Druhy dokladů pohybu zboží - Oběh zboží

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Číselník Druhy dokladů pohybu zboží slouží k nadefinování jednotlivých druhů dokladů pro práci se skladovými kartami.

Definujete číselné řady dokladů, které:

 • mění Množství i Množství k dispozici na skladě - druhy pohybu Příjem na sklad, Storno příjmu, Výdej ze skladu, Storno výdeje, Výdej v evid. ceně
 • mění pouze Množství k dispozici na skladě - druhy pohybu Rezervace a Expediční příkaz
 • nemění Množství ani Množství k dispozici na skladě - druhy pohybu Faktura přijatá, Dobropis přijatý, Faktura vydaná, Dobropis vydaný, Došlá objednávka, Vydaná objednávka, Nabídka

Správným nastavením číselných řad dokladů docílíte požadovaného vyhodnocení. Typové řady by měly odpovídat druhům pohybů, které se odehrávají i fyzicky. To znamená například pokud je část vašich výdejů do spotřeby a chcete znát jejich objem, nadefinujete si řadu dokladů Výdej do spotřeby. Jednoduchou rekapitulací za tento typ dokladů požadovaný údaj zjistíte.

Z hlediska vyhodnocení je dobré nastavit pro každý typ pohybového dokladu "opravný doklad", aby následná rekapitulace byla co nejpřesnější.

Pokud jste již typ dokladu použili, lze opravit pouze jeho název.

Upozornění Nastavení typových řad dokladů věnujte velkou pozornost ještě před začátkem práce v systému Helios Orange. Druhy dokladů, které již byly v systému použity, nelze smazat!

Práce s přehledem

V přehledu můžete použít všechny "společné" funkce místní nabídky. Záznamy lze opravovat, rušit, tisknout seznam apod.

Oprava…

Můžete opravovat libovolný údaj v případě, že Druh dokladu pohybu ještě nebyl v systému použit. To znamená, že v dané číselné řadě (Řada dokladu) ještě neexistuje žádný konkrétní doklad.

Jestliže už konkrétní doklad existuje, můžete pouze opravit údaje Název, Tiskový formulář a Návazný doklad (faktura, výdejka .... dle druhu dokladu). Při pokusu o opravu jiných údajů systém vypíše hlášení

Na záznam chcete navázat neexistující údaje - nelze opravit !

Potvrzením tlačítka OK se vrátíte zpět do formuláře. Zpět do přehledu se dostanete potvrzením tlačítka Storno na formuláři Druh dokladu pohybu.

Zrušit

Vymazat Druh dokladu pohybu z přehledu můžete za stejných podmínek jako při opravě záznamu.

Dáte-li pokyn ke zrušení záznamu, systém vypíše hlášení

Opravdu si přejete smazat aktuální záznam ?

Tlačítkem Ne nebo Storno přerušíte akci.

Po potvrzení tlačítkem Ano dáte pokyn ke zrušení. Systém ještě provede kontrolu, zda je již Druh dokladu pohybu použit v systému (existují k němu konkrétní doklady). Pokud ano, systém vypíše hlášení

Na záznam jsou navázány další údaje - nelze smazat !

Potvrzením tlačítka OK se vrátíte zpět do přehledu.

Formulář

Nový Druh dokladu pohybu můžete zadat dvěma způsoby:

 • Volbou místní nabídky Nový v přehledu Druhy dokladů pohybu zboží. Vybíráte tedy z hlavní nabídky systému Helios Orange - Oběh zboží, Zboží a služby, Druhy dokladů pohybu zboží, Nový…
 • Přímo v přehledu dokladů (Příjemky, Objednávky, Faktury apod.) v okamžiku, kdy vybíráte, jaký nový doklad chcete pořídit. Např. tedy vybíráte z hlavní nabídky systému Helios Orange - Oběh zboží, Příjemky, Nový…. Otevře se číselník Druhy dokladů pohybu zboží a v něm vyberete z místní nabídky opět volbu Nový…, tentokrát ale druh dokladu pohybu.

Po potvrzení nabídky se vám otevře formulář pro zadání nového druhu dokladu pohybu.

