Důležité:


Celní případy - Změny 2014

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2014.1200 ze dne 29.12.2014

Novinka ICS Dovoz, úprava číselníků pro národní přídavné kódy sazeb DPH a SPD:
 • R005 První snížená sazba DPH u zdravotnických potřeb a prostředků
 • R006 První snížená sazba DPH u pomůcek pro postižené osoby, např. Braille papír, bílé hole pro nevidomé ...
 • R007 První snížená sazba DPH u dětských sedaček do automobilů
 • R008 První snížená sazba DPH u tepla a chladu zařazovaných podle nosičů
 • R013 První snížená sazba DPH u živých dřevin a rostlin a jejich cibulí, řezaných květin
 • R016 První snížená sazba DPH u palivového dřeva, pilin... HS kódu 4401
 • R017 První snížená sazba DPH u uměleckých děl a starožitností uvedených v příl.4 zákona o DPH
 • R018 První snížená sazba DPH u potravin a nápojů sazebních čísel 01-05, 07-23 a 25
 • R019 První snížená sazba DPH u farmaceutických výrobků kapitol 28 - 30, 40, 48, 56, 61 a 62 určených pro zdravotní péči vyjma těch, co lze zařadit do kódu R202
 • R020 První snížená sazba DPH u knih, novin a časopisů kapitoly 49 s reklamou méně než 50% plochy vyjma těch, co lze zařadit do kódu R203
 • R201 Druhá snížená sazba DPH u zboží číselných kódů 0402, 0404, 1901, 2106 - Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti
 • R202 Druhá snížená sazba DPH u zboží číselných kódů 2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004 a 3006. Radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě – určené pro zdravotní a veterinární služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely
 • R203 Druhá snížená sazba DPH u zboží číselných kódů 4901, 4903 a 4904 - Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované (mimo zboží, kde reklama přesahuje 50% plochy)


Novinka ICS Dovoz, JSD Dovoz - na hlavičku dokladu byla přidána skupina atributů pro novou sazbu DPH.

V číselníku sazeb DPH je potřeba mít nastaveny celní kódy jednotlivých sazeb (nastaví se automaticky při upgrade verze) :

 • 1.snížená sazba DPH 15% - Kód 2
 • 2.snížená sazba DPH 10% - Kód 4
 • základní sazba DPH 21% - Kód 1


Novinka ICS Dovoz - přidána podpora nové xml zprávy CR_NPRID - CZ427A

Rozhodnutí o nepřijetí CP.


Novinka ICS Dovoz - přidání kontroly PR483 :

JESTLIŽE "Druh prohlášení - střední část" je běžné CP před předložením zboží nebo zjednodušené CP před předložením zboží ("D" nebo "F") PAK musí být použit ZJP MŘ a zároveň druhy dopravy na hranici i při příjezdu musí být jiné než pevná dopravní zařízení a současně předchozí režim musí být „00“.


Novinka

ICS Dovoz - přidána podpora pro nové druhy prohlášení - střední část : element H03B
D pro ICS Dovoz
F pro NCP ICS Dovoz.

D pro podání běžného celního prohlášení uvedeného pod kódem A dříve, než je deklarant schopen zboží předložit
F pro podání zjednodušeného celního prohlášení uvedeného pod kódem C dříve, než je deklarant schopen zboží předložit

el.komunikace je podobná jako stávající podání.
Dokumentace GŘC je popsána v : Elektronické celní řízení pro e-Dovoz, ECR_e-Dovoz_dovoz_1.58.doc kapitoly 2.4.13 Podání e-CP před předložením zboží, přijetí a 2.4.14 Nepřijetí.
Kódy D, E a F lze použít pouze v rámci postupu stanoveného v čl. 201 odst. 2, kdy celní orgány povolí podání celního prohlášení dříve, než je deklarant schopen zboží předložit.


Novinka Kopie dokladu, Nová z aktuální, Nová ze vzoru - do nově vzniklého dokladu stejného typu se přenesou vazby na hlavičkové podklady.


Novinka Kopie dokladů - Nová z aktuální, Nová ze vzoru, Převod dokladu na jiný typ :

Podle nastavení parametrů pro příslušný modul (ICS, ECS, Tranzit) se případně převezmou data pro Ceník a Příjemce služeb.


Oprava NCTS Vydaný - při zastupování typu

2 - Přímé zastoupení (ve smyslu čl.5 odst.2 první odrážky kodexu)
3 - Nepřímé zastoupení (ve smyslu čl.5 odst.2 druhé odrážky kodexu)

a vyplněné organizaci zástupce

se vracela chyba o chybějícím elementu REPLNG.
Opraveno.

(Netýkalo se zastupování č.1)Verze 2.0.2014.1102 ze dne 09.12.2014

Novinka ECS Vývoz - úprava kontrol zadání odst.1 EU/EX vs země určení a země příjemce TR.


Novinka Hromadné změny nad položkami dokladu - Předchozí doklady - zprovozněna akce pro kopii záznamů.


Novinka ICS Dovoz - změna kontrol o.1 vs země odeslání.

Nebude kontrolována země odesílatele, ale země odeslání na hlavičce deklarace.
Kontrola PR496:
JESTLIŽE je "země odeslání" zemí ESVO
PAK Druh prohlášení - levá část" musí být "EU",
JINAK Druh prohlášení - levá část" nesmí být "EU".


