EET Evidence tržeb - Fakturace

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
m
m
Řádka 3: Řádka 3:
 
{{NaviBox-Fakturace}}
 
{{NaviBox-Fakturace}}
  
<!--BID385-->
+
<!--BID29-->
 
==Úvod==
 
==Úvod==
  

Verze z 16. 1. 2017, 16:03

groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Úvod

V modulu Fakturace, Vydané faktury je možné zadávat potřebné údaje pro evidenci tržeb podle zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb.

Upozornění Vlastní odesílání údajů na server Finanční správy zajišťuje rozšiřující modul (plugin) Komunikátor EET. Pro evidenci tržeb je proto nutné, aby Komunikátor EET byl součástí vaší licence HELIOS Orange.


Zboží a služby

Pokud je v konstantách (Možnosti, Konfigurace/správa systému, Firemní, EET) nastavena konstanta Používat elektronickou evidenci tržeb na jednu z hodnot Přípravný režim, EET test nebo EET zapnuto, je v kartě Zboží a služby na záložce 3 - Dodatky část [4] Elektronická evidence tržeb.

Druh EET

Nabídka hodnot je závislá na nastavení konstant (Možnosti, Konfigurace/správa systému, Firemní, EET). Výchozí nastavení je Standardní. Volby Použité zboží, Cestovní služba a Částka určená pro následné čerpání nebo zúčtování se nabízejí pouze tehdy, když jsou zaškrtnuty v konstantách.

Vybíráte z možností

 • Vyjmuto z evidence EET
 • Standardní - výchozí nastavení po zapnutí evidence tržeb v konstantách
 • Použité zboží - vykazuje se samostatně, viz § 19 odst. 2 zákona o evidenci tržeb
 • Cestovní služba - dtto
 • Částka určená pro následné čerpání nebo zúčtování - dtto

DIČ pověřujícího poplatníka

Pole se objeví pouze v případě, že je v konstantách zatržena konstanta Používat DIČ pověřujícího. Zadáváte v případě pověření k evidování tržeb podle § 9 zákona o evidenci tržeb.

Upozornění DIČ pověřujícího poplatníka je třeba vyplnit v kartě organizace do pole DIČ, nikoliv do pole DIČ DPH

Obě pole můžete nastavit i pomocí hromadných změn (akce Hromadné změny v přehledu Zboží a služby). Atributy se přenášejí na doklady, kde je možné je změnit.

Stav skladu

V přehledu Stav skladu jsou v editoru na záložce 1 - Stav skladu v části [5] Elektronická evidence tržeb stejná pole pro EET jako ve Zboží a služby, tj. Druh EET a DIČ pověřujícího poplatníka. Obě pole můžete nastavit i pomocí hromadných změn (akce Hromadné změny v přehledu Stav skladu). V případě, že jsou pole vyplněna jinak než Dle kmenové karty, má nastavení ve Stavu skladu přednost před nastavením ve Zboží a služby. Atributy se přenášejí na doklady, kde je možné je změnit.

Řady faktur

V editoru řad faktur zadáváte na záložce 9 - Elektronická evidence tržeb údaje týkající se EET, které se přednastaví na nových fakturách dané řady.

Stav EET

 • Ano - nastavení pro běžný i zjednodušený režim
 • Ano - dávkové odeslání - komunikace neprobíhá hned, např. z technických důvodů, nepoužívat pro zjednodušený režim evidence tržeb
 • Ne

Číslo provozovny

Povinný údaj. Vybíráte z číselníku zaregistrovaných provozoven, viz kap. EET Provozovny

Firemní certifikát pro EET, Uživatelský certifikát pro EET

Certifikáty pro komunikaci se serverem Finanční správy můžete nastavit na řadě faktur, na provozovně nebo v konstantách. V tomto pořadí se také certifikát dohledává. Nejprve uživatelský, pak firemní.

Údaje přednastavené na řadě se přenášejí na faktury, kde je možné je změnit.

Test nastavení EET

V přehledu Vydané faktury, Úhrady, Úhrady je k dispozici volba místního menu Elektronická evidence tržeb, Test nastavení EET pro ověření nastavení komunikace mezi HELIOS Orange a serverem Finanční správy. K žádné registraci tržby v tomto případě nedochází. Vygeneruje se záznam s fiktivními hodnotami s certifikátem a provozovnou pro aktuální nastavení v přehledu faktur a odešle se v případě komunikace s produkčním prostředím pouze v ověřovacím režimu. Objeví se hlášení, jak odeslání dopadlo. V přehledu EET Tržby je vygenerovaná tržba uložena s návaznou komunikací a případnými chybovými hláškami. Tyto testovací zprávy mají v přehledu EET Tržby nastavení příznak Test a lze je vymazat standardní akcí Zrušit.