Formulář obsahuje záložky:

 • 1-Definice
 • 2-Def. OK
 • 3-Přednabízení
 • 4-Návazné doklady
 • 5-Intrastat (jen u vybraných druhů pohybu)
 • 6-Zadávání
 • 7-Nastavení DPH
 • 8-Daňový režim

Záložka 1-Definice

Řada dokladu

Třímístné číselné rozlišení jednotlivých druhů dokladů. V rámci jednoho typu dokladu (např. příjem) se toto třímístné označení nemůže opakovat. Můžete mít sice stejné číslo řady příjmů a výdejů, ale pro přehlednost vyhodnocení nelze ani tuto možnost doporučovat.


Příklad Příklad nastavení typových řad dokladů pro práci se skladovými kartami


100 Příjem inventura
110 Příjem dodavatel
120 Příjem převod mezi sklady
105 Storno - příjem inventura
115 Storno - příjem dodavatel
200 Výdej inventura
210 Výdej odběratel
220 Výdej převod mezi sklady
230 Výdej spotřeba
205 Storno - výdej inventura
215 Storno - výdej odběratel
235 Storno - výdej spotřeba
700 Vydaná objednávka
800 RezervaceToto je pouze velmi jednoduchý způsob, jak typy dokladů nadefinovat. Než začnete zadávat nové typy dokladů, dobře si rozmyslete jejich rozvržení.

Název

Pole pro název druhu dokladu. Například Příjemka tuzemská.

Druh pohybu zboží

Vybíráte ze seznamu druhu pohybu zboží:

 • Příjem na sklad
 • Storno příjmu
 • Výdej ze skladu
 • Storno výdeje
 • Výdej v evidenční ceně
 • Vydaná objednávka
 • Expediční příkaz
 • Rezervace
 • Nabídka
 • Faktura vydaná
 • Dobropis vydaný
 • Dopravní služby
 • Faktura přijatá
 • Dobropis přijatý
 • Celní sklad - příjem na sklad
 • Celní sklad - storno příjmu
 • Celní sklad - výdej ze skladu
 • Celní sklad - storno výdeje

V přehledu typů dokladů vidíte všechny typy. V jednotlivých přehledech (faktury, vydané objednávky, atd.) máte možnost při vytváření nového dokladu volit pouze z typů dokladů odpovídajících dané akci.

Tiskový formulář

Klepnutím na pomocné tlačítko přednastavíte pro tisk daného druhu dokladu příslušný tiskový formulář.

Řada dokladů pro vrácené množství

Toto pole se objeví pouze v případě, že jste jako typ dokladu zvolili Výdej ze skladu. Můžete vybrat řadu pro storno výdeje. Do této řady se automaticky vystaví doklad při realizaci výdejky v případě, že je na výdejce zadáno vrácené množství.

Forma úhrady

Pole se objeví pouze v případě, že jste jako druh pohybu zboží zvolili Faktura vydaná. Vybíráte formu úhrady, která se má doplnit na faktury v této řadě.

Použít odhadované zvýšení nákup. ceny

Klepnutím na pomocné tlačítko Seznam.jpg aktivujete odhadované procento zvýšení nákupní ceny daného zboží, které je uvedeno na záložce Kmen, Popis kmenové karty tohoto zboží.

VV kontrola

Zaškrtávací pole, které určuje, zda bude na dokladu vyžadována Vstupní/Výstupní kontrola. Kontrola bude vyžadována pouze na těch kartách, které mají v číselníku Zboží a služby vyplněno odpovídající rozmezí datumů v polích Vstupní/Výstupní kontrola od: a Vstupní/Výstupní kontrola do:
Vstupní/Výstupní kontrola znamená, že před realizací dokladu bude třeba na každé položce potvrdit průchod kontrolou (funkce V/V kontrola v místní nabídce nad přehledem položek dokladů).

Hlídání dokladů

Pole se objeví pouze v případě, že jste jako druh pohybu zboží zvolili Rezervace nebo Expediční příkaz. Umožňuje při vystavení těchto druhů dokladů "hlídat" tj. rezervovat zboží (obsažené na dokladu) pro daného odběratele.

Realizační faktura

Pole se objeví pouze v případě, že jste jako druh pohybu zboží zvolili Faktura/Dobropis vydaná/ý nebo Faktura/Dobropis přijatá/ý. Pokud je pole zaškrtnuto, dopočtou se na faktuře/dobropisu při jakékoliv změně záloh automaticky doplňkové položky podle sazeb DPH zadaných na zálohových fakturách.

Povolit úpravy DPH

Pouze pro druh pohybu Faktura vydaná nebo Dobropis vydaný
Pokud je zaškrtnuto, je možné na položkách Faktury vydané/Dobropisu vydaného editovat pole PDH vypočtená.

