Definice práv - Společné kapitoly

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Volbami místní nabídky v přehledu Možnosti, Konfigurace/správa systému, Uživatelé přidělujete vybranému uživateli různá přístupová práva v rámci systému Helios Orange.

Práva na moduly, přehledy, akce...

Potvrzením volby se zobrazí okno pro definici tzv. globálních přístupových práv.
Tato akce řídí přístup uživatele do jednotlivých modulů, přehledů a k vybraným akcím v konkrétních přehledech.

Tip V případě že je zapnuto tzv. Dvoustavové zadání práv, bude nejprve zobrazen dotaz:
Dotaz nebo informativní hláška Jaká práva chcete vidět:

ANO - editovatelná práva v přípravné fázi
NE - aktuálně nastavená práva (pouze prohlížení)

Po potvrzení tlačítkem ANO bude zobrazen editor práv, volbou NE budou zobrazena aktuální práva uživatele pouze pro prohlížení.

Pokud má vybraný uživatel přiřazenu Roli práv, není možné práva editovat, práva se musí definovat na příslušné Roli.
Budete upozorněni:

Dotaz nebo informativní hláška Nelze definovat práva - uživatel má přiřazenu roli.

Po potvrzení tlačítkem OK budou zobrazena práva uživatele pro prohlížení.

Práva uživatele - Editor

Definice prav - Spolecne kapitoly1.gif


Moduly a přehledy

Vlevo je zobrazena stromová struktura všech modulů a přehledů. U každého modulu a přehledu je zaškrtávací políčko, kterým definujete přístup uživatele do vybrané části systému Helios Orange. Práva je nutné editovat u každého modulu a přehledu zvlášť. U přehledů lze navíc definovat práva pro příslušné akce ve vybraném přehledu.

 • Políčko je zaškrtlé – uživatel má plná práva v příslušném modulu či přehledu
 • Políčko není zaškrtlé – uživatel nemá žádná práva v příslušném modulu či přehledu
 • Políčko je zaškrtlé a šedivé – uživatel má některá práva v rámci přehledu či modulu omezena


Akce v přehledu

Vpravo je seznam Obecných akcí, které lze v přehledech provádět. U každé akce je zaškrtávací políčko, kterým příslušnou akci v přehledu zakážete nebo povolíte. Definici je nutné provést postupně pro každý přehled zvlášť. Podrobný popis akcí naleznete v kapitole Místní nabídka.

 • Nový – vytvoření nového záznamu v přehledu
 • Oprava – oprava pořízeného záznamu
 • Zrušit – smazání záznamu z přehledu
 • Tisk formulářem – tisk záznamů definovaným formulářem
 • Nastav – nastavení zobrazení, třídění a filtrování v přehledu
 • Sestavy – použití uložených filtrů a pohledů
 • MS Office - právo na použití volby MS Office z místní nabídky
 • Kontingenční tabulky - použití kontingenčních tabulek
 • Grafy - použití grafů
 • Master x Detail - použití Master x detail pohledů
 • Uživatelské editory - možnosti použítí vlastních editorů záznamů

Výše uvedené akce jsou obecné a platí pro všechny přehledy.


V některých přehledech je možné upravit práva ještě ke specifickým akcím, vycházejícím z povahy daného přehledu.
Jsou to akce typu:

 • Realizace – realizace dokladů (např. přehled snížení, zvýšení stavu skladu …)
 • Účtování – zaúčtování dokladů (např. přehled faktur, pokladních dokladů …)
 • Aktualizace stavu účtu – aktualizace obratů a zůstatků účtů (číselník účtů)

a další, které jsou přístupné v místní nabídce konkrétních přehledů.


Všechna práva zakázat

Tlačítkem zrušíte kompletní přístupová práva do všech modulů a přehledů najednou.


Všechna práva povolit

Tímto tlačítkem přiřadíte kompletní práva do všech modulů a přehledů najednou.


Jen pro čtení

Tímto tlačítkem hromadně zrušíte ve všech přehledech práva na Akce v přehledu. Znamená to pouze, že v přehledech jsou zakázány volby Místní nabídky Nový, Oprava, Mazání, Tisk formulářem, Nastav, Sestavy a dále vybrané specifické akce podle konkrétního přehledu (např. Hromadné změny v Účetním deníku, Realizace v Dokladech zboží, Vyřazení v Kartách majetku apod.). Ostatní volby Místní nabídky zůstanou v přehledech povoleny.