Faktury vydané

Ve formuláři faktury vydané na záložce 1 - Hlavička v části [2] Datum, měna, doplňkové informace se přednastaví pole Stav EET podle nastavení na řadě faktur. Lze ho změnit, a to i po realizaci a zaúčtování faktury. Stav změníte např. tehdy, když faktura měla být hrazena bankovním převodem, ale odběratel se rozhodl fakturu nebo její část uhradit hotově nebo kartou. Původní způsob úhrady nastavený na faktuře není pro EET rozhodující, podstatné je to, jak byla faktura skutečně uhrazena.

Upozornění Pokud je v globálních konstantách nastaven Přípravný režim, nastaví se na faktuře Stav EET na Ne a nejde ho změnit.

Na položkách (resp. textových položkách) faktury jsou na záložce 6 (resp. 3) Elektronická evidence tržeb nová pole Druh EET a DIČ pověřujícího poplatníka. Jejich popis najdete výše v kapitole Zboží a služby. Pole lze zadávat pouze v případě, že je v hlavičce dokladu Stav EET nastaven na Ano, nebo Ano - dávkové odesílání.

Registrace tržby

Tip Pokud je faktura hrazena příjmovým pokladním dokladem generovaným z faktury, proběhne registrace tržby odesláním příjmového pokladního dokladu, viz kap. EET Evidence tržeb - Pokladna. Pokladní doklad je bez DPH, základy a částky DPH se přenesou z návazné vydané faktury.

Pokud nepoužíváte modul Pokladna a musíte tržbu zaregistrovat, je třeba k faktuře zadat ruční úhradu volbou Úhrady, Úhrady, EET - Nový nebo Karta EET - Nový.

Akce EET - Nový slouží k zadání úhrady podléhající EET při hotovostní úhradě.

Akce Karta EET - Nový slouží k zadání úhrady podléhající EET při platbě bankovní kartou. Úhrada je přednastavena tak, aby se započetla do salda až po spárování s bankou, tj. má zatrženo Párovat s bankou a V přípravě.

V editoru úhrady je nové tlačítko OK - EET, které vyvolá komunikaci se serverem MF, resp. uloží doklad do přehledu EET tržby pro pozdější odeslání v případě zjednodušeného režimu.

EET Fakturace1.jpg

Běžný režim

 • V okamžiku uložení úhrady faktury, která je evidovanou tržbu, tlačítkem OK - EET se vypočte bezpečnostní kód poplatníka (BKP) a podpisový kód poplatníka (PKP).
 • Do přehledu Pomocné číselníky, EET Tržby se uloží záznam o provedené žádosti o registraci tržby
 • Odešle se zpráva ve formátu XML na server MF

Dále nastává jedna z možností: úspěšná registrace, neúspěšná registrace s odpovědí, neúspěšná registrace bez odpovědi

Úspěšná registrace

 • Server MF provede kontrolu, pokud je OK, zaregistruje tržbu, vygeneruje fiskální identifikační kód (FIK) a pošle zprávu s FIK zpět
 • HELIOS Orange FIK uloží, tržba je zaregistrovaná
 • Vytiskne se doklad o úhradě faktury s BKP a FIK

Neúspěšná registrace s odpovědí

 • Server MF provede kontrolu, pokud je v XML formální chyba, server tuto tržbu nepřijme. Odešle zpět zprávu s chybovým kódem
 • HELIOS Orange přijme zprávu bez FIK a uloží chybový kód do přehledu Pomocné číselníky, EET - Chyby
 • Vytiskne se doklad o úhradě faktury s BKP a PKP, tržba není zaregistrovaná
 • Podnikatel je povinen do 48 hodin tržbu zaregistrovat

Neúspěšná registrace bez odpovědi

 • HELIOS Orange do stanovené doby neobdrží odpověď od serveru MF
 • Vytiskne se doklad o úhradě faktury s BKP a PKP, tržba není zaregistrovaná
 • Podnikatel je povinen do 48 hodin tržbu zaregistrovat

Zjednodušený režim

Při uložení úhrady faktury komunikace neprobíhá, doklad o úhradě se tiskne s BKP a PKP.

Tip V případě neúspěšné registrace tržby a v případě zjednodušeného režimu je třeba doklady zaslat dodatečně. Tyto doklady vyfiltrujete podle sloupce EET-O.K. Doklady, které nemají sloupec zatržený, je třeba znovu odeslat. Doklady, které byly úspěšně zaregistrovány a doklady, které nepodléhají EET, mají sloupec zatržený.