Poznámka

Ke druhu dokladu lze zadat textovou poznámku.

Po vyplnění všech údajů dáte pokyn k uložení tlačítkem OK. Systém ještě provede kontrolu na duplicitu. Nemohou existovat dva druhy dokladu zároveň se stejnými údaji Řada dokladu a Druh pohybu. V tom případě systém vypíše hlášení

Duplicitní označení - nelze vložit záznam !

Potvrzením tlačítka OK se vrátíte zpět do formuláře.Příklad Příklad nastavení automatického vygenerování faktury

Zadání: Všechny vystavené výdejky v typové řadě Výdejka odběratel se mají automaticky vyfakturovat.

Řešení: Nastavíte si typ dokladu Výdejka odběratel s návaznou řadou faktur.

V přehledu Druhy dokladu pohybu zboží v místní nabídce potvrdíte nabídku Nový. Otevře se nový formulář pro zadání typu dokladu. Do položky Řada dokladu vyplníte číselné označení této typové řady. Například 310. Do položky Název vyplníte název dokladu, například Výdejka odběratel. V položce Pohyb skladu se automaticky vyplní parametr Ano. Poslední pořadové číslo necháte nastavené na 0 (doklady se budou číslovat od čísla 1). Do položky Návazná faktura zadáte druh vydané faktury.

Výsledek: Když vystavíte doklad s typovým označením 310, vystaví se při jeho realizaci automaticky faktura v typové řadě 113.


Záložka 2-Def. OK

Realizace, Účtování, Tisk, Další doklad

Zaškrtáním nastavujete, které akce mají proběhnout po uložení dokladu tlačítkem Def. OK.


Automat, Externí akce

Můžete nastavit, že se má tlačítkem Def. OK spustit automat a/nebo Externí akce. Lze nastavit pouze automat vytvořený pro některý z přehledů dokladů oběhu zboží viditelných ve stromu přehledů, který má nastaveno Zobrazit jako akci.


Význam tlačítka OK

Nastavujete, jak se bude chovat standardní tlačítko OK při ukládání dokladu dané řady. Vybíráte z možností:

 • Standardní OK - implicitní nastavení, tlačítko OK se chová běžným způsobem, nemá žádnou souvislost s tlačítkem Def. OK.
 • Standardní OK s upozorněním - vždy - v okamžiku, kdy uživatel stiskne tlačítko OK a je něco nastaveno pro Def. OK, objeví se upozornění, jaké akce jsou navázány na Def. OK. Je možno buď pokračovat (uložit záznam) nebo se vrátit do editoru.
 • Standardní OK s upozorněním - pro nový záznam - jako Standardní OK s upozorněním - vždy, ale pouze při zadávání nového dokladu, nikoliv při opravách.
 • Jako tlačítko Def. OK - vždy - při tomto nastavení se i tlačítko OK přejmenuje na tlačítko Def. OK. v editoru 2 tlačítka Def. OK. Obě mají v takovém případě samozřejmě stejný význam. V editoru dokladu pak jsou 2 stejná tlačítka Def. OK a obě mají v takovém případě samozřejmě stejný význam.
 • Jako tlačítko Def. OK - pro nový záznam - stejný význam jako nastavení Jako tlačítko Def. OK - vždy, ale pouze při zadávání nového dokladu, nikoliv při opravách.

Záložka 3-Přednabízení

Na záložce 3-Přednabízení lze nastavit údaje, které se mají předvyplnit v nově otevřeném dokladu.

[1] Přednabízení

Druh vstupní ceny

 • JC bez daní Kč
 • JC s DPH Kč
 • CC bez daní Kč
 • CC s DPH Kč
 • JC bez daní valuty
 • JC s DPH valuty
 • CC bez daní valuty
 • CC s DPH valuty

Klepnutím na pomocné tlačítko Seznam.jpg ze seznamu vybíráte druh ceny, který budete na doklad zadávat.

Druh měny

Ze seznamu vybíráte měnu, která se přednabídne na doklad.

Prefix dodavatelské faktury

Zde vyplněný údaj bude předvyplněn do pole Dodavatelská faktura na dokladu.

