Celní případy - Změny 2019

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2019.1200 ze dne 30.12.2019

Novinka Celní sazebník - úprava atributu (zrušení sazebních specifikací u konkrétních zemí), přidání Upřesnění a Upřesnění význam.

Upřesnění bylo rovněž přidáno do přehledu doplňkových kódů.
Data se naplní importem z taric.xml (standartní import celních číselníků).

Při vyplňování položek bude případně kód upřesnění předvyplněn.


Novinka ECS Výstup - přidána možnost posílání xml zprávy Žádost o odvolání výstupu.

DN_RUKOV CZ570A
+ podpora importu odpovědi CR_RUKOV CZ571A.


Novinka ICS Dovoz, RHÚ - upraven filtr v hosp.podmínkách pro zobrazení pouze platných podmínek.


Novinka ICS Dovoz - přidána možnost exportu nové xml zprývy : CZ462A DN_OOPZ : Oznámení o předložení zboží

Deklarant v „Oznámení“ uvede odkazy na předchozí doklady vztahující se na zboží umístněné v dočasném skladu.

Scénář datové výměny viz dokumentace ICS KEL 1.90 + 7. Upraven dokument "Elektronické celní řízení na CÚ dovozu" - přidána nová kapitola 2.1.18. - web celní správy.

Scénář :
1/ DNPODD ->
2/ CI_REGD <-
3/ DN_OOPZ ->
4/ CR_PRID <-


Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly vyplněnosti dokladu ICS :

Změna kontroly pravidla PR265, které přiřazeno k "Označení předchozího dokladu" (GPA02) ve zprávách CZ415A a CZ417A:
"Jestliže je kategorie předchozího dokladu souhrnná deklarace,
Pak musí být Předchozí režim "00", "11", "21", "22", "23", "10"


Novinka ICS Dovoz - Změna kontroly pravidla PR483, které je přiřazeno k elementu "Druh prohlášení - střední část" (H03B) ve zprávách CZ415A (D_N_PODD) a CZ417A (D_N_OPR).:

"JESTLIŽE "Druh prohlášení - střední část" je běžné CP před předložením zboží nebo zjednodušené CP před předložením zboží ("D" nebo "F")
PAK předchozí režim musí být „00“.“


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola vyplněnosti dokladu PR545:

„JESTLIŽE "Druh prohlášení - střední část" je zjednodušené CP před předložením zboží ("F"),
PAK musí být použit ZJP MŘ“


Novinka Kalkulace slev a přirážek - do dialogu rozpočtu bude předvyplněna měna a kurz z dokladu.


Novinka Kopie dokladu, Nová z aktuální, ze vzoru, převody dokladů, generování dod. ICS : Atribut Dopravce bude přenesen na cílový doklad.


Novinka NCP, ICS Dovoz - přidána podpora už.uložené procedury po vygenerování dodatečných deklarací ICS Dovoz z NCP.

Na konci procesu bude zavolána dbo.ep_CLA_CopyDokladNCP2ICS se vstupním parametrem @IDNew - ID nového dokladu ICS.


Verze 2.0.2019.0907 ze dne 21.11.2019

Oprava Pokud měl deklarant nastaveno zpětné šifrování odpovědí od celníků, a sériové číslo dešifrovacího certifikátu začínalo na 00, pak mohlo dojít k tomu, že dešifrovací certifikát nebyl dohledán a nepodařilo se dešifrovat data.

Opraveno.Verze 2.0.2019.0903 ze dne 15.10.2019

Oprava ICS Dovoz - rozpočet PONx : (ve verzích 2.0.2019.0900 a 0901 ) Pokud byl rozpočet proveden v cizí měně a zároveň je PONZ prázdné, pak se neprovedl rozpočet PONT/PONEU.

Opraveno.Verze 2.0.2019.0900 ze dne 26.09.2019

Novinka Souhrnná deklarace - pro zprávu DN_PRISD zrušena kontrola vyplněnosti Místa.


Novinka Souhrnná deklarace - ošetřen export podání DN_SD CZ380A, nelze podat pro Oznámení o příjezdu.

Pro tuto variantu lze podat pouze zprávu DN_PRISD CZ392A.


