Banka - Změny 2019

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2019.1200 ze dne 30.12.2019

Oprava Automatické přiřazení úhrad - uživ.definice neakceptovalo uživatelské nastavení atributu Hledat v opačném druhu dokladů. Opraveno.


Oprava Opraveno dohledání úhrad pro záznamy, kde jsou uvedeny úvodní nuly v atributech VS, KS nebo SS. Dále pro více úhrad k položce bankovního výpisu, např. sdružené platby nebo připojené řádky kartového centra.


Novinka Opis exportu platebních příkazu lze nově dodatečně vytisknout pomocí akce Opis exportu. Akce je aktivní pouze pro realizované platební příkazy.


Novinka Upraven zápis příznaku účtování do řádků bankovních výpisů.

Upravena identifikace stavu bankovního výpisu.


Oprava Kartové centrum ČSOB a ČSOB (UTF-8) - textové soubory.

Pokud výpisy kartového centra obsahovaly transakce s typy platebních karet jiných než ECMC a VISA, nešly načíst. Opraveno, nyní se načítají všechny typy karet bez omezení.


Novinka Ve vzorech řádků bankovních výpisů byla doplněna akce Kopie.


Novinka Platební příkaz (tuzemský a zahraniční) lze nově označit jako SEPA převod. Pro takové platební příkazy jsou upravený kontroly povinných údajů:
 • Bankovní spojení plátce.
 • Číslo účtu plátce ve formátu IBAN.
 • Název účtu příjemce.
 • Bankovní spojení příjemce, vždy ve formátu IBAN.
 • Částka v měně EUR.
 • Datum splatnosti.

Atribut SWIFT byl ponechán jako povinný údaj, stejně jako účel platby z důvodu, že jsou vyžadovány u většiny bankovních formátů.

Označení SEPA pro platební příkazy lze přednastavit na bankovním spojení.


Oprava Pokud je v číselníku peněžních ústavů zadáno více záznamů se stejným kodem banky, tak se zveřejněné účty naimportují tolikrát, kolik je stejných kodů. Opraveno. V případě existence stejných kódů banky se naimportuje bankovní spojení s vazbou na nejmladsí záznam peněžního ústavu (podle data pořízení).


Novinka Do Opisu exportu zahraničních platebních příkazů byly doplněny údaje Účely platby 2, 3 a 4. Dále Účet příkazce a příjemce se tiskne ve formátu IBAN a v poli Banka - SWIFT peněžního ústavu.


Novinka Na úhradě k řádku bankovního výpisu při výběru deníkového záznamu (proklik VS) se nově vyplní atributy v oddíle Pohledávky resp. Závazky, pokud existuje vazba na fakturu.


Novinka V případě nedostupnosti webové služby MF ČR pro kontrolu nespolehlivého plátce a registrace bankovního účtu u správce daně, se chybová hláška nyní zobrazuje v procesním okně a již není třeba jí potvrzovat při každém výskytu.


Novinka V novém bankovním výpise se nyní automatický dotahuje kurz podle nastavení globální konstanty (přesný denní kurz

nebo denní kurz včetně předchozího) pro měnu výpisu.


Oprava U realizovaných platebních/inkasních příkazů bylo možno editovat částku v přehledu položek nebo detailů a byly přístupné akce Nový a Zrušit. Opraveno.


Novinka V editoru položky bankovního výpisu chyběly klávesové zkratky pro atributy:

ALT+V - Variabilní symbol ALT+D - Datum úhrady Klávesové zkratky byly doplněny.


Oprava Opravena filtrace v přehledech Pohledávky a Závazky při spuštění akce Zobrazit všechny nebo Zobrazit i uhrazené a následném výmazu podmínky v rychlém filtru.


Novinka Hodnota OrderRef1 je plněna do pole Reference v položkách kartového centra.

(při účtování je její hodnota případně zkrácena na max 20 znaků). Atribut Reference lze nastavit jako párovací znak.Verze 2.0.2019.0903 ze dne 15.10.2019

Oprava Při hromadné změně nad řádky bankovních výpisů s kombinaci Účet + další atribut se zobrazila chyba: "Incorrect syntax near ','.". Opraveno.Verze 2.0.2019.0900 ze dne 26.09.2019

Novinka Volba Hromadné změny nad bankovními spojeními byla rozšířena o atribut Měna. Hodnotu lze vybírat z číselníku měn.


Novinka Při zadávání bankovního výpisu se na položkách předvyplňuje měna, podle zadáné měny na hlavičce dokladu.


Novinka Automatické přiřazení úhrad v případě detekování bankovního spojení bez vazby na organizaci nebo zaměstnance, nalezení více bankovních spojení a pro záznamy, kde není vyplněný bankovní účet protistrany nyní pokračuje v hledání úhrad bez bankovního spojení.