Plnění DPH

Vybíráte z možností

 • Běžné plnění - budou se respektovat sazby DPH nastavené na položkách dokladu, resp. hlavičce dokladu
 • Plnění DPH NENÍ - Sazba DPH "není", tj. doklad se vůbec nebude týkat DPH
 • Plnění s nulovou sazbou DPH - doklad s nulovou sazbou DPH
 • Samovyměření - pro Faktury přijaté, Příjem na sklad, Storno příjmu, Vydané objednávky

Sazba DPH

V případě, že je v poli Plnění DPH nastavena možnost Běžné plnění, je možno zadat sazbu DPH, která se bude předvyplňovat na dokladech.

Doplňování sazby DPH při zařazení položky na doklad probíhá v následujícím pořadí:

 • Pokud je sazba DPH vyplněná na položce v přehledu Zboží a služby, doplní se přednostně tato sazba.
 • Pokud není sazba DPH vyplněná ve Zboží a služby, doplní se do položky dokladu sazba z hlavičky dokladu.
 • Pokud není ani na hlavičce dokladu, vezme se sazba přednastavená na řadě dokladu v poli Sazba DPH

Zadávání parametrů pro převody, Čís. skladu pro převod, Druh dokl. převodu

Pole se objeví pouze pro druhy pohybu zboží Výdej nebo Výdej v evidenční ceně.

Zadávání parametrů pro převody

Určujete způsob vyplnění polí Čís. skladu pro převod a Druh dokl. převodu na dokladech dané řady. Vybíráte z možností:

 • Bez kontroly - vyplnění údajů se nekontroluje
 • Povinné - vyplnění údajů na dokladu je povinné
 • Zakázané - vyplnění údajů na dokladu je zakázané
 • Upozornění - pokud údaje nejsou na dokladu vyplněny, objeví se při ukládání dokladu upozornění.

Čís. skladu pro převod

Číslo skladu, které bude předvyplněno na dokladu do pole Čís. skladu pro převod.

Druh dokl. převodu

Druh dokladu, který bude předvyplněn na dokladu do pole Druh dokl. převodu.

Způsob převodu kompletačních položek

Nastavení se týká submodulu Kompletace, ve kterém se využívají Kusovníky. Při běžném způsobu převodu je položka ze zdrojového dokladu převedena jako položka cílového dokladu a její kompletační položky ze zdrojového dokladu jsou převedeny do kompletačních položek cíle. Když nastavíte volbu Záměna dílů a výrobků, budou převedeny položky a kompletační položky křížem. To znamená, že položky ze zdrojového dokladu se stanou kompletačními položkami dokladu cílového a naopak kompletační položky zdrojového dokladu budou převedeny jako položky cílového dokladu.

Ocenění kompletačních položek při převodu

Nastavení se týká submodulu Kompletace. Uživatel může vybrat ze dvou variant:

 • cena výrobků
 • suma z ceny dílů

Při výběru ceny výrobků se cena bude brát dle ceníku, suma z ceny dílů bude vypočtena součtem cen položek, které jsou v dílci uvedeny jako materiál.

Druh převodu

Lze nastavit Dokladový nebo Položkový převod.

Pokud je nainstalován submodul Kompletace a Způsob převodu kompletačních položek je nastaven na Záměna dílů a výrobků, nastaví se automaticky Položkový převod.

Koeficient pro DPH

Pouze pro faktury. Určujete, jak se bude počítat DPH. Vybíráte z možností:

 • Podle globální konfigurace
 • Zaokrouhlen
 • Nezaokrouhlen


[5] Datumy

Pouze pro faktury.
Určujete, jak se má na novém dokladu předvyplnit Datum případu, Datum vystavení, DUZP, Lhůta splatnosti, Období stavu a od čeho se má Datum splatnosti počítat.

Záložka 4-Návazné doklady

Na záložce 4-Návazné doklady lze nastavit údaje pro návazné doklady a pro účtování. Záložka je rodzdělena na sekce, které se zobrazí, resp. nezobrazí v závislosti na druhu dokladu.

[1] Doklady Oběhu zboží

Návazná faktura

Pole se objeví pouze v případě, že jste jako typ dokladu zvolili Příjem nebo Výdej. Zde máte možnost vybrat návaznou řadu faktur. To znamená, že při realizaci příjemky vystavené v této typové řadě se automaticky vygeneruje faktura přijatá v zadané číselné řadě, při realizaci výdejky faktura vydaná.

