Datový sklad - definice - Finanční analýza a plánování

Z Asseco Solutions
Verze z 1. 7. 2016, 14:02; Tomas.vespalec (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Přehled Datový sklad - definice

Přehled Datový sklad - definice je místo, kde se definují jednotlivé datové sklady. Hlavní hledisko jsou zdrojová data (data z fakturace, skladů - oběhu zboží, pokladního prodeje, účetního deníku nebo výpočtu mezd).

Další nastavení jsou nastavení pro způsob aktualizace, nastavení časové osy, zda se do datového skladu budou napočítávat data všechna nebo pouze vybraná data, rozpad po útvarech, zakázkách, nákladových okruzích ,organizacích, vozidlech nebo zaměstnancích, rozpad po řadách dokladů, účtů, položek zboží a služeb nebo podle mzdových složek. Nastavuje se způsob agregace.


Přehled Datový sklad - definice zobrazíte z nabídky Finanční analýza, Datový sklad - definice, viz obrázek:


Přehled Datový sklad - definice


Přehled Datový sklad - definice

Formulář Definice datového skladu

Formulář Definice datového skladu otevřete v přehledu Datový sklad - definice stiskem tlačítka Nový nebo klávesy <F2>. Objeví se dotaz na výběr datového typu:


Formulář Výběr datového skladu:


Formulář Výběr datového skladu


Je nutno vybrat jednu z následujících možností podle zdroje dat:

 • Sklady a fakturace
 • Účetní deník
 • Účetní standardy
 • Mzdy
 • Pokladní prodej
 • Externí


Pouze pro správce Helios Orange ! - Externí se používá ve speciálních případech pro naplnění příslušného datového skladu daty externím řešením, kdy se do datového skladu načítají údaje jiné než z oběhu zboží a fakturace, účetního deníku, účetních standardů a mezd. Je nutno použít na zakázku vyvinutou externí proceduru. Data se mohou načítat i z jiné databáze Helios Orange případně i z databáze jiných systémů.

Výběr potvrdíte stiskem tlačítka OK.

Otevře se formulář pro nadefinování příslušného datového skladu. Na formuláři je (v závislosti na nastavení) několik záložek:

Formulář Definice datového skladu, Záložka 1 - Definice datového skladu

Formulář Definice datového skladu, Záložka 1 - Definice datového skladu


Na formuláři Definice datového skladu, Záložka 1 - Definice datového skladu jsou pole, která slouží k nastavení vlastností daného zdroje dat:


 • Název 1 - název definice datového skladu. Povinné textové pole.


 • Název 2 - upřesnění názvu definice datového skladu. Nepovinné textové pole.


 • Typ - typ definice datového skladu. Toto informativní pole nelze editovat, je dáno Výběrem Typu datového skladu.
  • Sklady a fakturace
  • Účetní deník
  • Účetní standardy
  • Mzdy
  • Pokladní prodej
  • Externí


 • Způsob období zobrazení - pole s výběrem, kde se vybírá z následujících možností pro rozpad podle časové dimenze:
  • Období (roky) - rozpad podle jednotlivých Období (roků).
  • Období + dny - rozpad podle jednotlivých Období (roků) a dnů.
  • Období zobrazení - rozpad podle jednotlivých Období zobrazení. Období zobrazení viz Finanční analýza - Období zobrazení.
  • Období zobrazení + dny - rozpad podle jednotlivých Období zobrazení a dnů.
  • Období zobrazení podle OS - rozpad podle jednotlivých Období zobrazení s vazbou na Období stavu.
  • Období zobrazení podle OS + dny - rozpad podle jednotlivých Období zobrazení s vazbou na Období stavu a dnů.


Tip Zároveň se pro Způsob období zobrazení (kromě Období (roky) nebo Období + dny) určí, za jaké období zobrazení se budou data aktualizovat.