Novinka

Aktualizace číselníku povaha transakce.
Zrušeny kódy (nutno spustit import číselníků) :

15 Skutečný nebo zamýšlený převod vlastnictví za finanční nebo jiné protiplnění, s výjimkou transakcí patřících pod kódy začínající číslem 2, 7, 8 nebo 9, jedná-li se o finanční leasing (prodej či nákup na splátky).
31 Transakce zahrnující převod vlastnictví zboží bez protiplnění, pokud je zboží dodávané v rámci podpůrných programů uskutečňovaných nebo financovaných částečně anebo úplně Společenstvím.
32 Transakce zahrnující převod vlastnictví zboží bez protiplnění, jedná-li se o dodávky veřejné vládní pomoci, jiné než uskutečňované a financované Společenstvím.
33 Transakce zahrnující převod vlastnictví zboží bez protiplnění, jedná-li se o dodávky pomoci jednotlivých osob a nevládních organizací.
34 Ostatní transakce zahrnující převod vlastnictví bez protiplnění.
40 Dočasný vývoz, odeslání, dovoz nebo přijetí zboží za účelem jeho zpracování podle smlouvy (pasivního nebo aktivního zušlechtění) a následného zpětného dovozu, přijetí, vývozu nebo odeslání ve formě výrobku, který prošel zpracovatelskou operací, s výjimkou transakcí označovaných kódem 70.
50 Zpětný dovoz, přijetí, vývoz nebo odeslání zboží po jeho zpracování podle smlouvy (po pasivním nebo aktivním zušlechtění), následující po transakci označené kódem 40, s výjimkou transakcí patřících pod kód 70.
93 Odeslání nebo přijetí zboží v souvislosti s jeho prodejem nebo nákupem za finanční nebo jiné protiplnění mezi ovládající a ovládanou osobou nebo osobami majetkově provázanými, při kterém dochází k převodu vlastnictví.
95 Odeslání a přijetí zboží nakoupeného zpravodajskou jednotkou v jednom členském státě Společenství za účelem prodeje do druhého takového státu, do kterého je dopravováno přes území České republiky, kde je přiznáváno zvlášť k dani z přidané hodnoty, jako zboží pořízené v jiném členském státě a zvlášť jako zboží dodané do jiného členského státu.


Novinka Úprava el.podání dávky DI_PARKOM pro správu podepisovacích, šifrovacích certifikátů.

Přidán nový atribut CERTSIGN09.
Bude exportován s příznakem NE.


Oprava ICS Dovoz - neobchodní zboží

při podání mohla vyskočit chyba : Parametr není prázdný.
Při kombinaci dat : není přiděleno ad hoc EORI, deklarant nemá vyplněno EORI v číselníku organizací.
Opraveno.


Oprava ECS Vývoz - exportoval se nadbytečný element REPLNG.

K 28.11.2014 byl zrušen. Opraveno.

Zůstává pouze pro NCTS zprávy : DN_POD, DN_OPR, DN_STO, DI_PAT.


Oprava ECS Vývoz - oprava kontroly zadaného kurzu.

Např. kurz pro měnu UAH byl hlášen jako nevyhovující.
Opraveno.Verze 2.0.2014.1100 ze dne 28.11.2014

Novinka NCTS Vydaný - přidána podpora importu nových zpráv : CI_ZDR, CI_VDR.

Do editoru dokladu, do sekce pátrání po zásilce byl přidán atribut poznámka CÚ.

CZ035A CI_ZDR Oznámení o zahájení řízení ve věci vyměření celního dluhu
Informace ohledně rozhodnutí budou importovány do atributů v sekci pátrání po zásilce, poznámka CÚ.
Stav dokladu bude nastaven na : Celní dluh.

CZ036A CI_VDR Výzva k prokázání skutečností
Informace ohledně rozhodnutí budou importovány do atributů v sekci pátrání po zásilce, poznámka CÚ.
Pokud budou zaslány data Datum zahájení šetření a Lhůta pro odpověd HP, tak budou v dokladu aktualizována.
Stav dokladu bude nastaven na : Doklady - žádost CÚ.


Novinka Úpravy exportů podávacích dávek.

Změny v pořizování názvu a adresních údajů subjektů
Zpětně nekompatibilní.
Moduly : Souhrnná deklarace, ICS Dovoz, NCTS Vydaný, NCTS Přijatý
Podrobně dále v textu


Novinka ICS Dovoz - úprava importu zprávy CI_IOPD CZ433A :Informace o aktuálním stavu CP s AZS/N-P po rozhodnutí o opravném prostředku

Zpráva CZ433A bude zasílána jak v režimu 41 s P/N tak i v režimu 71 s povolenou manipulací.

Po příjmu zprávy se nastaví stav dokladu na : Oprava přijata,
dále proběhne porovnání dat dokladu vůči xml datům.
Pokud bude nalezen rozdíl, bude doklad upraven a bude zobrazen log změn.

Dále se promítnou změny v zaplaceném clu do celního skladu k příslušným celním příjemkám/položkám.