Novinka ECS Vývoz - upravena akce Kalkulace slev a přirážek.

Pro částky v cizí měně budou dílčí rozpočtené částky přičteny přímo do fakt.ceny na položkách.


Novinka Souhrnná deklarace - do kontrol vyplněnosti dokladu pro zprávu CZ392A DNPRISD byla přidána kontrola PO228_POV:

JESTLIŽE "ZAJIŠTĚNÍ.Druh zajištění" je roven "9N01" nebo "9NCK"
PAK skupina "OZNAČENÍ ZAJIŠTĚNÍ" nesmí být použita,
JINAK skupina "OZNAČENÍ ZAJIŠTĚNÍ" musí být použita.


Novinka Souhrnná deklarace : přidány kontroly povinných atributů pro zprávu CZ392A v předchozích dokladech.


Novinka Souhrnná deklarace - nad přehledem položek a nad přehledem předchozích dokladů bude povolena akce: Odpis z dočasného skladu.


Novinka Souhnná deklarace : upraven výčet hodnot pro způsob proclení na položkách deklarace:

Kód / Popis
1 / Zboží osvobozené od cla dle nařízení Rady (EHS) č. 1186/2009
3 / Zboží fyzicky uložené do dočasného skladu
4 / Zboží v postavení dočasně uskladněného zboží umístěné mimo prostory dočasného skladu
C / Zboží Společenství
T / Zboží již propuštěné do režimu tranzitu, nebo přepravované v režimu AZS, doč.použití nebo cel.skladu

Změna exportu hodnot : DN_SD + DN_PRISD : přednost bude mít položková hodnota před hodnotou deklarace.


Novinka Souhrnná deklarace - přidána kontrola vyplněnosti Způsobu proclení :

kontrolováno pro podání DN_SD + DN_PRISD.Verze 2.0.2019.0606 ze dne 15.08.2019

Novinka Přehled poplatků nad položkami celní deklarace: sloupec Info byl přidán do tiskového zdroje xPoplatky.


Oprava Ečit - předvyplňování textu o.31

pokud byl zadán doplňkový kód tak se nepředvyplnil text z Ečitu.
Opraveno.
Při neexistenci ečit textu na úrovni dop.kódu se zkusí dohledat text z hlavní položky celní deklarace.Verze 2.0.2019.0603 ze dne 16.07.2019

Oprava Odesílání informací o změně stavu dokladu: pokud nebyl vyplněn text emailu, mohla se zobrazit chybová hláška Could not convert variant of type (Null) into type (OleStr).

Opraveno.Verze 2.0.2019.0600 ze dne 27.06.2019

Novinka JSD Dovoz - starý Dovoz + ZJCD Dovoz byly přesunuty pod "Staré celní postupy".


Novinka ICS Dovoz, NCP:

úprava exportu elementů GZB05, GZB06 Národní přídavný kód.
Pro kódy RXXX bude exportováno pouze pokud je uveden DPH kód B00.

Týká se xml zpráv DN_PODD a DN_DNCP (CZ415A, CZ423A).


Novinka Souhrnná deklarace - nová zpráva CZ392A, DN_PRISD - Oznámení o příjezdu zboží SDVerze 2.0.2019.0410 ze dne 17.05.2019

Novinka ECS Vývoz - dle pravidla C055 budou ke každé položce exportovány kontejnery, pokud je na hlavičce deklarace zadáno Kontejnery=Ano.

Pokud u některé položky není zadáno, bude se exportovat od pol.č.1.


Novinka ICS Dovoz / NCP - dle pravidla PR446 budou ke každé položce exportovány kontejnery, pokud je na hlavičce deklarace zadáno Kontejner=Ano.

Pokud u některé položky není zadáno, bude se exportovat od pol.č.1.


Novinka NCTS Přijatý - hlavička deklarace / zál. č.4 : Doč. sklad : rozšířen typ o položku: "Schválené místo jiné než dočasný sklad (čl.115/2 DA)"

položka "Jiné" přejmenována na "Schválené místo pro předložení zboží (čl. 115/1 DA)".

Do xml exportu dávky CZ007A DN_UKO bude exportován jako element SKL02 hodnota JineNezSklad. viz dokumentace KEL NCTS 2.55 ID zmeny 317.