 • Datum Od a Datum Do - pole, kde je možno zadat interval datumů od - do, pro které se budou data aktualizovat. Tato dvě pole jsou přístupná pouze tehdy, když je Způsob období zobrazení nastaven na Období (roky) nebo Období + dny. Když nezadáte žádné datum, tak se budou aktualizovat všechna data pořízená v databázi Helios Orange. V případě zadání pouze Datum Od se budou aktualizovat všechna data pořízená v databázi Helios Orange od zvoleného data včetně. Naopak v případě zadání pouze Datum Do se budou aktualizovat všechna data pořízená v databázi Helios Orange do zvoleného data včetně. Je nutno optimalizovat interval, ve kterém se mohou zdrojová data ještě editovat a měnit, na druhou stranu nemá smysl opakovaně aktualizovat data, která se již zaručeně nemění, např. uzavřené Období, Období stavu, Kalendářní období, Období výkazu v účetních standardech, realizované příjemky a výdejky v oběhu zboží a pod.


 • Aktualizace - pole pro nastavení provádění aktualizace:
  • individuální - aktualizaci lze provést akcí Aktualizace na označených definicích datového skladu
  • hromadná - aktualizaci lze provést akcí Aktualizace a zároveň akcí Hromadná aktualizace
  • zakázaná - aktualizaci nelze provést


 • Zachovat historii - pole, které souvisí s předchozími poli - intervalem datumů od - do. Když se Zachovat historii neoznačí, tak data mimo zvolený interval se při aktualizaci zruší! Naopak, když se pole Zachovat historii označí, tak se data mimo zvolený interval zachovají (ale nebudou aktualizována).


Příklad Příklad 1: Není zadáno ani Datum Od ani Datum Do. Aktualizují se všechna data. Na označení Zachovat historii nezáleží.


Příklad Příklad 2: Je zadáno Datum Od např. 1.1.2011. Není zadáno Datum Do. Zachovat historii je neoznačeno. Aktualizují se všechna data od 1.1.2011 včetně. Pokud existují data starší než 1.1.2011 napočítaná některou z předchozích aktualizací, tak se zruší!


Příklad Příklad 3: Je zadáno Datum Od např. 1.1.2011. Není zadáno Datum Do. Zachovat historii je označeno. Aktualizují se všechna data od 1.1.2011 včetně. Pokud existují data starší než 1.1.2011 napočítaná některou z předchozích aktualizací, tak se nezruší ani se neaktualizují - zůstanou beze změny.


Tip Z uvedeného vyplývá, že se pomocí průběžného nastavení polí Datum Od, Datum Do a Zachovat historii (hlavně Datum Od) řídí, která data zůstávají neaktualizovaná a která se aktualizují.


 • Cizí měna - Když je políčko označeno, načítají se hodnoty i do sloupce Hodnota měna a Měna (kód cizí měny).


 • Systémové údaje - pole pro možnost nastavení ukládání systémových údajů jako je počet řádků, počet aktualizovaných řádků, počet zdrojových řádků a komprese při seskupení (podíl počtu zdrojových a počtu cílových řádků).


Pouze pro správce Helios Orange ! - akci Hromadná aktualizace lze spouštět i nezávisle na programu Helios Orange na MS SQL serveru pomocí jobu - např. každý pracovní den v určitou dobu. Výkonný příkaz jobu je EXEC dbo.fia_DataAktualHromadna.


 • Kumulace - pole s volbami
  • Bez kumulace - datový sklad se počítá pouze bez kumulace (běžný případ)
  • Jen kumulace - datový sklad se počítá pouze kumulativně
  • Bez kumulace a kumulace - datový sklad se počítá bez kumulace i kumulativně

Kumulace má vliv na zobrazování kontingenčních tabulek.


 • Způsob kumulace - pole s volbami
  • Období zobrazení podle období
  • Období zobrazení průběžně


 • Varianta - pole s výběrem z návazného přehledu Variant. Nepovinné pole. Přiřazená varianta má pouze informativní význam.


 • Přiřazená sestava - pole pro výběr uložené sestavy (nástroj Nastav) pro zobrazení přehledu dat daného datového skladu.


 • Přiřazená kontingenční tabulka - pole pro výběr uložené kontingenční tabulky pro zobrazení přehledu dat daného datového skladu.