Novinka 1. Přidáno kontrola pravidla QP420: jestliže element Druh dopravy ve vnitrozemí=5 (Poštovní doprava) nebo element Druh dopravy na hranici=5 (Poštovní doprava)

pak musí oba elementy Druh dopravy ve vnitrozemí a Druh dopravy na hranici obsahovat hodnotu 5 (Poštovní doprava)
2. Pravidlo QP420 přiřazeno k elementům Druh dopravy ve vnitrozemí (H17) a Druh dopravy na hranici (H17H) ve zprávách ve zprávách D_N_PODV (CZ515A) a D_N_OPRV (CZ513A)


Novinka ICS Dovoz - přidání kontroly PR315 :

JESTLIŽE je předchozí režim "21", "22", "23" a Druh prohlášení - střední část není Doplňkové celní prohlášení ("Y" nebo "Z"),
PAK
JESTLIŽE je použit ZJP MŘ,
PAK musí být uvedena alespoň jedna skupina Předchozí doklady s kategorií "Y" a zároveň alespoň jedna skupina Předchozí doklady s kategorií "X",
JINAK musí být uvedena alespoň jedna skupina Předchozí doklady s kategorií "Y" nebo s kategorií "Z" a zároveň alespoň jedna skupina Předchozí doklady s kategorií "X"
nebo s kategorií "Z"."


Novinka ICS Dovoz - oprava kontrol pro pravidla D007 a D008_D009.

Byl chybně kontrolován typ skladu D. (test byl na položkové hodnoty, mělo být na hlavičkový údaj typ skladu)
Opraveno.

D007 : cena za položku je povinná pro :
volný oběh (0XYY, 4XYY, 6XYY) , aktivní zušlechťovací styk v podmíněném systému (51YY), dočasné použití (53YY), přepracování pod celním dohledem (91YY) a uskladnění ve skladu typu D.

D008_D009 Kód způsobu hodnocení :
Není -li použit ZJP NCP a vyžadují-li podmínky daného režimu použití tohoto údaje, musí být tento údaj povinně uveden. jestliže je použit některý z režimů:
- volný oběh (0XYY, 4XYY, 6XYY)
- aktivní zušlechťovací styk v podmíněném systému (51YY)
- dočasné použití (53YY)
- přepracování pod celním dohledem (91YY)
- uskladnění (71YY) ve skladu typu D pak tento element musí být použit jinak nesmí být použit.


Novinka NCTS Vydaný - přidána kontrola QP123 :

které je přiřazeno ke skupině "CELNÍ ÚŘAD tranzitní" (COT) ve zprávách CZ015A a CZ013A:
jestliže celní úřad určení leží v zemi společného tranzitu, která není členskou zemí EU a nejedná se o tranzitní prohlášení v režimu TIR
pak minimálně jedna skupina "TRANZITNÍ CELNÍ ÚŘAD" (odstavec 51) musí obsahovat tranzitní celní úřad ze shodné země se zemí celního úřadu určení.


Novinka Přidána kontrola QP421: Jestliže je země celního úřadu určení ne EU zemí společného tranzitu pak skupina "PŘEDCHOZÍ DOKLADY" může být použita jinak skupina ""PŘEDCHOZÍ DOKLADY"" musí být použita

Podmínka QP421 přidána ke skupině "PŘEDCHOZÍ DOKLADY" (GPA) ve zprávách CZ015A a CZ013A.


Novinka Úpravy exportů podávacích dávek.

Změny v pořizování názvu a adresních údajů subjektů
Zpětně nekompatibilní.
Moduly : Souhrnná deklarace, ICS Dovoz, NCTS Vydaný, NCTS Přijatý,

NCTS :
1. Změna znění podmínky C501, která je přiřazena k názvu a adresním údajům subjektů ZÚČASTNĚNÝ odesílatel(TCR), ZÚČASTNĚNÝ příjemce(TCE), ZÚČASTNĚNÝ ODESILATEL – SECURITY(STRC), ZÚČASTNĚNÝ PŘÍJEMCE – SECURITY(STCE), PŘEPRAVCE – SECURITY(SPRE), ZÚČASTNĚNÝ odesílatel (položka) (GTCR), ZÚČASTNĚNÝ příjemce (položka)(GTCE), ZÚČASTNĚNÝ odesílatel (položka) – SECURITY (GSTCR), ZÚČASTNĚNÝ příjemce (položka) – SECURITY (GSTCE) ve zprávách CZ015A a CZ013A,  :
JESTLIŽE je položka TIN uvedena
PAK tento element NESMÍ být použit
JINAK tento element MUSÍ být použit
2. Přidána nová podmínka C503:
JESTLIŽE je položka TIN uvedena
PAK tento element NESMÍ být použit
JINAK tento element MŮŽE být použit
3. Podmínka C503 přiřazena k elementům NAD LNG (TCRLNG), (TCELNG), (STRCLNG), (STCELNG), (SPRELNG), (GTCRLNG), (GTCELNG), (GSTCRLNG), (GSTCELNG) ve zprávách CZ015A a CZ013A.
4. Přidáno nové pravidlo R840:
Může být deklarováno jenom platné řádné EORI číslo nebo platné TCUIN (Third Country Unique Identification Number) číslo
5. Pravidlo R840 přiřazeno k elementům Číslo účastníka - odesílatele - TIN (STCR07), Číslo účastníka - příjemce - TIN (STCE07), Číslo přepravce - TIN (SPRE07), TIN (číslo zúčastněného) (GSTCR07), TIN (číslo zúčastněného) (GSTCE07) ve zprávách CZ015A a CZ013A.
6. Odstraněn název a adresní údaje ze skupin ZÚČASTNĚNÝ hlavní povinný (TP) a ZÁSTUPCE (REP), tedy elementy TP01, TP02, TP03, TP04, TP05, TPLNG, REP01N, REP02N, REP03N, REP04N a REP05N, ze zpráv CZ015A, CZ013A, CZ014A a CZ103A.
7. Odstraněn název a adresní údaje ze skupiny ZÚČASTNĚNÝ příjemce v místě určení (TD), tedy elementy TD01, TD02, TD03, TD04, TD05 a TDLNG, ze zprávy CZ007A.
8. Pravidlo pr84A nahrazeno regulárním výrazem A-Z]{2}[!-\x7F]+ u elementu TIN (číslo zúčastněného) (TP07) ve zprávách CZ015A, CZ013A, CZ014A, CZ103A a CZ111A.
9. Odstraněno komentářové pravidlo K025 (Název a adresní údaje subjektu, zaslané ve zprávě, budou vždy, pokud bude uvedeno platné EORI číslo, přepsány hodnotami z centrálního registru subjektů.) ve všech výskytech.