Novinka NCTS Vydaný- úprava generování zprávy DN_STO Žádost o storno.

Element QSTO14 bude exportován pouze pro stav dokladu Přijato.Verze 2.0.2019.0405 ze dne 23.04.2019

Novinka ECS Vývoz - úprava kontroly C100:

Změna znění podmínky C100, která je přiřazena k elementům "Kód schváleného umístění zboží při odjezdu" (H07), "Kód sjednaného umístění zboží při odjezdu" (H05), "Pracoviště celního úřadu při odjezdu" (H15) a "Sjednané umístění zboží při odjezdu" (H85) ve zprávách CZ515A (D_N_PODV) a CZ513A (D_N_OPRV):
"JESTLIŽE skupina "VÝSLEDEK KONTROLY" (odstavec D) je použita
PAK
"Kód schváleného umístění zboží při odjezdu" MŮŽE být použit
"Pracoviště celního úřadu při odjezdu" MŮŽE být použito
"Kód sjednaného umístění zboží při odjezdu" MŮŽE být použit
"Sjednané umístění zboží při odjezdu" MŮŽE být použito
JINAK
"Kód schváleného umístění zboží při odjezdu" NESMÍ být použit
"Pracoviště celního úřadu při odjezdu" MŮŽE být použito
"Kód sjednaného umístění zboží při odjezdu" MŮŽE být použit
"Sjednané umístění zboží při odjezdu" MŮŽE být použito"


Novinka ECS Vývoz - úprava generování zprávy Žádost o storno.

Při volbě DCP na hl.deklarace bude exportován i element QSTO14.


Novinka Ze zpráv

CZ405A DN_PODDCN - Dovozní celní prohlášení na zboží v poštovním styku
a CZ407A DN_OPRCN - Podání žádosti na opravu CP na zboží v poštovním styku
odstraněny následující elementy:

H03A (Druh prohlášení - levá část)
H09 (Země odeslání)
H44 (Nákladové kusy celkem)
TRAN04 (Druh obchodu)
G14 (Kód způsobu hodnocení)
G27 (Statistická hodnota)
GP01 (Značky a čísla nákladových kusů)
GP03 (Druh nákladových kusů)
GP05 (Počet kusů)
a datová skupina GVOZ (Motorová vozidla).


Novinka ICS Dovoz - Přidána nová kontrola podmínky QP182DO:

JESTLIŽE je v elementu „Druh předloženého dokladu“ uveden fiktivní certifikát/licence (označený jako fiktivní v číselníku DOKTYP_D),
PAK tento datový element/skupina nesmí být použit(a),
JINAK může být použit(a).
Podmínka QP182DO přidána k elementům
GPD03 (Země vydání),
GPD11 (Označení položky licence)
a skupině GPDMJO (Odpisová měrná jednotka)

ve zprávách CZ415A, CZ417A, CZ405A, CZ407A, CZ423A, CZC15A a CZC17A.


Novinka ICS Dovoz, úprava kontroly podmínky C100D_H62:

JESTLIŽE je použito povolení typu Zjednodušený postup místního řízení
PAK "Sjednané umístění zboží při příjezdu" nesmí být použito,
JINAK "Sjednané umístění zboží při příjezdu" může být použito.


Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly podmínky C100D_H63:

JESTLIŽE je použito povolení typu Zjednodušený postup místního řízení
a zároveň oba druhy dopravy (na hranici/při příjezdu) jsou pevná dopravní zařízení,
PAK "Kód schváleného umístění zboží při příjezdu" musí být použit,
JINAK "Kód schváleného umístění zboží při příjezdu" může být použit.


Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly podmínky C100D_H78:

JESTLIŽE je použito povolení typu Zjednodušený postup místního řízení
PAK "Pracoviště celního úřadu při příjezdu" nesmí být použito,
JINAK "Pracoviště celního úřadu při příjezdu" může být použito.

Novinka ICS Dovoz - U datové skupiny GP (Nákladové kusy) ve zprávách

CZ405A - Dovozní celní prohlášení na zboží v poštovním styku
a CZ407A - Podání žádosti na opravu CP na zboží v poštovním styku

nastaveno maximální opakování skupiny 1x.
Ze seznamu nákl.kusů bude exportován pouze 1 záznam.