 • Omezení nabídek kontingenčních tabulek - text pro omezení počtu nabídek kontingenčních tabulek. Pokud bude text začínat např. na "Prodej", nabídnou se kontingenční tabulky jejichž název začíná na "Prodej".


 • Přiřazená sestava pro kumulaci - pole pro výběr uložené sestavy (nástroj Nastav) pro zobrazení přehledu dat daného datového skladu pro kumulaci.


 • Přiřazená kontingenční tabulka pro kumulaci - pole pro výběr uložené kontingenční tabulky pro zobrazení přehledu dat daného datového skladu pro kumulaci.


 • Omezení nabídek kontingenčních tabulek pro kumulaci - text pro omezení počtu nabídek kontingenčních tabulek. Pokud bude text začínat např. na "Prodej", nabídnou se kontingenční tabulky jejichž název začíná na "Prodej". Pro kumulaci


 • Poznámka - nepovinné textové pole, kde si můžete poznamenat poznámky pro nastavení a metodikou práce dané definice datového skladu.

Formulář Definice datového skladu, Záložka 2 - Sklady fakturace účtenky

Následující záložka slouží pro nastavení definice datového skladu pro sklady a fakturaci, je přístupná pouze při Typu Sklady a fakturace nebo Pokladní prodej.


Formulář Definice datového skladu, záložka 2 - Sklady fakturace účtenky - pro Sklady a fakturaci:


Formulář Definice datového skladu, záložka 2 - Sklady fakturace účtenky - pro Sklady a fakturaci


 • Měrná jednotka - kromě údajů ve finančním vyjádření se budou načítat údaje množství v příslušné měrné jednotce a měrná jednotka.


 • Řada dokladů - pole s výběrem z možností pro určení výběru řad dokladů oběhu zboží a faktur:
  • levá část
   • Vše - všechny řady dokladů oběhu zboží
   • Výběr - pouze vybrané řady dokladů oběhu zboží (výběr se provádí na záložce 7 - Řada dokladů)
  • pravá část
   • bez rozpadu - nedochází k rozpadu po řadách dokladů oběhu zboží.
   • s rozpadem - dojde k rozpadu po řadách dokladů oběhu zboží, tzn. lze vyhodnocovat za jednotlivé řady dokladů oběhu zboží.
   • s rozpadem po skupinách - dojde k rozpadu po uživatelsky definovaných skupinách dokladů oběhu zboží, tzn. lze vyhodnocovat za jednotlivé řady dokladů oběhu zboží. Jak vytvořit uživatelsky definované skupiny je popsáno níže.


 • Položky - protože na dokladech oběhu zboží (příjemky, výdejky, objednávky) a na fakturách mohou být položky zboží a služeb (jsou definované skupinou zboží a registračním číslem) i textové položky bez skupiny zboží a registračního čísla, lze zvolit, ze kterých položek jsou údaje čerpány:
  • Všechny - položky zboží a služeb i textové položky
  • Položky zboží a služeb - pouze položky zboží a služeb
  • Textové položky - pouze textové položky


 • Skupina zboží - pole s výběrem z možností pro určení výběru skupin zboží a služeb (význam voleb je analogický jako u pole Řada dokladů):
  • levá část
   • Vše
   • Výběr
  • pravá část
   • bez rozpadu
   • s rozpadem
   • s rozpadem po skupinách


 • Registrační číslo - pole s výběrem z možností pro určení výběru skupiny zboží a registračního čísla (význam voleb je analogický jako u pole Řada dokladů):
  • levá část
   • Vše
   • Výběr
  • pravá část
   • bez rozpadu
   • s rozpadem
   • s rozpadem po skupinách


 • SN - související náklady. Když je označeno, načítají se hodnoty včetně souvisejících nákladů.


 • DSN - dodatečné související náklady. Když je označeno, načítají se hodnoty včetně dodatečných souvisejících nákladů.


V pravé části podle toho, které pohyby dokladů oběhu zboží a fakturace zaškrtnete, se budou ukládat data do datového skladu.