ECS :
1. Změna znění podmínky C501, která je přiřazena k názvu a adresním údajům subjektů ZÚČASTNĚNÝ příjemce(TCE), ZÚČASTNĚNÝ příjemce (položka)(GTCE) ve zprávách ve zprávách D_N_PODV (CZ515A), D_N_OPRV (CZ513A), D_N_EXS (CZ615A) a D_N_OPRX (CZ613A); ZÚČASTNĚNÝ odesílatel (TCR), ZÚČASTNĚNÝ odesílatel (položka) (GTCR) ve zprávách D_N_EXS (CZ615A) a D_N_OPRX (CZ613A) :
JESTLIŽE je položka TIN uvedena
PAK tento element NESMÍ být použit
JINAK tento element MUSÍ být použit
2. Přidána nová podmínka C503:
JESTLIŽE je položka TIN uvedena
PAK tento element NESMÍ být použit
JINAK tento element MŮŽE být použit
3. Podmínka C503 přiřazena k elementům NAD LNG (TCRLNG), (TCELNG), (GTCRLNG), (GTCELNG) ve zprávách D_N_PODV (CZ515A), D_N_OPRV (CZ513A), D_N_EXS (CZ615A).
4. Přidáno nové pravidlo R840:
Může být deklarováno jenom platné řádné EORI číslo nebo platné TCUIN (Third Country Unique Identification Number) číslo
5. Pravidlo R840 přiřazeno k elementům TIN (číslo zúčastněného) (TCR07), (TCE07), (GTCR07), (GTCE07) ve zprávách D_N_EXS (CZ615A) a D_N_OPRX (CZ613A).
6. Odstraněn název a adresní údaje ze skupin ZÚČASTNĚNÝ deklarant (TDKL) a ZÚČASTNĚNÝ zástupce (REP), tedy elementy TDKL01, TDKL02, TDKL03, TDKL04, TDKL05, TDKLLNG, REP01N, REP02N, REP03N, REP04N a REP05N ze zpráv D_N_PODV (CZ515A), D_N_OPRV (CZ513A), D_N_STOV (CZ514A), D_I_PATV (CZ583A) a D_I_DODP (CZ530A).
7. Odstraněn název a adresní údaje ze skupin ZÚČASTNĚNÝ hlavní povinný (TP) a ZÁSTUPCE (REP), tedy elementy TP01, TP02, TP03, TP04, TP05, TPLNG, REP01N, REP02N, REP03N, REP04N a REP05N ze zprávy D_N_UVSO (CZ047A)
8. Odstraněn název a adresní údaje ze skupin ZÚČASTNĚNÝ vývozce (TE) a ZÚČASTNĚNÝ vývozce (položka) (GTE), tedy elementy TE01, TE02, TE03, TE04, TE05, TELNG, GTE01, GTE02, GTE03, GTE04, GTE05 a GTELNG ze zpráv D_N_PODV (CZ515A), D_N_OPRV (CZ513A).
9. Odstraněn název a adresní údaje ze skupiny ZÚČASTNĚNÝ - lokální autorita na výstupu (TLA), tedy elementy TLA01, TLA02, TLA03, TLA04, TLA05 a TLALNG, ze zpráv D_N_UKOV (CZ507A), D_N_MANIF (CZ547A), D_N_ZMANIF (CZ549A), D_N_RUKOV (CZ570A), D_I_VYST (CZ618A).
10. Odstraněn název a adresní údaje ze skupin OSOBA PODÁVAJÍCÍ SOUHRNNÉ CELNÍ PROHLÁŠENÍ (TLODG) a ZÚČASTNĚNÝ zástupce (REP), tedy elementy TLODG01, TLODG02, TLODG03, TLODG04, TLODG05, TLODGLNG, REP01N, REP02N, REP03N, REP04N a REP05N ze zpráv D_N_EXS (CZ615A) a D_N_OPRX (CZ613A)
11. Pravidlo pr84A nahrazeno regulárním výrazem A-Z]{2}[!-\x7F]+ u elementu TIN (číslo zúčastněného) (TP07) ve zprávě D_N_UVSO (CZ047A).
12. Odstraněno komentářové pravidlo K025 (Název a adresní údaje subjektu, zaslané ve zprávě, budou vždy, pokud bude uvedeno platné EORI číslo, přepsány hodnotami z centrálního registru subjektů.) ve všech výskytech.