Novinka Při vytvoření sdružené tuzemské platby se nyní uvádí všechny VS do účelu platby.


Novinka V přehledu Bankovní výpisy pro akci Dokumenty byla doplněna klávesová zkratka Shift+Ctrl+D.


Novinka U zahraničních platebních příkazů u Bankovního spojení příkazce byla odstraněna kontrola, zda bankovní ústav na vlastním bankovním spojení je nastaven jako tuzemský.


Novinka Při generování zveřejněných bankovních účtů se nově automatický provede konverze do tvaru IBAN nebo opačně. Byly rozšířený informační hlášky v procesním okně s výsledkem aktualizace jednotlivých bankovních účtů.


Novinka Nově lze hromadně změnit obsah atributu Text nad řádky bankovního výpisu i v případech, kdy k řádku byla přiřazená úhrada.


Novinka V rámci akce nad bankovním výpisem Generování bankovních spojení bylo odstraněno omezení na existenci nevyrovnaného salda pro organizaci a párovací znak.


Novinka Kartové centrum:

Upraven import souborů CS Flat a CS Flat DCC.


Novinka Úprava kontroly před účtováním

V případě, že je globální konstanta Banka - Kartové centrum - "Při účtování přebírat jako datum případu" nastavena na "Datum transakce z položek", provádí se před účtováním kontrola na datum transakce na položkách.

Dříve kontrola před účtováním kontrolovala, zda mají všechny položky daného kartového centra datum transakce stejného období, jako kartové centrum (hlavička). V případě, že tomu tak nebylo, byla zobrazena chybová hláška : "Některé položky dokladu spadají do jiného období než hlavička." a účtování nebylo provedeno.

Nově se kontroluje to, zda datum transakce všech položek daného kartového centra spadá do stejného období (bez ohledu na hlavičku kartového centra). V opačném případě je zobrazena chybová hláška : "Položky dokladu spadají do více období." a účtování není provedeno.

Úprava účtování

Při účtování, je-li globální konstanta Banka - Kartové centrum - "Při účtování přebírat jako datum případu" nastavena na "Datum transakce z položek", pak se určuje období a hlavní měna dle datumu transakce položky, která má nejstarší datum transakce. Období stavu se určuje dle datumu transakce každé položky zvlášť.


Novinka V definicích zpráv pro import Kartového centra je k dispozici nový formát "Kartové centrum - ČSOB XML". Pomocí tohoto formátu lze importovat data ze souborů typu XML.


Novinka Upravena akce Automatické přiřazení úhrad pro dohledání specifického symbolu. Nově se specifický symbol hledá ve variantách včetně úvodních nul a bez nich.


Novinka Do přehledu Řádky a detaily nad záznamy Platebních příkazů tuzemských a Inkasních příkazů tuzemských byla doplněna vazba na Bankovní spojení příjemce.


Novinka V některých případech v rámci připojení faktury se nevyplnil VS na úhradě. Pro tyto případy se nově do VS na úhradě bankovního řádku dotahne párovací znak, v případě závazků se zapisuje číslo dodavatelské faktury.

Jestliže není Variabilní symbol na úhradě bankovního výpisu zadán, systém nastaví VS z řádku bankovního výpisu.


Novinka V editoru Hromadné změny nad řádky výpisů se nyní při zadání účetního účtu dotahují atributy Typ změny a Příjmy a výdaje. Typ změny se přednastavuje podle typu aktualního záznamu (Debet/Kredit) a Částky.


Novinka V Globálních konstantách Banky jsou nové atributy:
 • Zapisovat výsledky přípravy účtování
 • Zapisovat výsledky autom. přiřazení úhrad

Default je zaškrtnuto. Nastavení atributů řídí zapisování výsledků do tabulky řádků bankovního výpisu. Z tabulky úhrad byli tyto atributy vymazány.


Novinka Datum párování se při přípravě účtování bankovního výpisu s vazbou na Leasing dohledává v těchto krocích:

1) z účetního deníku (z účetního dokladu s vazbou na prvotní zaúčtování pohybu Leasingu)
2) není-li dotaženo nebo je dotaženo datumů více, pak přímo z pohybu Leasingu s vazbou na řádek bankovního výpisu
3) není-li dotaženo, pak stejně jako pro FA, tzn. nejstarší datum párování z úč.deníku


Oprava V bankovním výpisu na řádku při prokliku přes variabilní symbol do účetního deníku se neakceptovalo uživatelské nastavení výchozí sestavy vč. filtru - opraveno.


