vykazuje se samostatně, viz § 19 odst. 2 zákona o evidenci tržeb
 • Cestovní služba - dtto
 • Částka určená pro následné čerpání nebo zúčtování - dtto

DIČ pověřujícího poplatníka

Pole se objeví pouze v případě, že je v konstantách zatržena konstanta Používat DIČ pověřujícího. Zadáváte v případě pověření k evidování tržeb podle § 9 zákona o evidenci tržeb.

Upozornění DIČ pověřujícího poplatníka je třeba vyplnit v kartě organizace do pole DIČ, nikoliv do pole DIČ DPH

Pokud na položku pokladního dokladu zařazujete skladové položky z přehledu Stav skladu, předvyplní se pole pro EET podle nastavení na skladové, resp. kmenové kartě (Stav skladu, resp. Zboží a služby).

Registrace tržby

V editoru pokladního dokladu je nové tlačítko OK-EET, které uloží doklad a vyvolá komunikaci se serverem MF, resp. doklad se uloží pro pozdější odeslání v případě zjednodušeného režimu.

V případě, že doklad neuložíte tlačítkem OK-EET, ale tlačítkem OK, je možné doklad odeslat dodatečně volbou místní nabídky Elektronická evidence tržeb, Zaslání EET

Upozornění Pokladní doklad, který byl zaevidován do EET, nelze opravit ani smazat. Je třeba ho stornovat volbou Kopie dokladu, EET Storno mínusem.

Běžný režim

 • V okamžiku uložení pokladního dokladu, který je evidovanou tržbu, se vypočte bezpečnostní kód poplatníka (BKP) a podpisový kód poplatníka (PKP).
 • Do přehledu Pomocné číselníky, EET Tržby se uloží záznam o provedené žádosti o registraci tržby
 • Odešle se zpráva ve formátu XML na server MF

Dále nastává jedna z možností: úspěšná registrace, neúspěšná registrace s odpovědí, neúspěšná registrace bez odpovědi

Úspěšná registrace

 • Server MF provede kontrolu, pokud je OK, zaregistruje tržbu, vygeneruje fiskální identifikační kód (FIK) a pošle zprávu s FIK zpět
 • HELIOS Orange FIK uloží, tržba je zaregistrovaná
 • Vytiskne se pokladní doklad s BKP a FIK

Neúspěšná registrace s odpovědí

 • Server MF provede kontrolu, pokud je v XML formální chyba, server tuto tržbu nepřijme. Odešle zpět zprávu s chybovým kódem
 • HELIOS Orange přijme zprávu bez FIK a uloží chybový kód do přehledu Pomocné číselníky, EET - Chyby
 • Vytiskne se pokladní doklad s BKP a PKP, tržba není zaregistrovaná
 • Podnikatel je povinen do 48 hodin tržbu zaregistrovat

Neúspěšná registrace bez odpovědi

 • HELIOS Orange do stanovené doby neobdrží odpověď od serveru MF
 • Vytiskne se pokladní doklad s BKP a PKP, tržba není zaregistrovaná
 • Podnikatel je povinen do 48 hodin tržbu zaregistrovat

Zjednodušený režim

Při uložení pokladního dokladu komunikace neprobíhá, doklad se tiskne s BKP a PKP.

Tip V případě neúspěšné registrace tržby a v případě zjednodušeného režimu je třeba doklady zaslat dodatečně. Tyto doklady vyfiltrujete podle sloupce EET-O.K. Doklady, které nemají sloupec zatržený, je třeba znovu odeslat. Doklady, které byly úspěšně zaregistrovány a doklady, které nepodléhají EET, mají sloupec zatržený.

Dodatečné zaslání provedete jednou z akcí, které najdete v přehledu Pomocné číselníky, EET Tržby:

 • Opakované zaslání
 • Opakované zaslání hromadně - všechny nevalidní
 • Opakované zaslání hromadně - všechny nevalidní pro danou stanici

Na akce je možné vytvořit automat a ten spouštět jobem ve Windows.

Storno evidované tržby

Pokud potřebujete provést storno evidované tržby, použijte v přehledu Pokladní doklady volbu Kopie dokladu, EET Storno mínusem. Vygeneruje se mínusová kopie pokladního dokladu a odešle se na server Finanční správy, resp. uloží se do přehledu EET tržby pro pozdější odeslání v případě zjednodušeného režimu.

Doklady generované z faktur vydaných

Na fakturách vydaných je možné v poli Stav EET nastavit, že se jedná o evidovanou tržbu. Když k vydané faktuře vygenerujete příjmový pokladní doklad, přenese se na něj Stav EET z faktury. V procesním okně, které se objeví po vygenerování pokladního dokladu, je zaškrtávátko EET. Pokud je zaškrtnuto a kliknete na tlačítko Tisk pokladních dokladů, proběhne registrace tržby a doklad se vytiskne.

Příjmový pokladní doklad je bez DPH, údaje o základech a částkách daně, které se povinně odesílají, se převezmou z návazné faktury.

Tiskový formulář pokladního dokladu

Povinné údaje pro EET jsou doplněny do distribučních tiskových formulářů pokladních dokladů s následujícími systémovými čísly a názvy:

 • -37 Pokladní doklad II. CM
 • -23 Pokladní doklad II.
 • -24 Pokladní doklad s kontací II.
 • -38 Pokladní doklad s kontací II. CM
 • -58 Pokladní doklad STVRZENKA


Upozornění Pokud máte vlastní upravený formulář pokladního dokladu, který má jiné systémové číslo než je uvedeno výše, je třeba zajistit jeho úpravu vlastními silami nebo u dodavatele systému HELIOS Orange.

Formuláře obsahují všechny náležitosti stanovené zákonem:

 • fiskální identifikační kód (FIK)
 • daňové identifikační číslo (DIČ)
 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna
 • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována
 • pořadové číslo pokladního dokladu
 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení pokladního dokladu, pokud je vystavena dříve
 • celkovou částku tržby
 • bezpečnostní kód poplatníka (BKP)
 • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu

a v určitých případech také:

 • DIČ podnikatele, za kterého eviduje tržby jiný podnikatel - pokud tržby za podnikatele eviduje jiná osoba, bude na pokladním dokladu nejen její DIČ, ale i DIČ zastoupeného podnikatele
 • podpisový kód poplatníka (PKP) - pokud doklad z objektivních důvodů neobsahuje FIK, např. při výpadku spojení nebo při evidování ve zjednodušeném režimu


Volby místní nabídky

V přehledu Pokladní doklady je v místní nabídce volba Elektronická evidence tržeb s následujícími možnostmi:

 • Zaslání EET - volba pro dodatečné odeslání tržby např. tehdy, když uživatel doklad uloží tlačítkem OK místo tlačítka OK-EET
 • EET Tržby
 • EET Komunikace
 • EET Chyby

Jejich popis najdete v kapitole EET Tržby - Pomocné číselníky

Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export