ICS :
Ze zpráv CZ490A, CZ493A odstraněny elementy TDKL01, TDKL02, TDKL03, TDKL04, TDKL05, REP01N, REP02N, REP03N, REP04N, REP05N
Ze zprávy CZ434A odstraněny elementy TDKL01, TDKL02, TDKL03, TDKL04, TDKL05, REP01N, REP02N, REP03N, REP04N, REP05N
Odstraněno použití QP105D_TDKL u TDKL07 a QP105D_REP u REP07N ve zprávě CZ434A
Změna znění podmínky C501_TDKL navěšené na TDKL01 - TDKL05 ve zprávách CZ405A, CZ407A
Změna znění podmínky C501_GTCR navěšené na GTCR01 - GTCR05 ve zprávách CZ415A, CZ417A, CZ423A
Změna znění podmínky C501_TCR navěšené na TCR01 - TCR05 ve zprávách CZ415A, CZ417A, CZ423A
Ze zpráv CZ415A, CZ417A, CZ423A, CZ411A, CZ471A, CZ440A, CZ442A, CZ444A, CZ446A odstraněny elementy TDKL01, TDKL02, TDKL03, TDKL04, TDKL05, REP01N, REP02N, REP03N, REP04N, REP05N
Odstraněno použití QP105D_TDKL u TDKL07 a QP105D_REP u REP07N ve zprávách CZ415A, CZ417A, CZ423A, CZ411A, CZ471A, CZ440A, CZ442A, CZ444A, CZ446A
Zrušeno pravidlo QP105D_TDKL
Zrušeno pravidlo QP105D_REPVerze 2.0.2014.1000 ze dne 31.10.2014

Oprava Import doručenek přes automat - po skončení procesu načítání zůstalo zobrazeno okno výsledku načítání procesu.

Opraveno, při akci automatu nebo opakovaného načítání nebude výsledek výsledek procesu zůstávat zobrazen. Pouze u akce vstupu do přehledu.


Oprava ICS Dovoz

Opraveny akce Výpočet cla a Hromadný výpočet cla - pro web službu výpočtu se neposílala země odeslání, pouze země původu.
GŘC web brána pak mohla hlásit problém s použitou preferencí.
Elementy:
P15 - země odeslání
P34 - země původu


Novinka Předložené podklady, licence - akce
 • Kopie položky
 • Nová z aktuální
 • Nová ze vzoru

V nastavení parametrů lze nastavit, zda se při kopii předložených podkladů a licencí mají přenášet vazby na dokumenty (skeny).
V nastavení parametrů jsou volby přednastaveny na : Ano (současné chování).


Oprava ICS Dovoz - při importu RHÚ dat se mohla vyplnit lhůta RHÚ jako 1.1.1900.

Opraveno.
(Nemělo vliv na další el.komunikaci, pouze případně v tisku.)


Novinka Přípravná fakturace - upraveno generování z celních dokladů.

Jako odběratel bude použit Příjemce služeb, pokud bude vyplněn, jinak Vývozce nebo Dovozce, podle druhu dokladu.


Novinka Výpočet cla - upraven test na nevybíranou částku cla - 256,- Kč včetně.Verze 2.0.2014.0900 ze dne 22.09.2014

Novinka Odesílání informací o změně stavu dokladu:

Přidána podpora stavu Storno.
Předěláno zadávání tisk.sestav.
Dříve šlo zadat pouze dvě tisk.sestavy pro stavy Propuštěno a Ukončeno.
Nyní lze libovolně na výčet stavů, počet neomezen.
Přechodem na vyšší verzi dojde k automatickému vygenerování záznamů, dle původního nastavení.
Zůstávají zachovány volby Zahrnout (tisk.sestavu do emailu), a Smazat po (datový soubor tisku na disku (jpg, pdf,...)).

Pokud je zadán druh dokladu všechny deklarace, pak nepůjde přidat záznam pro tisk.formulář (podobné původní chování) - program by nevěděl, jaké sestavy nabídnout, nebyly by vytvořeny správné tiskové zdroje.
Pokud nastavení obsahuje nějaký záznam s tisk. formulářem, pak nepůjde změnit druh dokladu nastavení.


Novinka ECS Vývoz - oprava exportu ref. čísla, pokud je vyplněno na položkách a ne na hlavičce.

Element H06 - se nebude exportovat.
Element G44 - bude obsahovat položková ref. čísla.


Novinka Do editoru dokladů ICS Dovoz, ECS Vývoz - byl přidán atribu: Lhůta RHÚ.

- lhůta zpětný dovoz (o.44)
- lhůta na vyřízení RHÚ.

Plní se načtením xml zpráv CR_PROV, CR_PROD - elementy RHU06 a QRHU05.