Návazná výdejka

Pole se objeví pouze tehdy, zvolíte-li typ dokladu Expediční příkaz. Zadáváte typ výdejového dokladu, který se vám má vygenerovat v případě, že použijete volbu místní nabídky Generovat výdejku v přehledu Expediční příkazy.

Návazná výdejka / rezervace / expediční příkaz

Pole se objeví pouze tehdy, zvolíte-li typ dokladu Faktura vydaná. Zadáváte doklad, který se má vygenerovat při realizaci vydané faktury.

Sklad návazného dokladu

Pole se objeví pouze tehdy, zvolíte-li typ dokladu Faktura vydaná. Zadáváte sklad z organizační struktury, na kterém se má vygenerovat návazný doklad.

Datum případu návaz. dokladu

Klepnutím na pomocné tlačítko přednastavíte, jaké datum má mít návazný doklad.

 • Aktuální datum
 • Datum zdrojového dokladu
 • DUZP
 • Termín dodávky návaz. dokladu - nabízí se pouze pro druh dokladu Expediční příkaz

Druh převodu

Klepnutím na pomocné tlačítko určíte, jakým způsobem se má vygenerovat návazný doklad.

 • Dokladový převod - cílový doklad nelze upravovat a nelze jej dále položkově převádět
 • Položkový převod - cílový doklad lze upravovat a lze jej dále položkově převádět

Generování výdejky z expedičního příkazu se provádívždy položkovým převodem, na řadách expedičních příkazů proto pole Druh převodu není.

[2] Pokladna

Pokladna

Pole se objeví pouze tehdy, zvolíte-li typ dokladu Faktura vydaná. Zadáváte pokladnu, do které se má vygenerovat příjmový pokladní doklad při platbě v hotovosti, a datum pokladního dokladu. Pokud zde bude pokladna nastavená, vygeneruje se pokladní doklad automaticky při realizaci faktury. Pokud zde pokladna nebude nastavená, můžete pokladní doklad vygenerovat k faktuře ručně volbou místní nabídky Pokladní doklady, Generování v přehledu Vydané faktury.

Datum

Nastavujete, s jakým datem případu se vygeneruje pokladní doklad.

 • Datum faktury
 • Aktuální datum
Tip Pokud podléháte režimu EET

je důležité datum přijetí tržby. V případě, kdy z faktur vydaných generujete pokladní doklady akcí místního menu Pokladní doklady, Generování resp. Hromadné generování, doporučujeme pro příslušnou řadu faktur nastavit pole Datum pokl. dokl.(datum pokladního dokladu) na Aktuální datum. Vygenerovaný pokladní dokladu bude mít datum případu aktuální datum a čas a toto datum se bude odesílat do evidence tržeb jako datum přijetí tržby.


Dodržet shodné pořadové číslo

Pokud je zaškrtnuto, bude mít vygenerovaný pokladní doklad stejné pořadové číslo jako faktura. V případě, že pokladní doklad s takovým číslem už existuje, nepodaří se ho vygenerovat a objeví se hláška

Varování nebo chybová hláška Duplicitní označení - nelze vložit záznam !

Účetní kód

Z číselníku Účetní kódy - kontace vybíráte kontaci pro zaúčtování pokladního dokladu.

Text pokladního dokladu

 • podle Popisu dodávky
 • Vlastní text - text pokladního dokladu zadáváte napevno do pole Vlastní text pokladního dokladu
 • Úhrada faktury

Párovací znak pokladny

Zadáváte, co bude ve vygenerovaném pokladním dokladu v poli Párovací znak:

 • Číslo faktury
 • Číslo dodav.faktury

Do údaje Poznámka na PD přenést

 • nic
 • Poznámka 1
 • Poznámka 2
 • Objednávka
 • Popis dodávky

[3] Účtování

Účetní kód

Klepnutím myši na pomocné tlačítko Tritecky.jpg vyberete účetní kód - kontaci pro daný druh pohybového dokladu. Je zde vazba na číselník Účetní kódy - kontace.

Dále nastavujete, jak se mají číslovat účetní doklady v účetním deníku. Vybíráte z možností:

 • Řada účetních dokladů - účetní doklady budou číslovány souvislou vzestupnou řadou bez ohledu na číslo původního dokladu
 • Řada dokladů - číslo účetního dokladu bude stejné jako číslo původního dokladu (faktury apod.)