Novinka Úpravy v oblasti uvádění údajů o odpadech

1. Název elementu G15N změněn na "Kód odpadu" (původně "Evidenční číslo odpadu")
2. Název elementu G16N změněn na "Druh odpadu" (původně "Kód odpadu")

Kontrola QP33 ponechána v původní verzi ('WZE'), zatím se neví, kdy vyjde novela 2019 :

Před novelou legislativy 2019:
JESTLIŽE "Druh odpadu" = "WZE",
PAK datový element "Způsob využití odpadu" MUSÍ být použit
JINAK datový element "Způsob využití odpadu" NESMÍ být použit.

Po novele legislativy 2019:
JESTLIŽE byl použit "Druh odpadu",
PAK datový element "Způsob využití odpadu" MUSÍ být použit
JINAK datový element "Způsob využití odpadu" NESMÍ být použit.


Novinka ICS Dovoz - upravena podmínka PO334:

JESTLIŽE je použito CCŘ a není současně použito povolení typu Zápis do záznamů deklaranta,
PAK element nesmí být uveden,
JINAK může být uveden.


Novinka NCTS Vydaný - Změna kontroly QP452, které je přiřazeno k elementu "Typ dočasného skladu" (SKL02) ve zprávě CZ007A (D_N_UKO):

"JESTLIŽE je použit zjednodušený postup schváleného příjemce
PAK tento element MUSÍ obsahovat typ Schválený dočasný sklad nebo typ Schválené místo jiné než dočasný sklad."


Novinka NCTS Přijatý - změna kontroly podmínky QP454, která je přiřazená ke skupině "ADRESA" (SKLA) ve zprávě CZ007A (D_N_UKO):

"JESTLIŽE je v elementu "Typ dočasného skladu" použit Jednorázový dočasný sklad,
PAK skupina "ADRESA" MUSÍ být použita,
JINAK skupina "ADRESA" NESMÍ být použita."


Novinka NCTS Přijatý - přidána kontrola QP494 :

JESTLIŽE element "Druh zajištění" je roven "9N01" nebo "9NCK" PAK skupina "OZNAČENÍ ZAJIŠTĚNÍ" NESMÍ být použita
JINAK JESTLIŽE element "Druh zajištění" je roven "92ZL" a současně není použit zjednodušený postup schváleného příjemce,
PAK skupina "OZNAČENÍ ZAJIŠTĚNÍ" MŮŽE být použita
JINAK skupina "OZNAČENÍ ZAJIŠTĚNÍ" MUSÍ být použita.


Novinka NCTS Přijatý - hlavička deklarace / zál. č.4 : Doč. sklad : rozšířen typ o položku: "Schválené místo jiné než dočasný sklad (čl.115/2 DA)"

položka "Jiné" přejmenována na "Schválené místo pro předložení zboží (čl. 115/1 DA)".

Do xml exportu dávky CZ007A DN_UKO bude exportován jako element SKL02 hodnota JineNezSklad.
viz dokumentace KEL NCTS 2.55 ID zmeny 317.


Novinka NCTS Přijatý - úprava kontroly QP451, která je přiřazena k elementu "Číslo povolení" (SKL01) ve zprávě CZ007A (D_N_UKO):

"JESTLIŽE je v elementu "Typ dočasného skladu" použit Schválený dočasný sklad nebo Schválené místo jiné než dočasný sklad,
PAK "Číslo povolení" MUSÍ být použito,
JINAK "Číslo povolení" NESMÍ být použito."


Novinka NCTS Přijatý - Podmínka QP456 odstraněna od elementu " Kód sjednaného umístění zboží při příjezdu" (H61) ve zprávě CZ007A (D_N_UKO)


Novinka NCTS Přijatý - na hlavičku deklarace přidán nový atribut: "Kód schváleného místa".

Bude exportováno v DN_UKO CZ007A jako element SKL05.


Novinka NCTS Přijatý - zrušena kontrola QP276 - kontrolující vztah mezi

"Druhem zajištění":
"9N01" - Nepožadování jistoty podle čl. 51 nebo 88 celního kodexu
"9NCK" - Nepožadování jistoty podle čl. 189 celního kodexu

a "Označením zajištění GRN".