Novinka Převod dokladu Ukončení před tranzitem na NCTS Vydaný - kopie předložených podkladů a licencí : položkové záznamy budou převzaty, a v případě, že se v položkách zdrojového dokladu vyskytují položky:
 • N380 - Obchodní faktura
 • N325 - Proforma faktura

budou nahrazeny adekvátními záznamy pro modul NCTS Vydaný : 380, 325.
Nastavení parametrů : kopie dokladů(nová z aktuální, ze vzoru) : nemá vliv, u převodu na jiný typ se podklady přenášejí vždy.Verze 2.0.2014.0800 ze dne 02.09.2014

Novinka Odpovědi a doručenky od CÚ - Opakované načítání

Nad přehled Doručenky a odpovědi byla přidána akce pro opakované načítání.
Po spuštění akce se bude automaticky a neustále spouštět akce pro načítání odpovědí, po skončení počká nastavený interval a spustí se znovu. Akci lze přerušit ve fázi načítání i ve fázi čekání.
Interval (počet sekund) lze nastavit v konfiguraci - Možnosti / Uživatelské konstanty lokální - záložka Celní případy (přednastaveno 10sec).

Je vhodné zapnout logování zpráv, aby bylo vidět, co se kdy dělo.
Případné chyby budou zalogovány, bez zobrazení dialogu.
Pouze pokud by systém nemohl rozhodnout sám, tak se proces pozastaví se zobrazením dialogu : např. pokud je xml zpráva s prošlým certifikátem el.podpisu, tak je na uživateli, zda zprávě přesto bude důvěřovat nebo ne. (stává se občas v době výměny celního šifrovacího/podepisovacího certifikátu, když zprávy od VAN operátora stáhne o den později,....).

Ošetřen stav, kdy nejsou k importu žádné zprávy, akci lze přerušit. Loguje se jen prvotní spuštění, ne opakované automatické.


Novinka ICS Dovoz - úprava importu zprávy CZ429A zpráva o propuštění.

V případě neshody DIČ u deklaranta - element TDKL09 - bude DIČ u organizace aktualizován.


Novinka Automatické (import zpráv CR_PROx,...) vytváření záznamů v číselníku organizací - případ duplicit

Do globálních konstant - Nastavení parametrů - Globální konfigurace byla přidána volba Import - založit organizaci při neurčitosti (přednastaveno: Ne).
V případě, že při vytváření/aktualizaci dokladu je dohledáno více organizací dle stejného TIN, EORI, SEED,...., pak bude záznam navázán na první nalezený. Pokud bude volba zaškrtnuta, bude nová organizace vytvořena a do dokladu navázána.


Novinka Položky - zpřístupněn atribut popis zboží s rozpadem na:
 • 31. Text zboží
 • 31. Text zboží - 255
 • 31. Text zboží - vše


Novinka Ukončení před tranzitem - Kopie položky

Pro kopii položky byla přidána možnost ovlivnit přenos předložených podkladů a licencí a přenos předchozích dokladů.
Dle nastavení parametrů - záložka č.4, Převody dokladů / Kopie dokladů / Předložené doklady + Předchozí doklady: Tranzit.


Novinka Do položek dokladů celních skladů doplněny vazby na hlavičky a položky dodatečných celních deklarací. Zároveň došlo ke sjednocení názvů vazeb:
 • Návazné NCTS/ECS/ICS
 • Návazné NCTS/ECS/ICS - položky
 • Dodatečné NCTS/ECS/ICS
 • Dodatečné NCTS/ECS/ICS - položkyVerze 2.0.2014.0600 ze dne 27.06.2014

Novinka Přípravná fakturace / ceníky

Úprava nabídky přehledu ceníků z celních dokladů ECS, ICS, NCTS, SD, NCP,....
Pokud bude zadána organizace Zástupce, budou rovněž zobrazeny ceníky této organizace.

Podpora organizací: Příjemce, Odesílatel, Hlavní povinný, Příjemce služeb, Zástupce.
Dále, pokud není v konfiguraci nastavena platnost nabídkových cen, je filtrováno na aktuální sklad.
Pokud je zadáno datum podání, je filtrováno na toto datum - termín dodávky a datum úhrady.


Novinka Archivace zpráv - upraveno pojmenování složek : pokud není vyplněno DIČ-DPH, bude použito EORI, pokud ani to nebude vyplněno, použije se 99999999 jako dosud.

Zároveň dochází ke změně u ECS Výstup, organizace se bude brát z Odesílatele/Vývozce - podobně jako u ECS Vývoz.

Rekapitulace exportu archivace zpráv pro doklady:
NCTS Vydaný, NCTS Přijatý, ECS Vývoz, ECS Výstup, ICS Dovoz, NCP ICS Dovoz, Souhrnná deklarace, Manifesty

NCTS Vydaný, ECS Vývoz, ECS Výstup, Manifest => Odesílatel.DIC DPH
NCTS Prijaty, ICS Dovoz, Souhrnná deklarace, NCP ICS Dovoz => Příjemce.DIC DPH
pokud není vyplněno DIČ DPH, pak EORI, případně konstanta 99999999.

Archivační složka : z definice zprávy / "DIC/EORI/99999999" / DruhDokladu+MRN
název souboru zprávy:

formát_ID.xml - pro ECR obalku verze 2.0 (el.podpis je součástí xml)

format_ID.xml - pro ECR obálku verze 1.1 (čisté xml)
format_ID.p7s - pro ECR obálku verze 1.1 (el.podpis) pro leg. CZ
format_ID.sig.xml - pro ECR obálku verze 1.1 (el.podpis) pro leg. SK

příklad : C:\ZpravyOUT\Archiv\99999999\ECS13CZ61000028RRFDZ0\CR_REGV_20134.xml


Novinka Celní záruky - přidána podpora archivace zpráv.

