Číselník tarifů - Výroba

Z Asseco Solutions
Verze z 18. 12. 2013, 10:26; Gatema (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Popis

Tento číselník slouží pro evidenci výrobních tarifních tříd. Pokud firma používá tarify (určuje nastavení v globální konfiguraci), stává se tento číselník podkladem pro tvorbu technologických postupů a jsou používány při výpočtu mzdových nákladů na provedení technologické operace v dané tarifní třídě. Vyplnění číselníku je nezbytným předpokladem pro zakládání jednicových technologických operací.
Koeficient tarifní třídy vyjadřuje mzdu za jednotku času (většinou Kč/hod.). Hodnota tarifu podléhá změnovému řízení. Zadat ji můžete volbou Změna tarifů.


Seznam atributů

  • Blokováno - Označuje stav záznamu. Je možné nastavit zda se jedná o běžný či archivní záznam.
  • Tarif – Unikátní alfanumerický kód tarifní třídy.
  • Název – Název tarifní třídy.
  • Tarif agenturního pracovníka - Takto označené tarify jsou používány při oceňování či evidenci operací, které vykonávají externí pracovníci. Vzniklé náklady na mzdu jsou v tomto případě zapsány do nákladové složky Kooperace. Režijní složky, které jsou počítány jako procento ze mzdových nákladů, jsou v tomto případě nulové.

Funkce

Změna tarifů

Tato funkce umožňuje přiřadit každému tarifu jeho hodnotu. Hodnoty tarifu podléhají změnovému řízení. V daném okamžiku může být na hodnotách tarifů rozpracovaná pouze jedna změna. Po jejím pořízení musíte nastavit v číselníku změn platnost provedené změny k určitému datu. Pokud změna není platná, nepromítne se v modulu Řízení výroby.
V případě, že změny nechcete sledovat, nastavte si v číselníku změn jednu změnu v řadě "Změna tarifů" jako permanentní. Tato změna bude stále platná a systém se již na ni nebude dotazovat.

Po aktivaci této funkce se otevře přehled "Změny tarifů". V tomto přehledu je zobrazen seznam všech změn (platných i rozpracovaných), které kdy ovlivnily hodnoty tarifů. Popis standardních funkcí číselníku změn je popsán v kapitole Číselník změn. Jedinou odlišností jsou funkce:

Přidat
Funkce umožní zahájit změnování v hodnotách tarifů. Aktivací funkce se zobrazí seznam rozpracovaných změn, z kterého se vybere nová požadovaná změna.

Odebrat
Funkce zruší rozpracovanou změnu v hodnotách tarifů. Změna nebude vymazána - nadále zůstane v globálním číselníku změn.

Zobrazit
Funkce zobrazí stav tarifů k aktuální vybrané změně. Pokud tato změna je již platná, tak se data zobrazí pouze pro čtení. Pokud se jedná o neplatnou změnu, tak se zobrazí poslední rozpracovaný stav, kde je možné měnit všechny potřebné údaje.

Pokud je nastavena permanentní změna v oblasti "Změny tarifů", odpadá dotaz na změnu a funkce automaticky přejde do režimu editace Tarifů.

Přehled Tarify zobrazí seznam všech tarifů a jejich hodnot.

Seznam atributů:

  • Koeficient – Hodnota tarifu za jednotku času udanou v atributu Koeficient (typ).
  • Koeficient (typ) - Časová jednotka, ke které se vztahuje zadaná hodnota tarifu.

Pokud jsou definovány externí atributy nad tímto přehledem, podléhají tyto externí atributy také změnovému řízení.

Funkce:

Historie změn tarifu
Funkce zobrazí pro aktuální tarif všechny změny, které na něm proběhly a současně stav atributů k jednotlivým změnám.

Zaměstnanci výrobního tarifu

Pomocí této funkce je možné přidělit jednotlivým zaměstnancům výrobní tarif. Přidělený tarif může mít uplatnění při evidenci výrobních operací v modulu Řízení výroby. Zda se při výpočtu mzdy uplatní či nikoliv rozhoduje nastavení v globální konfiguraci - Zdroj tarifu pro normovanou (časovou) mzdu.
Po aktivaci této funkce se zobrazí seznam zaměstnanců, kteří mají přidělený aktuální tarif. Seznam zaměstnanců lze měnit pomocí funkcí Přidat/Odebrat.


další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export