EET Evidence tržeb - Pokladní prodej

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
m (Tiskový formulář účtenky)
Řádka 123: Řádka 123:
 
*-62 Účtenka 80 mm
 
*-62 Účtenka 80 mm
  
{{Warning|Pokud máte vlastní upravený formulář účtenky, který má jiné systémové číslo než je uvedeno výše, je třeba zajistit jeho úpravu vlastními silami nebo u dodavatele systému HELIOS Orange.}}
+
{{Warning|Pokud máte vlastní upravený formulář účtenky, který má jiné systémové číslo, než je uvedeno výše, je třeba zajistit jeho úpravu vlastními silami nebo u dodavatele systému HELIOS Orange.}}
  
 
Formuláře obsahují všechny náležitosti stanovené zákonem:
 
Formuláře obsahují všechny náležitosti stanovené zákonem:

Verze z 16. 1. 2017, 13:19

groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Úvod

V modulu Pokladní prodej je možné zadávat potřebné údaje pro evidenci tržeb podle zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb.

Upozornění Vlastní odesílání údajů na server Finanční správy z účtenek zajišťuje rozšiřující modul (plugin) Komunikátor EET. Pro evidenci tržeb je proto nutné, aby Komunikátor EET byl součástí vaší licence HELIOS Orange.


Zboží a služby

Pokud je v konstantách (Možnosti, Konfigurace/správa systému, Firemní, EET) nastavena konstanta Používat elektronickou evidenci tržeb na jednu z hodnot Přípravný režim, EET test nebo EET zapnuto, je v kartě Zboží a služby na záložce 3 - Dodatky část [4] Elektronická evidence tržeb.

Druh EET

Nabídka hodnot je závislá na nastavení konstant (Možnosti, Konfigurace/správa systému, Firemní, EET). Výchozí nastavení je Standardní. Volby Použité zboží, Cestovní služba a Částka určená pro následné čerpání nebo zúčtování se nabízejí pouze tehdy, když jsou zaškrtnuty v konstantách.

Vybíráte z možností

 • Vyjmuto z evidence EET
 • Standardní - výchozí nastavení po zapnutí evidence tržeb v konstantách
 • Použité zboží - vykazuje se samostatně, viz § 19 odst. 2 zákona o evidenci tržeb
 • Cestovní služba - dtto
 • Částka určená pro následné čerpání nebo zúčtování - dtto

DIČ pověřujícího poplatníka

Pole se objeví pouze v případě, že je v konstantách zatržena konstanta Používat DIČ pověřujícího. Zadáváte v případě pověření k evidování tržeb podle § 9 zákona o evidenci tržeb.

Upozornění DIČ pověřujícího poplatníka je třeba vyplnit v kartě organizace do pole DIČ, nikoliv do pole DIČ DPH

Obě pole můžete nastavit i pomocí hromadných změn (akce Hromadné změny v přehledu Zboží a služby). Atributy se přenášejí na doklady, kde je možné je změnit.

Stav skladu

V přehledu Stav skladu jsou v editoru na záložce 1 - Stav skladu v části [5] Elektronická evidence tržeb stejná pole pro EET jako ve Zboží a služby, tj. Druh EET a DIČ pověřujícího poplatníka. Obě pole můžete nastavit i pomocí hromadných změn (akce Hromadné změny v přehledu Stav skladu). V případě, že jsou pole vyplněna jinak než Dle kmenové karty, má nastavení ve Stavu skladu přednost před nastavením ve Zboží a služby. Atributy se přenášejí na doklady, kde je možné je změnit.

Řady účtenek

V editoru řad účtenek zadáváte na záložce 6 - Elektronická evidence tržeb údaje týkající se EET, které se přednastaví na nových účtenkách dané řady.

Stav EET

 • Ano - nastavení pro běžný i zjednodušený režim
 • Ano - dávkové odeslání - komunikace neprobíhá hned, např. z technických důvodů, nepoužívat pro zjednodušený režim evidence tržeb
 • Ne

Číslo provozovny

Povinný údaj. Vybíráte z číselníku zaregistrovaných provozoven, viz kap. EET Provozovny

Firemní certifikát pro EET, Uživatelský certifikát pro EET

Certifikáty pro komunikaci se serverem Finanční správy můžete nastavit na řadě účtenek, na provozovně nebo v konstantách. V tomto pořadí se také certifikát dohledává. Nejprve uživatelský, pak firemní.

Údaje přednastavené na řadě se přenášejí na účtenky, kde je možné je změnit.

Test nastavení EET

V přehledu Účtenky je k dispozici volba místního menu Elektronická evidence tržeb, Test nastavení EET pro ověření nastavení komunikace mezi HELIOS Orange a serverem Finanční správy. K žádné registraci tržby v tomto případě nedochází. Vygeneruje se záznam s fiktivními hodnotami s certifikátem a provozovnou pro aktuální nastavení v přehledu a odešle se v případě komunikace s produkčním prostředím pouze v ověřovacím režimu. Objeví se hlášení, jak odeslání dopadlo. V přehledu EET Tržby je vygenerovaná tržba uložena s návaznou komunikací a případnými chybovými hláškami. Tyto testovací zprávy mají v přehledu EET Tržby nastavení příznak Test a lze je vymazat standardní akcí Zrušit.

Účtenky

Ve formuláři účtenky na záložce 2 - Dodatky se přednastaví pole Stav EET podle nastavení na řadě účtenek a lze ho změnit

Upozornění Pokud je v globálních konstantách nastaven Přípravný režim, nastaví se na faktuře Stav EET na Ne a nejde ho změnit.