Nová definice zpráv nad přehledem Celní záruky.
Podobná funkcionalita jako v celních případech.
Podpora starých xml zpráv verze 1.1, ECR obálka verze 2.0 i xml pro legislativu SK.


Export do složky zadané v definici zprávy + kód a označení záruky.
Název souboru:

formát_ID.xml - pro ECR obálku verze 2.0 (el.podpis je součástí xml)

format_ID.xml - pro ECR obálku verze 1.1 (čisté xml)
format_ID.p7s - pro ECR obálku verze 1.1 (el.podpis) pro leg. CZ
format_ID.sig.xml - pro ECR obálku verze 1.1 (el.podpis) pro leg. SK

příklad : C:\ZpravyOUT\Archiv\4_08CZ900000L0000100010002\CR_ZAD_9716.xml


Novinka ICS Dovoz - Import mot.vozidel ze schránky - Přidána podpora importu pro atributy Značka a typ, Rok výroby.


Novinka Záruky - kód - úprava importu.

Upraven datový soubor pro import kódů zajištění (potřeba znovu spustit import).
Upraven přehled k výběru - je filtrován pouze na platné kódy Od-Do.Verze 2.0.2014.0500 ze dne 28.05.2014

Novinka ECS Vývoz - import zprávy CR_DPH CZ599A: Přidán nový atribut Datum ukončení AD.

Datum se bude plnit pouze v případě ukončení alternativním důkazem.
Import z elementu QUZA01, v případě, že je datum ukončení jiný než datum výstupu CRES15.


Novinka ICS Dovoz, editor položek

Rozšíření zadávání seznamu motorových vozidel, kromě VIN kódu lze zadat značku/typ, a rok výroby.
V exportu dávky DN_PODD se budou elementy exportovat pod názvy GVOZ01 a GVOZ02.


Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly D018:

Povolení režimu s hospodářským účinkem musí být použito,

pokud je použit režim 02, 41, 51, 53 a 91
nebo konečné použití - režim (40) s preferencí 115, 123, 140, 223, 240, 315, 323, 340,
nebo režim (40) s certifikátem N990 nebo D019

jinak nesmí být použito.


Novinka ICS Dovoz - Změna kontroly podmínky D020 navěšené na skupinu GMJZ - ekon.množství, MJ ve zprávách CZ415A, CZ417A - zpřesnění definice konečného užití s použitím nového certifikátu D019

D020: JESTLIŽE je navrhovaný režim RHU (02, 41, 51, 53, 71, 91) nebo konečné použití - režím (40) s preferencí
115,123,140,223,240,315,323,340, resp. režim (40) s certifikátem N990 nebo D019,
PAK skupina může být použita,
JINAK skupina nesmí být použita.


Novinka ICS Dovoz - Změna kontroly podmínky PO298 navěšené na elementy RHU07, RHU08.

RHU08 - Číslo druhého povolení - Číslo povolení konečného užití uváděné při současném použití AZSN
RHU07 - Země vydání druhého povolení - Dvoumístný kód země dle Nařízení komise č. 1833/2006. Slouží ke směrování kontroly ZJP do příslušné země vydání povolení.
Elementy musí být vyplněny pro podmínky:
- Navržený režim AZS/N (41) s preferencí 115, 123, 140, 223, 240, 315, 323, 340,
- resp. režim (41) s certifikátem N990 (Povolení k celnímu řízení s ekonomickými účinky / konečné použití) nebo D019

jinak nesmí být uvedeny.


Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly PR294:

Žádat o jednorázové RHÚ lze pouze pokud:

je použit režim 02, 41, 51, 53 a 91
nebo konečné použití - režim (40) s preferencí 115, 123, 140, 223, 240, 315, 323, 340,
nebo režim (40) s certifikátem N990 nebo D019


Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly PR383

pro režim 41 ( Dovoz do volného oběhu v rámci AZS v sys. navracení)

s preferencí

 • 115 - Třetí země - autonomní tarifní suspenze - specifické konečné použití zboží
 • 123 - Celní kvóta v rámci WTO - specifické konečné použití zboží
 • 140 - Snížení celní sazby na základě konečného použití zboží
 • 223 - Preference GSP - celní kvóta s konečným použitím zboží
 • 240 - Preference GSP - specifické konečné použití zboží
 • 315 - Preferenční celní sazba - specifické konečné použití zboží
 • 323 - Preferenční celní kvóta - specifické konečné použití zboží
 • 340 - Preferenční celní sazba - specifické konečné použití zboží

nebo s certifikátem

 • N990 - Povolení k celnímu řízení s ekonomickými účinky / konečné použití
 • D019 -

nelze žádat o jednorázové RHÚ.


Novinka ICS Dovoz - na zál. č.5 Ostatní údaje byl přidán Datum splatnosti.

Datum lze vyplnit ručně, nebo se automaticky vyplní z dat příchozí zprávy CR_PROD CZ429A Rozhodnutí o propuštění zboží do režimu. Import datumu splatnosti se provede pouze pokud datová zpráva obsahuje sekci PV (platební výměr) - atribut PPV06 Skutečné datum splatnosti, nebo PPV05 počet dní splatnosti.
Pokud je obsažen pouze element PPV05, pak je datum splatnosti roven počtu dní od datumu propuštění.