 • Faktura vydaná - údaje z faktur a dobropisů vydaných
 • Faktura přijatá - údaje z faktur a dobropisů přijatých
 • Příjemky
 • Výdejky
 • Objednávka vydaná
 • Expediční příkaz, rezervace
 • Nabídka
 • Celní sklad


Formulář Definice datového skladu, záložka 2 - Sklady fakturace účtenky - pro Pokladní prodej:


Formulář Definice datového skladu, záložka 2 - Sklady fakturace účtenky - pro Pokladní prodej


V případě, že je typ datového skladu Pokladní prodej, tak se zobrazují pouze pole podle obrázku.

Formulář Definice datového skladu, Záložka 3 - Účetnictví

Záložka 3 - Účetnictví slouží pro nastavení definice datového skladu pro účečetnictví a účetní standardy, je přístupná pouze při Typu Účetní deník nebo Účetní standardy.


Formulář Definice datového skladu, záložka 3 - Účetnictví


Formulář Definice datového skladu, záložka 3 - Účetnictví


 • Druh účetního dokladu - pole s výběrem z možností pro určení výběru druhů účetních dokladů:
  • levá část
   • Vše - všechny druhy účetních dokladů
   • Výběr - pouze vybrané druhy účetních dokladů (výběr se provádí na záložce 9 - Druhy účetních dokladů)
  • pravá část
   • bez rozpadu - nedochází k rozpadu po druzích účetních dokladů
   • s rozpadem - dojde k rozpadu po druzích účetních dokladů, tzn. lze vyhodnocovat za jednotlivé druhy účetních dokladů.
   • s rozpadem po skupinách - dojde k rozpadu po uživatelsky definovaných druzích účetních dokladů, tzn. lze vyhodnocovat za jednotlivé skupiny druhů účetních dokladů. Jak vytvožit uživatelsky definované skupiny je popsáno níže.


 • Účet - pole s výběrem z možností pro určení výběru účtů (význam voleb je analogický jako u pole Druh účetního dokladu):
  • levá část
   • Vše
   • Výběr
  • pravá část
   • bez rozpadu
   • s rozpadem
   • s rozpadem po skupinách


 • Počet míst účtu - pole s výběrem z možností pro určení délky čísla účtu, za které se budou údaje rozpadat:
  • Neomezeno - rozpad za celé číslo účtu (za jednotlivé účty)
  • Třídy - rozpad z účtové třídy
  • Skupiny - rozpad z účtové skupiny
  • Syntetiky - rozpad za syntetickou část čísla účtu
  • 4 - rozpad za první 4 místa čísla účtu
  • 5 - rozpad za prvních 5 míst čísla účtu
  • ... až ...
  • 29 - rozpad za prvních 29 míst čísla účtu


 • Druhý účet - pole s výběrem z možností pro určení, zda se bude používat číslo účtu nebo druhé číslo účtu nebo účet standardu
  • Účet
  • Druhý účet
  • Účet standardu


 • Standard - pouze pro Typ Účetní standard. Pole s výběrem, je nutno vybrat příslušný standard, např IFRS nebo US GAAP.


 • Rozpad po segmentech - pouze pro Typ Účetní standard. Při označení dojde navíc k rozpadu po segmentech


 • Bilanční měna - dojde k vyhodnocení v bilanční měně

Formulář Definice datového skladu, Záložka 4 - Mzdy

Formulář Definice datového skladu, záložka 4 - Mzdy


Formulář Definice datového skladu, záložka 4 - Mzdy


 • Mzdové složky - pole s výběrem z možností pro určení výběru mzdových složek:
  • levá část
   • Vše - všechny mzdové složky
   • Výběr - pouze vybrané mzdové složky (výběr se provádí na záložce 18 - Mzdové složky)
  • pravá část
   • bez rozpadu - nedochází k rozpadu po mzdových složkách
   • s rozpadem - dojde k rozpadu po mzdových složkách, tzn. lze vyhodnocovat za jednotlivé mzdové složky
   • s rozpadem po skupinách - dojde k rozpadu po uživatelsky definovaných mzdových složkách, tzn. lze vyhodnocovat za skupiny mzdových složek. Jak vytvožit uživatelsky definované skupiny je popsáno níže.