Na položkách účtenky jsou na záložce 3 - Dodatky nová pole Druh EET a DIČ pověřujícího poplatníka Jejich popis najdete výše v kapitole Zboží a služby. Hodnoty se přednastaví podle nastavení na skladové, resp. kmenové kartě a lze je změnit.

Registrace tržby

Po stisku tlačítka OK nebo Def OK v editoru úhrady účtenky program vyhodnotí podle nastavení na hlavičce a položkách účtenky, zda se jedná o tržbu podléhající evidenci tržeb. Pokud ano, vyvolá komunikaci se serverem MF, resp. uloží doklad do přehledu EET tržby pro pozdější odeslání v případě zjednodušeného režimu.

Běžný režim

 • V okamžiku uložení úhrady účtenky, která je evidovanou tržbu, se vypočte bezpečnostní kód poplatníka (BKP) a podpisový kód poplatníka (PKP).
 • Do přehledu Pomocné číselníky, EET Tržby se uloží záznam o provedené žádosti o registraci tržby
 • Odešle se zpráva ve formátu XML na server MF

Dále nastává jedna z možností: úspěšná registrace, neúspěšná registrace s odpovědí, neúspěšná registrace bez odpovědi

Úspěšná registrace

 • Server MF provede kontrolu, pokud je OK, zaregistruje tržbu, vygeneruje fiskální identifikační kód (FIK) a pošle zprávu s FIK zpět
 • HELIOS Orange FIK uloží, tržba je zaregistrovaná
 • Vytiskne se účtenka s BKP a FIK

Neúspěšná registrace s odpovědí

 • Server MF provede kontrolu, pokud je v XML formální chyba, server tuto tržbu nepřijme. Odešle zpět zprávu s chybovým kódem
 • HELIOS Orange přijme zprávu bez FIK a uloží chybový kód do přehledu Pomocné číselníky, EET - Chyby
 • Vytiskne se účtenka s BKP a PKP, tržba není zaregistrovaná
 • Podnikatel je povinen do 48 hodin tržbu zaregistrovat

Neúspěšná registrace bez odpovědi

 • HELIOS Orange do stanovené doby neobdrží odpověď od serveru MF
 • Vytiskne se účtenka s BKP a PKP, tržba není zaregistrovaná
 • Podnikatel je povinen do 48 hodin tržbu zaregistrovat

Zjednodušený režim

Při uložení úhrady účtenky komunikace neprobíhá, doklad se tiskne s BKP a PKP.

Tip V případě neúspěšné registrace tržby a v případě zjednodušeného režimu je třeba doklady zaslat dodatečně. Tyto doklady vyfiltrujete podle sloupce EET-O.K. Doklady, které nemají sloupec zatržený, je třeba znovu odeslat. Doklady, které byly úspěšně zaregistrovány a doklady, které nepodléhají EET, mají sloupec zatržený.

Dodatečné zaslání provedete jednou z akcí, které najdete v přehledu Pomocné číselníky, EET Tržby:

 • Opakované zaslání
 • Opakované zaslání hromadně - všechny nevalidní
 • Opakované zaslání hromadně - všechny nevalidní pro danou stanici

Na akce je možné vytvořit automat a ten spouštět jobem ve Windows.

Storno evidované tržby

Když provádíte storno účtenky volbou Storno prodejky nebo Vratka, přebírá se na storno doklad pole Stav EET ze stornované účtenky. Pokud tedy byla původní účtenka evidovanou tržbou, nemusíte nic nastavovat. Storno bude mít také nastaveno, že se jedná o evidovanou tržbu, a po uložení bude odesláno (resp. je třeba ho odeslat, pokud se jedná o zjednodušený režim).

V případě Finanční vratky je třeba ručně ohlídat a nastavit, jestli se jedná o evidovanou tržbu nebo ne.

Tiskový formulář účtenky

Povinné údaje pro EET jsou doplněny do distribučních tiskových formulářů účtenek s následujícími systémovými čísly a názvy:

 • -64 Doklad
 • -63 Účtenka 108 mm
 • -60 Účtenka 60 mm
 • -61 Účtenka 70 mm
 • -62 Účtenka 80 mm
Upozornění Pokud máte vlastní upravený formulář účtenky, který má jiné systémové číslo, než je uvedeno výše, je třeba zajistit jeho úpravu vlastními silami nebo u dodavatele systému HELIOS Orange.

Formuláře obsahují všechny náležitosti stanovené zákonem:

 • fiskální identifikační kód (FIK)
 • daňové identifikační číslo (DIČ)
 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna
 • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována
 • pořadové číslo účtenky
 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve
 • celkovou částku tržby
 • bezpečnostní kód poplatníka (BKP)
 • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu

a v určitých případech také:

 • DIČ podnikatele, za kterého eviduje tržby jiný podnikatel - pokud tržby za podnikatele eviduje jiná osoba, bude na účtence nejen její DIČ, ale i DIČ zastoupeného podnikatele
 • podpisový kód poplatníka (PKP) - pokud účtenka z objektivních důvodů neobsahuje FIK, např. při výpadku spojení nebo při evidování ve zjednodušeném režimu

Volby místní nabídky

V přehledu Pokladní prodej, Účtenky je v místní nabídce volba Elektronická evidence tržeb s následujícími možnostmi:

 • Založit tržbu EET - volba pro dodatečné odeslání tržby
 • EET Tržby
 • EET Komunikace
 • EET Chyby

Jejich popis najdete v kapitole EET Tržby - Pomocné číselníky

Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export