Novinka Přidána vazba mezi Položkami Žádosti o vrácení cla a položkami vývozní deklarace.Verze 2.0.2014.0400 ze dne 23.04.2014

Novinka ECS Vývoz - Změna pořizování poštovních zásilek

1. Odstraněno pravidlo QP245, které bylo přiřazeno k elementu "Referenční číslo celního úřadu výstupu" (COEXIT01) ve zprávách D_N_PODV (CZ515A) a D_N_OPRV (CZ513A)

2. Přidáno nové pravidlo QP407:

JESTLIŽE element "Druh dopravy ve vnitrozemí"=5 (Poštovní doprava) PAK element "Referenční číslo celního úřadu výstupu" může být libovolný zahraniční celní úřad nebo libovolné celní oddělení stejného celního úřadu, pod který patří celní oddělení uveden v elementu "Referenční číslo celního úřadu vývozu"

3.Pravidlo QP407 bylo přidáno k elementu "Referenční číslo celního úřadu výstupu" (COEXIT01) ve zprávách D_N_PODV (CZ515A) a D_N_OPRV (CZ513A).


Novinka Interní formát XML - Přidána podpora přenosu externích atributů na úrovni hlavičky deklarace a položek.

hlavička deklarace:
<HE_IQ_H_EXT>
... - názvy xml elementů dle sys.názvů atributů
</HE_IQ_H_EXT>

položky:
<HE_IQ_G_EXT>
...
</HE_IQ_G_EXT>


Oprava Export dat - staré celní postupy - JCS Dovoz, JCD Vývoz, Tranzit,.... DAW, VAW, TCP, TPP, B3O, DBW, VBW,.... se mohla zobrazit hláška, že došlo k chybě při exportu dat.

Opraveno.Verze 2.0.2014.0300 ze dne 27.03.2014

Novinka NCTS Vydaný - přidána podpora importu nových datových zpráv.
 • CI_STO CZ006A - Potvrzení přijetí žádosti o storno
 • CR_ZSTO CZ011A - Zamítnutí žádosti o storno
 • CR_OSTO CZ022A - Návrat do stavu před zrušením.

Detaily v dokumentaci celní správy : Elektronické celní řízení pro režim trazit, NCTS fáze 4, kapitoly: 2.5, 2.6, 2.7.


Novinka Obecné importy pro pluginy.

Pro nově vzniklé pluginy byla přidána možnost importovat data do importní mezitabulky.
Nad ní jsou akce pro: konfiguraci, log, zobrazení dat vzniklé deklarace, položek naimportovaných dat, a převody z mezitabulky do ostrých deklarací - Nová, nebo Nová ze vzoru.
Takto lze kombinovat data z naimportovaných dat (txt, xml,....) se vzorovými deklaracemi.
Přehled importní mezitabulky lze zpřístupnit pouze nově vytvořeným pluginem (akce Import).Verze 2.0.2014.0261 ze dne 27.02.2014

Novinka Generování záručních listin : změna předvyplnění celního úřadu záruky - nebude z nastavení parametrů, ale z CÚ předložení zboží konkrétního dokladu.


Novinka ICS Dovoz - úprava zaokrouhlení výpočtu DPH pomocí akce "Načíst základy DPH z položek" - v editoru dokladu, záložka č.5 Ostatní údaje.

Akce nebude zaokrouhlovat výsledek, podobně jako akce "Načíst DPH z položek".


Novinka Upraven import celního sazebníku, u 4 položek, které měly text popisu na více řádků a měly MJ<>---, a zároveň existovaly dop.kódy s MJ=--- bude přenesena tato MJ z dop.kódů do hlavní CN.


Novinka Záruky - do parametrů nastavení byl přidán atribut Datum rozhodnutí - k Rozhodnutí č.j. z bodu II b.


Novinka Upraven tisk záručních listin, ID= -870 - nově se tiskne číslo rozhodnutí z nastavení parametrů a datum čísla rozhodnutí z parametrů.


Novinka Upraveny tisk. formuláře EUR - A.TR : hmotnosti nebudou zaokrouhleny.

tisk. formuláře:

 • -466421 SK A.TR s rámečky
 • -568 CZ A.TR s rámečky
 • -563 CZ A.TR


Novinka Editor záruk: přidáno pole Jiné označení.

Z tohoto pole se přenese jiné označení do deklarace. Např pro zajištění typu 9120 - Souborná jistota povolená v jiném členském státě EU.

Z deklarace se exportuje do elementu GUF02.Verze 2.0.2014.0201 ze dne 10.02.2014

Novinka Úprava exportu a tisku předchozích dokladů.

V editoru předchozích dokladů lze zaškrtnout, který doklad je prvotní, ten bude mít přednost při exportu a tisku.Verze 2.0.2014.0100 ze dne 10.01.2014

Novinka Aktualizace číselníků:
 • tarzbozi.xml - taric
 • roldop.xml, celutvar.xml - číselních celních úřadů a jejich rolí
 • badcert.xml - číselník neplatných kombinací certifikátů
 • doktyp.xml - číselník předložených podkladů a licencí


Novinka ICS Dovoz - upraven limit pro výpočet cla - 256 Kč.


Novinka Import číselníků - upraven import pro případ datumového oddělovače jiného než '.'
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export