Upozornění Pokud si nastavíte Řada dokladů a budete účtovat doklad s číslem, které je v účetním deníku již obsazeno, dojde k přečíslování dokladu a objeví se informativní hláška Doklad byl přečíslován. Číslování dokladů v Oběhu zboží (Fakturaci) a v Účetnictví se tak "rozhodí".

Záložka 5-Intrastat

Zde zadáváte informace a parametry týkající se intrastatu ve vazbě na danou řadu dokladů:

 • Druh dopravy
 • Dod. pod.
 • Povaha transakce
 • Země určení/odeslání
 • Zvláštní pohyby zboží
 • Přechod zboží přes hranice


Záložka 6-Zadávání

Na řadách dokladů lze na této záložce přednastavit, jak program bude nebo nebude kontrolovat vyplněnost následujících údajů ve formuláři dokladu:

 • Nákladové středisko
 • Nákladový okruh
 • Vozidlo
 • Zakázka
 • Zaměstnanec

Dále zde lze i vybrat konkrétní hodnotu údaje, která se má předvyplňovat na nových do kladech v řadě.

Kontrolu vyplněnosti lze nastavit na některou hodnot:

 • Bez kontroly - vyplněnost se nekontroluje
 • Povinné - pole musí být vyplněno. Kontrola se provádí při ukládání dokladu.
 • Zakázané - pole nesmí být vyplněno
 • Upozornění - pokud není pole vyplněno, objeví se při ukládání dotaz, zda se má doklad opravdu uložit.

Například pokud je na řadě dokladů nastavena povinnost vyplnění nákladového střediska a na dokladu není nákladové středisko vyplněno, objeví se při pokusu o uložení dokladu hláška:

Nákladové středisko není vyplněno, nelze uložit.

Záložka 7-Nastavení DPH

Na této záložce se zapíná kontrola Zajištění DPH pro konkrétní dokladovou řadu. Týká se to těchto dvou možností:

 • Kontrolovat nespolehlivého plátce a jiné důvody ručení DPH
 • Kontrolovat zveřejněné bankovní účty

Pokud je funkcionalita Zajištění DPH nastavena v Globální konfiguraci, je potřeba ještě ji zapnout na vybraných dokladových řadách.

Nastavení pořadového čísla

Pokud chcete, aby se doklady číslovaly od nějakého konkrétního čísla, zadáte ho touto volbou místní nabídky. Nastavení se provádí samostatně pro jednotlivá období, v různých obdobích mohou být tedy různá pořadová čísla. To umožňuje např. "zakódovat" do pořadového čísla dokladu rok. Prakticky toho můžete využít u databáze (obsahující velké množství dokladů) při hledání "prvního volného čísla" dokladu a to tak, že nastavíte poslední pořadové číslo dokladu a systém dohledá "první volné číslo dokladu".


Příklad Příklad nastavení pořadového čísla v řadě dokladů


Zadání: Číslo prvního vystaveného dokladu má být 110001.

Provedení: Do pole Poslední pořadové číslo zadáte číslo 110000. Systém při otvírání nového dokladu prohledává číselnou řadu právě od tohoto čísla a vyhledá první neobsazené. Pokud smažete doklad uprostřed číselné řady, systém toto číslo obsadí při zadávání dalšího dokladu.


Záložka 8-Daňový režim

Slouží pro to, zda v dané řadě dokladů používat daňové klíče

 • Používat daňové klíče

Definice práv

Volba místní nabídky v přehledu Druhy dokladů pohybu zboží, která umožňuje nastavit uživatelům přístup k jednotlivým druhům dokladů a faktur.

Po potvrzení volby se zobrazí okno Definice práv (druhy dokladů zboží) vztahující se k tomu druhu dokladu, na kterém byl nastaven kurzor. V okně jsou zobrazeni uživatelé, kteří mají nadefinována práva k druhu dokladu. Dokud nejsou k druhu dokladu nastavena žádná práva, mají k němu práva všichni uživatelé.

Upozornění Jakmile mají někteří uživatelé nastavena k druhu dokladu práva na Plný přístup, mají k němu ostatní uživatelé přístup jen ke čtení.


Po potvrzení nabídky Nový se otevře přehled uživatelů, kterým můžete práva definovat. Vybíráte z možností

 • Plný přístup - při nastavení plného přístupu se zpřístupní ještě pole Realizace a Účtování, kde lze samostatně nastavit práva na realizaci a účtování dokladů příslušné řady
 • Jen ke čtení s možností převodu dokladu
 • Jen ke čtení
Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export