Novinka NCTS Přijatý - Přidána nová kontrola podmínky QP492:

"JESTLIŽE je v elementu "Typ dočasného skladu" použito Schválené místo pro předložení zboží,
PAK element „Kód schváleného místa“ MUSÍ být použit,
JINAK element Kód schváleného místa“ NESMÍ být použit."
Podmínka QP492 přiřazena k elementu "Kód schváleného místa" (SKL05) ve zprávě CZ007A (D_N_UKO)


Novinka Souhrnná deklarace - oprava kontroly PO140D_GUF01 :

JESTLIŽE je "ZAJIŠTĚNÍ.Druh zajištění" roven "9110", "92ZL", "9ZD1" nebo "95ZP",
PAK element GRN musí být použit,
JINAK JESTLIŽE je "ZAJIŠTĚNÍ.Druh zajištění" roven "93CJ" ,
PAK element GRN může být použit,
JINAK element GRN nesmí být použit.


Novinka Souhrnná deklarace :

Změna kontroly podmínky PO206 navěšené na skupinu SKLA ve zprávě CZ380A
PO206: JESTLIŽE je v elementu "Typ dočasného skladu" použit jednorázový dočasný sklad
PAK skupina "ADRESA" musí být použita,
JINAK skupina "ADRESA" nesmí být použita.


Novinka Souhrnná deklarace - Změna znění podmínky PO220 navěšené na SKL01 ve zprávě CZ380A:

PO220: JESTLIŽE je v elementu "Typ dočasného skladu" použit schválený dočasný sklad nebo schválené místo jiné než dočasný sklad,
PAK "Číslo povolení" musí být použito,
JINAK "Číslo povolení" nesmí být použito.


Novinka Souhrnná deklarace : Změna kontroly podmínky PO365 navěšené na SKL05 ve zprávě CZ380A:

PO365: JESTLIŽE je v elementu "Typ dočasného skladu" použit typ schválené místo pro předložení zboží
PAK element "Kód schváleného místa" musí být použit,
JINAK element "Kód schváleného místa" nesmí být použit.

Editační pole “Kód schváleného umístění zboží” bude zpřístupňováno dle podmínky PO365.


Novinka Souhrnná deklarace : Změna kontroly pravidla PR205 navěšeného na GU01 ve zprávě CZ380A

PR205: Pro zajištění dočasného skladu se mohou použít pouze druhy zajištění "9110", "9120", "92ZL", "93CJ", "9ZD1", "9ZD2", "95ZP", "9NCK", "9N01".


Novinka Souhrnná deklarace - hlavička deklarace / zál. č.4 : Doč. sklad : rozšířen typ o položku: "Schválené místo jiné než dočasný sklad (čl.115/2 DA)"

položka "Jiné" přejmenována na "Schválené místo pro předložení zboží (čl. 115/1 DA)".

Do xml exportu dávky CZ380A bude exportován jako element SKL02 hodnota JineNezSklad.Verze 2.0.2019.0401 ze dne 09.04.2019

Novinka ICS Dovoz - rozšířeno pole DCH faktury na 80 zn.


Novinka ECS Vývoz, NCTS Vydaný - upraveny kontroly na MRN, hav.postup, a Datum propuštění.


Novinka Import položek z excelu/ze schránky:

Byla rozšířena možnost importu Nákladových kusů, včetně odkazu na balení, a možnost importu Předložených podkladů a licencí.

jména polí:
NKDruh1 NKZnacky1 NKPocetNK1 NKPocetKS1
NKDruh2 NKZnacky2 NKPocetNK2 NKPocetKS2
PDKod1 PDOzn1
PDKod2 PDOzn2


Novinka Hlavička deklarace - tlačítko

Kromě tlačítek OK, OK+Kontrola, Storno, Podání, Analýza chyb se může také zobrazit tlačítko Info z CÚ.
Tlačítko je určeno pro zobrazení dalších informací - zobrazení poslední navázané informační zprávy typu :