 • Hodiny - když označíte, bude se kromě peněz bude do datového skladu ukládat ještě údaj o odpracovaných hodinách


 • Dny pracovní - když označíte, bude se kromě peněz bude do datového skladu ukládat ještě údaj o pracovních dnech


 • Dny kalendářní - když označíte, bude se kromě peněz bude do datového skladu ukládat ještě údaj o kalendářních dnech


Formulář Definice datového skladu, Záložka 5 - Vazby

Na formuláři Definice datového skladu, Záložka 5 - Vazby se definují standardní vazby na organizace, útvary, zakázky, nákladové okruhy, vozidla a zaměstnance.


Formulář Definice datového skladu, Záložka 5 - Vazby


Formulář Definice datového skladu, záložka 5 - Vazby


 • Organizace - pole s výběrem z možností pro určení výběru organizací:
  • levá část
   • Vše - všechny organizace
   • Výběr - pouze vybrané organizace (výběr se provádí na záložce 12 - Organizace)
  • pravá část
   • bez rozpadu - nedojde k rozpadu po jednotlivých organizacích
   • s rozpadem - dojde k rozpadu po organizacích, tzn. lze vyhodnocovat za jednotlivé organizace
   • s rozpadem po skupinách - dojde k rozpadu po uživatelsky definovaných skupinách organizací, tzn. lze vyhodnocovat za skupiny organizací. Jak vytvožit uživatelsky definované skupiny je popsáno níže.


 • Útvary - pole s výběrem z možností pro určení útvarů (význam voleb je analogický jako u pole Organizace):
  • Vše bez rozpadu
  • Výběr bez rozpadu
  • Vše s rozpadem
  • Výběr s rozpadem
  • Vše s rozpadem po skupinách
  • Výběr s rozpadem po skupinách


 • Útvary - pole s výběrem z možností pro určení útvarů (význam voleb je analogický jako u pole Organizace):
  • levá část
   • Vše
   • Výběr
  • pravá část
   • bez rozpadu
   • s rozpadem
   • s rozpadem po skupinách


 • Úroveň struktury - pole s výběrem z možností pro určení úrovně organizační struktury, za jakou se bude rozpadat:
  • Neomezeno - rozpad za všechny úrovně
  • První úroveň - rozpad za první úrovneň
  • Druhá úroveň - rozpad za první a druhou úrovneň
  • Třetí úroveň - rozpad za první, druhou a třetí úrovneň
  • Čtvrtá úroveň - rozpad za první, druhou, třetí a čtvrtou úrovneň


 • Zakázky - pole s výběrem z možností pro určení zakázek (význam voleb je analogický jako u pole Organizace):
  • levá část
   • Vše
   • Výběr
  • pravá část
   • bez rozpadu
   • s rozpadem
   • s rozpadem po skupinách


 • Nákladové okruhy - pole s výběrem z možností pro určení nákladových okruhů (význam voleb je analogický jako u pole Organizace):
  • levá část
   • Vše
   • Výběr
  • pravá část
   • bez rozpadu
   • s rozpadem
   • s rozpadem po skupinách


 • Vozidla - pole s výběrem z možností pro určení vozidel (význam voleb je analogický jako u pole Organizace):
  • levá část
   • Vše
   • Výběr
  • pravá část
   • bez rozpadu
   • s rozpadem
   • s rozpadem po skupinách


 • Zaměstnanci - pole s výběrem z možností pro určení zaměstnanců (význam voleb je analogický jako u pole Organizace):
  • levá část
   • Vše
   • Výběr
  • pravá část
   • bez rozpadu
   • s rozpadem
   • s rozpadem po skupinách


 • Koeficient výkazu - pole s výběrem:
  • nepoužívat - koeficient se neuplatní, bude se přenášet zůstatek účtů podle pravidel Helios Orange beze změn.
  • z řádků výkazu - koeficient (+1 nebo -1) se uplatní, bude se přenášet z Koeficientu na definici řádku výkazu.
  • z navázaných účtů - koeficient (+1 nebo -1) se uplatní, bude se přenášet z Koeficientu na navázaných účtech k příslušným řádkům výkazu.