Tip Práva na Obecné akce je možné hromadně přidávat a odebírat pouze na úrovni konkrétního modulu nebo přehledu (včetně podřízených větví). Kliknutím pravou myší na kteroukoliv větev stromu se zobrazí dílčí nabídka.


Hledat

Toto pole slouží k dohledání konkrétního přehledu v celém stromu. Každý přehled systému má svůj jednoznačný identifikátor, tzv. Systémové číslo přehledu.
Systémové číslo lze v každém přehledu zjistit jednoduše kombinací kláves Alt+B.
Uvedené číslo přehledu lze zadat do tohoto pole, kliknout na Hledat a potřebný přehled se ve stromu dohledá a zobrazí.

Práva na sloupce

Můžete zde nastavit uživateli práva na konkrétní údaje ve mzdovém modulu. Jedná se o položky:

 • Zaměstnanci - Rodné číslo
 • Zaměstnanci - Datum narození
 • Mzdové údaje - Základní mzda
 • Mzdové údaje - Základní mzda zkr.
 • Mzdové údaje - Průměr na dovolenou
 • Mzdové údaje - Denní vyměřovací základ

Atributy, na něž není nastaveno právo, nejsou vidět v editoru Zaměstnanců (resp. Mzdových údajů) a není možné je uživatelem zobrazit ani pomocí nástroje Nastav.

Definice práv Mzdy ...

Po potvrzení této nabídky se otevře obrazovka pro zadání přístupu vybraného uživatele pro modul Mzdy. Zde máte možnost omezit, které údaje bude po spuštění modulu Mzdy uživatel moci vidět a zpracovávat.

Definice prav - Spolecne kapitoly2.jpg


Výplatní středisko Od - Do

Zadáváte rozsah výplatních středisek, které bude moci uživatel vidět a zpracovávat.


Mzdový útvar Od - Do

Zadáváte rozsah mzdových útvarů, které bude moci uživatel vidět a zpracovávat.


Mzdová účetní

Zadáváte jméno mzdové účetní, podle které se budou vybírat k zobrazení mzdové údaje (karty).


Mistr

Zadáváte jméno mistra, podle kterého se budou vybírat k zobrazení mzdové údaje (karty).


Všechny tyto údaje se zadávají na kartě zaměstnance v modulu Mzdy, způsob vyplnění není závazný, nemusíte tedy např. do pole Mistr zadávat jméno, ale jiné rozlišení. viz Formulář mzdových údajů.


Upozornění Hodnoty v modulu Mzdy se následně zobrazují pro daného uživatele pouze u zaměstnanců, kteří spadají do třídících hledisek, na které má uživatel práva a u zaměstnanců, kteří nemají třídící hledisko vyplněno.


Kopie práv...

Tato volba místní nabídky umožňuje přenos vytvořených práv jednoho uživatele na jiného uživatele případně více uživatelů. Nastavte se na uživatele jehož práva chcete kopírovat a potvrďte Kopie práv. Otevře se znovu seznam uživatelů, kde postupně označíte (pomocí tlačítka myši a klávesy <Ctrl>) požadované záznamy a výběr potvrdíte <Ctrl>+<Enter>.


Stahování nové verze z webu

 • povolit
 • zakázat

Jednotlivým uživatelům můžete povolit či zakázat stahování nové verze z webu. Toto právo je uloženo pouze v nulté databázi a všechny databáze toto nastavení respektují. Automaticky se toto právo povolí pouze tomu uživateli, který zakládal nultou databázi. Všichni ostatní uživatelé včetně nových uživatelů mají toto právo standardně zakázané.


Změna hesla

Volbou místní nabídky můžete u svého přihlašovacího jména zadat nové heslo nebo změnit stávající. Potvrzením volby se objeví dialogové okno Změna hesla.

 • Původní heslo – pro změnu hesla, je třeba nejdříve vyplnit heslo původní. Pokud uživatel žádné heslo dosud neměl zadáno, není třeba jej vyplňovat.
 • Nové heslo – zadání nového hesla. Zapisované údaje jsou z důvodu bezpečnosti zobrazovány jako znaky " * ".
 • Potvrzení nového hesla – pro případ chybného zadání (překlep apod.), je třeba nové heslo ještě jednou potvrdit. Napište do tohoto pole heslo znovu. Pokud nové heslo a potvrzení hesla nebudou stejné, systém heslo neuloží a zobrazí hlášení. V tom případě je třeba zadání hesla opakovat.

Nové a potvrzené heslo si neodpovídají. Heslo nebylo změněno!