Oprava Opraveno dotahování kurzu na úhradu faktury podle nastavení v konstantách - Kurz pro řádky výpisu brát z hlavičky výpisu / řádky výpisu při připojení faktury na na řádek bankovního výpisu přenosem z přehledu Závazky/Pohledávky.Verze 2.0.2019.0606 ze dne 15.08.2019

Oprava Bylo opraveno dohledání kurzu na úhradu bankovního výpisu. Chyba se projevovala v případě zakázáných kurzových rozdílů a hlavní měnou jinou než CZK.Verze 2.0.2019.0600 ze dne 27.06.2019

Novinka Do položek Kartového centra přidán nový sloupec "Provozovna". Při importu formátu KB-CSV je sloupec plněn údajem ze sloupce "POS".

V jiných formátech sloupec není plněn.

Na řádku kontace Kartového centra jsou rozšířeny volby pro přenos párovacího znaku o:

 • Číslo příjemce ... jako párovací znak se přenáší číslo příjemce
 • Provozovna ... jako párovací znak se přenáší provozovna

V editoru Definice kartového centra jsou rozšířeny volby pro přenos párovacího znaku úhrady a poplatku o:

 • Typ karty ... jako párovací znak se přenáší typ karty
 • Reference ... jako párovací znak se přenáší reference
 • Provozovna ... jako párovací znak se přenáší provozovna
 • Uživatelský sloupec ... jako párovací znak se přenáší hodnota uživatelského sloupce z hlavičky kartového centra
 • Uživ.sloupec-položka ... jako párovací znak se přenáší hodnota uživatelského sloupce z položky kartového centra


Novinka Pokud je saldokontní případ vyrovnaný a převede se do archivu, pak je zajištěno, aby příprava účtování bankovního výpisu tento saldokontní případ nebrala v úvahu.


Novinka V Automatickém přiřazení úhrad bylo opraveno vyhodnocení přeplacení dobropisů.


Oprava Opraveno hledání variabilního symbolu v účelech platby 2 až 4. Pokud je vyplněno pole VS a nedohledá se úhrada a je zapnuto hledání variabilního symbolu i v účelech platby 2 až 4, hledá se ještě jednou, bez VS a dle zjištěných variabilních symbolů v účelech platby.


Oprava Opraveno Automatické přiřazení úrad pokud je nalezeno více shodných faktur, v souvislosti s nastavením konstanty Přiřazovat úhrady i na již uhrazené faktury.


Oprava Opravena chyba při použití funkce Přenos faktur v záložce Úhrady "Ambigous columnt Name SQL 2019,16 line 8 Nehradit".Verze 2.0.2019.0410 ze dne 17.05.2019

Oprava Pokud se v lokálních konstantách banky nastavilo zobrazení přehledu Pohledávky/Závazky na hodnotu vč. uhrazených nebo všechny, zobrazila se při spuštění akce Přenos faktur v přehledu úhrad k položce bankovního výpisu chybová hláška. Opraveno.Verze 2.0.2019.0401 ze dne 09.04.2019

Novinka V rámci automatického přiřazení úhrad byla optimalizována procedura pro vyhledávání faktur.


Oprava Opraveno vyhodnocení výsledků automatického přiřazení úhrad v procesním okně a při zápisu do atributu na položkách bankovního výpisu.


Oprava Při editaci úhrady po přiřazení faktury systém hlásí chybu "Prázdná nebo chybně zadaná položka Číslo faktury!". Opraveno.Verze 2.0.2019.0103 ze dne 14.02.2019

Novinka Při pořízení bankovního výpisu systém nyní dohledává předchozí bankovní výpis i podle IBAN. Číslo účtu se předvyplní tak, jak je uloženo v dohledaném výpise.


Novinka Upraven import výpisu kartového centra, formát KB CSV.

Do importu položek Kartového centra přidán import čísla příjemce.
V importu položek Kartového centra změněn import do pole "Reference", importuje se hodnota UID.


Novinka Formáty KB CSV a Citibank SK doplněny pro zobrazení záložky 6-Kartové centrum.

Odstraněna chyba v importu Citibank SK (String would be truncated).


Oprava Při implicitním zákazu vypisování výsledků přípravy zaúčtování byl nastaven fokus na tlačítko Konec a zůstal tam i po doběhnutí celého procesu. Opraveno.Verze 2.0.2019.0100 ze dne 15.01.2019

Novinka Kartové centrum

Upraveno datové omezení atributu Formát importu v tabulce Kartového centra v souvislosti s novým formátem "Obecný formát (plugin)".


Oprava Opraveno dotahování návazných údajů (útvar, zakázka apod.) v případě, že je účetní účet nalezen v účetním deníku (na řádcích účtování prvotního dokladu - faktury).

Oprava provedena pro přípravu účtování na řádku bankovního výpisu i na řádku případné navázané úhrady.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export