 • Definice výkazu - lze přiřadit definici výkazu, rozpad je poté proveden i podle řádku výkazu vč. navázaných účtů (účetnictví nebo účetní standardy), skupin zboží a registračních čísel (sklady a fakturace) nebo mzdových složek (mzdy). Použitím Definice výkazu se usnadní definice struktury výsledného reportu.


 • Externí akce - Pouze pro správce Helios Orange ! - v tomto poli s výběrem je možno přiřadit na zakázku vytvořenou externí akci, která provede naplnění datového skladu sama z dat v databázi Helios Orange případně i z jiných dostupných databází.

Formulář Definice datového skladu, další záložky

Podle toho, jaký údaj je vybrán "s výběrem" se nabízí záložky pro možnost výběru z příslušných údajů. Ukázáno na příkladů Řady dokladů:


Formulář Definice datového skladu, Záložka 7 - Řada dokladů


Formulář Definice datového skladu, záložka 7 - Řada dokladů


Pomocí tlačítek Připojit (+) a Připojit (-) a Odpojit přidáte nebo naopak odeberete ze seznamu Druhů dokladů oběhu zboží řadu nebo řady dokladů (např. faktur vydaných), pro které chcete, aby se data napočítala.


Samozřejmě, obdobným způsobem je možno vybrat např. skupiny zboží, jednotlivé položky zboží podle tegistračních čísel, účty, organizace, útvary atd...


Tip Pro řady dokladů, pro účty a mzdové složky je k dispozici navíc sloupec Koeficient. Koeficient může nabývat hodnoty +1 nebo -1. Při nastavení koeficientu na -1 se ve výsledku změní znaménko. Důvod, aby se např. tržby z účetnictví nebo faktur vydaných nezobrazovaly záporně. Volbu, zda použijete Koeficient +1 nebo -1 s provádí při výběru použitím zelených tlačítek Připojit (+) a Připojit (-). Znaménko Koeficientu lze v přehledu změnit hromadnou akcí Koeficient +/-


Tip Při nastavení Vše se příslušná záložka nezobrazí a koeficient nelze využívat


Tip Ostatní volby výběru kromě řad dokladů, účtů a mzdových složek k dispozici sloupec Koeficient nemají. K dispozici je pouze tlačítko Připojit (+) a Odpojit.

Rozpad po skupinách

Při nastavení polí Řada dokladů, Skupina zboží, Registrační číslo, Druh účetního dokladu, Účet, Mzdové složky, Organizace, Útvar atd. je možno nastavit i rozpad po skupinách, viz volby:

 • Vše s rozpadem po skupinách
 • Výběr s rozpadem po skupinách


K čemu se Rozpad po skupinách používá? Používá se v případech, kdy se požaduje seskupení podle speciálních požadavků a nedá se využít standardních stávajících možností seskupení, např. podle skupin zboží nebo např. podle syntetické části účtu nebo např. podle druhé úrovně organizační struktury. Pro účely různých reportů nebo pro kalkulace a pod. je zapotřebí v rámci příslušné dimenze, např. účtového rozvrhu, speciální externí sloupec a jednotlivým účtům se přiřadí skupina - některým účtům např. skupina "Spotřeba materiálu", jiným "Spotřeba energií", "Kooperace", "Osobní náklady", atd. neboli nadefinovat vlastní strukturu reportu, kalkulace, výkazu atd... Z takovéto definice datového skladu snadno vytvoříte např. kontingenční tabulku v Helios Orange nebo MS excelu, sestavu finanční analýzy a pod.


Jak definovat tyto skupiny?


Pouze pro správce Helios Orange !

Pro příslušný přehled je třeba:

 • Nadefinovat v nástrojích přizpůsobení externí sloupec se systémovým názvem _DataGroup.
 • Jednotlivým položkám dané dimenze, např. jednotlivým účtům, mzdovým složkám a pod. akcí Oprava externích informací přiřadit příslušné označení skupiny.
 • V definicích datového skladu pro příslušnou dimenzi nastavit Vše s rozpadem po skupinách nebo Výběr s rozpadem po skupinách.