Dodatečné zaslání provedete jednou z akcí, které najdete v přehledu Pomocné číselníky, EET Tržby:

 • Opakované zaslání
 • Opakované zaslání hromadně - všechny nevalidní
 • Opakované zaslání hromadně - všechny nevalidní pro danou stanici

Na akce je možné vytvořit automat a ten spouštět jobem ve Windows.

Upozornění Úhradu faktury, která byla zaevidována do EET, nelze opravit ani smazat. Je třeba jí stornovat volbou Storno úhrady (EET).

Storno evidované tržby

Pokud potřebujete zaevidovanou tržbu stornovat, je třeba použít v přehledu úhrad k faktuře volbu Storno úhrady (EET). Vygeneruje se mínusová úhrada a odešle se na server Finanční správy, resp. uloží se do přehledu EET tržby pro pozdější odeslání v případě zjednodušeného režimu.

Zálohové faktury

V případě, že evidovanou tržbou je záloha, je nově nutné na zálohové faktuře v HELIOS Orange vyčíslit základ DPH a DPH, protože to jsou povinné údaje v odesílané zprávě na server Finanční správy.

Upozornění Na zálohových fakturách, které jsou evidovanou tržbou, je tedy nutné uvádět správné sazby DPH.

Převody mezi doklady

Pro převody mezi doklady a přenos/přednastavení vlastností EET v modulu Fakturace platí následující pravidla:

 • Je-li na cílovém dokladu nastaven Stav EET Ne, je na položkách i textových položkách vždy Druh EET Vyjmuto z evidence EET a DIČ pověřujícího poplatníka není vyplněno
 • Je-li zdrojový doklad faktury vydané jiný doklad než faktura vydaná či dobropis vydaný a na cílové faktuře či dobropisu je Stav EET Ano, nebo Ano - dávkové zpracování (přednastaví se dle nastavení na řadě cílového dokladu), nastaví se vlastnosti EET:
  • u položek dle nastavení na skladové kartě položky, resp. kmenové kartě ve Zboží a služby
  • u textových položek se nastaví Druh EET na hodnotu Standardní, DIČ pověřujícího poplatníka není vyplněno
 • Je-li zdrojový doklad faktura/dobropis a cílový doklad faktura/dobropis a na cílové faktuře či dobropisu je Stav EET Ano, nebo Ano - dávkové zpracování (přednastaví se dle nastavení na řadě cílového dokladu), nastaví se vlastnosti EET u položek i textových položek ve shodě s nastavením na zdrojovém dokladu
 • Je-li generován dobropis k faktuře akcí Generovat dobropis, nastaví se u něj Stav EET dle nastavení na zdrojové faktuře bez ohledu na to, jaké je nastavení na řadě vybrané pro daný dobropis. Je-li Stav EET Ano, nebo Ano - dávkové zpracování, nastaví se vlastnosti EET u položek i textových položek ve shodě s nastavením na zdrojovém dokladu.
 • Následná změna údaje Stav EET v hlavičce cílového dokladu z hodnoty Ano nebo Ano - dávkové zpracování na Ne vede ke změně nastavení na položkách i textových položkách, nastaví se Druh EET na Vyjmuto z evidence EET a DIČ pověřujícího poplatníka není vyplněno. Při obrácené změně se vlastnosti EET nastaví u položek dle nastavení na skladové kartě položky, resp. kmenové kartě zboží a služby, u textových položek se nastaví Druh EET na hodnotu Standardní, DIČ pověřujícího poplatníka není vyplněno.

Tiskový formulář

Úhradu faktury vytisknete distribučním formulářem Úhrada faktury vydané v přehledu úhrad faktur. Formulář obsahuje všechny náležitosti stanovené zákonem:

 • fiskální identifikační kód (FIK)
 • daňové identifikační číslo (DIČ)
 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna
 • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována
 • pořadové číslo dokladu
 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení dokladu, pokud je vystavena dříve
 • celkovou částku tržby
 • bezpečnostní kód poplatníka (BKP)
 • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu

a v určitých případech také:

 • DIČ podnikatele, za kterého eviduje tržby jiný podnikatel - pokud tržby za podnikatele eviduje jiná osoba, bude na dokladu nejen její DIČ, ale i DIČ zastoupeného podnikatele
 • podpisový kód poplatníka (PKP) - pokud doklad z objektivních důvodů neobsahuje FIK, např. při výpadku spojení nebo při evidování ve zjednodušeném režimu

Volby místní nabídky

V přehledu Faktury vydané, Úhrady, Úhrady jsou v místní nabídce volby:

 • EET Tržby
 • EET Komunikace
 • EET Chyby

Jejich popis najdete v kapitole EET Tržby - Pomocné číselníky

Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export