CZ435A - DN_ODPD - Žádost o odpis přijata
CZ433A - C_I_IOPD - Vyrozumění o provedení opravy nesprávnosti a o aktuálním stavu CP

CZ519A - C_I_ODCHV - CÚ vývozu vyzývá deklaranta k dořešení odchylek zjištěných na CÚ výstupu
CZ521A - C_R_ODOV - Informace o odmítnutí odbavení
CZ522A - C_R_NVYST - Rozhodnutí o zákazu výstupu zásilky
CZ532A - C_I_VYJV - Sdělení k uplatnění práva na vyjádření
CZ551A - C_R_NPRV - Rozhodnutí o nepropuštění
CZ598A - C_I_VOP - Vyrozumění o opravě na základě ustanovení § 17 odst. 2 celního zákona

CZ019A - C_I_ODCH - Výzva držiteli režimu k projednání nesrovnalostí
CZ021A - C_R_ODO - Odmítnutí předložení zboží
CZ022A - C_R_OSTO - Návrat do stavu před zrušením TCP

CZ035A - C_I_ZDR - Oznámení o zahájení řízení ve věci vyměření celního dluhu
CZ036A - C_I_VDR - Výzva k prokázání skutečností
CZ051A - C_R_NPR - Rozhodnutí o nepropuštění
CZ079A - C_I_VOPT - Vyrozumění o opravě na základě ustanovení § 17 odst. 2 celního zákona
CZ388A - C_I_DORSD - Výzva na dořešení odpisu SD
CZ386A - C_R_ZOSD - Rozhodnutí o zamítnutí změny SD


Novinka Záruky - při importu xml zprávy CZ037A CI_ZAJ bude zpracováván datový element GUU09 Režim.

Data budou zobrazena v přehledu na akci nad celní zárukou: Přehled použití záruky.


Novinka Přidána podpora generování dokladu CMR z Výdejek.

Do odstavce 5 Připojené doklady bude předvyplněn prefix DL.


Oprava ICS Dovoz - v případě, že výpočet CLA nevychází z jiného základu, a celní webová služba nevrátí žádná data ohledně DPH, mohla být zobrazena chybová hláška: není platné desetinné číslo.

Opraveno. např. položka : CN 7504 00 00, zeme US, Kod pref 100, rezim 5100


Oprava Kopie dokladu/položky: v závislosti na SQL serveru mohlo dojít při kopii předložených podkladů a licencí k prohození pořadí oproti zdrojovému dokladu.

Opraveno.Verze 2.0.2019.0103 ze dne 14.02.2019

Novinka ICS Dovoz - úprava zadávání kvót na položkách dokladu - zál.č.3 Ostatní údaje - na 3 des.místa.


Novinka ICS Dovoz - přidána podpora způsobu platby "B" - Změna legislativy a zavedení platebních terminálů umožní zaplatit částku celního dluhu platební kartou.

Upravena kontrola PR334:

1. Upraveno znění pravidla PR334:
JESTLIŽE je navrženo nezajišťováni celního dluhu při platbě v hotovosti (9NPH),

PAK musí být použit Způsob platby "A = Při platbě v hotovosti zaměstnancům celní správy" nebo "B = Platba platební kartou"

JINAK nesmí být použit Způsob platby "A = Při platbě v hotovosti zaměstnancům celní správy" ani "B = Platba platební kartou".


Novinka Stahování číselníků - upraven proces stahování, pokud dojde k chybě inicializaci web services, proces bude přerušen s odpovídající chybovou hláškou..Verze 2.0.2019.0100 ze dne 15.01.2019

Novinka Stahování celních číselníků - při stahování přes celní webovou službu se může stát, že celní web přesměrovává požadavek z http na https službu a na klientovi se zobrazí chyba ohledně upozornění na přesměrování.

Upraveno, bude ignorováno.


Oprava ICS Dovoz - v editoru položek se mohla při pohybu v nadřazeném přehledu (Ctrl+PgUp, Ctrl+PgDn) zobrazovat zavádějící hláška o změně dat, i když k žádné změně nedošlo.

Opraveno.


Oprava ICS Dovoz - oprava kontroly pro zadání čisté hmotnosti, pro hodnoty menší než 1 kg bylo hlášeno, že není zadáno.

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export