Upozornění Uživatelé, kteří jsou členy role System administrator na SQL Serveru, mohou měnit hesla ostatním uživatelům. Změna hesla v systému Helios Orange lze provést pouze u uživatelů s kontrolou přihlášení SQL Server authentication. Při změně hesla jinému uživateli není třeba vyplnit heslo původní, toto pole je šedivé a nepřístupné pro editaci.


Zobrazení práv

Tato nabídka obsahuje dvě podnabídky:

 • MS EXCEL
 • Přehled ...

MS EXCEL - umožňuje exportovat práva do Excelu. Nejprve volíte jaká práva se mají exportovat, zda všechna, pouze zakázaná či pouze povolená.

Přehled... - umožňuje zobrazit přehled (opis) práv pro vybraného uživatele (pro všechny označené uživatele). V tomto přehledu máte možnost jednotlivě nastavovat práva na akce nebo hromadně změnit práva na akce.


Změna režimu práv

Po potvrzení této volby je zobrazeno obrazovka s dvěma zaškrtávacími volbami.

 • Standardně práva na všechny akce zakázána - zaškrtnutí této volby způsobí, že nový uživatel nemá žádná práva a musí se mu je nadefinovat, na nově přidaný přehled po update nemá nikdo práva - opět se musí definovat práva na tento přehled.
 • Dvoustavové zadání práv - tato volba bude přístupná pouze pokud bude zaškrtnuto Standardně práva na všechny akce zakázána. Po zaškrtnutí umožňuje definovat práva v přípravné fázi a odtud přesunout do práv uživatele volbou Přesun práv z přípravné fáze.


Přenos práv z přípravné fáze

Tato akce bude v menu místní nabídky pouze v případě, že máte zaškrtnuto Dvoustavové zadání práv. Po jejím potvrzení budou přenesena práva jednotlivým uživatelům tak, jak jsou předdefinována v přípravné fázi.


Rozkopírování

Pokud máte ve Vaší instalaci systému Helios Orange více databází, se kterými uživatelé pracují, lze nastavená práva z jedné databáze do dalších rozkopírovat. Na uživateli/uživatelích vyberete z místní nabídky volbu Rozkopírování, cílová data občerstvit. Spolu s právy se k danému uživateli rozkopíruje i jeho nastavení lokálních konstant. Nelze rozkopírovat práva uživatele s rolí, ale lze rozkopírovat role. V režimu dvoustavového zadávání práv nelze rozkopírovat práva vůbec. Práva lze rozkopírovat při stejném nastavení režimu práv v obou databázích.


Převzít uživatele z NT

Volba místní nabídky umožňuje převzít uživatelská jména přímo ze seznamu uživatelů serveru Windows NT. Tato možnost je přístupná pouze pokud Helios Orange spustíte přímo ze serveru Windows NT nebo ze stanice s operačním systémem NT Workstation (případně Windows 2000), která je k serveru NT připojená. Potvrzením volby se otevře přehled uživatelů zadaných na aktuálním NT serveru (doméně). Jméno domény Windows NT se zobrazuje v záhlaví dialogového okna.

Uživatelé Windows NT serveru.

Uzivatele - Spolecne kapitoly2.gif


Označením vybraných uživatelů a klepnutím na tlačítko Ano se uživatelé přenesou do přehledu včetně plných jmen. Systém vás informuje hlášením kolik uživatelů do Helios Orange přenesl.

Upozornění Nezaměňovat volbu Převzetí uživatelů z NT s pojmem "Windows NT authentication"! Převzít uživatele z NT znamená pouze použít existující seznam uživatelů a přenést jej na SQL Server. Takto zadaní uživatelé se přihlašují do systému Helios Orange s kontrolou "SQL Server authentication".


Přidat do databáze

Všechna nově zadaná uživatelské jména se automaticky zakládají i na SQL serveru. Přístup do jednotlivých databází (firem) je však třeba definovat zvlášť. Touto volbou místní nabídky zařadíte vybraného uživatele do právě otevřené firmy. Zařazení do databáze je třeba provést jednotlivě ve všech firmách a pro každého uživatele.

Smazat z databáze

Volbou místní nabídky rušíte uživatelům přístup do jednotlivých firem. Uživatel smazaný z databáze na SQL Serveru zůstává a nemá pouze přístup do databáze.


Smazat z SQL Serveru

Touto volbou definitivně smažete uživatele ze systému Helios Orange i z SQL Serveru. Tomuto kroku musí předcházet smazání uživatele, ze všech databází. Systém nedovolí smazat uživatele z SQL Serveru, pokud je zadán v některé z databází.

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
V jiných jazycích
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export