Nadefinování externího sloupce se systémovým názvem _DataGroup se provede v nabídce Nástroje přizpůsobení (nutná licence k tomuto modulu), Uživateleské sloupce, v přehledu Uživateleské sloupce stisknete tlačítko Nový, vyberete příslušnou tabulku podle sloupce veřejného názvu, stisknete tlačítko přenos a otevře se formulář Uživatelské sloupce:


Formulář Uživatelské sloupce


Formulář Uživatelské sloupce


Typ sloupce je nutno nastavit na Externí atribut.

Systémový název musí být _DataGroup (prvním znakem je _ "podtržítko").

Upozornění Důležité je nastavení pole Datový typ:

Musí odpovídat datovému typu příslušnoho sloupce v přehledu hodnot daného datového skladu. Např. pro skupinu pro Účet je nutno nastavit datový typ NVARCHAR a délku 30, pro Organizace datový typ INT a pod. Datový typ je uveden v tabulce:


Sloupec Datový typ Znaky Max. počet znaků nebo číslic
Organizace INT pouze celé číslo 9
Útvary NVARCHAR(30) všechna čísla a písmena 30
Zakázky NVARCHAR(15) všechna čísla a písmena 15
Nákladové okruhy NVARCHAR(15) všechna čísla a písmena 15
Vozidla INT pouze celé číslo 30
Zaměstnanci INT pouze celé číslo 30
Řada dokladů NVARCHAR(3) všechna čísla a písmena 3
Skupina zboží NVARCHAR(3) všechna čísla a písmena 3
Registrační číslo NVARCHAR(30) všechna čísla a písmena 30
Druh účetního dokladu NVARCHAR(3) všechna čísla a písmena 3
Účet NVARCHAR(30) všechna čísla a písmena 30
Mzdové složky NVARCHAR(30) všechna čísla a písmena 30


Je nutno vyplnit pole Veřejný název, veřejný název si zvolíte sami.

Je nutno označit pole Veřejný a Editovatelný.

Stiskem klávesy OK uložíte. Tím je sloupec nadefinován.


Dalším krokem je označení jednotlových položek příslušné dimenze, například účtů a pod. Na označeném řádku stisknete pravé tlačítko myši, Oprava externích informací případně kombinace kláves <Alt><Enter> otevřete dialogové okno pro zadání příslušné skupiny, skupinu zadáte a uložíte.


Tip Pro hromadné zadávání je vhodné údaje plnit pomocí jednoduché externí akce, která umožní hromadně označit větší počet označených řádků a skupinu k nim zadat najednou.


Upozornění Ať už údaje do sloupce _DataGroup načítáte externí akcí nebo je udržujete ručně, je nutno, aby byl příslušný údaj zadán ke všem údajům, které vyhodnocujete. Např. pro rozdělení organizací do velikostních skupin musí být ke všem organizacím nastaven příslušný údaj, nesmí zůstat prázdný !


Nakonec v definicích datového skladu pro příslušnou dimenzi nastavit Vše s rozpadem po skupinách nebo Výběr s rozpadem po skupinách.


Tip Pro datový typ INT (číslo) doporučuje při definici externího sloupce využít tzv. Konverzeze. Například se požaduje organizace rozdělit pro potřeby vyhodnocení dat datového skladu nikoli jednotlivě, ale stačí pouze po určitých velikostních skupinách, viz následující obrázek:
Formulář Uživatelské sloupce - konverze

Místní menu - Datový sklad - definice

Pro přehled Definice datového skladu jsou specifické tyto nabídky datového skladu:


Místní menu Datový sklad - definice:


Místní menu Datový sklad - definice


 • Aktualizace Ctrl+S - spuštění aktualizace datového skladu. Akce je hromadná, aktualizace se provede pro označené datové sklady. Hotkey Ctrl+S.
 • Zobrazit Ctrl+H - zobrazení přehledu dat označeného datového skladu. Hotkey Ctrl+H .
 • Hromadné nastavení období zobrazení - pro hromadné nastavení období zobrazení, podmenu, po jehož volbě lze vybrat z přehledu období zobrazení:
  • Přidat období - pouze přidá vybraná Období zobrazení, dosavadní ponechá.
  • Přepsat období - dosavadní přiřazeníá Období zobrazení odebere a přidá vybraná Období zobrazení.
 • Zobrazit kontingenční tabulku Ctrl+K - zobrazení kontingenční tabulky z přehledu dat označeného datového skladu. Hotkey Ctrl+K. Kontingenční tabulka musí být přiřazena.
 • Kopírovat - zkopíruje označenou definici datového skladu
 • Kopírovat vč. vazeb - zkopíruje označenou definici datového skladu včetně všech vazeb (např. přiřazené účty, položkz zboží, útvary apod.)
 • Hromadná aktualizace - spuštění hromadné aktualizace datového skladu. Akce je hromadná, aktualizace se provede pro definice datových skladů, které mají nastaveno Aktualizace hromadná.


Upozornění Pozor, aktualizace může trvat v závislosti na výkonu serveru, objemu zdrojových dat a nastavení definice datového skladu a počtu aktualizovaných definic datového skladu výrazně dlouhou dobu! Obdobně i zobrazení přehledu dat datového skladu může trvat delší dobu v závislosti na počtu řádků dané definice datového skladu.


 • Definice práv - standardní akce pro nastavení přístupových práv pro přístup k definici datového skladu a k hodnotám definice datového skladu, práva pro aktualizaci dokumentů.


Otevře se přehled Definice práv k definici datového skladu. Při prvním otevření bude prázdný. Tlačítkem Přidat uživatele Pridat.jpg nebo klávesou <F2> nebo Přidat roli Pridat.jpg nebo kombinací kláves <Ctrl><F2> uživatele nebo roli přidáte, tlačítkem Zrušit Odebrat.jpg nebo klávesou <Delete> uživatele nebo roli zrušíte. Po přiřazení uživatele nebo role na daném uživateli nebo roli stisknete tlačítko Oprava nebo klávesu <Enter>. Otevře se dialogové okno pro nastavení práv.


Formulář Definice práv - Definice datového skladu


Formulář Definice práv - Definice datového skladu


V horní oblasti Nastavení práv se nastavuje přístup k dané k definici datového skladu a k hodnotám datového skladu:

 • Plný prístup - neomezený přístup a editace definice datového skladu
 • Jen ke čtení - přístup pouze ke čtení
 • Zakázaný prístup - uživatel příslušnou definici datového skladu ani hodnoty datového skladu vůbec neuvidí

Ve spodní oblasti Právo aktualizace se nastavuje přístup k akcím aktualizace definice datového skladu:

 • Aktualizace vč. hromadné - je možná aktualizace definice datového skladu vč. hromadné aktualizace definice datového skladu
 • Aktualizace - je možná aktualizace definice datového skladu ale nikoli hromadná aktualizace definice datového skladu
 • Zakázáno - uživatel má všechny aktualizace zakázané


Pravidla pro nastavení práv

 • Práva pro přístup
  • Dokud nejsou k definici datového skladu nastavena žádná práva, mají k definici datového skladu práva přístupu všichni uživatelé.
  • Pokud jsou k definici datového skladu definována práva přístupu pro plný přístup, mají do definice práv nezařazení uživatelé přístup k definici datového skladu pouze ke čtení.
  • Uživatelé v přehledech nevidí definice datového skladu , k nímž mají zakázaný přístup a nevidí ani hodnoty definice datového skladu .
 • Práva aktualizace
  • Dokud nejsou k definici datového skladu nastavena žádná práva, mají k definici datového skladu práva na akce všichni uživatelé.
  • Pokud jsou k definici datového skladu definována práva a v konfiguraci standardně práva na všechny akce nejsou zakázána, mají do definice práv nezařazení uživatelé o stupeň nižší právo na akce, než je minimální zadané právo na akce.
  • Pokud jsou k definici datového skladu definována práva a v konfiguraci standardně práva na všechny akce zakázána, nemají do definice práv nezařazení uživatelé žádná práva na akce.
 • Další pravidla
  • Pokud je uživatel nebo role přiřazena, platí právo přístupu a právo na akce podle zadaných práv.
  • Nastavení práv uživatele má přednost před nastavením práv role, do které je uživatel zařazen.


další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export